Знайдено 19 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «згортка» на інших ресурсах:

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

згортка 1. (складка на тканині та ін.) fold; plait, crease, pleat, tuck;
2. мат. convolution.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

message digest = дайджест повідомлення {?}, згортка (профіль) повідомлення {?}
public key fingerprint = дайджест відкритого ключа {?}, згортка відкритого ключа {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

convolution = [ˌkɒnvə'lu:ʃn] 1. (операція) згорта́ння/зго́рнення; (наслідок) зго́ртка // ~ of f and g зго́ртка від f і g 2. зви́вина; за́круток, за́виток
• aperiodic ~
= аперіоди́чна зго́ртка
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) зго́ртка
• discrete ~
= дискре́тна зго́ртка
• infinite ~
= нескінче́нна зго́ртка
• integral ~
= інтеґра́льна зго́ртка
• internal ~
= вну́трішня зго́ртка
• multiple ~
= багаторазо́ва зго́ртка
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна зго́ртка
deconvolution = [ˌdi:ˌkɒnvə'lu:ʃn] зворо́тна зго́ртка, обе́рнена опера́ція згорта́ння
faltung = ['fɔ:ltu:ŋ] 1. згорта́ння/зго́рнення, зго́ртка; перетво́рювання/перетво́рення зго́ртки 2. компози́ція
fold = [fəʊld] 1. скла́дка, згин || склада́ти/скла́сти, згина́ти(ся)/зігну́ти(ся) 2. зго́ртка || згорта́ти/згорну́ти, подава́ти/пода́ти в сти́сненій фо́рмі 3. пока́зник кра́тності
folding = ['fəʊldɪŋ] 1. зго́ртка, згорта́ння/зго́рнення 2. фальцюва́ння, склада́ння (паперу) 3. накрива́ння/накриття́ кон’юнкти́вних за́питів (у базах даних)
• accordion (concertino) ~
= фальцюва́ння (склада́ння) гармо́шкою
• fault ~
= скоро́чування спи́ску неспра́вностей (під час лагодження)
• leporello ~
= фальцюва́ння (склада́ння) гармо́шкою
• line ~
= згорта́ння рядкі́в те́ксту (якщо рядок виходить за межі формату)
• zig-zag ~
= фальцюва́ння (склада́ння) гармо́шкою
product = ['prɒdʌkt] 1. до́буток 2. проду́кт 3. результа́т 4. ви́ріб; ви́твір
• ~ of algebras
= до́буток а́лґебр
• ~ of cardinals
= до́буток кардина́льних чи́сел
• ~ of complex numbers
= до́буток ко́мплексних чи́сел
• ~ of determinants
= до́буток визначникі́в (детерміна́нтів)
• ~ of events
= до́буток поді́й
• ~ of functions
= до́буток фу́нкцій
• ~ of groups
= до́буток груп
• ~ of mappings
= до́буток відобра́жень
• ~ of matrices
= до́буток ма́триць
• ~ of measures
= до́буток мір
• ~ of numbers
= до́буток чи́сел
• ~ of operators
= до́буток опера́торів
• ~ of ordinals
= до́буток поря́дкових чи́сел
• ~ of polynomials
= до́буток многочле́нів (поліно́мів)
• ~ of rational numbers
= до́буток раціона́льних чи́сел
• ~ of relations
= до́буток відно́шень
• ~ of series
= до́буток ряді́в
• ~ of sums
= 1. до́буток сум 2. кон’ю́нкція диз’ю́нкцій
• ~ of types
= до́буток ти́пів
• ~ of a vector by a number
= до́буток ве́ктора на число́
• ~ of vectors
= до́буток векторі́в
• affine ~
= афі́нний до́буток
• algebraic ~
