Знайдено 126 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «гарний» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

awesome [ˈɔːsəm ˈɑː-] adj
    1) що вра́жає, разю́чий, приголо́мшливий, фантасти́чний, грандіо́зний
    2) розм. відмі́нний, га́рний, хоро́ший, фа́йний Обговорення статті
beautiful [ˈbjuːtəfl, амер. ˈbjuːt̬-] adj
    гарний, красний, хороший, пишний, красивий, чудовий, зап. фа́йний; (також о зовнішн.) вродли́вий, го́жий, приго́жий, чепурни́й, красови́тий, красі́тний, ло́вкий, фаміл. бра́вий; чарівни́й, ле́пський, прина́дний, прива́бний, сподо́бний, чепурни́й, чупа́рний
    • beautiful lie — солодка брехня
    • the beautiful people —
    а) вибра́нці До обговорення, бомонд, відомні (знамениті) люди, світські кола До обговорення
    б) (в 1960-х) хіппі
    • the body beautiful — ідеал фізичного тіла
[Nothing is beautiful from every point of view. Horace. — Немає таких речей, що б були гарними з усіх точок зору. Горацій.] Обговорення статті
brave [breɪv]
  1. adj
    1) хоро́брий, сміли́вий, відва́жний, безбо́язний
    2) літер. чудо́вий, га́рний, кра́сний
    • brave new world — перев. ірон. чудовий новий світ
    • put a brave face on something — переважні західні вітри До обговорення
  2. n
    1) (мн. the brave) хоробрі люди, сміливці
    2) заст. індіа́нський воїн
  3. v
    1) хоробро зустрічати
    2) кидати виклик, бравува́ти
[He who is brave is free. Seneca. — Хоробрий є вільним. Сенека.] Обговорення статті
conducive [kənˈdjuːsɪv] adj
    сприя́тливий, що сприя́є (чомусь); до́брий (на щось), га́рний (на щось) Обговорення статті
darling [ˈdɑːlɪŋ, амер. ˈdɑːrl-]
  1. n
    1) любий, люба, коханий, кохана, рідний, рідна, милий, мила
    2) улюбленець, мазун
    • summer’s darling — див. farewell-to-spring
  2. adj
    1) любий, дорогий, коханий, милий, рідний
    2) улюблений; заповітний, жаданий
    3) чарівний, чудовий, гарний, діал. файний Обговорення статті
dinky [ˈdɪŋki] adj
    1) мініатю́рний, мале́нький, дрібню́ній
    2) перев. брит. наря́дний, оша́тний, га́рний, ви́шуканий Обговорення статті
glad
I [glæd]
  1. adj (gladder, gladdest)
    1) ра́дий, весе́лий, задово́лений, вдово́лений
    2) гарний, веселий, радісний, приємний, втішний
    3) вдячний
    ‣ she was alive, which was something to be glad about — вона була жива, і це вже був привід для радощів
    ‣ I’m really glad to hear that — я дуже радий це чути
    ‣ glad tidings — гарні новини
    ‣ he was glad for the excuse to put it off — він був вдячний за можливість відкласти це
    ‣ he will be glad to carry your bags — він з задоволенням віднесе ваші валізи
  2. v (glads, gladding, gladded)
    літ. радувати, тішити, звеселяти; приносити втіху, задоволення
    ‣ Albion’s lessening shore could grieve or glad mine eye — берег Альбіону, що стає все тоншим, приносить мому оку то втіху то сум До обговорення
[Let the wife make the husband glad to come home, and let him make her sorry to see him leave. Martin Luther. — Жінка має робити так, щоб чоловік радів приходячи додому, а чоловік має робити так, щоб жінка шкодувала, що він йде (вранці). Мартін Лютер.] Обговорення статті
handsome [ˈhænsəm] adj (handsomer, handsomest)
    1) (перев. про чоловіків) га́рний, ста́вний, вродли́вий
    2) (про число, суму) значни́й, вели́кий
    3) перев. діал. підхо́жий, прида́тний
    4) спритний, вправний, винахідливий
    5) ще́дрий
[Handsome is as handsome does — Робота сама за себе скаже] Обговорення статті
hype [haɪp]
I розм.
  1. n
    1) розкручування (актора тощо), просування (товару тощо), піар; рекламний галас
    2) замилювання очей, окозамилювання, омилення, введення в оман
    3) шахрайство, облуда, дури́світство, дуріння
  2. v
    1) розкручувати (товар, ідею…), піарити, (інтенсивно) рекламувати
    2) замилювати очі, вводити в оману, туману пускати
    3) обма́нювати, ошукувати, підду́рювати
II
  1. n
    1) (hypodermic) сленг. підшкірна ін’єкція; шприц, голка (для підшкірних ін’єкцій)
    2) сленг. наркоман, нарік (особл. той, що колеться)
  2. v
    1) (перев. be hyped up) стимулювати, збуджувати, хвилювати (когось)
    2) збільшувати
III adj
    сленг. чудо́вий, ду́же га́рний, добря́чий, добре́нний, крути́й Обговорення статті
lovely [ˈlʌvli]
  1. adj (lovelier, loveliest)
    1) гарний, чарівний, привабливий
    2) розм. чудовий, чарівний; приємний
  2. n (pl lovelies)
    розм. красу́ня, вродли́виця, кра́ля
  3. excl
    чудово! Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

affair [ɘˈfeɘ] n (звич. pl)
1. справа, діло; питання;
  an important ~ важливе питання;
  a delicate ~ делікатне питання;
  a private ~ приватне питання;
  an unpleasant ~ неприємне питання;
  an ~ of honour справа честі;
  an ~ of life and death питання життя і смерті, дуже важливе питання;
  an ~ of a few days питання декількох днів;
  to administer ~s керувати справами;
  to arrange, to manage/ to settle one’s ~s владнати свої справи;
  to conduct ~s вести справи;
  to have an ~ with… мати справу з…;
  to put one’s ~s in order навести порядок у своїх справах;
  to take interest in smb’s ~s цікавитися чиїмись справами;
  it is an ~ of a few days це питання кількох днів;
  it is a strange ~ дивна справа;
  it’s none of your ~s/ it is not your ~ це не твоє діло;
  mind your own ~s розм. не лізь(те) не у свою справу;
  that is not my ~ це не моя справа;
  the dance was a great ~ for all of us бал був великою подією для всіх нас;
2. pl справи; заняття;
  business ~s службові справи;
  civil ~s цивільні справи;
  current ~s поточні справи;
  domestic, internal ~s внутрішні справи;
  foreign, external ~s зовнішні справи;
  international ~s міжнародні події;
  military ~s воєнні події;
  political ~s політичні події;
  public ~s громадські події;
  a man of ~s ділова людина;
  ~s of state державні справи;
  the minister for Foreign Affairs міністр закордонних справ;
  the minister for Home Affairs міністр внутрішніх справ;
3. любовний зв’язок;
  a love ~ любовна інтрига;
  to have an ~ with smb мати «роман» з кимсь;
4. розм. пригода, «історія», «штука», «річ»;
  the concert was a nice ~ це був гарний концерт;
  the meeting was a noisy ~ збори були дуже шумними;
5. сутичка, бій.

USAGE: Українські іменники справа, діло, подія можуть передаватися англійськими іменниками affair, business, matter, проте вони відрізняються відтінками значень. Affair описує серйозну або тривіальну подію, яка розглядається переважно в процесі її розвитку й тісно пов’язана з особистим життям чи суспільною діяльністю людини. Business передбачає негативну або іронічну оцінку мовця, а matter означає подію, яка стосується інтересів чи долі людини й вимагає обдумування і розв’язання проблем, пов’язаних з нею, наприклад: а sorry affair сумна історія; а matter of importance важлива справа; to discuss the matter обговорити питання; А fine business it was! Нічого собі історія!

all get-out [ˌɔ:lˈgetaʋt] а амер. sl можливий, уявний;
  as ~ у вищій мірі;
  he’s handsome as ~ він неймовірно гарний.
appetite [ˈæpɪtaɪt] n
1. апетит;
  а bad ~ поганий апетит;
  a good ~ хороший апетит;
  a healthy ~ здоровий апетит;
  a hearty ~ дуже гарний апетит;
  to satisfy one’s ~ задовольняти чийсь апетит;
  to whet one’s ~ збуджувати чийсь апетит;
  to spoil one’s ~ псувати комусь апетит;
  good ~! смачного!;
2. інстинктивний потяг;
  sexual ~ статевий потяг;
3. охота, бажання, схильність;
  an ~ for reading схильність (охота) до читання; ◊
  a good ~ is the best sauce присл. голод – найкращий кухар;
  ~ comes with eating апетит приходить під час їжі.
bloom [blu:m] n
1. цвіт, цвітіння;
  to come, to burst into ~ розцвітати;
2. квітка;
3. перен. розквіт;
  in full ~ у повному розквіті (сил);
4. рум’янець, гарний колір обличчя;
5. випромінювання, флуоресценція;
6. найвищий сорт родзинок;
7. мет. сталева заготівля; блюм; криця.
boy [bɔɪ] n хлопець, хлопчик;
  a big ~ великий хлопець, парубійко;
  a blue-eyed ~ голубоокий хлопець;
  a fair-haired ~ світловолосий хлопець;
  a little ~ маленький хлопчик;
  a bright ~ кмітливий хлопчик;
  a clever ~ розумний хлопчик;
  a dear ~ дорогий хлопчик;
  a good ~ гарний хлопчик;
  a nice ~ славний хлопчик;
  a pale ~ блідий хлопчик;
  a poor ~ бідний хлопчик;
  a talented ~ талановитий хлопчик;
  a ~ of three трирічний хлопчик;
  you nasty ~! ти, осоружний хлопчисько!;
2. розм. парубок; молода людина;
  an old ~ старий шкільний (університетський) товариш; друзяка; старий;
3. розм. син, хлопчина;
4. мор. юнга;
5. посильний;
6. (the ~) розм. шампанське; ◊
  a big ~ 1) хазяїн, верховода; 2) військ. жарг. важка гармата;
  ~ and man з молодих років;
  ~ in buttons коридорний, ліфтер;
  ~ love кущовий полин;
  my ~! 1) правда?, невже?; 2) чудово!;
  since Adam was a ~ з незапам’ятних часів;
  the ~s in blue поліційні моряки; амер. іст. американські федеральні війська.

