Знайдено 26 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «електроніка» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

consumer [kɘnˈsju:mɘ] n
1. споживач;
  ~ commodities/ goods споживчі товари, товари широкого вжитку;
  ~ electronics побутова електроніка;
  ~ price роздрібна ціна;
2. абонент.
cryoelectronics [ˌkraɪɘʋɪlekˈtrɒnɪks] n кріоелектроніка, низькотемпературна електроніка.
electron [ɪˈlektrɒn] n фіз. електрон;
  an ~ microscope електронний мікроскоп;
  ~ theory електроніка;
  an ~ tube електронна лампа.
electronics [ɪˌlekˈtrɒnɪks] n pl (вжив. як sing)
1. електроніка;
2. електронна апаратура.

USAGE: Назви наук та різних видів діяльності, утворені за допомогою суфікса –ics (mathematics, politics etc.) – це іменники в однині і вони вимагають дієслово в однині: Electronics is a branch of science that deals with the behaviour of electrons. Електроніка – галузь науки, яка вивчає поведінку електронів.

-ics [-ɪks] suf утворює іменники на позначення назв наук і видів діяльності;
  cybernetics кібернетика, economics економіка, electronics електроніка, mathematics математика, physics фізика.

USAGE: Такі іменники узгоджуються з дієсловом в однині: Mathematics is his favourite subject. Математика – його улюблений предмет.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

електроніка electronics;
авіаційна ~ avionics;
квантова ~ quantum electronics;
медична ~ medical electronics;
побутова ~ consumer electronics;
космічна ~ space electronics, astrionics;
промислова ~ industrial electronics;
ядерна ~ nuclear electronics.

ПРИМІТКА: Назви наук та різних видів діяльності, утворені за допомогою суфікса -ics (mathematics, politics etc.) ‒ це іменники в однині і вони вимагають дієслово в однині: Electronics is a branch of science that deals with the behaviour of electrons. Електроніка ‒ галузь науки, яка вивчає поведінку електронів.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

