Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «головний» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

brunt [brʌnt] n
    1) головни́й уда́р (нападу), основна́ уда́рна си́ла
    2) основни́й тяга́р Обговорення статті
chef [ʃef]
  1. n
    1) шеф-ку́хар, головни́й ку́хар (в ресторані, готелі тощо)
    2) ку́хар
  2. v (chefs, cheffing, cheffed)
    (перев., як іменн. cheffing) працювати кухарем Обговорення статті
contractor [kənˈtræktə] n
    1) підря́дник, підря́дчик
    2) анат. стяжни́й м’яз
    3) техн. конфузор
    • general contractor — головний підрядник, генеральний підрядник, генпідрядник
    • independent contractor — незале́жний підря́дник Обговорення статті
duct [dʌkt]
  1. n
    1) прохід, канал
    2) труба, трубка, провід
    3) трубопровід, кабелепровід, повідтропровід, хвилевід
    4) вентиляційний канал
    5) біол. капіляр, протік (залози)
    • duct tape — сантехнічний скотч
    • gas duct — газохід, газопровід
    • bile duct — жовчний канал (провід)
    • ejaculatory duct — канал (провід) сім’явиверження
    • pancreatic duct — головний канал підшлункової залози
    • seminal duct — сім’явиносний канал До обговорення
    • thoracic duct — грудний (лімфатичний) канал
    • Wolffian duct — вольфів канал
  2. v
    проводити через трубу, канал
    ‣ a ventilation system that must be ducted through the wall — вентиляційна система, яку треба провести трубою через стіну Обговорення статті
featured [ˈfiːtʃə, амер. -(ə)rd] adj
    1) (як частина складних слів -featured) що має якісь характерні риси обличчя
    2) ви́хвалений, усла́влений, розрекламований; розголо́сний; головни́й (напр. про статтю) До обговорення
    3) заст. обро́блений, ви́роблений, ви́кінчений, опоря́джений Обговорення статті
focus [ˈfəʊkəs, амер. ˈfoʊkəs]
  1. n (pl focuses або foci [ˈfəʊsʌɪ])
    1) фіз., мат., лінгв. фо́кус
    2) сфокусо́ваність
    3) (focal point, focus point) фокусна точка
    4) осередок, центр
    5) геол. епіцентр, вогнище (землетрусу)
    • actinic focus — актині́чний фо́кус
    • back focus — за́дній (дру́гий) фо́кус
    • bring into focus — помісти́ти у фо́кусі
    • focus group — фокусна група, фокус-група
    • focus lamp — фокусна лампа
    • out of focus — не у фо́кусі, по́за фо́кусом, несфокусо́ваний
    • principal focus — головни́й фо́кус
    • real focus — реа́льний фо́кус
  2. v (focuses, focusing, focused або focusses, focussing, focussed)
    1) фокусува́ти, наво́дити на рі́зкість
    2) (focus on) концентрува́ти(ся), зосере́джувати(ся) Обговорення статті
headband [ˈhedbænd] n
    1) головна́ пов’язка, іст. скиндя́к, скиндя́чка; стрічка для волосся; (головний) обруч До обговорення
    2) (в слухавках) наголі́в’я
    3) полігр. каптал До обговорення Обговорення статті
headline [ˈhedlaɪn]
  1. n
    1) (газетний) за́голо́вок, заст. на́головок; ша́пка; за́голо́вковий рядо́к
    2) (headlines) головні новини
    3) головний, провідний актор, гурт тощо (на концерті)
  2. v
    1) виділяти в заголовок
    2) виступати головним виконавцем
    • headline inflation — екон. загальна інфляція
    • hit the headlines — попасти на передовицю Обговорення статті
headliner [ˈhedlaɪnə] n
    1) головний виступ; окраса програми
    2) головний виконавець (актор), «зірка»
    3) о́бшивка стелі в салоні Обговорення статті
headquarter [ˌhedˈkwɔːtə, амер. ˈhedˌkwɔːrt̬(ə)r -ˌkwɔːt̬-] v
    1) розташовувати штаб (головне́ управлі́ння, головний офіс)
    2) розташовуватися (про штаб, головне́ управлі́ння, головний офіс) Обговорення статті
major [ˈmeɪdʒə, амер. -(ə)r]
  1. adj
    1) важли́вий, значни́й, головни́й, серйо́зний
    2) що стосується більшості
    3) муз. мажо́рний; порівн. minor
    4) юр. повнолітній
    5) брит. заст. (додається до прізвища в деяких школах) старший (брат)
    • major axis — вели́ка вісь (геометричної фігури)
    • major general — генерал-майор
    • major total — по́вна су́ма
  2. n
    1) майо́р
    2) муз.  мажо́р
    3) головний предмет спеціалізації (студента у ВИШі)
    4) велика корпорація, організація
    5) спорт. (the majors) вищі ліги
    6) юр. повнолітня людина
    7) лог.  головна посилка (силогізму)
    8) бридж див. major suit
    • brigade major — брит. старший офіцер штабу бригади
  3. v
    спеціалізуватися (на якомусь предметі у ВИШі)

+ Обговорення статті
masthead [ˈmɑːsthed] n
    1) мор. топ, верхівка щогли
    2) амер. головний за́голо́вок (газети, журналу)
    3) амер. відомості про газету (на першій сторінці)
    • masthead bombing — топщоглове бомбометання, бомбометання з гранично низької висоти (по надводних цілях) До обговорення Обговорення статті

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

password = пароль
master password = головний пароль
staple = вушко, гак, коліно, скоба, головний елемент, сировина, основний

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

головн||ий прикм. (основний) chief, main, principal, major; (старший) senior; (центральний) central; (найважливіший) primary; (великий) major; (що має відношення до голови) head; мед. encephalic; (який рухається попереду, передній) leading, vanguard; (про вид продукції, с.-г. культури тощо) staple; ~ий акціонер (утримувач понад 40% акцій) core shareholder
~ий банк (у консорціумі) lead bank; (із великою кількістю відділень) high street bank
~ий батальйон військ. leading battalion
~ий біль headache
~ий боржник primary obligor; principal debtor
~ий бухгалтер controller; chief accountant
~ий вимикач ел. master switch
~ий загін vanguard detachment
~ий економіст (у банках) chief economist
~ий інвестор investor of record
~ий інженер engineering manager; chief engineer; chief operating officer (COO)
~ий інженер проекту project manager
~ий інспектор шкіл штату state superintendent
~ий менеджер (головний організатор і гарант розміщення кредиту або облігаційного випуску) lead manager
~ий кредит apex loan
~ий кредитор principal creditor; principal lender; primary lender; lender of record
~ий лікар head physician; chief doctor; військ. chief medical officer
~ий мозок brain, cerebrum
~ий підрозділ apex unit
~ий позичальник borrower of record; debtor of record; nominal borrower
~ий поштамт General Post Office
~ий убір headgear, headdress
~ий убір з квадратним верхом square cap
~а вулиця main street
~а квартира (штаб) військ., заст. headquarters
~а компанія blue-chip company
~а контора (компанії) head office
~а організація parent organisation; head office; chief office
~а установа apex institution; head office; chief office
~а фірма lead firm; market maker
~а хиба besetting sin
~а частина (ракети) warhead
~а юридична посадова особа chief legal officer
~е значення the chief thing/point, what really matters
~е зобов’язання principal obligation
~е управління central board of administration
~е управління валютного контролю Державної податкової адміністрації України Chief Department of Currency Control of the State Tax Administration of Ukraine
~і сили військ. main body
~і статті експорту major export items
~им чином chiefly, mainly ПРИМІТКА: Відмінність між синонімами chief, main, principal полягає в наступному: chief вживається стосовно того, що є найбільш важливим, main – до того, що є найбільш істотним, а principal вказує на те, що є першим за рангом, цінністю або важливістю. У випадках, коли вказані відтінки значень неістотні для змісту, ці синоніми можуть взаємозамінюватися, наприклад: the chief/main/principal street.
банк ім. ч. фін. bank; (запас, фонд, зосередження даних) bank
авізний ~ advising bank
акцептний ~ acceptance bank, амер. acceptance house
акціонерний ~ joint-stock bank, амер. incorporated bank
акціонерний земельний ~ joint-stock land bank
акціонерний комерційний ~ joint-stock bank, амер. incorporated bank
акціонерний ощадний ~ stock savings bank
провідний ~ leading/primary bank
взаємно ощадний ~ mutual savings bank
головний ~ primary/leading bank
головний ~ групи (що контролює інші кредитні інститути) parent bank
депозитний ~ deposit bank
державний ~ state bank
довірчий ощадний ~ trustee savings bank
другорядний ~ secondary bank
експортно-імпортний ~ eximbank
емісійний ~ bank of circulation, амер. bank of issue
земельний ~ land bank
земельний іпотечний ~ real estate bank
змішаний ~ bank with mixed capital
інвестиційний ~ investment/securities, security floatation bank, амер. bond house
іноземний ~ foreign bank
іпотечний ~ mortgage/hypothecary bank
кліринговий ~ clearing bank
комерційний ~ business/commercial/trading bank
кооперативний ~ cooperative bank
кореспондентський ~ correspondent bank
міжнародний ~ international bank, (що діє на території ряду держав) multinational bank
національний ~ national bank
неакціонерний ~ private bank
обліковий ~ discount bank
окружний ~ regional bank
ощадний ~ savings bank
пересувний ~ mobile bank
першокласний ~ first-class bank
позиковий ~ loan bank
приватний ~ private bank
провінційний ~ provincial bank, амер. country bank
промисловий ~ industrial bank
резервний ~ reserve bank
робочий ~ (який належить профспілці) особл. амер. labo(u)r bank
розрахунковий ~ account-holding bank
сільський ~ rural bank
сільськогосподарський ~ agricultural bank
спеціалізований ~ specialized bank
торговий ~ commercial/trading bank, англ. тж. merchant bank
транснаціональний ~ multinational bank
уповноважений ~ authorized bank
федеральний резервний ~ амер. Reserve Bank, тж. regional bank
центральний ~ central/banker’s bank
~ даних data base, pool of data
~ довгострокових вкладень long-range investments bank
~ зобов’язання відшкодування (банк ЗВ) reimbursement commitment bank (RC bank)
~ експортера exporter’s bank
~ імпортера importer’s bank
~ інформації data bank
~ кредитування малого бізнесу small business credit bank
~ міжнародних розрахунків скор. БМР Bank for International Settlements (BIS)
~ моделей model bank
~ одержувача (за чеком) payee’s bank
~ переказодавця originator’s bank
~ першого (другого) рівня first-tier (second-tier) bank
~ платника (за чеком) payer’s bank
~ позичальника borrower’s bank
~ рахунка проекту project account bank
~ розвитку development bank
~ розвитку Ради Європи Council of Europe Development Bank
~ споживчого кредиту money trading bank; industrial bank
~ третьої країни third country bank
~ України (Національний банк України, скор. Нацбанк, НБУ) Bank of Ukraine
~ фінансування розвитку development financing bank
~ штату (у США) state bank
~ із розгалуженою системою філій multiple office bank
~ із застрахованими депозитами insured bank
~, який видає акредитив (відкриває в іншому банку дорученням покупця на користь продавця) opening/originating bank
~, який випускає кредитні картки card issuing bank
~, який відкриває акредитив credit-issuing bank
~, який діє за юрисдикцією штату (у США) state bank
~, який зберігає державні фонди state depository, government depository
~, який зберігає резерви reserve depository
~, який здійснює операції обміну валют exchange bank
~, який здійснює основні операції за кордоном overseas bank
~, який інкасує суми за борговим документом collecting bank
~, який кредитує біржові угоди stock exchange bank
~, який має відділення/філії branch bank
~, який надає чек на оплату presenting bank
~, який обслуговує клієнтів прямо в автомобілі drive-in bank
~, який переказує кошти remitting bank
~, який робить виплату за акредитивами advising/notifying bank
~, який розташований в одній із країн континентальної Європи (щодо Великобританії) continental bank
~, який сповіщає бенефіціанта про відкриття акредитива advising/notifying bank
~, який уповноважений законом authorized depository
~, який фінансує фондові операції stock exchange bank
~, що бере участь у чомусь participating bank
~, що виставляє акредитив issuing bank
~, що належить компанії corporate bank; captive bank; industrial bank
~, що не виконує своїх зобов’язань (банкрут) non-performing bank; defaulting bank; bank in default; ailing bank; failing bank; faltering bank
~, що не входить до складу розрахункової палати non-member bank
~, що підтверджує акредитив confirming bank
~, що працює тільки з підприємствами corporate bank; wholesale bank
~, що працює лише з юридичними особами corporate bank; wholesale bank
~, що спеціалізується на операціях на ринку короткострокових капіталів money market bank
~, що управляє синдикованою позичкою lead bank
зірвати ~ карт. to break the bank
призначати ~ to nominate a bank
уповноважувати ~ to instruct a bank
бути клієнтом ~у to bank with
давати доручення ~у to instruct a bank
керувати ~ом to be in charge of a bank, to operate/to run a bank
вносити гроші в ~ to deposit money in/with a bank, to place money on deposit in a bank
одержати гроші в ~у to draw money from a bank
~ to break a bank
тримати гроші в ~у Н. to bank with the N. Bank
брати гроші з ~у to draw on a bank, to draw money from a bank
вести справи з ~ом Н. to bank with the N. Bank.
біль ім. ч. pain, ache; (пекучий) smart; (раптовий) pang, stab; (страшенний, передсмертний) agony; (непереборний) anguish; (душевний) mental anguish
головний (зубний) ~ headache (toothache)
гострий (жахливий, легкий, нестерпний) ~ acute/sharp (awful/terrible/extreme, slight, unbearable pain
пекучий (прострільний, пульсівний, тупий) ~ burning (shooting, throbbing, dull) pain
~ у боці stitch
~ у горлі sore throat
~ у животі (спині) stomachache (backache)
відчувати ~ to suffer/to feel/to have a pain
завдавати болю to pain, to hurt, to smart
~ наростає (зникає, припиняється, відновлюється) the pain grows stronger/increases (disappears, stops, returns). ПРИМІТКА: 1. Синоніми розрізняються відтінками значень за тривалістю і гостротою болю, зокрема: pain має найбільш загальне значення; ache означає тривалий тупий фізичний біль; pain і agony вживаються стосовно фізичних і душевних страждань або болю; pang і anguish звичайно асоціюються з душевними стражданнями; pang ‑ це приступ різкого болю, agony ‑ страшенний сталий біль, а anguish ‑ непереборний біль. 2. Відмінність між іменниками ache і pain полягає у наступному: ache означає стан постійного дискомфорту чи страждання, pain означає фізичне чи психічне страждання чи дискомфорт в якійсь частині тіла. Ache звичайно входить до складу складних слів і вживається у сполученнях у мене болить зуб (вухо, живіт, спина) I have toothache (earache, stomach-ache, backache). У цих словосполученнях іменник вживається без артикля, за винятком мати головний біль to have a headache. У всіх інших випадках українське слово біль передається словом pain ‑ відчути гострий (тупий) біль у руці (в нозі, у боку тощо) to have a sharp/a dull pain in one’s arm (in one’s leg, in one’s side, etc.).
боржник ім. ч. debtor; юр. тж. obligator, obligor, (за договором) promiser, promisor
головний ~ principal debtor; юр. primary obligor
другорядний ~ secondary debtor
неспроможний ~ poor debtor, insolvent, bankrupt
основний/першочерговий ~ primary debtor
сукупний ~ joint debtor
~ за векселем bill debtor
~ за заставною mortgagor
~ за зобов’язанням obligor
~ за позовом claim debtor
~ за постановою суду judgement debtor
~ за виконавчим листом execution debtor
~ за закладною debtor on mortgage, mortgagor, mortgager
~, проти якого винесене рішення суду judgement debtor
~, що порушив зобовязання defaulting debtor; delinquent debtor; non-performing debtor
бути чиїмсь ~ом to be in one’s book.
бухгалтер ім. ч. bookkeeper, accountant
головний ~ chief accountant; (у групі старших бухгалтерів) accountant in charge
головний ~ відділення (компанії) divisional controller
молодший ~ junior bookkeeper, ledger clerk
~ з приватною практикою private accountant
старший ~ senior accountant/bookkeeper, тж. chief accountant
~ промислового підприємства industrial/factory accountant
~ з оподатковування tax accountant
~ з розрахунків з покупцями collection analyst
~, що веде загальну головну книгу general-ledger bookkeeper.
бухгалтер-аналітик ім. ч. accounting analyst; головний ~ controller.
бухгалтер-контролер ім. ч. controller
головний ~ expense controller, comptroller.
ведуч||ий1 прикм. (головний) [провідний] leading; тех. driving
~ий літак [головний літак] ав. leader, leading plane
~е колесо [тяглове колесо, рухове колесо] driving-wheel.
вхід ім. ч. (до приміщення) entrance, entry; тех. inlet; ел. input; port; (дозвіл, доступ) admittance, admission
вільний/безкоштовний ~ admission free
головний ~ main entrance; (особл. великого будинку) portal
~ до системи комп. login, log(-)on
входи і виходи ins and outs
плата за ~ entrance fee
~ заборонено no admittance
стороннім ~ заборонено (табличка) no admittance except on business.
гравець ім. ч. player; (в азартні ігри) gambler; (в карти) hand; (в крикет) batsman, hatter; player; (біржовий) speculator, stock exchange operator
азартний ~ gambler, reckless player
активний ~ active player
біржовий ~ stock exchange operator, speculator
головний ~ chief player
колективний ~ composite player
консервативний ~ conservative player
обережний ~ cautious player
фіктивний ~ dummy/fictitious player
~ на біржі speculator
~ на зниження бірж. speculator for the fall
~ на підвищення бірж. speculator for the rise
~ пасує player passes.
делегат ім. ч. delegate; (представник) representative
генеральний ~ general delegate
головний ~ chief delegate
~ з’їзду delegate to a congress
обрати когось ~ом (чогось) to elect smb as delegate (to).
догов||ір ім. ч. agreement, contract; (міждержавний тж., особл. політ.) treaty; (конвенція) convention; (домовленість, застереження, умова) stipulation
агентський ~ір agency agreement/contract
безстроковий ~ір agreement of unlimited duration
відкритий ~ір open agreement
гарантійний ~ір agreement of guarantee
головний ~ір оренди master lease (contract)
двосторонній ~ір bilateral agreement
діловий ~ір bussiness agreement
чинний ~ір current/active agreement, agreement in force
чинний ~ір страхування current insurance (contract)
довгостроковий ~ір long-term/time/period agreement/contract
додатковий ~ір supplementary agreement/contract
закритий ~ір restricted agreement
заперечний ~ір voidable contract
зобов’язальний ~ір binding agreement
колективний ~ір collective (bargaining) agreement, union contract, labo(u)r contract, (про рівень зарплати) settlement
колективний ~ір з компанією company-wide (collective) agreement/contract
колективний ~ір, розрахований на кілька років multiple-year collective agreement/contract
кредитний ~ір credit agreement
ліцензійний ~ір licence agreement/contract
мирний ~ір peace treaty, treaty of peace
міждержавний ~ір interstate agreement
міжнародний ~ір international agreement
міжнародний ~ір про морське право law-of-the-sea (LOS) treaty
міжурядовий ~ір intergovernmental agreement
монопольний ~ір monopoly contract
недійсний ~ір nude contract
нерівноправний ~ір inequitable/unequal agreement
однобічний (багатобічний) ~ір unilateral (multilateral) agreement
орендний ~ір lease (contract)
оформлений ~ір formal contract
передовірений ~ір subcontract
письмовий (усний) ~ір written (parol) contract
політичний ~ір political agreement
простий ~ір (не за печаткою) simple/parol contract
регіональний ~ір regional agreement
ретроцесійний ~ір страх. retrocession agreement
рівнобіжний ~ір associate contract
рівноправний ~ір equitable/equal agreement
справедливий ~ір equitable agreement
субпідрядний ~ір subcontract
таємний ~ір secret agreement
типовий ~ір standard/model contract
торговельний ~ір trade/commercial agreement
тристоронній ~ір tripartite agreement
трудовий ~ір labo(u)r agreement/contract
установчий ~ір memorandum of association
формальний ~ір formal contract
шлюбний ~ір marriage
~ір авіаційного страхування air insurance contract
~ір акціонерів shareholders(’) agreement
~ір будівельного підряду construction contract, civil works contract
~ір „витрати плюс” cost plus contract
~ір відступлення прав за страховими полісами insurance assignment
~ір гарантії agreement of guarantee
~ір гарантії від збитків contract of indemnity
~ір доручення contract of agency
~ір застави security agreement, contract of pledge debenture, pledge agreement
~ір іпотеки mortgage agreement
~ір комісії contract of factorage
~ір консигнації consignment agreement
~ір купівлі-продажу contract of sale/purchase, sale contract
~ір купівлі-продажу з зобов’язанням зворотного викупу repurchase agreement
~ір майнового наймання contract of hiring, proprietary lease, bailment for hire
~ір майнового наймання нерухомості hiring contract
~ір міни barter agreement
~ір морського перевезення contract of sea carriage/of affreightment
~ір морського страхування contract of marine insurance, marine insurance contract
~ір надання консультаційних послуг contract for consultancy services, consultancy contract
~ір наймання contract of tenancy
~ір облігаторного перестрахування obligatory reinsurance agreement
~ір оренди lease (contract), agreement of tenancy
~ір оренди з правом викупу hire-purchase contract
~ір особистого наймання contract of service, hiring/service/labour contract, contract of employment
~ір перевезення contract of carriage, haulage contract
~ір позики loan agreement, credit contract
~ір поручительства contract of guarantee, surety
~ір продажу contract of sale, sale contract
~ір прокату hiring/leasing contract, lease agreement
~ір страхування insurance contract/policy, contract of insurance
~ір суборенди sublease (contract)
анулювати ~ір страхування to cancel an insurance policy
відновити орендний ~ір to renew a lease
оформляти ~ір страхування to issue an insurance policy
укладати ~ір страхування to make an insurance policy, to issue a policy
укладати шлюбний ~ір to contract a marriage
розривати ~ір to cancel a sublease (contract)
~ір, завірений печаткою contract under seal, special contract, covenant, deed
~ір між власником землі й орендарем landlord-tenant contract
~ір між трьома державами tripartite agreement/treaty
~ір на будівництво construction contract
~ір на експлуатацію operating agreement
~ір на інжиніринг agreement on engineering
~ір на консультаційні послуги contract for consultancy services, services consultancy contract
~ір на купівлю валют за визначеним курсом exchange rate contract
~ір на обслуговування service contract
~ір на оренду ферми farm tenancy contract
~ір на передання „ноу-хау” agreement on (the) transfer of know-how
~ір на постачання supply agreement/contract, vendor contract
~ір на постачання устаткування equipment purchase/supply contract
~ір на постачання чогось contract for the delivery/supply of smth
~ір про виробничу кооперацію production cooperation agreement
~ір про взаємну безпеку treaty of mutual security
~ір про вступ у товариство terms of partnership, statutes of association
~ір про гарантію від збитків contract of indemnity
~ір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу treaty of friendship, cooperation and mutual assistance
~ір про закупівлю продукції offtake agreement
~ір про запобігання подвійного оподаткування double tax(ation) treaty
~ір про заснування акціонерного товариства memorandum of association;~ір про заснування трасту trust agreement
~ір про заставу contract of pledge
~ір про іпотеку carried interest agreement
~ір про надання послуг contract of service
~ір про наймання contract of employment
~ір про наймання на судно (команди) shipping/ship’s article
~ про нейтралітет treaty of neutrality
~ір про обмеження торгівлі contract in restraint of trade
~ір про оренду lease (contract)
~ір про перевезення повітряним транспортом air charter
~ір про передання (чогось) agreement on transfer (of)
~ір про позичку loan agreement
~ір про покупку contract of purchase, bargain
~ір про поручительство contract of guarantee
~ір про продаж з розстрочкою платежу hire purchase agreement
~ір про союз treaty of alliance
~ір про спеціалізацію і кооперування виробництва agreement on specialization and cooperation of production
~ір про співробітництво cooperation agreement, agreement on cooperation
~ір про торгівлю trade/commercial agreement, agreement/treaty on commerce
~ір про торгівлю і мореплавання treaty of commerce and navigation
~ір про утворення товариства articles/statutes of (co)partnership/association, terms of partnership
~ір про фінансування financing contract
~ір про фрахтування судна charter (party)
~ір про фрахтування судна без екіпажу bare-boat charter
зазначений у ~орі (про щось) contracted
анулювати ~ір to cancel/to rescind an agreement
виконувати ~ір to execute/to perform/to satisfy an agreement/a contract
виконувати ~ір у натурі to perform a contract specifically
виходити з ~ору to withdraw from an agreement/a contract
відмовлятися від ~ору to renounce an agreement, to repudiate a contract
відступити від ~ору to recede from an agreement
вступати в ~ір to enter into a contract
денонсувати ~ір to denounce/to withdraw from a treaty
дотримувати ~ір to observe an agreement/a contract
затвердити колективний ~ір to confirm a collective agreement
парафувати ~ір to initial a treaty
підписувати ~ір to sign an agreement/a contract
порушувати ~ір to break an agreement/a contract
приєднатися до ~ору to become a party to an agreement, to accede to an agreement
продовжувати термін дії ~ору to prolongate/to extend an agreement/a contract
ратифікувати ~ір to ratify/to confirm a treaty
реалізовувати ~ір to execute an agreement/a contract
реєструвати ~ір to register an agreement
розривати ~ір to cancel/to repudiate a contract, to dissolve an agreement
складати ~ір to draw up an agreement/a contract
укласти ~ір to conclude/to make/to enter into a contract/an agreement
~ір буде автоматично продовжений the agreement will be tacitly extended; ● див. тж. контракт, угода.
економіст ім. ч. economist
вульгарний ~ vulgar economist
головний ~ chief economist
~ з кон’юнктури business analyst.
експонент ім. ч. (на виставці) exhibitor, exhibitioner; мат. exponent, index
вітчизняний ~ domestic exhibitor
головний ~ major exhibitor
закордонний ~ foreign exhibitor
колективний ~ collective exhibitor
постійний ~ permanent exhibitor.
ефект ім. ч. (вплив) effect, impact; (результат) result, мн. consequences; (вигода) benefit; мн. театр. effects
бажаний ~ desired effect
безрезультатний ~ of no effect
бюджетний ~ експорту (імпорту) budgetary efficiency of export (of import)
випадковий ~ random/chance effect
головний ~ main effect
граничний ~ marginal effect
економічний ~ economic effect
загальний ~ common/general effect, (сумарний) total/cumulative effect
зворотний ~ reverse/boomerang effect
значущий ~ significant effect
зовнішні ~и (економічної діяльності тощо) external/neighbo(u)rhood effects, spillovers
зовнішній ~ external effect, (вигода) external benefit, externality
зовнішній ~, пов’язаний з виробництвом (із споживанням) production (consumption) externalities/external effect
інерційний ~ ratchet effect
кумулятивний ~ cumulative effect
надмірний ~ overshoot effect
негативний (позитивний) ~ negative (positive) effect
негативний економічний ~ negative economic effect, diseconomy
негативний економічний ~, пов’язаний із збільшенням масштабів виробництва або діяльності фірми diseconomy of scale
негативний (позитивний) зовнішній ~ negative (positive) externality/external effect
одноразовий ~ once-for-all effect
парниковий ~ greenhouse/hotbed effect
побічний ~ side/collateral effect, by-effect
світловий ~ lighting effect
сукупний ~ aggregate effects
супутній ~ accompanying/attendant effect, spillover effect
~ багатства wealth effect
~ багатства, викликаний переоціненням грошової маси під впливом зміни цін monetary-induced wealth effect
~ багатства, пов’язаний зі зміною норми відсотка interest-induced wealth effect
~ багатства, пов’язаний з переоціненням вартості цінних паперів equity effect
~ багатства, що виник унаслідок зміни цін price-induced wealth effect
~ витіснення crowding-out effect
~ впливу (економічної) політики (economic) policy effect
~ грошової маси money supply effect
~ диверсифікації economies of scope
~ доміно (про неплатежі) knock-on/domino/ripple effect
~ залучення crowding-in effect
~ заміщення substitution effect
~ зворотного зв’язку feedback effect
~ зворотного поглинання reverse takeover
~ зворотної дефляції deflationary feedback
~ зміни відносних цін relative price effect
~ зміни прибутку income effect
~ інтеграції effect of integration
~ ліквідності liquidity effect
~ масштабу scale effect, economies of scale, returns to scale
~ масштабу, що знижується decreasing returns of scale
~ небезпеки hazard effect
~ обмеження попиту demand damping effect
~ престижу стат. vanity effect
~ реальних касових залишків real balance effect
~ регулювання regulatory impact
~ резонансу resonance effect
~ розподілу distribution effect
~, що піддається виміру measurable effect
давати економічний ~ to be economically effective
отримати великий економічний ~ to yield a great economic effect
розраховувати на ~ to do for effect
створити бажаний ~ to make the desired splash.
зраз||ок ім. ч. sample, specimen, model; pattern; (приклад, взірець) model, example, pattern; (матеріалу) pattern; тех. model, pattern; (типовий представник) representative; (прототип, дослідний зразок) prototype; (норма, стандарт, критерій) standard; (форма для заяви і т. п) form
авторський ~ок author’s copy
арбітражний ~ок arbitration sample
безплатний ~ок free sample
виставковий (ознайомчий, серійний) ~ок exhibition (presentation, production) sample
встановлений ~ок standard pattern; (документу тощо) form
головний ~ок prototype model
експериментальний ~ок (developmental) prototype, prototype unit, first article, pilot sample, test pattern
експериментальний ~ок виробу, призначеного для серійного виробництва production prototype
запатентований ~ок patented design
запатентований промисловий ~ок patented/registered industrial design/pattern
затверджений ~ок standard piece
науковий (теоретичний) ~ок scientific (theoretical) paradigm
патентноздатний промисловий ~ок patentable industrial design
промисловий ~ок production piece/prototype; industrial sample/design/model/standard
стандартний/типовий (середній, характерний) ~ок standard/normal/type (average/unit, representative) sample
~ок аудиторського висновку model audit report; pro forma audit certificate
~ок виробу product/item sample
~ок заповнення документа lay-out key
~ок квитанції receipt form
~ок мужності model of bravery
~ок підпису specimen signature
~ок стандартного ґатунку бавовни cotton standard
~ок сировини для промислових випробувань (процесу, обладнання) trial consignment of raw material
~ок товару commercial sample
за ~ком according to pattern, after the pattern
за новим ~ком new-model(l)ed
у відповідності до ~ка up to sample
виготовлений за ~ком made to pattern
бути як ~ок to be equal to sample, to be up to sample
вибирати в (точній) відповідності до ~ка to choose (exactly) to pattern
відповідати ~ку to correspond to/with the sample, to be according to sample
купувати (продавати) за ~ком to buy (to sell) by sample
ставити когось за ~ок іншим to set smb up as an example for others
парні ~ки matched samples
відбирати ~ки to draw/to take samples, to sample
замовляти товари за ~ками to order goods from the sample
надавати ~ки to provide/to present samples
представляти ~ки to submit samples
продаж здійснюється на основі ~ ків чи опису товарів sales are (conducted) by samples or description; ♦ не за ~ок unlike, far more. ПРИМІТКА: Іменник specimen позначає 1) зразок, пробний примірник, один екземпляр чогось із групи, взятий як зразок всього; 2) (жартівливе або презирливе) надзвичайна людина. Sample може означати 1) зразок, частину чогось, яка показує, яким є все; 2) пробу; 3) (у переносному значенні) приклад, ілюстрацію. Іменник pattern означає: 1) зразок, клаптик чогось, що показує, яким є все; 2) шаблон, модель, викрійка; 3) зразок чогось, людина або річ, що служить зразком чогось. Paragon – зразок чогось (чесності, досконалості тощо).
інженер ім. ч. engineer
провідний ~ leading engineer
головний ~ chief engineer
дипломований ~ licensed engineer
досвідчений ~ experienced engineer
здібний ~ capable engineer
змінний ~ shift engineer
старший ~ senior engineer
тямущий ~ clever engineer
черговий ~ shift engineer
~ ВТК quality-control engineer
~ з використання вторинної сировини й відходів salvage engineer
~ з наукової організації праці methods engineer
~ з організації виробництва industrial engineer
~ з перероблення вторинної сировини salvage engineer
~ з продуктивності праці efficiency engineer
~ з техніки безпеки safety supervisor/engineer
працювати ~ом to work as an engineer.
інспектор ім. ч. inspector, surveyor, supervisor
головний ~ chief inspector
дорожній ~ traffic warden
медичний ~ порту port medical officer
незалежний ~ independent inspector
податковий ~ tax inspector/collector/officer; inspector/surveyor of taxes
портовий митний ~ surveyor of the port
санітарний ~ health officer
страховий ~ insurance inspector
урядовий ~ government inspector
фабричний ~ factory inspector
фінансовий ~ revenue inspector, assessor; audit officer
~ ДАІ state traffic warden
~ поліції police inspector
~ з питань техніки безпеки safety inspector
~ з питань якості quality examiner
викликати ~а to call in an inspector.
керівник ім. ч. manager; (у раді фірми) governor; (у деяких сполученнях) administrator
класний ~ class teacher
науковий ~ research supervisor
~ програми programme manager
~ проекту project manager/leader
~ району district/area governor
головний (професійний, спільний) ~ general/top manager (professional, joint) manager
~ банку bank manager
~ експортних операцій export (sales) manager
~ розрахункової палати clearinghouse manager
~ складу warehouse keeper
~ служби збуту sales manager
~ фермерського господарства farm manager, англ. farm bailiff
фінансовий ~ (корпорації) treasurer.
клерк ім. ч. clerk
банківський ~ bank clerk
головний ~ chief clerk; ● див. тж. службовець.
компаньйон ім. ч. (член торговельної або промислової компанії, у справі) partner, associate; (співтовариш) companion
головний (іноземний, молодший) ~ senior (foreign, junior) partner; ● див. тж. партнер.
конструктор ім. ч. designer, constructor; (розроблювач) developer
провідний ~ chief designer
генеральний ~ principal designer
головний ~ chief designer.
консультант ім. ч. consultant, adviser
головний (старший) ~ chief (senior) adviser/consultant
економічний (науковий, технічний, юридичний) ~ economic (scientific, technical/technological, legal) adviser
приватний (штатний) ~ private (staff) adviser/consultant
професійний ~ (з профорієнтації, професії) vocational adviser
урядовий ~ government adviser
~ з економічних питань economic adviser
~ з інженерно-технічних питань engineering consultant, consulting engineer
~ з капіталовкладень investment adviser
~ з науково-дослідної або дослідно-конструкторської роботи project consultant
~ з організації збуту marketing consultant
~ з оцінювання вартості value consultant
~ з питань керування (маркетингу/ринку, торгово-промислової діяльності) management (marketing, business) consultant/counsel(l)or
~ з питань оподатковування tax adviser
~ з питань промислового виробництва (техніки безпеки) industrial (safety) consultant
~ з питань технології (реклами) technological (publicity) adviser
~ з податкових питань tax practitioner
~ з професійної орієнтації careers/career-guidance consultant, vocational adviser, careers master
~ з фінансових питань financial adviser
~, що дає консультації фермерам farm adviser; ● див. тж. радник.
контракт ім. ч. contract, contractual agreement
безконкурентний ~ (на основі прямих переговорів з обраною закупником фірмою) sole source contract
валідний (дійсний, недійсний) ~ valid (present, void) contract
виконаний (отриманий) ~ executed (awarded/gained) contract
гарантійний ~ warranty contract
генеральний ~ general contract, package deal
головний/основний (типовий) ~ prime/basic (model) contract
довгостроковий (короткостроковий, довічний) ~ long-term (short-term, life) contract
заохочувальний ~ (стимулювальний зниження витрат) incentive contract
засекречений ~ classified contract
зовнішньоторговий (міжнародний, урядовий) ~ foreign trade (international, government) contract
комерційний ~ на виробництво продукції commercial manufacturing contract
конкурсний ~ competitive contract
обмежувальний ~ (покупець зобов’язується купувати тільки в даного постачальника) exclusive contract
паушальний ~ lump-sum contract
рятівний ~ salvage agreement
словесний ~ verbal contract
терміновий ~ (за угодою на термін) terminal contract; (на постачання в майбутньому) futures contract, contract for future delivery
торговий ~ commercial contract, trade agreement
укладений ~ signed/concluded contract; (отриманий) awarded/gained contract
укладений завчасно ~ triggering contract
ф’ючерсний ~ бірж. futures contract
шлюбний ~ (що стосується майна) marriage settlement
~ купівлі-продажу sale-and-purchase contract
~ без обговореного терміну дії (терміну постачання) open-end (indefinite delivery type) contract
~ з головним або генеральним підрядником, що цілком відповідає за роботу prime/turn-key contract
~ з єдиним підрядником sole-source contract
~ із заздалегідь встановленою ціною flat fee contract
~ із заохочувальними винагородами за декількома показниками multiple incentives contract
~ з (наступним) коректуванням фіксованої ціни (по ковзній шкалі цін) fixed-price contract with escalation (redetermination)
~ з оплатою витрат і виплатою заохочувальної (фіксованої) винагороди cost-plus-incentive(fixed)-fee contract
~ з оплатою витрат і виплатою періодичних премій (за одержання контракту) cost-plus-award-fee contract
~ з оплатою витрат і (деякого) відсотка від суми витрат cost-plus-percentage-fee (-of-cost) contract
~ з оплатою вартості витрат робочого часу і матеріалів time-and-materials contract
~ з оплатою робочого часу (фактичних витрат) labo(u)r hours (cost(-type)) contract
~ із субпідрядником sub-contract, subcontract
~ із твердою (фіксованою) ціною lump-sum (fixed-price) contract
~ з фіксованою початковою ціною, що переглядається на визначених етапах виконання робіт (після завершення робіт) fixed-price-redeterminable-prospective (-retroactive) contract
~ з частковим відшкодуванням витрат cost-sharing-reimbursement contract
~ між власником акцій і компанією, що їх випускає trust indent(ure)
~ на будівництво об’єкта (на умовах) „під ключ” turn-key contract
~ на взаємні постачання contract for mutual deliveries
~ на виконання проектно-досліднних робіт contract for carrying out design and survey work(s)
~ на виконання технічно-економічного обґрунтування contract for the preparation of a feasibility report
~ на виконання технічного проекту об’єкта contract for the preparation of a detailed project (report)
~ на виробництво продукції (в обробній промисловості) manufacturing contract
~ на задоволення всіх потреб покупця (закупівлею тільки у одного постачальника) full requirements contract
~ на закупівлю (чогось) purchase/procurement contract
~ на замовлення, укладене/отримане у результаті конкурентних переговорів competitive negotiated contract
~ на компенсаційних умовах contract on a compensatory basis
~ на надання послуг contract for services
~ на паушальній основі lump-sum contract
~ на передання (продаж) „ноу-хау” contract for the transfer (sale) of know-how
~ на постачання supply contract
~ на постачання за принципом „відкритих (закритих) торгів” advertised (negotiated) procurement contract
~ на постачання за принципом „прямих переговорів” direct procurement contract
~ на постачання продукції contract for the supply of products
~ на проведення дослідно-конструкторської роботи development contract
~ на проведення наукових досліджень і розробок research-and-development contract
~ на проведення наукових досліджень, розробок, іспитів і оцінок research-development-test-and-evaluation contract
~ на продаж товару з примусовим асортиментом tying contract
~ на продаж цінних паперів із постаченням через 30 днів бірж. seller’s 30
~ на розробку (і виготовлення) development(-and-production) contract
~ на серійне виробництво lot/serial production contract
~ на умовах генерального підряду general contract
~ на умовах ризику risk contract
~ про одержання кредиту loan agreement
~ про роботу з найму contract of employment
~ про страхування contract of insurance
~ про строки і умови роботи службовця contract of service
~, розрахунок за яким проводиться через розрахункову палату settlement house contract
~, умови якого виконані обома сторонами executed contract
~, що підлягає виконанню executory contract, contract to be executed
за теперішнім ~ом under the present contract
постачання за ~ом deliveries against the contract
анулювати (порушувати) ~ to cancel/to rescind/to annul/to void (to break/to violate/to infringe) a contract
бути зв’язаним ~ом to be under a contract
виконувати (мати, приймати) ~ to perform/to execute/to implement (to hold, to accept) a contract
відступити від ~у to back out of a contract
діяти за ~ом to hold a contract
достроково ліквідувати ~ бірж. to ring out a bargain
укладати (парафувати, підписувати) ~ to conclude (to initial, to sign) a contract
ліквідувати ~ бірж. (у випадку несплати клієнтом брокера додаткового забезпечення) to sell out a bargain
ліквідувати ~ з віднесенням різниці в ціні на рахунок покупця (продавця) to close the contract against the buyer (the seller)
направляти ~ to forward a contract (to)
обговорювати (переглядати) ~ to negotiate (to revise) a contract
працювати за ~ом to perform/to hold/to execute a contract
продавати ~ на сторону бірж. (у випадку несплати первісним покупцем товару або цінних паперів) to sell out a bargain
розривати ~ to cancel/to terminate a contract
укладати ~ to conclude/to make/to sign a contract, to enter into a contract, to contract (with)
ухилятися від виконання ~у to avoid a contract
~ відповідає індексу цін the contract is indexed; ● див. тж. договір, угода.
кредитор ім. ч. creditor
головний ~ principal creditor
незабезпечений ~ unsecured creditor
сукупний ~ joint creditor
~ споживача (торговельна фірма, що продає товари в кредит) consumer lender
~ за борговим або грошовим зобов’язанням bond creditor
~ за векселем bill creditor
~ за закладною/за іпотекою mortgage creditor
~ за постановою суду judgement creditor
~, що одержав (не одержав) забезпечення (у вигляді застави, іпотеки) secured (unsecured) creditor
(стаття балансу) payables
~и, що мають (не мають) переваги перед іншими кредиторами privileged (unprivileged) creditors
~и, що мають рівні права equally ranking creditors.
напрям, ~ок ім. ч. direction; (спрямованість, тенденція) trend, tendency, drift, bent; (науковийшкола) school, trend; (документ) order, warrant; (вид діяльності) line; (засобів з якоюсь метою) allocation, assignment, channeling; (маршрут) route, way, run; (плин, хід, розвитокжиття) tenor; (течії, вітру) run, set; (подій) course; (у мистецтві) style; (головний) ~ розвитку (чогось) (main) line/trend of development; (структура, модель) pattern of development
інституційний ~ institutionalism
ліберальний ~ liberal tendency
основний ~ (розвитку економіки) basic/main direction, guideline
~ виробничої/економічної діяльності line of business/activity
~ капіталовкладень (вкладу) investment of capital, channeling of capital
~ конкуренції dimensions of competition
~ політики direction/line of policy
~ руху цін trend of prices
у ~і, у ~ку (до) toward(s), in the direction (of)
у ~і (у ~ку) до моря seaward(s)
дати ~ справі to take action on a matter
діяти у визначеному ~ку to trend
змінитися в якомусь ~і to trend
змінювати ~ (кон’юнктури) to swing
різко/круто змінювати ~ to reverse
події набирають нового ~ку the tide is turning; ● див. тж. вид (діяльності), діяльність.