USAGE: Українському іменнику хлопець в англійській мові відповідають boy, chap, fellow, lad, youngster, youth, guy. Ці синоніми розрізняються відтінками значення і стилістично. Boy має найбільш загальне значення і є стилістично нейтральним. Chap i fellow — розмовні слова; lad часто вживається як фамільярне слово. Youngster підкреслює прихильне ставлення або співчуття стосовно хлопця, про якого йде мова. Youth – це юнак, а guy має розмовне стилістичне забарвлення. У США воно означає хлопець, парубок, а в Англії – дивак.

button-hole [ˈbʌtnhɘʋl] n
1. петля; петелька;
2. розм. квітка в петельці; бутоньєрка;
3. маленький гарний ротик; губки бантиком.
calligraphy [kɘˈlɪgrɘfɪ] n
1. каліграфія; чистописання;
2. (гарний) почерк.
catch [kætʃ] n
1. спіймання, захват; захоплення;
2. улов, здобич; вигідне придбання;
  a fine ~ of fish гарний улов риби;
3. хитрість, пастка; підступ;
  a ~ question каверзне питання;
  no ~ невигідне придбання; невелика цінність; гріш ціна;
  that’s the ~ у цьому вся хитрість;
  there must be a ~ somewhere тут щось не те;
4. клямка; засув; шпінгалет;
5. тех. гальмо, стопор;
6. втрата на мить (голосу);
  with a ~ voice уривчастим голосом; 7. обривки, уривки; 8. спорт. кетч; гра в м’яч;
9. с. г. самосів хлібних злаків; ◊
  a ~ing fish is not the whole of fishing присл. не все рибальство в тому, що рибу піймати;
  a ~ phrase демагогічний лозунг; яскрава реклама;
  a ~ stitch шов «ялинкою »;
  ~ letters друк. колонтитул;
  ~ line друк. контрольний рядок у гранці набору; театр. репліка, розрахована на сміх у залі.
complexion [kɘmˈplekʃ(ɘ)n] n
1. колір обличчя (деколи волосся, очей);
  a dark ~ смуглий колір обличчя;
  a fair ~ гарний колір обличчя;
  a florid ~ червоний колір обличчя;
  a pasty ~ одутлий колір обличчя;
  a rosy ~ рум’яний колір обличчя;
  a sallow ~ жовтуватий колір обличчя;
2. вид; аспект;
  to put a different ~ on the matter подати справу в іншому світлі;
3. заст. темперамент.
compliment [ˈkɒmplɪmɘnt] n
1. комплімент, похвала;
  a doubtful, left-handed ~ сумнівний комплімент;
  a nice ~ гарний комплімент;
  a pretty ~ люб’язний комплімент;
  a sincere ~ щирий комплімент;
  a ~ on smb’s success похвала з нагоди чийогось успіху;
  to fish for ~s напрошуватися на компліменти;
  to lavish, to shower ~s бути щирим на компліменти;
  to pay, to make a ~ сказати комплімент;
2. люб’язність;
  to do smb the ~ of зробити комусь ласку;
  to do smb the ~ of inviting to dinner зробити комусь ласку – запросити на обід;
3. pl привіт, уклін, поздоровлення;
  to convey, to send one’s ~s передавати привіт;
  give my ~s to your mother передайте (від мене) привіт вашій мамі;
  with ~s з привітом (наприкінці листа);
4. заст. подарунок; ◊
  Bristol ~ на тобі, Боже, що мені негоже.
delicate [ˈdelɪkɪt] а
1. витончений, вишуканий;
  a ~ style вишуканий стиль;
  a ~ taste витончений смак;
2. елегантний, зроблений зі смаком, майстерний, мистецький;
  ~ lace тонке мереживо;
  ~ work тонка робота;
3. тендітний, слабкий, хирлявий;
  a ~ child слабка, хирлява дитина;
  a ~ figure струнка фігура;
  ~ health слабке здоров’я;
  ~ lungs слабкі легені;
  to be in ~ health мати слабке здоров’я;
4. ніжний; м’який;
  a ~ plant ніжна рослина;
  a ~ skin ніжна шкіра;
  a ~ shade of blue ніжний відтінок синього;
  ~ odour ніжний запах;
  ~ flavour ледве вловимий аромат;
  ~ differences тонкі, ледве помітні відмінності;
  ~ irony легка іронія;
  ~ touch легкий дотик;
5. чутливий; точний (про прилад);
  a ~ instrument високочутливий прилад;
6. гострий, тонкий, чутливий;
  a ~ ear гострий слух;
  a ~ hint тонкий натяк;
7. делікатний, складний (про питання);
  a ~ ground/subject делікатна тема;
  a ~ mission делікатна місія;
  a ~ situation делікатна ситуація;
8. гарний, приємний;
  ~ features тонкі риси обличчя;
9. смачний;
  a ~ dish смачна страва;
  ~ food легка їжа.
desirable [dɪˈzaɪ(ɘ)rɘbl] а
1. бажаний, жаданий;
2. відповідний, придатний, гарний.
devastatingly [ˈdevɘsteɪtɪŋlɪ] adv жахливо, неймовірно;
  ~ beautiful неймовірно гарний;
  ~ funny дуже смішний; сміх та й годі
dinky [ˈdɪŋkɪ] а (comp dinkier, sup dinkiest) розм. чепурний, ошатний, гарний, вишуканий.
dream [dri:m] n
1. сон;
  a bad ~ поганий сон;
  a good ~ гарний сон;
  a wild ~ дурний сон;
  sweet ~s! приємних снів! (побажання перед сном);
  to awake from a ~ проснутися;
  to have, to see а ~ бачити сон;
  to see smth/smb in one’s ~ бачити щось/когось у сні;
  to interpret ~s розгадувати сни;
2. мрія;
  a childhood ~ дитяча мрія;
  empty ~s пусті мрії;
  smb’s ~ of being (of becoming) smb мрія стати кимось;
  smb’s ~ of doing smth мрія щось зробити;
  to cherish a ~ плекати мрію;
  to realize all one’s ~s здійснити свої мрії;
  it was his ~ to become a writer він мріяв стати письменником.
especially [ɪˈspeʃ(ɘ)lɪ] adv
1. особливо;
  ~ good (clever, fine, important, interesting, necessary) особливо добрий (розумний, гарний, важливий, цікавий, необхідний);
  ~ in spring (at night, after dinner) особливо навесні (вночі, по обіді);
  ~ when I am tired особливо коли я втомлений;
  to like smth ~ щось особливо любити;
2. головним чином; зокрема;
  I liked the city, ~ its park мені сподобалося це місто, зокрема його парк.
euphrasia [ju:ˈfreɪzɪɘ] n гарний настрій; бадьорість.
fair2 [feɘ] a
1. прекрасний, гарний, красивий;
2. ясний, чистий;
  ~ weather ясна погода;
3. світлий, білявий;
  ~ hair світле (біляве) волосся;
4. справедливий, чесний;
  а ~ play чесна гра;
  to be ~ to smb бути справедливим до когось;
  it is not ~ це нечесно;
  ~ exchange справедливий обмін;
  ~ pay справедлива плата;
  it is ~ of smb to do smth справедливо з чийогось боку зробити щось;
  it is not ~ that… це нечесно, що…;
  it is not ~ that our application was rejected це нечесно, що наше прохання відхилили;
5. непоганий, задовільний;
  in ~ condition в непоганому стані;
6. сприятливий, гарний (про погоду);
7. широкий, просторий; багатий (на щось), рясний; достатній;
8. посередній (оцінка знань);
  your mark is ~ ставлю вам задовільну оцінку;
9. чималий, значний;
  a ~ copy остаточний варіант;
  a ~ income чималий, непоганий прибуток;
  a ~ play гра за правилами; ◊
  ~ and softly розм. тихіше!, легше!;
  ~ and softly go far (in a day) присл. ввічливістю і лагідністю можна досягти багато;
  ~ and square чесний, відвертий; (as) ~ as a lily (rose) гарна, як лілія (троянда), дуже гарна, хороша, як квітка;
  the ~ sex прекрасна половина людства, жінки;
  ~ to middling посередній, так собі;
  ~ weather friend друг до першої біди;
  ~ without, false within красиве зовні, та гниле всередині;
  ~ words компліменти, лестощі;
  for ~ дійсно, безумовно;
  the ~est looking shoe may pinch the foot присл. і найгарніший черевик може муляти ногу, зовнішність оманлива;
  through ~ or foul не дивлячись ні на що, при будь-яких обставинах;
  vanity ~ ярмарок марнославства, мирська суєта;
  ~ field and no favour рівна гра (боротьба);
  all’s ~ in love and war присл. в коханні та на війні всі засоби годяться.
fellow [ˈfelɘʋ] n
1. людина, парубок, хлопець;
2. побратим, товариш;
  ~ citizen співгромадянин;
  ~ countryman земляк, краянин;
  an honest ~ чесна людина;
  a nice, a good ~ хороший хлопець;
  old ~ старий, друже;
  poor ~ бідолаха;
  ~ traveller попутник;
  ~ worker співробітник;
  ~ student товариш по навчанню;
3. член наукового товариства; ◊
  a regular ~ амер. гарний хлопець, молодчина, молодець;
  my good ~ дорогий мій (звич. вжив. з відтінком несхвалення).
finale [fɪˈnɑ:lɪ] італ. n муз., літ. фінал, закінчення;
  the grand ~ гарний, славний, гідний кінець.
fine3 [faɪn] а
1. тонкий, витончений, вишуканий, прегарний, ніжний;
  a ~ intellect витончений розум;
  a ~ lady вишукана дама;
  ~ skin ніжна шкіра;
2. прекрасний, чудовий (часто ірон.); ірон. a ~ friend you are! який же ви приятель гарний!;
  it’s ~ to go there! поїхати туди – це просто чудово!;
  to have a ~ time чудово провести час;
3. високої якості; очищений, рафінований; високопробний;
  gold 22 carats ~ золото 88-ї проби (за метричною системою: проби 916);
4. точний;
  ~ mechanics точна механіка;
5. великий;
  ~ income чималий прибуток;
6. ясний, гарний, сухий (про погоду);
  ~ air здорове повітря;
  one ~ day одного чудового дня;
  one of these ~ days одного чудового дня (про майбутнє);
7. блискучий, пишний, нарядний (про костюм);
  ~ feathers нарядний, пишний одяг;
8. гострий, тонкий;
  a ~ edge гостре лезо;
  a ~ distinction тонкий відтінок;
9. дрібний;
  ~ sand дрібний пісок;
10. густий (про сітку); ◊
  a ~ gesture благородний жест;
  a ~ kettle of fish неприємність; отакої!, ось тобі маєш! гарненька історія;
  а ~ point (question) важке, делікатне питання;
  ~ weather for ducks дощова погода;
  ~ feathers make ~ birds присл. одяг прикрашає людину;
  the ~ arts образотворчі мистецтва (красне письменство, живопис, музика).
formful [ˈfɔ:mf(ɘ)l] а
1. гарний, витончений;
2. з багатою уявою, винахідливий.
fortunate [ˈfɔ:tʃ(ɘ)nɘt] а вдалий, щасливий; сприятливий;
  to be ~ to do smth пощастити зробити щось;
  he was ~ to get tickets йому пощастило дістати квитки;
  to be ~ in smth бути щасливим (удачливим) у чомусь;
  we were ~ in buying a nice house нам пощастило купити гарний будинок.