electronics = [ˌɛlɛk'trɒnɪks] електро́ніка

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

avionics (скор. aviation electronics) (мн., вжив. як одн.) авіоніка, авія[а]ці́йна електро́ніка
[ˌeɪvi'ɒnɪks, -'ɑːn-]
cryoelectronics (мн., вжив. як одн.) кріоелектро́ніка, кріоге́нна електро́ніка
[ˌkraɪəʊˌεlεk'trɒnɪks, ˌkraɪoʊɪˌlεk'trɑːn-]
cryolectronics (мн., вжив. як одн.) кріоелектро́ніка, кріоге́нна електро́ніка
[ˌkraɪəʊlεk'trɒnɪks, ˌkraɪəlεk'trɑːn-]
electronics (мн., вжив. як одн.) 1. електро́ніка (галузь науки) 2. електро́ніка (схеми; пристрої); електро́нна апарату́ра, електро́нні при́лади
[ˌεlεk'trɒnɪks, ɪˌlεk'trɑːnɪks]
astronomical ~ = астріо́ніка
communication ~ = радіоелектро́ніка
consumer ~ = побуто́ва електро́ніка, побуто́ві електро́нні при́лади
cryogenic ~ = кріоелектро́ніка, кріоге́нна електро́ніка
dielectric ~ = діелектро́ніка
digital ~ = цифрова́ електро́нна апарату́ра
fast ~ = швидкоді́йна електро́нна апарату́ра
gaseous ~ = газова електро́ніка
high-current ~ = сильностру́мова електро́ніка
integrated ~ = електро́ніка на чипа́х
logic ~ = логі́чна електро́ніка
microsystem ~ = мікроелектро́ніка
microwave ~ = мікрохвильова́ електро́ніка
molecular ~ = молектро́ніка, молекуля́рна електро́ніка
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва електро́ніка
physical ~ = фізи́чна електро́ніка
plasma ~ = пла́змо́ва електро́ніка
quantum ~ = ква́нтова електро́ніка
radio ~ = радіоелектро́ніка
readout ~ = реєструва́льна електроніка
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва електро́ніка
solid-state ~ = твердоті́лова електро́ніка
sophisticated ~ = електро́ніка складни́х схем
spin ~ = спіноелектро́ніка, магнетоелектро́ніка
superconductor ~ = надпровіднико́ва електро́ніка
thin-film ~ = тонкоплі́вкова електро́ніка
vacuum ~ = ва́куумна електро́ніка
video ~ = електро́нна відеоапарату́ра
engineering 1. те́хніка; інжене́рія; конструюва́ння; проєктува́ння; техні́чні нау́ки || техні́чний, інжене́рний ■ science and ~ нау́ка і те́хніка 2. (технічне знання) техноло́гія 3. машинобудува́ння
[ˌεndʒɪ'nɪərɪŋ, -'nɪrɪŋ]
acoustic ~ = техні́чна [інжене́рна, застосо́вна] аку́стика
aeronautical ~ = аерона́втика
aerospace ~ = аерокосмі́чна те́хніка
agricultural ~ = агроте́хніка, агроно́мія
architectural ~ = будіве́льна те́хніка
astronautical ~ = космі́чні техноло́гії
automotive ~ = автомобі́льна промисло́вість
chemical ~ = хемі́чна те́хнологія
civil ~ = циві́льне будівни́цтво
combustion ~ = теплоте́хніка
communication ~ = те́хніка зв’язку́
computer ~ = компуто́рика [комп’юто́рика], обчи́слювальна те́хніка (конструювання комп’ютерів)
computer-aided ~ = систе́ма автоматиза́ції інжене́рної пра́ці
construction ~ = будівни́цтво
control ~ = те́хніка (автомати́чного) керува́ння
cryogenic ~ = кріоте́хніка
design ~ = конструюва́ння
electrical ~ = електроте́хніка
electric power ~ = електроенерге́тика
electronic ~ = техні́чна електро́ніка; електро́нна те́хніка
environmental ~ = техні́чна еколо́гія, інжене́рія довкі́лля, техноло́гія за́хисту довкі́лля
fuel ~ = па́ливна техноло́гія
geothermal power ~ = геоенерге́тика, геотерма́льна енерге́тика
geophysical ~ = техні́чна геофі́зика
heat ~ = теплоте́хніка
highway ~ = шляхобудува́ння
human ~ = інжене́рна психоло́гія
human factors ~ = ергоно́міка
hydraulic ~ = гідроте́хніка
hydropower ~ = гідроенерге́тика
illumination ~ = світлоте́хніка
industrial ~ = організа́ція виробни́цтва
laser ~ = ла́зерна те́хніка