= алґебри́чний до́буток
• alternating ~
= знакозмі́нний до́буток
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) до́буток
• associative ~
= асоціати́вний до́буток
• binary ~
= біна́рний до́буток
• binomial ~
= біно́мний до́буток
• bracket ~
= дужко́ви́й до́буток
• canonical ~
= каноні́чний до́буток
• cap ~
= до́буток Ві́тні
• cartesian ~
= Дека́ртів до́буток
• characteristic ~
= характеристи́чний до́буток
• closed ~
= за́мкнений до́буток
• competitive software ~
= конкурентноспромо́жний програмо́вий проду́кт
• complex ~
= ко́мплексний до́буток
• convolution ~
= зго́ртка
• countable ~
= зліче́нний до́буток
• cross ~
= 1. алґ. ве́кторний до́буток 2. топ. прями́й до́буток
• cup ~
= до́буток Колмого́рова - Алекса́ндера
• direct ~
= прями́й до́буток
• dot ~
= 1. скаля́рний (вну́трішній) до́буток 2. топ. мно́ження кра́пкою
• exterior ~
= зо́внішній до́буток
• fibered ~
= розшаро́ваний до́буток
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний до́буток
• formal ~
= форма́льний до́буток
• infinite ~
= нескінче́нний до́буток
• inner ~
= скаля́рний до́буток
• logical ~
= логі́чний до́буток
• matrix ~
= ма́тричний до́буток
• meromorphic ~
= меромо́рфний до́буток
• metabelian ~
= мета́белів до́буток
• metric ~
= метри́чний до́буток
• modulo ~
= до́буток за мо́дулем
• normal ~
= норма́льний до́буток
• nuclear ~
= ядро́вий до́буток
• ordinal ~
= ордина́льний до́буток
• outer ~
= зо́внішній (ве́кторний) до́буток
• permutation ~
= до́буток пере́ставок
• predecessor software ~
= попере́дній (застарі́лий) програмо́вий проду́кт (належить замінити на новий)
• program ~
= програмо́вий проду́кт; мн. програмо́ва проду́кція, програ́ми, (софт)
• replacement software ~
= програмо́вий проду́кт-замі́нник
• scalar ~
= скаля́рний до́буток
• similar ~
= поді́бний (аналогічний) проду́кт
• skew ~
= скісни́й до́буток
• smash ~
= стя́гнений до́буток
• software ~
= програмо́вий проду́кт, софт
• split ~
= розще́плений до́буток
• standard ~ of sums
= кон’юнкти́вна норма́льна фо́рма
• symmetric ~
= симетри́чний до́буток
• tensor ~
= те́нзорний до́буток
• topological ~
= топологі́чний до́буток
• torsion ~
= періоди́чний до́буток
• transfinite ~
= трансфіні́тний до́буток
• trigonometric ~
= до́буток (комплексних чисел) в тригонометри́чні фо́рмі
• unbundled ~
= нескомплекто́ваний проду́кт
• vector ~
= ве́кторний до́буток
• verbal ~
= верба́льний до́буток
• weak ~
= слабки́й до́буток
• wreath ~
= вінко́вий до́буток, спле́тення
resultant = [rɪ'zʌltənt] результа́нт; зго́ртка; ви́слідний ве́ктор
transvection = [trænz'vɛkʃn] 1. (дія) згорта́ння/зго́рнення; (наслідок) зго́ртка 2. алґ. трансве́кція
• elementary ~
= елемента́рна трансве́кція
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льна трансве́кція
• local ~
= лока́льна трансве́кція
• projective ~
= проєкти́вна трансве́кція
• symplectic ~
= симплекти́чна трансве́кція
• unitary ~
= уніта́рна трансве́кція