USAGE: Українському щасливий в англійській мові відповідають fortunate, happy, lucky. Fortunate вживається стосовно того, хто має успіх у якомусь починанні, хто одержує те, на що сподівався; happy – стосовно того, у кого серце сповнене щастя; lucky характеризує того, кому пощастило через збіг сприятливих обставин, а не завдяки зусиллям, наприклад: I was fortunate to have a good teacher of English. Мені пощастило мати хорошого вчителя англійської мови. I won’t be happy without you. Без тебе я не буду щасливою. We are very lucky to be alive after that accident. Нам пощастило залишитися живими після того нещасного випадку.

gallant [ˈgælɘnt] a
1. хоробрий, доблесний; лицарський;
  a ~ deed подвиг;
2. галантний, поштивий, шанобливий, люб’язний (до жінки);
  a ~ man шанобливий чоловік;
  ~ manners вишукані манери;
  ~ to do smth шанобливо робити;
3. любовний;
  ~ adventures любовні пригоди;
4. поет. гарний, красивий, прекрасний; величний; чудовий; пишний;
5. нарядний, елегантний, блискучий.
gay [geɪ] a
1. веселий; радісний; безтурботний;
  a ~ dance веселий танок;
  a ~ laughter веселий сміх;
  a ~ mood веселий настрій;
  a ~ person весела людина;
  a ~ song весела пісня;
  a ~ voice веселий голос;
  on this ~ occasion з цієї приємної/радісної нагоди;
  to be ~ бути веселим;
  to become ~ ставати веселим; розвеселитися;
2. яскравий, строкатий; нарядний; блискучий;
  ~ flowers яскраві квіти;
  ~ frocks святкові сукні;
  to be ~ with lights сяяти вогнями;
  to be ~ with streamers бути прикрашеним серпантином;
3. безпутний, непутящий;
  to lead a ~ life вести безпутне життя;
4. амер. сварливий; нахабний;
5. розм. напідпитку;
6. гомосексуальний;
  ~ people гомосексуалісти; ◊
  as ~ as a lark дуже веселий, життєрадісний;
  ~ bird, dog любитель утіх;
  ~ cat амер. сл. бродяга, що працює дуже рідко і короткий час за дуже високу платню;
  ~ Greek весела людина, гарний хлопець; веселий товариш по чарці;
  ~ lady легковажна жінка; карт. дама;
  ~ Lothario донжуан, ловелас (вираз зустрічається вперше у п’єсі Н.Роу «The Fair Penitent»);
  І don’t feel very ~ я почуваю себе не дуже добре;
  the ~ science заст. поезія (особл. про кохання).
good [gʋd] a (comp better; sup best)
1. гарний; хороший; добрий;
  ~ advice гарна порада;
  ~ behaviour гарна поведінка;
  a ~ book хороша книга;
  a ~ boy хороший хлопець;
  ~ breeding хороше виховання;
  a ~ deal досить багато;
  a ~ doctor хороший лікар;
  a ~ friend хороший друг;
  a ~ idea хороша думка;
  a ~ job хороша робота;
  a ~ man хороша людина;
  a ~ mark хороша оцінка;
  a ~ mother хороша мати;
  a ~ night хороша ніч;
  a ~ seat хороше місце;
  ~ soil добра (родюча) земля;
  a ~ story хороше оповідання;
  a ~ student хороший студент;
  a ~ teacher хороший вчитель;
  a ~ thing хороше місце;
  a ~ time добрий час;
  ~ weather гарна погода;
  to be a ~ student (pupil) добре вчитися;
  to be ~ to smb бути добрим до когось;
  to become ~ to smb ставати добрим до когось;
  to feel ~ добре себе почувати;
  to look ~ добре виглядати;
  to have a ~ time гарно провести час, добре повеселитися;
  to have а ~ night добре спати;
  he is a ~ dancer він гарно танцює;
  it is ~ of you to help him мило з твого боку, що ти допоміг йому;
  it’s ~ to be at home again добре знову бути вдома;
  life is ~ here тут живеться добре;
2. приємний;
  ~ looks приємна зовнішність;
3. корисний; придатний;
  to be ~ for a cold допомагати від простуди;
  to be ~ for smb бути корисним комусь/для когось;
4. умілий, вправний, майстерний;
  he will make a ~ doctor з нього вийде умілий (путящий) лікар;
5. підхожий, гідний; здібний (до – at);
  to be ~ at languages бути здібним до мов;
6. доброзичливий; добрий;
  ~ nature добродушність;
  to be ~ to smb виявляти доброту до когось;
7. сприятливий, позитивний; добродійний; чистий;
8. вихований; слухняний;
  ~ child слухняна дитина;
9. люб’язний, милий;
  it’s very ~ of you це дуже мило з вашого боку;
10. свіжий, незіпсований, доброякісний;
  ~ food доброякісна (свіжа) їжа;
11. справжній, непідробний;
12. надійний, кредитоспроможний;
13. здоровий; дужий;
  ~ heart здорове серце;
14. справедливий, законний; виправданий; обґрунтований;
15. достатній, значний, багатий, порядний, чималий;
  а ~ quarter of an hour добра чверть години; ◊
  as ~ as майже; все одно що;
  as ~ as one’s word вірний своєму слову;
  as ~ as pie амер. дуже гарний (симпатичний); вихований;
  as ~ as a play дуже цікаво, кумедно;
  as ~ as gold 1) золота людина; 2) дуже добрий, чудовий;
  as ~ as wheat амер. дуже добре, підходить;
  be ~ enough будьте ласкаві; будь ласка;
  ~ advice comes from the aged присл. добру пораду дає стара людина;
  ~ and hard амер. солідно, дуже;
  G. Conduct Badge амер. військ. значок за бездоганну службу;
  ~ faith 1) доброзичливість, чесність; 2) відданість, вірність;
  ~ for nothing 1) нікчема, нероба; 2) нікчемний, ні до чого не придатний;
  ~ fortune щастя, везіння, удача;
  ~ for you! амер. тим краще для вас!; браво!;
  ~ form гарні манери, вихованість;
  G. Friday церк. страсна п’ятниця;
  ~ God!/~ gosh!/~ heavens!/~ gracious! господи!/ боже мій!/боже праведний!;
  ~ hard work досить нелегка праця;
  ~ health is above wealth присл. найбільше багатство – здоров’я;
  ~ looser людина, що залишається спокійною у програшу;
  ~ luck! бажаю удачі!;
  ~ evening доброго вечора;
  ~ morning доброго ранку;
  ~-luck piece талісман;
  ~ man 1) благонадійна людина; 2) заможна, багата людина; 3) чоловік; 4) добродій (звич. вжив. при звертанні);
  ~ night на добраніч;
  ~ riddance 1) щасливе позбавлення; 2) ну й добре, що позбавились; полотном дорога;
  ~ sailor людина, що легко переносить морську качку;
  ~ Samaritan добрий самаритянин; людина, що співчуває і допомагає іншим (особл. нещасним);
  ~ sense здоровий глузд;
  ~ soul добра, чутлива душа;
  ~ turn добра послуга;
  ~ way далеко, на значній відстані;
  ~ wine needs no bush присл. гарний товар сам себе хвалить;
  my ~ man мій дорогий;
  one’s ~ books ласка, милість, прихильність;
  one’s ~ genius чийсь добрий геній;
  to make ~ дотримати слова; виконати обіцянку;
  too ~ to be true неймовірно, не може бути;
  your ~ lady ваша мила дружина. USAGE: 1. Вираз добре плавати (танцювати, читати, грати) часто передається сполученням прикметника good + віддієслівний ім.: a good swimmer (dancer, reader, player). 2. Good day вживається коли прощаються. Вираз є досить формальним. Для привітання вживається good afternoon. Інші вирази, вживані під час прощання:good night – на добраніч, good-bye, bye, bye-bye, see you later – бувайте; до побачення. How d’you do? слід вживати, коли вас знайомлять з кимсь. В американському варіанті він означає здрастуйте. Звичайна відповідь – теж How d’you do? 3. Українські словосполучення почувати себе добре, виглядати гарно перекладаються to feel well, to look well (а не good). 4. See dance, deal, poor, strong.
goodlike [ˈgʋdlaɪk] a розм.
1. гарний, гарненький; миловидий;
2. пристойний.
good-looking [ˌgʋdˈlʋkɪŋ] a гарний, красивий, вродливий; з приємною зовнішністю;
  a ~ girl красива/миловидна дівчина;
  a ~ youth красивий юнак. USAGE: See beautiful, interesting.
goodly [ˈgʋdlɪ] a (comp goodlier, sup goodliest)
1. гарний, красивий; миловидий, пригожий, гожий;
  ~ person красива людина;
2. великий; великого розміру, значний;
3. доброї якості, приємний; підхожий; зручний; чудовий.
grand [grænd] a
1. великий; грандіозний; величний;
  ~ general великий полководець;
  ~ jury велике журі (рада присяжних, що вирішує справу про віддання до суду);
  a ~ enterprise грандіозна ініціатива;
  a ~ project грандіозний проєкт;
  ~ spectacle величне видовище;
2. великий (про титули);
  G. Duke великий герцог; великий князь;
  G. Master великий магістр; гросмейстер (рицарського ордену);
  G. Turk турецький султан;
3. важливий, серйозний;
  a ~ mistake груба помилка;
  a ~ question важливе питання;
4. головний, основний;
  ~ staircase парадні сходи;
5. піднесений, благородний;
  in a ~ style у піднесеному стилі;
6. важний, статечний; знатний;
  a ~ company світське товариство;
  a ~ lady знатна дама;
  ~ people знать;
7. бундючний, зарозумілий;
8. чудовий, прекрасний; пишний; розкішний; імпозантний;
  a ~ banquet розкішний бенкет;
  ~ clothes пишне вбрання;
9. муз. великий, монументальний;
  ~ opera велика опера;
  ~ orchestra великий симфонічний оркестр;
  ~ piano рояль;
10. загальний;
11. гарний, добрий; приємний;
  ~ weather чудова погода;
  to have a ~ time гарно (приємно) провести час;
  we had ~ weather for trip погода під час нашої екскурсії була чудова;
  it was ~ of you to visit him чудово, що ви його відвідали;
12. вишукано (ошатно) одягнений; ◊
  the ~ finale гарний, славний, гідний кінець (вираз взято з концертних програм);
  the G. National великі національні скачки;
  the G. Old Man видатний діяч (так називали англійського політичного діяча У. Гладстона);
  the ~ staircase парадні сходи;
  the ~ total загальний підсумок;
  the ~ world світське товариство, «вищий світ». USAGE: Прикметники grand, magnificent, superb інколи вживаються без помітної різниці, проте grand, як правило, підкреслює великий розмір у поєднанні з високою якістю;
  magnificent вказує на розкішну зовнішність, а superb асоціюється з чимсь надзвичайно разючим і довершеним.
guide [gaɪd] n
1. провідник, гід; екскурсовод;
  a tour ~ екскурсовод;
2. керівник; порадник;
  an experienced ~ досвідчений керівник;
  to obey one’s ~ підкорятися своєму керівникові;
  to trust one’s ~ вірити своєму керівникові;
3. провідний принцип;
4. орієнтир; покажчик;
5. взірець, приклад;
6. путівник; посібник; підручник;
  a handy ~ корисний путівник;
  this handbook is a good ~ to London ця книжка – гарний путівник по Лондону;
7. військ. розвідник;
8. тех. напрямний пристрій;
9. мор. корабель-зрівнювач;
10. гірн. обсадна труба;
11. рад. хвилевід.
hand [hænd] n
1. рука (кисть);
  a clean ~ чиста рука;
  a dirty ~ брудна рука;
  a large ~ велика рука;
  a small ~ маленька рука;
  a strong ~ сильна рука;
  a tender ~ ніжна рука;
  a weak ~ слабка рука;
  a pair of ~s пара рук;
  one’s left ~ ліва рука;
  one’s right ~ права рука;
  the back of the ~ тильний бік руки;
  at, on ~ напохваті, поруч, близько; під рукою;
  by ~ від руки/ручним способом;
  in ~ у руках; у чиємусь розпорядженні;
  ~ in ~ пліч-о-пліч;
  ~ to ~ поруч;
  to carry smth in one’s ~s нести щось в руках;
  to clap one’s ~s аплодувати;
  to clasp, to grab, to grasp smb’s ~ стискати чиюсь руку;
  to hold smth in one’s ~s тримати щось в руках;
  to hold out one’s ~ простягати руку;
  to join ~s взятися за руки;
  to lay one’s ~s on класти руки на;
  to lead smb by the ~ вести когось за руку;
  to lift a ~ піднімати руку;
  to put down one’s ~ опускати руку;
  to raise, to put up one’s ~ піднімати руку;
  to shake ~s with smb вітатися з кимсь за руку;
  to wash one’s ~s мити руки;
  to wave one’s ~ махати рукою;
2. лапа, передня нога (тварини);
3. бік, сторона; позиція;
  on all ~s з усіх боків;
  on the one ~ з одного боку;
  on the other ~ з іншого боку;
  to have smth at ~ мати щось під руками (близько);
  to sit on smb’s left ~ сидіти ліворуч від когось;
  to sit on smb’s right ~ сидіти праворуч від когось;
4. тверда рука; контроль; влада, розпорядження;
  a firm ~ тверда рука;
  an iron ~ залізна рука;
  to fall into smb’s ~s попасти під чийсь контроль;
  to get out of ~ вийти з послуху;
  to get the upper ~ of smb (in smth) взяти верх над кимсь (у чомусь);
  to keep smb in ~ тримати когось в покорі (в послуху);
  to rule with a firm, a heavy ~ правити твердою рукою;
  to take smb in ~ взяти когось у руки;
5. стрілка (годинника);
  an hour ~ година стрілка;
  a minute ~ хвилинна стрілка;
  a second ~ секундна стрілка;
  the ~ of the clock стрілка годинника;
6. згода; обіцянка; згода на шлюб;
  to ask smb’s ~ просити чиєїсь руки;
7. допомога;
  a helping ~ допомога, помічник;
  to give, to lend a ~ подати допомогу;
8. участь, частка, роль;
  to have, to take a ~ in preparing this affair брати участь у підготовці цієї справи;
9. робітник; pl робочі руки, робоча сила;
  a hired ~ найманий робітник, наймит;
  a ranch ~ робітник на фермі;
  ~s wanted! потрібна робоча сила!;
10. pl мор. команда, екіпаж (судна);
11. виконавець; автор;
12. pl група, компанія;
13. майстер своєї справи; умілець; митець;
  he is a ~ for painting він добре малює;
14. уміння, майстерність, вправність;
  to be in ~ with smth майстерно робити щось;
  she has a ~ for painting вона гарно малює;
15. почерк;
  a bad ~ поганий почерк;
  a clear ~ чіткий почерк;
  a small ~ дрібний почерк;
  to write a good ~ мати гарний почерк;
16. підпис;
  under the ~ за підписом;
17. театр. розм. оплески;
18. джерело (інформації);
  the first ~ information інформація з перших рук/із надійних джерел;
19. крило (семафора);
20. пучок, жмут, в’язка;
21. долоня (як міра довжини);
22. окіст;
  a ~ of pork свинячий окіст;
23. повід, вуздечка; ◊
  at a ~ of від руки (загинути);
  at, on any ~ в усякому разі;
  for one’s own ~ для власної користі;
  he has a light ~ він тактовний (ввічливий);
  out of ~ негайно, вмить; експромтом;
  to be ~ and glove with smb бути дуже близьким з кимсь;
  to eat out of one’s ~ танцювати під чиюсь дудку;
  to get the better ~ одержати перевагу;
  to have clean ~s бути непідкупним (чесним);
  to have smb, smth on one’s ~s нести відповідальність за когось/ щось;
  to make a ~ досягати успіхів;
  to take smb, smth on one’s ~s брати на себе турботу про когось/щось;
  to throw up, in one’s ~ скласти зброю;
  to wash one’s ~s of smth умивати руки;
  to wring one’s ~ ламати собі руки;
  under ~ потай, таємно.