lighting ~ = світлоте́хніка
management ~ = те́хніка керува́ння
mechanical ~ = машинобудува́ння
metallurgical ~ = металу́ргія
methods ~ = організа́ція виробни́цтва
microwave ~ = мікрохвильова́ те́хніка
mining ~ = гірни́ча те́хніка
motion-picture ~ = кіноте́хніка
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва те́хніка
nuclear power ~ = я́дерна/ядро́ва енерге́тика
optical ~ = техні́чна о́птика
pollution-free power ~ = екологі́чно чи́ста енерге́тика
power ~ = енерге́тика
precision ~ = то́чна меха́ніка
process ~ = техноло́гія виробни́чих проце́сів
production ~ = техноло́гія виробни́цтва
radio ~ = радіоте́хніка; радіоелектро́ніка
railway ~ = залізни́чне будівни́цтво
reactor ~ = реа́кторна те́хніка
rocket ~ = раке́тна те́хніка
safety ~ = те́хніка безпе́ки
software ~ = програмо́ва інжене́рія
solar-power ~ = геліоенерге́тика, сонце́ва енерге́тика
structural ~ = будіве́льна те́хніка
systems ~ = системоте́хніка, систе́мне проєктува́ння
thermal-power ~ = теплоенерге́тика
vacuum ~ = ва́куумна техноло́гія
water-power ~ = гідроенерге́тика
wind-power ~ = вітроенерге́тика
equipment 1. апарату́ра, обла́днання, устатко́вання || апарату́рний 2. споря́дження
[ɪ'kwɪpmənt]
air-borne ~ = борто́ва апарату́ра (літального апарата)
air conditioning ~ = апарату́ра кондиціюва́ння пові́тря, кондиціюва́льна апарату́ра
ancillary ~ = додатко́ве обла́днання
associated ~ = допомі́жна́ апарату́ра
audio ~ = звукова́ [акусти́чна] апарату́ра
automatic ~ = автома́тична апарату́ра
auxiliary ~ = допомі́жна́ апарату́ра
backup ~ = резе́рвна апарату́ра
built-in ~ = вмонто́вана [вбудо́вана] апарату́ра
checkout ~ = контро́льна апарату́ра; контро́льно-випро́бувальне обла́днання
chemical (processing) ~ = хемі́чне обла́днання
commercial ~ = сері́йна апарату́ра
communication ~ = апарату́ра зв’язку́
comparison ~ = верифікаці́йна апарату́ра
control ~ = контро́льна [керува́льна, реґулюва́льна] апарату́ра, апарату́ра керува́ння
cryogenic ~ = кріоге́нна апарату́ра
data-communication ~ = апарату́ра пересила́ння да́них
data-processing ~ = апарату́ра опрацьо́вування да́них
data-transfer ~ = апарату́ра пересила́ння да́них
data-transmission ~ = апарату́ра пересила́ння да́них
detecting ~ = реєструва́льна апарату́ра
electrical ~ = електроапарату́ра, електрообла́днання, електроустатко́вання
electronic ~ = електро́нна апарату́ра, електро́ніка
evacuating ~ = ва́куумна апарату́ра
experimental ~ = дослі́дницька [експеримента́льна] апарату́ра
filming ~ = кінозніма́льна апарату́ра
fixed ~ = стаціона́рне обла́днання
flameproof ~ = пожежозахи́щена апарату́ра
high-performance ~ = високопродукти́вна [висококла́сна] апарату́ра
high-pressure ~ = високоти́скова апарату́ра
high-vacuum ~ = високова́куумна апарату́ра
high-voltage ~ = високонапру́гова апарату́ра
indoor ~ = апарату́ра для використа́ння в примі́щенні
industrial ~ = технологі́чне [промисло́ве] обла́днання
laboratory ~ = лаборато́рне обла́днання
laser ~ = ла́зерна апарату́ра
lighting ~ = осві́тлювальна апарату́ра
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] апарату́ра
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] апарату́ра
microwave ~ = мікрохвильова́ апарату́ра
mobile ~ = пересувна́ апаратура́
monitoring ~ = контро́льна апарату́ра
movie ~ = кіноапарату́ра, кінообла́днання, кіноустатко́вання, кіноте́хніка
office ~ = конто́рське прила́ддя, оргте́хніка
outdoor ~ = апарату́ра для використа́ння по́за примі́щенням
optical ~ = опти́чна апарату́ра
