Знайдено 22 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «добірний» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

elite, élite [iˈliːt] n
    1) елі́та, добі́рна части́на (суспільства); найкращі (в групі)
    2) attr. елі́тний, добі́рний
    • elite face (type) – друк зі щільністю 12 символів на дюйм, друк типу еліте, елітний друк
    • elite theory — теорія еліт
    • power elite – владна еліта
    ‣ the country’s educated elite — освічена еліта країни
    ‣ an elite combat force — елітне (добірне) бойове військо Обговорення статті
gourmet [ˈgʊəmeɪ, амер. ˈgʊrmeɪ] n
    1) гурма́н; знаве́ць, поціно́вувач (напр. їжи, напоїв тощо)
    2) attr. гурма́нський, ви́шуканий, добі́рний, смачний Обговорення статті
sovereign [ˈsɒvrɪn -rən, амер. ˈsɑːvrən ˈsɑːv(ə)rən]
  1. n
    1) суверен, мона́рх
    2) беззаперечний авторитет
    3) арбі́тр; трете́йський суддя́
    4) іст. совере́н (золота монета в один фунт стерлінгів)
  2. adj
    1) найвищий, верховний, зверхній
    2) необмежений, цілковитий, повний, абсолютний
    5) суверенний, незалежний
    4) величний
    5) заст. добренний, добірний, чудовий, видатний Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

assorted [ɘˈsɔ:tɪd] a
1. добірний, відбірний; відсортований; класифікований;
  ~ goods відсортовані товари;
2. ком. що продається в наборі, згрупований;
  ~ chocolates шоколадні цукерки асорті;
3. підхожий, відповідний (тж як компонент складних слів);
  a poorly ~ pair пара, що мало підходить один одному;
  ill-~ couple пара, що цілком, абсолютно непідхожий.
choice [tʃɔɪs] а
1. добірний; найкращий; відбірний;
  ~ goods відбірні товари;
  ~ wines тонкі вина;
2. вишуканий; витончений;
  ~ phrases 1) вишукана мова; 2) жарт. добірна лайка;
3. перебірливий, вибагливий, примхливий;
  to be ~ of one’s company бути перебірливим стосовно знайомств.
hand-picked [ˌhændˈpɪkt] а
1. вибраний, дібраний;
2. тех. відсортований вручну;
3. розм. добірний;
4. зібраний вручну (про фрукти тощо).
picked [pɪkt] а
1. добірний; відбірний;
  ~ troops військ. розм. відбірні частини;
  a ~ team спорт. збірна команда;
  ~ cotton с. г. бавовна ручного збирання;
2. відібраний; відсортований; зібраний, підібраний;
3. розпушений;
4. заст. діал. колючий; гострокінцевий.
select [sɪˈlekt] a
1. обраний, добірний, відмінний;
  a ~ dish вишукана страва;
  ~ society добірне товариство;
  a few ~ friends кілька найближчих друзів;
2. доступний небагатьом, вишуканий; аристократичний;
  ~ club клуб для обраних;
  ~ watering-place аристократичний курорт;
3. перебірливий, вередливий, примхливий.

USAGE: See choose.

selected [sɪˈlektɪd] a дібраний, вибраний, добірний;
  ~ goods добірний товар;
  ~ works вибрані твори.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

добірний choice, select(ed), the best, first rate;
~ товар selected goods.
відбірний див. добірний відбірник тех. та ін. selector.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

selected = [sə'lɛktɪd] ви́браний, добі́рний, ді́браний // arbitrarily ~ дові́льно ви́браний; randomly ~ ви́браний за випадко́вою схе́мою

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

selected 1. добі́рний 2. ді́браний; ви́браний
[sə'lεktɪd]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

добі́рний selected, chosen

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

добі́рний (-на, -не)* choice, select; exquisite;
  добі́рність (-ности [-ності]) f choice (fine) selection.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

добірний прикм. select(ed), choice, picked
~ товар selected goods.