опонент ім. ч. opponent
головний (небезпечний) ~ chief/main (dangerous) opponent.
орган ім. ч. (частина організму) organ; (установа) body, agency, institution; (управління, влади) authority; (друковане видання) publication, organ
адміністративний ~ administrative body
арбітражний ~ arbitration body
виконавчий ~еxecutive body/agency/ department
виробничий ~ producing authority
відповідальний ~ (влади) responsible authorities
головний урядовий ~ chief organ of government
державний економічний ~ government economic agency
державний ~ public body
державний ~ контролю над цінами price control authority
директивний ~ policy-making authority
допоміжний ~ subsidiary/auxiliary organ
дорадчий ~ deliberate body
економічний ~ economic agency
законодавчий ~ legislative authority/body, body of legislation
керівний ~ leading organ
керівний ~ правління governing body
компетентний ~ competent authority/body
консультативний ~ advisory body
контролювальний ~ controlling body/agency; координувальний ~ coordinating organ
міжурядовий ~ intergovernmental body
неофіційний ~ informal body
плановий ~ planning organisation/agency
постійний ~ standing body
постійний арбітражний ~ permanent arbitration body
представницький ~ representative body
спеціалізований ~ specialized agency
~ виконавчої влади body of executive power, executive body
~ конституційного нагляду body for constitutional supervision
~ контролю supervisory/control authority
~ контролю над банківською діяльністю bank supervisory authority
~ нагляду supervisory authority
~ управління management body/board, administration
~, що має право видавати санкції (ліцензії) licensing authority
~, що приймає рішення decision-making body/centre
життєві ~и vital organs, vitals
законодавчі ~и legislative authorities/bodies
керівні економічні ~и economic authorities
керівні ~и administrative bodies
місцеві ~и влади local/municipal authorities
місцеві ~и народної освіти local education authorities
мовні ~и organs of speech
муніципальні ~и local/municipal authorities
податкові ~и taxation bodies
правоохоронні ~и law-enforcement agencies
федеральні ~и влади federal authorities
центральні ~и влади central administration
~и влади authorities, bodies (organs) of power
~и державного управління organs of government, (state and) public authorities, governmental authorities
~и державної безпеки agencies of state security
~и масової інформації mass media, the media
~и травлення organs of digestion, digestive apparatus
~и управління control authorities (agencies).
офіс ім. ч. office
головний ~ main office, principal place of business.
партнер ім. ч. partner; (компаньйон) companion; (супротивник у грі) opponent; (у грі «дуель») duelist
активний ~ working partner
головний ~ з необмеженою (майновою) відповідальністю general/active partner
діловий ~ business partner
закордонний ~ foreign partner
надійний (ненадійний) ~ reliable/safe (unreliable) partner
пасивний ~ dormant/silent/sleeping partner
потенційний ~ potential partner
старший ~ senior partner
таємний ~ secret/undisclosed partner
торговий ~ trading partner
головні торгові ~и principal trade/trading partners
рівноправні ~и equal partners
~ з обмеженою (майновою) відповідальністю limited/special partner
~ зі спільного підприємництва partner in a joint venture
~ з торгівлі partner in trade
~ у справах спільного підприємництва partner in/of a joint venture
~и в коаліції coalition partners
приймати як ~а to admit as a partner.
підрядник ім. ч. contractor
військовий ~ defence, амер. defense contractor
вторинний ~, субпідрядник associate contractor
генеральний ~ general/main/prime contractor, package dealer
головний ~ main/prime contractor
затверджений ~ assigned contractor
компетентний ~ competent contractor
незалежний ~ independent contractor
некомпетентний ~ incompetent contractor
основний ~ main contractor
~, якому надається перевага favoured/preferred contractor
~ на торгах tenderer, bidder.
поштамт ім. ч. head post office
центральний (головний) ~ central (main) post-office.
представни||к ім. ч.,~ця ім. ж. representative; (фірми тощо) agent; (виразник чиїхось інтересів) spokesman (мн. spokesmen), амер. spokesperson; (що заміщає когось) substitute; (з делегованими повноваженнями) delegate; (тип, зразок) exponent
відповідальний ~к responsible representative
власний торговельний ~к промислової фірми factory salesman (мн. salesmen)
генеральний ~к (фірми) general agent
головний ~к на переговорах chief negotiator
головний ~к США при ООН Chief US delegate to the UN
дипломатичний ~к diplomatic representative/agent
дипломатичний і консульський ~к diplomatic and consular representative
довірений ~к authorized representative
єдиний ~к sole representative/agent
законний ~к когось legitimate/lawful representative of smb
компетентний ~к competent representative
особистий ~к personal representative/envoy
особистий ~к прем’єр-міністра the personal representative of the Prime Minister
офіційний ~к official representative
повноважний ~к authorized representative, plenipotentiary (representative)
постійний ~к України при ООН Permanent Representative of Ukraine to the UN
типовий ~к representative
торговельний ~к trade representative
уповноважений ~к authorized representative, accredited agent
~к Білого дому the White House spokesman
~к брокерської фірми, що має (не має) доступ у зал біржі authorized (unauthorized) broker/clerk
~к відділу збуту промислової фірми industrial salesman (мн. salesmen)
~к влади public authority
~к Державного департаменту the State Department spokesman
~к замовника на заводі-постачальнику source inspector
~к замовника, що перевіряє фактичне виконання операцій monitor
~к народу representative of the people
~к партії, що виступає з якогось питання party spokesman on smth
~к преси representative of the press
~к фірми representative/agent of a firm
~ки облігаціонерів trustees for debenture holders
~ки офіційних кіл representatives of official bodies
~ки повноцінних грошей representatives of full-bodied money
~ки сторін, що беруть участь у переговорах official spokesmen for the talks
~к від групи spokesman
~к з винятковими правами exclusive representative
~к на місцях field representative
через ~ка (вирішувати питання тощо) by proxy
бути ~ком to represent
відкликати ~ка to recall a representative
діяти як чийсь ~к to stand proxy to someone
призначити ~ка to nominate a representative
уповноважувати ~ка to authorize a representative.
продукт ім. м. product; звич. мн. (їстівні) provisions, food-stuffs, food products; (продукція) production; (як товар) commodity; (сільськогосподарська продукція) (одн.) produce
агрегований ~ aggregative product
валовий ~ gross product
валовий вітчизняний/національний (внутрішній/ВВП, суспільний) ~ gross national (domestic/GDP, social) product
валовий ~ країни gross national product/produce
вторинний ~ secondary product, by-product
головний ~ (країни) staple (product)
граничний ~ marginal product
граничний ~ капіталу (праці) marginal product of capital (labo(u)r)
граничний ~ у грошовій формі marginal revenue/value product
граничний ~ у фізичних одиницях marginal physical product
граничний речовинний ~ marginal physical product
додатковий ~ surplus product/produce
кінцевий ~ final/end product
кінцевий національний ~ national product by end use
кінцевий суспільний ~ final social product
конкретний (маргінальний) ~ concrete (marginal) product
надлишковий ~ excess product, surplus
національний (немаркований, особливий) ~ national (unidentified, distinctive) product
необхідний (непрофілювальний, новий) ~ necessary (secondary, new/pioneer) product
основний ~ staple (product), prime product
первинний (перероблений) ~ primary/prime (processed) product
перепродаваний ~ (без додаткового оброблення) private brand product
побічний ~ by-product, secondary product
потенційний валовий національний ~ potential gross national product
програмний ~ комп. software (program) product
проміжний ~ intermediate/noncapitalized product, semiprocessed product/unit
профілювальний ~ primary/characteristic product
профілювальний ~ галузі промисловості principal product of an industry
реальний чистий національний ~ real net national product
річний ~ annual product
сільськогосподарський ~ farm/agricultural product
споживаний ~ (у процесі виробництва) input goods
сукупний ~ aggregate product, output aggregate
сукупний суспільний ~ gross/aggregate social product
суспільний (товарний) ~ social (commodity) product
спадний граничний ~ diminishing marginal product
чистий ~ net product(ion)
чистий національний ~ net national product
чистий ~ матеріального виробництва net material product
високоякісні сільськогосподарські ~и fancy farm produce
головні ~и staple commodities
головні харчові ~и staple food-stuffs
диференційовані ~и differentiated products
заморожені ~и frozen foods
масові ~и харчування staple foods/food-stuffs
молочні ~и dairy produce
молочні ~и фабричного виробництва manufactured (dairy) products
натуральні ~и wholefoods
необроблені (оброблені, основні) харчові ~и crude (manufactured, staple) food-stuffs
спільно вироблені ~и joint products
харчові ~и food-stuffs, food, food/alimentary products, provisions, articles of food
харчові ~и вітчизняного виробництва domestic food (products)
харчові ~и, готові до вживання ready-to-eat products
харчові ~и, готові до подання на стіл ready-to-serve products
~ виробничого призначення capitalized product
~ минулої праці product of past labo(u)r/work
~ праці product of labo(u)r/work
~ тваринництва livestock/animal product
~и видобувної промисловості products of the extractive industries
~и згоряння products of combustion
~и комплексного виробництва joint-cost goods
~и комплексного процесу з нероздільними витратами виробництва joint-cost goods
~и сільського господарства farm produce
~и харчування food products, food-stuffs, provisions, articles of food
~ для суспільства product for society
~, що випускається output goods
~, що відповідає вимогам ринку salable product
~и, що стали об’єктом критики з боку споживачів embattled consumer products
розкладати суспільний ~ на прибутки to resolve social product into revenue.
проїзд ім. ч. (дія) journey, passage, drive; (місце, де можна переїхати) passage, thoroughfare
головний торговельний ~ principal business thoroughfare
немає ~у no thoroughfare
плата за ~ fare
скільки коштує ~/квиток? what is the fare?
платіть за ~! all fares, please!, pay your fare, please!
пункт ім. ч. (місце в просторі) point, spot; (місце, приміщення для чогось) point, office, post; (розділ документу, статті) point, paragraph, item, clause, proviso, stipulation, provision; (анкети тощо) item; (курсу цінних паперів) point; (окремий момент у розвитку чогось) point; (призначення) destination; бірж. (мінімальна зміна ціни) point, tick; юр. (обвинувачення) count
базисний ~ (при розрахунку цін для різних районів країни або для розрахунку системи твердих тарифів) basing point
виборчий ~ polling station, the polls
вивантажувальний ~ трансп. break bulk point
вихідний/початковий ~ starting/initial point; point of departure
відліковий ~ (тарифний, трансп.) breaking point
відправний ~ starting point
головний командний ~ command station, main control station
диспетчерський ~ ав. air traffic control tower
збірний ~ meeting place
карантинний ~ quarantine station
касово-контрольний ~ (у магазинах самообслуговування тощо) cash department, check-out (stand) point
кінцевий ~ final point; трансп. terminal, terminus
контрольно-касовий ~ (у магазинах самообслуговування) check-out, (stand) cash department
контрольно-касовий ~ з поданням товарів транспортером (у магазинах самообслуговування) moving-belt check-out (stand)
контрольно-пропускний ~ checkpoint
кульмінаційний ~ culmination, climax
медичний ~ medical station; medical-aid station, dispensary
навантажувальний ~ point of loading
населений ~ (з населенням) populated area/locality; (як адмін. од.) locality, place; (забудований, обжитий район, місце) built-up area; демогр. population aggregate, conglomeration, aggregation, population cluster
населений ~ міського типу urban locality
обліково-калькуляційний ~ costing point
обмінний ~ (про обмін валюти) exchange office, (foreign) exchange counter; трансп. interchange point
опорний ~ військ. strong point
органний ~ pedal note/point
основний ~ (плану тощо) pivot
переговорний ~ public (telephone) call-boxes
передатний ~ (передання вантажу з однієї трансп. лінії на іншу) interchange point, gateway
поворотний ~ turning-point, (віха) landmark
початковий ~ маршруту point of initial enplanement
призовний ~ recruiting station
прикордонний ~ border point
проміжний ~ трансп. intermediate/tran(s)shipment point
пропускний ~ crossing point
скупний ~ buying-up centre/амер. center
спостережний ~ військ. observation post
великі населені ~и big centres of population
граничні ~и (зміни курсів) бірж. resistance points
поворотні ~и економічного циклу business-cycle/cyclical turns
~ анкети questionnaire item
~ вивантаження (вивезення, відправлення) point of unloading (exit, departure)
~ договору contract clause/point; clause of an agreement/of a treaty
~ доставлення (вантажу тощо) point of delivery
~ експорту point of export
~ зупинки в дорозі (для довантаження або відвантаження вагонів) stop-off point
~ контракту contract clause/point/item
~ навантаження point of loading
~ обміну іноземної валюти exchange office
~ охорони громадського порядку maintenance of public-order station
~ перевалки (вантажів) place of tran(s)shipment
~ призначення (point/place of) destination; (no шляховому листові) waybill destination
~ резолюції paragraph of a resolution
~ стягування подорожнього збору turnpike
~ ввезення point of entry
~ про гарантії (у договорі) warranty clause
~ про зіткнення (судів – у страховому полісі) running down clause
~ про попередню оплату (у контракті) prepayment clause
~ про пропорційний розподіл страхової відповідальності average clause
~ про страйки strike clause
~ про умови платежу (у контракті) payment clause
~ про ціну (у контракті) price clause
~ про штрафи (напр., за невиконання умов договору) penalty clause
~, що передбачає зниження ціни down price clause
~и, що викладають відповідальність підрядника contractor responsible items
знижка або надбавка в 10 ~ів ten points off or on
за всіма ~ами at all points
знижуватися на один ~ to shed a point
знижуватися на 3 ~и (про курс) to decline 3 points
перелічувати по ~ах to itemize
підвищитися на ~ (про курс акцій тощо) to be a point on
підвищитися на 15 ~ів to gain 15 points
понизитися на ~ (про курс цінних паперів) to be a point off
прибувати в ~ призначення to arrive at the point of destination
ціна (котирування) вище (нижче) на 3 ~и the price (the quotation) is 3 points on (off)
~ за ~ом, по ~ах point by point, item by item; ● див. тж. клаузула, застереження, положення, умова.
район ім. ч. (місцевість) area, region; (частина населеного пункту, адміністративно-територіальна одиниця) district; (частина округу в США) township; (переписний) tract; (зона) zone
адміністративний ~ administrative district
бездіяльний ~ distressed area
вилучений ~ outlying district
віддалений ~ outlying district
віддалений сільський ~ backcountry
відсталий околичний сільськогосподарський ~ backcountry (district)
водогосподарчий ~ water district
головний зерновий ~ (країни) breadbasket (of the nation)
господарський ~ economic area
густонаселений (малонаселений) ~ densely populated area (thinly populated area, sparsely populated region)
діловий ~ міста downtown business district
економічний ~ economic region
економічно відсталий ~ economically backward area
житловий ~ residential area
запущений (в економічних відносинах) ~ neglected area
землеробський ~ crop-producing area
зерновий ~ corn-growing area
картографований ~ mapped area
комерційний ~ міста downtown business district
напівзасушливий ~ semiarid area
не розділений на переписні ~и (про місто тощо) untracked (city тощо)
некартографований ~ unmapped area
нерозвинутий ~ stagnant area
обслуговуваний ~ (магазином, школою тощо) catchment’s area
переписний ~ census tract
підрозділений переписний ~ split tract
показовий ~ model area
посушливий ~ arid region
приміський ~ suburban area
промисловий ~ industrial area
розділений на переписні ~и (про місто тощо) traded (city тощо)
сільський ~ rural district
сільський землеробський ~ rural agricultural locality
сільський неземлеробський ~ rural nonagricultural locality
сільськогосподарський ~ agricultural/rural area, agricultural region/district
скотарський ~ cattle-producing area
статистико-географічний ~ (у США) census division
столичний ~ metropolitan area
торговий ~ commercial district/section, shopping area; (міста) downtown business district
торговий ~, віддалений від центра міста outlying business district
центральний діловий ~ central business/commercial district
центральний торговий ~ central business/commercial district
~ (передбачуваного) будівництва (supposed) construction area, area of (supposed) site
~ безробіття pocket of unemployment
~ вибіркового обстеження sample area
~ воєнних дій war zone
~ житлової забудови housing estate
~ збуту area of destination
~ змішаного господарства с.-г. mixed fanning area
~ комплексного житлового будівництва development area
~ нещастя distressed area
~ оброблення пшениці wheat-growing area
~ обслуговування service area
~ освоєння цілинних земель new land area
~ перепису census area
~ підвищеного ризику (для страхових компаній) bad risk area
~ постачання delivery area; ~ стихійного лиха disaster area; ~и зосередження бідноти pockets of poverty
~и постачання districts of supply
у ~і... in the region of ...; ~, насичений торговельними підприємствами over shopped (амер. over stored) area
~, підданий стихійним лихам disaster-prone area
~, у якому не потрібно дозволу на будівництво nonpermit area
~, що бідує в економічному розвитку development area
~, що перебуває в економічному занепаді depressed/blighted area
~, що розвивається development area
відводити ~и для промислового будівництва to zone for industry.
редактор ім. ч. editor
відповідальний ~ managing editor
головний ~ editor-in-chief, chief editor
~ відділу газети subeditor.
рин||ок ім. ч. market; (місце) marketplace; (східний базар) bazaar
активний ~ок active/broad market
валютний ~ок currency/exchange/money market
валютний ~ок з подвійним режимом (фіксованого і вільного валютного курсу) dual exchange market, split market, two-tier foreign exchange market
відкритий (закритий) ~ок open (closed/sheltered) market
вільний ~ок free/unofficial market; (місце) commercial marketplace
вільний ~ок цінних паперів unofficial securities market
внутрішній ~ок domestic/home/internal/inland market
вузький ~ок (з невеликим обсягом угод) narrow market
географічний ~ок geographical market
головний ~ок (для якогось товару) primary market (for)
грошовий ~ок money market
дисконтний ~ок discount market
експортний ~ок export market
єдиний ~ок single market
загальний ~ок common market; market
зовнішній ~ок external/foreign/export market
інвестиційний ~ок investment market
кредитний ~ок credit market
міжбанківський ~ок interbank market
міжнародний ~ок депозитів international deposit market
міжнародний валютний (євровалютний, євродоларовий) ~ок international exchange (eurocurrency, eurodollar) market
місцевий ~ок local market
млявий ~ок inactive/sluggish/thin/dull market
напівчорний ~ок (із продажу дефіцитних товарів зі значною націнкою) gray market
насичений ~ок (переповнений) glutted market
національний ~ок national market
неактивний ~ок inactive/dull/sluggish/thin/trading market
неорганізований ~ок unorganized/informal market
неофіційний ~ок unofficial market
обліковий ~ок discount market
односторонній ~ок one-sided/one-way market
гуртовий ~ок wholesale market
організований ~ок organized/formal market
основний ~ок (для якогось продукту) primary market (for)
первинний (вторинний/другорядний) ~ок primary (secondary) market
перевантажений ~ок (перевищення пропозиції над попитом) heavy market
перенапружений ~ок overbought market
позабанківський грошовий ~ок extra-bank funds market
позабіржовий ~ок цінних паперів unlisted/off-board/over-the-counter market
посередницький ~ок intermediate sellers market
потенційний ~ок potential market
пробний ~ок test market
продовольчий ~ок food market
~ок, що процвітає glamo(u)r market
світовий ~ок позичкових капіталів world market of loan capital
страховий ~ок insurance market
тваринницький ~ок cattle/livestock market
територіально віддалений ~ок distant market
товарний ~ок commodity market
фінансовий ~ок financial market
фондовий ~ок share market
фрахтовий ~ок freight market
фючерсний ~ок futures/forward/option/settlement market
чорний ~ок black/illegal market, амер. curb/kerb market
заморські ~ки overseas markets
~ок акцій equity market
~ок валюти для закордонних інвестицій investment currency market
~ок винаходів market of inventions
~ок виробника producer’s market
~ок державних установ state institutions market
~ок збуту sales market, marketing outlet
~ок зерна corn market
~ок золота gold/bullion market
~ок кави coffee market
~ок капіталу capital market
~ок комерційних паперів (короткострокових зобов’язань) commercial paper market
~ок коротких перевезень short-haul market
~ок короткострокового капіталу money market
~ок короткострокового позичкового капіталу short money market
~ок кредиту credit market
~ок міжбанківських операцій interbank market
~ок монополістичної конкуренції market of monopolistic competition
~ок найманої сільськогосподарської робочої сили hired agricultural labo(u)r market
~ок наявного товару actual/spot market
~ок незареєстрованних цінних паперів off-board/over-the-counter market
~ок непродовольчих товарів nonfood market
~ок нерухомості real estate market
~ок нових випусків цінних паперів market of new issues of securities
~ок облігацій bond market
~ок одного покупця one-buyer market
~ок позикового капіталу loan capital market
~ок позичок loan market
~ок покупця buyer’s market
~ок праці job/labo(u)r market
~ок продукції військового призначення military market
~ок проміжних продавців intermediate seller market
~ок реального товару spot market
~ок робочої сили labo(u)r market
~ок сезонної сільськогосподарської робочої сили farm seasonal labo(u)r market
~ок сировини raw materials market
~ок сільськогосподарської продукції agricultural commodities market, farmers market, market for farm products
~ок срібла silver market
~ок срібла у виливках market for bar silver
~ок старих товарів secondhand market
~ок товарів commodity/merchandise market
~ок товарів обробної промисловості manufacturing market
~ок торговельних угод зі сплатою готівкою cash market
~ок устаткування equipment market
~ок худоби stock market
~ок цінних паперів securities/paper/placement market
~ок цінних паперів, на якому здійснюються великі покупки попри підвищення курсів long market
~ок чистої конкуренції market of pure competition
~ки морського узбережжя seaboard markets
~ок з високим ступенем конкуренції extremely competitive market
~ок з недостатньою пропозицією tight market
~ок з тривалим терміном постачання futures market
~ок просто неба open-air market
поза офіційним ~ком бірж. off-board
~ки з ефективною конкуренцією effectively competitive markets
~ок, вільний від обмежень free market
~ок, на якому відбувається безладна зміна цін або курсів erratic market
~ок, на якому спостерігається сильна конкуренція продавців highly competitive market; ~ок, на якому спостерігається тенденція до зниження курсів бірж. bear market; ~ок, на якому спостерігається тенденція до підвищення курсів бірж. bull market
~ок, на якому товари знаходять швидкий попит ready market
~ок, що реагує на зміну попиту зміною цін flex-price market
особа, яка торгує на чорному ~ку black marketeer
виводити товар на ~ок to introduce goods to a market
викинути на ~ок (товар) to bring to market
викинути цінні папери на ~ок to unload securities on the public
витісняти з ~ку to oust from the market
впливати на ~ок to effect the market
господарювати на ~ку to command at the market, to rule the market
дезорганізувати ~ок to spoil the market
знаходити ~ок (про товар) to find a market
зявлятися на ~ку to enter the market
не допускати конкурентів на даний ~ок to keep competitors out of the market
освоювати ~ок to get into the market
переповняти ~ок to congest the market
підтримувати ~ок to hold the market
підходити для ~ку to suit the market
поділити (розширювати) ~ки to split (to expand) markets
продавати/реалізувати/збувати на ~ку to market
проникати на ~ок to introduce goods on the market
псувати ~ок to spoil the market
створювати ~ок to make a market
формувати ~ок (створювати клієнтуру) to create customers
~ок активний/пожвавлений the market is active
~ок відновився (після погіршення) the market (has) recovered
~ок добре забезпечений цим товаром the market is well stocked with these goods
~ок зміцнів the market gained strength; ~ок знаходиться в нестабільному стані the market is in an unsettled state
~ок млявий the market is idle/inactive
~ок усе ще пожвавлений the market continues brisk.
свід||ок ім. ч. і ж. юр. witness; (про релігійну секту) Witnesses
головний ~ок star witness
надійний ~ок reliable witness
упереджений ~ок interested witness
~ок захисту witness for the defence, амер. defense
~ок підпису witness to a signature
~ок супротивної, противної сторони hostile witness
~ок з боку відповідача witness for the defendant
~ок з боку обвинувачення witness for the prosecution
~ки Єгови Jehovah’s Witnesses
допит ~ка examination of a witness
брати/призивати когось у ~ки, викликати як ~ка to call smb to witness, to call in evidence
бути ~ком to witness, to be the witness (of)
виступати ~ком to testify, to witness, to give evidence
відводити ~ка to challenge a witness
допитувати ~ка to hear/to question/to examine a witness
підкупити ~ка to suborn a witness
~ок дає свідчення (стверджує, ідентифікує щось) a witness gives evidence/testifies (states smth, identifies smth).
сектор ім. ч. ек. sector; (відділ установи) (specialized) department; перен. section, part, zone, sphere
банківський ~ banking sector
провідний ~ (господарства) leading sector
великий ~ економіки major sector of economy, major industry division
випереджувальний ~ leading sector
відсталий ~ lagging sector
головний ~ (господарства) leading sector
грошовий ~ monetary sector
державний ~ state(-owned)/public sector
державний ~ господарства state(-owned) sector of economy
державний ~ економіки state(-owned)/public/government sector of economy
змішаний ~ у торгівлі mixed trade sector
кооперативний ~ cooperative sector
несільськогосподарський ~ nonagricultural/nonfarm sector
нетоварний ~ non-commodity/subsistence sector
обслуговувальний ~ (транспорт, зв’язок тощо) tertiary sector
основний ~ економіки major sector of economy, major industry division
приватний ~ (в економіці) household sector; (в аналізі національного доходу) personal sector
сільськогосподарський ~ agricultural sector
технологічний ~ process engineering sector
торговий ~ commerce sector
усуспільнений ~ socialized sector
~ домашнього господарства household sector
~ економіки sector of economy
~ промисловості sector of industry
~ розподілу distribution sector
завідувач ~ом chief/head of a section department.
симплекс ім. ч. simplex
головний ~ fundamental simplex
замкнутий ~ closed simplex
правильний ~ regular simplex.
співробітни||к ім. ч. ~ця ім. ж. (той, хто працює разом з кимсь) collaborator; (службовець) employee, official; officer
головний principal officer
молодший ~к associate officer
молодший ~к з фінансових питань associate finance officer
науковий ~к research officer/fellow/assistant, research worker
рядовий ~к average executive
старший ~к senior officer ~к магазину, який підбирає товари за телефонним замовленням selector
~к рекламного агентства advertising agent, розм. adman; admen (pl.);
~к з правових питань legal officer
~к з фінансових питань finance official.
фактор ім. ч. factor; (сила тощо) agent, force
визначальний ~ determinant/governing/pacing factor, determinant
визначальний ~ навколишнього середовища environmental determinant/factor
випадковий ~ random /chance factor
вирішальний ~ decisive/determinative factor, determinative
виробничий ~ factor of production, production/productive factor
внутрішній ~ internal factor
внутрішньогалузевий ~ intraindustry factor
головний ~ major/principal/primary/dominant factor
грошовий ~ monetary factor
демографічний ~ demographic factor
довгодійний ~ long-term factor
другорядний ~ secondary factor
екзогенний ~ exogenic factor
економічний ~ economic factor/force
ендогенний ~ endogenic factor
зовнішній ~ external/outer factor
інституційний ~ institutional factor
кількісний ~ quantitative factor
кліматичний ~ climatic factor
ключовий ~ успіху збуту продукції key success factor of marketing
конкомітантний ~ concomitant factor
короткодійний ~ short-term factor
людський ~ human factor
невизначений ~ росту unidentified growth factor
негрошовий ~ nonmonetary factor/force
некерований/неконтрольований ~ uncontrolled factor
несезонний ~ nonseasonal factor
об’єктивний ~ objective factor
обмежувальний ~ limiting factor
основний ~ major/principal/primary/dominant factor
первинний ~ (виробництва) primary factor (of production)
перемінний ~ variable factor
періодичний ~ cyclical factor
політичний ~ political factor
постійний ~ constant/fixed factor
прогнозований ~ forecasting factor
психологічний ~ psychological factor
реальний ~ real/actual factor
режимний ~ operation condition/factor
сезонний ~ seasonal factor
соціальний ~ social factor
соціально-економічний ~ socio-economic factor
соціально-культурний ~ sociocultural factor
соціологічний ~ sociological factor
спільнодійний ~ cofactor
стимулювальний ~ motivating/supporting factor, motivation, stimulant
стримувальний ~ deterrent, damper, restraint
структурний ~ structure factor
суб’єктивний ~ subjective factor
супутній ~ concomitant factor
технологічний ~ technology/processing factor
фінансовий ~ financial factor
характерний ~ unique factor
циклічний ~ cyclical factor
якісний ~ qualitative factor
~ вартості cost factor
~ випадковості random factor
~ виробництва factor of production, production/productive factor
~ економічного росту economic growth factor, factor of economic growth
~ ефективності factor of efficiency, efficiency factor
~ збуту marketing/sales factor
~ збуту на ринку market factor
~ плідності fertility factor
~ підвищення цін (інфлятор) inflator
~ погіршення (чогось) deterioration factor
~ продуктивності factor/agent of productivity
~ роботи job factor
~ росту growth factor
~ технічного прогресу factor of technological progress
~, наявний у достатку abundant factor
~, що визначає поводження motive of behavio(u)r
~, що враховується accountable factor
~, що стимулює щось motivating/supporting factor, motivation, stimulant
~, що стримує щось deterrent, damper, restraint
міжгалузеві ~и interindustry factors
міжгалузеві ~и економії interindustry economies
основні ~и виробництва major/primary factors of production
позаекономічні ~и невизначеності exogenous uncertainties
~и економії economy factors, economies
~и економії, зумовлені спеціалізацією economies of specialization
~и економії, що виявляються усередині виробничої одиниці (підприємства) intraplant economies
~и економії, що виявляються в господарських зв’язках між підприємствами interplant economies
~и і методи стимулювання збуту selling; inducements
~и невизначеності uncertainties
~и успіху success factors
~и, що визначають величину витрат cost determinants
~и, що протидіють чомусь factors that are ranged against smth.
центр ім. ч. (у різн. знач.) centre; амер. center
адміністративний ~ administrative centre
великий промисловий ~ big/large industrial centre
виробничий консультативно-дослідний ~ production-and-training centre
демографічний ~ demographic centre
діловий ~ business centre, (місто тощо) chief seat of commerce
довідково-інформаційний (інформаційний) ~ information reference (information) centre
комерційний ~ commercial centre
консигнаційний ~ consignment goods centre
консультаційний ~ consultation centre
культурний (культурно-побутовий) ~ cultural centre/centre of culture (community centre)
навчальний ~ training centre/unit
науковий (науково-дослідний) ~ scientific centre/centre of science (research centre)
нервовий ~ nerve centre
нерухомий ~ тех. fulcrum, fixed pivot
обчислювальний ~ computer/computation/computing centre
промисловий ~ industrial centre
розподільний ~ distribution centre
розрахунковий ~ financial settlements centre
телевізійний ~ television centre, TV station; (головний) торговий ~ trade centre, (міста, мікрорайону) shopping centre
торговий ~, розташований за межами міста out-of-town/suburban shopping centre
~ ваги centre of gravity
~ виробничо-технічної допомоги industrial extension centre
~ кола centre of a circle
~ кулі centre of a sphere
~ міжнародної торгівлі world trade centre
~ міста centre of city/town
~ нападу спорт. centre of attack
~ обертання centre of rotation
~ оброблення даних data-processing/data-reduction centre
~ обробної промисловості manufacturing centre
~ підвищення кваліфікації centre for refresher training
~ підготовки керівників management (training) centre
~ професійної підготовки training centre
~ роздрібної торгівлі retail centre
~ розподілу centre value of distribution
~ розробки нових виробів innovation centre
~ руху centre of motion
~ уваги the centre of attention
~ сприяння розвитку промисловості industrial extension centre
бути в ~і уваги to be the centre of attention, to be in the limelight/highlight
позначати ~ ваги вертикальною червоною лінією to mark the centre of gravity with a red vertical line; фіг. hub.
