Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «геш-таблиця» на інших ресурсах:

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

hash-table = ['hæʃˌteɪbl] геш-табли́ця
table = [teɪbl] 1. табли́ця 2. зве́дення 3. ро́зклад 4. стіл 5. планше́тний стіл
• ~ of angles
= табли́ця куті́в
• ~ of contents
= зміст
• ~ of factorials
= табли́ця факторіа́лів
• ~ of logarithms
= табли́ця логари́тмів (логари́фмів)
• ~ of multiplication
= табли́ця мно́ження
• ~ of random numbers
= табли́ця випадко́вих чи́сел
• ~ of sines
= табли́ця си́нусів
• ~ of squares
= табли́ця квадра́тів (чисел)
• ~ of symbols
= спи́сок по́значок (позна́чень)
• ~ of values (of a function)
= табли́ця зна́чень (фу́нкції)
• ~ with two entries
= двовходо́ва табли́ця
• accelerator ~
= спи́сок швидки́х (гаря́чих) кла́віш
• accuracy ~
= табли́ця по́правок
• analysis-of-variance ~
= табли́ця дисперсі́йного ана́лізу
• approximate ~
= табли́ця набли́жених зна́чень
• attribute-value ~
= спи́сок зна́чень атрибу́тів
• boxed ~
= розгра́флена табли́ця
• bundle ~
= табли́ця умо́вних атрибу́тів
• character code ~
= ко́дова табли́ця
• checking ~
= перевіря́льна табли́ця
• collating sequence ~
= впорядко́вувальна табли́ця ваг (в кодах ASCII)
• colo(u)r ~
= табли́ця кольорі́в
• colo(u)r-translation ~
= табли́ця перетво́рень кольорі́в
• configuration ~
= конфігура́тор
• conversion ~
= табли́ця переве́дення (одних величин в інші); табли́ця перетво́рень
• correction ~
= табли́ця по́правок
• correlation ~
= кореляці́йна табли́ця
• criteria ~
= табли́ця крите́ріїв
• data ~
= табли́ця да́них
• decision ~
= табли́ця ро́зв’язків (прийняття рішень)
• decoding ~
= табли́ця декодува́ння
• difference ~
= табли́ця різни́ць
• digit-multiplication ~
= табли́ця мно́ження
• dynamical dispatch virtual ~
= віртуа́льна табли́ця динамі́чного диспетчерува́ння
• file allocation ~
= табли́ця розташува́ння фа́йлів, табли́ця FAT
• frame ~
= табли́ця фре́ймів (сторінкових блоків)
• frequency ~
= табли́ця часто́т
• function ~
= табли́ця (зна́чень) фу́нкції
• global descriptor ~
= табли́ця глоба́льних дескри́пторів
• hash ~
= геш-табли́ця
• header ~
= табли́ця па́спортних да́них (на початку програми чи масиву)
• integral ~
= табли́ця інтеґра́лів
• interrupt descriptor ~
= табли́ця дескри́пторів перерива́нь
• jump ~
= табли́ця перехо́дів
• local descriptor ~
= табли́ця лока́льних дескри́пторів
• logarithmic ~
= табли́ця логари́тмів
• look-at ~
= переглядо́ва табли́ця
• look-up ~
= довідко́ва табли́ця
• mapping ~
= табли́ця відобра́жень
• mathematical ~
= математи́чна табли́ця
• matrix ~
= табли́ця-ма́триця
• multiplication ~
= табли́ця мно́ження
• numerical ~
= числова́ табли́ця
• ordered ~
= впорядко́вана табли́ця
• page ~
= табли́ця сторіно́к (в пам’яті)
• partition ~
= табли́ця розпо́ділу (диска на сеґменти)
• plotting ~
= планше́тний графобудува́ч; планше́тний стіл графобудувача́
• polarization ~
= поляризаці́йна табли́ця (організовувати опрацьовування розподілених запитів)
• precedence ~
= табли́ця передува́нь
• public volume ~
= табли́ця загальнодосту́пних томі́в (в операційній системі)
• reference ~
= довідко́ва табли́ця
• relocation ~
= табли́ця пересува́нь; табли́ця переадреса́ції
• rendition ~
= табли́ця відпові́дностей
• routing ~
= табли́ця маршру́тів
• security ~
= табли́ця за́хисту (даних)
• set-used ~
= табли́ця використо́вуваних при́строїв чи програ́м
• simple ~
= про́ста́ табли́ця
• simplex ~
= си́мплексна табли́ця
• state ~
= табли́ця ста́нів
• statistical ~
= статисти́чна табли́ця
• symbol ~
= табли́ця перекодо́вування си́мволів; табли́ця (відпові́дності) си́мволів; табли́ця ідентифіка́торів
• track ~
= табли́ця розпо́ділу дорі́жок
• transfer ~
= табли́ця перехо́дів
• translation ~
= адре́сна табли́ця; табли́ця сторіно́к
• trigonometric ~
= тригонометри́чна табли́ця
• truth ~
= табли́ця і́стинності
• two-input ~
= двовхо́дова табли́ця
• usability ~
= табли́ця використо́вності (програмових модулів тощо)
• user profile ~
= табли́ця характери́стик користувача́
• visual ~ of contents
= нао́чний зміст (в технології документування)
• X-Y ~
= координа́тний графобудува́ч