сорт ім. ч. (категорія товару) grade, quality, brand, class, rate; (різновид) kind; (різновид рослини) variety; (вид, рід) kind, sort
високоврожайний ~ high-yielding variety
вищий (нижчий) ~ best/top/prime/superior quality, top grade, extra (+ім.) (low quality)
врожайний ~ productive variety
гібридний ~ hybrid variety
добірний ~ choice grade
елітний ~ quality variety
звичайний комерційний ~ good ordinary brand
змішаний ~ combined grade
карликовий ~ dwarf variety
комерційний ~ merchantable brand
кращий ~ best quality
культурний ~ (рослин) cultivated/cultural variety
місцевий ~ local/native variety
морозостійкий ~ frost-resistant variety
низький ~ low grade
новий ~ сірників new brand of matches
озимий (яровий) ~ winter (spring) variety
посухостійкий ~ drought-resistant variety
ранній (пізній) ~ early (late) variety
селекційний ~ selection variety
середній ~ middling quality
стандартний ~ standard grade/quality, технічний ~ industrial/technical grade
товарний ~ commercial/market grade, commercial variety
поліпшені ~и сільськогосподарських культур improved crop varieties
традиційні ~и сільськогосподарських культур traditional crop varieties
вищого ~у of top-quality, first-rate, first class
другого ~у second-best, second-grade, second-rate, second-class
першого ~у high-grade, first-grade, first-quality
третього ~у third rate
~ матеріалів grade/kind of materials
~, призначений для внутрішнього ринку domestic grade
виводити/розводити новий ~ to breed/to develop a new variety
знижувати ~ to downgrade.
товар ім. ч. ек. commodity; (предмет торгівлі) (мн.) goods, (одн. за формою, незчисл.) merchandise; (окреме найменування в асортименті) item, article
абсолютний ~ universal commodity
визначений ~ specific goods
громіздкий/об’ємний ~ bulky goods/product/item
грошовий ~ money commodity
дефектний ~ faulty goods
дефіцитний ~ scarce goods, scarce/bottleneck commodity, deficient article
дійсний ~ бірж. spot (goods)
добірний ~ selected/choice goods
дрібний ~ (мн.) smallware
другорядний ~ nonessential goods
другосортний ~ second-rate goods
закладений ~ pledged goods
застрахований ~ insured goods
зіпсований ~ spoiled goods; spoilage
збитковий ~ distress(ed) goods, distress(ed) commodity
ідеальний ~ ideal goods
індивідуалізований ~ ascertained goods
конкурентоздатний (неконкурентоздатний) ~ competitive goods (non-competitive goods)
консигнаційний ~ consignment goods; (на складі) consignment stock
маркований (неправильно маркований) ~ trademark/branded/labelled goods, labeled commodity (misbranded product)
наявний/реальний ~ available goods, goods on hand; бірж. spot goods
непитаний ~ (на митниці) unclaimed goods
неіндивідуалізований ~ unascertained goods
некондиційний ~ goods/merchandise off condition
неприйнятий ~ distress(ed) goods/commodity
неходовий ~ unmarketable/slow-moving goods/article/item
низькосортний ~ bottom-of-the-line product
новий ~ new product
основний ~ (країни) staple commodity/goods/item/article
поштучний ~ piece goods
проданий (непроданий) ~ sold (unsold) goods
пропонований ~ offered goods, offering
рекламований ~ promoted product
рентабельний ~ profit-yielding product
сільськогосподарський ~ agricultural/farm product, agricultural/farm commodity
складований ~ storage goods
старий/уживаний ~ second-hand goods
ходовий ~ marketable/saleable/quick-selling/fast-moving goods, saleable/demand/faster-moving article/item, marketable/saleable commodity
аматорські ~и (напр., особливі делікатеси) specialty goods
бакалійно-гастрономічні ~и groceries
безмитні ~и free imports
біржові ~и exchange goods
взаємозамінні ~и substitutional goods
виробничі ~и тривалого використання producer durables
високоякісні ~и quality goods
відтворені ~и reproducible goods
вітчизняні продовольчі ~и domestic food products
вогненебезпечні ~и hazardous goods
галантерейні ~и fancy goods
господарчі ~и household/home goods, household articles
господарчо-побутові ~и тривалого використання household durables
дефіцитні ~и goods/commodities in short supply, scarce goods/commodities
додаткові ~и (до основного асортименту) sideline (goods)