цикл ім. ч. cycle; (послідовний ряд) series; (повний оборот) round, run
базисний ~ (у динаміці різних економічних показників) reference cycle
великий ~ росту major growth cycle
великий економічний ~ major business cycle
виробничий ~ production/working/manufacturing cycle, production run
виробничо-комерційний ~ (від придбання сировини до реалізації готової продукції) operating cycle
головний ~ basic cycle
демографічний (десятирічний) ~ demographic (decennial) cycle
довгостроковий ~ (економічної активності) secular cycle
економічний ~ business/economic cycle
економічний ~ у будівництві building cycle
економічний ~ усередині країни domestic business cycle
життєвий ~ life cycle
життєвий ~ продукту product life cycle
життєвий ~ родини family (life) cycle
інвестиційний (капіталістичний, класичний) ~ (re)investment (capitalist, classical) cycle
комерційний ~ operating cycle
короткий (короткостроковий, малий, малий економічний) ~ short-term (short(er), minor, minor business) cycle
машинний (операційний) ~ machine (operating) cycle
оптимальний (основний) ~ optimal (basic) cycle
промисловий (торгово-промисловий) ~ trade (industrial) cycle
робочий ~ running/work cycle
світовий економічний ~ international business cycle
сезонний ~ seasonal cycle
середній ~ (15-25 років) intermediate-term cycle
технологічний (товарний) ~ work (inventory) cycle
тривалий ~ long(er) cycle; (45-60 років) long-term cycle
частковий ~ partial cycle
~ витрачання (запасів) withdrawal cycle
~ відновлення (основного капіталу) turnover cycle
~ відтворення cycle of reproduction
~ динаміки росту rate-of-growth cycle
~ ділової активності business cycle
~ довголіття life cycle
~ допуску (у системі масового обслуговування) access cycle
~ життя класу продуктів (що знаходяться в стадії зрілості протягом дуже значних періодів часу – верстати тощо) product life cycle
~ зайнятості employment cycle
~ заміни устаткування re-equipment/equipment replacement cycle
~ замовлення (час від оформлення контракту до початку постачання продукції) lead time (for procurement); (інтервал між моментами подання послідовних замовлень) re(order) period/interval
~ інвестицій в основний капітал fixed investment cycle
~ лекцій series of lectures
~ максимального терміну служби (устаткування) maximum-life cycle
~ обороту (капіталу) turnover cycle
~ оброблення (виробу) operation cycle
~ обслуговування service cycle
~ переоснащення re-equipment/equipment replacement cycle
~ планування planning cycle
~ поповнення запасів stock replenishment cycle
~ постачання delivery cycle
~ роботи верстата-автомата machine cycle
~ росту growth cycle
~ руху (організація виробництва) motion cycle
~ руху запасів inventory cycle
~ темпів росту rate-of-growth cycle
~ транспортування (напр., матеріалу) in-transit cycle
~ фінансових операцій (у бюджетному процесі) budget cycle
~ у динаміці цін price cycle
~, зумовлений почерговим стимулюванням і стримуванням економічного росту stop-go cycle
~, пов’язаний зі зміною вкладень у товарно-матеріальні запаси inventory cycle
~, у якому фаза кризи виявляється у формі зниження темпів економічного росту subcycle
~, що складається з підйомів/бумів і спадів boom-and-bust cycle
~и відхилень (напр., фактичних темпів росту від потенційних) deviation cycles
~и загальної економічної активності cycles in general business activities.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

antiautomorphism = [ˌæntiˌɔ:təʊ'mɔ:fɪzəm] антиавтоморфі́зм, інверси́вний автоморфі́зм
• involuterial (involutory) ~
= інволюти́вний антиавтоморфі́зм
• lattice ~
= ґра́тко́вий (структу́рний) антиавтоморфі́зм
• principal ~
= головни́й антиавтоморфі́зм
argument = ['ɑ:gjumənt] 1. арґуме́нт, незале́жна змі́нна, пара́мет(е)р; поля́рний кут, арґуме́нт (комплексного числа) 2. арґуме́нт, до́каз (for - на користь; against - проти) 3. арґумента́ція, міркува́ння, дове́дення // ~ by analogy дове́дення (міркува́ння) за анало́гією; to advance ~s for наво́дити/наве́сти́ арґуме́нти на ко́ристь; a matter of ~ дискусі́йне пита́ння; the ~ carries conviction цей арґуме́нт переко́нливий; the ~ runs as follows арґумента́ція була́ така́ (як наведено нижче) 4. ви́сновок 5. сере́дній те́рмін силогі́зму; диску́сія, супере́чка
• ~ of a function
= арґуме́нт фу́нкції
• actual ~
= факти́чний арґуме́нт, факти́чне зна́чення арґуме́нта
• advanced ~
= випереджа́льний арґуме́нт
• angle ~
= поля́рний кут, арґуме́нт (of a complex number - комплексного числа)
• complex ~
= ко́мплексний арґуме́нт
• converse ~
= обе́рнений арґуме́нт
• deductive ~
= дедукти́вне дове́дення, дедукти́вні міркува́ння (арґуме́нти)
• dummy ~
= форма́льний (німи́й) арґуме́нт, фікти́вний (поро́жній) арґуме́нт
• erroneous ~
= помилко́вий арґуме́нт (до́каз)
• exhausted ~
= ви́черпаний арґуме́нт
• forceful ~
= переко́нливий арґуме́нт (до́каз)
• formal ~
= форма́льний арґуме́нт
• heuristic ~
= евристи́чне міркува́ння (арґуме́нт)
• hidden ~
= нея́вний арґуме́нт
• imaginary ~
= уя́вний арґуме́нт
• inconclusive ~
= неостато́чний (невиріша́льний) арґуме́нт (до́каз)
• indecisive ~
= неостато́чний (невиріша́льний) арґуме́нт (до́каз)
• inductive ~
= індукти́вне дове́дення, індукти́вні міркува́ння
• integer ~
= цілочислови́й арґуме́нт
• invalid ~
= непра́вильний арґуме́нт
• main ~
= головни́й арґуме́нт
• moving ~
= динамі́чний арґуме́нт (у команді)
• powerful ~
= переко́нливий арґуме́нт (до́каз)
• random ~
= випадко́вий арґуме́нт
• rational ~
= раціона́льний арґуме́нт
• real ~
= ді́йсний арґуме́нт
• referential ~
= арґуме́нт ти́пу посила́ння
• retarded ~
= зага́яний (запі́знений) арґуме́нт
• scalar ~
= скаля́рний арґуме́нт
• search ~
= арґуме́нт по́шуку
• solid ~
= до́бре обґрунто́ваний арґуме́нт (до́каз)
• sound ~
= ваго́мий арґуме́нт (до́каз)
• strong ~
= си́льний арґуме́нт (до́каз)
• substantial ~
= важли́вий (ваго́мий) арґуме́нт
• table ~
= арґуме́нт табли́чного по́шуку
• telling ~
= ваго́мий арґуме́нт (до́каз)
• tenuous ~
= слабки́й (пога́но обґрунто́ваний) арґуме́нт (до́каз)
• vector ~
= ве́кторний арґуме́нт
• vicious ~
= неспромо́жний арґуме́нт
• unassailable ~
= неспросто́вний арґуме́нт (до́каз)
• unconvincing ~
= непереко́нливий арґуме́нт (до́каз)
• weak ~
= слабки́й арґуме́нт (до́каз)
automorphism = [ˌɔ:təʊ'mɔ:fɪzəm] автоморфі́зм
• algebra ~
= автоморфі́зм а́лґебр
• axial ~
= осьови́й автоморфі́зм
• birational ~
= біраціона́льний автоморфі́зм, біраціона́льне перетво́рення
• braid ~
= автоморфі́зм коси́
• causal ~
= причино́вий автоморфі́зм
• cogredient ~
= вну́трішній автоморфі́зм
• contragredient ~
= зо́внішній автоморфі́зм
• decomposable ~
= розкладни́й (розвивни́й) автоморфі́зм
• derived ~
= похідни́й автоморфі́зм
• diagonal ~
= діагона́льний автоморфі́зм
• differential ~
= диференці́йний автоморфі́зм
• dual ~
= спря́жений автоморфі́зм, дуа́льний автоморфі́зм
• ergodic ~
= ергоди́чний автоморфі́зм
• even ~
= па́рний автоморфі́зм
• exceptional ~
= винятко́вий автоморфі́зм
• fiber bundle ~
= автоморфі́зм розшаро́ваного про́стору (волокни́нної в’я́зки)
• fiberwise ~
= пошаро́вий (волокни́нний) автоморфі́зм
• field ~
= автоморфі́зм полі́в
• formula ~
= фо́рмульний автоморфі́зм
• geometric ~
= геометри́чний автоморфі́зм
• group ~
= групови́й автоморфі́зм, автоморфі́зм груп
• identical ~
= тото́жний автоморфі́зм
• identity ~
= одини́чний автоморфі́зм
• induced ~
= (з)індуко́ваний автоморфі́зм
• infinitesimal ~
= інфінітезима́льний автоморфі́зм
• inner ~
= вну́трішній автоморфі́зм (групи)
• integer ~
= цілочислови́й автоморфі́зм
• integral ~
= інтеґра́льний (спеціа́льний) автоморфі́зм
• interior ~
= вну́трішній автоморфі́зм (групи)
• inverse ~
= інве́рсний (обе́рнений) автоморфі́зм
• involutive ~
= інволю́тний автоморфі́зм
• irreducible ~
= незвідни́й автоморфі́зм
• isotone ~
= ізото́нний автоморфі́зм
• involutory ~
= інволюти́вний автоморфі́зм
• lattice ~
= ґра́тко́вий автоморфі́зм
• local ~
= лока́льний автоморфі́зм
• logic ~
= логі́чний автоморфі́зм
• metaplectic ~
= метаплекти́чний автоморфі́зм
• metric ~
= метри́чний автоморфі́зм
• normal ~
= норма́льний автоморфі́зм
• odd ~
= непа́рний автоморфі́зм
• operator ~
= опера́торний автоморфі́зм
• order-preserving ~
= автоморфі́зм зі збере́женням поря́дку
• orientation-preserving ~
= автоморфі́зм зі збере́женням орієнта́ції
• orthogonal ~
= ортогона́льний автоморфі́зм
• outer ~
= зо́внішній автоморфі́зм (групи)
• periodic ~
= періоди́чний автоморфі́зм
• principal ~
= головни́й автоморфі́зм
• quotient ~
= фа́ктор-автоморфі́зм
• radical ~
= радика́льний автоморфі́зм
• reducible ~
= звідни́й автоморфі́зм
• relative ~
= відно́сний автоморфі́зм
• ring ~
= автоморфі́зм кі́лець
• self-adjoint ~
= самоспря́жений автоморфі́зм
• shift ~
= автоморфі́зм зсу́ву
• simplectic ~
= симплекти́чний автоморфі́зм
• singular ~
= синґуля́рний автоморфі́зм
• spatial ~
= просторо́вий автоморфі́зм
• tame ~
= топ. ручни́й автоморфі́зм
• toplinear ~
= топліні́йний автоморфі́зм
• toral ~
= автоморфі́зм то́ру
• transitive ~
= транзити́вний автоморфі́зм
• triangular ~
= трику́тний автоморфі́зм
• unimodular ~
= унімодуля́рний автоморфі́зм
• unipotent ~
= уніпоте́нтний автоморфі́зм
• unitary ~
= уніта́рний автоморфі́зм
• weak ~
= слабки́й автоморфі́зм
basic = ['beɪsɪk] 1. основни́й, головни́й; підставо́вий; засадни́чий 2. ба́зисний; ба́зовий 3. елемента́рний; початко́вий; спро́щений 4. вихідни́й
bifunctor = ['baɪˌfʌŋktə] біфу́нктор
• primary ~
= головни́й біфу́нктор
bordism = ['bɔ:dɪzəm] борди́зм, борда́нтність
• ~ of nodes
= борди́зм вузлі́в
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) борди́зм
• principal ~
= головни́й борди́зм
• singular ~
= синґуля́рний борди́зм
• unitary ~
= уніта́рний борди́зм
• unoriented ~
= не(з)орієнто́ваний (неспрямо́ваний) борди́зм
capital = ['kæpɪtl] 1. вели́ка бу́ква (лі́тера) 2. капіта́л 3. головни́й, основни́й
cardinal = ['kɑ:dɪnl] 1. кардина́льне число́; кардина́л (множини) || кардина́льний 2. кі́лькісний числі́вник 3. головни́й, основни́й; кардина́льний
• ~ of the continuum
= поту́жність конти́нууму
• ~ of a set
= кардина́л (поту́жність) множини́
• ~ of a structure
= поту́жність структу́ри
• absolute ~
= абсолю́тне кардина́льне число́
• compact ~
= компа́ктний кардина́л, компа́ктне кардина́льне число́
• finite ~
= скінче́нне (фіні́тне) кардина́льне число́
• hyperinaccessible ~
= гіпернедося́жне кардина́льне число́
• inaccessible ~
= недося́жне кардина́льне число́
• incompact ~
= некомпа́ктне кардина́льне число́
• mediate ~
= проміжне́ кардина́льне число́
• perfect ~
= доскона́ле кардина́льне число́
• regular ~
= реґуля́рне кардина́льне число́
• singular ~
= синґуля́рне кардина́льне число́
• transfinite ~
= трансфіні́тне кардина́льне число́
• uncountable ~
= незліче́нне кардина́льне число́
central = ['sɛntrəl] 1. алґ. центра́ль (групи) 2. центра́льний, центрови́й; головни́й, основни́й
centralizer = ['sɛntrəlaɪzə] централіза́тор
• chief ~
= головни́й централіза́тор
• double ~
= подві́йний централіза́тор
• parabolic ~
= параболі́чний централіза́тор
• ring ~
= централіза́тор кільця́
chief = [tʃi:f] головни́й, основни́й
clause = [klɔ:z] лог. диз’ю́нкт
• answering ~
= диз’ю́нкт-ві́дповідь
• basis ~
= основни́й диз’ю́нкт
• center ~
= центра́льний диз’ю́нкт
• Horn ~
= Го́рнів ви́слів, Го́рнова фо́рмула
• inferred ~
= ви́ведений ви́слів
• input ~
= входови́й диз’ю́нкт
• main ~
= головни́й ви́слів
• negative ~
= неґати́вний диз’ю́нкт
• parent ~
= вихідни́й (початко́вий) ви́слів, диз’ю́нкт-за́сновок
• unit ~
= одини́чний диз’ю́нкт
• unitary ~
= основни́й ви́слів
• serial ~
= послідо́вна умо́ва
clock = [klɒk] годи́нник, годиннико́вий механі́зм; схе́ма синхроніза́ції; та́ймер || синхронізува́ти/посинхронізува́ти та́ктові і́мпульси; вмика́ти/ввімкну́ти в робо́ту (в заданий момент часу)
• day ~
= годи́нник і́стинного ча́су
• elapsed time ~
= годи́нник ви́користаного ча́су
• idle ~
= синхросигна́л режи́му чека́ння
• master ~
= визнача́льний (та́ктовий) ґенера́тор; головни́й годи́нник
• operating time ~
= годи́нник усьо́го ча́су робо́ти (комп’ютера)
• program-addressable ~
= програмо́во адресо́вний годи́нник
• real-time ~
= годи́нник реа́льного ча́су
• simulation ~
= годи́нник моде́льного ча́су (в систе́мі моделюва́ння)
• time-of-day ~
= годи́нник і́стинного ча́су
• timer ~
= та́ймер; да́тчик (дава́ч) ча́су
computer = [kəm'pju:tə] комп’ю́тер, компу́тор; заст. електро́нна обчи́слювальна маши́на
• analog ~
= ана́логова маши́на (моделювальний пристрій)
• analog-digital ~
= ана́лого-цифрова́ маши́на
• backend ~
= маши́на ба́зи да́них
• battery-operated ~
= комп’ю́тер з батаре́йним жи́вленням
• breadboard ~
= маке́тний комп’ю́тер
• briefcase ~
= портати́вний комп’ю́тер
• business ~
= бізнесо́вий комп’ю́тер
• cassette-based ~
= комп’ю́тер з касе́тною па́м’яттю
• central ~
= центра́льний комп’ю́тер (обчислювальної мережі)
• commercial ~
= комерці́йний комп’ю́тер (призначений для продажу)
• common ~
= загальновжи́ваний (універса́льний) комп’ю́тер
• communication ~
= комунікаці́йний комп’ю́тер
• compatible ~
= згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• consecutive ~
= послідо́вний комп’ю́тер
• control ~
= керівни́й комп’ю́тер
• dataflow ~
= комп’ю́тер, керо́ваний пото́ком да́них
• dedicated ~
= спеціалізо́ваний комп’ю́тер
• desk-size ~
= малогабари́тний комп’ю́тер
• desktop ~
= насті́льний комп’ю́тер
• digital ~
= цифрови́й комп’ю́тер
• dual-processor ~
= двопроце́сорний комп’ю́тер
• entry-level ~
= комп’ю́тер мініма́льної конфігура́ції
• front-end ~
= фронта́льна маши́на; зв’язна́ маши́на
• gateway ~
= шлю́зовий комп’ю́тер (у мережі)
• handheld ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• high-end ~
= маши́на оста́нньої моде́лі (найпотужніша в сім’ї комп’ютерів)
• high-performance ~
= високопродукти́вний комп’ю́тер
• high-speed ~
= швидки́й (високошви́дкісний) комп’ю́тер
• hobby ~
= комп’ю́тер для ама́тора (для аматорського користування)
• home ~
= дома́шній комп’ю́тер
• host ~
= головни́й комп’ю́тер
• IBM-compatible ~
= Ай-Бі-Ем-згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• incompatible ~
= незгі́дний (несумі́сний) комп’ю́тер
• integrated-circuit ~
= комп’ю́тер на зінтеґро́ваних схе́мах
• interface ~
= інтерфе́йсний комп’ю́тер
• interim ~
= промі́жна́ маши́на (серії)
• intermediate ~
= промі́жна́ маши́на (за продуктивністю)
• laptop ~
= портати́вний комп’ю́тер
• large(-scale) ~
= поту́жний комп’ю́тер
• local ~
= лока́льний комп’ю́тер (мережі)
• logic ~
= логі́чна маши́на (для розв’язування логічних задач)
• low-end ~
= маши́на найпе́ршої моде́лі (найменш потужна в сім’ї комп’ютерів)
• low-speed ~
= пові́льний (низькошви́дкісний) комп’ю́тер
• master ~
= головни́й комп’ю́тер (у багатомашинному комплексі чи мережі)
• medium-scale ~
= середньопоту́жний комп’ю́тер
• medium-size ~
= середньогабари́тний комп’ю́тер
• medium-speed ~
= середньошви́дкісний комп’ю́тер
• medium-to-large-scale ~
= комп’ю́тер ви́ще сере́днього
• megacycle ~
= комп’ю́тер мегагерцо́вого діапазо́ну
• midrange ~
= середньопоту́жний комп’ю́тер
• monoprocessor ~
= однопроце́сорний комп’ю́тер
• multiaccess (multiple-access) ~
= комп’ю́тер спі́льного користува́ння (з паралельним доступом кількох користувачів)
• multiprocessor ~
= багатопроце́сорний комп’ю́тер
• multiprogrammed ~
= комп’ю́тер з багатопрограмо́вим режи́мом
• multipurpose ~
= багатоцільови́й (універса́льний) комп’ю́тер
• multiuser ~
= комп’ю́тер спі́льного користува́ння
• net node ~
= вузлови́й комп’ю́тер, комп’ю́тер вузла́ мере́жі
• networked ~
= мере́жевий комп’ю́тер
• node ~
= вузлови́й комп’ю́тер, комп’ю́тер вузла́ мере́жі
• nonstop ~
= комп’ю́тер, що його́ не вимика́ють (працює неперервно), беззупи́нний комп’ю́тер
• non-von Neumann ~
= не-фон-Но́йма(н)нова (не-фон-Не́йма(н)нова) маши́на
• notebook ~
= кишенько́вий комп’ю́тер, ноутбу́к
• object ~
= цільови́й комп’ю́тер
• office ~
= о́фісний комп’ю́тер
• off-the-shelf ~
= сері́йний комп’ю́тер
• palmtop ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• parallel ~
= парале́льний комп’ю́тер
• pen ~
= комп’ю́тер з рукопи́сним вво́дженням да́них
• peripheral ~
= перифері́йний комп’ю́тер; комп’ю́тер для керува́ння перифері́йним обла́днанням
• peripheral support ~
= комп’ю́тер для обслуго́вування перифері́йного обла́днання
• personal ~
= персона́льний комп’ю́тер
• plug-compatible ~
= ро́знімно згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• pocket ~
= кишенько́вий комп’ю́тер
• portable ~
= портати́вний комп’ю́тер
• portfolio ~
= те́ковий комп’ю́тер
• probability ~
= ймові́рнісний комп’ю́тер
• professional ~
= професі́йний комп’ю́тер
• program-compatible ~
= програмо́во згі́дний (сумі́сний) комп’ю́тер
• reduced-instruction-set ~
= комп’ю́тер зі скоро́ченим набо́ром кома́нд
• remote ~
= відда́лений комп’ю́тер
• satellite ~
= допомі́жни́й комп’ю́тер, комп’ю́тер-сателі́т
• scientific ~
= комп’ю́тер для науко́вих розраху́нків
• secondhand ~
= вжи́ваний комп’ю́тер
• serial ~
= послідо́вний комп’ю́тер
• server ~
= се́рвер
• service ~
= обслуго́вувальний комп’ю́тер
• single-board ~
= однопла́това маши́на
• single-purpose ~
= вузькоспеціалізо́ваний комп’ю́тер
• single-user ~
= комп’ю́тер для одно́го користувача́
• slave ~
= підпорядко́ваний (підле́глий) комп’ю́тер
• small-scale ~
= малопоту́жний комп’ю́тер
• small-size ~
= малогабари́тний комп’ю́тер
• software-compatible ~
= програмо́во згі́дний комп’ю́тер
• standby ~
= резе́рвний комп’ю́тер
• subscriber ~
= абоне́нтський комп’ю́тер
• superpersonal ~
= надпоту́жний персона́льний комп’ю́тер
• superspeed ~
= надшвидкоді́йний комп’ю́тер
• supervisory ~
= комп’ю́тер-диспе́тчер, координаці́йний комп’ю́тер (здійснює зв’язок периферійних комп’ютерів з центральним)
• talking ~
= комп’ю́тер з мо́вним виво́дженням
• target ~
= цільови́й комп’ю́тер (що для нього відтрансльовано програму)
• technical ~
= комп’ю́тер техні́чного призна́чення
• terminal ~
= терміна́льний комп’ю́тер
• training ~
= навча́льний комп’ю́тер
• ultrafast ~
= надшвидкоді́йний комп’ю́тер
• underlying ~
= ба́зовий комп’ю́тер (мережі)
• user ~
= користувачі́в комп’ю́тер
• virtual ~
= віртуа́льний комп’ю́тер
• von Neumann ~
= фон-Но́йман(н)ова (фон-Не́йман(н)ова) маши́на
• wired-program ~
= маши́на з жо́рстко вмонто́ваною програ́мою
constituent = [kən'stɪtjuənt] 1. складни́к || складнико́вий 2. конституе́нт, конституе́нта, конститу́анта || конституе́нтний 3. складови́й, що вхо́дить до скла́ду, що мі́ститься (у)
• ~ of a unit
= конституе́нт одини́ці
• contracted ~
= скоротни́й конституе́нт
• eliminated ~
= вилучни́й конституе́нт
• irreducible ~
= незвідни́й конституе́нт
• principal ~
= головни́й конституе́нт
• subaltern ~
= підпорядко́ваний конституе́нт
• unit ~
= конституе́нт одини́ці
determinant = [dɪ'tɜ:mɪnənt] визначни́к, детерміна́нт
• absolute ~
= абсолю́тний визначни́к
• auxiliary ~
= допомі́жни́й визначни́к
• bordered ~
= облямо́ваний визначни́к
• cyclic ~
= циклі́чний визначни́к
• functional ~
= функці́йний визначни́к
• graph ~
= визначни́к гра́фу
• infinite ~
= нескінче́нний визначни́к
• matrix ~
= визначни́к ма́триці
• minor ~
= міно́р
• 
n-column ~ = n-сто́впчиковий визначни́к
• 
n-rowed ~ = n-рядко́вий визначни́к
• 
n-th order ~ = визначни́к n-го поря́дку
• numerical ~
= числови́й визначни́к
• operator ~
= опера́торний визначни́к
• positive ~
= дода́тний визначни́к
• principal ~
= головни́й визначни́к
• skew-symmetric ~
= скісносиметри́чний визначни́к
• symmetric ~
= симетри́чний визначни́к
• transposed ~
= транспоно́ваний визначни́к
• triangular ~
= трику́тний визначни́к
• vanishing ~
= знико́мий визначни́к (що перетворюється на нуль)
diameter = [daɪ'æmɪtə] діа́мет(е)р
• bore ~
= вну́трішній діа́мет(е)р
• elliptic ~
= еліпти́чний діа́мет(е)р
• graph ~
= діа́мет(е)р гра́фу
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний діа́мет(е)р
• major ~
= бі́льший (вели́кий) діа́мет(е)р (геометричної фігури)
• minor ~
= ме́нший (мали́й) діа́мет(е)р (геометричної фігури)
• outside ~
= зо́внішній діа́мет(е)р
• principal ~
= головни́й діа́мет(е)р
• simplex ~
= діа́мет(е)р си́мплексу
differential = [ˌdɪfə'rɛnʃl] 1. диференціа́л || диференціа́льний 2. диференці́йний
• absolute ~
= абсолю́тний диференціа́л
• analytic ~
= аналіти́чний диференціа́л
• antiholomorphic ~
= антиголомо́рфний диференціа́л
• closed ~
= за́мкнений диференціа́л
• coclosed ~
= коза́мкнений диференціа́л
• complex ~
= ко́мплексний диференціа́л
• conjugate ~
= спря́жений диференціа́л
• elliptic ~
= еліпти́чний диференціа́л
• exact ~
= то́чний диференціа́л
• form ~
= диференціа́л фо́рми
• holomorphic ~
= голомо́рфний диференціа́л
• intermediate ~
= проміжни́й диференціа́л
• meromorphic ~
= меромо́рфний диференціа́л
• normal ~
= норма́льний диференціа́л
• ordinary ~
= звича́йний диференціа́л
• perfect ~
= по́вний (то́чний) диференціа́л
• primary ~
= головни́й диференціа́л
• pure ~
= чи́стий диференціа́л
• reciprocal ~
= обе́рнений диференціа́л
• total ~
= по́вний диференціа́л
direction = [daɪ'rɛkʃn] на́прям
• ~ of an axis
= на́прям осі́
• ~ of integration
= на́прям інтеґрува́ння
• ~ of a line
= на́прям лі́нії
• ~ of rotation
= на́прям оберта́ння
• backward ~
= зворо́тний на́прям, на́прям на́зад
• clockwise ~
= на́прям за ру́хом годи́нникової стрі́лки
• counterclockwise ~
= на́прям про́ти ру́ху годи́нникової стрі́лки
• descent ~
= на́прям спада́ння
• forward ~
= на́прям впере́д
• inverse ~
= зворо́тний (обе́рнений) на́прям
• negative ~
= від’є́мний на́прям
• positive ~
= дода́тний на́прям
• principal ~
= головни́й на́прям
• printing ~
= на́прям друкува́ння
• reverse ~
= реверси́вний (зворо́тний) на́прям
• sort ~
= на́прям сортува́ння
• transverse ~
= попере́чний на́прям
• vector ~
= на́прям ве́ктора
editor-in-chief = [ˌɛdɪtərɪn'tʃi:f] головни́й реда́ктор
factor = ['fæktə] 1. мно́жник, коефіціє́нт 2. дільни́к 3. фа́ктор, чи́нник 4. розклада́ти/розкла́сти на мно́жники, факторизува́ти/сфакторизува́ти // ~ out вино́сити/ви́нести за дужки́
• ~ of a graph
= фа́ктор гра́фу
• ~ of an integer
= дільни́к ці́лого числа́
• accumulation ~
= відсо́тко́вий (проце́нтний) мно́жник (у формулі складних відсотків)
• activity ~
= коефіціє́нт використа́ння
• alternating-sign ~
= знакозмі́нний мно́жник
• automorphic ~
= автомо́рфний мно́жник
• bipolar ~
= біполя́рний фа́ктор
• blocking ~
= коефіціє́нт блокува́ння
• branching ~
= коефіціє́нт (роз)галу́ження
• certainty ~
= коефіціє́нт пе́вності
• centroid ~
= центро́їдний фа́ктор
• chance ~
= випадко́вий фа́ктор (чи́нник)
• chief ~
= головни́й фа́ктор (групи)
• coding load ~
= пока́зник о́бсягу програмува́ння
• common ~
= 1. стат. про́сти́й фа́ктор 2. спі́льний мно́жник
• complementary ~
= додатко́вий мно́жник
• complex ~
= ко́мплексний мно́жник
• complexity ~
= пока́зник (коефіціє́нт) скла́дності
• composition ~
= композиці́йний фа́ктор
• confidence ~
= дові́рчий рі́вень
• constant ~
= ста́лий мно́жник
• correction ~
= поправко́вий мно́жник
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• crest ~
= коефіціє́нт фо́рми (кривої), ампліту́дний мно́жник
• degeneration ~
= коефіціє́нт від’є́много зворо́тного зв’язку́
• degradation ~
= коефіціє́нт зни́ження продукти́вності (обчислювальної системи); коефіціє́нт згаса́ння
• determining ~
= визнача́льний чи́нник (фа́ктор)
• dimensional ~
= розмі́рнісний коефіціє́нт
• dimensionless ~
= безрозмі́рнісний коефіціє́нт
• dispersion ~
= коефіціє́нт диспе́рсії
• divergence ~
= коефіціє́нт розбі́жності
• dummy ~
= фікти́вний коефіціє́нт
• efficiency ~
= коефіціє́нт кори́сної ді́ї
• elimination ~
= коефіціє́нт неповноти́ ви́бірки (в інформацієпошукових системах), коефіціє́нт еліміна́ції
• engineering ~s
= техні́чні умо́ви
• feedback ~
= коефіціє́нт зворо́тного зв’язку́
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) мно́жник
• form ~
= коефіціє́нт фо́рми (кривої), формфа́ктор
• greatest common ~
= найбі́льший спі́льний дільни́к
• highest common ~
= найбі́льший спі́льний дільни́к
• human ~
= суб’єкти́вний (лю́дський) фа́ктор; фа́ктор прису́тності люди́ни (в системі)
• ignorance ~
= кіб. коефіціє́нт незнання́
• integrating ~
= інтеґрува́льний мно́жник
• intelligibility-enabling ~
= фа́ктор, що підви́щує розбі́рливість
• interleave ~
= коефіціє́нт перемежо́ваності
• interaction ~
= коефіціє́нт взаємоді́ї, фа́ктор взаємоді́ї
• irreducible ~
= незвідни́й мно́жник
• likelihood ~
= коефіціє́нт вірогі́дності
• linear ~
= 1. алґ. ліні́йний мно́жник (матриці) 2. стат. ліні́йний фа́ктор
• loading ~
= коефіціє́нт заванта́женості
• loss ~
= коефіціє́нт утра́т
• match(ing) ~
= коефіціє́нт згі́дності
• mismatch(ing) ~
= коефіціє́нт незгі́дності
• monomial ~
= одночле́нний мно́жник
• multiple ~
= кра́тний мно́жник
• normalization ~
= нормува́льний мно́жник
• obliquity ~
= коефіціє́нт на́хилу (скі́сності)
• operational ~s
= 1. робо́чі (експлуатаці́йні) характери́стики 2. чи́нні пара́метри
• operator ~
= опера́торний мно́жник
• packing
= коефіціє́нт запо́внення, коефіціє́нт у́кладу (упако́вання)
• periodic ~
= періоди́чний мно́жник; періоди́чний фа́ктор
• periodicity ~
= мно́жник періоди́чності
• pertinency ~
= коефіціє́нт релева́нтності (в інформацієпошукових системах)
• primary ~
= основни́й фа́ктор (чи́нник)
• prime ~
= про́сти́й мно́жник
• propagation ~
= коефіціє́нт поши́рення, коефіціє́нт пересила́ння
• proportionality ~
= коефіціє́нт (мно́жник) пропорці́йності
• random ~
= випадко́вий фа́ктор (чи́нник)
• reduced ~
= зве́дений коефіціє́нт
• reduction ~
= коефіціє́нт зме́ншення (реду́кції)
• safety ~
= 1. коефіціє́нт наді́йності 2. запа́с мі́цності 3. коефіціє́нт безпе́ки
• scale (scaling) ~
= 1. масшта́бний коефіціє́нт (мно́жник) 2. ціна́ по́ділки (шкали)
• scalar ~
= скаля́рний мно́жник
• scale ~
= масшта́бний коефіціє́нт
• scatter ~
= коефіціє́нт ро́зсіву
• scattering ~
= коефіціє́нт розсі́ювання
• shape ~
= коефіціє́нт фо́рми (кривої), формфа́ктор
• smoothing ~
= коефіціє́нт згла́джування
• storage-utilization ~
= коефіціє́нт використа́ння па́м’яті
• stowage ~
= коефіціє́нт сти́снення (ущі́льнення)
• surplus ~
= додатко́вий мно́жник
• use (utilization) ~
= коефіціє́нт використа́ння; коефіціє́нт заванта́ження
• variability ~
= пока́жчик мінли́вості
• variable ~
= змі́нний фа́ктор
• weight ~
= коефіціє́нт ваги́, вагови́й коефіціє́нт
• work ~
= фа́ктор трудомі́сткості
• workload ~
= коефіціє́нт робо́чого наванта́ження (програмувальника тощо)
file = [faɪl] 1. те́ка 2. файл || формува́ти/сформува́ти файл, організо́вувати/організува́ти файл; зберіга́ти у фа́йлі // to open a ~ відкри́ти файл; to reset a ~ верта́тися до поча́тку фа́йлу; to scratch a ~ зни́щити (ліквідува́ти) файл 3. ряд; ни́зка; шере́га 4. мн. архі́в; картоте́ка || здава́ти/зда́ти (вво́дити/вве́сти́) до архі́ву
• ~ under the cursor
= файл під курсо́ром
• accountable ~
= обліко́вний файл
• accounting ~
= обліко́вий файл
• active ~
= акти́вний файл
• amendment(s) ~
= файл по́правок
• archival-quality ~
= архі́вний файл
• archive ~
= архі́вний файл; файл-архі́в
• archived ~
= заархіво́ваний файл
• autoexecute ~
= автомати́чно вико́нуваний файл
• backup ~
= резе́рвний файл; резе́рвна ко́пія фа́йлу
• batch ~
= паке́тний файл; кома́ндний файл для робо́ти в паке́тному режи́мі
• catalog(u)ed ~
= (за)каталого́ваний файл
• chained ~
= ланцюго́вий (ланцюжко́вий) файл
• change ~
= файл змін
• chapter ~
= файл о́пису ро́зділу (в якому містяться посилання на потрібні тексти, ілюстрації і т.ін.)
• checkpoint ~
= файл контро́льної то́чки
• circular ~
= циркуля́рний файл (нові записи затирають найдавніші)
• closed ~
= за́мкнений (закри́тий) файл
• command ~
= кома́ндний файл
• configuration ~
= конфігураці́йний файл (з даними про конфігурацію системи)
• context ~
= файл конте́ксту мере́жі (інформація про топологію мережі)
• crunched ~
= сти́снений файл
• data ~
= файл да́них
• dead ~
= 1. невикористо́вний файл, ме́ртвий файл 2. втра́чений файл;
• design ~
= проє́ктний файл, файл проє́ктних да́них
• destination ~
= файл результа́тів
• detail ~
= файл операти́вної інформа́ції, пото́чний файл
• direct(-access) ~
= файл прямо́го до́ступу
• directory ~
= довідко́вий файл; катало́г
• disk ~
= ди́сковий файл, файл на ди́ску
• display ~
= диспле́йний файл (для зберігання екранної інформації)
• drawing ~
= файл о́пису кре́сленика
• electronic reminder ~
= електро́нна (довідко́ва) картоте́ка
• encrypted ~
= зашифро́ваний файл
• executable ~
= кома́ндний файл, вико́нуваний (виконо́вний) файл
• existing ~
= ная́вний файл
• external ~
= зо́внішній файл
• father ~
= найпе́рша (початко́ва) ве́рсія фа́йлу
• fixed-length record ~
= файл із за́писами фіксо́ваної довжини́
• flat ~
= двови́мірний файл
• font ~
= файл шрифті́в
• garbled ~
= спотво́рений (перекру́чений) файл
• hidden ~
= захо́ваний файл (що його ім’я не видно в каталозі файлів)
• hierarchical ~
= ієрархі́чний файл
• image ~
= файл зобра́ження, файл заванта́жувального мо́дуля
• immutable ~
= ста́лий файл, файл лише́ на зчи́тування
• inactive ~
= неакти́вний файл
• incomplete ~
= непо́вний (несформо́ваний) файл (через нестачу місця в пам’яті)
• index ~
= і́ндексний файл
• indexed ~
= (про)індексо́ваний файл
• indexed sequential ~
= індекснопослідо́вний файл
• indirect ~
= непрями́й файл
• input ~
= входови́й файл
• internal ~
= вну́трішній файл
• inverted ~
= 1. інверто́ваний файл 2. предме́тний пока́жчик
• job ~
= файл завда́ння
• labeled ~
= позна́чений (заналичко́ваний) файл
• link ~
= файл зв’язкі́в
• linked ~
= зв’я́заний файл
• local ~
= файл лока́льного вузла́ мере́жі
• locked ~
= заблоко́ваний файл
• log ~
= систе́мний журна́л
• map ~
= файл розпо́ділу па́м’яті (між програмовими модулями)
• many-reel ~
= багатострічко́вий файл
• master ~
= 1. головни́й файл, файл нормати́вно-довідко́вої інформа́ції 2. головна́ картоте́ка
• master-program ~
= файл з основни́ми програ́мами
• module definition ~
= файл ви́значення (озна́чення) мо́дуля
• multivolume ~
= багатото́мний файл
• named disk ~
= вка́заний файл на ди́ску
• negative ~
= неґати́вний файл (що вміщує дані, дальше опрацювання яких з тих чи інших причин не дозволено
• object ~
= вихідни́й (початко́вий) файл (транслятора), об’є́ктний файл
• open ~
= відкри́тий файл
• output ~
= виходо́вий файл
• overlay ~
= оверле́йний файл
• private ~
= особи́стий (персона́льний) файл
• privileged ~
= привілейо́ваний файл, файл з висо́ким пріорите́том
• problem ~
= файл зада́чі (завда́ння), пробле́мний файл
• profile ~
= файл пара́метрів користувача́
• program ~
= файл програ́м, програ́мовий файл
• program information ~
= файл о́пису програ́ми
• project ~
= файл проє́кту
• protected ~
= захи́щений файл
• public ~
= загальнодосту́пний файл
• read-only ~
= файл (доступний) лише́ для чита́ння
• recorder ~
= реєстраці́йний файл
• remote ~
= відда́лений файл
• resource ~
= файл ресу́рсу
• response ~
= файл ві́дповіді (з іменами файлів, що їх треба опрацювати)
• run ~
= пото́чний (опрацьо́вуваний) файл
• scratch ~
= чорнови́й файл
• script ~
= файл сцена́рію
• self-extracting ~
= саморозгортни́й (саморозпако́вний) файл
• self-protected ~
= самозахи́щений файл, файл із самоза́хистом (від вірусів)
• sequential ~
= послідо́вний файл
• shareable (shared) ~
= спі́льний файл, файл спі́льного користува́ння (спі́льного до́ступу)
• source ~
= вихідни́й (початко́вий) файл
• spill ~
= розрі́знений файл (записаний у розрізнених ділянках пам’яті)
• spool ~
= бу́ферний файл
• squeezed ~
= сти́снений (проф. спресо́ваний) файл
• stream-oriented ~
= пото́ковий файл, потокозорієнто́ваний файл
• system ~
= систе́мний файл
• tagged ~
= позна́чений (заналичко́ваний) файл
• temporary ~
= тимчасо́вий файл
• text ~
= текстови́й файл
• transaction ~
= 1. файл змін 2. файл транса́кцій
• typed ~
= типізо́ваний файл
• undamaged ~
= непошко́джений файл
• unlinked ~
= незв’я́заний файл
• unnamed ~
= нена́званий файл, файл без на́зви, безіме́нний файл
• unopened ~
= невідкри́тий файл
• unstructured ~
= неструктуро́ваний файл да́них; файл неструктуро́ваних да́них
• unstuffed ~
= розархіво́ваний файл (окремо виведений з архіву, без розкривання решти файлів)
• untyped ~
= не типізо́ваний файл
• update ~
= оно́влюваний файл
• visible ~
= 1. ви́дний файл 2. картоте́ка з ви́дними фа́йлами
• volatile ~
= мінли́вий (ча́сто змі́нюваний) файл
• wallpaper ~
= реєстраці́йний файл
• work ~
= робо́чий файл
filter = ['fɪltə] 1. фі́льт(е)р || фільтрува́ти/профільтрува́ти 2. програ́ма фільтра́ції 3. ціди́ло || ціди́ти(проці́джувати)/проціди́ти
• adaptive ~
= адапти́вний фі́льт(е)р
• all-pass ~
= фа́зовий фі́льт(е)р
• amplitude ~
= ампліту́дний фі́льт(е)р
• analog ~
= ана́логовий фі́льт(е)р
• band-pass ~
= смугови́й фі́льт(е)р
• closed ~
= за́мкнений фі́льт(е)р
• continuous ~
= ана́логовий фі́льт(е)р
• conversion ~
= фі́льт(е)р-перетво́рювач
• data ~
= інформаці́йний фі́льт(е)р (програма поточного контролю за поведінкою найважливіших даних)
• digital ~
= цифрови́й (дискре́тний) фі́льт(е)р
• discontinuous ~
= і́мпульсний фі́льт(е)р
• discrete ~
= дискре́тний фі́льт(е)р
• frequency ~
= часто́тний фі́льт(е)р
• inertialess ~
= безінерці́йний фі́льт(е)р
• integral~
= інтеґра́льний фі́льт(е)р
• integrating ~
= інтеґрува́льний фі́льт(е)р
• ladder-type ~
= ланцюго́вий фі́льт(е)р
• linear ~
= ліні́йний фі́льт(е)р
• linearized ~
= лінеарізо́ваний фі́льт(е)р
• monitor ~
= екра́нний фі́льт(е)р
• pattern-matching ~
= програ́ма фільтрува́ння з пере́ві́ркою збі́жності ко́дів
• prime ~
= про́сти́й фі́льт(е)р
• principal ~
= головни́й фі́льт(е)р
• proper ~
= власти́вий фі́льт(е)р
• recursive ~
= рекурси́вний фі́льт(е)р
• security ~
= фі́льт(е)р за́хисту (даних тощо)
• text file ~
= фі́льт(е)р текстово́го фа́йлу