USAGE: Українському іменнику рука в англійській мові відповідає hand (від пальців до кисті) і arm (від кисті до плеча), а тому українському словосполученню нести в руках сумку (книгу, палку і т. і.) відповідає в англійській carry one’s bag, etc in one’s hand(s), а нести (тримати дитину на руках carry (hold) a child in one’s arms; взятися за руки to join hands; іти під руку walk arm in arm.

harvest [ˈhɑ:vɪst] n
1. жнива; збирання урожаю;
  at ~ під час жнив;
  during ~ протягом жнив;
2. урожай;
  an abundant ~ багатий урожай;
  an ample ~ рясний урожай;
  a bounteous ~ щедрий урожай;
  a good ~ гарний урожай;
  a poor ~ поганий урожай;
  a rice ~ урожай рису;
  a rich ~ великий урожай;
  a wheat ~ урожай пшениці;
  to bring in/ to get, to gather in, to reap a ~ збирати урожай;
  to reap the ~ знімати урожай, жати, жнивувати;
3. плоди, результати;
  to reap the ~ of one’s labour пожинати плоди своєї праці;
4. час збирання урожаю; рання осінь;
  ~ time час збирання врожаю (жнив); ◊
  ~ moon повний місяць перед осіннім рівноденням.
heavenly [ˈhev(ɘ)nlɪ] а
1. небесний, божественний; священний;
  a ~ angel небесний ангел;
  ~ oaths священні клятви;
  ~ spirit рел. святий дух;
  our ~ Father рел. отець наш небесний;
  the H. City, the H. Jerusalem бібл. святе місто, новий Єрусалим;
2. неземний, чистий;
  ~ beauty неземна краса;
  ~ thoughts чисті помисли;
3. чудовий, дивовижний, дуже гарний, прекрасний;
  a ~ day напрочуд гарний день;
4. астр. небесний;
  ~ bodies небесні тіла (світила).
jest [dʒest] n
1. жарт; дотеп;
  an inappropriate, a misplaced ~ недоречний жарт;
  a biting, a caustic, a malicious ~ злий жарт;
  in ~ жартома;
  to say smth in ~ сказати щось жартома;
  to speak in ~ жартувати;
2. глузування, насмішка, висміювання; глум;
  a ~ about smb, smth глузувати, насміхатися над кимсь, чимсь;
  to crack, to make a ~ глузувати;
3. об’єкт насмішок; посміховище, сміховисько;
  a standing ~ постійний об’єкт глузування; ◊
  many a true word is spoken in ~ присл. у кожному жарті є частка правди. USAGE: Українському жарт в англійській мові відповідають англійські jest та joke. Jest вживається з метою розсмішити, розважити інших, joke – щоб зробити задоволення самому собі. Jest викликає зневажливе ставлення до чогось, робить щось посміховищем;
  joke викликає гарний настрій та веселощі.
kind [kaɪnd] a
1. добрий, доброзичливий; сердечний; ласкавий;
  a ~ act гарний вчинок;
  a ~ face добре обличчя;
  a ~ father добрий батько;
  a ~ friend добрий друг;
  a ~ neighbour добрий сусід;
  a ~ person добра людина;
  a ~ word добре слово;
  to be ~ to smb бути добрим до когось;
2. люб’язний, уважний;
  a ~ letter люб’язний лист;
  a ~ smile люб’язна посмішка;
  to be ~ to smb бути люб’язним з кимсь;
  to be ~ enough to do smth бути настільки люб’язним, щоб зробити щось;
  you are very ~ ви дуже люб’язні, дякую;
  it is very ~ of you це дуже люб’язно (мило) з вашого боку;
  will (would) you be ~ enough, will you be so ~ as to do that будьте ласкаві (люб’язні), зробіть це;
  with ~est regards, Yours… з щирим привітом Ваш… (кінцівка листа);
3. слухняний, піддатливий;
  this horse is ~ in harness цей кінь добрий в упряжі;
4. тех. що піддається обробці;
5. м’який;
  hair ~ to the touch волосся, м’яке на дотик;
6. люблячий, ніжний;
7. природний, природжений;
8. хорошого (гарного) походження, гарної породи; хорошого сорту;
9. вдячний.
land [lænd] n
1. країна, держава, територія;
  a distant ~ далека країна;
  a foreign ~ чужа країна;
  one’s native ~ вітчизна, батьківщина;
  to return, to go back from distant ~s повертатися з далеких країн;
  to return, to go back from foreign ~s повертатися з чужих країн;
  to see new ~s бачити нові країни;
  to visit new ~s відвідувати нові країни;
  in all ~s у всіх країнах;
  throughout the ~ по всій країні;
2. суша, земля, суходіл;
  dry ~ суша;
  ~ forces сухопутні війська;
  ~ plants наземні рослини;
  to make the ~ мор. наблизитися до берега; відкрити берег;
  to raise, to sight ~ from a ship мор. відкрити (побачити) землю з корабля;
  to reach ~ досягти берега;
  to see ~ бачити землю/сушу;
  to go by ~ їхати по суші (поїздом, автомобілем тощо);
  to travel by ~ подорожувати по суші (поїздом, автомобілем тощо);
  on ~ на суші;
  on ~ and sea на суші й на морі;
  over ~ and sea по морю й суші;
  at last we reached ~ нарешті ми досягли землі (берега);
3. ґрунт, земля;
  arable ~ орна земля, нива, рілля;
  barren ~ безплідна, неродюча земля;
  fat, rich ~ родюча земля;
  poor ~ убога земля;
  fertile ~ родюча земля;
  good wheat ~ гарний ґрунт для пшениці;
  grazing ~ пасовищна земля;
  marginal ~ гранична земля;
  sandy ~ піщаний ґрунт;
  stony ~ каменистий ґрунт;
  waste ~ необроблена земля; пустир;
  ~ in crop, cropped ~ земля під культурою;
  ~ out of crop незасіяна земля;
  ~ under cultivation посівні площі;
  to clear ~ розчищати землю;
  to cultivate ~ орати (обробляти) землю;
  to irrigate ~ зрошувати землю;
  to redistribute ~ перерозподіляти землю;
4. земельна власність (ділянка);
  private ~ приватна земля;
  public ~ державна земля;
  to buy ~ купувати землю;
  to sell ~ продавати землю;
  to own ~s володіти землею;
  to work on the ~ займатися землеробством;
  a plot of ~ ділянка землі;
5. місцевість;
  forest ~ лісиста місцевість;
  mountainous ~ гориста місцевість;
6. pl земельні володіння, маєтки;
7. тех. вузька фаска;
8. військ. поле нарізу; ◊
  debatable ~ предмет суперечки;
  good ~!, my ~! амер. боже мій!;
  the Holy L. бібл. свята земля (Палестина);
  ~ credit земельний кредит;
  ~ grant відведення землі під будову;
  ~ plants наземні рослини;
  ~ power могутня держава;
  ~ register поземельний кадастр;
  ~ rent земельна рента (орендна плата);
  ~ retirement геол. вітрова ерозія ґрунту;
  ~ return рад. сигнал, відбитий від земної поверхні;
  ~ survey топографічне вимірювання, межування;
  ~ waiter митний доглядач;
  ~ warfare війна на суші;
  no man’s ~ нейтральна зона;
  the ~ flowing with milk and honey країна достатку, казкова країна; молочні ріки, кисільні береги;
  the ~ knows! амер. бог його знає!;
  the ~ of cakes країна балабушок (Шотландія);
  the ~ of dreams царство мрій;
  the L. of Promise, the Promised L. бібл. обітована земля;
  the ~ of stars and stripes країна зірок і смужок (США);
  the ~ of the golden fleece країна золотого руна (Австралія);
  the ~ of the leal рай, небеса;
  the ~ of the midnight sun країна опівнічного сонця (Норвегія);
  the ~ of the rising sun країна світанкового сонця (Японія);
  the ~ of the Rose країна троянди (Велика Британія);
  the ~ of the Thistle країна будяка (чортополоху) (Шотландія);
  to see ~ 1) побачити, до чого хилиться справа; 2) наблизитися до мети.