другорядні ~и nonessentials
експортні ~и export goods, exports, export commodities
електротехнічні ~и electrical goods
завезені ~и imported goods/articles, imports
замовлені ~и merchandise on order
залежані ~и unsalable goods/stock, розм. shelf warmers
імпортні ~и import commodities, imported goods
імпортні ~и, неоплачені митом imports in bond
інвестиційні ~и investment goods
іноземні ~и foreign products
канцелярські ~и stationery, office supplies
капітальні ~и capital/producer(s)/ durable/production goods
контрабандні ~и contraband (goods), smuggled goods
ліквідні ~и liquid goods
масові ~и staple commodities/goods, staples
масові ~и промислового призначення industrial commodities/goods
машинобудівні ~и engineering goods
металеві ~и hardware
модні ~и fancy/style-and-fashion goods/articles, fashion merchandise; „м’які” ~и (напр., текстильні) soft goods
найважливіші ~и staple goods
необхідний нам ~ the goods required by us
непродовольчі ~и nonfood goods/items, non-foods
нестратегічні ~и nonstrategic goods
новоприбулі/новопривезені ~и fresh arrivals
основні продовольчі і промислові ~и staple foodstuffs and (basic) manufactured goods
окремі ~и individual commodities, commodity items
основні сировинні ~и basic commodities
першокласні ~и first-class goods, first-class lines
підмочені ~и мор. sea-damaged goods
повернуті ~и returned goods, розм. збірн. returns; збірн. тж. (мн.) middlings
попередньо розфасовані ~и prepackaged goods
представницькі ~и official goods, souvenirs and refreshments; „престижні” ~и specialty goods
продовольчі ~и food products, food commodities
промислові ~и industrial/manufactured goods
проміжні ~и intermediate/higher order goods
реалізовані ~и sold goods, realized commodity
реімпортовані ~и reimported goods, reimports
реекспортовані ~и re-exported goods, re-exports
різноманітні ~и varied goods
сортовані ~и assorted goods
споживчі ~и consumer/consumption/first order goods, articles of consumption, consumables, consumer commodities
споживчі ~и тривалого використання (короткочасного використання durable consumer goods, consumer durables (nondurable consumer goods)
споживчі ~и поточного використання current consumer goods
споживчі ~и фабричного виробництва finished consumer goods
стандартизовані ~и standardized goods, standardized commodities
стандартні ~и standardized goods/commodities
стратегічні ~и strategic goods
супутні ~и (нав’язуються при продажі основного) tying products
суспільні ~и public goods; „тверді” ~и (ковані вироби, будматеріали тощо) hard goods
транзитні ~и transit goods, goods in transit
фірмові ~и branded articles
~и військового призначення military/defence/амер. defense goods
~и виробничого призначення capital/producer durable/producers/production goods
~и високої якості (high-)quality goods
~и вищої якості superior goods, top-quality merchandise
~и вищої марки goods of the highest grade
~и тривалого (нетривалого) використання durable/hard/long-lived goods, durables (nondurable/soft/undurable goods)
~и індивідуального споживання private goods
~ іноземного виробництва (походження) goods of foreign manufacture/make (origin)
~и короткочасного використання nondurable/soft/undurable goods, nondurables, perishable commodities
~и лише сезонного характеру commodities with a strong seasonal pattern
~и масового споживання consumer/large-scale goods
~и масового виробництва mass production goods
~и низької якості inferior goods
~ особливого/підвищеного попиту specialty goods
~и першої (непершої) необхідності essential (non-essential) goods
~и повсякденного попиту day-today goods
~и повсякденного попиту, що продаються дешево і зі зручностями для покупця convenience goods
~и промислового призначення industrial/manufactured goods
~и середньої якості medium-quality goods, (мн.) middlings
~и середньої будови commodities of average composition
~и широкого вжитку consumer/consumption/first order goods
~и в кредит goods/merchandise on account
~и в стані, непридатному для приймання goods not in a receivable condition
~и в скляній тарі glassed goods/items