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

contraction 1. (процес) стиска́ння//сти́снення; стя́гування//стя́гнення; (наслідок) стиск 2. коро́тшання//покоро́тшання, вкоро́чування//вкоро́чення, ме́ншання//поме́ншання (лінійних) ро́змірів; контра́кція, контракта́ція; (наслідок) вкоро́чення, покоро́тшання 3. зсіда́ння//зсі́днення 4. (матем.) згорта́ння//зго́рнення; зго́ртка (тензора)
[kən'trækʃn]
~ of tensor indices = згорта́ння і́ндексів те́нзора
~ of universe = стя́гування все́світу
actinide ~ = актино́їдне стиска́ння
capillary ~ = капіля́рна контра́кція
cooling ~ = охоло́дове зсіда́ння, зсіда́ння під час охоло́джування
dislocation ~ = стиска́ння [стя́гування] дислока́ції
gravitational ~ = ґравітаці́йне стиска́ння
Kelvin ~ = Ке́л(ь)вінове стиска́ння (зорі)
lanthanide ~ = лантані́дне стиска́ння
Lorentz ~ = Ло́ренцове коро́тшання [стиска́ння]
Lorentz-FitzGerald ~ = коро́тшання [стиска́ння] Ло́ренца-Фі́цджерал(ь)да
orbit ~ = стиска́ння [стя́гування] орбі́ти
relativistic ~ = релятивісти́чне коро́тшання (масштабів)
remanent ~ = залишко́ве зсіда́ння
star ~ = стиска́ння зорі́
tensor ~ = згорта́ння [зго́ртка] те́нзора (over two indices – за двома індексами)
thermal ~ = термі́чне зсіда́ння
time ~ = стиска́ння ча́су
track ~ (яф) коро́тшання слі́ду
volume ~ (мех.) о́б’є́мне стиска́ння [стя́гування], ме́ншання о́б’є́му; о́б’є́мний стиск
convolution 1. (матем.) (операція) згорта́ння//зго́рнення; (наслідок) зго́ртка (of f and g – від f та g) 2. зви́вина; за́круток
[ˌkɒnvə'luːʃn, ˌkɑːn-]
~ of two functions = зго́ртка двох фу́нкцій
brain ~ = зви́вина мо́зку
faltung (матем.) згорта́ння//зго́рнення, перетво́рення зго́ртки; зго́ртка
['fɔːltuːŋ, 'fɒːl-]
folding 1. згина́ння//зі́гнення, перегина́ння//перегнуття́; брижува́ння//побрижува́ння, утво́рювання//утво́рення скла́док || зги́нний, переги́нний; згина́льний, перегина́льний, брижува́льний 2. (матем.) згорта́ння; зго́ртка 3. фальцюва́ння//пофальцюва́ння; відгина́ння//віді́гнення (країв) || фальцюва́льний; відгина́льний 4. (геол.) дислока́ція || дислокаці́йний 5. (геол.) складча́стість
['fəʊldɪŋ, 'foʊldɪŋ]
product (матем.) до́буток (of a and b – a на b) || до́бутко́вий 2. проду́кт || проду́кто́вий 3. (техн.) ви́ріб, ви́твір, проду́кт 4. (мн.) проду́кція 5. кінце́вий
['prɒdʌkt, 'prɑːd-]
~ of differences = до́буток різни́ць
~ of functions = до́буток фу́нкцій
~ of groups = до́буток груп
~ of inertia = відцентро́вий моме́нт іне́рції, до́буток іне́рції
~ of matrices = до́буток ма́триць
~ of numbers = до́буток чи́сел
~ of polynomials = до́буток многочле́нів [полі́номів]
~ of rings = до́буток кі́лець
~ of a scalar and a matrix = до́буток ма́триці на скаля́р
~ of a scalar and a vector = до́буток ве́ктора на скаля́р
~ of spaces = до́буток про́сторів
~ of vectors = до́буток векторі́в
addition ~ = (х.) аду́кт
block ~ = бло́ковий до́буток (матриць)
cap ~ = до́буток Ві́тні
cardinal ~ = кардина́льний до́буток, до́буток кардина́льних чи́сел
cartesian ~ = Дека́ртів до́буток
chronological ~ = хронологі́чний до́буток (операторів)
combustion ~ = проду́кт згоря́ння
complete ~ = по́вний до́буток
complete wreath ~ = по́вний вінко́вий до́буток
concentrated ~ = концентра́т
continued ~ = нескінче́нний до́буток
contracted ~ = (of based spaces) стя́гнений до́буток (просторів з позначеною базовою точкою)
convolution ~ = зго́ртка, зго́рнений до́буток
corrosion ~ = проду́кт [на́слідок] коро́зії
cross ~ = ве́кторний [навхре́сний] до́буток
cup ~ = до́буток кла́сів когомоло́гій
daughter ~ = проду́кт (радіоактивного) ро́зпаду, дочі́рній проду́кт
decay ~ = 1. (яф) проду́кт (радіоактивного) ро́зпаду 2. (х.) проду́кт ро́зкладу
decomposition ~ = (х.) проду́кт ро́зкладу [ро́зпаду]
degradation ~ = (х.) проду́кт ро́зкладу [ро́зпаду]
depolimerization ~ = деполіме́р
direct ~ = прями́й до́буток
dissociation ~ = проду́кт дисоція́ції
distilled ~ = дистиля́т
dot ~ = скаля́рний до́буток (of vectors – векторів)
dyadic ~ = дія́дний до́буток
elementwise ~ = поелеме́нтний до́буток
end ~ = кінце́вий проду́кт
enriched ~ = збага́чений проду́кт
exterior ~ = зо́внішній до́буток
fibered ~ = 1. розшаро́ваний до́буток 2. ві́яловий до́буток
final ~ = 1. (матем.) по́вний до́буток 2. (техн.) кінце́вий проду́кт
finished ~ = кінце́вий [гото́вий] проду́кт; ви́кінчений проду́кт
fission ~ = проду́кт по́ділу (ядра)
free ~ = ві́льний до́буток
hydrogenation ~ = гідрогена́т, проду́кт гідроген(із)ува́ння [гідрува́ння]
immediate (decay) ~ = безпосере́дній проду́кт (ро́зпаду)