optional ~ = 1. додатко́ве обла́днання (до основного комплекту) 2. нестанда́ртна апарату́ра
peripheral ~ = перифері́йне обла́днання
photographic ~ = фотоапарату́ра, фотоустатко́вання, фотообла́днання
pilot ~ = до́слідна [спро́бна] апарату́ра
plug-compatible ~ = рознімозгі́дне [рознімосумі́сне] обла́днання
pollution-control ~ = апарату́ра контро́лю забру́днености
portable ~ = нестаціона́рна [знімна́] апарату́ра; портати́вне обла́днання
power ~ = енергообла́днання, енергети́чне обла́днання
processing ~ = технологі́чне обла́днання
production ~ = 1. виробни́че обла́днання 2. сері́йна апарату́ра
projection ~ = проєкці́йна апарату́ра
protected ~ = захи́щена апарату́ра
protection ~ = захисна́ [захисто́ва] апарату́ра
rack-mounted ~ = стела́жна апарату́ра
radio ~ = радіоапарату́ра
radio-transmission ~ = (радіо)передава́льна [(радіо)пересила́льна] апарату́ра
receiving ~ = (радіо)прийма́льна апарату́ра
recording ~ = запи́сувальна [самопи́сна] апарату́ра
reference ~ = етало́нна [взірце́ва] апарату́ра
refrigerating ~ = холоди́льна апарату́ра
refrigeration ~ = холоди́льна апарату́ра
remote-control ~ = апарату́ра дистанці́йного керува́ння
remote-handling ~ = апарату́ра дистанці́йного керува́ння
remote-measurement ~ = телеметри́чна апарату́ра
remote-measuring ~ = телеметри́чна апарату́ра
remote-metering ~ = телеметри́чна апарату́ра
remote-viewing ~ = апарату́ра дистанці́йного спостеріга́ння
satellite-borne ~ = супу́тникова (бортова́) апарату́ра
scientific ~ = науко́ва апарату́ра
sealed ~ = загермет(из)о́вана апарату́ра
self-contained ~ = автоно́мне обла́днання
self-powered ~ = саможиви́льне обла́днання (із власним джерелом живлення)
send-receiving ~ = прийма́льно-висила́льна [прийма́льно-передава́льна] апарату́ра
service ~ = обслуго́вувальна [се́рвісна] апарату́ра
sound ~ = звукова́ [акусти́чна] апарату́ра
sound pickup ~ = звукоприйма́льна апарату́ра
sound-recording ~ = звукозапи́сувальна апарату́ра
sound-reproducing ~ = звуковідтво́рювальна апарату́ра
spectrographic ~ = спектрографі́чна апарату́ра
special-purpose ~ = апарату́ра спеція́льного призна́чення
stand-alone ~ = автоно́мна апарату́ра
standard ~ = станда́ртна апарату́ра
standby ~ = резе́рвне [аварі́йне] обла́днання
stationary ~ = стаціона́рне обла́днання
submersible ~ = занурна́ апарату́ра
support ~ = допомі́жна́ апарату́ра
telecommunication ~ = телекомунікаці́йна апарату́ра, апарату́ра дистанці́йного зв’язку́
test(ing) ~ = випро́бувальна апарату́ра
transceiving ~ = прийма́льно-висила́льна [прийма́льно-передава́льна] апарату́ра
transmission ~ = передава́льна [пересила́льна] апарату́ра
transmitting-and-receiving ~ = див transceiving ~
video ~ = відеоапарату́ра
x-ray ~ = рентґе́нівська апарату́ра
molectronics (мн., вжив. як одн.) молектро́ніка, молекуля́рна електро́ніка
[ˌmɒlək'trɒnɪks, ˌmɑːlək'trɑːn-]
nanoelectronics (мн., вжив. як одн.) наноелектро́ніка, наносеку́ндна електро́ніка
[ˌnænəʊˌεlεk'trɒnɪks, ˌnænoʊɪˌlεk'trɑːnɪks]
physics (мн., вжив. як одн.) 1. фі́зика 2. фізи́чна суть, фізи́чна карти́на (явища тощо)
['fɪzɪks]
~ of fluids = фі́зика пли́нів [пли́нних середо́вищ]; (нрк.) фі́зика ріди́н і га́зів
~ of the ionosphere = фі́зика йоносфе́ри
~ of magnetic phenomena = фі́зика магне́тних я́вищ
~ of the magnetosphere = фі́зика магнетосфе́ри
~ of metals = металофі́зика, фі́зика мета́лів
~ of nuclear reactions = фі́зика я́дерних/ядро́вих реа́кцій
~ of superfluids = фі́зика надпли́нів