~и для вузького кола покупців specialty goods
~и для цивільного населення civilian goods
~и до весняного сезону spring goods
~и за зниженими цінами sale-priced goods/items/articles, bargains
~и з високою питомою вагою витрат живої праці goods of the highest direct labo(u)r intensity
~и з високою часткою прибутку в ціні higher-margin merchandise
~и зі зниженої ціною marked-down goods/merchandise
~и з негайним виданням бірж. spot goods
~и з негайним виданням й оплатою prompt goods
~и з обмеженим терміном використання/придатності (напр., взуття) semidurable goods, semidurables
~и з твердими цінами price-fixed merchandise; price-maintained products
~и з тривалим періодом функціонування long-lived goods
~и із завищеною ціною overpriced goods
~и на складі goods on hand
~ за касовими операціями бірж. spot goods
~и у звичайному виконанні goods of standard make
~и, визначені індивідуальними ознаками юр. specific goods
~и, відіслані на консигнацію consignment goods/stock
~и, врятовані із судна, що потерпіло аварію wreckage
~и, готові до видання spot goods
~и, для яких потрібне повернення мита drawback goods
~и, заборонені до ввезення prohibited imports
~и, заборонені до вивезення prohibited exports
~и, знижені в ціні cut goods
~и, купівля яких вимагає відвідування різних магазинів shopping goods
~и, наявні у достатку abundant goods
~и, перепродані в первісному вигляді (без оброблення) merchanted goods
~и, перепродані на комісійній основі factored goods
~и, пломбовані митницею goods under customs seal
~и, право виробництва або продажу яких належить визначеній фірмі proprietary goods/articles
~и, призначені для обслуговування дозвілля споживача leisure-time products
~и, призначені для особистого споживання consumable commodities
~и, складені на митному складі і не оплачені митом goods in bond
~и, ушкоджені морською водою sea-damaged goods
~и, на які накладено арешт goods under arrest
~и, на які не поширюються обмеження free merchandise/article
~и, ціни на які встановлюються законом про роздрібний продаж price maintained goods
~и, які важко продаються hard-to-sell goods/item
~и, що відпускаються в кредит credit goods/stock
~и, що доставляються в магазин безпосередньо з місця виробництва direct-store-delivery goods/items
~и, що знаходяться в незадовільному стані unsatisfactory goods
~и, що знову випускаються на ринок newly launched goods/entries
~и, що мають попит saleable goods/article
~и, що купуються на термін futures
~и, що мають легкий збут marketable commodities/products
~и, що наводнили ринок dumped goods
~и, що нагромаджуються accumulable goods
~и, що не оподатковуються митом (duty)free goods/articles, undutiable articles
~и, що оподатковуються митом taxable goods, tax/dutiable articles
~и, що підлягають обміну exchangeable goods
~и, що погано продаються hard-to-sell goods/item
~и, що приносять високий прибуток high-margin goods/articles/items
~и, що продаються на термін futures
~и, що продаються за зниженою ціною (з метою реклами) low-price special goods
~и, що продаються у збиток (для залучення покупців) loss leader
~и, що продаються за готівку cash commodity
~и, що продаються з поступкою в ціні або що віддаються безкоштовно (у рекламних цілях) giveaway (goods/article/item)
~и, що продаються некомплектно articles sold single
~и, що швидко псуються perishable goods, perishable commodities
~и, які є джерелом одержання доларів dollar earning commodity
~и, які важко реалізувати hard-to-move goods/product
~и, які довго лежали на прилавках well-handled goods
~и, які надійшли available goods, arrivals
~и, які мають етикетку labeled commodity/goods
~и, які мають іноземну конкуренцію (на внутрішньому ринку) import-competing products
~и, які можна купити buyable merchandise
брати ~и на комісію to take goods on sale
ввозити раніше вивезені ~и to reimport goods
вивозити ~ to remove the goods
вивозити ~ зі складу to withdraw goods from a warehouse
видавати/відпускати ~ зі складу to release goods from the warehouse
виділяти ~ для виконання договору to appropriate goods to the contract