• symmetric ~
= симетри́чний фі́льт(е)р
grand = [grænd] 1. сума́рний, вислідни́й, підсумко́вий 2. головни́й 3. вели́кий
head = [hɛd] 1. голова́ 2. ве́рхня части́на; головна́ части́на (таблиці) 3. лі́ва части́на (формули Горнера) 4. дескри́птор 5. голо́вка
• keyboard buffer ~
= поча́ток (голова́) клавіату́рного бу́феру
• list ~
= голова́ спи́ску; головни́й елеме́нт спи́ску
• magnetic ~
= магне́тна голо́вка
• print (printer, printing) ~
= друкува́льна голо́вка
head(-)end = ['hɛdɛnd] головни́й ву́зол (мережі)
host = [həʊst] 1. госпо́дар 2. головна́ маши́на 3. розв’я́зувати/розв’яза́ти зада́чу на головні́й маши́ні 4. поклада́ти/покла́сти фу́нкції провідно́го вузла́ (на який-небудь елемент) 5. вико́нувати фу́нкції провідно́го вузла́ // to be ~ed бу́ти призна́ченим провідни́м вузло́м 6. надава́ти/нада́ти мі́сце, розміща́ти (в себе) // ~ a webpage - розміща́ти (в себе, на своєму комп’ютері) 7. головни́й; ба́зовий
• application ~
= головна́ маши́на застосо́вної (прикладно́ї) систе́ми
• fake ~
= псевдопровідна́ маши́на (збирає статистичні дані про роботу мережі)
idele = [ɪ'dɛl] алґ. іде́ль
• differental ~
= дифере́нтний іде́ль
• principal ~
= головни́й іде́ль
impulse = ['ɪmpʌls] і́мпульс; по́штовх; уда́р
• main ~
= головни́й і́мпульс
• nerve ~
= нерво́вий і́мпульс
index = ['ɪndɛks] (мн. indices) 1. і́ндекс 2. пока́зник 3. пока́жчик 4. вказівни́к 5. коефіціє́нт 6. но́мер (елемента масиву)
• ~ of concentration
= і́ндекс розсі́ювання
• ~ of concordance
= пока́жчик узгі́дненості (узго́дженості)
• ~ of correlation
= і́ндекс кореля́ції
• ~ of dissimilarity
= пока́жчик відмі́нності
• ~ of a group
= і́ндекс гру́пи
• ~ of inconsistency
= і́ндекс несумі́сності (незгі́дності)
• ~ of morphism
= і́ндекс морфі́зму
• ~ of an operator
= і́ндекс опера́тора
• ~ of summation
= знак су́ми, си́гма
• array ~
= 1. і́ндекс маси́ву 2. но́мер елеме́нту маси́ву
• bounded ~
= обме́жений і́ндекс
• braid ~
= топ. і́ндекс коси́
• catalog ~
= і́ндекс катало́гу
• chromatic ~
= т. граф. хромати́чний і́ндекс, хромати́чне число́
• cofinality ~
= топ. і́ндекс кофіна́льності
• confidence ~
= стат. показни́к вірогі́дності
• congruence ~
= і́ндекс конґруе́нтності
• connective ~
= і́ндекс зв’я́зності
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• curvature ~
= пока́жчик кривини́
• cycle ~
= пара́мет(е)р ци́клу
• destination ~
= і́ндекс-регі́ст(е)р адреса́та
• dummy ~
= німи́й і́ндекс
• fine ~
= втори́нний (докла́дний) і́ндекс (за подвійної індексації)
• fixed ~
= фіксо́ваний і́ндекс
• fog ~
= і́ндекс незрозумі́лості (показник якості технічного опису програми чи системи)
• fractional ~
= дробо́вий пока́жчик сте́пеня
• free ~
= ві́льний і́ндекс
• gross ~
= перви́нний (головни́й) і́ндекс (за подвійної індексації)
• harmonic ~
= поря́док гармо́ніки
• help ~
= пока́жчик діало́гової довідко́вої систе́ми
• keyword-in-context ~
= пока́жчик ключови́х слів (програми)
• interior ~
= вну́трішній і́ндекс
• iteration ~
= і́ндекс ітера́ції
• lacunary ~
= лакуна́рний і́ндекс
• lower ~
= ни́жній і́ндекс
• main ~
= перви́нний (головни́й) і́ндекс (за подвійної індексації)
• overall ~
= узага́льнений пока́зник; спі́льний пока́зник
• packing ~
= коефіціє́нт у́кладу (упако́вання)
• palette ~
= і́ндекс палі́три
• parity ~
= парите́тний і́ндекс
• performance ~
= показни́к продукти́вності
• principal ~
= головни́й і́ндекс
• reliability ~
= показни́к наді́йності
• root ~
= показни́к ко́реня
• running ~
= пото́чний і́ндекс
• secondary ~
= втори́нний (докла́дний) і́ндекс (за подвійної індексації)
• source ~
= регі́ст(е)р-і́ндекс джерела́
• sparce ~
= розрі́джений і́ндекс
• string ~
= но́мер си́мвола в рядку́
• trend ~
= стат. пока́жчик тре́нду
• umbral ~
= німи́й і́ндекс
• upper ~
= ве́рхній і́ндекс
key = [ki:] 1. ключ // locks and ~s систе́ма замкі́в і ключі́в (для захисту пам’яті) 2. кла́віша; кно́пка; ґу́дзик 3. перемика́ч 4. шифр, код 5. вказі́вка до ро́зв’язку 6. основни́й, виріша́льний, ключови́й 7. набира́ти/набра́ти на клавіату́рі // ~ in вво́дити/вве́сти́ з клавіату́ри 8. перемика́ти/перемкну́ти // ~ off, ~ out вимика́ти/ви́мкнути; ~ on вмика́ти/увімкну́ти
• accelerator ~
= швидка́ (гаря́ча) кла́віша (замінює низку натисків інших клавіш)
• activate ~
= пускова́ кно́пка, кно́пка пу́ску; пускова́ кла́віша, кла́віша пу́ску
• alphanumeric ~
= буквоцифрова́ кла́віша
• arrow ~
= кла́віша зі стрі́лкою
• ascending ~
= висхідни́й ключ
• autorepeating ~
= кла́віша з автомати́чним повто́рюванням вве́дення
• auxiliary ~
= втори́нний ключ; допомі́жни́й ключ
• back-arrow ~
= кла́віша зі стрі́лкою влі́во
• backspace ~
= кла́віша (верта́ння) наза́д
• break ~
= кла́віша перерива́ння
• bucky bit ~
= ма́ркерний ключ, ма́ркерна кла́віша
• calculation ~
= ключ до рахува́ння (зокрема адреси в базах даних)
• cancel ~
= кла́віша скида́ння, кла́віша скасо́вування (касува́ння)
• candidate ~
= потенці́йний ключ (пошуку)
• carriage return ~
= кла́віша верта́ння каре́тки
• carriage space ~
= кла́віша про́пуску (про́білу, прога́лини)
• chained ~
= зче́плений ключ (у базах даних)
• change mode ~
= кла́віша змі́ни режи́му
• character ~
= кла́віша зна́ку (си́мвола)
• clear ~
= кно́пка (кла́віша) очища́ння
• clearing ~
= кно́пка (кла́віша) очища́ння
• concatenated ~
= зче́плений ключ по́шуку (у базах даних)
• confirmation ~
= кла́віша підтве́рдження
• control ~
= кно́пка (кла́віша) керува́ння
• conversion ~
= кодува́льна табли́ця
• cursor ~
= кла́віша курсо́ра
• cursor control ~
= кла́віша керува́ння курсо́ром
• data base ~
= ключ ба́зи да́них
• dead ~
= сліпа́ (безси́мвольна) кла́віша
• decimal ~
= кла́віша десятко́вих цифр; десятко́вий ключ по́шуку
• descending ~
= спадни́й ключ (у базах даних)
• editing ~
= кла́віша редагува́ння
• encryption ~
= ключ шифрува́ння
• entity ~
= об’є́ктний ключ (у реляційних базах даних)
• erase ~
= кно́пка (кла́віша) стира́ння
• erase-all ~
= кно́пка (кла́віша) зага́льного стира́ння
• escape ~
= кла́віша ви́ходу
• extra ~
= додатко́вий ключ
• foreign ~
= зо́внішній ключ
• front ~
= кла́віша фронта́льного регі́стру (щоб переходити на символи, нанесені на чоловій грані клавіші)
• function ~
= функці́йна кла́віша
• generic ~
= спі́льний ключ, спі́льна части́на ключа́
• half-space ~
= кла́віша полови́нного про́білу/про́міжку
• halt ~
= кно́пка (кла́віша) зу́пину
• home ~
= кла́віша перехо́ду до поча́тку
• hot ~
= 1. гаря́ча кла́віша (комбінація клавіш, що дає змогу викликати резидентну програму чи систему) 2. кла́віша, нати́снена оста́нньою
• initiate ~
= пускова́ кно́пка (кла́віша)
• interrupt ~
= кно́пка (кла́віша) перерива́ння
• label(l)ed ~
= позна́чена кла́віша
• lighted ~
= підсві́чена кно́пка (кла́віша)
• load ~
= кно́пка (кла́віша) заванта́жування
• major ~
= головни́й (основни́й) ключ (у запису)
• membrane ~
= мембра́нна кла́віша
• memory ~
= ключ за́хисту па́м’яті
• menu-driven ~
= меню́-призна́чувана функці́йна кла́віша
• minor ~
= моло́дший ключ (сортування)
• mode ~
= кла́віша змі́ни режи́мів
• nonpresent ~
= неная́вний ключ (пошуку)
• page-down ~
= кла́віша (посторінко́вого) пере́гляду впере́д
• page-up ~
= кла́віша (посторінко́вого) пере́гляду наза́д
• pass ~
= паро́ль
• primary ~
= перви́нний ключ (у базах даних)
• printscreen ~
= кла́віша ви́друку зобра́ження на екра́ні
• privacy ~
= ключ секре́тності; ключ шифрува́ння
• programmable function ~
= програмо́вна функці́йна кла́віша
• protection ~
= ключ за́хисту (пам’яті)
• quick ~
= швидка́ кла́віша (замінює низку натисків кількох клавіш)
• release ~
= кно́пка (кла́віша) скида́ння; кно́пка (кла́віша) зві́льнення
• request enter ~
= кно́пка (кла́віша) (вводження) за́питу
• reset ~
= кно́пка перезаванта́ження (гаря́чий реста́рт)
• respond typeout ~
= кно́пка (кла́віша) дру́ку ві́дповіді
• return ~
= кла́віша верта́ння каре́тки
• rubout ~
= кно́пка (кла́віша) стира́ння
• search ~
= пошуко́вий ключ, ключ по́шуку
• secondary ~
= втори́нний ключ
• sequencing ~
= ключ упорядко́вування
• session ~
= сеа́нсовий (криптографі́чний) ключ (на один сеанс)
• shift ~
= регі́строва кла́віша, кла́віша (перемикання або зміни) регі́стрів
• shift lock ~
= регі́строва кла́віша з фікса́цією
• shortcut ~
= гаря́ча кла́віша (еквівалент послідовного натиску кількох клавіш)
• signaling ~
= сигна́льна кно́пка; сигна́льна кла́віша
• single step ~
= кно́пка (кла́віша) та́ктового режи́му (прогону програми)
• soft ~
= 1. кла́віша зі змі́нною фу́нкцією (що її встановлює користувач), функці́йна (програмо́вна) кла́віша 2. екра́нна кла́віша (зображена на екрані дисплея) 3. се́нсорна кла́віша (зображувана на екрані сенсора)
• sort(ing) ~
= сортува́льний ключ, ключ сортува́ння
• space ~
= кла́віша про́білу (про́пуску)
• special ~
= спеціа́льна кла́віша
• start ~
= кно́пка пу́ску; кла́віша пу́ску; ста́ртова кно́пка (кла́віша)
• step ~
= кла́віша покро́кового перемі́щування курсо́ра
• stop ~
= кно́пка (кла́віша) зу́пину
• storage (protection) ~
= ключ за́хисту па́м’яті
• switch ~
= перемика́ч
• system ~
= систе́мний ключ (для захисту системних даних)
• tabulation ~
= кла́віша табуля́ції
• top ~
= кла́віша ве́рхнього регі́стру (для переходу до символів, нанесених на верхню частину клавіші)
• transaction ~
= кла́віша керува́ння комута́цією повідо́млень, кла́віша керува́ння інформаці́йним о́бміном
• unlabel(l)ed ~
= непозна́чена (сліпа́) кла́віша
• unmatched ~
= неузгі́днений ключ (пошуку)
• up arrow ~
= кла́віша зі стрі́лкою вго́ру
• user-definable ~
= кла́віша зі змі́нною фу́нкцією, (що її́ визначає користувач)
• white ~s
= бі́лі кла́віші (відповідають символам висвітленим на екрані)
• write ~
= ключ за́пису
main = [meɪn] головни́й, основни́й // in the ~ здебі́льшого, перева́жно, го́ловно, головни́м чи́ном
mainframe = ['meɪnfreɪm] 1. головна́ части́на вели́кого комп’ю́тера, центра́льний блок (опрацьовування даних); ба́зовий комп’ю́тер; універса́льна (обчи́слювальна) маши́на (на відміну від міні-машин та малих комерційних машин) 2. ба́зовий, основни́й, головни́й
• high-end ~
= ба́зовий комп’ю́тер найнові́шої моде́лі
• low-end ~
= ба́зовий комп’ю́тер найстарі́шої моде́лі
major = ['meɪdʒə] 1. вели́кий 2. ста́рший 3. головни́й
master = ['mɑ:stə] 1. госпо́дар, голова́ 2. головни́й ву́зол 3. ориґіна́л; етало́н 4. основни́й, провідни́й; головни́й; чолови́й, чі́льний 5. опано́вувати/опанува́ти, оволодіва́ти/оволоді́ти; дола́ти/подола́ти
• bus ~
= госпо́дар ши́ни
member = ['mɛmbə] 1. член; части́на; елеме́нт 2. елеме́нт набо́ру 3. елеме́нт множини́ 4. компоне́нт(а), складни́к
• ~ of a class, class ~
= компоне́нта (елеме́нт) кла́су
• controlled ~
= керо́ваний об’є́кт
• data ~
= компоне́нт(а) (елеме́нт) да́них
• first (left) ~
= лі́ва части́на (рівняння)
• generic ~
= спі́льний член
• mandatory ~
= обов’язко́вий (неодмі́нний) елеме́нт
• optional ~
= необов’язко́вий (ненеодмі́нний) елеме́нт
• overloaded ~
= переобтя́жена компоне́нтна фу́нкція
• power ~
= степене́вий член
• principal ~
= головни́й член
• private ~
= прихо́ваний компоне́нт об’є́кта
• private class ~
= прихо́ваний компоне́нт кла́су
• protected ~
= захи́щена компоне́нта (елеме́нт)
• protected class ~
= захи́щена компоне́нта кла́су
• public class ~
= загальнодосту́пна компоне́нта кла́су
• publicly inherited ~
= успадко́вано загальнодосту́пна компоне́нта (що успадкувала властивість бути загальнодоступною)
• right (second) ~
= пра́ва части́на (рівняння)
• transient ~
= тимчасо́вий елеме́нт
meridian = [mə'rɪdiən] меридіа́н
• first (prime, principal, zero) ~
= нульови́й (головни́й) меридіа́н
minor = ['maɪnə] 1. міно́р 2. ме́нший, мали́й 3. незначни́й, нехто́вний
• forbidden ~
= заборо́нений міно́р
• permanent ~
= пермане́нтний міно́р
• principal ~
= головни́й міно́р
• signed ~
= алґебри́чне допо́внення, міно́р зі зна́ком
module = ['mɒdju:l] мо́дуль || мо́дульний // ~ in a space мо́дуль в про́сторі; ~ on a space мо́дуль на про́сторі
• ~ of automorphism
= мо́дуль автоморфі́зму
• ~ of bicharacters
= мо́дуль біхара́ктерів
• ~ of characters
= мо́дуль хара́ктерів
• ~ of congruence
= мо́дуль конґруе́нтності, мо́дуль порі́внювання
• ~ of continuity
= мо́дуль непере́рвності
• ~ of convexity
= мо́дуль опу́клості
• ~ of a curve
= мо́дуль криво́ї
• ~ of a definition
= мо́дуль озна́чення
• ~ of an element
= мо́дуль елеме́нту
• ~ of ellipticity
= мо́дуль еліпти́чності
• ~ of exactness
= мо́дуль то́чності
• ~ of finite length
= мо́дуль скінче́нної довжини́
• ~ of mappings
= мо́дуль відобра́жень
• ~ of parabolicity
= мо́дуль параболі́чності
• ~ of periodicity
= мо́дуль періоди́чності
• ~ of smoothness
= мо́дуль гла́дкості
• ~ with differentiation
= диференці́йний мо́дуль, мо́дуль з диференціюва́нням
• ~ with filtration
= мо́дуль з фільтрува́нням
• ~ without torsion
= мо́дуль без за́круту, беззакруто́вий мо́дуль
• add-in (add-on) ~
= мо́дуль розширя́ння (функцій системи тощо)
• affine ~
= афі́нний мо́дуль
• algebra ~
= мо́дуль над а́лґеброю
• algebraic ~
= алґебри́чний мо́дуль
• antisingular ~
= антисинґуля́рний мо́дуль
• application ~
= застосо́вний мо́дуль
• associated ~
= асоційо́ваний мо́дуль
• attracting ~
= притя́гувальний мо́дуль
• augmentation ~
= допо́внювальний мо́дуль
• balanced ~
= збалансо́ваний мо́дуль
• bounded ~
= обме́жений мо́дуль
• character ~
= мо́дуль хара́ктеру
• complementary ~
= доповня́льний мо́дуль
• complete ~
= по́вний мо́дуль
• complex ~
= ко́мплексний мо́дуль
• conjugate ~
= спря́жений мо́дуль
• convex ~
= опу́клий мо́дуль
• cyclic ~
= циклі́чний мо́дуль
• decomposable ~
= розвивни́й (розкладни́й) мо́дуль
• dummy ~
= фікти́вний мо́дуль
• exact ~
= то́чний мо́дуль
• expansion ~
= розши́рювальний мо́дуль
• explanation ~
= мо́дуль поя́снень (в експертних системах)
• factor ~
= фа́ктор-мо́дуль
• faithful ~
= то́чний мо́дуль
• faulty ~
= неспра́вний мо́дуль
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) мо́дуль
• free ~
= ві́льний мо́дуль
• full ~
= по́вний мо́дуль
• generic ~
= уніфіко́ваний мо́дуль
• geometric ~
= геометри́чний мо́дуль
• gradable ~
= ґрадуйо́вний мо́дуль
• graded ~
= (по)ґрадуйо́ваний мо́дуль
• hardware ~
= апара́тний мо́дуль
• homogeneous ~
= однорі́дний мо́дуль
• idele ~
= мо́дуль іде́лю
• implement (implementation) ~
= мо́дуль реаліза́ції
• imprimitive ~
= імприміти́вний мо́дуль
• indecomposable ~
= нерозвивни́й (нерозкладни́й) мо́дуль
• injective ~
= ін’єкти́вний мо́дуль
• integral ~
= інтеґра́льний мо́дуль
• invariant ~
= інваріа́нтний мо́дуль
• invertible ~
= оборо́тний мо́дуль
• lattice ~
= ґра́тко́вий мо́дуль
• linked ~
= зв’я́зний мо́дуль
• load ~
= мо́дуль заванта́жування, заванта́жувальний мо́дуль
• local ~
= лока́льний мо́дуль
• logical ~
= логі́чний мо́дуль
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний мо́дуль
• null ~
= нульови́й мо́дуль
• object ~
= об’є́ктний мо́дуль
• open ~
= відкри́тий мо́дуль
• ordered ~
= впорядко́ваний мо́дуль
• orientable ~
= орієнто́вний мо́дуль
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) мо́дуль
• orthogonal ~
= ортогона́льний мо́дуль
• overlay ~
= оверле́йний мо́дуль
• periodic ~
= періоди́чний мо́дуль
• power ~
= блок жи́влення
• primary ~
= пріма́рний мо́дуль
• primitive ~
= приміти́вний мо́дуль
• principal ~
= головни́й мо́дуль
• processor ~
= проце́сорний мо́дуль, проце́сор
• projective ~
= проєкти́вний мо́дуль
• proper ~
= власти́вий мо́дуль
• quadratic ~
= квадрати́чний мо́дуль
• quotient ~
= фа́ктор-мо́дуль
• rationally closed ~
= раціона́льно за́мкнений мо́дуль
• rationally equivalent ~
= раціона́льно еквівале́нтний мо́дуль
• real ~
= ді́йсний мо́дуль
• reduced ~
= зве́дений мо́дуль
• reducible ~
= звідни́й мо́дуль
• reflexive ~
= рефлекси́вний мо́дуль
• regular ~
= реґуля́рний мо́дуль
• relation ~
= мо́дуль відно́шень
• relocat(e)able ~
= пересувни́й мо́дуль
• replacement ~
= мо́дуль замі́ни, резе́рвний мо́дуль
• ring ~
= мо́дуль над кільце́м
• simple ~
= про́сти́й мо́дуль
• simplicial ~
= симпліці́йний мо́дуль
• singular ~
= ви́роджений (синґуля́рний) мо́дуль
• software ~
= програмо́вий мо́дуль, со́фтовий мо́дуль
• source ~
= входови́й (пе́рві́сний) мо́дуль
• tensor ~
= те́нзорний мо́дуль
• topological ~
= топологі́чний мо́дуль
monomial = [mɒ'nəʊmiəl] одночле́н
• admissible ~
= прийня́тний одночле́н
• Boolean ~
= Бу́лів одночле́н
• commutative ~
= комутати́вний одночле́н
• fractional ~
= дробо́вий одночле́н
• integral ~
= ці́лий одночле́н
• irreducible ~
= незвідни́й одночле́н
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) одночле́н
• noncommutative ~
= некомутати́вний одночле́н
• pivotal ~
= опо́рний одночле́н
• primitive ~
= приміти́вний одночле́н
• principal ~
= головни́й одночле́н
• standard ~
= станда́ртний одночле́н
node = [nəʊd] 1. ву́зол || вузлови́й 2. вузлова́ то́чка 3. верши́на (графу); то́чка пере́тину
• accessible ~
= дося́жний ву́зол
• ancestor ~
= ву́зол-пре́док
• base ~
= корене́вий ву́зол, ко́рінь
• bottom ~
= ни́жній ву́зол
• boundary ~
= межови́й ву́зол
• cascade ~
= каска́дний ву́зол
• child ~
= ву́зол-наща́док; підпорядко́ваний ву́зол
• collector ~
= ву́зол злива́ння (в блок-схемі структурованої програми), коле́кторний ву́зол
• computational ~
= обчи́слювальний ву́зол (мережі)
• datum ~
= відліко́вий (основни́й, ба́зовий) ву́зол
• daughter ~
= дочі́рній ву́зол, ву́зол-наща́док
• degenerate ~
= виро́джений ву́зол
• dependent ~
= зале́жний ву́зол
• descendant ~
= ву́зол-наща́док
• destination ~
= ву́зол призна́чення, ву́зол-адреса́т
• digraph ~
= ву́зол (верши́на) оргра́фу
• distributive ~
= розподі́льний ву́зол
• dominated ~
= підле́глий ву́зол
• dominating ~
= панівни́й (домінівни́й) ву́зол
• double ~
= подві́йний ву́зол
• element ~
= лока́льний ву́зол
• end ~
= кінце́вий ву́зол
• father ~
= ба́тьківський ву́зол, ву́зол-пре́док
• faulty ~
= неспра́вний ву́зол (мережі)
• final ~
= кінце́вий ву́зол
• global ~
= глоба́льний ву́зол
• grain ~
= збі́льшений ву́зол (графу)
• graph ~
= ву́зол (верши́на) гра́фу
• hub ~
= ву́зол-концентра́тор
• improper ~
= непра́вильний (невласти́вий) ву́зол
• independent ~
= незале́жний ву́зол
• initial ~
= початко́вий ву́зол
• intermediate ~
= проміжни́й ву́зол
• internal ~
= вну́трішній ву́зол
• interpolation ~
= ву́зол інтерполя́ції
• isolated ~
= ізольо́ваний ву́зол
• labeled ~
= позна́чений ву́зол
• leaf ~
= кінце́вий ву́зол, лист (дерева)
• linking ~
= зв’я́зувальний ву́зол
• master ~
= головни́й ву́зол
• multiple ~s
= кра́тні вузли́
• neighbo(u)ring ~
= сусі́дній ву́зол
• network ~
= ву́зол мере́жі; ву́зол схе́ми
• nontip ~
= некінце́вий ву́зол
• origin ~
= початко́вий (джере́льний) ву́зол
• parent ~
= ба́тьківський ву́зол, ву́зол-пре́док
• peripheral ~
= перифері́йний ву́зол
• predicate ~
= предика́тний ву́зол (у блок-схемі структурованої програми)
• process ~
= функці́йний ву́зол (у блок-схемі структурованої програми)
• processor ~
= проце́сорний ву́зол
• reference ~
= відліко́вий (основни́й, ба́зовий) ву́зол
• root ~
= корене́вий ву́зол; корене́ва верши́на; ко́рінь
• saddle ~
= сідлови́й ву́зол
• session ~
= ву́зол мере́жевого з’є́днання
• sibling ~
= ву́зол-брат (щодо вузла такого самого рівня)
• simple ~
= про́сти́й ву́зол
• singular ~
= особли́вий ву́зол
• sink ~
= сто́ковий ву́зол
• slave ~
= підпорядко́ваний ву́зол
• source ~
= ву́зол-джерело́
• start(ing) ~
= ста́ртовий (початко́вий) ву́зол
• terminal ~
= терміна́льний ву́зол, терміна́л
• tip ~
= кінце́вий ву́зол
order = ['ɔ:də] 1. поря́док || поря́дковий || впорядко́вувати/впорядкува́ти // in direct ~ у прямо́му поря́дку; in inverse ~, in reverse ~ у зворо́тному поря́дку 2. послідо́вність, черго́вість 3. поря́док величини́ // of equal ~, of the same ~ одна́ко́вого (тако́го са́мого) поря́дку (as - як); of a higher/lower ~ ви́щого/ни́жчого поря́дку (than - ніж) 4. сте́пінь 5. сту́пінь 6. кра́тність 7. розря́д (числа) 8. нака́з; кома́нда 9. ранґ 10.сорт 11. норма́льний стан справ, поря́док // out of ~ неспра́вний 12. замо́влення || замовля́ти/замо́вити // in ~ for, in ~ that, in ~ to для то́го, щоб
• ~ of abnormality
= поря́док анорма́льності
• ~ of accuracy
= поря́док то́чності
• ~ of approximation
= поря́док набли́ження
• ~ of convergence
= поря́док збі́жності
• ~ of correlation
= поря́док кореля́ції
• ~ of a curve
= поря́док криво́ї
• ~ of a derivative
= поря́док похідно́ї
• ~ of a determinant
= поря́док визначника́
• ~ of a differential equation
= поря́док (сте́пінь) диференці́йного рівня́ння
• ~ of differentiation
= поря́док диференціюва́ння
• ~ of an equation
= поря́док рівня́ння
• ~ of a function
= поря́док фу́нкції
• ~ of greatness
= поря́док вели́кості
• ~ of a group
= поря́док гру́пи
• ~ of integration
= поря́док інтеґрува́ння
• ~ of magnitude
= поря́док величини́
• ~ of a manifold
= поря́док многови́ду
• ~ of a matrix
= ранґ ма́триці
• ~ of an operator
= поря́док опера́тора
• ~ of a point
= поря́док то́чки
• ~ of a pole
= поря́док по́люса
• ~ of priority
= 1. поря́док черго́вості 2. сту́пінь пріорите́ту
• ~ of a product
= поря́док до́бутку
• ~ of a radical
= пока́жчик ко́реня
• ~ of a root
= кра́тність ко́реня
• ~ of symmetry
= поря́док симе́трії
• ~ of a tensor
= вале́нтність те́нзора
• ~ of a variety
= поря́док многови́ду
• alphabetical ~
= алфаві́тний (абетко́вий) поря́док
• approximation ~
= поря́док набли́ження, поря́док апроксима́ції
• ascending ~
= висхідни́й поря́док
• associative ~
= асоціати́вний поря́док
• asymptotic ~
= асимптоти́чний поря́док
• bounded ~
= обме́жений поря́док
• calling ~
= поря́док ви́клику
• congruence ~
= поря́док конґруе́нтності
• cyclic ~
= циклі́чний поря́док
• declaration ~
= поря́док оголо́шення
• descending ~
= спадни́й поря́док
• dictionary ~
= лексикографі́чний поря́док
• difference ~
= різнице́вий поря́док (диференційно-різницевого рівняння)
• discrete ~
= дискре́тний поря́док
• exact ~
= то́чний поря́док
• execution ~
= поря́док вико́нування
• exponential ~
= сте́пінь
• finite ~
= скінче́нний поря́док
• fractional ~
= дробо́вий поря́док
• full ~
= цілкови́тий поря́док
• infinite ~
= нескінче́нний поря́док
• integral ~
= цілочислови́й поря́док
• interval ~
= інтерва́льний поря́док
• lexicographic ~
= лексикографі́чний поря́док
• lattice ~
= ґра́тча́стий поря́док
• linear ~
= ліні́йний поря́док
• maximal ~
= максима́льний поря́док
• multiplying ~
= поря́док мно́ження
• natural ~
= приро́дний поря́док
• normal ~
= звича́йний (уста́лений) поря́док
• partial ~
= частко́вий поря́док
• principal ~
= головни́й поря́док
• print suppression ~
= кома́нда блокува́ння дру́ку
• random ~
= випадко́вий поря́док
• reduced ~
= зме́ншений поря́док
• reflexive ~
= рефлекси́вний поря́док
• regular ~
= реґуля́рний поря́док
• relative ~
= відно́сний поря́док
• reverse ~
= зворо́тний поря́док
• saddle ~
= поря́док сідла́
• separate ~
= поді́льний поря́док (форми)
• separation ~
= поря́док по́ділу
• simple ~
= про́сти́й (елемента́рний) поря́док
• stochastic ~
= стохасти́чний поря́док
• strict ~
= стро́гий поря́док
• table ~
= табли́чний поря́док
• transfinite ~
= трансфіні́тний поря́док
• transitive ~
= транзити́вний поря́док
• trivial ~
= тривіа́льний поря́док
paramount = ['pærəmaʊnt] головни́й, найви́щий
path = [pɑ:θ] 1. шлях, траєкто́рія 2. сте́жка 3. тракт; кана́л 4. маршру́т (у мережі) 5. ланцю́г 6. гі́лка, ла́нка (програми)
• ~ of integration
= шлях інтеґрува́ння
• ~ of least effort
= шлях найме́нших зуси́ль
• access ~
= шлях до́ступу
• actual ~
= факти́чна (і́стинна) траєкто́рія
• admissible ~
= прийня́тна траєкто́рія
• alternating ~
= переміжни́й ланцю́г (графу)
• asymptotic ~
= асимптоти́чна траєкто́рія
• auxiliary ~
= додатко́ва траєкто́рія
• boundary ~
= межова́ траєкто́рія
• bounded ~
= обме́жена траєкто́рія
• chance ~
= випадко́ва траєкто́рія
• circular ~
= 1. колова́ траєкто́рія 2. т. граф. цикл
• closed ~
= за́мкнена траєкто́рія
• complete ~
= по́вна траєкто́рія
• composite ~
= складни́й ланцю́г
• connected ~
= зв’я́зна траєкто́рія
• connecting ~
= сполуча́льний (злуча́льний) ланцю́г
• constant ~
= ста́ла траєкто́рія
• continuous ~
= непере́рвна траєкто́рія
• covering ~
= накрива́льна траєкто́рія
• croocked ~
= покру́чена траєкто́рія
• cross ~
= перети́нний ланцю́г
• curved ~
= криволіні́йна траєкто́рія
• cyclic ~
= цикл (графу)
• data ~
= маршру́т пересила́ння да́них
• deficiency ~
= дефіци́тний ланцю́г
• diametral ~
= діаметра́льний ланцю́г
• directed ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) ланцю́г
• edge ~
= межова́ траєкто́рія
• elementary ~
= елемента́рний ланцю́г
• empty ~
= поро́жній ланцю́г
• ergodic ~
= ергоди́чна траєкто́рія
• exit ~
= шлях ви́ходу (послідовність кроків)
• external ~
= зо́внішня траєкто́рія
• extremal ~
= екстрема́льна траєкто́рія
• feedback ~
= ко́нтур зворо́тного зв’язку́
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) ланцю́г
• forward ~
= прями́й ланцю́г
• full ~
= по́вний шлях (доступу до файлу)
• generalized ~
= узага́льнений ланцю́г
• helical ~
= ґвинтова́ траєкто́рія
• homoclinic ~
= гомоклі́нна траєкто́рія
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна траєкто́рія
• internal ~
= вну́трішня траєкто́рія
• inverse ~
= зворо́тний шлях
• inversion ~
= інве́рсний ланцю́г
• least-time ~
= брахістохро́на
• limit ~
= грани́чна траєкто́рія
• linear ~
= прямоліні́йна траєкто́рія
• longest ~
= найдо́вший шлях
• minimax ~
= мініма́ксний шлях
• minimum ~
= мініма́льний шлях
• open ~
= розі́мкнений ланцю́г
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) шлях
• periodic ~
= періоди́чна траєкто́рія
• phase ~
= фа́зова траєкто́рія
• polar ~
= поля́рна траєкто́рія
• polygonal ~
= ла́мана траєкто́рія
• principal ~
= головни́й шлях
• pursuit ~
= траєкто́рія (крива́) переслі́дування (гони́тви)
• random ~
= випадко́ва траєкто́рія
• reciprocal ~
= зворо́тний шлях
• reduced ~
= зве́дений шлях
• reducible ~
= звідни́й шлях
• search ~
= траєкто́рія по́шуку
• shortest ~
= найкоро́тший шлях
• simple ~
= 1. про́ста́ траєкто́рія 2. про́сти́й ланцю́г
• spiral ~
= спіра́льна траєкто́рія
• tangential ~
= доти́чний шлях
• through ~
= на́скрі́зни́й шлях
• trivial ~
= тривіа́льний ланцю́г
• unicursal ~
= унікурса́льний ланцю́г
• unsaturated ~
= ненаси́чений шлях
player = ['pleɪə] 1. граве́ць (людина) 2. пле́єр (пристрій)
• active ~
= акти́вний граве́ць
• card ~
= картя́р, граве́ць в ка́рти
• cautious ~
= обере́жний граве́ць
• chief ~
= головни́й граве́ць
• composite ~
= колекти́вний граве́ць
• conservative ~
= консервати́вний граве́ць
• dummy (fictitious) ~
= фікти́вний граве́ць
• passing ~
= граве́ць, що пасу́є
• reckless ~
= акти́вний граве́ць
primal = ['praɪml] 1. основни́й 2. приміти́вний 3. головни́й
primary = ['praɪməri] 1. перви́нний ви́раз || перви́нний, початко́вий 2. прима́рний (пра́ймерний) // completely ~ цілко́м прима́рний (пра́ймерний); strongly ~ стро́го прима́рний (пра́ймерний) 3. першочерго́вий 4. головни́й, основни́й
principal = ['prɪnsəpl] 1. адміністра́тор до́ступу (до системи) 2. основни́й, головни́й
processor = ['prəʊsɛsə] проце́сор
• array ~
= ма́тричний проце́сор
• attached ~
= копроце́сор, спря́жений проце́сор
• auxiliary ~
= допомі́жни́й проце́сор; зо́внішній проце́сор
• back-end ~
= післяпроце́сор, додатко́вий проце́сор
• background job ~
= проце́сор фо́нових завда́нь
• basic ~
= основни́й проце́сор; ба́зовий проце́сор
• command ~
= кома́ндний проце́сор
• console command ~
= діало́говий моніто́р
• control ~
= керівни́й проце́сор
• dual (dyadic) ~
= двопроце́сорний ко́мплекс
• front-end ~
= проце́сор вво́дження - виво́дження
• host ~
= головни́й проце́сор
• interface ~
= проце́сор спря́ження; інтерфе́йсний проце́сор
• language ~
= мо́вний проце́сор; трансля́тор; інтерпрета́тор
• math (numeric) ~
= математи́чний (спец)проце́сор
• message ~
= проце́сор повідо́млень
• numerical data ~
= математи́чний проце́сор
• outline ~
= систе́ма опрацьо́вування структуро́ваних те́кстів
• raster ~
= ра́стровий проце́сор
• service ~
= се́рвіс-проце́сор; обслуго́вувальний проце́сор
• software ~
= програмо́вий проце́сор (логічна абстракція фізичного процесора), софт-проце́сор
• specially designed ~
= спецпроце́сор
• terminal ~
= терміна́льний проце́сор
• text ~
= текстови́й проце́сор
• video ~
= відеопроце́сор
• virtual ~
= віртуа́льний проце́сор
• word ~
= систе́ма готува́ння (опрацьо́вування) те́ксту
profile = ['prəʊfaɪl] 1. про́філь, ро́зріз; ко́нтур 2. спеціалізо́ване довкі́лля, пара́метри користувача́ 3. профілюва́ти/спрофілюва́ти
• auxiliary ~
= допомі́жни́й ро́зріз
• execution ~
= робо́чий про́філь програ́ми
• performance ~
= функці́йний ро́зріз (тип моделі представлення даних)
• principal ~
= головни́й ро́зріз
• program ~
= про́філь програ́ми
• statement ~
= опера́торний про́філь програ́ми (розподіл програмових операторів за частотою використання)
• terminal ~
= пара́метри терміна́лу
• user ~
= спеціалізо́ване довкі́лля (про́філь) користувача́ (профіль системи, що його встановив користувач)
programmer = ['prəʊgræmə] 1. програмува́льник, програмі́ст (людина) 2. програма́тор пості́йної па́м’яті (пристрій)
• ~ of ability
= таланови́тий програмува́льник
• advanced ~
= досві́дчений програмува́льник
• application ~
= розро́бник застосо́вних (прикладни́х) програ́м
• assistant chief ~
= помічни́к головно́го програмува́льника (в технології структурного програмування)
• average ~
= посере́дній програмува́льник, програмува́льник сере́дньої кваліфіка́ції
• backup ~
= програмува́льник-дубле́р
• chief ~
= головни́й програмува́льник (в технології структурного програмування)
• human ~
= програмува́льник (людина)
• junior ~
= моло́дший програмува́льник (посада)
• on-site ~
= місце́вий (вла́сний) програмува́льник
• original ~
= а́втор програ́ми
• problem ~
= розро́бник застосо́вних (прикладни́х) програ́м
• senior ~
= ста́рший програмува́льник (посада)
• software ~
= розро́бник систе́мних програ́м (со́фту)
• system ~
= систе́мний програмува́льник
• tradition-bound ~
= консервати́вний програмува́льник
quasicharacter = [ˌkweɪzaɪ'kærəktə] квазихара́ктер
• principal ~
= головни́й квазихара́ктер
record = ['rɛkɔ:d] 1. за́пис; реєстра́ція // as a matter of ~ на підста́ві за́пису; on ~ зареєстро́ваний 2. за́пис (структурна одиниця інформації) 3. мн. фактографі́чні да́ні 4. діагра́ма (самописця) 5. зо́на (на магнетній стрічці) 6. характери́стика || [rɪ'kɔ:d] 7. запи́сувати/записа́ти 8. реєструва́ти/зареєструва́ти
• activation ~
= за́пис актива́ції
• addition ~
= додатко́вий за́пис; долу́чений за́пис
• amendment ~
= за́пис (у файлі) змін
• anchor ~
= опо́рний за́пис
• blank ~
= поро́жній за́пис
• boot ~
= за́пис заванта́жування (на системному диску)
• change(s) ~
= за́пис змін
• current ~
= пото́чний за́пис
• data ~
= за́пис да́них
• dead ~
= неви́користаний за́пис; ме́ртвий за́пис
• dummy ~
= фікти́вний за́пис
• fixed length ~
= за́пис фіксо́ваної довжини́
• formatted ~
= сформато́ваний за́пис
• head ~
= за́голо́вок-за́пис, за́пис за́голо́вка
• historical ~
= хронологі́чний за́пис
• history ~
= ретроспекти́вний за́пис (про передісторію процесу)
• home ~
= перви́нний (початко́вий, вихідни́й) за́пис
• input ~
= входови́й за́пис (що його вводять у машину)
• keep ~
= ве́сти́ за́пис, запи́сувати
• logical ~
= логі́чний за́пис
• master ~
= основни́й (голо́вний) за́пис
• master boot ~
= головни́й за́пис заванта́ження
• overflow ~
= перепо́внювальний (надмі́рний) за́пис; за́пис, що не вміща́ється на відве́деній діля́нці
• owner ~
= за́пис-вла́сник, за́пис ста́ршого рі́вня
• primary ~
= перви́нний за́пис
• software modification ~
= за́пис про модифіка́цію програмо́вих за́собів (со́фту)
• target ~
= цільови́й за́пис
• track ~
= да́ні про просува́ння по слу́жбі
• trailer ~
= заверша́льний (оста́нній) за́пис (у групі записів)
• undefined-length ~
= за́пис неви́значеної довжини́
• unformatted ~
= не(с)формато́ваний за́пис
• unit ~
= поодино́кий за́пис; елемента́рний за́пис; одини́чний за́пис
• variable-length ~
= за́пис змі́нної довжини́
• variant ~
= варіа́нт за́пису
scheduler = ['ʃɛdju:lə] планува́льник (програма); диспе́тчер
• master ~
= головни́й планува́льник
• process ~
= планува́льник проце́сів
• program ~
= планува́льник (програма)
• task ~
= планува́льник зада́чі
senior = ['si:niə] ста́рший, найста́рший, головни́й
series = ['sɪəri:z] (мн. series) 1. ряд 2. се́рія; гру́па; сім’я́ 3. послідо́вність || послідо́вний 4. послідо́вне з’є́днання
• ~ of curves
= сім’я́ криви́х
• ~ of functions
= ряд фу́нкцій
• ~ of observations
= се́рія спостере́жень
• ~ of sines
= ряд си́нусів; послідо́вність си́нусів; си́нусний ряд
• ~ of vectors
= ве́кторний (векторо́вий) ряд
• adjoint ~
= спря́жений ряд
• algebraic ~
= алґебри́чний ряд
• allied ~
= спря́жений ряд
• alternating ~
= знакозмі́нний ряд
• analytically continuable ~
= аналіти́чно продо́вжний ряд
• anharmonic ~
= ангармоні́чний ряд, Ле́йбніців (Ля́йбніців) ряд
• ascending ~
= висхідни́й ряд
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ряд
• autoregressive ~
= автореґреси́вний ряд
• binomial ~
= біно́мний ряд
• bounded ~
= обме́жений ряд
• canonical ~
= каноні́чний ряд
• cardinal ~
= кардина́льний ряд; ряд кардина́льних чи́сел (кардина́лів)
• centering ~
= центрува́льний ряд
• central ~
= центра́льний ряд
• characteristic ~
= характеристи́чний ряд
• chief ~
= головни́й ряд
• complementary ~
= допо́внювальний ряд
• complemented ~
= допо́внений ряд
• complete ~
= по́вний ряд
• complex valued ~
= комплекснозна́чний ряд
• composition ~
= композиці́йний ряд
• conjugate ~
= спря́жений ряд
• continuable ~
= продо́вжний ряд
• continuous ~
= непере́рвний ряд
• convergent ~
= збі́жний ряд
• convex ~
= опу́клий ряд
• cyclic ~
= циклі́чний (циклови́й) ряд
• cyclometric ~
= ряд циклометри́чних фу́нкцій
• decreasing ~
= спадни́й ряд
• derived ~