accelerator ~ = фі́зика пришви́дшувачів [приско́рювачів]
applied ~ = застосо́вна [прикладна́] фі́зика
atmospheric ~ = фі́зика атмосфе́ри
atomic ~ = а́томна фі́зика
biological ~ = біофі́зика
chemical ~ = хемі́чна фі́зика
classical ~ = класи́чна фі́зика
cloud ~ = фі́зика хмар
combustion ~ = фі́зика горі́ння
comet ~ = фі́зика коме́т
condensed-matter ~ = фі́зика конденсо́ваних середо́вищ
continuum ~ = класи́чна тео́рія по́ля
cosmic-ray ~ = фі́зика космі́чного промі́ння
crystal ~ = кристалофі́зика, фі́зика криста́лів
electron ~ = 1. електро́нна фі́зика 2. фізи́чна електро́ніка
electronuclear ~ = електроя́дерна/електроядро́ва фі́зика
electroweak ~ = фі́зика електрослабки́х взаємоді́й
elementary-particle ~ = фі́зика елемента́рних части́нок
engineering ~ = техні́чна фі́зика
experimental ~ = до́слідна [експеримента́льна] фі́зика
few-body ~ = фі́зика кількачасти́нко́вих систе́м
forensic ~ = судова́ [криміналісти́чна] фі́зика
hadron ~ = фі́зика гадро́нів
hard ~ = фі́зика висо́ких ене́ргій, жорстка́ фі́зика
health ~ = фі́зика радіяці́йного за́хисту
heavy-ion ~ = фі́зика важки́х йо́нів
high-energy ~ = фі́зика висо́ких ене́ргій
high-energy-density ~ = фі́зика висо́ких густи́н ене́ргії
high-pressure ~ = фі́зика висо́ких ти́сків
high-temperature ~ = фі́зика висо́ких терперату́р
hypernuclear ~ = фі́зика гіпер’я́дер, гіпер’я́дерна/гіпер’ядро́ва фі́зика
intermediate-energy ~ = фі́зика промі́жни́х ене́ргій
laser ~ = ла́зерна фі́зика
lepton ~ = фі́зика лепто́нів, лепто́нна фі́зика
lithosphere ~ = фі́зика літосфе́ри, фі́зика Землі́
low-energy ~ = (я́дерна/ядро́ва) фі́зика низьки́х ене́ргій
low-temperature ~ = фі́зика низьки́х температу́р
many-body ~ = фі́зика багаточасти́нко́вих систе́м
marine ~ = фі́зика мо́ря
mathematical ~ = математи́чна фі́зика
medium-energy ~ = фі́зика промі́жни́х ене́ргій
megagauss ~ = мегаґа́усова фі́зика, фі́зика мегаґа́усових полі́в
meson ~ = фі́зика мезо́нів
meteor ~ = метео́рна фі́зика
modern ~ = суча́сна фі́зика
molecular ~ = молекуля́рна фі́зика
neutrino ~ = фі́зика нейтри́на
neutron ~ = фі́зика нейтро́нів
nonlinear ~ = неліні́йна фі́зика
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна фі́зика
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва фі́зика, фі́зика ядра́
particle ~ = фі́зика елемента́рних части́нок
planetary ~ = фі́зика плане́т
plasma ~ = фі́зика пла́зми
plasma-edge ~ = фі́зика примежово́ї пла́зми, фі́зика крайови́х [присті́нко́вих] ефе́ктів у пла́змі
polymer ~ = фі́зика поліме́рів
precipitation ~ = фізика о́падів
pure ~ = чи́ста фі́зика
quantum ~ = ква́нтова фі́зика
radiation ~ = радіяці́йна фі́зика
radiological ~ = фізи́чна радіоло́гія
reactor ~ = фі́зика реа́кторів
relativistic ~ = релятивісти́чна фі́зика
semiconductor ~ = фі́зика напівпровідникі́в
soft(‑matter) ~ = м’яка́ фі́зика, фі́зика м’яки́х середо́вищ, фі́зика м’яко́ї речовини́
soil ~ = фі́зика ґрунті́в
solar ~ = фі́зика Со́нця, геліофі́зика
solid-state ~ = фі́зика твердо́го ті́ла
space ~ = космі́чна фі́зика, фі́зика ко́смосу
statistical ~ = статисти́чна фі́зика
stellar ~ = фі́зика зір
strong-interaction ~ = фі́зика си́льних взаємоді́й
surface ~ = фі́зика пове́рхонь
theoretical ~ = теорети́чна фі́зика
theoretical nuclear ~ = теорети́чна я́дерна/ядро́ва фі́зика
thermal ~ = теплофі́зика
ultrahigh-energy ~ = фі́зика надвисо́ких ене́ргій
vacuum ~ = фі́зика ва́кууму
wave ~ = хвильова́ фі́зика
weak-interaction ~ = фі́зика слабки́х взаємоді́й