викуповувати закладений ~ to redeem pledged goods, to take goods out of pledge
випробувати ~и to give the goods a trial
випускати/робити ~ to turn out goods
випускати ~ у продаж to put goods on the market
відвозити ~ to remove the goods
відмовлятися від ~у to reject goods
відмовлятися від ~у на користь страховика to abandon goods to the insurer
відмовлятися приймати ~ to refuse to take delivery of the goods
доставляти ~ (кудись) to dispatch/to deliver goods (to)
доставляти ~ на склад to deliver goods to the warehouse, to send goods into the warehouse
заарештовувати ~ to arrest/to attach goods
забирати ~и зі станції to collect goods from the station
забракувати ~ to reject goods
замовляти ~ на пробу to order goods on trial
замовляти ~и за зразками to order goods from the sample
збувати ~ to work off goods
звільняти ~ по сплаті (відповідної сторони) суми to release goods against payment
звільнятися від зібраних непроданих ~ів to clear the stock
здавати ~и або частину ~ів to deliver the goods or part thereof
знімати ~ з аукціону to withdraw goods from a sale
зупиняти ~ на шляху to stop goods in transit
купувати ~, довіряючи зразкам to buy goods relying on the samples
купувати (продавати) ~ повністю/гуртом/великими партіями to buy (to sell) goods in bulk
мати недостатньо ~у на складі to be understocked
нав’язувати ~ (комусь) to press goods (upon)
надсилати ~ для ознайомлення to send goods on approval
недостатньо постачати ~и to understock
недостатньо забезпечуватися ~ом to be understocked
перевантажувати ~и, які не підлягають митному оподаткуванню to tran(s)ship goods under bond
перевантажувати ~и під митним контролем to tran(s)ship goods under bond
пересилати ~и залізницею to remit goods by railway (амер. railroad)
повантажити ~ to load goods
позичати гроші під ~ to lend money on goods
показати ~ обличчям розм. to show smth to good effect
поставляти ~ to supply/to deliver goods
посилати ~ для схвалення (з наданням покупцеві права покупки або відмовлення за його розсудом) to send goods on approval
приймати ~ to accept goods
продавати консигнаційний ~ to sell consignment goods, to sell a consignment stock
пропонувати ~ зі збереженням права продажу до одержання відповіді іншої сторони to offer goods subject to prior sale
продавати ~ без упаковки [(у)паковання] (насипом тощо) to sell goods in bulk
розміщати ~ на ринку to place goods on the market
розміщати консигнаційний ~ на складі to keep a consignment stock
скупити ~и (на ринку з метою підвищення цін) to forestall the market
страхувати ~ to insure goods
терміново відправляти замовлений ~ to rush (the) ordered goods
утримувати ~ в себе to retain possession of the goods, to retain the goods in one’s possession
~и легко продаються the goods are easy to realize
на ринку відсутні ~и the market is quite clear of goods
ви можете бути певні в тому, що вони відвантажать ~ вчасно кор. you can rely on them to ship the goods in time
ми не тримаємо таких ~ів we do not stock such goods
ми пропонуємо, щоб ~ був відвантажений у травні кор. we suggest shipping the goods in May, we suggest that the goods be shipped in May.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

goods n ком. товар, товари; виріб, вироби; річ; благо, блага; a товарний
продукти чи послуги, спрямовані для задоволення тих чи ін. потреб суспільства, які можна купити або продати
 • acceptable ~ = прийнятний товар
 • advertised ~ = рекламований товар
 • agricultural ~ = сільськогосподарські товари
 • assorted ~ = підібрані товари • сортовані товари
 • auction ~ = аукціонний товар
 • barter ~ = бартерний товар
 • basic ~ = основні товари
 • branded ~ = марочні вироби • марочні товари
 • brown ~ = аудіо- та відеотовари
 • bulk ~ = гуртовий товар
 • canned ~ = консервовані товари
 • capital goods = товари виробничого призначення
 • choice ~ = добірний товар
 • competing ~ = конкуруючі товари • товари-конкуренти
 • competitive ~ = конкурентні товари
 • competitively priced ~ = конкурентні товари
 • complementary ~ = доповнювальні товари
 • consignment ~ = консигнаційний товар
