Знайдено 12 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «демократія» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

democracy [diˈmɒkrəsi də-, амер. -ˈmɑːk-] n
    1) демокра́тія
    2) демократи́чна держа́ва
    3) демократи́зм Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

democracy [dɪˈmɒkrɘsɪ] n (pl democracies)
1. демократія;
  absolute, pure ~ абсолютна демократія;
  bourgeois ~ буржуазна демократія;
  constitutional ~ конституційна демократія;
  people’s democracy народна демократія;
  social ~ соціал-демократія;
2. демократизм;
3. (D.) амер. демократична партія.
popular [ˈpɒpjʋlɘ] a
1. народний;
  ~ democracy народна демократія;
  P. Front народний фронт;
2. популярний; що користується популярністю (славою, любов’ю);
  a ~ actor популярний актор;
  a ~ song популярна пісня;
  to be ~ with smb користуватися прихильністю, повагою; бути популярним серед…;
3. загальнодоступний;
  at ~ prices за загальнодоступними цінами;
  a ~ edition масове (дешеве) видання;
4. загальнопоширений, широко відомий;
  a ~ error поширена помилка; ◊
  P. Latin народна (вульгарна) латинь.
social democracy [ˌsɘʋʃ(ɘ)ldɪˈmɒkrɘsɪ] n соціал-демократія.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

демократія democracy.
соціал-демократія social democracy.
народн||ий 1. national;
~ий поет national poet;
~а власність national property;
~е господарство national economy;
2. people’s, popular;
~ий артист СРСР іст. people’s artist of the USSR;
~ий артист України people’s artist of Ukraine;
~ий суд іст. People’s Court;
~ий трибун tribune of the people;
~ий фронт Popular Front;
демократія people’s democracy;
~е благо common welfare, common weal;
3. (про пісню, творчість та ін.) folk (attr.);
~ий звичай folk-custom;
~а пісня folksong, song of the people;
~а творчість folklore.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

демокра́т (-та) m democrat;
  демократиза́ція (-ії) f democratization;
  демократизо́ваний (-на, -не) democratized;
  демократизува́ти (-у́ю, -у́єш) I vt to democratize;
  демократи́чний (-на, -не)* democratic;
  демокра́тія (-ії) f democracy.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

демократія ім. ж. democracy.
соціал-демократія ім. ж. social democracy.
народн||ий прикм. national; (приналежний народу) people’s, popular; (у постпозиції) of the people; (суспільний) public; (про мистецтво, пісні, звичаї) folk
~ий артист national artist
~ий артист України people’s artist of Ukraine
~ий звичай folk-custom
~ий поет national poet
~ий суд People’s Court
~а власність national property
демократія people’s democracy
~а пісня folk-song, song of the people
~е благо common welfare/weal
~е господарство national economy
~е надбання national wealth/property, property of the people
~і маси the popular masses.
парламентськ||ий прикм. parliamentary
~ий акт, закон Act of Parliament
~ий запит, інтерпеляція interpellation
~ий лад parliamentary system
Парламентська асамблея (Ради Європи) Parliamentary Assembly (of the Council of Europe)
~а боротьба parliamentary struggle
~а група Parliamentary group
демократія parliamentary democracy
~а комісія parliamentary commission
~а недоторканість parliamentary immunity
~а фракція parliamentary board
~а фракція партії parliamentary faction
~і зв’язки parliamentary contacts
~і традиції parliamentary traditions
~і установи parliamentary institutions.