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

електро́ніка 1. electronics 2. (дослідницька галузь) electronic engineering 3. (апаратура) electronic equipment
авія[а]ці́йна ~ = avionics
ва́куумна ~ = vacuum electronics
га́зова ~ = gaseous electronics
діелектри́чна ~ = dielectronics, dielectric electronics
~ складни́х схем = sophisticated electronics
зінтеґро́вана ~ = integrated electronics
ква́нтова ~ = quantum electronics
кріоге́нна ~ = cryo(e)lectronics, cryogenic electronics
логі́чна ~ = logic electronics
мікрохвильова́ ~ = microwave electronics
молекуля́рна ~ = molectronics, molecular electronics
надвисокочасто́тна ~ = див мікрохвильова ~
наднизькотемперату́рна ~ = див кріогенна ~
надпровіднико́ва ~ = superconductor electronics
наносеку́ндна ~ = nanoelectronics
напівпровіднико́ва ~ = semiconductor [solid-state] electronics
~ на чипа́х = integrated electronics
пла́змо́ва ~ = plasma electronics
побуто́ва ~ = consumer electronics
реєструва́льна ~ = readout electronics
сильностру́мова ~ = high-current electronics
твердоті́лова ~ = solid-state electronics; (квантова) solid-state quantum electronics
техні́чна ~ = electronic engineering
тонкоплі́вкова ~ = thin-film electronics
фізи́чна ~ = physical electronics; electron physics
я́дерна/ядро́ва ~ = nuclear electronics

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

електроніка ім. ж. electronics, electronic engineering
авіаційна ~ avionics
квантова ~ quantum electronics
медична ~ medical electronics
побутова ~ consumer electronics
космічна ~ space electronics, astrionics
промислова ~ industrial electronics
ядерна ~ nuclear electronics.

ПРИМІТКА: Назви наук та різних видів діяльності, утворені за допомогою суфікса -ics (mathematics, politics etc.) – це іменники в однині і вони вимагають дієслово в однині: Електроніка – галузь науки, яка вивчає поведінку електронів. Electronics is a branch of science that deals with the behaviour of electrons.

побутов||ий прикм. everyday (attr.); referring to the life of a people, taken from life; (використовуваний, про техніку) domestic, household
~ий абонент residential subscriber/user, household user
~ий злочин domestic crime
~ий користувач household/residential user, domestic consumer
~ий роман novel of manners
~ий споживач domestic consumer, residential/household user
~ий уклад morals and manners
~а драма drama in everyday life
електроніка consumer electronics, household electronic goods
~е обслуговування (domestic) consumer services, service industry
~е явище everyday occurrence
~і послуги (consumer) services
~і прилади domestic/household appliances
~і умови living conditions
комбінат ~ого обслуговування consumer service establishment.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