 • consumer goods = споживчі товари
 • contingent ~ = випадковий товар • непередбачений заздалегідь товар
 • convenience ~ = товари повсякденного попиту
 • cotton ~ = бавовняні товари
 • custom made ~ = товар, виготовлений на замовлення
 • cut-price ~ = товар за зниженою ціною
 • defective ~ = пошкоджені товари • дефектний товар
 • delivered ~ = доставлений товар
 • dispatched ~ = відвантажений товар
 • dry ~ = сухий товар
 • durable ~ = товари тривалого вжитку • товари довгострокового користування
 • duty-free ~ = безмитні товари
 • electrical ~ = електричні товари
 • eligible ~ = прийнятий товар
 • essential ~ = необхідні товари • обов’язкові товари
 • exchangeable ~ = товари, які підлягають обміну
 • expired ~ = прострочений товар
 • export ~ = експортні товари
 • exported ~ = експортовані товари
 • factored ~ = комісійні товари
 • fancy ~ = модні товари • вишукані товари
 • fashion ~ = модні високоякісні товари
 • fast-moving ~ = ходові товари • збутовий товар • товар, що має попит
 • faulty ~ = пошкоджений товар • дефектний товар
 • finished ~ = готовий виріб
 • first class ~ = першорядний виріб
 • fixed price ~ = товари, які продаються за твердою роздрібною ціною
 • foreign ~ = закордонні товари
 • foreign-made ~ = закордонні товари
 • fragile ~ = ламкі товари • крихкі товари
 • frozen ~ = заморожений товар
 • future ~ = товари, куплені завчасно
 • generic ~ = немарочні товари
 • hard ~ = товари тривалого вжитку
 • hazardous ~ = небезпечні вироби
 • high-grade ~ = високосортні товари
 • home-made ~ = товари домашнього виготовлення
 • household ~ = господарські товари
 • import ~ = імпортні товари
 • imported ~ = імпортовані товари
 • incoming ~ = наступний товар
 • industrial ~ = промислові товари
 • inferior ~ = товари низької споживчої цінності
 • inflammable ~ = займистий товар • вогненебезпечний товар
 • insured ~ = застрахований товар
 • intermediate ~ = проміжні товари • напівфабрикати
 • knitted ~ = трикотажні вироби
 • large-scale ~ = товари масового споживання
 • low-grade ~ = низькосортний товар
 • luxury ~ = товари розкоші • предмети розкоші
 • manchester ~ = білизна
 • manufactured ~ = виготовлений товар
 • marked ~ = товар, знижений у ціні
 • marketable ~ = товар, що має попит
 • miscellaneous ~ = різноманітний товар
 • new ~ = новий товар
 • non-durable ~ = товар короткочасного користування • товар короткотривалого споживання • товар короткочасного вжитку
 • noncompetitive ~ = неконкурентоспроможні товари
 • nonhazardous ~ = безпечні вироби
 • non-refundable ~ = товар, що не підлягає поверненню і компенсації
 • nonrival ~ = неконкурентний товар
 • non-traded ~ = товари для внутрішнього користування
 • normal ~ = нормальне благо
 • ordered ~ = замовлений товар
 • packaged ~ = упакований товар
 • patent ~ = патентовані товари
 • perishable ~ = швидкопсувний товар • товар, який швидко псується
 • piece ~ = штучний товар • тканина в кусках
 • pledged ~ = заставлений товар
 • prepackaged ~ = фасований товар
 • primary ~ = сировинні товари
 • processed ~ = готовий виріб
 • proprietary ~ = фірмовий товар • марочні товари
 • quality ~ = високоякісний товар
 • refrigerated ~ = охолоджені товари
 • rejected ~ = забракований товар
 • repaired ~ = відремонтований товар
 • replaceable ~ = обмінюваний товар • обмінний товар
 • replaced ~ = замінений товар
 • retail ~ = роздрібні товари
 • returnable ~ = товари, які можна повернути
 • sale ~ = розпродажні товари
 • seasonal ~ = сезонні товари
 • secondhand ~ = уживаний товар
 • secondrate ~ = другосортні товари
 • selected ~ = добірний товар
 • semidurable ~ = товари з обмеженим терміном користування
 • serially produced ~ = товари серійного виробництва
 • shipped ~ = відвантажений товар
 • soft ~ = текстильні товари • товари короткочасного користування
 • sold ~ = проданий товар
 • specialty ~ = товари особливого попиту
 • spoiled ~ = зіпсований товар
 • spot ~ = товари в наявності
 • standardized ~ = стандартні товари
 • staple ~ = основні товари
 • store ~ = магазинні товари
 • style-and-fashion ~ = модні товари