= 1. похідни́й ряд 2. продиференційо́ваний ряд
• descending ~
= спадни́й ряд
• difference ~
= різнице́вий ряд
• distribution ~
= ряд узага́льнених фу́нкцій
• divergent ~
= розбі́жний ряд
• dominant ~
= мажорува́льний ряд
• dominated ~
= мажоро́ваний ряд
• dominating ~
= мажорува́льний ряд
• dynamic ~
= динамі́чний ряд
• eikonal ~
= ейкона́льний ряд
• empirical ~
= емпіри́чний ряд
• enveloping ~
= обгорта́льний ряд
• equiconvergent ~
= рівномі́рно збі́жний ряд
• exponential ~
= експоненці́йний ряд
• filtered ~
= профільтро́ваний ряд
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) ряд
• formal power ~
= форма́льний степене́вий ряд
• functional ~
= функціона́льний ряд
• gap ~
= лакуна́рний ряд
• generalized ~
= узага́льнений ряд
• generating ~
= ґенерува́льний ряд
• geometric ~
= геометри́чний ряд
• harmonic ~
= гармоні́чний ряд
• heteromorphic ~
= гетеромо́рфний ряд
• ideal ~
= ряд ідеа́лів
• infinite ~
= нескінче́нний ряд
• interpolation ~
= інтерполяці́йний ряд
• inverted ~
= обе́рнений ряд
• iterated ~
= (про)ітеро́ваний ряд
• iterative ~
= ітераці́йний ряд
• lacunary ~
= лакуна́рний ряд
• linear ~
= ліні́йний ряд
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) ряд
• majorant ~
= мажора́нтний ряд
• majorizing ~
= мажорува́льний ряд, мажора́нта
• matrix ~
= ма́тричний ряд
• matrix power ~
= степене́вий ряд ма́триць
• nil ~
= ніль-ряд
• normal ~
= норма́льний ряд
• numerical ~
= числови́й ряд
• ordered ~
= впорядко́ваний ряд
• orthogonal ~
= ортогона́льний ряд
• oscillating ~
= осцилівни́й ряд
• periodical ~
= періоди́чний ряд
• polychoric ~
= поліхори́чний ряд
• polynilpotent ~
= полінільпоте́нтний ряд
• power ~
= степене́вий ряд
• principal ~
= головни́й ряд
• product ~
= до́буток ряді́в
• properly divergent ~
= власти́во (абсолю́тно) розбі́жний ряд
• quasi-eikonal ~
= квазиейкона́льний ряд
• radical ~
= радика́льний ряд
• random ~
= випадко́вий ряд; випадко́ва послідо́вність
• real ~
= ді́йсний ряд
• reciprocal ~
= ряд обе́рнених зна́чень
• recurring ~
= рекуре́нтний ряд
• sine ~
= ряд си́нусів
• singular ~
= синґуля́рний ряд
• spherical ~
= сфери́чний ряд
• stationary ~
= стаціона́рний ряд
• statistical ~
= статисти́чний ряд
• summable ~
= сумо́вний ряд
• telescopic ~
= телеско́пний ряд
• temporal ~
= часови́й ряд
• tetrachoric ~
= тетрахори́чний ряд
• time ~
= часови́й ряд
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ряд
• variational ~
= варіаці́йний ряд
• vector ~
= ве́кторний ряд
• virial ~
= віріа́льний ряд
space = [speɪs] 1. про́стір || просторо́вий 2. про́мі́жок 3. о́бласть, діля́нка 4. ві́дстань 5. (ві́льне) мі́сце, про́пуск, про́біл, про́мі́жок; інтерва́л // to free a ~ звільня́ти про́стір у па́м’яті; to skip down one ~ пропуска́ти оди́н інтерва́л (під час друкування); to ~ over to the desired position встано́влювати потрі́бне число́ про́білів (про́міжків) 6. розташо́вувати/розташува́ти з інтерва́лами; (за)лиша́ти/(за)лиши́ти про́біл (про́мі́жок); відокре́млювати/відокре́мити про́білами; вво́дити/вве́сти́ про́біли (в тексті)
• ~ between columns
= про́мі́жок між коло́нками (сто́впчиками)
• ~ of cosets
= про́стір сумі́жних кла́сів
• ~ of curves
= про́стір криви́х
• ~ of differentials
= про́стір диференціа́лів
• ~ of functions
= про́стір фу́нкцій
• ~ of germs
= про́стір па́гонів
• ~ of homeomorphisms
= про́стір гомеоморфі́змів
• ~ of integers
= про́стір ці́лих чи́сел
• ~ of linear forms
= про́стір ліні́йних форм
• ~ of measures
= про́стір мір
• ~ of operators
= про́стір опера́торів
• ~ of sets
= про́стір множи́н
• ~ of solutions
= про́стір ро́зв’язків
• ~ of spinors
= про́стір спіно́рів
• ~ of splines
= про́стір спла́йнів
• ~ of symmetry
= про́стір симе́трії
• ~ of vectors
= про́стір векторі́в, ве́кторний про́стір
• abstract ~
= абстра́ктний про́стір
• adele ~
= про́стір аде́лей
• address ~
= адре́сний про́стір
• adjoint ~
= приє́днаний про́стір; спря́жений про́стір
• adjunct ~
= приє́днаний про́стір
• affine ~
= афі́нний про́стір
• affinely connected ~
= про́стір афі́нної зв’я́зності
• algebraic ~
= алґебри́чний про́стір
• allocation ~
= розподі́льний про́стір (пам’яті)
• analytic ~
= аналіти́чний про́стір
• approximation ~
= про́стір апроксима́цій
• areal ~
= ареа́льний про́стір
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) про́стір
• Banach ~
= Ба́нахів про́стір, про́стір Ба́наха
• bundle ~
= про́стір (розшаро́вань)
• causal ~
= причино́вий (кауза́льний) про́стір
• cellular ~
= кліти́нний про́стір
• character ~
= про́стір хара́ктерів
• closed ~
= за́мкнений про́стір
• cohomology ~
= про́стір когомоло́гій
• coladder ~
= кодрабино́вий про́стір
• collapsible ~
= стяжни́й (колапсо́вний) про́стір
• comb ~
= топ. гребі́нка
• compact ~
= компа́ктний про́стір
• completable ~
= доповне́нний про́стір
• complete ~
= по́вний про́стір
• complex ~
= ко́мплексний про́стір
• compologic ~
= по́вний топологі́чний ве́кторний про́стір
• concentrated ~
= зосере́джений про́стір
• configuration ~
= конфігураці́йний про́стір
• conjugate ~
= спря́жений про́стір
• connected ~
= зв’я́зний про́стір
• contractible ~
= стяжни́й про́стір
• convex ~
= опу́клий про́стір
• coordinate ~
= координа́тний про́стір
• coset ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• countable ~
= зліче́нний про́стір
• coupled ~
= здво́єний про́стір
• covered ~
= накри́тий про́стір
• covering ~
= покрива́льний (накрива́льний) про́стір
• criteria ~
= про́стір крите́ріїв
• critical ~
= крити́чний про́стір
• curve ~
= про́стір криви́х
• curved ~
= ви́кривлений про́стір
• cut ~
= про́стір ро́зтинів (ро́зрізів) (графу)
• dead ~
= ме́ртва зо́на
• decision ~
= про́стір ро́зв’язків
• dense ~
= щі́льний про́стір
• developable ~
= розгортни́й про́стір
• differential ~
= диференці́йний про́стір
• discrete ~
= дискре́тний про́стір
• disk ~
= ди́сковий про́стір
• display ~
= про́стір візуаліза́ції
• distal ~
= диста́льний про́стір
• door ~
= дверни́й про́стір
• dual ~
= дуа́льний про́стір
• dyadic ~
= диади́чний про́стір
• elliptic ~
= еліпти́чний про́стір
• embeddable ~
= вкла́дний про́стір
• embedded ~
= вкла́дений про́стір
• enveloping ~
= обгорта́льний про́стір
• equipped ~
= обла́днаний про́стір
• error ~
= про́стір помило́к
• estimation ~
= про́стір оці́нок
• evaluable ~
= оціне́нний про́стір
• expandable ~
= розширни́й про́стір
• expanding ~
= розши́рюваний про́стір
• factor ~
= фа́ктор-про́стір
• fiber ~
= розшаро́ваний (волокни́нний) про́стір
• filled ~
= запо́внений про́стір
• filter ~
= про́стір з фі́льтром
• filtered ~
= (про)фільтро́ваний про́стір
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) про́стір
• finite-dimensional ~
= скінченнови́мірний про́стір
• flag ~
= про́стір прапорі́в (позна́чників)
• flat ~
= пло́ский про́стір
• foamy ~
= спі́нений про́стір
• foliated ~
= розшаро́ваний (шари́стий) про́стір
• formal ~
= форма́льний про́стір
• framed ~
= устатко́ваний про́стір
• free ~
= ві́льний про́стір
• free-storage ~
= о́бласть (діля́нка) ві́льної па́м’яті
• function ~
= функці́йний про́стір
• fundamental ~
= фундамента́льний про́стір
• generalized ~
= узага́льнений про́стір
• geodesic ~
= геодези́чний про́стір
• good ~
= топ. хоро́ший про́стір
• group ~
= групови́й про́стір, про́стір груп
• half ~
= пі́впро́стір
• hard ~
= жорстки́й про́біл (про́мі́жок) (що залишається після форматування тексту)
• harmonic ~
= гармоні́чний про́стір
• heap ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті у сто́сі
• hedgehog ~
= їжакува́тий про́стір
• hereditary ~
= успадко́ваний про́стір
• Hilbert ~
= Гі́льбертів про́стір, про́стір Гі́льберта
• homeomorphic ~
= гомеомо́рфний про́стір
• homology ~
= про́стір гомоло́гій
• horizontal ~
= горизонта́льний про́стір
• hyperbolic ~
= гіперболі́чний про́стір
• hypercomplete ~
= гіперпо́вний про́стір
• hypocompact ~
= гіпокомпа́ктний про́стір
• imaginary ~
= уя́вний про́стір
• induced ~
= (з)індуко́ваний про́стір
• injective ~
= ін’єкти́вний про́стір
• interaction ~
= о́бласть взаємоді́ї
• interblock ~
= міжбло́ковий інтерва́л
• intercharacter ~
= міжси́мвольний про́мі́жок (інтерва́л)
• internal ~
= вну́трішній про́стір
• intervening ~
= відокре́млювальний про́мі́жок
• interword ~
= міжслі́вний про́біл
• invariant ~
= інваріа́нтний про́стір
• isotropic ~
= ізотро́пний про́стір
• jet ~
= про́стір стру́менів
• kegly ~
= діжко́вий про́стір
• lacunary ~
= лаку́на, пропу́щена діля́нка
• leaf ~
= листови́й про́стір
• lean ~
= збі́днений про́стір
• lens ~
= лі́нзовий про́стір
• limit ~
= грани́чний про́стір; про́стір грани́ць
• linear ~
= ліні́йний про́стір
• linearity ~
= про́стір ліні́йності
• localizable ~
= локалізо́вний про́стір
• locally compact ~
= лока́льно компа́ктний про́стір
• locally linear ~
= лока́льно ліні́йний про́стір
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) про́стір
• logical ~
= логі́чний про́стір
• mapping ~
= про́стір відобра́жень
• measurable ~
= вимірни́й про́стір
• measure ~
= про́стір з мі́рою
• memory ~
= діля́нка (о́бласть) па́м’яті
• metric ~
= метри́чний про́стір
• model ~
= про́стір моде́лей
• modular ~
= модуля́рний про́стір
• name ~
= про́стір іме́н (назв)
• neighbo(u)rhood ~
= про́стір з о́колами
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний про́стір
• nonmetric ~
= неметри́чний про́стір
• nonmetrizable ~
= неметризо́вний про́стір
• nonvacuous ~
= непоро́жній про́стір
• normable ~
= нормо́вний про́стір
• normal ~
= норма́льний про́стір
• normalized ~
= (з)нормо́ваний про́стір
• number ~
= про́стір чи́сел, числови́й про́стір
• numerable ~
= нумеро́вний про́стір
• open ~
= відкри́тий про́стір
• orbit ~
= орбіто́вий (орбі́тний) про́стір, про́стір траєкто́рій
• orderable ~
= впорядко́вний про́стір
• ordered ~
= впорядко́ваний про́стір
• orientable ~
= орієнто́вний про́стір
• oriented ~
= (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) про́стір
• parallel ~
= парале́льний про́стір
• parameter ~
= про́стір пара́метрів
• parametric ~
= параметри́чний про́стір
• path ~
= про́стір шляхі́в
• phase ~
= фа́зовий про́стір
• pivot ~
= основни́й про́стір
• plane ~
= пло́ский (площи́нний) про́стір
• polar ~
= поля́рний про́стір
• policy ~
= про́стір страте́гій
• pretopological ~
= передтопологі́чний про́стір
• primitive ~
= приміти́вний про́стір
• principal ~
= головни́й про́стір
• private address ~
= вла́сний адре́сний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• probabilistic ~
= імові́рнісний про́стір
• probability ~
= про́стір імові́рностей
• product ~
= до́буток про́сторів
• productive ~
= продукти́вний про́стір
• projective ~
= проєкти́вний про́стір
• proximity ~
= про́стір бли́зькості
• pseudometric ~
= псевдометри́чний про́стір
• pseudonormal ~
= псевдонорма́льний про́стір
• pseudonormed ~
= псевдонормо́ваний про́стір
• quasinormable ~
= квазинормо́вний про́стір
• quasinormal ~
= квазинорма́льний про́стір
• quasinormed ~
= квазинормо́ваний про́стір
• quotient ~
= фа́ктор-про́стір, про́стір сумі́жних кла́сів
• rarefied ~
= розрі́джений про́стір
• rational ~
= раціона́льний про́стір
• ray ~
= промене́вий про́стір
• real ~
= ді́йсний про́стір
• reducible ~
= звідни́й про́стір
• reductive ~
= редукти́вний про́стір
• reference ~
= ба́зовий про́стір
• reflexive ~
= рефлекси́вний про́стір
• regular ~
= реґуля́рний про́стір
• relative ~
= відно́сний про́стір
• resolvable ~
= розв’язни́й про́стір
• reticulated ~
= мозаї́чний (моза́їковий) про́стір
• rule ~
= про́стір пра́вил (в експертних системах)
• ruled ~
= ліні́йчастий про́стір
• sample ~
= вибірко́вий про́стір
• search ~
= о́бласть (діля́нка) по́шуку
• semilinear ~
= напівліні́йний про́стір
• semimetric ~
= напівметри́чний про́стір
• separable ~
= сепара́бельний про́стір
• sequence ~
= про́стір послідо́вностей
• sequential ~
= секвенці́йний про́стір
• shared ~
= спі́льна (спі́льно використо́вувана) о́бласть (діля́нка) (пам’яті)
• simply ordered ~
= про́сто впорядко́ваний про́стір
• single ~
= поодино́кий інтерва́л
• singular ~
= синґуля́рний про́стір
• smooth ~
= гладки́й про́стір
• software design ~
= про́стір проє́ктних пара́метрів програмо́вого за́собу
• solenoidal ~
= солено́їдний про́стір
• solid ~
= суці́льний про́стір
• solution ~
= про́стір ро́зв’язків
• spherical ~
= сфери́чний про́стір
• spheroidal ~
= сферо́їдний про́стір
• spinor ~
= спіно́рний про́стір
• spline ~
= спла́йновий про́стір, про́стір спла́йнів, сплайн-про́стір
• state ~
= множина́ ста́нів; про́стір ста́нів
• stochastic ~
= стохасти́чний про́стір
• storage ~
= о́бласть (діля́нка) па́м’яті; мі́сце для зберіга́ння
• stratifiable ~
= стратифіко́вний (розшаро́вний) про́стір
• stratified ~
= стратифіко́ваний (розшаро́ваний) про́стір
• strongly compact ~
= си́льно компа́ктний про́стір
• strongly normal ~
= си́льно норма́льний про́стір
• strongly normed ~
= си́льно (з)нормо́ваний про́стір
• strongly screenable ~
= си́льно просівни́й про́стір
• structural (structure) ~
= структу́рний про́стір
• subcompact ~
= субкомпа́ктний про́стір
• subprojective ~
= субпроєкти́вний про́стір
• supercompact ~
= суперкомпа́ктний про́стір
• supercomplete ~
= суперпо́вний про́стір
• symmetric ~
= симетри́чний про́стір
• symmetrizable ~
= симетризо́вний про́стір
• symplectic ~
= симплекти́чний про́стір
• syntopogeneous ~
= синтопоге́нний про́стір
• syntopological ~
= синтопологі́чний про́стір
• tangent ~
= доти́чний про́стір
• taut ~
= пружни́й про́стір
• tessellated ~
= моза́їковий (мозаї́чний, клітинча́стий, стільнико́вий) про́стір
• thick ~
= товсти́й про́стір
• thin ~
= тонки́й про́стір
• tight ~
= туги́й про́стір
• topological ~
= топологі́чний про́стір
• toroidal ~
= торо́їдний про́стір
• total ~
= тота́льний про́стір
• total disk ~
= по́вна мі́сткість ди́ску
• trace ~
= про́стір сліді́в
• trailing ~
= кінце́вий про́біл
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• triangulable ~
= триангульо́вний про́стір
• triangulated ~
= (з)триангульо́ваний про́стір
• tunneled ~
= діжко́вий про́стір
• twistor ~
= про́стір тві́сторів
• underlying ~
= про́стір-носі́й
• uniform ~
= рівномі́рний про́стір
• uniformizable ~
= уніформ(із)о́вний про́стір
• union ~
= об’є́днання про́сторів
• unitary ~
= уніта́рний про́стір
• universal ~
= універса́льний про́стір
• used ~
= (факти́чно) за́йняте мі́сце
• vector ~
= ве́кторний про́стір
• virtual ~
= віртуа́льний про́стір; віртуа́льна прису́тність (у багатосторонніх відеоконференціях)
• weakly compact ~
= сла́бко компа́ктний про́стір
• word ~
= міжслі́вний про́мі́жок
• working ~
= робо́ча о́бласть (діля́нка)
• zero-magic ~
= нуль-магі́чний про́стір
subdeterminant = [ˌsʌbdɪ'tɜ:mɪnənt] міно́р
• leading (principal) ~
= головни́й міно́р
switch = [swɪtʃ] 1. перемика́ч; вимика́ч 2. комута́тор 3. перемика́ти/перемкну́ти; комутува́ти // ~ in вмика́ти/ввімкну́ти; ~ off вимика́ти/ви́мкнути
• backbone ~
= головни́й перемика́ч; магістра́льний перемика́ч
• context ~
= перемика́ння конте́ксту
• function selector ~
= функці́йний перемика́ч
• key-lock ~
= ключ блокува́ння кла́віш
• power ~
= вимика́ч жи́влення
• push-button ~
= кно́пковий перемика́ч
• rocker ~
= кулі́сний перемика́ч
• sense ~
= програмо́во досту́пний пу́льтовий перемика́ч
• sequence ~
= програмо́вий перемика́ч
• speed ~
= перемика́ч частоти́ (тактової)
• task ~
= перемика́ння зада́чі
term = [tɜ:m] 1. член 2. терм 3. те́рмін 4. член пропо́рції 5. те́рмін // in ~s of у те́рмінах; in general ~s в зага́льних ри́сах 6. семе́ст(е)р; пері́од; ~s of an agreement умо́ви уго́ди
• absolute ~
= абсолю́тний терм
• additional ~
= додатко́вий член
• algebraic ~
= алґебри́чний член
• anharmonic ~
= ангармоні́чний член
• arithmetical ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) член
• atomic ~
= атома́рний член
• basic ~
= основни́й член
• bound ~
= зв’я́заний член
• bounded ~
= обме́жений член
• bracketed ~
= терм (член) у дужка́х, задужко́ваний терм (член)
• closed ~
= за́мкнений член
• common ~
= спі́льний член
• complex ~
= ко́мплексний член
• constant ~
= ста́лий член
• correction ~
= поправко́вий член
• definable ~
= озна́чний член
• defining ~
= озна́чувальний член
• dissipative ~
= дисипати́вний член
• disturbance ~
= збу́рювальний член
• dominant ~
= головни́й член
• even ~
= па́рний член
• even-degree ~
= член па́рного сте́пеня
• expansion ~
= член ро́зкладу (розви́нення)
• exponential ~
= експоненці́йний член
• extra ~
= 1. додатко́вий член 2. за́йвий член
• extreme ~
= кра́йній член (пропорції)
• formal ~
= форма́льний член
• free ~
= ві́льний член (рівняння)
• fundamental ~
= основни́й (фундамента́льний) член
• general ~
= спі́льний (зага́льний) член (of an expression - виразу)
• generic ~
= зага́льний те́рмін
• goniometric ~
= гоніометри́чний член
• higher(-order) ~
= член ви́щого поря́дку
• highest ~
= член найви́щого поря́дку, найста́рший член
• intermediate ~
= проміжни́й член
• label(l)ed ~
= позна́чений член
• like ~s
= поді́бні чле́ни
• linear ~
= ліні́йний член, член пе́ршого сте́пеня
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) член
• logical ~
= логі́чний член
• lower ~
= член ни́жчого поря́дку
• lowest ~
= член найни́жчого поря́дку, наймоло́дший член
• major ~
= головни́й член (силогізму)
• maximum ~
= максима́льний терм (член)
• medium ~
= сере́динний член
• middle ~
= сере́динний член (у формулі)
• minor ~
= моло́дший член (силогізму); нехто́вно мали́й член
• multiplet ~
= мультипле́тний терм
• neglected ~
= відки́нутий (зне́хтуваний) член
• odd ~
= непа́рний член
• odd-degree ~
= член непа́рного сте́пеня
• omitted ~
= ви́лучений член
• open ~
= відкри́тий терм
• periodic ~
= періоди́чний член
• perturbation ~
= збу́рювальний (пертурбаці́йний) член
• plain ~
= про́сти́й терм
• principal ~
= головни́й член
• reducible ~
= звідни́й терм
• redundant ~
= надлишко́вий член
• regular ~
= реґуля́рний член
• remainder ~
= залишко́вий член (ряду)
• self-explanatory ~
= прозо́рий (легкозрозумі́лий) те́рмін
• similar ~s
= одна́ко́ві (поді́бні) чле́ни
• signed ~
= член зі зна́ком
• spectral ~
= спектра́льний терм
• squared ~
= квадра́тний член
• transcendental ~
= трансценде́нтний член
• trigonometric ~
= тригонометри́чний член
• truncation ~
= відки́нутий (відрі́заний, відтя́тий) член
• undefinable ~
= неозна́чний те́рмін
• undefined ~
= неозна́чений член
terminal = ['tɜ:mɪnl] 1. терміна́л 2. кінце́вий (терміна́льний) при́стрій 3. кле́ма, затиска́ч; по́люс 4. кінце́вий пункт; кінце́ва ста́нція 5. кінце́вий склад (слова); кінце́ве сло́во 6. терміна́льний си́мвол 7. кінце́вий; оста́нній; вивідни́й
• character-at-a-time ~
= терміна́л з поси́мвольним вво́дженням інформа́ції
• cluster ~
= групови́й терміна́л
• control ~
= керівни́й терміна́л
• data entry ~
= терміна́л вво́дження да́них
• data ~
= кінце́вий збира́ч да́них; терміна́л вво́дження да́них, інформаці́йний терміна́л
• desktop ~
= насті́льний терміна́л
• dial-up ~
= комуто́вний терміна́л (що його під’єднують до лінії зв’язку лише в разі потреби)
• dictation ~
= диктофо́нний терміна́л
• display ~
= диспле́йний терміна́л; диспле́й
• dumb ~
= німи́й терміна́л
• editing ~
= редагува́льний терміна́л
• graphic ~
= графі́чний терміна́л
• ground ~
= кле́ма зазе́млення (узе́млення)
• hardcopy ~
= докуме́нтовий терміна́л (що видає документальні копії)
• idle ~
= неза́йнятий (невикористо́вуваний, резе́рвний) терміна́л
• intelligent ~
= інтелектуа́льний (розу́мний) терміна́л, терміна́л з розви́неною ло́гікою
• job-oriented ~
= проблемозорієнто́ваний терміна́л
• local ~
= лока́льний терміна́л
• master ~
= головни́й (провідни́й) терміна́л (у термінальній мережі)
• network ~
= терміна́л мере́жі
• office ~
= о́фісний терміна́л
• orphan ~
= поодино́кий терміна́л
• point-of-sale ~
= торгіве́льний терміна́л, ка́совий автома́т
• printer ~
= друкува́льний терміна́л
• processing ~
= опрацьо́вувальний терміна́л, терміна́л-опрацьо́вувач
• programmable ~
= програмо́вний терміна́л
• receive-only ~
= чи́сто прийма́льний терміна́л
• receiving ~
= прийма́льний терміна́л
• remote ~
= дистанці́йний (відда́лений) терміна́л
• slave ~
= підле́глий терміна́л
• smart ~
= інтелектуа́льний (розу́мний) терміна́л, терміна́л з розви́неною ло́гікою
• soft-copy ~
= бездокуме́нтовий терміна́л (що не дає змоги друкувати документальні копії)
• softkey ~
= терміна́л із змі́нними фу́нкціями кла́віш
• talking ~
= терміна́л з мо́вним виво́дженням, мовленнє́вий терміна́л, терміна́л-базі́ка
• telecommunication ~
= терміна́л телезв’язку́, телекомунікаці́йний терміна́л
• television(-type) ~
= телевізі́йний терміна́л (на основі домашнього телевізора)
• teller ~
= 1. ба́нківський терміна́л 2. ба́нківський автома́т
• touch-sensitive ~
= сенсо́рний терміна́л
• unattended ~
= необслуго́вуваний (безобслу́говий) терміна́л
• user ~
= терміна́л користувача́
• video (display) ~
= відеотерміна́л
• videographic ~
= відеографі́чний терміна́л
• video keyboard ~
= терміна́л з диспле́єм і клавіату́рою, ві́деотерміна́л з клавіату́рою
• videotex ~
= терміна́л інтеракти́вної відеогра́фії, терміна́л відеоте́ксу
• virtual ~
= віртуа́льний терміна́л
• voice entry ~
= терміна́л з голосови́м вво́дженням
ultrafilter = ['ʌltrəˌfɪltə] ультрафі́льт(е)р
• complete ~
= по́вний ультрафі́льт(е)р
• free ~
= ві́льний ультрафі́льт(е)р
• limit ~
= грани́чний ультрафі́льт(е)р
• principal ~
= головни́й ультрафі́льт(е)р
• recursive ~
= рекурси́вний ультрафі́льт(е)р
• regular ~
= реґуля́рний ультрафі́льт(е)р
• selective ~
= селекти́вний ультрафі́льт(е)р
• uniform ~
= рівномі́рний ультрафі́льт(е)р

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

angle кут (of α degrees – α ґрадусів) || кутови́й || ста́вити//‌поста́вити під куто́м □ at an ~ to one another під куто́м одне́ до о́дного; at the ~ of α degrees під куто́м α ґра́дусів; to include an ~ α утво́рювати кут α (with – з); to turn by an ~ поверта́ти//‌поверну́ти на (певний) кут; to mark off ~s відклада́ти кути́
['æŋgl]
~ (included) between AB and = CD кут між AB і CD
~ of aberration = абераці́йний кут
~ of AB with = CD кут між AB і CD; кут, утво́рений AB і CD
~ of advance = кут ви́передження
~ of approach = ра́курс
~ of arrival = кут наліта́ння, кут надхо́дження
~ of descent = кут підійма́ння (літака тощо)
~ of attack = кут ата́ки
~ of beam = кут розхо́дження [ши́ршання] про́меня [стру́меня]
~ of bite = кут захо́плювання
~ of cant = кут на́хилу (до лінії горизонту)
~ of circumference = впи́саний кут
~ of climb = кут набира́ння висоти́
~ of contact = (фіз. плинів) конта́ктовий [крайови́й] кут
~ of contingence = кут до́тику (of two curves – двох кривих)
~ of convergence = кут ву́жчання [схо́дження, збіга́ння, збі́жности] (променя, струменя)
~ of curvature = кут кривини́
~ of deflection = кут ві́дхилу
~ of departure = 1. кут ви́ходу (хвилі, променя) 2. кут виліта́ння (частинки) 3. кут висила́ння [емі́сії, променюва́ння, випромі́нювання]
~ of depression = 1. кут спада́ння (між горизонталлю і спадною лінією) 2. (астр.) кут схи́лу [схи́лення] (світила)
~ of descent = кут зни́жування (літака тощо)
~ of deviation = кут ві́дхилу
~ of diffraction = кут дифра́кції
~ of dip = кут на́хилу; кут схи́лу
~ of displacement = кут змі́щення
~ of divergence = кут розхо́дження [ши́ршання, розбіга́ння, розбі́жности] (струменя, потоку)
~ of elevation = 1. кут підне́сення [підняття́] 2. кутова́ висота́
~ of emergence = кут ви́ходу (променів)
~ of entry = кут вхо́дження (променів)
~ of external friction = кут зо́внішнього тертя́
~ of fall = кут па́дання [паді́ння] (тіла)
~ of friction = кут тертя́
~ of impact = кут уда́ру
~ of incidence = кут наліта́ння (частинки); кут надхо́дження (хвилі); (мех.) кут ата́ки
~ of inclination = кут на́хилу
~ of intersection = кут пере́тину
~ of lag = кут запі́знювання (за фазою)
~ of lead = кут випереджа́ння (за фазою)
~ of minimum deviation = (опт.) кут найме́ншого [мініма́льного] ві́дхилу (променя призмою)
~ of nip = кут обхо́плення
~ of radiation = кут променюва́ння [випромі́нювання]
~ of reflection = кут відби́вання [відбиття́]
~ of refraction = кут зало́млювання [зало́млення]
~ of repose = (мех.) кут тертя́; (техн.) кут приро́дного схи́лу
~ of rest = (техн.) кут приро́дного схи́лу
~ of shear = кут зсу́ву
~ of sight = кут візирува́ння
~ of slide = (мех.) кут ко́взу [ко́взання]
~ of taper = кут ко́нуса
~ of torsion = кут за́круту [закру́чування]
~ of total internal reflection = кут цілкови́того [по́вного] вну́трішнього відбива́ння
~ of twist = за́круту [закру́чування]
~ of view = кут по́ля ба́чення
~ of vision = кут ба́чення; (заст.) кут зо́ру
~ of wall friction = (техн.) кут зо́внішнього тертя́
~ of yaw = кут ни́кання
~ subtended at A = кут з верши́ною в A
~ subtended at the center = центра́льний кут
~ subtended by an arc = кут, стя́гуваний [стя́гнений] дуго́ю
~ subtended by a chord = кут, стя́гуваний [стя́гнений] хо́рдою
aberration ~ = абераці́йний кут
acute ~ = го́стрий кут
adjacent ~s = приле́глі кути́
alternate ~s = протиле́жні кути́
alternate-exterior ~s = зо́внішні протиле́жні кути́
alternate-interior ~s = вну́трішні протиле́жні кути́
aperture ~ = аперту́рний кут, кутова́ аперту́ра
apex ~ = кут при верши́ні, верши́нний кут
apical ~ = (мех.) кут зало́му верши́ни
ascending vertical ~ = кут підне́сення [підняття́]
aspect ~ 1. кут о́гляду 2. ра́курс
axial ~ = (кф) кут між опти́чними о́сями
azimuth(al) ~ = а́зимут, а́зимутний кут
base ~ = кут при осно́ві
beam ~ = кут розхо́дження [ши́ршання, розбіга́ння, розбі́жности] про́меня [стру́меня]
beam-crossing ~ = кут пере́тину стру́менів (частинок)
beam-divergence ~ = див. beam ~
bearing ~ = пе́ленг
bending ~ = кут зги́ну
bevel ~ = кут ско́су
blaze ~ = кут бли́ску (дифракційної ґратниці)
bond ~ = вале́нтний кут, кут (хемічного) зв’язку́
Bragg ~ = Бре́ґів кут
Brewster ~ = Брю́стерів кут, кут по́вної поляриза́ції
burble ~ = (фіз. плинів) кут [то́чка] зри́ву пото́ку
Cabibbo ~ = кут Кабі́бо
camera ~ = кут по́ля ба́чення об’єкти́ва
center-of-mass [cms] ~ = кут у систе́мі це́нтра мас
central ~ = центра́льний кут
channeling ~ = кут каналува́ння
circumscribed ~ = опи́саний кут
complementary ~ = доповня́льний кут (до 90°)
concave ~ = уві́гнутий кут
conjugate ~ = доповня́льний кут (до 360°)
constant ~ = ста́лий кут
contact ~ = конта́ктовий [крайови́й] кут; кут до́тику; кут змо́чування
contiguous ~s = приле́глі кути́
convergence ~ = кут ву́жчання [схо́дження, збіга́ння, збі́жности] (променя, струменя)
convex ~ = опу́клий кут
corresponding ~s = відпові́дні кути́
coterminal ~s = кути́, що різня́ться на 360°
crack-tip opening ~ = кут розкриття́ трі́щини
critical ~ = 1. (опт., акуст.) грани́чний кут 2. (техн.) крити́чний кут
critical ~ of attack = крити́чний кут ата́ки
current-transformer phase ~ = зсув фа́зи [кут зсу́ву фа́зи] у трансформа́торі стру́му
deflection ~ = кут ві́дхилу (від напряму руху)
depression ~ = кут спада́ння (між горизонталлю та спадною лінією)
descending vertical ~ = кут спада́ння (між горизонталлю і спадною лінією)
deviation ~ = кут ві́дхилу (від середнього чи заданого значення; приладової стрілки; променя приладом тощо)
dielectric loss ~ = кут діелектри́чних утра́т, кут утра́т у діеле́ктрику
dielectric phase ~ = зсув фа́зи [кут зсу́ву фа́зи] в діеле́ктрику
dihedral ~ = двогра́нний [двості́нний] кут
dip ~ = кут на́хилу
directed ~ = зорієнто́ваний [спрямо́ваний] кут
direction ~ = напрямо́вий [спрямо́вувальний, дирекці́йний] кут
displacement ~ = кут змі́щення
divergence ~ = кут розхо́дження [ши́ршання, розбіга́ння] (струменя, потоку)
double ~ = подві́йний кут
drift ~ = кут дре́йфу
eccentric ~ = ексцентри́чна анома́лія (кут між радіусом-вектором та великою віссю еліпса)
edge ~ = (площи́нний) кут при верши́ні (багатогранника)
electrical ~ = (ел.) фа́за колива́нь
elevation ~ = кут підне́сення [підняття́]
emission ~ = кут висила́ння [емі́сії], кут променюва́ння [випромі́нювання]
entrance ~ = входо́вий кут
escape ~ = кут виліта́ння (частинки)
Euler(ian) ~s = О́йлерові кути́
explementary ~ = доповня́льний кут (до 360°)
exterior ~ = зо́внішній кут (багатокутника)
exterior alternate ~s = зо́внішні протиле́жні кути́
exterior-interior ~s = відпові́дні кути́
exterior opposite ~s = зо́внішні однобі́чні кути́
external ~ = зо́внішній кут (визначений дугою стягуваного кута)
extinction ~ = (опт.) кут згаса́ння [ексти́нкції]
face ~ = (матем.) кут між сусі́дніми гра́нями (багатогранника)
field-of-vision ~ = кут по́ля ба́чення
flat ~ = розго́рнений [розі́гнутий] кут (180°)
full ~ = по́вний кут (360°)
glancing ~ = кут ко́взу [ко́взання] (променя світла чи струменя частинок)
grazing ~ = мали́й кут ко́взу [ко́взання]
helix ~ = кут ґвинто́вої лі́нії; кут спіра́лі
hour ~ = (астр.) годи́нний кут
incidence ~ = кут наліта́ння (частинки); кут надхо́дження (хвилі)
inscribed ~ = впи́саний кут
interfacial ~ = 1. двогра́нний [двості́нний] кут 2. (кф) кут між гра́нями криста́лу
interior ~ = вну́трішній кут (багатокутника)
interior alternate ~s = вну́трішні протиле́жні кути́
interior opposite ~s = вну́трішні однобі́чні кути́
internal ~ = стя́гуваний (хордою, дугою) кут
intersection ~ = кут пере́тину
laboratory ~ = кут у лаборато́рній систе́мі координа́т
lag ~ = кут запі́знювання (за фазою)
large ~ = вели́кий кут
lead ~ = 1. кут випереджа́ння (за фазою) 2. кут ґвинтово́ї лі́нії
left ~ = 1. лі́ва кутова́ ду́жка 2. си́мвол "ме́нше" (<)
loss ~ = кут утра́т (у діелектрику)
magnetic loss ~ = кут магне́тних утра́т
measured ~ = помі́ряний [ви́міряний] кут
meridian ~ = меридія́нний кут
minimum resolvable ~ = мініма́льний кут вирізня́ння (телескопа)
minus ~ = кут спада́ння (між горизонталлю та спадною лінією)
mitre ~ = кут 45°
multiple ~s = кра́тні кути́
narrow ~ = мали́й кут
negative ~ = від’є́мний кут (стягуваний променем, що рухається за годинниковою стрілкою)
n-edged solid ~ = n-гра́нний [n-сті́нний] кут
n-faced solid ~ = n-гра́нний [n-сті́нний] кут
nonzero ~ = ненульови́й кут
nozzle-convergence ~ = кут ву́жчання сопла́
nozzle-divergence ~ = кут ши́ршання сопла́
nutation ~ = кут нута́ції
oblique ~ = непрями́й кут (не кратний прямому; гострий чи тупий)
obtuse ~ = тупи́й кут
opening ~ = кут розкриття́
opposite ~s = однобі́чні кути́ (у багатокутнику)
optic(‑axial) ~ = кут між опти́чними о́сями (двовісного кристалу)
orientation ~ = кут орієнта́ції
overlap ~ = кут перекриття́
parallactic ~ = паралакти́чний кут
perigon ~ = по́вний кут (360°)
phase ~ = фа́зовий кут; (ел.) зсув фа́зи, кут зсу́ву фа́зи
phase-matching ~ = кут синхроні́зму
pitch ~ = 1. кут на́хилу (траєкторії частинки відносно магнетного поля) 2. (техн.) кут тангажу́
plane ~ = площи́нний [пло́ский] кут
polar ~ = поля́рний кут
polarizing ~ = (опт.) кут по́вної поляриза́ції, Брю́стерів кут
polyhedral ~ = багатогра́нний [багатості́нний] кут
position ~ = позиці́йний кут
positive ~ = дода́тний кут (стягуваний променем, що рухається проти годинникової стрілки)
potential-transformer phase ~ = зсув фа́зи [кут зсу́ву фа́зи] у трансформа́торі напру́ги
precession ~ = кут преце́сії
principal ~ of incidence = (опт.) головни́й кут надхо́дження
prism ~ = (опт.) зало́мний кут (при́зми)
projected ~ = проє́кція кута́
projection ~ = кут проє́кції
quadrantal ~ = (матем.) квадра́нтовий кут (кратний до 90°)
quadrant ~ of fall = (мех.) квадра́нтовий кут па́дання [паді́ння] (тіла)
recession ~ = кут розліта́ння
recoil ~ = кут ві́друху; (мех. тж) кут відбо́ю [відка́ту]
reentrant ~ = 1. входо́вий кут 2. кут, бі́льший за 180°, але ме́нший від 360° 3. уві́гнутий кут (багатогранника)
reflection ~ = кут відбива́ння [відбиття́]
reflex ~ = кут, бі́льший за 180°, але ме́нший від 360°
refracting ~ = (мех.) кут зало́му верши́ни
refraction ~ = (опт.) кут зало́млювання [зало́млення] (променя)
right ~ 1. прями́й кут (90°) □ at right ~s = під прями́м куто́м, перпендикуля́рно (to – до) 2. пра́ва кутова́ ду́жка 3. си́мвол "бі́льше" (>)
round ~ = по́вний кут (360°)
salient ~ = ви́пнутий [опу́клий] кут
scan(ning) ~ = кут сканува́ння
scatter(ing) ~ = кут розсі́ювання [розсі́яння]
sector ~ = кут се́ктора
semi-apex ~ = полови́нний кут [полови́на кута́] при верши́ні
semi-cone ~ = полови́нний кут [полови́на кута́] при верши́ні ко́нуса
semi-vertex ~ = полови́нний кут [полови́на кута́] при верши́ні
sharp ~ = го́стрий кут
sighting ~ = кут наво́дження
slope ~ = кут на́хилу (до осі абсцис)
small ~ = мали́й кут
solar phase ~ (of a planet) = фа́зовий кут плане́ти
solid ~ = просторо́вий кут
spherical ~ = сфери́чний кут
spray ~ = кут по́рскання [розпо́рскування]
stalling ~ of attack = крити́чний кут ата́ки
straight ~ = розго́рнений [розі́гнутий] кут (180°)
subtended ~ = стя́гуваний [стя́гнений] кут
supplemental ~ = див. supplementary ~
supplementary ~ = доповня́льний кут (до 180°)
tetrahedral ~ = чотиригра́нний [чотиристі́нний] кут
tilt ~ = кут ві́дхилу від горизонта́лі
torsional ~ = кут за́круту [закру́чування]
torsional rupture ~ = (мех.) кут скру́ту [руйнівно́го за́круту]
transit ~ = кут проліта́ння
trihedral ~ = тригра́нний [тристі́нний] кут
turn ~ = кут по́верту [поворо́ту]
valence ~ = вале́нтний кут
variable ~ = змі́нний кут
vertex ~ = кут при верши́ні
vertical ~s = вертика́льні кути́
viewing ~ = кут спостеріга́ння
visual ~ = кут ви́дности; кут (по́ля) ба́чення
wedge ~ = кут кли́на
wetting ~ = (фіз. плинів) крайови́й кут, кут змо́чування
whole ~ = по́вний кут (360°)
wide ~ = вели́кий кут
wind ~ = кут ві́тру
yaw ~ = кут ни́кання
zenith ~ = зені́тний кут
zero ~ = нульови́й кут
antiautomorphism антиавтоморфі́зм
[ˌæntiˌɔːtəʊ'mɔːfɪzəm, -t̬iˌɒːt̬oʊ'mɔːrf-]
principal ~ = головни́й антиавтоморфі́зм
backbone 1. хребе́т, стри́жень; опо́ра; карка́с || хребто́вий, стрижне́вий; опо́рний 2. осно́ва, суть 3. (х.) головни́й ланцю́г (молекули)
['bækbəʊn, -boʊn]