електроніка electronics
авіаційна е. avionics
аерокосмічна е. aerospace electronics
геофізична е. geoscience electronics
е. засобів зв’язку communications electronics
е. твердого тіла solid state electronics
інтегрована е. integrated electronics
квантова е. quantum electronics
космічна електроніка space electronics, astrionics
кріогенна е. cryogenic electronics; (низькотемпературна) low-temperature electronics
медична е. medical electronics
молекулярна е. || молектроніка molecular electronics || molectronics
навігаційна е. navigation electronics
напівпровідникова е. semiconductor electronics
надвисокочастотна е. || НВЧ-е. microwave electronics
параметрична е. parametric electronics
побутова е. consumer electronics
промислова е. industrial electronics
силова е. power electronics
твердотільна е. solid-state electronics
технічна е. engineering electronics
тонкоплівкова е. thin(-film) electronics
транзисторна е. transistor electronics
фізична е. electron physics
функційна е. functional electronics, paratronics
ядерна е. nuclear electronics
кріоелектроніка || кріогенна електроніка cryoelectronics || cryotronics || cryogenic electronics
к. ІЧ-діапазону infrared cryoelectronics
к. НВЧ microwave cryoelectronics
молектроніка || молекулярна електроніка molectronics || molecular electronics
апарат,~а I (пристрій) apparatus, instrument
абонентський телефонний а. subset
а. для внутрішнього встановлення indoor apparatus
а. керування control equipment
а. магнетного звукозапису magnetic tape recorder
а. низької напруги low-voltage apparatus
кнопковий телефонний а. push-button telephone
комутаційний а. (електричний) switching unit, switch(ing) device
комутаційний напівпровідниковий а. semiconductor switching device
контактний комутаційний а. з вільним розчепленням trip-free mechanical switching device
космічний літальний а. || КЛА spacecraft
лазерний зварювальний а. laser welder
лазерний факсимільний а. laserfax
літальний а. || ЛА airplane, aircraft, rider, bird
літеродрукувальний телеграфний а. letter-printing telegraph (set)
мініатюрний радіоелектронний а. miniature (radio-) electronic device
монофонічний побутовий електронний а. monophonic consumer electronics
напівпровідниковий комутаційний а. semiconductor switching device
настільний телефонний а. || настільний телефон desk telephone (set)
настінний телефонний а. || настінний телефон wall telephone (set)
однополюсний комутаційний а. single-pole switching device
основний а. абонента subscriber’s main station
передавальний а. transmitting apparatus
передавальний телеграфний а. sender
переносний побутовий радіоелектронний а. portable consumer radio equipment, portable domestic radio equipment
персональний слуховий а. personal hearing set
побутовий електронний а. || побутова електроніка consumer electronics
приймальний а. receiving apparatus
приймальний телеграфний а. telegraph receiver
приймально-передавальний факсимільний а. receiving-transmitting facsimile
проєкційний а. projection equipment, projection instrument, projection device
радіотелеграфний а. див. радіотелеграф
слуховий а. hearing aid
стартстопний (телеграфний) а. start-stop apparatus
стаціонарний побутовий електронний а. stationary consumer electronics
стереофонічний побутовий електронний а. stereophonic consumer electronics
телеграфний а. telegraph apparatus
телефонний а. telephone (set), phone (system), dialler || dialer амр
телефонний а. для паралельного ввімкнення bridging set
телефонний а. з дисковим номеронабирачем dial telephone set
телефонний а. з живленням від сигналів мовлення sound-powered telephone set
телефонний а. з кнопковим номеронабирачем key (pulsing) telephone set, push-button telephone
телефонний а. з кнопкою для зворотного виклику call-back apparatus, call-back telephone set
телефонний а. з тональним кнопковим номеронабирачем touch-tone telephone
факсимільний а. || факс прф facsimile (machine), fax (machine), phototelegraph, telecopier
факсимільний фототелеграфний а. phototelegraphy machine
фототелеграфний а. phototelegraph
хроматографічний а. chromatography apparatus

- Англо-український військовий словник 2022 (Волонтери Ukrop Austria) Вгору

avionics * авіоніка; авіаційні (радіо)електронні системи; авіаційна електроніка; бортове радіоелектронне обладнання (БРЕО)
electronics (EE) * електроніка; радіотехнічні засоби; радіоелектронна апаратура
vetronics (vehicle electronics) * автомобільна електроніка