 • substandard ~ = недоброякісні товари
 • substitute ~ = товари-замінники
 • superior ~ = товар високої споживчої цінності
 • surplus = • товарний надлишок
 • taxable ~ = товари, оподатковувані митом
 • textile ~ = текстильні товари
 • trademarked ~ = марочні товари • фірмові товари
 • transit ~ = транзитні товари
 • unmarketable ~ = товар, не придатний для торгівлі
 • unshipped ~ = невідвантажений товар
 • unsold ~ = непроданий товар
 • unwrapped ~ = неупакований товар
 • white ~s: = полотняні товари
 • cost of ~ sold = собівартість реалізованих товарів
 • exchange of ~ = товарообмін
 • ~ and services = товари і послуги
 • ~ en route = товари в дорозі
 • ~ for immediate delivery = товар з негайною здачею
 • ~ from stock = товар зі складу
 • ~ held in trust = зберігати товар за дорученням
 • ~ in process = незавершене виробництво • товар в процесі виробництва
 • ~ in stock = товарні запаси
 • ~ in transit = товари в дорозі • відвантажений товар
 • ~ of equal value = рівноцінні товари
 • ~ on approval = товар для схвалення
 • ~ on consignment = товари на консигнацію
 • ~ on hand = наявний товар
 • ~ short delivered = нестача товару при доставці • недопостачання
 • ~ train = товарний поїзд • вантажний поїзд
 • ~ vehicle = товарний екіпаж • товарний засіб пересування
 • ~ wagon = товарний вагон
 • ~ warehouse = товарний склад
 • shortage of ~ = нестача товарів • дефіцит товарів
 • surplus of ~ = товарний надлишок
 • to advertise ~ = рекламувати товар
 • to buy ~ = купувати/купити товар
 • to carry ~ = перевозити/перевезти товар
 • to clear ~ = звільняти/звільнити товар від мита
 • to collect ~ = забирати/забрати товар
 • to consign ~ = посилати/послати товар на консигнацію
 • to deliver ~ = постачати/постачити товар
 • to dispose of ~ = збувати/збути товар
 • to distribute ~ = розподіляти/розподілити товар
 • to exchange ~ = обмінювати/обміняти товари
 • to exhibit ~ = виставляти/виставити товари
 • to export ~ = експортувати товари • вивозити/вивезти товари
 • to feature ~ = виставляти/виставити товари
 • to have ~ on trial = апробовувати товар • ухвалювати/ухвалити товар
 • to import ~ = імпортувати товар • ввозити/ввезти товар
 • to insure ~ = застраховувати/застрахувати товар
 • to introduce ~ (on the market) = впроваджувати/впровадити товар
 • to invoice ~ = виписувати/виписати рахунок-фактуру на товар
 • to keep ~ in stock = тримати товар на складі
 • to load ~ = навантажувати/навантажити товар
 • to manufacture ~ = виготовляти/виготовити товар
 • to mark ~ = позначити товар
 • to mortgage ~ = заставляти/заставити товар
 • to obtain ~ = одержувати/одержати товар • отримувати/отримати товар
 • to offer ~ = пропонувати/запропонувати товар
 • to order ~ = замовляти/замовити товар
 • to pack ~ = упаковувати/упакувати товар
 • to pay for ~ = оплачувати/оплатити товар
 • to price ~ = визначати/визначити ціну товару
 • to produce ~ = виготовляти/виготовити товар
 • to provide ~ = постачати/постачити товар
 • to purchase ~ = купувати/купити товар
 • to push ~ = рекламувати товар
 • to recall ~ = відклика́ти/відкли́кати товар
 • to reject ~ = відмовлятися від товару
 • to resell ~ = перепродувати/перепродати товар
 • to return ~ = повертати/повернути товар
 • to secure ~ = оберігати/оберегти товар • забезпечувати/забезпечити товар
 • to sell ~ = продавати/продати товар
 • to sell ~ retail = • продавати/продати товар вроздріб
 • to sell ~ wholesale = продавати/продати товар гуртом
 • to sell out ~ = розпродувати/розпродати товар
 • to send ~ on approval = посилати/послати товар для схвалення
 • to ship ~ = відвантажувати/відвантажити товар
 • to stock ~ = утримувати товар на складі • тримати товар на складі
 • to supply ~ = постачати/постачити товар
 • to trace ~ = стежити за рухом товару
 • to trade in ~ = торгувати товаром
 • to transfer ~ = перевантажувати товар
 • to turn out ~ = випускати/випустити товар
 • to unload ~ = вивантажувати/вивантажити товар
 • to value ~ = оцінювати/оцінити товар
 • to warehouse ~ = поміщати/помістити товар на склад
 • to withdraw ~ from the market = знімати/зняти товар з продажу на ринку