USAGE: See earth.

likely [ˈlaɪklɪ] a
1. імовірний, можливий;
  it is quite ~ дуже імовірно;
  are you ~ to see him? а ви його побачите?;
  he is ~ to come він напевно, можливо, прийде;
  I am ~ to be in Paris next week наступного тижня я, очевидно, буду в Парижі;
  where is he ~ to be? де він може бути?;
  we’re not ~ to stay ми навряд чи залишимося;
2. правдоподібний; що заслуговує довір’я;
  a ~ account звіт, що заслуговує довір’я;
  that’s a ~ story! ірон. звичайно!; усе так і було!;
3. підхожий; задовільний;
  that is the ~iest time to find him at home у цей час його легше всього застати вдома;
4. зручний, придатний;
  a ~ place зручне місце;
5. що подає надії;
  a ~ boy хлопчик, який може далеко піти;
  a ~ subject багатонадійна/ багатонадійна тема;
6. амер. гарний; з принадною зовнішністю;
  a ~ child гарне/чарівне дитя.
lovely [ˈlʌvlɪ] а гарний, прекрасний; миловидний, привабливий; чарівний, чудовий;
  а ~ day прекрасний день;
  а ~ face гарненьке обличчя;
  а ~ girl гарненька дівчина;
  а ~ woman гарненька жінка;
  ~ hair чудове волосся;
  ~ flowers чудові квіти;
  we had a ~ evening ми чудово провели вечір;
  we had a ~ time ми чудово провели час;
  what ~ weather! яка чудова погода!
mind [maɪnd] n
1. розум; глузд; а brilliant ~ блискучий розум;
  a quick ~ живий розум;
  а keen/а sharpnimble ~ живий гострий розум;
  а sound ~ здоровий розум;
  to be in sound ~ бути при здоровому розумі;
  to be out of one’s right ~ бути божевільним;
2. розумові здібності; інтелект; ум;
  a ~ game інтелектуальна гра;
  the great ~s of the world великі уми людства;
  to cultivate/to develop one’s ~ розвивати розумові здібності;
  to possess unusual powers of ~ мати гарні розумові здібності;
3. думка; погляд;
  to my ~ на мою думку;
  with one ~ одностайно;
  to be of one ~ бути одностайними; дотримуватися однієї думки;
  to be of the same ~ 1) бути одностайним; 2) залишатися при своїй думці;
  to change one’s ~ передумати;
  to come to/to cross/to enter one’s ~ прийти на думку;
  to get smth into one’s ~ взяти собі до голови;
  to get smth out of one’s ~ викинути з голови;
  to give smb a piece of one’s ~ висловити комусь свою думку;
  to have smth on one’s ~ мати щось на думці;
  she has smth on her ~ її щось тривожить;
  to read smb’s ~ читати чужі думки;
  to speak one’s ~ (out) висловлюватися відверто (несхвально);
  I am of your ~ я тієї ж думки;
4. пам’ять, спогад;
  absence of ~ забудькуватість, розсіяність;
  to bear, to keep in ~ пам’ятати; мати на увазі;
  bear that in ~! запам’ятай це!; май це на увазі!;
  to bring, to call to ~ 1) нагадувати; 2) пригадувати;
  I called his words to ~ я згадав його слова;
  to go, to pass out of one’s ~/to slip one’s ~ вискочити з голови;
  to lose one’s ~ втратити пам’ять;
5. настрій;
  cheerful ~ гарний настрій;
  in a bad state of ~ у поганому настрої;
  in a good state of ~ у гарному настрої;
  I was easy in my ~ у мене було спокійно на душі;
  I was uneasy in my ~ у мене було неспокійно на душі;
6. намір, бажання;
  to have a ~ to do smth мати намір (збиратися) зробити щось;
7. дух, душа;
  ~ and body душа і тіло; ◊
  a sound ~ in a sound body у здоровому тілі здоровий дух;
  many men, many ~s скільки голів, стільки й умів;
  out of sight, out of ~ присл. як з очей, так і з думки;
  to be in two ~s вагатися, бути в нерішучості;
  to make up one’s ~ зважитися; прийняти рішення. USAGЕ: У сполученнях to change one’s mind передумати; to make up one’s mind вирішити іменник mind узгоджується в числі з присвійним займенником чи іменником, який йому передує, e.g.: Не made up his mind. Він вирішив. Пор. They made up their minds. Вони вирішили.
morning [ˈmɔ:nɪŋ] n
1. ранок;
  an early ~ ранній ранок;
  a late ~ пізній ранок;
  a fine ~ гарний ранок;
  a quiet ~ тихий ранок;
  all ~ весь ранок;
  every ~ кожного ранку;
  one ~ одного ранку; якось уранці;
  tomorrow ~ завтра вранці;
  yesterday ~ вчора вранці;
  ~ edition ранкова газета, ранковий випуск (газети);
  ~ exercises ранкова зарядка;
  a ~ gown халат;
  ~ prayer ранкова служба;
  the ~ meal ранкова (ранішня) їжа;
  at five o’clock in the ~ о п’ятій годині ранку;
  at two in the ~ о другій годині ночі;
  from ~ to night з ранку до ночі;
  in the ~ вранці;
  on the ~ of the first of May вранці першого травня;
  on a nice ~ одного чудового ранку;
  on a spring ~ одного весняного ранку;
  Good ~! Доброго ранку!;
2. поет. ранкова зоря;
  a ~ star ранкова зоря Венера;
3. початок; ранній (перший) період;
  in the ~ of life на початку життя; ◊
  ~ glory бот. в’юнок.

USAGE: Morning у Великій Британії розпочинається після півночі, отже, українське 2-га година ночі відповідає англійському 2 o’clock in the morning.

nice [naɪs] а
1. приємний, милий, гарний, славний (тж ірон.);
  а ~ boy славний хлопчик;
  а ~ girl гарненька/ симпатична дівчина;
  а ~ day приємний/погожий день;
  a ~ dress славна сукня;
  а ~ face гарне обличчя;
  а ~ flat затишна квартира;
  a ~ party приємна вечірка;
  a ~ trip приємна подорож;
  a ~ song приємна пісня;
  ~ weather гарна/чудова погода;
  ~ to the feel приємний на дотик;
  ~ to the taste приємний на смак;
  to be ~ to smb добре ставитись до когось;
  to have a ~ time добре проводити час;
  to look ~ гарно виглядати;
  it is ~ of smb мило з чийогось боку;
  it is ~ of smb to do smth мило з чийогось боку щось зробити;
  how ~ to see you приємно вас бачити;
  they are very ~ people вони дуже приємні люди;
2. ірон. гарненький;
  a ~ state of affairs! ірон. гарненька історія!;
  a ~ one to talk йому легко говорити;
  here is a ~ mess I am in! в добру халепу я вскочив!;
  you have got us into a ~ mess! в гарненьку історію ти нас втягнув!;
3. тонкий, витончений; елегантний; зроблений зі смаком;
  a ~ taste витончений смак;
  to have a ~ taste in music добре розбиратися в музиці;
  he has a ~ judgement in these matters він добре розбирається у цих питаннях;
4. вишуканий (про манери);
5. гострий; тонкий; чутливий;
  a ~ distinction between two meanings тонка відмінність між двома значеннями;
  a ~ ear тонкий (гострий) слух;
  a ~ observer уважний спостерігач;
  a ~ shade of meaning тонкий відтінок значення;
  a ~ taste in literature тонкий літературний смак;
6. делікатний;
  a ~ question делікатне питання;
  a ~ handling делікатний підхід;
7. тонкий, точний, чутливий (про механізм);
  the ~st scales найточніші терези;
8. смачний, апетитний;
  a ~ breakfast смачний сніданок;
  ~ food смачна їжа;
  ~ ice-cream смачне морозиво;
  ~ wine смачне вино;
9. люб’язний, уважний; тактовний; милий;
  to be ~ to smb бути люб’язним з кимсь;
  everybody was very ~ to me всі були дуже люб’язні зі мною;
  how ~ of you to come and see me як люб’язно з вашого боку провідати мене;
10. скромний, вихований; морально бездоганний (перев. у заперечних реченнях);
  to be not too ~ in business methods не бути морально бездоганним у ділових питаннях;
  ~ girls don’t go there порядні дівчата туди не ходять;
11. розумний; доречний;
  a ~ remark доречне зауваження;
12. ретельний; докладний; скрупульозний;
  a ~ inquiry ретельне розслідування;
13. вибагливий, вимогливий; перебірливий; причепливий;
  a ~ critic вибагливий критик/рецензент;
  ~ in one’s food перебірливий у їжі;
13. розпусний;
14. манірний; удавано соромливий;
15. заст. неістотний; дріб’язковий;
16. ірон. дурний, темний; неуцький; поганий; непристойний;
  that’s a ~ way to meet your aunt in such a way! не годиться зустрічати тьотю таким чином! ◊
  here is a ~ muddle! ну й плутанина!;
  I hope it will be ~ and fine сподіваюсь, що погода не підведе.