infinite ~ = нескінче́нний до́буток
inner ~ = вну́трішній до́буток; скаля́рний до́буток
intermediate ~ = 1. (матем.) промі́жни́й до́буток 2. (техн.) промі́жни́й проду́кт, напівпроду́кт, напівфабрика́т
invariant ~ = інварія́нтний до́буток
Kronecker ~ = Кро́некерів до́буток
linked ~ = ланцюго́вий до́буток (of groups – груп)
local direct ~ = лока́льний прями́й до́буток
logical ~ = логі́чний до́буток
long-lived fission ~ = довгові́чний проду́кт по́ділу
matrix ~ = до́буток ма́триць
mixed ~ = (матем.) змі́шаний до́буток (of three-vectors – трьох векторів)
mixed fission ~s = (яф) су́міш проду́ктів по́ділу
natural ~ = натура́льний до́буток
nilpotent ~ = нільпоте́нтний до́буток (of groups – груп)
nonvolatile fission ~ = нелетки́й проду́кт по́ділу
normal ~ = норма́льний до́буток
operator ~ = до́буток опера́торів, опера́тор-до́буток
outer ~ = зо́внішній до́буток
partial ~ = частко́вий до́буток
partially finished ~ = напівгото́вий проду́кт, напівфабрика́т
petroleum ~ = нафтопроду́кт
polarized ~ = поляризо́ваний проду́кт (of a nuclear reaction – ядрової реакції)
polymerization ~ = полімериза́т
prefabricated ~ = попере́дній [попере́дньо підгото́ваний] проду́кт, напівфабрика́т
preliminary ~ = попере́дній проду́кт
primary ~ = перви́нний проду́кт
primary fission ~ = перви́нний проду́кт по́ділу
program ~ = програмо́вий проду́кт [ви́ріб]
quadruple vector ~ = 1. (ве́кторний) до́буток чотирьо́х векторі́в 2. змі́шаний до́буток чотирьо́х векторі́в, скаля́рний до́буток двох ве́кторних до́бу́тків
radioactive-decay ~ = проду́кт радіоакти́вного ро́зпаду
radioactive fission ~ = радіоакти́вний проду́кт по́ділу
radioactive (reaction) ~ = радіоакти́вний проду́кт (реа́кції)
reaction ~ = проду́кт реа́кції
reactor ~ = реа́кторний проду́кт
reduced ~ = (of based spaces) стя́гнений до́буток (просторів з позначеною базовою точкою)
regular ~ = реґуля́рний до́буток
regular wreath ~ = станда́ртний вінко́вий до́буток
renormalized ~ = перенормо́ваний до́буток
rolled ~s = вальці́вка [прока́т]
scalar ~ = скаля́рний до́буток; вну́трішній до́буток
secondary ~ = втори́нний продукт
semicolloidal ~ = (х.) напівколо́їдна речовина́
semidirect ~ = (матем.) напівпрями́й до́буток
semifinished ~ = (техн.) недове́ршений проду́кт, напівфабрика́т
set ~ = до́буток множи́н
short-lived fission ~ = короткові́чний проду́кт по́ділу
skew ~ = скісни́й до́буток
smash ~ = (of based spaces) стя́гнений до́буток (просторів з позначеною базовою точкою)
software ~ = програмо́вий проду́кт [ви́ріб]
solubility ~ = до́буток [конста́нта, ста́ла] розчи́нности
spallation ~ = проду́кт розко́лювання (ядра)
stable fission ~ = стабі́льний проду́кт по́ділу
stable intermediate ~ = стабі́льний промі́жни́й проду́кт
stable reaction ~ = стабі́льний проду́кт реа́кції
standard wreath ~ = станда́ртний вінко́вий до́буток
star ~ = (км) зірча́стий до́буток
subdirect ~ = підпрями́й до́буток
subset ~ = до́буток підмножи́н
tensor ~ = те́нзорний до́буток
time-ordered ~ = хронологі́чний до́буток (операторів)
topological ~ = топологі́чний до́буток
topological tensor ~ = топологі́чний те́нзорний до́буток (of Hilbert spaces – Гільбертових просторів)
torsion ~ = періоди́чний до́буток
transient fission ~ = промі́жни́й проду́кт по́ділу
transmutation ~ = проду́кт (ядрового) перетво́рення
triple scalar ~ = змі́шаний до́буток трьох векторі́в
triple vector ~ = подві́йний ве́кторний до́буток
trisubstitution ~ = (х.) тризамі́щений похідни́к
twice distilled ~ = бідистиля́т
unstable fission ~ = нестабі́льний проду́кт по́ділу
unstable reaction ~ = нестабі́льний проду́кт реа́кції
vector ~ = ве́кторний до́буток
verbal ~ = верба́льний до́буток (of groups – груп)
volatile ~ = летки́й проду́кт
volatile fission ~ = летки́й проду́кт по́ділу
waste ~s = відхо́ди
weak ~ = слабки́й до́буток
wedge ~ = (матем.) буке́т (of spheres – сфер)
wreath ~ = вінко́вий до́буток

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

зго́ртка (матем.) 1. convolution (product), faltung (від f та g – of f and g), fold(ing) 2. (тензора) contraction
~ двох фу́нкцій = convolution of two functions
~ те́нзора = tensor contraction

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

зго́ртка (-ки) f fold; bundle (of wood), bunch.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

згортка convolution
з. випадкових величин random variables convolution
з. на акустичних хвилях acoustic convolution
з. на спінових хвилях spin convolution
з. у реальному масштабі часу real-time convolution