 • transport of ~ = перевіз товарів • транспорт товарів
 • transporting of ~ = перевезення товарів
 • unloading of ~ = розвантаження товарів
 • sample 1. n збут зразок; проба; a зразковий; пробний; 2. марк. вибірка; вибіркова сукупність
  1. пробний виріб чи марка (brand), що розповсюджується споживачам (consumer) безплатно, щоб заохотити їх випробувати даний продукт (product) і зміцнити його попит (demand); ◆ зразки продуктів, напр. новий вид шампуню чи зубної пасти або соку, в пакетах пробного розміру (trial-size package) розповсюджуються поштою, у журналах, по крамницях тощо; 2. незначна частина населення, яка за результатами опитування (survey2) представляє думку населення в цілому; ◆ з окремих спостережень та міркувань вибору дослідники роблять висновки про характеристики товару чи послуги в цілому
 • advertising ~ = рекламний зразок
 • area ~ = територіальна вибірка
 • balanced ~ = урівноважена вибірка
 • biased ~ = зміщена вибірка • упереджена вибірка
 • check ~ = контрольна проба
 • cluster ~ = територіальна вибірка
 • commodity ~ = зразок товару
 • composite ~ = складний зразок • змішаний зразок
 • control ~ = контрольний зразок
 • convenient ~ = зручна вибірка
 • display ~ = виставлений зразок
 • exhibition ~ = виставковий зразок
 • experimental ~ = пробний зразок
 • free ~ = безплатний зразок • безкоштовний зразок
 • full-size ~ = зразок в натуральну величину
 • give-away ~ = пробний зразок
 • group ~ = групова вибірка
 • item ~ = зразок виробу
 • judgment ~s = оцінена вибірка
 • large ~ = велика вибірка
 • matched ~s = парні зразки
 • mixed ~ = різнорідний зразок
 • nonprobability ~ = невипадкова вибірка
 • periodic ~ = періодична вибірка
 • pilot ~ = дослідний зразок
 • probability ~ = випадкова вибірка
 • product ~ = зразок виробу
 • production ~ = серійний зразок
 • quota ~s = пропорційна вибірка
 • random ~ = випадкова вибірка • випадкова вибіркова сукупність
 • representative ~ = 1. показовий зразок 2. репрезентативна вибірка • типова вибірка
 • sale ~ = продажний зразок • зразок, призначений для продажу
 • sealed ~ = запечатаний зразок
 • selected ~ = добірний зразок
 • simple ~ = проста вибірка
 • simple random ~ = проста випадкова вибірка
 • single ~ = разова вибірка
 • small ~ = мала вибірка
 • standard ~ = стандартна вибірка
 • stratified ~ = розшарована (типова) вибірка • районована вибірка
 • stratified random ~ = розшарована випадкова вибірка
 • survey ~ = опитувана група
 • test ~ = дослідний зразок
 • trial-size ~ = зразок пробного розміру
 • unbiased ~ = об’єктивна вибірка • незміщена вибірка
 • unrepresentative ~ = 1. непоказовий зразок 2. нерепрезентативна вибірка • нетипова вибірка
 • as a ~ = як зразок
 • as per ~ = на зразок
 • sale by ~ = продаж за зразком
 • ~ only = зразок без ціни
 • ~ pack = пробний пакет
 • to be according to ~ = відповідати зразку
 • to examine ~s = оглядати/оглянути зразки
 • to make ~s = виготовляти/виготовити зразки
 • to present ~s = представляти/представити зразки
 • to provide ~s = давати/дати зразки
 • to purchase by ~ = купувати/купити за зразком
 • to select a ~ = добирати/добрати/дібрати зразок
 • to sell by ~ = продавати/продати за зразком
 • to submit ~s = подавати/подати зразки
 • to supply ~s = доставляти/доставити зразки
 • to take a ~ = брати/взяти пробу
 • to test a ~ = випробовувати/випробувати зразок
 • to try a ~ = випробовувати/випробувати зразок
 • ▷▷ sales promotion
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  select (д) добирати, підбирати; (пк) добірний, (пі)дібраний
  selective добірний, селективний
  s. action [specific action] вибірна [специфічна] дія (здатність отрути специфічно впливати на окремі види клітин, тканин, органи і організми - ембріотоксична, гонадотоксична, тератогенна, канцерогенна дія, тощо)
  s. catalytic reduction [SCR] добірне [селективне] каталітичне відновлення
  s. enforcement auditing [SEA] вибіркове перевіряння законопокірності
  s. harvesting вибіркова лісозаготівля (старих або мертвих дерев, щоб дати місце молодим або іншої породи деревам)