USAGE: See kind, part.

nice-looking [ˌnaɪsˈlʋkɪŋ] а
1. миловидий;
2. гарний, вродливий, красивий;
3. привабливий.
paint [peɪnt] n
1. фарба;
  a dry ~ суха фарба;
  a thick ~ густа фарба;
  an oil ~ олійна фарба;
  exterior ~ фарба для зовнішніх робіт;
  flat ~ фарба для внутрішніх робіт;
  floor ~ фарба для підлоги;
  ~ thinner розчинник для фарби;
  a box of ~s коробка з фарбами, набір фарб;
  a coat of ~ шар фарби;
  the smell of ~ запах фарби;
  to apply, to spread ~ to a surface покласти фарбу на поверхню;
  to give the wall two coats of ~ покривати стіну двома шарами фарби;
  to mix ~s змішувати фарби;
  to remove ~ зчистити фарбу;
  to wash down ~ змити фарбу;
  to scrape ~ відчищати фарбу;
  to spray ~ фарбувати пульверизатором; (the) ~ chips фарба тріскається; (the) ~ peels off фарба злущується;
  the ~ spreads evenly фарба лягає рівно;
  Wet (Fresh) ~! обережно, пофарбовано! (надпис);
2. рум’яна; грим;
3. прикрашання, показуха, фальш;
  as smart as ~ дуже гарний; дуже спритний (вправний).
penman [ˈpenmɘn] n (pl penmen)
1. переписувач, каліграф;
  he is a good ~ у нього гарний почерк;
2. письменник; літератор.
personable [ˈpɜ:s(ɘ)nɘb(ɘ)l] n
1. вродливий, гарний; з привабливою зовнішністю;
2. ставний; показний; статечний;
  he is a ~ man він статечний чоловік.
picture [ˈpɪktʃɘ] n
1. картина; картинка, ілюстрація, малюнок;
  a famous ~ знаменита картина;
  a true ~ правдива картина;
  a well-known ~ відома картина;
  Repin’s ~ картина Рєпіна;
  a ~ gallery картинна галерея;
  a ~ postcard художня листівка;
  an exhibition of ~s виставка картин;
  a ~ painted by Levitan картина Левітана;
  the ~ of smth картина чогось;
  the ~ of smb чийсь портрет;
  to collect (to exhibit one’s) ~s збирати/колекціонувати (виставляти) картини;
  to draw a ~ малювати картину олівцем;
  to paint a ~ писати картину олійними фарбами;
  to frame a ~ вставити картину в рамку;
  to hang a ~ повісити картину;
  to paint a ~ намалювати картину;
  to see smth in the ~ бачити щось на картині;
  to tell the original ~ from its copy відрізняти оригінал картини від її копії;
  the ~ produces a great impression картина справляє велике враження;
2. фотографія;
  a ~ telegraphy фототелеграфія;
  a family ~ сімейна фотографія;
  old ~s of the family старі сімейні фотографії;
  to snap, to take a ~ of smb (smth) фотографувати когось (щось);
3. зображення (на екрані); змалювання;
  a clear (a gloomy) ~ чітке (невиразне) зображення;
  to adjust the telly for a brighter ~ відрегулювати яскравість зображення;
  to get a clear ~ одержати чітке зображення;
  to give a good ~ of smth дати хорошу картину чогось;
  to paint a true ~ of smth намалювати правдиву картину чогось; правдиво змалювати щось;
4. копія; портрет;
5. відтворення; втілення;
  a detailed ~ детальне відтворення;
  a realistic ~ реалістичне відтворення;
6. картина; опис; ситуація; уявлення, уявний образ;
  a gloomy ~ of the future похмура картина майбутнього;
  to give smb the general ~ of smth дати комусь загальне уявлення про щось;
  to form a clear ~ of what happened скласти чітке уявлення про те, що сталося;
  there is another side to the ~ у цій справі/ситуації є й зворотний бік;
7. розм. картина; краєвид;
  a ~ window вікно, з якого відкривається гарний краєвид;
8. pl (the ~s) розм. кіно; кінематографія;
  to go to the ~s піти в кіно;
9. кінокартина, кінофільм; кінокадр;
  a black-and-white ~ чорно-білий фільм;
  a coloured ~ кольоровий фільм;
  ~ frequency частота кадрів;
  a ~ palace кінотеатр;
  a ~ play режисерський кіносценарій;
  to make a ~ знімати фільм;
  to show a ~ показувати фільм;
  to play in the ~ грати роль у фільмі;
10. амер. розм. справа, суть;
  to keep, to put smb in the ~ тримати когось у курсі справи; ◊
  as pretty as a ~ гарненька, як намальована;
  the ~ of health здоровий (на) вигляд;
  to be in the ~ 1) бути присутнім; 2) фігурувати; 3) бути в центрі уваги;
  to be out of ~ 1) бути відсутнім; 2) дисгармоніювати, не відповідати; 3) зійти зі сцени;
  to pass from the ~ зійти зі сцени.
plan [plæn] n
1. план;
  a counter ~ зустрічний план;
  a detailed ~ детальний план;
  an excellent ~ чудовий план;
  an interim ~ проміжний план;
  a simple ~ простий план;
  a good ~ гарний план;
  a successful ~ успішний план;
  a long-term ~ довготривалий/перспективний план;
  a short-term ~ короткотривалий план;
  according to the ~ за планом;
  the ~ of a lecture план лекції;
  the ~ of а report план доповіді;
  the ~ of а town план міста;
  the ~ of а house план будинку;
  to adopt a ~ приймати план;
  to follow а ~ дотримуватися плану;
  to implement a ~ перетворювати план в життя;
  to prove a ~ схвалювати план;
  to suggest a ~ запропонувати план;
  to carry out, to fulfill a ~ виконати план;
  to have ~s мати плани;
  to make ~s будувати плани;
2. проєкт;
  to draw, to work out a ~ скласти/розробити проєкт;
  after the ~s of an eminent architect за проєктом відомого архітектора;
3. креслення; схема; діаграма;
  lines ~ тех. креслення корабля;
  to draw a ~ накреслити схему;
4. горизонтальна проєкція;
  body ~ корпус (проєкція теоретичного креслення корабля);
5. задум, намір, припущення;
  to carry out a ~ здійснити задум;
  to change a ~ змінити задум;
  to have a different ~ мати інший план (задум, намір);
  to have no fixed ~s не мати чітких планів;
  to ruin, to spoil, to upset, to wreck someone’s ~s зірвати/зруйнувати/ розладнати чиїсь плани;
  the ~ failed план не вдався;
  what are your ~s for to-morrow? які ваші плани (наміри) на завтра?;
6. спосіб дії;
  the best ~ would be… найкраще буде...;
7. система.
plummy [ˈplʌmɪ] а (comp plummier, sup plummiest)
1. зі сливами (з роздинками);
  ~ cake кекс із родзинками;
2. розм. гарний, добрий;
  ~ voice гарний (соковитий) голос;
3. вигідний; заздрісний, завидний.
pretty [ˈprɪtɪ] а (comp prettier, sup prettiest)
1. милий, чарівний, чудовий, привабливий; гарненький (про дитину, жінку); прекрасний;
  а ~ girl гарненька дівчинка;
  a ~ doll гарна лялька;
  a ~ dress чудова сукня;
  a ~ face привабливе, вродливе обличчя;
  to become, to get ~ погарнішати;
  what a ~ place! яке чарівне місце!;
2. приємний, гарний (голос тощо);
3. мелодійний, гарний (про пісню тощо);
  a ~ song чудова пісня;
  a ~ tune гарна мелодія;
4. розм. значний, чималий;
  a ~ penny значна сума грошей, чималі гроші;
5. хоробрий, сильний; дужий; ◊
  a ~ business плутанина; неприємність, неприємне становище; отакої!, ось тобі й маєш!; гарненька історія;
  a ~ pig makes an ugly sow присл. із гарного порося виходить погана свиня.

USAGE: Прикметник pretty не вживається, коли мова йде про мужчину, юнака; гарний мужчина, юнак відповідає англійському a handsome man (youth, fellow). Говорячи про людей і речі, pretty вживається значно частіше, ніж beautiful.

profile [ˈprɘʋfaɪl] n
1. профіль;
  to have a fine ~ мати гарний профіль;
  drawn in ~ намальований у профіль;
2. обрис; контур; габарит;
3. тех. вертикальний розріз, переріз;
4. короткий біографічний нарис;
5. короткий нарис політичного (історичного, географічного) характеру;
6. графічне зображення результатів опитування, перевірки, спостережень тощо (у вигляді діаграм, схем тощо);
7. чіткість, ясність (визначення, зображення).
proper [ˈprɒpɘ] a
1. властивий; притаманний;
2. правильний, належний; відповідний;
  ~ fraction мат. правильний дріб;
  the ~ way належний спосіб;
  the ~ time належний час;
  the ~ word підхоже слово;
  the ~ thing to do те, що слід зробити;
  at the ~ time у належний час;
  in the ~ way належним чином;
  in the ~ sense of the word у належному розумінні слова;
3. підхожий, придатний, годящий;
4. пристойний, порядний; поважний; доброчесний;
  ~ behaviour пристойна поведінка;
5. ужитий у вузькому значенні;
6. справжній, сущий;
  that child is a ~ terror ця дитина – справжня кара;
7. відмінний, чудовий;
8. власний;
  our ~ son власний син;
  the ~ name грам. власне ім’я;
9. гарний, красивий;
  a ~ man гарний чоловік, красива людина.