basic 1. основни́й, головни́й 2. підставо́вий 3. засадни́чий 4. (матем.) ба́зисний; ба́зовий 5. (х.) осно́вний 6. елемента́рний, початко́вий, спро́щений 7. вихідни́й
['beɪsɪk]
beam 1. стру́мінь (частинок) || струмене́вий 2. про́мінь (світла) || промене́вий 3. в’я́зка (променів) || в’язкови́й 4. ба́лка, брус, трям || ба́лковий, брусови́й, трямови́й 5. коро́мисло (терезів) || коро́мисловий 6. (ел.) ра́діус ді́ї (мікрофона тощо)
[biːm]
~ of light = стру́мінь [про́мінь] сві́тла, світлови́й стру́мінь [про́мінь]
~ of particles = стру́мінь части́нок
alpha ~ = стру́мінь а́льфа-части́нок
atomic ~ = стру́мінь а́томів
balance ~ 1. баланси́р 2. коро́мисло (терезів)
bent particle ~ = відхи́лений стру́мінь части́нок
bombarding(‑particle) ~ = стру́мінь бомбува́льних части́нок
bunched ~ = згрупо́ваний [зіжмутко́ваний, збунчо́ваний] стру́мінь части́нок
channeled (particle) ~ = сканало́ваний стру́мінь (частинок)
chopped ~ = перери́вчастий стру́мінь (частинок); перери́вчастий про́мінь
circularly-polarized ~ = циркуля́рно поляризо́ваний про́мінь [стру́мінь]
coherent ~ = когере́нтний стру́мінь (частинок); когере́нтний про́мінь; когере́нтна в’я́зка (променів)
colliding ~s = зу́стрі́чні стру́мені (частинок)
collimated ~ = сколімо́ваний стру́мінь (частинок); сколімо́ваний про́мінь
collinear ~s = колінеа́рні стру́мені (частинок); колінеа́рні про́мені
compensated ~ = скомпенсо́ваний стру́мінь (частинок); скомпенсо́ваний про́мінь
convergent ~ = збі́жний стру́мінь (частинок); збі́жний про́мінь; збі́жна в’я́зка (променів)
deflected ~ = відхи́лений про́мінь (частинок); відхи́лений стру́мінь
deuteron ~ = стру́мінь дейтро́нів
directed ~ = спрямо́ваний про́мінь
disturbed ~ = збу́рений стру́мінь (частинок)
divergent ~ = розбі́жний стру́мінь (частинок); розбі́жний про́мінь; розбі́жна в’я́зка (променів)
double ~ = подві́йний стру́мінь (частинок)
electron ~ = стру́мінь електро́нів, електро́нний стру́мінь [про́мінь]
emergent ~ = виходо́вий стру́мінь (частинок); виходо́вий про́мінь
external ~ = вивідни́й [ви́ведений, зо́внішній] стру́мінь (частинок)
extracted ~ = ви́ведений стру́мінь (частинок)
fluctuating ~ = флюктівни́й стру́мінь (частинок)
focused ~ = сфокусо́ваний стру́мінь (частинок); сфокусо́ваний про́мінь
green ~ = зеле́ний про́мінь (лазерний)
hadron ~ = гадро́нний стру́мінь
high-current ~ = сильностру́мовий стру́мінь
high-energy ~ = високоенергети́чний стру́мінь
homocentric ~ = гомоцентри́чна в’я́зка (променів)
homogeneous ~ = однорі́дний стру́мінь (частинок)
incident light ~ = надхідни́й про́мінь [стру́мінь] сві́тла; в’я́зка надхідни́х про́менів
incident particle ~ = стру́мінь налітни́х части́нок
injected particle ~ (з)інжекто́ваний [вве́дений] стру́мінь части́нок
intense ~ = інтенси́вний стру́мінь (частинок); інтенси́вний про́мінь [стру́мінь] (світла)
interfering ~s = інтерферівні́ про́мені
internal ~ = вну́трішній стру́мінь (частинок)
internal cyclotron ~ = внутрішньоциклотро́нний стру́мінь (частинок)
intersecting ~s = 1. зу́стрі́чні стру́мені (частинок) 2. перети́нні про́мені [стру́мені] (світла)
ion ~ = стру́мінь йо́нів
laser ~ = про́мінь ла́зера, ла́зерний про́мінь
light ~ = стру́мінь [про́мінь] сві́тла, світлови́й стру́мінь [про́мінь]
linearly-polarized ~ = ліні́йно поляризо́ваний стру́мінь [про́мінь]
main ~ = головни́й пелю́сток (діяграми випромінювання радіотелескопа)
meson ~ = стру́мінь мезо́нів, мезо́нний стру́мінь
modulated ~ = змодульо́ваний стру́мінь (частинок)
molecular ~ = стру́мінь моле́кул, молекуля́рний [моле́кульний] стру́мінь
monochromatic light ~ = монохромати́чний про́мінь [стру́мінь] сві́тла
monoenergetic particle ~ = моноенергети́чний стру́мінь части́нок
narrow ~ 1. го́стрий [вузьки́й] про́мінь (світла) 2. вузьки́й стру́мінь (частинок)
neutral ~ = стру́мінь нейтра́льних [незаря́джених] части́нок
neutral atom ~ = стру́мінь нейтра́льних а́томів
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дний стру́мінь (частинок)
nonmonochromatic particle ~ = немоноенергети́чний стру́мінь части́нок
object ~ = об’є́ктний про́мінь
oblique (light) ~ = скісни́й про́мінь (світла); скісна́ в’я́зка (світлових) про́менів
off-axis ~ = позаві́сний стру́мінь (частинок); позаві́сний про́мінь
parallel ~ = парале́льний стру́мінь; парале́льна в’я́зка (променів)
partially coherent ~ = частко́во когере́нтний стру́мінь (частинок); частко́во когере́нтний про́мінь; частко́во когере́нтна в’я́зка (променів)
particle ~ = стру́мінь части́нок
pencil ~ 1. (вузьки́й/го́стрий) парале́льний поті́к про́менів 2. олівце́ва діягра́ма спрямо́ваности
plane-polarized ~ = плоскополяризо́ваний стру́мінь (частинок)
polarized ~ = поляризо́ваний стру́мінь (частинок); поляризо́ваний про́мінь (світла)
pulsed ~ = і́мпульсний стру́мінь (частинок)
radar ~ = радіолокаці́йний про́мінь
radio ~ = радіопро́мінь
reactor ~ = стру́мінь (частинок) з реа́ктора
reconstructing ~ = відно́влювальний про́мінь (в голографії)
reference ~ = опо́рний про́мінь
reflected ~ = відби́тий про́мінь (світла); стру́мінь відби́тих части́нок
refracted ~ = зало́млений про́мінь
relativistic ~ = релятивісти́чний стру́мінь (частинок)
restricted ~ = обме́жений стру́мінь (частинок)
scale ~ = коро́мисло терезі́в
scanning ~ = сканува́льний [розгортни́й] про́мінь
scattered ~ = розсі́яний про́мінь (світла); розсі́яний стру́мінь (частинок)
secondary ~ = втори́нний стру́мінь (частинок)
self-focusing ~ = самофокусува́льний [самофокусівни́й] стру́мінь (частинок)
sound ~ = звукови́й про́мінь
split ~ = розще́плений стру́мінь
steady particle ~ = непере́рвний стру́мінь части́нок
sun ~ = со́нячний про́мінь
transmitted ~ = прони́клий [пропу́щений] стру́мінь (частинок)
trapped ~ = захо́плений стру́мінь (частинок)
uncompensated ~ = нескомпенсо́ваний стру́мінь (частинок); нескомпенсо́ваний про́мінь
undeflected ~ = невідхи́лений про́мінь; невідхи́лений стру́мінь (частинок)
unfocused ~ = несфокусо́ваний [розфокусо́ваний] про́мінь; несфокусо́ваний [розфокусо́ваний] стру́мінь (частинок)
unpolarized ~ = неполяризо́ваний стру́мінь (частинок); неполяризо́ваний промінь (світла)
wide ~ = широ́кий про́мінь (світла); широ́кий стру́мінь (частинок)
writing ~ = запи́сувальний про́мінь (електроннопроменевої трубки)
capital 1. вели́ка [заголо́вна] лі́тера 2. головни́й; основни́й
['kæpɪtl, -ət̬l]
cardinal 1. кардина́л; кардина́льне число́ || кардина́льний 2. кі́лькісний числі́вник 3. кардина́льний; головни́й, основни́й
['kɑːdɪnl, 'kɑːrd-]
central 1. (що стосується центру) центра́льний; центрови́й 2. (що перебуває в центрі уваги) головни́й; основни́й; провідни́й
['sεntrəl]
cerebrum (головни́й) мо́зок || мозкови́й
[sə'riːbrəm, 'sεrəbrəm]
chain 1. ланцю́г, ланцюжо́к || ланцюго́вий, ланцюжко́вий || утво́рювати//‌утвори́ти ланцюга́ [ланцюжка́]; сполуча́ти//‌сполучи́ти в ланцю́г [ланцюжо́к] 2. (матем.) упорядко́вана множина́ 3. (тг) ланцю́г, маршру́т 4. ланцюго́вий механі́зм 5. чейн (одиниця довжини, 4.572 м) 6. мі́рчий [міри́льний] ланцю́г
[tʃeɪn]
~ of consequences = ланцю́г [ни́зка] на́слідків
~ of equations = ланцюжо́к рівня́нь
~ of events = ланцю́г [ни́зка] поді́й
~ of instructions (комп.) ланцю́г [послідо́вність] кома́нд
~ of reactions (х.) ланцю́г реа́кцій
~ of sets = ланцю́г множи́н
~ of simplices = ланцюжо́к си́мплексів
backbone ~ = головни́й ланцю́г (макромолекули)
branched ~ = розгалу́жений ланцю́г
carbon ~ (х.) вуглеце́вий ланцю́г
closed ~ = за́мкнений ланцю́г
compatible polymer ~s = сумі́сні поліме́рні ланцюги́
crater ~ (астр.) кра́терний ланцюжо́к
cyclic ~ (х.) циклі́чний [кільце́вий] ланцю́г
daisy ~ (комп.) гірля́нда, шлейф
decay ~ 1. радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́ 2. ланцю́г радіоакти́вних ро́зпадів
directed ~ (тг) зорієнто́ваний ланцю́г [маршру́т]
disintegration ~ 1. радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́ 2. послідо́вність ро́зпадів
divisor ~ = ланцю́г дільникі́в
double ~ = дволанцю́г, подві́йний ланцю́г
embedded Markov ~ = вкла́дений ма́рковський ланцю́г
engineer’s ~ = мі́рчий [міри́льний] ланцю́г
exit ~ (комп.) послідо́вність ви́ходу
finite ~ = скінче́нний ланцюжо́к (рівнянь)
forked ~ (х.) розгалу́жений ланцю́г
hypernetted ~ (сф) гіперланцюжо́к
ideal ~ (сф) ідеа́льний ланцюжо́к
incompatible polymer ~s = несумі́сні поліме́рні ланцюги́
inference ~ = ланцюжо́к ви́сновків
infinite ~ = нескінче́нний ланцюжо́к (рівнянь)
insulator ~ = ізоля́торна гірля́нда
interacting random ~s = взаємоді́йні випадко́ві ланцюги́
interconnected ~ of equations = систе́ма [ланцюжо́к] заче́плених рівня́нь
inverse ~ = антиланцю́г, зворо́тний ланцю́г
inverse Markov ~ = обе́рнений ма́рковський ланцю́г
kinematic ~ = кінемати́чний ланцю́г
linear ~ = ліні́йний ланцю́г
main ~ (х.) головни́й ланцю́г (сполуки з розгалуженими ланцюгами)
Markov ~ = ма́рковський ланцю́г
nautical ~ = чейн (15 футів, 4.572 м)
one-dimensional ~ = однови́мірний ланцю́г
open ~ = неза́мкнений ланцю́г
oriented ~ (тг) зорієнто́ваний ланцю́г [маршру́т]
polymer ~ = поліме́рний ланцю́г
proton-proton ~ (яф) прото́н-прото́нний [дейте́рієвий] цикл
radioactive ~ 1. радіоакти́вний ряд, радіоакти́вна сім’я́ 2. послідо́вність радіоакти́вних перетво́рень
random ~ = випадко́вий ланцю́г
ring ~ (х.) циклі́чний [кільце́вий] ланцю́г
side ~ (х.) бічни́й ланцю́г
star ~ = зоре́вий ланцюжо́к (навіґаційних станцій)
straight ~ (х.) нерозгалу́жений [прями́й] ланцю́г
surveyor’s ~ = мі́рчий [міри́льний] ланцю́г
syzygy ~ = ланцю́г сизи́ґій
truncated ~ = обі́рваний [обрі́заний] ланцюжо́к (рівнянь)
unbranched ~ = нерозгалу́жений ланцю́г
channel 1. кана́л || кана́ловий || утво́рювати//‌утвори́ти кана́л(а), каналува́ти//‌сканалува́ти □ ~ with feedback кана́л зі зворо́тним зв’язко́м 2. рі́чище; фарва́тер
['tʃænl]
adjacent ~ = сусі́дній кана́л
allotted ~ = на́даний [ви́ділений] кана́л (зв’язку тощо)
amplifier ~ = підси́лювальний кана́л
assembly ~ = технологі́чний кана́л (ядерного реактора)
backward ~ = зворо́тний кана́л
broadband ~ = широ́кий [широкосму́говий] кана́л
broadcast ~ = кана́л радіозв’язку/радіомо́влення
buried ~ = прихо́ваний кана́л (у напівпровідникових приладах)
bypass ~ = обхідни́й [парале́льний] кана́л
carrier ~ = кана́л частоти́-носія́
cascaded ~ = складни́й кана́л
charged (fuel) ~ = заванта́жений (па́ливний) кана́л (ядерного реактора)
clock ~ = кана́л синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
closed ~ = за́мкнений кана́л
collecting ~ = коле́кторний кана́л
color ~ = ко́лірний кана́л
communication ~ = кана́л зв’язку́
control ~ 1. кана́л керува́ння 2. мі́рчий [вимі́рювальний] кана́л (ядерного реактора)
control-rod ~ = реґулюва́льний кана́л (ядерного реактора), кана́л реґулюва́льного стри́жня
convergent ~ = конфузо́р, збі́жний кана́л (із виходом, вужчим за вхід)
convergent-divergent ~ = сопло́ Лава́ля, збі́жно-розбі́жний кана́л
cooling ~ = охоло́джувальний кана́л
core ~ = кана́л акти́вної зо́ни (реактора)
coupled ~s = зв’я́зані кана́ли
cross ~ = перехре́сний кана́л
current ~ = стру́мовий кана́л
data ~ = інформаці́йний кана́л
data transfer ~ = кана́л пересила́ння да́них
dedicated ~ = призна́чений [ви́ділений] кана́л
digital (communication) ~ = цифрови́й кана́л (зв’язку́)
direct ~ = прями́й кана́л (ядрової реакції)
discharge ~ = вилива́льний кана́л; відвідни́й кана́л
divergent ~ = розбі́жний кана́л (із виходом, ширшим за вхід)
dual ~ = дуа́льний кана́л
elastic ~ = пружни́й кана́л (ядрової реакції)
entrance ~ = входо́вий кана́л (ядрової реакції)
exchange ~ = обмі́нний кана́л
exit ~ = виходо́вий (кінцевий) кана́л (ядрової реакції)
exotic ~ = екзоти́чний кана́л
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] кана́л
fast-safety ~ = кана́л швидко́го аварі́йного за́хисту (ядерного реактора)
feedback ~ = кана́л зворо́тного зв’язку́
fiber optic ~ = оптоволокни́нний кана́л
fuel ~ = па́ливний кана́л (ядерного реактора)
fuel return ~ = кана́л (виво́дження) зужи́того па́лива (з ядерного реактора)
high-frequency ~ = високочасто́тний кана́л
high-gain ~ = кана́л із вели́ким коефіціє́нтом підси́лювання
hot ~ 1. (яф) гаря́чий кана́л 2. (техн. тж) високотемперату́рний кана́л
image ~ = дзерка́льний кана́л
indirect ~ = непрями́й кана́л (ядрової реакції)
inelastic ~ = непружни́й кана́л (ядрової реакції)
information ~ = інформаці́йний кана́л; кана́л пересила́ння да́них
inlet ~ = впуска́льний кана́л
input ~ = входо́вий кана́л
instrument ~ = мі́рчий [вимі́рювальний, при́ладо́вий] кана́л
integrated ~ = вбудо́ваний кана́л
intermediate ~ = промі́жни́й кана́л
intermediate-frequency ~ = кана́л промі́жно́ї частоти́
irradiation ~ = опромі́нювальний кана́л
lightning ~ = бли́скавко́вий кана́л, кана́л (поши́рювання) бли́скавки; о́брис бли́скавки
low-frequency ~ = низькочасто́тний кана́л
magnetohydrodynamic [MHD] ~ = магнетогідродинамі́чний кана́л
main ~ = головни́й кана́л; маґістра́льний кана́л
measurement ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] кана́л
measuring ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] кана́л
memory ~ = кана́л із па́м’яттю
memoryless ~ = кана́л без па́м’яті
monophonic ~ = мо́нокана́л, мо́нофоні́чний кана́л
narrow-band ~ = вузьки́й [вузькосму́говий] кана́л
noiseless ~ = беззава́дний [безшу́мови́й] кана́л, кана́л без зава́д [шумі́в]
noisy ~ = шу́мний кана́л, кана́л із зава́дами [шума́ми]
nonexotic ~ = неекзоти́чний кана́л
nonstationary ~ = нестаціона́рний кана́л
nonsynchronized ~ = несинхрон(із)о́ваний [асинхро́нний] кана́л
open ~ = відкри́тий кана́л
optical ~ = опти́чний кана́л
outlet ~ = випуска́льний кана́л
output ~ = виходо́вий кана́л
overflow ~ = вилива́льний кана́л
picture ~ = кана́л о́бразу/зобра́ження
primary ~ = головни́й кана́л
process ~ = технологі́чний кана́л (ядерного реактора)
radio ~ = радіокана́л
radio-frequency ~ = радіочасто́тний кана́л
reaction ~ = кана́л (ядрової) реа́кції
reactor ~ = кана́л (ядерного) реа́ктора
recording ~ = кана́л за́пису, запи́сувальний кана́л
reference ~ 1. контро́льний кана́л 2. опо́рний кана́л
replay ~ (записо)відтво́рювальний кана́л
reproducing ~ (записо)відтво́рювальний кана́л
safety ~ = аварі́йний кана́л (ядерного реактора)
scattering ~ = кана́л розсі́ювання
secondary ~ = додатко́вий [втори́нний] кана́л
selector ~ = селе́кторний кана́л
service ~ = службо́вий кана́л
shutdown ~ = кана́л (аварійного) вимика́ння (ядерного реактора)
side ~ = бічни́й кана́л
simulated ~ = маке́т кана́лу
simultaneous ~s = парале́льні кана́ли
sound ~ = звукови́й кана́л
spark ~ = іскрови́й кана́л
stereophonic ~ = стереокана́л, стереофоні́чний кана́л
supply ~ = постача́льний кана́л
synchronizing ~ = кана́л синхроніза́ції
test ~ = випро́бувальний [контро́льний] кана́л
three-body ~ = тричасти́нко́вий кана́л
three-particle ~ = тричасти́нко́вий кана́л
time-varying ~ = нестаціона́рний кана́л
timing ~ = кана́л синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
transmission ~ = кана́л зв’язку́; кана́л пересила́ння да́них
two-body ~ = двочасти́нко́вий кана́л
two-particle ~ = двочасти́нко́вий кана́л
two-way ~ = кана́л зворо́тного зв’язку́
uncharged (fuel) ~ = незаванта́жений (па́ливний) кана́л (ядерного реактора)
video ~ = відеокана́л
wireless ~ = кана́л радіозв’язку́
circle 1. (крива) ко́ло || колови́й || ру́хатися [оберта́тися] уздо́вж ко́ла, кружля́ти; циркулюва́ти; обво́дити//‌обве́сти ко́лом 2. (частина площі, обмежена колом) круг || кругови́й 3. цикл || циклови́й 4. сфе́ра, га́лузь
['sɜːkl, 'sɜːrkl]
~ of confusion (опт.) ко́ло [пля́ма] розсі́ювання
~ of convergence = ко́ло збі́жности
~ of curvature = ко́ло кривини́ (at the vertex – у вершині); стичне́ ко́ло (of a curve – кривої)
~ of declination (астр.) годи́нне ко́ло, ко́ло на́хилу [схи́лення]
~ of equal declination (астр.) добова́ парале́ль, парале́ль на́хилу [схи́лення]
~ of geodesic curvature = ко́ло геодези́чної кривини́
~ of the inversion = ко́ло інве́рсії
~ of latitude 1. географі́чна парале́ль 2. (астр.) ко́ло широти́
~ of least confusion (опт.) ко́ло [пля́ма] розсі́ювання
~ of right ascension (астр.) годи́нне ко́ло, ко́ло нахилу [схи́лення]
aiming ~ = бусо́ль [бусо́ля]
altitude ~ = ко́ло одна́ко́вої висоти́, альмукантара́т
Antarctic ~ = Півде́нне поля́рне [антаркти́чне] ко́ло
Apollonian ~ = Аполо́нієве ко́ло
Apollonius ~ = Аполо́нієве ко́ло
Arctic ~ = Півні́чне поля́рне [аркти́чне] ко́ло
azimuth ~ = а́зимутне ко́ло
circumscribed ~ = опи́сане ко́ло
color ~ = ко́ло кольорі́в
concentric ~s = концентри́чні ко́ла
convergence ~ = ко́ло збі́жности
corotation ~ = співротаці́йне [коротаці́йне] ко́ло
cubical ~ = кубі́чне ко́ло (просторова крива)
declination ~ = годи́нне ко́ло, ко́ло на́хилу [схи́лення]
director ~ = на́прямне ко́ло
diurnal ~ = добова́ парале́ль
divided ~ = колова́ шкала́, лімб
equal-altitude ~ = ко́ло одна́ко́вої висоти́, альмукантара́т
escribed ~ = зовнівпи́сане [позавпи́сане] ко́ло
externally tangent ~ = зовнідоти́чне ко́ло
focus ~ = фо́кусне ко́ло
galactic ~ = галакти́чний еква́тор
generating ~ = твірне́ ко́ло
geodesic ~ = геодези́чне ко́ло (of the first/second kind – першого/другого роду)
gorge ~ = горлови́на, горлове́ ко́ло (обертового гіперболоїда)
graduated ~ = колова́ шкала́, лімб
great ~ = вели́ке ко́ло (сфери); ортодро́ма
horizontal ~ = горизонта́льний круг (теодоліта тощо)
hour ~ = годи́нне ко́ло, ко́ло на́хилу [схи́лення]
hue ~ = ко́ло кольорі́в
inscribed ~ = впи́сане ко́ло (of a triangle – трикутника, у трикутник)
internally tangent ~ = внутрішньодоти́чне ко́ло
limit ~ = грани́чне ко́ло
meridian ~ = меридія́нне ко́ло (інструмент)
mirror transit ~ = дзерка́льне меридія́нне ко́ло (інструмент)
Mohr’s ~ = Мо́рова діягра́ма, Мо́рове ко́ло
nine-point ~ = дев’ятито́чкове ко́ло
orthoptic ~ = ортоко́ло, на́прямне ко́ло
osculating ~ = стичне́ ко́ло; (of a curve) ко́ло кривини́
paraselenic ~ = місяце́ве га́ло
parhelic ~ = сонце́ве га́ло, паргелі́чне ко́ло
polar ~ поля́рне ко́ло □ within the polar ~ = за поля́рним ко́лом
prime vertical ~ (астр.) пе́рший вертика́л
principal vertical ~ (астр.) головни́й вертика́л
Ramsden ~ = Ре́мзденове ко́ло
Rowland ~ = Ро́уландове ко́ло
similarity ~ = ко́ло поді́бности
small ~ = мале́ ко́ло (сфери)
stone ~ = кро́млех
tangent osculating ~ = доти́чне стичне́ ко́ло
topological ~ = топологі́чний круг
transit ~ = меридія́нне ко́ло (інструмент)
unit ~ = одини́чне ко́ло
vertical ~ (астр.) вертика́л
vicious ~ = хи́бне ко́ло
clock 1. годи́нник || годиннико́вий □ the ~ is (5 minutes) fast/slow, the ~ gains/loses (5 minutes) годи́нник поспіша́є/відстає́ (на 5 хвилин); to put [set] the ~ (5 minutes) forward(s)/back переве́сти стрі́лки (годи́нника) (на 5 хвилин) впере́д/наза́д; to set a ~ for Kiev [Kyiv] time поста́вити годи́нник(а) на ки́ївський час; to wind (up) a ~ заво́дити//‌заве́сти годи́нник(а) 2. та́ктовий ґенера́тор; синхрон(із)ува́льний ґенера́тор || тактува́ти//‌протактува́ти; синхрон(із)ува́ти//‌засинхрон(із)ува́ти 3. хронометрува́ти//‌захронометрува́ти; фіксува́ти//‌зафіксува́ти час □ to ~ in/out [on/off] фіксува́ти//‌зафіксува́ти поча́ток/‌кіне́ць (роботи, процесу тощо)
[klɒk, klɑːk]
alarm ~ = сигна́льний годи́нник; буди́льник
ammonia ~ = амонія́ковий годи́нник
ammonia maser ~ = амонія́ковий етало́н ча́су
astronomical ~ = астрономі́чний годи́нник
atomic ~ = а́томний годи́нник; а́томний ґенера́тор частоти́
biological ~ = біологі́чний годи́нник
calendar ~ = годи́нник з календаре́м
cesium(‑beam) atomic ~ = це́зієвий годи́нник; взірце́вий це́зієвий ґенера́тор частоти́
crystal ~ = ква́рцовий годи́нник
driving ~ = запуска́льний годи́нниковий механі́зм (приладу), та́ймер
electric ~ = електри́чний годи́нник
electronic ~ = електро́нний годи́нник
free-pendulum ~ = ма́ятниковий [хитуно́вий] годи́нник
geometrodynamic ~ = геометродинамі́чний годи́нник
master ~ 1. головни́й [перви́нний] годи́нник 2. головни́й та́ктовий ґенера́тор
mechanical ~ = механі́чний годи́нник
molecular ~ = моле́кульний [молекуля́рний] годи́нник; моле́кульний [молекуля́рний] ґенера́тор частоти́
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий годи́нник
pendulum ~ = ма́ятниковий [хитуно́вий] годи́нник
real-time ~ = годи́нник реа́льного ча́су; ґенера́тор і́мпульсів реа́льного ча́су
quartz ~ = ква́рцовий годи́нник
radioactive ~ = археологі́чний (ізото́пний) годи́нник
sidereal ~ = зоре́вий [астрономі́чний] годи́нник
slave ~ = підле́глий [втори́нний] годи́нник
standard ~ = етало́нний годи́нник
synchro(nizing) ~ = та́ктовий [синхрон(із)ува́льний] ґенера́тор
thallium(‑beam) ~ = та́лієвий годи́нник; та́лієвий ґенера́тор частоти́
tuning-fork ~ = камерто́нний годи́нник
wall ~ = насті́нний годи́нник
weight ~ = тягаре́вий годи́нник, годи́нник із тягаря́ми/ги́рями
coefficient 1. коефіціє́нт, мно́жник || коефіціє́нтний, мно́жнико́вий 2. і́ндекс || і́ндексо́вий
[ˌkəʊɪ'fɪʃnt, ˌkoʊ-]
~ corrected for smth = коефіціє́нт із по́правкою на щось
~ of cubical expansion = коефіціє́нт (теплового) о́б’є́много розши́рювання
~ of eddy viscosity = коефіціє́нт турбуле́нтної в’я́зкости
~ of elasticity = мо́дуль пру́жности
~ of expansion = коефіціє́нт (теплового) о́б’є́много розши́рювання
~ of friction = коефіціє́нт тертя́
~ of kinematic viscosity = коефіціє́нт кінемати́чної в’я́зкости
~ of kinetic friction = коефіціє́нт кінети́чного тертя́
~ of linear expansion = коефіціє́нт (теплового) ліні́йного розши́рювання
~ of opacity = коефіціє́нт непрозо́рости
~ of performance (тд) коефіціє́нт ко́ри́сної ді́ї
~ of reactivity (яф) коефіціє́нт реакти́вности
~ of regression = коефіціє́нт реґре́сії
~ of restitution (мех.) коефіціє́нт (пружного) відно́влювання
~ of rigidity = коефіціє́нт жо́рсткости, мо́дуль пру́жности за зсува́ння
~ of rolling friction = коефіціє́нт тертя́ коті́ння
~ of skewness (матем.) коефіціє́нт асиме́трії
~ of sliding friction = коефіціє́нт тертя́ ко́взання
~ of static friction = коефіціє́нт стати́чного тертя́
~ of strain = коефіціє́нт деформа́ції
~ of superficial expansion = коефіціє́нт поверхне́вого (теплового) розши́рювання
~ of thermal efficiency = теплови́й [терма́льний] коефіціє́нт ко́ри́сної ді́ї
~ of thermal expansion = коефіціє́нт теплово́го (об’ємного) розши́рювання
~ of thermal insulation = коефіціє́нт теплово́ї ізоля́ції
~ of torsion = коефіціє́нт за́круту [закру́чення]
~ of variation = коефіціє́нт варія́ції; коефіціє́нт мінли́вости
~ of viscosity = коефіціє́нт в’я́зкости
~ of volumetric expansion = коефіціє́нт (теплового) о́б’є́много розши́рювання
absorption ~ = коефіціє́нт абсо́рбції; коефіціє́нт вбира́ння; коефіціє́нт поглина́ння
accommodation ~ = коефіціє́нт акомода́ції
acoustic absorption ~ = коефіціє́нт звукопоглина́ння
acoustic reflection ~ = коефіціє́нт звуковідбива́ння
acoustic transmission ~ = коефіціє́нт звукопропуска́ння [звукопрони́кности]
activity ~ (х.) коефіціє́нт акти́вности
adhesion ~ = коефіціє́нт адге́зії
adsorption ~ = коефіціє́нт адсо́рбції
aerodynamic ~ = аеродинамі́чний коефіціє́нт
amplification ~ = коефіціє́нт підси́лювання
Ångstrøm ~ = А́нґстремів коефіціє́нт
angular ~ = кутови́й коефіціє́нт
asymmetry ~ = коефіціє́нт асиме́трії
attenuation ~ = коефіціє́нт сла́бшання (коливань)
Auger ~ = коефіціє́нт Оже́
austausch ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
average ~ = сере́дній коефіціє́нт
averaged ~ = усере́днений коефіціє́нт
Babcock ~ (of friction) = Бе́бкоків коефіціє́нт (тертя́)
ballistic ~ = балісти́чний коефіціє́нт
barometric ~ = барометри́чний коефіціє́нт
binomial ~ 1. біно́мний [двочле́нний] коефіціє́нт [мно́жник] 2. число́ комбіна́цій [сполу́к] по k елеме́нтів з n
caloric ~ = калори́чний коефіціє́нт
calorimetric ~ = калориметри́чний коефіціє́нт
charge ~ = заря́довий коефіціє́нт [мно́жник]
Clebsch-Gordan ~ = коефіціє́нти Кле́бша-Ґо́рдана
clustering ~ (тг) коефіці́єнт кла́стерности
complex ~ = ко́мплексний коефіціє́нт
condensation ~ = коефіціє́нт конденса́ції
confidence ~ = дові́рчий коефіціє́нт; коефіціє́нт наді́йности
connection ~ = коефіціє́нт зв’я́зности
constant ~ = ста́лий коефіціє́нт [мно́жник]
constriction ~ = коефіціє́нт ву́жчання (струменя)
contraction ~ = коефіціє́нт стя́гування [контра́кції] (струменя)
convection ~ = коефіціє́нт конве́кції
conversion ~ 1. (яф) коефіціє́нт вну́трішньої конве́рсії 2. перерахунко́вий мно́жник
corrected selectivity ~ = ви́правлений коефіціє́нт селекти́вности
correction ~ = поправко́вий коефіціє́нт [мно́жник]
correlation ~ = коефіціє́нт кореля́ції
coupling ~ = коефіціє́нт зв’язку́
cross-correlation ~ = коефіціє́нт взає́мної кореля́ції [крос-кореля́ції]
damping ~ = коефіціє́нт згаса́ння
danger ~ (яф) коефіціє́нт небезпе́ки
decay ~ 1. коефіціє́нт згаса́ння 2. коефіціє́нт (радіоакти́вного) ро́зпаду
dielectric loss ~ = коефіціє́нт діелектри́чних втрат
dielectric viscosity ~ = коефіціє́нт діелектри́чної в’я́зкости
differential ~ = похідна́
diffusion ~ = коефіціє́нт дифу́зії
dilution ~ = коефіціє́нт розве́дення
dimensional ~ = розмі́рнісний коефіціє́нт [мно́жник]
dimensionless ~ = безрозмі́рнісний коефіціє́нт [мно́жник]
dissipation ~ = коефіціє́нт дисипа́ції [розсі́ювання, втрат] (енергії)
dissociation ~ = коефіціє́нт дисоція́ції
distribution ~ 1. коефіціє́нт розпо́ділу 2. (опт.) коефіціє́нт (основної) ко́лірної координа́ти
divergence ~ = коефіціє́нт ши́ршання [розхо́дження] (струменя, потоку)
drag ~ = коефіціє́нт о́пору (середовища); коефіціє́нт гальмува́ння (тіла)
eddy ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
eddy diffusion ~ = турбуле́нтна температуропрові́дність
efflux ~ = коефіціє́нт витіка́ння
electromechanical coupling ~ = коефіціє́нт електромехані́чного зв’язку́
electron-absorption ~ = коефіціє́нт електро́нного поглина́ння
electrostrictive strain ~ = коефіціє́нт електростри́кції
emission ~ = коефіціє́нт емі́сії
empirical ~ = емпіри́чний коефіціє́нт
energy-transfer ~ = коефіціє́нт передава́ння ене́ргії
Ettingshausen-Nernst ~ = коефіціє́нт Е́тинґсгаузена-Не́рнста
excess ~ 1. коефіціє́нт на́двишку [на́длишку] 2. (матем. тж) коефіціє́нт ексце́су
exchange ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
expansion ~ 1. (мех.) коефіціє́нт (теплового об’ємного) розши́рювання 2. (матем.) коефіціє́нт розви́нення [ро́зкладу] (в ряд)
extinction ~ (опт.) коефіціє́нт ексти́нкції [сла́бшання]
film ~ (тд) коефіціє́нт конве́кції
filtration ~ = коефіціє́нт фільтра́ції
fitted ~ = емпіри́чний [ді́браний, допасо́ваний] коефіціє́нт
fitting ~ = допасо́вувальний коефіціє́нт
Fokker-Planck ~ = коефіціє́нт Фо́кера-Пла́нка
fractional ~ = дробо́вий коефіціє́нт/мно́жник
fractional-parentage ~ = генеалогі́чний коефіціє́нт
friction ~ = коефіціє́нт тертя́
fugacity ~ = коефіціє́нт ле́ткости [фуґіти́вности]
heat-convection ~ = коефіціє́нт конвекти́вного теплоо́бміну
heat-transfer ~ = коефіціє́нт теплопередава́ння, коефіціє́нт перено́шення тепла́
highest ~ = найста́рший коефіціє́нт
Hopkinson ~ = Го́пкінсонів коефіціє́нт
hyetal ~ = плювіометри́чний коефіціє́нт
hysteresis ~ = гістере́зний коефіціє́нт
imaginary ~ = уя́вний коефіціє́нт
injection ~ = коефіціє́нт інже́кції
integer ~ = ці́лий коефіціє́нт/мно́жник
integral ~ = ці́лий коефіціє́нт/мно́жник; інтеґра́льний коефіціє́нт
interchange ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
interdiffusion ~ = коефіціє́нт взаємодифу́зії
internal conversion ~ (яф) коефіціє́нт вну́трішньої конве́рсії
internal correlation ~ = коефіціє́нт вну́трішньої кореля́ції
interpolation ~ = інтерполяці́йний коефіціє́нт
intersection ~ (матем.) і́ндекс пере́тину
ionization ~ = коефіціє́нт йоніза́ції
Joule-Thomson ~ = коефіціє́нт Джо́уля-То́мсона
kinetic ~ = кінети́чний коефіціє́нт (середовища)
Lamé ~ = коефіціє́нт Ламе́
leading ~ = найста́рший [головни́й] коефіціє́нт (of a polynomial – полінома)
leakage ~ = коефіціє́нт утра́т (через витікання)
lift ~ = коефіціє́нт підійма́льної си́ли
linear ~ = ліні́йний коефіціє́нт
linking ~ = коефіціє́нт зче́плення
literal ~ = лі́терний [бу́квений] коефіціє́нт
loss ~ = коефіціє́нт утра́т
luminous ~ = світловида́тність, світлова́ вида́тність
mass ~ = ма́совий коефіціє́нт
mass ~ of reactivity (яф) ма́совий коефіціє́нт реакти́вности
mass-transfer ~ = коефіціє́нт перено́шення ма́си
metric ~ = метри́чний коефіціє́нт
molar ~ = моля́рний коефіціє́нт
monotropy ~ = коефіціє́нт монотропі́ї
multiple ~ of correlation = збі́рний коефіціє́нт кореля́ції
noise-reduction ~ = коефіціє́нт зме́ншування шумі́в
nondimensional ~ = безрозмі́рнісний коефіціє́нт
nonlinear ~ = неліні́йний коефіціє́нт
nozzle thrust ~ = коефіціє́нт тя́ги
numerical ~ = числови́й коефіціє́нт
Onsager ~ = О́нзагерів коефіціє́нт
osmotic ~ = осмоти́чний коефіціє́нт
overlapping ~ = коефіціє́нт пере́тину [перекриття́]
parentage ~ = генеалогі́чний коефіціє́нт
partial ~ of correlation = окре́мий коефіціє́нт кореля́ції
Peltier ~ = коефіціє́нт Пельтьє́
penetration ~ = коефіціє́нт проника́ння (частинок, хвиль)
permeability ~ (фіз. плинів) вологопрові́дність, гідравлі́чна прові́дність, коефіціє́нт фільтра́ції
phase ~ = фа́зовий коефіціє́нт [мно́жник]
phase-temperature ~ = фазотемперату́рний коефіціє́нт
phenomenological ~ = феноменологі́чний коефіціє́нт
photoelastic ~ = коефіціє́нт фотопру́жности
pluviometric ~ = плювіометри́чний коефіціє́нт
polytropic ~ = показни́к політро́пи
power ~ (of reactivity) (яф) поту́жнісний коефіціє́нт реакти́вности
pressure ~ = ти́сковий [бари́чний] коефіціє́нт
pressure ~ (of reactivity) (яф) ти́сковий коефіціє́нт реакти́вности
proportionality ~ = коефіціє́нт пропорці́йности
pyroelectric ~ = піроелектри́чний коефіціє́нт
Racah ~ = коефіціє́нт Ра́ка
reactivity ~ (яф) коефіціє́нт реакти́вности
real ~ = ді́йсний коефіціє́нт
recombination ~ = коефіціє́нт рекомбіна́ції
reflection ~ = коефіціє́нт відбива́ння
resistance ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт о́пору
Righi-Leduc ~ = коефіціє́нт Ри́ґі-Леду́ка
rotation ~ (мех.) по́правка на оберта́ння Землі́
scatter ~ = коефіціє́нт ро́зкиду (даних)
scattering ~ = коефіціє́нт розсі́ювання; коефіціє́нт дисипа́ції
secondary electron-emission ~ = коефіціє́нт втори́нної електро́нної емі́сії
secondary ion-emission ~ = коефіціє́нт втори́нної йо́нної емі́сії
sedimentation ~ = коефіціє́нт оса́джування
Seebeck ~ = Зе́єбеків коефіціє́нт
self-diffusion ~ = коефіціє́нт самодифу́зії
series expansion ~ = коефіціє́нт ря́ду
similarity ~ = коефіціє́нт поді́бности
small ~ = мали́й коефіціє́нт [мно́жник]
selectivity ~ = коефіціє́нт селекти́вности
solubility ~ = коефіціє́нт розчи́нности
sound absorption ~ = коефіціє́нт звукопоглина́ння
sound reflection ~ = коефіціє́нт звуковідбива́ння
sound transmission ~ = коефіціє́нт звукопропуска́ння [звукопрони́кности]
spreading ~ (тд) коефіціє́нт розтіка́ння
sticking ~ = коефіціє́нт прилипа́ння
stiffness ~ = коефіціє́нт жо́рсткости
stoichiometric ~ = стехіометри́чний коефіціє́нт
strain ~ = коефіціє́нт деформа́ції
strain-hardening ~ = коефіціє́нт деформаці́йного змі́цнення
strengthening ~ = коефіціє́нт змі́цнення
temperature ~ = температу́рний коефіціє́нт
temperature ~ of capacitance = температу́рний коефіціє́нт (електро)мі́сткости [є́мности]
temperature ~ of inductance = температу́рний коефіціє́нт індукти́вности
temperature ~ of reaction rate (х.) температу́рний коефіціє́нт (шви́дкости) реа́кції
temperature ~ of reactivity (яф) температу́рний коефіціє́нт реакти́вности
temperature-resistance ~ (ел.) температу́рний коефіціє́нт о́пору
thermal ~ = термі́чний коефіціє́нт [мно́жник]
thermal-conductivity ~ = коефіціє́нт теплопрові́дности
thermal-diffusion ~ = коефіціє́нт термодифу́зії
thermal-expansion ~ = коефіціє́нт теплово́го (о́б’є́много) розши́рювання
thermoelectric ~ = термоелектри́чний коефіціє́нт
Thomson ~ = То́мсонів коефіціє́нт
threshold ~ = поро́говий коефіціє́нт
thrust ~ = коефіціє́нт тя́ги
time ~ 1. часови́й коефіціє́нт [мно́жник] 2. коефіціє́нт запі́знювання
time-dependent ~ = часозале́жний коефіціє́нт
time-independent ~ = часонезале́жний коефіціє́нт
torsion ~ = коефіціє́нт за́круту
total ~ of correlation = по́вний коефіціє́нт кореля́ції
transformation ~ = коефіціє́нт перетво́рювання
transmission ~ 1. (фіз.) коефіціє́нт пропуска́ння (середовища); коефіціє́нт прохо́дження (хвиль) 2. (комп., техн.) коефіціє́нт пересила́ння
transmissions ~ (х.) трансмісі́йний коефіціє́нт
transport ~ = коефіціє́нт перено́шення
Trouton ~ = Тра́утонів коефіціє́нт
turbidity ~ (опт.) коефіціє́нт каламу́тности [поглина́ння]
undetermined ~ = неви́значений коефіціє́нт
unknown ~ = невідо́мий коефіціє́нт [мно́жник]
vaporization ~ = коефіціє́нт випаро́вування
variable ~ = змі́нний коефіціє́нт [мно́жник]
variation ~ = варіяці́йний коефіціє́нт
velocity ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт утра́ти шви́дкости
virial ~ = вірія́льний коефіціє́нт
viscosity ~ = коефіціє́нт в’я́зкости
void ~ 1. коефіціє́нт порува́тости; коефіціє́нт порожни́нности 2. (фіз. плинів) коефіціє́нт кавіта́ції
void ~ of reactivity (яф) порожни́нний коефіціє́нт реакти́вности
volumetric ~ = о́б’є́мний коефіціє́нт [мно́жник]
wave-drag ~ = коефіціє́нт хвильово́го о́пору
wear ~ = коефіціє́нт зужи́тости [спрацьо́ваности]
weight ~ = вагови́й коефіціє́нт [мно́жник]
weight-average ~ = середньозва́жений коефіціє́нт
Wigner ~ = Ві́ґнерів коефіціє́нт
computer комп’ю́тер [компу́тор]; обчи́слювач; (заст.) електро́нна обчи́слювальна маши́на [ЕОМ] || комп’ю́терний [компу́торний]
[kəm'pjuːtə, -t̬ər]
analog ~ = ана́логовий комп’ю́тер
analog-digital ~ = гібри́дний [аналогоцифрови́й] комп’ю́тер
desktop ~ = насті́льний комп’ю́тер
digital ~ = цифрови́й комп’ю́тер
general-purpose ~ = універса́льний комп’ю́тер
guest ~ = підпорядко́ваний комп’ю́тер
hand-held ~ = кишенько́вий комп’ю́тер
host ~ = головни́й комп’ю́тер
hybrid ~ = гібри́дний комп’ю́тер
laptop ~ = портати́вний комп’ю́тер
mainframe ~ = ба́зовий комп’ю́тер
master ~ = головни́й комп’ю́тер
notebook ~ = ноутбу́к
nth-generation ~ = комп’ю́тер n-го поколі́ння
object ~ = цільови́й комп’ю́тер