USAGE: See comfortable.

quill [kwɪl] n
1. перо (пташине, а також для писання);
  to carry a good ~ мати гарний почерк;
2. голка дикобраза;
3. зубочистка;
4. стрижень поплавця (вудочки);
5. тех. втулка; порожнистий вал; човник; утокова шпуля;
6. плектр із пера;
7. муз. дудка, сопілка (з очерету); ◊
  a ~ chuck цанговий патрон;
  to draw one’s ~ against smb, smth виступити в пресі проти когось/чогось;
  to drive a ~ жарт. бути письменним.
rare [reɘ] adv
1. винятково, напрочуд;
  a ~ fine view напрочуд гарний краєвид;
2. рано.
regular [ˈregjʋlɘ] а
1. правильний; розмірений, нормальний; регулярний;
  ~ life правильний спосіб життя;
  ~ footsteps розмірені кроки;
2. гарний, правильний;
  ~ features правильні риси обличчя;
  a ~ figure гарна фігура;
  ~ teeth рівні зуби;
3. звичний, звичайний;
  to do smth in a ~ way робити щось, як звичайно;
4. нормальний, що відповідає нормі;
  ~ pulse правильний пульс;
5. що відповідає визначеному порядку; офіційний; формальний;
6. постійний; систематичний; регулярний;
  ~ correspondence регулярне листування;
  a ~ customer постійний відвідувач;
  a ~ lecturer штатний викладач;
  ~ work постійна праця;
7. кадровий; регулярний;
  a ~ army кадрова (регулярна) армія;
  a ~ officer кадровий офіцер;
  ~ troops кадрові війська;
8. кваліфікований, професіональний;
9. розм. справжній, дійсний, сущий;
  a ~ fellow амер. молодець; хлопець, що треба;
  a ~ hero справжній герой;
10. амер. розм. приємний, милий, славний;
11. вірний, відданий (партії);
12. чернечий;
13. мат., грам. правильний;
  ~ verbs грам. правильні дієслова;
14. бот. радіально-симетричний.
rich [rɪtʃ] а
1. багатий;
  to grow ~ розбагатіти;
2. цінний, дорогий; розкішний; коштовний;
  ~ stones коштовні камені;
3. рясний, багатий (на щось – in, with);
  ~ harvest багатий урожай;
  ~ in minerals багатий на копалини;
4. родючий, багатий;
  ~ soil родючий ґрунт;
  ~ gold fields багаті золоті копальні;
5. жирний; поживний; соковитий; здобний;
  ~ dish поживна страва;
  ~ milk жирне молоко;
  ~ fruit соковиті фрукти;
6. гарний, вродливий, чудовий, прекрасний;
  a ~ landscape чудовий пейзаж;
7. невичерпний, глибокий;
  a ~ theme невичерпна тема;
8. вишуканий;
9. пряний, сильний (про запах);
10. яскравий, густий, інтенсивний (про барви);
  ~ red яскраво-червоний колір;
11. глибокий, низький, могутній (про звук);
12. повний, точний (про риму);
13. розм. смішний, потішний, кумедний;
  a ~ joke дотепний жарт;
  that’s ~! комедія, та й годі!

USAGE: See unemployed.

satisfying [ˈsætɪsfaɪɪŋ] a що дає задоволення;
  ~ meal ситна їжа;
  ~ performance гарний спектакль.
scrumptious [ˈskrʌmpʃɘs] a
1. розм. першорядний, чудовий;
2. стильний, гарний;
  ~ girl незрівнянна красуня;
3. рідк. вередливий, вибагливий, примхливий.
seaman [ˈsi:mɘn] n (pl seamen)
1. моряк, мореплавець;
  a good ~ гарний моряк;
  a poor ~ поганий моряк;
2. матрос;
  an able, an able-bodied ~ матрос (звання у військах військово-морського флоту);
  a junior (BE)/an ordinary ~ матрос 2-го класу, молодший матрос;
  a merchant ~ матрос, моряк торгового флоту.

USAGE: У значенні моряк, матрос в англійській мові вживаються синоніми seaman, sailor, marine, mariner. Seaman має відтінок значення матрос, а у військово-морському флоті моряк, який не є офіцером. Sailor – моряк, матрос. Marine – солдат морської піхоти; солдат, що служить на військовому кораблі. Mariner – матрос. У сучасній англійській мові mariner є застарілим словом і вживається в урочистій або поетичній мові, а також в офіційних документах. Sailor часто вживається у фразеологічних зворотах: to be a bad sailor погано переносити морську качку; to be a good sailor добре переносити морську качку; bad sailor людина, що погано переносить морську качку; good sailor людина, що добре переносить морську качку. Marine вживається у розмовному звороті tell it/that/this to the marines пусте, розкажіть це комусь іншому, не вірю!

sea-scape [ˈsi:skeɪp] n
1. морський пейзаж;
2. гарний (чудовий) вид на море.
seemly [ˈsi:mlɪ] a (comp seemlier, sup seemliest)
1. належний; пристойний, порядний, добропристойний;
2. красивий, гарний, вродливий; що милує зір;
  ~ maiden вродлива дівчина.
selection [sɪˈlekʃ(ɘ)n] n
1. вибір, відбір, добір;
  careful ~ ретельний вибір;
  conscious ~ свідомий вибір;
  extensive ~ широкий вибір;
  occasional ~ випадковий вибір;
  rich ~ багатий вибір;
  unlimited ~ необмежений вибір;
  S. board військ. відбіркова комісія;
  ~ committee розпорядчий комітет (ООН);
  ~ cutting вибіркова рубка (лісу);
  to make one’s own ~ зробити власний вибір;
2. той, кого вибрали; те, що вибрали;
  the ~s for a match гравці, відібрані для участі у матчі;
  the coat is his own ~ це пальто він сам вибирав;
3. набір, добірка; асортимент;
  to have a good ~ of smth мати гарний набір (широкий асортимент) чогось;
4. вибраний твір; збірка вибраних творів;
5. біол. селекція, відбір;
  natural ~ природний відбір.
set [set] a
1. нерухомий, закляклий;
  with a ~ face з кам’яним обличчям;
2. певний; постійний; визначений;
  ~ price тверда ціна;
  ~ wage постійна заробітна плата;
3. незмінний, непорушний; постійний;
  ~ programme незмінна (постійна) програма;
  ~ rules непорушні правила;
  to dine at a ~ hour обідати в один і той же час;
4. установлений (законом); що відповідає певній формі, офіційний;
  ~ visit офіційний візит;
5. заздалегідь обумовлений;
  ~ book обов’язкова література;
  ~ speech заздалегідь підготовлена промова;
  ~ subject обов’язкова тема (твору тощо);
  at a ~ time у заздалегідь призначений час;
6. упертий, наполегливий, настирливий;
  ~ rains безперервні дощі;
7. умисний, навмисний;
  of ~ purpose із заміром;
  on ~ purpose умисно;
8. готовий, ладний (зробити щось);
9. вбудований, прикріплений; ◊
  ~ affair вечірка з гарним частуванням;
  ~ dinner званий обід;
  ~ fair 1) гарний, ясний (про погоду); 2) що має хороші перспективи;
  to be hard ~ перебувати у скрутному становищі;
  to be hard ~ for money доконче потребувати грошей;
  to be keen on ~ пристрасно бажати (чогось);
  to be sharp ~ бути голодним, зголодніти;
  to get ~ товстіти, гладшати;
  a well ~ fellow чоловік гарної статури.
sharp [ʃɑ:p] a
1. гострий; гострокінцевий; вигострений;
  a ~ axe гостра сокира;
  a ~ knife гострий ніж;
  a ~ needle гостра голка;
  a ~ pencil заструганий олівець;
  a ~ pin гостра шпилька;
  a ~ point гострий кінчик;
  a ~ razor гостра бритва;
  a ~ spade гостра лопата;
  a ~ stick вигострена палиця;
2. крутий, різкий;
  a ~ slope крутий спуск;
  a ~ turn крутий поворот;
  a ~ fall in prices різке падіння цін;
  a ~ rise in temperature різкий стрибок температури;
3. виразний; чіткий;
  ~ contrast чіткий контраст;
  a ~ image чітке зображення;
  a ~ outline чіткий контур;
4. сильний, лютий;
  ~ frost лютий мороз;
  ~ wind сильний (пронизливий) вітер;
5. їдкий, кислий (запах, смак);
  ~ wine кисле (терпке) вино;
6. розумний, кмітливий;
  a ~ lad кмітливий хлопець;
  a ~ mind гострий розум;
  to be ~ at algebra бути здібним до алгебри;
  to be ~ at figures вміти добре рахувати;
7. дотепний;
  a ~ answer дотепна відповідь;
  to make some ~ observations зробити кілька дуже влучних зауважень;
8. спостережливий; проникливий;
  to give a ~ look кинути проникливий погляд;
9. пильний;
10. вправний, спритний, моторний;
11. хитрий; шахраюватий;
  ~ practice шахрайство;
12. різкий, пронизливий (біль, звук тощо);
  a ~ attack сильний приступ;
  a ~ criticism гостра критика;
  a ~ cry пронизливий крик;
  ~ pain гострий біль;
  a ~ sound різкий звук;
  a ~ voice різкий голос;
13. тонкий (слух); гострий (зір);
  ~ ears, hearing тонкий слух;
  ~ eyes, sight гострий зір;
  ~ nose тонкий нюх;
  to have a ~ eye for colours добре розрізняти кольори;
14. ущипливий, уїдливий, колючий (про зауваження тощо);
  ~ rebuke гнівний докір;
  ~ words в’їдливі слова;
  to be ~ in one’s answer різко відповісти;
  to be ~ in one’s criticism покритикувати;
  to have a ~ tongue бути гострим на язик;
15. дратівливий, дразливий;
  ~ temper дразлива вдача;
16. швидкий, енергійний;
  a ~ blow сильний/різкий удар;
  a ~ game спорт. швидка/ гостра гра;
17. суворий, жорстокий; запеклий;
  ~ battle, struggle запеклий бій, жорстока битва;
  to be ~ with smb бути брутальним з кимсь;
18. амер. розм. привабливий, принадний, гарний;
19. фон. глухий (про звук);
20. муз. дієзний; великий (про інтервал); ◊
  a ~ blade розм. веселун;
  as ~ as a knife гострий, як ніж; дуже гострий;
  as ~ as a needle дуже розумний, тямущий; проникливий;
  as ~ as a razor гострий, як бритва;
  ~ as the corner of a round table дурний;
  ~ practice обман, безчесне поводження; нечисті справи, темні справи;
  ~’s the word! швидше!, хутчіше!, жвавіше!