optical ~ = опти́чний комп’ю́тер
parallel ~ = парале́льний комп’ю́тер
personal ~ = персона́льний комп’ю́тер
portable ~ = портати́вний комп’ю́тер
process ~ = комп’ю́тер керува́ння технологі́чним проце́сом
quantum ~ = ква́нтовий комп’ю́тер
satellite ~ = допомі́жни́й комп’ю́тер
serial digital ~ = послідо́вний комп’ю́тер
single-purpose ~ = вузькоспеціялізо́ваний комп’ю́тер
single-user ~ = персона́льний комп’ю́тер, комп’ю́тер на одно́го користувача́
ultralight ~ = кишенькови́й комп’ю́тер
device 1. при́стрій; апара́т; при́лад; механі́зм 2. уста́ва, устано́вка 3. проє́кт; схе́ма; план 4. ембле́ма
[dɪ'vaɪs]
acoustoelectric ~ = акустоелектро́нний при́стрій
acoustooptical ~ = акустоопти́чний при́стрій
active ~ = акти́вний при́стрій
adjusting ~ = реґуля́тор, юстува́льний [реґулюва́льний] при́стрій
alarm ~ = сигна́льний при́стрій
alphanumeric display ~ = буквоцифрови́й індика́тор
amplifying ~ = підси́лювач, підси́лювальний при́стрій
analog ~ = ана́логовий при́стрій
antipollution ~ = очисни́й при́стрій (очищати повітря, що йде у довкілля)
antistatic ~ = антистати́чний при́стрій
antivibration ~ = амортиза́тор (колива́нь)
arresting ~ = обме́жувач, утри́мувач, сто́пор, сто́порний механі́зм
arrestment ~ = обме́жувач, утри́мувач, сто́пор, сто́порний механі́зм
attached ~ = прилашто́ваний при́стрій, (невбудований) додатко́вий при́стрій
adiabatic toroidal compressor [ATC] ~ = адіяба́тний торо́їдний компре́сор
automatic ~ = автома́т, автомати́чний при́стрій
avalanche ~ = лави́но́вий при́стрій [при́лад]
backup ~ = резе́рвний [дублюва́льний] при́стрій
backwind ~ = перевива́ч, перевива́льний [перемо́тувальний] при́стрій
binary ~ = біна́рний при́стрій
block ~ = бло́ковий при́стрій
blocking ~ = блокува́льний при́стрій
bucket brigade ~ = [BBD] ланцюжко́вий при́лад із заря́довим зв’язко́м
built-in ~ = вбудо́ваний [вмонто́ваний] при́стрій
candidate ~ = випро́бний [випро́буваний] при́стрій
charge-coupled ~ = при́лад із заря́довим зв’язко́м [ПЗЗ]
charging ~ = заряджа́льний [насна́жувальний] при́стрій
clamping ~ = 1. затиска́ч, затиска́льний при́стрій 2. обме́жувач, обме́жувальний при́стрій
closed plasma ~ = за́мкнена пла́змо́ва уста́ва [устано́вка]
commercial ~ = сері́йний при́стрій
commercially produced ~ = див. commercial ~
coding ~ = кодува́ч, кодува́льний при́стрій
continuous-operation ~ = при́стрій непере́рвної ді́ї
control ~ = 1. реґуля́тор, реґулюва́льний при́стрій 2. за́сіб контро́лю
copying ~ = копіюва́льний при́стрій
counter ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
counting ~ = лічи́льник, лічи́льний при́стрій
crossed-field ~ = при́лад [уста́ва, устано́вка] з перехре́сними поля́ми
cryogenic ~ = кріоге́нний при́лад [при́стрій], кріоге́нна уста́ва [устано́вка]
damping ~ = амортиза́тор, де́мпфер, амортизаці́йний при́стрій
decoding ~ = декодува́ч, декодува́льний при́стрій
deflecting ~ = відхи́лювальний при́стрій
demagnetization ~ = демагнетува́льний [знемагнето́вувальний, демагнето́вувальний, розмагнето́вувальний] при́стрій
differential pressure ~ = диференці́йний мано́мет(е)р, вимі́рювач різни́ці ти́сків
discharging ~ = розванта́жувальний при́стрій
display ~ = диспле́й
dosing ~ = доза́тор, дозува́льний при́стрій
earthing ~ = зазе́млювач, узе́млювач, зазе́млювальний [узе́млювальний] при́стрій
electric protective ~ = запобі́жник
electronic ~ = електро́нний при́лад
electrostatic ~ = електростати́чний при́стрій
emergency control ~ = при́стрій аварі́йного керува́ння
equipment protection ~ = при́стрій (для) за́хисту апарату́ри
executive ~ = викона́вчий при́стрій
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] при́стрій
explosive-activated ~ = вибухозапуско́вий при́стрій
exposure ~ = експонува́льний при́стрій
external ~ = зо́внішній при́стрій
fastening ~ = кріпи́льний [закрі́плювальний, фіксува́льний] при́стрій
feed(ing) ~ = 1. живи́льний при́стрій 2. подава́льний [заванта́жувальний] при́стрій
field-effect ~ = при́лад на електропольово́му ефе́кті
fluidic ~ = пли́новий [струмене́вий] при́стрій
focusing ~ = фокусува́льний при́стрій
frequency-selective ~ = часто́тний фі́льт(е)р
functional ~ = функці́йний при́стрій
fusion ~ = синтезо́ва [термоя́дерна] уста́ва [устано́вка]
gas-discharge ~ = газорозря́дний при́лад
gripping ~ = затиска́ч, затиска́льний при́стрій
grounding ~ = зазе́млювач, узе́млювач, зазе́млювальний [узе́млювальний] при́стрій
half-shade ~ = напівтіньови́й при́стрій
handling ~ = маніпуля́тор
heating ~ = нагріва́ч, нагріва́льний при́стрій
heat-sensing ~ = термосе́нсор
heat-transfer ~ = теплообмі́нник
humidity-detecting ~ = індика́тор во́гкости [воло́гости]
humidity-sensing ~ = індика́тор во́гкости [воло́гости]
identification ~ = ідентифіка́тор, впізнава́льний при́стрій
igniting ~ = запа́лювальний при́стрій
inductive ~ = індукці́йний при́стрій
input ~ = 1. входо́вий при́стрій 2. при́стрій вво́дження (даних)
input-output ~ = при́стрій вво́дження-виво́дження (даних)
integrating ~ = інтеґрува́льний при́стрій
interactive display ~ = діяло́говий [інтеракти́вний] диспле́й
internal-ring ~ = (реакторна) уста́ва [устано́вка] з вну́трішнім кільце́м
irradiation ~ = опромі́нювач, опромі́нювальний при́стрій
lifting ~ = ліфт, підійма́ч, підійма́льний при́стрій
lighting ~ = осві́тлювач, світи́льник
loading ~ = заванта́жувач, заванта́жник, заванта́жувальний при́стрій
locking ~ = блокува́льний при́стрій
magnetic storage ~ = магне́тна па́м’ять, магне́тний пам’яттє́вий при́стрій
magnetizing ~ = магнетува́льний при́стрій
master ~ = головни́й [керівни́й] при́стрій
matching ~ = узгі́днювальний при́стрій
measuring ~ = вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій
memory ~ = па́м’ять
mesa ~ = мезапри́стрій, мезаструкту́рний при́стрій
metering ~ = 1. вимі́рювач, мі́рчий [вимі́рювальний] при́стрій 2. доза́тор, дозува́льний при́стрій
microwave ~ = мікрохвильови́й при́стрій
mobile ~ = пересувни́й [переносни́й, мобі́льний] при́стрій
multifunction ~ = багатофункці́йний [універса́льний] при́стрій
multiport ~ = багатопо́люсник
multipurpose ~ = універса́льний при́стрій
negative-resistance ~ = при́стрій з неґати́вним о́пором
one-shot ~ = при́стрій одноразо́вої ді́ї
open plasma ~ = відкри́та пла́змо́ва уста́ва [устано́вка]
output ~ = 1. виходо́вий при́стрій, при́стрій на ви́ході 2. при́стрій виво́дження (даних)
ovonic ~ = ово́нік, перемика́льний елеме́нт
passive ~ = паси́вний при́стрій
peripheral ~ = перифері́йний при́стрій
photoelectric ~ = фотоелектри́чний при́стрій
physical-protection ~ = при́стрій фізи́чного за́хисту
pinch ~ = уста́ва [устано́вка] з пінч-ефе́ктом
planar ~ = плана́рний при́стрій
plasma-focus ~ = плазмофо́кусна уста́ва [устано́вка]
plotting ~ = пло́тер, графобудува́ч
polarization ~ = поляризаці́йний при́стрій [при́лад]
projection ~ = проє́ктор, проєкці́йний апара́т
protected ~ = захи́щений при́стрій, при́стрій із за́хистом
protective ~ = 1. захисни́й при́стрій 2. (ел.) запобі́жник
pulsed ~ = і́мпульсний при́стрій
recording ~ = запи́сувач, реєструва́льний [запи́сувальний] при́стрій
remote control ~ = дистанці́йний реґуля́тор
rewind(ing) ~ = перемо́тувач, перемо́тувальний при́стрій
safety ~ = 1. захисни́й [захисто́вий] при́стрій 2. запобі́жник, запобі́жний при́стрій
scanning ~ = ска́нер, сканува́льний при́стрій
self-synchronous ~ = самосинхрон(із)о́ваний [автосинхрон(із)о́ваний] при́стрій
semiautomatic ~ = напівавтома́т, напівавтомати́чний при́стрій
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий [твердоті́ловий] при́лад
sensing ~ = се́нсор, чутли́вий елеме́нт
serial ~ = при́стрій послідо́вної ді́ї
short-circuiting ~ = короткозамика́ч
silicon-on-sapphire [SOS] ~ = силі́цієвий [кре́мнієвий] при́стрій на сапфі́ровій осно́ві
slave ~ = підпорядко́ваний [керо́ваний] при́стрій
solid-state ~ = твердоті́ловий при́стрій
sound-producing ~ = звукоутво́рювальний при́стрій
spheromak ~ = сферома́к
stop(ping) ~ = сто́порний механі́зм, обме́жувач
storage ~ = (комп.) па́м’ять, пам’яттє́вий при́стрій
strain-measuring ~ = тензо́мет(е)р
stream-oriented ~ = (комп.) пото́ковий при́стрій
superconducting ~ = надпровіднико́вий [надпрові́дний] при́лад; надпрові́дний при́стрій; надпрові́дна уста́ва [устано́вка]
superconducting quantum interference ~ = [SQUID] надпрові́дний ква́нтовий інтерферо́мет(е)р
surface-acoustic-wave ~ = при́стрій на поверхне́вих акусти́чних хви́лях
switching ~ = перемика́ч, комутаці́йний апара́т
temperature-control ~ = термореґуля́тор
terminating ~ = (ел.) наванта́га [наванта́ження] на ви́ході, виходо́вий о́пір
testing ~ = випро́бувач, випро́бувальний при́лад
thermal ~ = термопри́стрій, термопри́лад
thermonuclear ~ = синтезо́ва [термоя́дерна] уста́ва [устано́вка]
thin-film ~ = тонкоплі́вковий при́стрій [при́лад]
timing ~ = та́ймер
tracking ~ = відсте́жувальний при́стрій
toroidal ~ = торо́їдна уста́ва [устано́вка]
turn-over ~ = кантува́ч, нахи́лювальний [перекида́льний] при́стрій
virtual ~ = віртуа́льний при́стрій
warning ~ = попереджа́льний сигна́льний при́стрій, попере́джувач
diameter дія́мет(е)р, попере́чник || діяметро́вий □ 1 cm in ~ дія́метром 1 см
[daɪ'æmɪtə, -mət̬ər]
~ of a bubble at departure = дія́мет(е)р бу́льбашки в моме́нт відокре́млювання [відрива́ння]
~ of a conic = дія́мет(е)р криво́ї дру́гого поря́дку
~ of a nucleus = дія́мет(е)р ядра́
~ of a set = дія́мет(е)р множини́
angular ~ = кутови́й дія́мет(е)р
apparent ~ = позі́рний [ви́дний] дія́мет(е)р
atomic ~ = а́томний дія́мет(е)р
beam ~ = дія́мет(е)р стру́меня (частинок)
bore ~ = дія́мет(е)р о́твору (просвердленого чи розточеного)
conjugate ~ = спря́жений дія́мет(е)р
core ~ = дія́мет(е)р осе́рдя
cutoff ~ = крити́чний [ві́дтино́вий] дія́мет(е)р (хвилеводу)
effective ~ = ефекти́вний дія́мет(е)р
equatorial ~ = еква́торний дія́мет(е)р (планети)
equiconjugate ~ = рі́вний і спря́жений дія́мет(е)р
equilibrium ~ = рівнова́жний дія́мет(е)р
equivalent ~ = еквівале́нтний дія́мет(е)р
diffraction-limited ~ = обме́жений дифра́кцією дія́мет(е)р (оптичного приладу)
fiber ~ = дія́мет(е)р волокни́ни
inside ~ = вну́трішній дія́мет(е)р
major ~ = 1. бі́льший [вели́кий] дія́мет(е)р (геометричного об’єкту) 2. найбі́льший дія́мет(е)р (нарізі)
mean ionic ~ = сере́дній йо́нний дія́мет(е)р
minor ~ = 1. ме́нший [мали́й] дія́мет(е)р (геометричного об’єкту) 2. найме́нший дія́мет(е)р (нарізі)
molecular ~ = дія́мет(е)р моле́кули
nominal ~ = номіна́льний дія́мет(е)р
outside ~ = зо́внішній дія́мет(е)р
oversize ~ = надвели́кий [завели́кий] дія́мет(е)р
polar ~ = поля́рний дія́мет(е)р (планети)
principal ~ = головни́й дія́мет(е)р
permissible ~ = допуско́вий дія́мет(е)р
radio ~ = радіодія́мет(е)р (планети)
sieve ~ = дія́мет(е)р ситово́го ві́чка (у ситовому аналізі)
throat ~ = дія́мет(е)р крити́чного пере́різу (сопла)
transverse ~ = головни́й дія́мет(е)р (гіперболи)
undersize ~ = замали́й дія́мет(е)р
visual ~ = візуа́льний дія́мет(е)р
waveguide ~ = дія́мет(е)р хвилево́ду
direction 1. на́прям, на́прямок (along an axis – уздовж осі; to the left – вліво; to the right – вправо) || на́прямний, напрямо́вий □ from all ~s з усі́х бокі́в; in the ~ of у на́прямі до; in all ~s в усі́х на́прямах; in different ~s у рі́зних на́прямах; in the opposite ~ у зворо́тному [протиле́жному] на́прямі; opposite in ~ зворо́тного [протиле́жного] на́пряму; in the same ~ у то́му са́мому на́прямі; in the transverse ~ впо́перек, у попере́чному на́прямі 2. сфе́ра, га́лузь 3. (мн.) настано́ви, директи́ви □ ~s for use пра́вила користува́ння, настано́ви користуваче́ві
[daɪ'rεkʃn, də'-]
~ of circulation about/around a contour = на́прям обхо́ду ко́нтуру
~ of a coordinate axis = на́прям о́сі координа́т
~ of easy magnetization = вісь [на́прям] найле́гшого магнетува́ння
~ of the galactic center = на́прям на це́нт(е)р гала́ктики
~ of motion = на́прям ру́ху
~ of movement = на́прям ру́ху
~ of propagation = на́прям поши́рювання
~ of twist(ing) = на́прям круті́ння [закру́чування]
anticenter ~ = на́прям на антице́нт(е)р Гала́ктики
arbitrary ~ = дові́льний на́прям
asymptotic ~ = на́прям асимпто́ти
back(ward) ~ = зворо́тний на́прям, на́прям наза́д
base ~ = (геод.) на́прям ба́зису
beam ~ = 1. на́прям про́меня 2. на́прям стру́меня (частинок)
characteristic ~ = характеристи́чний на́прям
circumferencial ~ = на́прям уздо́вж ко́ла
clockwise ~ = на́прям за годи́нниковою стрі́лкою
conducting ~ = прові́дний на́прям
conjugate ~s = спря́жені на́прями
counterclockwise ~ = на́прям про́ти годи́нникової стрі́лки
crack-growth ~ = на́прям ро́сту трі́щини
crosswise ~ = 1. попере́чний на́прям 2. на́прям, перпендикуля́рний до головно́ї о́сі
crystallographic ~ = кристалографі́чний на́прям, на́прям кристалографі́чної о́сі
determinate ~ = ви́значений на́прям
down-slope ~ = на́прям схи́лом уни́з
downward ~ = на́прям уни́з
downwind ~ = заві́тровий на́прям, на́прям за ві́тром
east-west ~ = на́прям схі́д – за́хід
easy ~ = (тт) на́прям [вісь] найле́гшого магнетува́ння
fastest-growth ~ = на́прям найшви́дшого ро́сту (кристалу)
field ~ = на́прям по́ля
force ~ = на́прям си́ли
forward ~ = 1. на́прям упере́д 2. прові́дний на́прям
growth ~ = на́прям ро́сту (кристалу)
identical ~ = спі́льний на́прям
incidence ~ = на́прям надхо́дження (хвилі); на́прям наліта́ння (частинки)
indeterminate ~ = неви́значений на́прям
initial ~ = початко́вий на́прям
inverse ~ = 1. обе́рнений на́прям 2. зворо́тний на́прям 3. (ел.) непрові́дний на́прям
inward ~ = на́прям усере́дину
lengthwise ~ = на́прям уздо́вж орієнта́ції (волокнини тощо)
lift ~ = на́прям підійма́льної си́ли
longitudinal ~ = поздо́вжній на́прям
magnetization ~ = на́прям магнетува́ння
negative ~ = від’є́мний на́прям
non-conducting ~ = непрові́дний на́прям
north-south ~ = на́прям пі́вніч – пі́вдень
opposite ~ = зворо́тний [зу́стрі́чний] на́прям
outward ~ = на́прям назо́вні
particle ~ = на́прям (ру́ху) части́нки
pointing ~ = на́прям [лі́нія] візи́рування
polarization ~ = на́прям поляриза́ції
positive ~ = дода́тний на́прям
preferred ~ = перева́жний [ви́окремлений] на́прям
principal ~ = головни́й на́прям
principal lattice ~ = головни́й на́прям (кристалі́чної) ґра́тки
privileged ~ = перева́жний на́прям
radial ~ = радія́льний на́прям
reference ~ = вихідни́й [відліко́вий] на́прям
retracting ~ = на́прям зворо́тного хо́ду
return ~ = на́прям верта́ння
reverse ~ = 1. зворо́тний на́прям 2. (ел.) непрові́дний на́прям
rotation ~ = на́прям оберта́ння
scanning ~ = на́прям сканува́ння
shear ~ = на́прям (деформа́ції) зсува́ння
shift ~ = на́прям зсу́ву
side ~ = бічни́й на́прям
slip ~ = 1. на́прям ко́взу 2. (кф) на́прям легко́го ко́взання
source ~ = на́прям на джерело́
space-like ~ = простороподі́бний на́прям
time-like ~ = часоподі́бний на́прям
transverse ~ = попере́чний на́прям
travel(ing) ~ = на́прям ру́ху; на́прям поши́рювання; на́прям перемі́щування
turn(ing) ~ = на́прям поверта́ння
twinning ~ = на́прям двійникува́ння (кристалу)
up-slope ~ = на́прям схи́лом уго́ру
upward ~ = на́прям уго́ру
upwind ~ = противі́тровий на́прям, на́прям про́ти ві́тру
wind ~ = на́прям ві́тру
wrong ~ = непра́вильний [помилко́вий, непра́вильно вка́заний] на́прям
editor-in-chief головни́й реда́ктор (журналу)
[ˌεdɪtərɪn'tʃiːf, -t̬ər-]
effect 1. ефе́кт; я́вище 2. вплив, ді́я (on – на) || вплива́ти//‌впли́нути, ді́яти//‌поді́яти (on, upon – на) □ to have an ~ вплива́ти, ма́ти вплив, ді́яти (on, upon – на) 3. на́слідок (of – чогось) □ in ~ 1. чи́нний 2. наспра́вді, факти́чно; cause and ~ причи́на та на́слідок; to bring into ~ вве́сти в ді́ю; to come into ~ набра́ти чи́нности; of no ~ нечи́нний; безрезульта́тний; to no ~ ма́рно, даре́мно, безрезульта́тно
[ɪ'fεkt]
~ of aging = вплив старі́ння
~ of level repulsion = ефе́кт відшто́вхування рі́внів
~ of long-range forces = вплив далекося́жних сил
~ of moisture = вплив воло́ги
Abney ~ = ефе́кт Е́бні
abscopal radiation ~ = непряма́ ді́я [непрями́й вплив] опромі́нення
acoustical ~ = акусти́чний ефе́кт
acoustical Doppler ~ = акусти́чний до́плер-ефе́кт
acoustoelectric ~ = акустоелектри́чний ефе́кт
acoustoelectromagnetic ~ = акустоелектромагне́тний ефе́кт
acoustoelectronic ~ = акустоелектро́нний ефе́кт
acoustogalvanic ~ = ґальваноакусти́чний ефект
acoustomagnetic ~ = акустомагне́тний ефе́кт
acoustomagnetoelectric ~ = акустомагнетоелектри́чний ефе́кт
added-mass ~ = гідродинамі́чний ма́совий ефе́кт, ефе́кт позі́рної ма́си
additive ~ = адити́вний ефе́кт
advantageous ~ = сприя́тливий [ко́ри́сний] вплив
adverse ~ = несприя́тливий [шкідли́вий] вплив
Aharonov-Bohm ~ = ефе́кт Ааро́нова-Бо́ма
altitude ~ = 1. вплив висоти́, висо́тний вплив 2. висо́тний ефе́кт (космічного проміння)
amoeba ~ = (яф) аме́бний ефе́кт
anisotropic ~ = анізотро́пний ефе́кт
anode ~ = ано́дний ефе́кт
anomalous ~ = анома́льний ефе́кт
anomalous Doppler ~ = анома́льний до́плер-ефе́кт
anomalous skin ~ = анома́льний скін-ефе́кт
anomeric ~ = аноме́рний ефе́кт
antenna ~ = анте́новий ефе́кт
aperture ~ = аперту́рний ефе́кт, вплив аперту́ри
appreciable ~ = значни́й [помі́тний] ефе́кт [вплив]
artificial ~ = шту́чний ефе́кт
atmospheric ~ = вплив атмосфе́ри, атмосфе́рний ефе́кт
atomic photoelectric ~ = фотойоніза́ція, а́томний фотоефе́кт
Auger ~ = ефе́кт Оже́, оже́-ефе́кт
avalanche ~ = лави́на, лави́но́вий ефе́кт
Azbel-Kaner ~ = ефе́кт А́збеля-Ка́нера
azimuthal ~ = а́зимутний ефе́кт
background ~ = 1. фо́новий ефе́кт 2. вплив фо́ну
ballistic ~ = балісти́чний ефе́кт
balloelectric ~ = балоелектри́чний ефе́кт
Barkhausen ~ = Ба́ркгаузенів ефе́кт
Barnett ~ = Ба́рнетів ефе́кт
barometric ~ = барометри́чний ефе́кт
barotropic ~ = баротро́пне я́вище
barrier ~ = бар’є́рний ефе́кт
barrier-layer ~ = ве́нтильний фотоефе́кт
Bauschinger ~ = Ба́ушинґерів ефе́кт
Becker and Kornetzki ~ = ефе́кт Бе́кера-Корне́цького
Becquerel ~ = Бекере́лів ефе́кт
Benedicks ~ = Бе́недиксів ефе́кт
Bethe-Hurwitz ~ = ефе́кт Бе́те-Гу́рвіца
binaural ~ = стереофоні́чний [бінаура́льний] ефе́кт
binding ~ = зв’я́зувальна ді́я
biological ~ = біологі́чний вплив
biological radiation ~ = біологі́чна ді́я опромі́нення
Blaha-Langenecker ~ = ефе́кт Бла́ги-Ла́нґенекера
blocking ~ = блокува́льна ді́я
Bordini ~ = ефе́кт Борди́ні
Borrman ~ = Бо́рманів ефе́кт
boundary ~ = вплив межі́, межови́й ефе́кт
bridge (positive) ~ = (х.) містко́вий (позити́вний) ефе́кт
Bridgman ~ = Бри́джменів ефе́кт
Brillouin ~ = Брилюе́нів ефе́кт
buffer ~ = бу́ферна дія
bulk ~ = о́б’є́мний [ма́совий] ефе́кт
bulk photovoltaic ~ = о́б’є́мний фотоґальвані́чний ефе́кт
buoyant ~ = вишто́вхувальна ді́я (плину)
Burstein-Moss ~ = ефе́кт Бу́рштайна-Мо́са
cage ~ = (х.) ефе́кт клі́тки
capillary ~ = капіля́рний ефе́кт
Casimir ~ = Казими́рів ефе́кт
catalytic ~ = ката́лізна [каталіти́чна] ді́я
čerenkov ~ = ефе́кт Черенко́ва
channel ~ = кана́ловий ефе́кт
chemical ~ of a nuclear transformation = хемі́чний ефе́кт ядро́вого перетво́рення
chemical radiation ~ = 1. хемі́чний вплив [ефе́кт] опромі́нення 2. хемі́чна ді́я промі́ння
Cherenkov ~ = ефе́кт Черенко́ва
chimney ~ = (фіз. плинів) ефе́кт витяга́ння, ефе́кт димаря́
chronic radiation ~ = відда́лений на́слідок опромі́нення
classical ~ = класи́чний ефе́кт
Coanda ~ = ефе́кт Коа́нди
collective ~ = колекти́вний ефе́кт
collisional ~ = зіткненнє́вий ефе́кт
color ~ = ко́лірний ефе́кт
combined ~ = спі́льний [сума́рний] вплив
common-ion ~ = ефе́кт спі́льного йо́на
compensation ~ = компенсаці́йний ефе́кт
complex ~ = складни́й [комбінаці́йний] ефе́кт
complex Doppler ~ = складни́й до́плер-ефе́кт
complicated ~ = складни́й (для аналізу) ефе́кт
composition ~ = вплив скла́ду
compressibility ~ = вплив сти́сности
Compton ~ = Ко́мптонів ефе́кт, ко́мптон-ефе́кт
Compton-Getting ~ = ефе́кт Ко́мптона-Ґе́тинґа
concentration ~ = концентраці́йний ефе́кт
conductor skin ~ = скін-ефе́кт
conformation ~ = (х.) конформаці́йний ефе́кт
considerable ~ = значни́й ефе́кт [вплив]
constitutional ~ = ді́я [вплив] на структу́ру (речовини)
converse ~ = зворо́тний ефе́кт
Cooper ~ = Ку́перів ефе́кт
cooperative ~ = 1. спі́льний вплив [ефе́кт], спі́льна ді́я 2. (тт) колекти́вний [кооперати́вний] ефе́кт, колекти́вне [кооперати́вне] я́вище
cooperative Jahn-Teller ~ = кооперати́вний ефе́кт Я́на-Те́лера
Corbino ~ = ефе́кт Корбі́но
corona ~ = 1. я́вище (існування) коро́ни 2. вплив коро́ни
correlation ~ = кореляці́йний ефе́кт
corrosive ~ = 1. корозі́йний ефе́кт, корозі́йна ді́я 2. вплив, що сприя́є коро́зії
Costa-Ribeiro ~ = ефе́кт Ко́ста-Рибе́йро
Cotton ~ = Ко́тонів ефе́кт
Cotton-Mouton ~ = ефе́кт Ко́тона-Му́тона
Coulomb ~ = куло́нівський ефе́кт, вплив електростати́чної взаємоді́ї
Craig ~ = Кре́йґів ефе́кт
cross ~ = перехре́сний ефе́кт
crystal-structure ~ = вплив кристалі́чної структу́ри
cumulative ~ = кумуляти́вний [суку́пний] ефе́кт
cumulative radiation ~ = кумуляти́вна ді́я опромі́нення
damaging ~ = руйнівни́й вплив, руйнівна́ ді́я
damping ~ = 1. звукоізоляці́йна ді́я 2. амортизаці́йна ді́я, амортизаці́йний ефе́кт
de Haas-Van Alphen ~ = ефе́кт де Га́аза-Ван А́льфена
dead-end ~ = (ел.) вплив ненаванта́женої части́ни (навитки)
Debye-Falkenhagen ~ = ефе́кт Деба́я-Фо́лькенгаґена
Deck ~ = Де́ків ефе́кт
delayed radiation ~ = відда́лений на́слідок опромі́нення
deleterious ~ = шкідли́вий вплив
Dember ~ = Дембе́рів ефе́кт
density ~ = (яф) ефе́кт густини́, густи́нний ефе́кт
desired ~ = ба́жаний на́слідок [ефе́кт]
destabilizing ~ = дестабілізаці́йний [дестабілізува́льний] вплив
Destriau ~ = ефе́кт Де́стріо
destructive ~ = руйнівни́й [згу́бний] вплив
detectable ~ = вия́вний [детекто́вний, спостере́жний] ефе́кт
detected ~ = ви́явлений [здетекто́ваний, спостере́жений] ефе́кт
detectible ~ = див detectable ~
detrimental ~ = шкідли́вий вплив
diamagnetic Faraday ~ = діямагне́тний Фараде́їв ефе́кт
differential ~ = 1. диференці́йний [диференція́льний] ефе́кт 2. (мех.) вплив ві́дхилів (від стандартних умов) на пара́метри траєкто́рії
diffraction ~ = дифракці́йний ефе́кт
diffusion ~ = вплив дифу́зії
dimension(al) ~ = ви́мірний ефе́кт, вплив ви́мірности (задачі)
direct ~ = прями́й ефе́кт; прями́й [безпосере́дній] вплив, пряма́ ді́я
directional ~ = спрямо́ваний ефе́кт, спрямо́вана ді́я
disadvantageous ~ = несприя́тливий [шкідли́вий] вплив
discomposition ~ = (яф) ефе́кт змі́щування (атомів із вузлів ґратки), Ві́ґнерів ефе́кт
dispersion ~ = 1. вплив дисперсії 2. (х.) дисперсі́йний ефе́кт
dispersive ~ = дисперсі́йний ефе́кт
disruptive ~ = руйнівни́й [згу́бний] вплив
dissipative ~ = дисипати́вний ефе́кт [вплив]
disturbing ~ = збу́рювальний вплив, збу́рювальна ді́я
dominant ~ = визнача́льний ефе́кт; головни́й [визнача́льний] вплив
Doppler ~ = До́плерів ефе́кт, до́плер-ефе́кт
Dorn ~ = До́рнів ефе́кт
Dufour ~ = Дюфу́рів ефе́кт
dust-devil ~ = ефе́кт порохово́го чо́рта (в атмосфері)
dynamic ~ = динамі́чний ефе́кт, динамі́чне я́вище
early radiation ~ = ра́нній [нега́йний] на́слідок [ефе́кт] опромі́нення
east-west ~ = схі́дно-за́хідний ефе́кт
Eberhard ~ = Е́бергардів ефе́кт
echo ~ = ефе́кт [я́вище] відлу́ння
edge ~ = 1. крайови́й ефе́кт 2. (фіз. плазми) вплив сті́нки
Efimov ~ = ефе́кт Ефи́мова [Єфі́мова]
Ehrenhaft ~ = Е́ренгафтів ефе́кт
Einstein-de Haas ~ = ефе́кт Айншта́йна-де Га́аза
elastooptic ~ = пружноопти́чний ефе́кт
electric ~ = електри́чний ефе́кт
electric-field ~ = 1. вплив електри́чного по́ля 2. електропольови́й ефе́кт
electroacoustic ~ = акустоелектри́чний ефе́кт
electrocaloric ~ = електрокалори́чний ефе́кт
electrochemical ~ = електрохемі́чний ефе́кт
electrochromic ~ = електрохро́мний ефе́кт
electrohydraulic ~ = електрогідравлі́чний ефе́кт
electrokinetic ~ = електрокінети́чний ефе́кт
electromagnetic-field ~ = вплив електромагне́тного по́ля
electromechanical ~ = електромехані́чний ефе́кт
electromeric ~ = електроме́рний ефе́кт
electrooptical ~ = електроопти́чний ефе́кт
electrooptical Kerr ~ = електроопти́чний Ке́рів ефе́кт
electroosmotic ~ = електроо́смосне [електроосмоти́чне] я́вище
electrophonic ~ = електрофо́нний ефе́кт
electrophoretic ~ = 1. я́вище [ефе́кт] електрофоре́зу 2. (х.) електрофорети́чний ефе́кт
electroresistive ~ = електрорезисти́вний [електроопоро́вий] ефе́кт
electrothermal ~ = електротермі́чний ефе́кт
electroviscous ~ = електров’я́зкісний ефе́кт
Elster-Geitel ~ = ефе́кт Е́льстера-Ґа́йтеля
end ~ = крайови́й ефе́кт
enhanced ~ = підси́лений [стимульо́ваний] ефе́кт
environmental ~ = 1. вплив довкі́лля 2. вплив на довкі́лля
equilibrium ~ = рівнова́жний ефе́кт
Esclangon ~ = Ескле́нґонів ефе́кт
Ettingshausen ~ = Е́тинґсгаузенів ефе́кт
Ettingshausen-Nernst ~ = ефе́кт Е́тинґсгаузена-Не́рнста
Evershed ~ = Е́вершедів ефе́кт
evolutionary ~ = еволюці́йний ефе́кт
exchange ~ = обмі́нний ефе́кт
expected ~ = очі́куваний [споді́ваний] ефе́кт [на́слідок]
external ~ = зо́внішній вплив
external-field ~ = вплив зо́внішнього по́ля
extraneous ~ = вплив сторо́нніх чи́нників
extrinsic ~s = (in semiconductors) ефе́кти (в напівпровідника́х), спричи́нені до́мішками чи дефе́ктами
extrinsic photoelectric ~ = зо́внішній фотоефе́кт, фотоемі́сія, фотоелектро́нна емі́сія
Faraday ~ = Фараде́їв ефе́кт, магне́тне оберта́ння
fast(‑fission) ~ = (яф) вплив по́ділу/ді́лення швидки́ми нейтро́нами
fatigue ~ = уто́мний ефе́кт, вплив уто́ми (матеріялу)
favorable ~ = сприя́тливий вплив
feedback ~ = вплив зворо́тного зв’язку́
few-body ~ = малочасти́нко́вий ефе́кт, ефе́кт у систе́мі кілько́х части́нок (не більше чотирьох)
field ~ = 1. вплив по́ля 2. ефе́кт по́ля 3. електропольови́й ефе́кт
fine ~ = тонки́й ефе́кт
finite-Larmor-radius ~ = вплив скінче́нного Ла́рморового ра́діуса
finite-size ~ = вплив скінче́нного ро́зміру
first-order ~ = ефе́кт пе́ршого поря́дку
Fisher-Kao ~ = ефе́кт Фі́шера-Ка́о
flexoelectric ~ = флексоелектри́чний ефе́кт
flicker ~ = флі́кер-ефе́кт
fluctuation ~ = 1. флюктуаці́йний ефе́кт 2. ефе́кт, спричи́нений флюктуа́ціями
fountain ~ = фонта́нний ефе́кт
fractional quantum Hall ~ = дробо́вий ква́нтовий Го́лів ефе́кт
Franz-Keldysh ~ = ефе́кт Фра́нца-Ке́лдиша
Frenkel ~ = Фре́нкелів ефе́кт
fringe ~ = крайови́й ефе́кт, вплив кра́ю лі́нзи
galvanomagnetic ~ = ґальваномагне́тний ефе́кт
genetic radiation ~ = генети́чний ефе́кт [вплив] опромі́нення
geomagnetic ~ = геомагне́тний ефе́кт
ghost ~ = парази́тний ефе́кт
global ~ = глоба́льний ефе́кт
grain-boundary ~ = зернинномежови́й ефе́кт
gravitational ~ = ґравітаці́йний ефе́кт
gravitational-lens ~ = ефе́кт ґравітаці́йної лі́нзи
greenhouse ~ = тепли́чний [парнико́вий, оранжере́йний] ефе́кт
Gudden-Pohl ~ = ефе́кт Ґу́дена-По́ла
guest-host ~ = ефе́кт "гість-хазя́їн" (у рідинному/плинному кристалі)
Guillemin ~ = Ґієме́нів [Ґюлеме́нів] ефе́кт
Gunn ~ = Ґа́нів ефе́кт
Gurevich ~ = ефе́кт Гуре́вича
gyromagnetic ~ = гіромагне́тний ефе́кт
gyroscopic ~ = гіроскопі́чний ефе́кт
Hall ~ = Го́лів ефе́кт
Hallwachs ~ = Га́лваксів ефе́кт
hardening radiation ~ = радіяці́йне міцні́шання [змі́цнювання] (матеріялу)
harmful ~ = шкідли́вий вплив
Herschel ~ = Ге́ршелів ефе́кт
Hertz ~ = Ге́рців ефе́кт
heterogeneous ~ = гетероге́нний ефе́кт (у ядерному реакторі)
Higgs ~ = Гі́ґсів ефе́кт
high-frequency size ~ = високочасто́тний ро́змірний ефе́кт
high-order ~ = ефе́кт висо́кого поря́дку
higher-order ~ = ефе́кт ви́щого поря́дку
highest-order ~ = ефе́кт найви́щого поря́дку
Hiltner-Hall ~ = ефе́кт Гі́льтнера-Го́ла
Hubble ~ = Га́блів ефе́кт
Hurwitz ~ = Гу́рвіців ефе́кт
hydrodynamic mass ~ = гідродинамі́чний ма́совий ефе́кт, ефе́кт позі́рної ма́си
hyperchromic ~ = гіперхро́мний ефе́кт
hyperfine ~ = надтонки́й ефе́кт
hypochromic ~ = гіпохро́мний ефе́кт
ill ~ = згу́бний на́слідок
image ~ = дзерка́льний ефе́кт
immediate ~ = прями́й [безпосере́дній] ефе́кт
immediate radiation ~ = ра́нній [нега́йний] на́слідок [ефе́кт] опромі́нення
impurity ~ = вплив до́мішок
indirect ~ = непрями́й ефе́кт; непрями́й [опосередко́ваний] вплив
induced ~ = (з)індуко́ваний [наве́дений, примусо́вий] ефе́кт
inductive ~ = індукти́вний [індукці́йний] ефе́кт
inductomeric ~ = індуктоме́рний ефект
inelastic ~ = непружни́й ефе́кт
inexplicable ~ = незрозумі́лий ефе́кт
inhibiting ~ = спові́льнювальний [стри́мувальний] вплив
inhibitory ~ = спові́льнювальний [стри́мувальний] вплив
injurious radiation ~ = шкідли́вий вплив опромі́нення (на людину)
insignificant ~ = незначни́й ефе́кт [вплив]
instantaneous ~ = миттє́ва ді́я, миттє́вий ефе́кт
instrumental ~ = при́ладо́вий [апарату́рний] ефе́кт
integer quantum Hall ~ = цілочислови́й ква́нтовий Го́лів ефе́кт
integral ~ = 1. інтеґра́льний [сума́рний] вплив 2. інтеґра́льний ефе́кт
interaction ~ = вплив взаємоді́ї
interface ~ = вплив межі́ по́ділу фаз, межови́й ефе́кт
interference ~ = 1. вплив зава́д 2. інтерференці́йний ефе́кт
internal Compton ~ = вну́трішній ко́мптон-ефе́кт
internal photoelectric ~ = вну́трішній фотоефе́кт, фотопрові́дність
intramolecular ~ = внутрішньомоле́кульний ефе́кт
intrinsic photoelectric ~ = вну́трішній фотоефе́кт, фотопрові́дність
inverse ~ = 1. обе́рнений ефе́кт 2. зворо́тний ефе́кт
inverse Compton ~ = обе́рнений ко́мптон-ефе́кт
inverse piezoelectric ~ = обе́рнений п’єзоефе́кт
ionizing ~ = йонізівни́й вплив, йонізівна́ [йонізаці́йна] ді́я
ionospheric ~ = йоносфе́рний ефе́кт, вплив йоносфе́ри
irrelevant ~ = сторо́нній ефе́кт
isotope ~ = ізото́пний ефе́кт
isotropic ~ = ізотро́пний ефе́кт
Jaccarino-Peter ~ = ефе́кт Жакари́но-Пі́тера
Jahn-Teller ~ = ефе́кт Я́на-Те́лера
Jamin ~ = Жаме́нів ефе́кт
Jesse ~ = ефе́кт Дже́сі
Johnson-Rahbeck ~ = ефе́кт Джо́нсона-Ра́бека
Josephson ~ = Джо́зефсонів ефе́кт
Joshi ~ = ефе́кт Джо́ші
Joule ~ = Джо́улів ефе́кт
Joule-Kelvin ~ = ефе́кт Джо́уля-То́мсона
Joule-Thomson ~ = ефе́кт Джо́уля-То́мсона
Kerr ~ = Ке́рів ефе́кт
kinetic ~ = кінети́чний ефе́кт, кінети́чне я́вище
kinetic isotope ~ = кінети́чний ізото́пний ефе́кт
kinetic template ~ = (х.) кінети́чний темпла́тний ефе́кт
Kirkendall ~ = Кі́ркендалів ефе́кт
Knight ~ = На́йтів ефе́кт
Kondo ~ = ефе́кт Ко́ндо, ко́ндо-ефе́кт
Kossel ~ = Ко́селів ефе́кт
Kurdiumov ~ = ефе́кт Курдю́мова
latent Herschel ~ = лате́нтний Ге́ршелів ефе́кт
late radiation ~ = відда́лений на́слідок опромі́нення
latitude ~ = широ́тний ефе́кт (космічного проміння)
leveling ~ = (х.) вирі́внювальний ефе́кт
level-repulsion ~ = ефе́кт відшто́вхування рі́внів
Lewis ~ = Лю́їсів ефе́кт
Liebmann ~ = Лі́бманів ефе́кт
linear ~ = ліні́йний ефе́кт
Lippmann ~ = Лі́пманів ефе́кт
local ~ = 1. лока́льний ефе́кт 2. лока́льний вплив
local radiation ~ = лока́льна ді́я опромі́нення
long-range ~ = далекося́жний вплив
long-term ~ = трива́лий вплив
longitude ~ = довго́тний ефе́кт (космічного проміння)
longitudinal ~ = поздо́вжній ефе́кт
longitudinal Ettingshausen-Nernst ~ = поздо́вжній ефе́кт Не́рнста-Е́тинґсгаузена
longitudinal galvanomagnetic ~ = поздо́вжній ґальваномагне́тний ефе́кт
low-frequency size ~ = низькочасто́тний ро́змірний ефе́кт
low-order ~ = ефе́кт низько́го поря́дку
lower-order ~ = ефе́кт ни́жчого поря́дку
lowest-order ~ = ефе́кт найни́жчого поря́дку
macroscopic ~ = макроскопі́чний ефе́кт
Maggi-Righi-Leduc ~ = ефе́кт Ма́джі-Ри́ґі-Леду́ка
magnetic ~ = магне́тний ефе́кт
magnetothermal ~ = магнетотеплове́ я́вище
magnetoacoustic ~ = магнетоакусти́чний ефе́кт
magnetoacoustic size ~ = магнетоакусти́чний ро́змірний ефе́кт
magnetocaloric ~ = магнетокалори́чний [магнетотеплови́й] ефе́кт
magnetoelastic ~ = магнетопружни́й ефе́кт, я́вище [ефе́кт] магнетопру́жности
magnetoelectric ~ = магнетоелектри́чний ефе́кт
magnetogalvanic ~ = ґальваномагне́тний ефе́кт
magnetoionic ~ = магнетойо́нний ефе́кт
magnetomechanical ~ = магнетомехані́чне я́вище
magnetooptic(al) ~ = магнетоопти́чний ефе́кт
magnetooptic Kerr ~ = магнетоопти́чний Ке́рів ефе́кт
magnetoresistive ~ = магнеторезисти́вний [магнетоопоро́вий] ефе́кт
Magnus ~ = Ма́ґнусів ефе́кт
magnetic skin ~ = магне́тний скін-ефе́кт
Malter ~ = Ма́лтерів ефе́кт
many-body ~ = багаточасти́нко́вий ефе́кт, ефе́кт у систе́мі багатьо́х части́нок
Marx ~ = Ма́рксів ефе́кт
mass ~ = 1. ма́совий ефе́кт 2. вплив ма́си
Matteuci ~ = ефе́кт Матеу́чі
Maxwell ~ = Ма́ксвелів ефе́кт
mechanocaloric ~ = механокалори́чний [механотеплови́й] ефе́кт
mechanochemical ~ = механохемі́чний ефе́кт
Meissner(‑Ochsenfeld) ~ = ефе́кт Ма́йснера(‑О́ксенфельда)
memory ~ = ефе́кт па́м’яті
mesomeric ~ = мезоме́рний ефе́кт
mesoscopic ~ = мезоскопі́чний ефе́кт
microphone ~ = мікрофо́нний ефе́кт
microphonic ~ = мікрофо́нний ефе́кт
microscopic ~ = мікроскопі́чний ефе́кт
minor ~ = незначни́й ефе́кт [вплив]
mirage ~ = міра́жний ефе́кт
moderating ~ = спові́льнювальна ді́я, спові́льнювальний вплив
moiré ~ = муа́ровий ефе́кт, муа́р-ефе́кт
Mössbauer ~ = Ме́сбауерів ефе́кт
motional ~ = динамі́чний ефе́кт
motor ~ = ефе́кт взає́много відшто́вхування провідникі́в зі стру́мами протиле́жних на́прямів
multiphoton photoelectric ~ = багатофото́нний фотоефе́кт
mutual ~ = взаємовпли́в
natural ~ = приро́дний ефе́кт
negative ~ = неґати́вний ефе́кт
negative-mass ~ = (яф) ефе́кт від’є́мної ма́си
Nernst ~ = Не́рнстів ефе́кт
net ~ = вислідни́й [сума́рний] ефе́кт, сума́рний вплив
night ~ = нічни́й ефе́кт, поляризаці́йна по́хибка
nonadditive ~ = неадити́вний ефе́кт
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний ефе́кт
nongravitational ~ = неґравітаці́йний ефе́кт
nonlinear ~ = неліні́йний ефе́кт
nonlinear skin ~ = неліні́йний скін-ефе́кт
non-nuclear ~ = неядро́вий/нея́дерний ефе́кт
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний ефе́кт
nonstationary ~ = нестаціона́рний ефе́кт
nonthreshold ~ = непоро́говий ефе́кт
normal ~ = норма́льний ефе́кт
normal Doppler ~ = норма́льний до́плер-ефе́кт
normal skin ~ = норма́льний скін-ефе́кт
Nottingham ~ = Но́тингемів ефе́кт
nth-order ~ = ефе́кт n-го поря́дку
nuclear ~ = ядро́вий/я́дерний ефе́кт
observable ~ = спостере́жуваний [спостере́жний] ефе́кт
observed ~ = спостере́жений ефе́кт
optical ~ = опти́чний ефе́кт
optical Doppler ~ = опти́чний до́плер-ефе́кт
optoacoustic ~ = фотоакусти́чний ефе́кт
orientation ~ = орієнтаці́йний ефе́кт
Overhauser ~ = О́вергаузерів ефе́кт
parametric ~ = параметри́чний ефе́кт
parametric Doppler ~ = параметри́чний до́плер-ефе́кт
Paschen-Back ~ = ефе́кт Па́шена-Бе́ка [Па́шена-Ба́ка]
Peltier ~ = ефе́кт Пельтьє́
Penning ~ = Пе́нінґів ефе́кт
permanent radiation ~ = трива́лий вплив [на́слідок] опромі́нення
perturbation ~ = 1. збу́рювальна ді́я 2. ефе́кт, спричи́нений збу́ренням
perturbing ~ = збу́рювальна ді́я
photoacoustic ~ = фотоакусти́чний ефе́кт
photocapacitor ~ = фотомі́сткісний [фотоє́мнісний] ефе́кт
photochemical ~ = фотохемі́чний ефе́кт
photochromic ~ = фотохро́мний ефе́кт
photoconductive ~ = вну́трішній фотоефе́кт, фотопрові́дність
photodielectric ~ = фотодіелектри́чний ефе́кт
photodiffusion ~ = фотодифузі́йний [Де́мберів] ефе́кт
photodomain ~ = фотодоме́нний ефе́кт
photoelastic ~ = фотопружни́й ефе́кт, фотопру́жність
photoelectric ~ = фотоефе́кт, фотоелектри́чний ефе́кт
photoelectromagnetic ~ = фотоелектромагне́тний ефе́кт
photoemissive ~ = зо́внішній фотоефе́кт
photoferroelectric ~ = [PFE] фотосеґнетоелектри́чний ефе́кт
photomagnetic ~ = фотомагне́тний ефе́кт
photomagnetoelectric ~ = фотомагнетоелектри́чний ефе́кт
photomechanical ~ = фотомехані́чний ефе́кт
photopiezoelectric ~ = фотоп’єзоелектри́чний ефе́кт
photorefractive ~ = фоторефракці́йний ефе́кт
photoresistive ~ = фоторезисти́вний ефе́кт
photovoltaic ~ = фотоґальвані́чний ефе́кт, ве́нтильний фотоефе́кт
physical ~ = фізи́чний ефе́кт
physical radiation ~ = 1. фізи́чний ефе́кт опромі́нення 2. фізи́чна ді́я промі́ння
physiological radiation ~ = фізіологі́чна ді́я промі́ння
piezoelectric ~ = п’єзоефе́кт, п’єзоелектри́чний ефе́кт
piezomagnetic ~ = п’єзомагне́тний ефе́кт
piezooptic ~ = п’єзоопти́чний ефе́кт
pinch ~ = пінч-ефе́кт
pinning ~ = я́вище [ефе́кт] пришпиля́ння [пі́нінгу]
Pockels ~ = По́кел(ь)сів ефе́кт
poisonous ~ = отру́йна ді́я
polar ~ = поля́рний ефе́кт
polarization ~ = поляризаці́йний ефе́кт
pollution ~ = вплив забру́днення
polyalkaline ~ = полілу́жний ефе́кт
Pomeranchuk ~ = Померанчукі́в ефе́кт
Portevin-Le Chatelier ~ = ефе́кт Портеве́на-Ле Шательє́
positive ~ = позитивний ефе́кт
post-Newtonian ~s = післянью́тонові ефе́кти, релятивісти́чні по́правки (пе́ршого поря́дку) до Нью́тонової меха́ніки
postradiation ~ = пострадіяці́йний [післяопромі́нний] ефе́кт
Poynting-Robertson ~ = ефе́кт По́йнтинґа-Ро́бертсона
pressure ~ = ти́сковий ефе́кт
pressure-diffusion ~ = бародифузі́йний ефе́кт
pretransitional ~ = передпереходо́вий ефе́кт
primary ~ = перви́нний ефе́кт
protective ~ = захисни́й ефе́кт, захисна́ ді́я
proximity ~ = ефе́кт бли́зькости (провідників)
Purkinje ~ = ефе́кт Пуркі́н’ї [Пуркіне́]
pyroelectric ~ = піроефе́кт, піроелектри́чний ефе́кт
pyromagnetic ~ = піромагне́тний ефе́кт
quadratic ~ = квадрати́чний ефе́кт
quantum ~ = ква́нтовий ефе́кт
quantum Hall ~ = ква́нтовий Го́лів ефе́кт
quantum size ~ = ква́нтовий ро́змірний [квантоворо́змірний] ефе́кт
radiation ~ = 1. радіяці́йний ефе́кт [вплив], вплив промі́ння 2. ді́я [вплив] опромі́нення
radio-frequency size ~ = радіочасто́тний ро́змірний ефе́кт
Raman ~ = Ра́манів ефе́кт
Ramsauer ~ = Ра́мзауерів ефе́кт
recoil ~ = ефе́кт ві́друху
reinforcing ~ = змі́цнювальний вплив
relativistic ~ = релятивісти́чний ефе́кт
relativistic Doppler ~ = релятивісти́чний до́плер-ефе́кт
relaxation ~ = релаксаці́йний ефе́кт
relief ~ = стереоскопі́чний ефе́кт
remanence ~ = ефе́кт [вплив] залишко́вого магне́тного по́ля
remote ~ = ді́я [вплив] на ві́дстані
Renner ~ = Ре́нерів ефе́кт
Renninger ~ = Ре́нінґерів ефе́кт
required ~ = шу́каний [споді́ваний, очі́куваний] ефе́кт
residual ~ = 1. залишко́вий ефе́кт 2. післяді́я
resonance ~ = 1. резона́нсний ефе́кт 2. вплив резона́нсу
retrograde ~ = ретроґра́дне я́вище
reversive shape-memory ~ = реверси́вний ефе́кт па́м’яті фо́рми
rf size ~ = радіочасто́тний ро́змірний ефе́кт
rhenium ~ = (мф) ре́нієвий ефе́кт
Richardson ~ = Ри́чардсонів ефе́кт
Righi-Leduc ~ = ефе́кт Ри́ґі-Леду́ка
ripple ~ = вплив ґофро́ваности (магнетного поля)
runaway ~ = ефе́кт вте́чі (електронів)
Sabattier ~ = ефе́кт Сабатьє́
salt ~ = (х.) сольови́й ефе́кт
Sasaki-Shibuya ~ = ефе́кт Саса́кі-Шибу́я
scale ~ = масшта́бний ефе́кт
Schottky ~ = ефе́кт Шо́ткі, дробови́й ефе́кт
screening ~ = екранува́льний ефе́кт
secondary ~ = втори́нний ефе́кт
second-order ~ = ефе́кт дру́гого поря́дку
Seebeck ~ = Зе́єбеків ефе́кт
seismic ~ = сейсмі́чний ефе́кт
seismic-electric ~ = сейсмоелектри́чний ефе́кт
seismoelectric ~ = сейсмоелектри́чний ефе́кт
selective ~ = селекти́вна ді́я, селекти́вний ефе́кт
shadow ~ = тіньови́й ефе́кт
shape-memory ~ = ефе́кт па́м’яті фо́рми
shattering ~ = бриза́нтність
shell ~ = вплив оболо́нки, оболо́нковий ефе́кт
Shenstone ~ = Ше́нстоунів ефе́кт
shielding ~ = екранува́льний [захисни́й] ефе́кт, екранува́льна [захисна́] ді́я
short-range ~ = близькося́жний вплив
short-term ~ = короткоча́сний вплив
shot ~ = дробови́й ефе́кт
Shubnikov-de Haas ~ = ефе́кт Шу́бникова-де Га́аза
side ~ = сторо́нній ефе́кт; супу́тній [побі́чний] ефе́кт
Silsbee ~ = ефе́кт Си́лзбі
simple Doppler ~ = про́сти́й до́плер-ефе́кт
size ~ = 1. ро́змірний ефе́кт 2. ро́змірне я́вище, вплив ро́змірів (зразка)
skin ~ = скін-ефе́кт
sling ~ = пра́щовий ефе́кт
Snoek ~ = Сну́ків ефе́кт
Sondheimer ~ = Зо́ндгаймерів ефе́кт
Soret ~ = ефе́кт Соре́
sound ~ = 1. звукови́й ефе́кт 2. звуконаслі́дування
space-charge ~ = вплив просторо́вого заря́ду
spin ~ = спі́новий ефе́кт
spin-dependent ~ = спінозале́жний ефе́кт
spin-independent ~ = спінонезале́жний ефе́кт
spontaneous ~ = спонта́нний [самоспричи́нений] ефе́кт
spurious ~ = позі́рний [ома́нний, парази́тний] ефе́кт
stabilizing ~ = стабілізаці́йний [стабілізува́льний] вплив
Stark ~ = Шта́рків ефе́кт
Stark-Lunelund ~ = ефе́кт Шта́рка-Лу́нелунда
static skin ~ = стати́чний скін-ефе́кт
stationary ~ = стаціона́рний ефе́кт
stereo(phonic) ~ = стереоефект, стереофо́нний [стереофоні́чний] ефе́кт
stereo(scopic) ~ = стереоефект, стереоскопі́чний ефе́кт
steric ~ = стери́чний [просторо́вий] ефе́кт
Stern-Gerlach ~ = ефе́кт Ште́рна-Ґе́рлаха
stimulated ~ = стимульо́ваний [підси́лений] ефе́кт
stimulating ~ = стимулюва́льний ефе́кт
striction ~ = стрикці́йний ефе́кт
stroboscopic ~ = стробоскопі́чний ефе́кт
structure ~ = впли́в структу́ри, структу́рний ефе́кт; структу́рне я́вище
substituent ~ = вплив засту́пників
suction ~ = усмо́ктувальна ді́я
Suhl ~ = Шу́лів ефе́кт
surface ~ = 1. поверхне́вий ефе́кт, поверхне́ве я́вище 2. вплив пове́рхні
surface photoelectric ~ = поверхне́вий фотоефе́кт
Swings ~ = Сві́нґсів ефе́кт
systematic ~ = системати́чний ефе́кт [вплив]
Szilard-Chalmers ~ = ефе́кт Си́ларда-Ча́лмерса [Сци́ларда-Ча́лмерса]
Taylor ~ = Те́йлорів ефе́кт
temperature ~ = 1. температу́рний [теплови́й] ефе́кт 2. вплив (змін) температу́ри
template ~ = темпла́тний ефе́кт
tensoresistive ~ = тензорезисти́вний ефе́кт
thermal ~ = 1. теплови́й [температу́рний] ефе́кт 2. вплив теплово́го ру́ху части́нок
thermal ~ of a nuclear reaction = теплови́й ефе́кт я́дерної/ядро́вої реа́кції
thermoacoustic ~ = акустотермі́чний [термоакусти́чний] ефе́кт
thermodielectric ~ = термодіелектри́чний ефе́кт
thermodynamic template ~ = (х.) термодинамі́чний темпла́тний ефе́кт
thermoelasic ~ = термопружни́й ефе́кт
thermoelectric ~ = термоелектри́чний ефе́кт
thermomagnetic ~ = термомагне́тний ефе́кт
thermomechanical ~ = 1. термомехані́чний ефе́кт 2. фонта́нний ефе́кт
thermooptic ~ = термоопти́чний ефе́кт
third-order ~ = кубі́чний ефе́кт
Thomson ~ = То́мсонів ефе́кт
three-dimensional ~ = 1. стереоефе́кт 2. триви́мірний ефе́кт
threshold ~ = поро́говий ефе́кт
time-dilation ~ = ефе́кт упові́льнювання годи́нників, (ефе́кт) спові́льнювання ча́су
Tolman and Stewart ~ = ефе́кт То́лмена-Стю́арта
topological ~ = топологі́чний ефе́кт
transannular ~ = (х.) трансанеля́рний ефе́кт
transient ~ = перехі́дни́й ефе́кт
transition ~ = переходо́вий ефе́кт
transverse ~ = попере́чний ефе́кт
transverse Doppler ~ = попере́чний до́плер-ефе́кт
transverse Ettingshausen-Nernst ~ = попере́чний ефе́кт Не́рнста-Е́тинґсгаузена
transverse galvanomagnetic ~ = попере́чний ґальваномагне́тний ефе́кт
transverse piezoelectric ~ = попере́чний п’єзоефе́кт
tunnel ~ = туне́льний ефе́кт
twilight ~ = присмерко́ве я́вище
twist ~ = твіст-ефе́кт (у рідинному/плинному кристалі)
two-dimensional ~ = двови́мірний ефе́кт
Tyndall ~ = Ти́ндалів ефе́кт
undesired ~ = неба́жаний на́слідок [ефе́кт]
undetectable ~ = невия́вний [недетекто́вний, неспостере́жний] ефе́кт
undetected ~ = неви́явлений [нездетекто́ваний, неспостере́жений] ефе́кт
undetectible ~ = невия́вний [недетекто́вний, неспостере́жний] ефе́кт
unexpected ~ = неочі́куваний [несподі́ваний] ефе́кт [на́слідок]
unfavorable ~ = несприя́тливий вплив
unobservable ~ = неспостере́жуваний [неспостере́жний] ефе́кт
unobserved ~ = неспостере́жений ефе́кт
unwanted ~ = неба́жаний на́слідок [ефе́кт]
vertical-component ~ = анте́новий ефе́кт
vibron(ic) ~ = вібро́нний ефе́кт
Villari ~ = ефе́кт Віла́рі
virtual-mass ~ = гідродинамі́чний ма́совий ефе́кт, ефе́кт позі́рної ма́си
visual ~ = зорови́й ефе́кт
visual Herschel ~ = візуа́льний Ге́ршелів ефе́кт
Voigt ~ = Фо́йґтів ефе́кт
Volta ~ = ефе́кт Во́льти
volume ~ = о́б’є́мний ефе́кт
volume photoelectric ~ = о́б’є́мний фотоефе́кт
wall ~ = присті́нко́вий ефе́кт; вплив сті́нки, ефе́кт [на́слідок] взаємо́дії зі сті́нкою
Watkins ~ = Во́ткінсів ефе́кт
weak ~ = 1. слабки́й ефе́кт 2. вплив слабко́ї взаємоді́ї
Weigert ~ = Вайґертів ефе́кт
Welker ~ = Ве́лькерів [ґальваномагнеторекомбінаці́йний] ефе́кт
Wertheim ~ = Ве́ртгаймів ефе́кт
Wiedemann ~ = Ві́деманів ефе́кт
Wiegand ~ = Ві́ґандів ефе́кт
Wigner ~ = Ві́ґнерів ефе́кт
Wilson ~ = Ві́л(ь)сонів ефе́кт
Wood ~ = Ву́дів ефе́кт
Workman-Reynolds ~ = ефе́кт Во́ркмана-Ре́йнол(ь)дса
xenon ~ = ксено́новий ефе́кт, ксено́нове отру́ювання [отру́єння] (у ядерному реакторі)
Zeeman ~ = Зе́єманів ефе́кт
Zener ~ = Зи́нерів ефе́кт
factor 1. коефіціє́нт, мно́жник || коефіціє́нтний, множнико́вий 2. дільни́к || дільнико́вий 3. і́ндекс || індексо́вий 4. показни́к; пара́мет(е)р || показнико́вий; пара́метровий 5. чи́нник, фа́ктор || фа́кторний 6. розклада́ти//‌розкла́сти (на множники) □ to ~ out вино́сити//‌ви́нести (спільного множника) за дужки́
['fæktə, -ər]
~ before an expression = мно́жник пе́ред ви́разом
~ of an integer = дільни́к ці́лого числа́
~ of a polynomial = дільни́к поліно́ма
~ of proportionality = коефіціє́нт пропорці́йности
~ of stress concentration = коефіціє́нт концентра́ції напру́г [напру́жень] [ККН]
~ of stress intensity = коефіціє́нт інтенси́вности напру́г [напру́жень] [КІН]
~ outside an expression = мно́жник пе́ред ви́разом
absorption ~ = коефіціє́нт поглина́ння; коефіціє́нт вбира́ння
accumulation ~ = відсо́тко́вий мно́жник (у формулі складених відсотків, (1+r))
acoustic reduction ~ = коефіціє́нт звукоізоля́ції, коефіціє́нт зме́ншення [посла́блення] шу́му
acoustic transmission ~ = коефіціє́нт звукопропуска́ння [звукопрони́кности]
additional ~ = додатко́вий мно́жник
adiabatic compressibility ~ = коефіціє́нт адіяба́тної сти́сности
advantage ~ = (яф) коефіціє́нт ви́грашу
advantageous ~ = сприя́тливий чи́нник
adverse ~ = несприя́тливий чи́нник
alternating-sign ~ = знакозмі́нний мно́жник
amplification ~ = коефіціє́нт підси́лювання
amplitude ~ = ампліту́дний коефіціє́нт [мно́жник]
amplitude modulation ~ = коефіціє́нт ампліту́дної модуля́ції
anisotropy ~ = коефіціє́нт анізотропі́ї
anthropogenic ~ = антропоге́нний чи́нник
antishielding ~ = коефіціє́нт антиекранува́ння
arbitrary ~ = дові́льний мно́жник
asymmetry ~ = мно́жник асиме́трії
atomic ~ = а́томний мно́жник
atomic form ~ = а́томний формфа́ктор
attenuation ~ = коефіціє́нт посла́блювання
audibility ~ = коефіціє́нт чу́тности
barrier ~ = прони́кність (потенціяльного) бар’є́ру
binomial ~ = двочле́нний [біно́мний] коефіціє́нт [мно́жник]
Boltzmann ~ = Бо́льцманів мно́жник
branching ~ = коефіціє́нт галу́ження
breeding ~ = коефіціє́нт відтво́рювання (ядерного палива), бри́дерне відно́шення
bulk ~ = коефіціє́нт ущі́льнення
charge structure ~ = заря́довий структу́рний фа́ктор
coherence ~ = мно́жник когере́нтности
common ~ = спі́льний мно́жник; спі́льний дільни́к
compensation ~ = поправко́вий коефіціє́нт
complementary ~ = додатко́вий мно́жник
complex ~ = ко́мплексний мно́жник
complicating ~ = ускла́днювальний чи́нник
compressibility ~ = 1. коефіціє́нт всебі́чного сти́ску 2. (тд) коефіціє́нт сти́сности, по́правка на сти́сність (газу)
concomitant ~ = супу́тній чи́нник [фа́ктор]
constant ~ = ста́лий мно́жник [коефіціє́нт]
contributory ~ = сприя́тливий чи́нник
conversion ~ = 1. коефіціє́нт перетво́рювання 2. (матем.) коефіціє́нт перехо́ду (до іншої системи одиниць), перехі́дни́й [перетворю́вальний] мно́жник 3. (яф) коефіціє́нт відтво́рювання (ядерного палива)
correction ~ = поправко́вий коефіціє́нт [мно́жник]
correlation ~ = коефіціє́нт кореля́ції
coupling ~ = коефіціє́нт зв’язку́
crest ~ = ампліту́дний коефіціє́нт [мно́жник]
crucial ~ = визнача́льний чи́нник
damping ~ = коефіціє́нт згаса́ння
Debye-Waller ~ = мно́жник [коефіціє́нт] Деба́я-Во́лера
decay ~ = (яф) коефіціє́нт (радіоакти́вного) ро́зпаду
decontamination ~ = коефіціє́нт очи́щення [дезактива́ції]
deflection ~ = коефіціє́нт відхи́лення
degeneration ~ = коефіціє́нт неґати́вного зворо́тного зв’язку́
delay ~ = величина́ за́тримки
demagnetization ~ = коефіціє́нт демагнетува́ння
depolarization ~ = (ел.) коефіціє́нт деполяриза́ції
derating ~ = коефіціє́нт ни́жчання [зни́ження] (номінальних параметрів)
design ~ = 1. конструкти́вний пара́мет(е)р 2. розрахунко́вий мно́жник
determining ~ = визнача́льний чи́нник
deviation ~ = (тд) коефіціє́нт сти́сности; по́правка на сти́сність (газу)
dielectric loss ~ = коефіціє́нт утрат у діеле́ктрику
diffuse-reflection ~ = коефіціє́нт дифу́зного відбива́ння [відбиття́]
dilution ~ = коефіціє́нт дилю́ції
dimensional ~ = розмі́рнісний мно́жник [коефіціє́нт]
dimensionless ~ = безрозмі́рнісний мно́жник [коефіціє́нт]
directivity ~ = коефіціє́нт спрямо́ваности [спрямо́ваної ді́ї]
disadvantage ~ = (яф) коефіціє́нт про́грашу
disadvantageous ~ = несприя́тливий чи́нник
dispersion ~ = коефіціє́нт диспе́рсії
dissipation ~ = 1. коефіціє́нт дисипа́ції, коефіціє́нт (утрат через) розсі́ювання (енергії) 2. коефіціє́нт згаса́ння (контуру)
dissymmetry ~ = (опт.) коефіціє́нт анізотропі́ї
distortion ~ = 1. коефіціє́нт спотво́рення (образу/зображення; сигналу) 2. коефіціє́нт деформа́ції (хвиль)
distribution ~ = (яф) (фа́ктор) просторо́вого розпо́ділу до́зи (опромінення)
disturbing ~ = збу́рювальний чи́нник
diversity ~ = (ел.) коефіціє́нт різночасо́вости
drag ~ = коефіціє́нт затри́мування
duty ~ = коефіціє́нт запо́внення (послідовности імпульсів)
ecological ~ = екологі́чний чи́нник
effective multiplication ~ = (яф) ефекти́вний коефіціє́нт мно́ження [розмно́жування] нейтро́нів (у ядерному реакторі)
elimination ~ = (комп.) коефіціє́нт неповноти́ по́шуку
engineering ~ = 1. техні́чний пара́мет(е)р 2. (мн.) техні́чні умо́ви
enrichment ~ = коефіціє́нт збага́чення
environmental ~ = чи́нник [фа́ктор] впли́ву довкі́лля
essential ~ = суттє́вий чи́нник
excess multiplication ~ = коефіціє́нт надлишко́вого мно́ження [розмно́жування] нейтро́нів (у ядерному реакторі)
exponential ~ = ехспоненці́йний мно́жник
exposure ~ = 1. (яф) коефіціє́нт експози́ції 2. (опт.) коефіціє́нт насві́тлювання
external ~ = зо́внішній чи́нник
extraction ~ = коефіціє́нт екстра́кції [видобува́ння]
extraneous ~ = сторо́нній чи́нник [фа́ктор]
Fabry ~ = коефіціє́нт Фабрі́
Fano ~ = коефіціє́нт Фа́но
fast fission ~ = (яф) коефіціє́нт мно́ження [розмно́жування] на швидки́х нейтро́нах
fatigue ~ = 1. уто́мний мно́жник, по́правка на вто́му 2. фа́ктор уто́ми
feedback ~ = коефіціє́нт зворо́тного зв’язку́
filtration ~ = коефіціє́нт фільтра́ції
finite ~ = скінче́нний мно́жник
flowing-temperature ~ = (тд) по́правка на відхи́лення температу́ри (течії) га́зу від станда́ртних умо́в
focusing ~ = коефіціє́нт фокусува́ння [сфокусо́ваности]
form ~ = 1. формфа́ктор див. тж form-factor 2. коефіціє́нт фо́рми
frequency ~ = часто́тний мно́жник
friction ~ = по́правка на тертя́ (у плині)
fundamental ~ = коефіціє́нт основно́ї гармо́ніки
gain ~ 1. коефіціє́нт підси́лювання 2. коефіціє́нт відтво́рювання (ядерного палива) 3. коефіціє́нт ви́грашу
gap ~ = (ел.) коефіціє́нт про́зору
gas-deviation ~ = (тд) коефіціє́нт сти́сности; по́правка на сти́сність (газу)
gauge ~ = калібрува́льний мно́жник
growth ~ = коефіціє́нт бі́льшання; коефіціє́нт зроста́ння
guillotine ~ = (астр.) відтина́льний мно́жник
harmonic ~ = коефіціє́нт гармо́ніки
highest common ~ = найбі́льший спі́льний мно́жник [дільни́к]
hindrance ~ = коефіціє́нт затри́мування
hot-channel ~ = (яф) коефіціє́нт гаря́чого кана́лу
hot-spot ~ = (яф) коефіціє́нт то́чок пере́гріву
human ~ = людськи́й фа́ктор
idem ~ = ідемфа́ктор
imaginary ~ = уя́вний мно́жник
inducing ~ = спонука́льний [примусо́вий] чи́нник [фа́ктор]
inessential ~ = несуттє́вий чи́нник
infinite multiplication ~ = (яф) коефіціє́нт мно́ження [розмно́жування] нейтро́нів у (ядерному) реа́кторі нескінче́нних ро́змірів
inhibitory ~ = гальмівни́й чи́нник
instrumental ~ = апарату́рний фа́ктор
integer ~ = ці́лий [цілочислови́й] мно́жник
integral ~ = 1. ці́лий [цілочислови́й] мно́жник 2. інтеґра́льний мно́жник
integrating ~ = мно́жник інтеґрува́ння, інтеґрува́льний мно́жник
intrinsic ~ = вну́трішній чи́нник
invariant ~ = інварія́нтний мно́жник
irrelevant ~ = нестосо́вний [неісто́тний] чи́нник
isothermal compressibility ~ = коефіціє́нт ізотермі́чної сти́сности
key ~ = 1,визнача́льний чи́нник 2. головни́й крите́рій
Landé ~ = мно́жник Ланде́
leakage ~ = коефіціє́нт утра́т (через витікання)
light-energy conversion ~ = коефіціє́нт перетво́рювання світлово́ї ене́ргії
literal ~ = лі́терний мно́жник [коефіціє́нт]
load ~ = 1. коефіціє́нт наванта́ги [наванта́ження] 2. наднаванта́га (під час набирання висоти)
Lorentz ~ = (тв) Ло́ренців мно́жник
Lorenz ~ = (опт.) Ло́ренців мно́жник
loss ~ = коефіціє́нт утра́т
luminance ~ = коефіціє́нт яскра́вости
luminosity ~ = спектра́льна світлова́ ефекти́вність
magnetomechanical ~ = магнетомехані́чне відно́шення, гіромагне́тне відно́шення (поділене на e/2mc)
mass ~ = 1. ма́совий мно́жник 2. фа́ктор (впливу) ма́си
mass-transfer ~ = коефіціє́нт перено́шення ма́си
meter ~ = апарату́рний поправко́вий мно́жник, по́правка на пара́метри при́ладу
mismatch ~ = коефіціє́нт не́збі́гу
modifying ~ = поправко́вий коефіціє́нт
modulation ~ = глибина́ [коефіціє́нт] модуля́ції
monomial ~ = одночле́нний коефіціє́нт [мно́жник]
multiplication ~ = 1. (ел.) коефіціє́нт мно́ження [підси́лювання] 2. (яф) коефіціє́нт мно́ження [розмно́жування] нейтро́нів (у ядерному реакторі)
natural ~ = приро́дний чи́нник [фа́ктор]
negative gain ~ = коефіціє́нт відтво́рювання (ядерного палива), ме́нший від одини́ці
neutron multiplication ~ = коефіціє́нт мно́ження [розмно́жування] нейтро́нів (у ядерному реакторі)
noise ~ = коефіціє́нт шу́му
noise-reduction ~ = коефіціє́нт звукоізоля́ції [зме́ншування шу́му]
nondimensional ~ = безрозмі́рнісний коефіціє́нт [мно́жник]
nonlinear distortion ~ = коефіціє́нт неліні́йного спотво́рення
nonlinearity ~ = коефіціє́нт неліні́йности (амплітудної характеристики)
nonsingular ~ = несинґуля́рний мно́жник
normalization ~ = нормува́льний мно́жник
numerical ~ = числови́й мно́жник [коефіціє́нт]
obliquity ~ = (опт.) коефіціє́нт скі́сности
off-duty ~ = шпари́стість (послідовности імпульсів)
operation(al) ~ = 1. коефіціє́нт використа́ння (обладнання) 2. експлуатаці́йний пара́мет(е)р [чи́нник]
operator ~ = опера́торний мно́жник
optimum ~ = оптима́льний фа́ктор
orthogonality ~ = мно́жник ортогона́льности
partial rate ~ = (х.) парці́йний [парція́льний] фа́ктор шви́дкости
particle form ~ = формфа́ктор части́нки
peak ~ = ампліту́дний мно́жник [коефіціє́нт]
phase ~ = 1. фа́зовий мно́жник 2. коефіціє́нт (електричної) поту́жности
polarization ~ = поляризаці́йний мно́жник
polynomial ~ = поліно́мний коефіціє́нт [мно́жник]
positive gain ~ = коефіціє́нт відтво́рювання (ядерного палива), бі́льший за одини́цю
power ~ = коефіціє́нт (електричної) поту́жности
predominant ~ = домінівни́й чи́нник [фа́ктор]
pre-exponential ~ = передекспоне́нтний мно́жник
primary ~ = (Ваєрштрасів) пра́ймерний [перви́нний] мно́жник
prime ~ = про́сти́й мно́жник
proportionality ~ = коефіціє́нт пропорці́йности
pulse duty ~ = коефіціє́нт запо́внення (послідовности імппульсів)
Q(uality) ~ = добро́тність
quality ~ = (яф) коефіціє́нт я́кости промі́ння
rating ~ = номіна́льний пара́мет(е)р
reactive ~ = (ел.) коефіціє́нт реакти́вности
real ~ = ді́йсний мно́жник
reciprocal ~ = обе́рнений мно́жник
recovery ~ = коефіціє́нт відтво́рювання [реґенера́ції] (ядерного палива)
rectification ~ = коефіціє́нт випро́стування [випрямля́ння]
reflection ~ = коефіціє́нт відбива́ння [відбиття́]
relative luminosity ~ = (астр.) фу́нкція сві́тности
relaxation ~ = релаксаці́йний мно́жник
relevant ~ = стосо́вний [істо́тний] чи́нник
reliability ~ = (техн.) коефіціє́нт наді́йности
renormalization ~ = перенормо́вувальний коефіціє́нт
repeatability ~ = коефіціє́нт відтво́рюваности
rescaling ~ = коефіціє́нт перемасштабо́вування [змі́ни масшта́бу]
ripple ~ = коефіціє́нт пульса́ції
roughness ~ = (фіз. плинів) коефіціє́нт шо́рсткости
safety ~ = 1. коефіціє́нт безпе́ки 2. коефіціє́нт наді́йности 3. запа́с мі́цности (against – за, щодо)
scalar ~ = скаля́рний мно́жник
scale ~ = 1. масшта́бний мно́жник [коефіціє́нт], коефіціє́нт перераху́нку 2. ціна́ по́ділки (шкали), конста́нта шкали́
scaling ~ = масшта́бний мно́жник (у законі подібности)
screening ~ = коефіціє́нт екранува́ння
selectivity ~ = (х.) фа́ктор селекти́вности
self-shielding ~ = коефіціє́нт са́моекранування
sensitivity ~ = коефіціє́нт чутли́вости
separation ~ = коефіціє́нт ви́окремлення [відокре́млення] (ізотопів)
shadow ~ = 1. (опт.) тіньови́й мно́жник 2. (ел.) по́правка на сфери́чність
shape ~ = коефіціє́нт фо́рми
shielding ~ = коефіціє́нт екранува́ння
shrinkage ~ = коефіціє́нт зсіда́ння
sign ~ = зна́ковий мно́жник
similarity ~ = коефіціє́нт поді́бности
singular ~ = синґуля́рний мно́жник
small ~ = мали́й коефіціє́нт [мно́жник]
sound reduction ~ = коефіціє́нт звукоізоля́ції
sound transmission ~ = коефіціє́нт звукопропуска́ння [звукопрони́кности]
space ~ = коефіціє́нт запо́внення
spectroscopic ~ = спектроскопі́чний коефіціє́нт
spectroscopic splitting ~ = фа́ктор магне́тного розще́плення
specular-reflection ~ = коефіціє́нт дзерка́льного відбива́ння [відбиття́]
spherical-earth ~ = (ел.) по́правка на сфери́чність і неідеа́льну прові́дність
spherical-shape ~ = сфери́чність, коефіціє́нт сфери́чности
stability ~ = коефіціє́нт сті́йкости
static structure ~ = стати́чний структу́рний фа́ктор
statistical weight ~ = вагови́й мно́жник, мно́жник статисти́чної ваги́
step ~ = кро́ковий мно́жник
steric ~ = (х.) стери́чний фа́ктор
storage ~ = добро́тність
streamlining ~ = коефіціє́нт обті́чности
stress-concentration ~ = [SCF] коефіціє́нт концентра́ції напру́г [напру́жень] [ККН]
stress-intensity ~ = [SIF] коефіціє́нт інтенси́вности напру́г [напру́жень] [КІН]
structure ~ = (тт) структу́рний фа́ктор
supercompressibility ~ = (тд) коефіціє́нт сти́сности; по́правка на сти́сність (газу)
surplus ~ = додатко́вий мно́жник
thermal fission ~ = (яф) коефіціє́нт мно́ження [розмно́жування] на теплови́х нейтро́нах
thermal utilization ~ = (яф) коефіціє́нт використа́ння теплови́х нейтро́нів
transmission ~ = коефіціє́нт пропуска́ння
traveling-wave ~ = коефіціє́нт біжу́чої хви́лі
truncating ~ = обріза́льний мно́жник
turbidity ~ = фа́ктор каламу́тности
unbalance ~ = 1. коефіціє́нт розбалансува́ння 2. коефіціє́нт асиме́трії
unknown ~ = невідо́мий коефіціє́нт [мно́жник]
utilization ~ = коефіціє́нт використа́ння
variable ~ = змі́нний мно́жник [коефіціє́нт]
variation ~ = коефіціє́нт нерівномі́рности (освітлення)
wall(‑correction) ~ = по́правка на взаємоді́ю зі сті́нкою
weight ~ = вагови́й мно́жник [коефіціє́нт]
file I 1. файл || фа́йловий □ to open/close a ~ відкри́ти/закри́ти файл(а) 2. те́(ч)ка; швидкозшива́ч || те́(ч)ковий 3. (мн.) картоте́ка || картоте́ковий || склада́ти//‌скла́сти картоте́ку; зано́сити//‌зане́сти [вво́дити//‌вве́сти] до картоте́ки 4. ни́зка; шере́га || низко́вий; шере́говий
[faɪl]
active ~ = акти́вний файл
amendment ~ = файл змін
archived ~ = заархіво́ваний файл
backup ~ = резе́рвний [дублюва́льний] файл, резе́рвна ко́пія фа́йлу
batch ~ = паке́тний файл; кома́ндний файл
change ~ = файл змін
closed ~ = закри́тий файл
data ~ = файл да́них
detail ~ = файл специфіка́цій
document ~ = файл да́них
external ~ = зо́внішній файл
father ~ = вихідни́й файл, вихідна́ ве́рсія фа́йлу
flat ~ = про́сто організо́ваний файл
hidden ~ = схо́ваний файл
inerasable ~ = нести́рний файл
input ~ = файл початко́вих да́них
internal ~ = вну́трішній файл
master ~ = основни́й [головни́й] файл
multivolume ~ = багатотомо́вий файл
non-erasable ~ = нести́рний файл
open ~ = відкри́тий файл
output ~ = файл кінце́вих да́них [результа́тів]
problem ~ = файл зада́чі
program ~ = програмо́вий файл
protected ~ = захи́щений файл
scratch ~ = робо́чий [чернетко́вий] файл
self-extracting ~ = саморозгортни́й файл
spool ~ = бу́ферний файл
stream(‑oriented) ~ = пото́ковий файл
system ~ = систе́мний файл
temporary ~ = тимчасо́вий файл
text ~ = те́кстовий файл
update ~ = файл змін
work ~ = робо́чий файл
focus (мн. foci, focuses) 1. фо́кус || фо́кусний || фокусува́ти//‌сфокусува́ти (in – на, у); наво́дити//‌наве́сти на рі́зкість □ in ~ у фо́кусі; to bring into ~ помісти́ти у фо́кусі; to bring to a ~ сфокусува́ти; out of ~ не у фо́кусі, по́за фо́кусом, несфокусо́ваний; to go out of ~ розплива́тися//‌розпливти́ся 2. сфокусо́ваність 3. осере́док, це́нт(е)р || осере́дковий, це́нтровий 4. концентрува́ти(ся)//‌сконцентрува́ти(ся), зосере́джувати(ся)//‌зосере́дити(ся) (in, on, at – на) □ to ~ one’s attention [mind, efforts] on smth зосере́дити ува́гу [думки́, зуси́лля] на чомусь
['fəʊkəs, 'foʊkəs] (мн. foci ['fəʊsaɪ, 'foʊsaɪ])
~ of an earthquake = осере́док [це́нт(е)р] землетру́су
~ of an ellipse = фо́кус е́ліпса
~ of a plane algebraic curve = фо́кус пло́скої алґебри́чної криво́ї
actinic ~ = актині́чний фо́кус
astigmatic ~es = лі́нія фо́кусів, фо́кусна сму́га
back ~ = за́дній [дру́гий] фо́кус
Cassegrain ~ = Ке́сеґрейнів фо́кус
chemical ~ = актині́чний фо́кус
conjugate ~ = спря́жений фо́кус
coudé ~ = куде́-фо́кус
earthquake ~ = осере́док [це́нт(е)р] землетру́су
electrostatic ~ = електростати́чний фо́кус
external ~ = зо́внішній фо́кус
field ~ = (гф) фо́кус землетру́су
fixed ~ = 1. зафіксо́ваний [незмі́нний] фо́кус 2. зафіксо́вана сфокусо́ваність
fracture ~ = осере́док руйнува́ння, фо́кус зла́му
front ~ = пере́дній [пе́рший] фо́кус
lens ~ = фо́кус лі́нзи
image-side ~ = за́дній [дру́гий] фо́кус
internal ~ = вну́трішній фо́кус
meridional ~ = меридіона́льний фо́кус
moving ~ = рухо́мий фо́кус (у процесах самофокусування)
Newtonian ~ = Нью́тонів фо́кус
object-side ~ = пере́дній [пе́рший] фо́кус
paraxial ~ = фо́кус біляві́сних [параксі́йних] про́менів
plasma ~ = пла́змо́вий фо́кус
point ~ = точко́вий фо́кус
primary ~ = пере́дній [пе́рший] фо́кус
prime ~ = перви́нний [головни́й] фо́кус (телескопа)
principal ~ = головни́й фо́кус
real ~ = реа́льний фо́кус
rear ~ = за́дній [дру́гий] фо́кус
saddle ~ = сідлови́й фо́кус
sagittal ~ = саґіта́льний фо́кус
secondary ~ = за́дній [дру́гий] фо́кус
seismic ~ = осере́док [це́нт(е)р] землетру́су
tangential ~ = пере́дній [пе́рший] фо́кус
variable ~ = змі́нний фо́кус
virtual ~ = позі́рний фо́кус
grand 1. зага́льний, сума́рний 2. вислідни́й, підсумко́вий 3. головни́й 4. вели́кий
[grænd]
head 1. голова́ 2. ве́рхня части́на; пере́дня части́на □ at the ~ вгорі́, на поча́тку (of the page – сторінки); ~ first голово́ю [пере́дньою чи ве́рхньою части́ною] впере́д 3. (техн.) голо́вка; на́садок; наконе́чник 4. (комп.) (магне́тна) голо́вка 5. за́голо́вок || за́голо́вковий 6. верхі́в’я (річки) 7. голова́, керівни́к || чі́льний, головни́й, керівни́й || очо́лювати//‌очо́лити □ at the ~ на чолі́ 8. прямува́ти (for – до) 9. (фіз. плинів) висота́ стовпа́ (плину) 10. гідростати́чний тиск; на́тиск [на́пі́р] || натиско́вий
[hεd]
~ of a dislocation pileup = голова́ ску́пчення дислока́цій
arrow ~ = ві́стря стріли́
band ~ = голова́ [короткохвильова́ межа́] сму́ги (спектральної)
barrel ~ = дно ді́жки
bolt ~ = голо́вка болта́
comet ~ = голова́ коме́ти
counting ~ = голо́вка лічи́льника
cylinder ~ = дно цилі́ндра
dart ~ = кіне́ць спрямо́ваного ребра́ (графу)
detector ~ = дете́кторна [чутли́ва] голо́вка
dividing ~ = діли́льна голо́вка
elevation ~ = 1. (фіз. плинів) гідростати́чний тиск [на́тиск, на́пі́р]; потенція́льний на́тиск 2. (гф) горизо́нт візи́рування
energy ~ = динамі́чний на́тиск [на́пі́р] (сума потенціяльного та швидкісного), шви́дкісна висота́
erase ~ = стира́льна голо́вка
fixed ~ = нерухо́ма голо́вка
fluid ~ = на́тиск [на́пі́р] пли́ну
friction ~ = тертьова́ втра́та на́тиску [напо́ру]
fuzzy ~ = розпли́вчаста голова́ (комети)
gage ~ = мі́рча [вимі́рювальна] голо́вка, голо́вка вимі́рювача
hammer ~ = голо́вка молотка́
indexing ~ = діли́льна голо́вка
interchangeable ~ = знімна́ [замі́нна] голо́вка
laser ~ = ла́зерна голо́вка
liquid ~ = на́тиск [на́пі́р] рідини́
magnetic ~ = магне́тна голо́вка
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] голо́вка
micrometer ~ = мікрометри́чна голо́вка
movable ~ = рухо́ма голо́вка
moving ~ = рухо́ма голо́вка
natural ~ = приро́дний на́тиск [на́пі́р]
optical (sensing) ~ = опти́чна (чутли́ва) голо́вка
photoelectric ~ = фотоелектри́чна голо́вка
photometer ~ = фотометри́чна голо́вка
pickup ~ = голо́вка звукознімача́
piezometric ~ = п’єзометри́чна висота́
piston ~ = дно по́ршня [то́лока]
polar ~ = поля́рна голо́вка (молекули)
potential ~ = потенція́льний на́тиск [на́пі́р]
pressure ~ = гідростати́чний на́тиск [на́пі́р]; висота́ ти́ску
print(er) ~ = друкува́льна голо́вка
printing ~ = друкува́льна голо́вка
read(ing) ~ = (комп.) чита́льна [зчи́тувальна] голо́вка
read-write ~ = (комп.) чита́льно-запи́сувальна голо́вка
record(ing) ~ = голо́вка (звуко)за́пису
removable ~ = знімна́ голо́вка
reproducing ~ = відтво́рювальна голо́вка
rivet ~ = голо́вка за́клепки [ню́ти]
rotary ~ = обертна́ голо́вка
rotating ~ = обертна́ голо́вка
running ~ = пото́чний за́голо́вок; колонти́тул
sample ~ = голо́вка зразка́
scan(ning) ~ = сканува́льна голо́вка
sensing ~ = 1. чутли́ва голо́вка 2. мі́рча голо́вка
sound ~ = звукова́ голо́вка
static ~ = гідростати́чний на́тиск [на́пі́р]; висота́ стати́чного ти́ску
suction ~ = висота́ всмо́ктування [відсмо́ктування]
tapered ~ = коні́чна голо́вка
total ~ = по́вний на́тиск [на́пі́р]
velocity ~ = шви́дкісний на́тиск [на́пі́р]
water ~ = на́тиск [на́пі́р] води́
homomorphism гомоморфі́зм (into – у/в; onto – на)
[ˌhəʊməʊ'mɔːfɪzəm, ˌhoʊmə'mɔːrf-]
algebra ~ = гомоморфі́зм а́лґебр
canonical ~ = каноні́чний гомоморфі́зм
chain ~ = ланцюго́вий гомоморфі́зм
composition ~ = до́буток [компози́ція] гомоморфі́змів
flat ~ = пло́ский гомоморфі́зм
group ~ = гомоморфі́зм групи
inverse ~ = обе́рнений гомоморфі́зм
join ~ = гомоморфі́зм за об’єдна́нням
lattice ~ = ґратко́вий [ла́тице́вий, структу́рний] гомоморфі́зм
local ~ = лока́льний гомоморфі́зм
module ~ = гомоморфі́зм мо́дулів
natural ~ = приро́дний гомоморфі́зм
normal ~ = норма́льний гомоморфі́зм
operator ~ = опера́торний гомоморфі́зм
partial ~ = частко́вий гомоморфі́зм
principal ~ = головни́й гомоморфі́зм
pseudo-zero ~ = псевдонульови́й гомоморфі́зм
retract ~ = ретра́ктний гомоморфі́зм
ring ~ = гомоморфі́зм кі́лець
splitting ~ = розщепни́й гомоморфі́зм
suspension ~ = гомоморфі́зм надбудо́ви
transfer ~ = гомоморфі́зм перене́сення
zero ~ = нульови́й [тривія́льний] гомоморфі́зм
host 1. (про кристал) (тт) госпо́дар; (мін.) основни́й 2. осно́ва (активної речовини лазера, люмінесцентного матеріялу тощо) 3. головни́й комп’ю́тер
[həʊst, hoʊst]
ideal 1. (матем.) ідеа́л (over p – над p) || ідеа́ловий 2. ідеа́льний, доскона́лий 3. (матем.) невласти́вий
[aɪ'dɪəl, aɪ'diːəl]
absolutely prime ~ = абсолю́тно про́сти́й ідеа́л
adjoint ~ = спря́жений ідеа́л
block ~ = бло́ковий ідеа́л
closed ~ = за́мкнений ідеа́л
complete ~ = по́вний ідеа́л
completely prime ~ = цілко́м про́сти́й ідеа́л
conductor ~ = провідни́й ідеа́л
contracted ~ = сти́снений ідеа́л
decomposable ~ = розкла́дний ідеа́л (into primary ideals – на праймерні ідеали)
distinguished ~ = позна́чений ідеа́л
divisorial ~ = диві́зорний ідеа́л
divisorless ~ = максима́льний ідеа́л
equidimensional ~ = незмі́шаний ідеа́л
extension ~ = надідеа́л
fractional ~ = дробо́ви́й ідеа́л
fundamental ~ = фундамента́льний ідеа́л
homogeneous ~ = однорі́дний ідеа́л
improper ~ = невласти́вий ідеа́л
invertible ~ = оборо́тний ідеа́л
left ~ = лівоіде́ал, лі́вий іде́ал
maximal ~ = максима́льний ідеа́л
minimal left ~ = мініма́льний лівоіде́ал [лі́вий ідеа́л]
minimal right ~ = мініма́льний правоіде́ал [пра́вий ідеа́л]
nil ~ = нільідеа́л
nil left ~ = лі́вий нільідеа́л
nil right ~ = пра́вий нільідеа́л
non-nil ~ = нені́ль-ідеа́л
primary ~ = пра́ймерний ідеа́л
prime ~ = про́сти́й ідеа́л
principal ~ = головни́й ідеа́л
proper ~ = власти́вий ідеа́л
radical ~ = радика́ловий ідеа́л
right ~ = правоіде́ал, пра́вий іде́ал
secondary ~ = секонда́рний ідеа́л
semiprime ~ = напівпро́сти́й ідеа́л
simple left ~ = мініма́льний лівоіде́ал [лі́вий ідеа́л]
simple right ~ = мініма́льний правоіде́ал [пра́вий ідеа́л]
tertiary ~ = терці́йний ідеа́л
two-sided ~ = двобі́чний ідеа́л
unit ~ = одини́чний ідеа́л
unmixed ~ = незмі́шаний ідеа́л (of dimension d – вимірности d)
leading 1. провідни́й; керівни́й; головни́й; чі́льний 2. (про член ряду, многочлена) найста́рший, головни́й
['liːdɪŋ]