USAGE: Прикметник sharp у прямому значенні є загальним словом на позначення гострий. Прикметник acute вживається стосовно того, що може щось проколювати. Прикметник keen – для того, що може щось прорізувати, що має довге лезо. Вживаючись у переносному значенні, ці прикметники мають такі відтінки значень: sharp – 1) крутий, раптовий: sharp bend in the road крутий поворот дороги; 2) виразний, чіткий: a sharp outline чіткий, виразний обрис; 3) різкий, гострий, що нагадує різання або проколювання: a sharp pain різкий біль; 4) різкий, пронизливий (про звуки): a sharp cry пронизливий крик; 5) розумний, хитрий: a sharp child розумна дитина; 6) безчесний: a sharp practice брудна справа; 7) запеклий, завзятий: a sharp fight запекла боротьба. Acute – 1) гострий: an acute angle гострий кут; 2) гострий, різкий, раптовий: acute pain гострий, різкий біль; 3) пронизливий, високий (про звук): an acute sound пронизливий звук; 4) розумний, що швидко схоплює: an acute mind гострий розум. Keen – 1) проникливий, кмітливий: keen intelligence проникливий розум; 2) гострий, глибокий: keen sorrow глибокий сум.

sight [saɪt] n
1. зір;
  bad ~ поганий зір;
  good ~ добрий зір;
  long ~ 1) далекозорість; 2) перен. далекоглядність;
  sharp ~ гострий зір;
  short ~ 1) короткозорість; 2) перен. недалекоглядність;
  the loss of ~ втрата зору;
  tricks of ~ обман зору;
  to have one’s ~ tested перевірити зір;
  to strain one’s ~ напружувати зір;
  my ~ is failing у мене псується зір;
2. вид;
  to faint at the ~ of blood втратити свідомість, побачивши кров;
  to know smb by ~ знати когось в обличчя;
  to lose ~ of 1) упустити з виду; 2) забути;
  in my ~ у мене на очах;
3. погляд; думка; точка зору;
  do what is right in your own ~ робіть так, як ви вважаєте правильним;
4. швидкий погляд;
  at first ~ з першого погляду;
  to catch (a) ~ of глянути, зиркнути (на щось, на когось);
5. поле зору;
  to be in, within ~ бути поблизу, у полі зору;
  to be out of ~ бути поза полем зору;
  to come in, to ~ з’явитися у полі зору;
6. краєвид, гарне видовище;
  a beautiful ~ гарний краєвид;
  a memorable ~ незабутній краєвид;
  a sad ~ сумний краєвид;
  a striking ~ дивовижний краєвид;
  the ~ of the mountains краєвид гір;
  a ~ not to be forgotten незабутня картина;
  this lake is one of the ~s of the country це озеро – одне з найкращих місць країни;
7. pl визначні місця;
  to see the ~s оглядати визначні місця;
8. розм. сміховинне (непринадне) видовище;
  to be a perfect ~ мати жахливий вигляд;
  to make a ~ of oneself робити з себе посміховисько;
  I hate the ~ of him! я бачити його не можу!;
9. розм. безліч; купа;
  a ~ of money купа грошей;
10. розм. зіниця;
11. розм. окуляри;
12. військ. приціл;
  panoramic ~ панорамний приціл;
  peep ~ діоптричний приціл;
  rear ~ приціл (пістолета);
  telescopic ~ телескопічний (оптичний) приціл;
  to line up, to adjust one’s ~s навести приціл; прицілитися;
  to take a careful ~ старанно прицілюватися;
13. топ. візир;
14. гірн. маркшейдерський знак;
15. топ. візування; ◊
  a ~ for sore eyes 1) бажаний гість; 2) приємне видовище;
  a ~ for the gods видовище для богів, прекрасне видовище;
  at first ~ з першого погляду;
  at ~ 1) з аркуша; 2) зразу ж, тут же, без зволікань;
  it is a long ~ better це набагато краще;
  love at first ~ кохання з першого погляду;
  out of my ~! геть з моїх очей!;
  out of ~ out of mind як з очей, так і з думки;
  ~ adjustment, setting військ. установка прицілу;
  ~ bill, draft тратта, термінова для пред’явлення;
  ~ distance видимість;
  ~ glass оглядове скло;
  ~ reach військ. прицільна дальність;
  ~ writer амер. друкарка, яка друкує не за “сліпим методом”;
  to shoot at ~ стріляти без попередження;
  to play music at ~ грати з аркуша;
  to translate at ~ перекладати з аркуша.

USAGE: 1. See scene. 2. See vision.

sightly [ˈsaɪtlɪ] a (comp sightlier, sup sightliest)
1. гарний (на вигляд), приємний (на вигляд);
2. амер. відкритий, видний на відстані;
3. з якого добре видно;
  a ~ eminence узгір’я, з якого відкривається вид на всю околицю.
solid [ˈsɒlɪd] a
1. твердий;
  ~ food тверда їжа;
  ~ oil солідол, тверде (густе) мастило;
  ~ rocket ракетний двигун на твердому пальному;
  ~ sea замерзле море;
  to become ~ on cooling затверднути при охолодженні;
  the fraction was ~ for its views фракція твердо стояла на своїх позиціях;
2. густий, щільний;
  ~ clouds густі хмари;
3. суцільний; цілісний; непорожнистий;
  ~ shot бронебійний снаряд; болванка;
4. однорідний; рівний;
  ~ colour однотонне забарвлення;
5. суцільний, безперервний;
  a ~ line of defense суцільна лінія оборони;
  ~ matter друк. набір без шпон;
6. безперервний, постійний;
  ~ rain безперервний дощ;
7. цілий, повний;
  for a ~ hour цілу годину без перерви;
8. що пишеться разом, вкупі написаний;
9. чистий, бездомішковий, нерозведений;
  ~ gold чисте золото;
  ~ port міцний портвейн;
  ~ silver чисте срібло;
10. масивний, міцний;
  ~ basis міцна основа/ база;
  ~ building масивний будинок;
  ~ foundation міцний фундамент;
  ~ ice міцний лід;
  a man of ~ constitution людина міцної статури;
  a man of ~ health людина міцного здоров’я;
  to be on ~ ground стояти на твердій землі/-ому ґрунті;
11. сильний, здоровий, кремезний;
  with ~ step упевненим кроком;
12. ситний, поживний;
  to have a ~ meal ситно поїсти;
13. переконливий; вагомий, ґрунтовний; надійний;
  ~ argument вагомий аргумент;
  ~ arguments переконливі докази;
  a ~ man, a man of ~ character надійна людина;
  to have ~ grounds for smth, doing smth мати вагомі підстави для чогось (робити щось);
14. солідний;
  a ~ firm солідна фірма;
  a ~ report солідна доповідь;
15. серйозний; глибокий:
  ~ reading серйозні книги;
  a ~ thinker глибокий/ серйозний мислитель;
  a ~ understanding of smth глибоке розуміння чогось;
16. одностайний, одноголосний; єдиний; згуртований;
17. розм. гарний, відмінний;
18. близький з кимсь;
19. мат. тривимірний; просторовий; кубічний;
  ~ angle просторовий кут;
  ~ geometry стереометрія;
  ~ measure кубічна міра, міра об’єму;
  ~ yard кубічний ярд;
20. естетично-релігійний, що відзначається релігійним фанатизмом.
some [sʌm; sɘm, sm] a
1. якийсь, який-небудь;
  to go to ~ place кудись поїхати;
  ~ other day у який-небудь інший день;
  ask ~ experienced person спитайте у якоїсь досвідченої людини;
  ~ man wants to speak to you якийсь чоловік хоче поговорити з тобою;
2. деякі, одні, інші;
  ~ people деякі люди;
3. якась кількість, небагато;
  have ~ more tea випийте ще трохи чаю;
  have ~ pity! згляньтеся!;
4. чимало; немало, багато;
  it takes ~ time на це потрібен час;
5. амер. розм. відмінний, хоч куди;
  he is ~ doctor! він лікар хоч куди!;
  that is ~ rain! гарний дощ!; ◊
  ~ and ~ поступово;
  ~ day коли-небудь; одного чудового дня;
  ~ day or other цими днями, рано чи пізно;
  ~ few небагато, незначна кількість;
  ~ time як-небудь, коли-небудь.

USAGE: 1. Прикметник some вживається в основному у стверджувальних реченнях У питальних реченнях some вживається: 1) у спеціальних питаннях: Where can I buy some cigarettes? Де я можу купити сигарети? 2) у питаннях-проханнях або ввічливих пропозиціях: Will you have some more tea? Чи не вип’єте ще чаю? 3) коли ми сподіваємося на ствердну відповідь або хочемо схилити співрозмовника до неї: Have you got some pen you could lend me? У вас є ручка, яку ви могли б мені дати на деякий час? 2. See any, bread, other.

specious [ˈspi:ʃɘs] a
1. часто ірон. правдоподібний; пристойний;
  ~ excuse, pretext пристойний привід;
  ~ tale правдоподібна розповідь;
2. обманливий, показний; гаданий;
  ~ urbanity показна чемність;
3. лицемірний;
  he is ~ він лицемір;
4. привабливий; що справляє сприятливе враження;
5. надмірно пишний;
6. гарний, файний; прекрасний.
splendiferous [splenˈdɪf(ɘ)rɘs] a розм. прекрасний, чудовий, відмінний, дуже гарний.
supply [sɘˈplaɪ] n (pl supplies)
1. постачання;
  power ~ електропостачання; енергопостачання;
  water ~ водопостачання;
  ~ agency орган постачання;
  ~ base база постачання;
  ~ centre центр постачання;
  ~ line військ. шлях підвезення;
  ~ missile військ. транспортна ракета;
  ~ officer військ. начальник господарського постачання;
  ~ point військ. пункт постачання;
  ~ support військ. постачання;
  ~ of a town with food постачання місту продовольства;
  to make, to sign a contract for the ~ of provisions укладати контракт про постачання продовольства;
2. pl припаси, продовольство, провіант, ресурси (для армії);
  ammunition supplies військ. боєприпаси;
  automobile supplies автомобільні приладдя;
  food supplies запаси продовольства;
  labour supplies трудові ресурси/резерви;
  medical supplies медичні приладдя;
  office supplies канцелярські приладдя/товари;
  nursery supplies товари для самих маленьких;
  supplies of money грошові ресурси;
3. звич. pl запас;
  fresh ~ свіжий запас;
  inexhaustible ~ невичерпний запас;
  a good ~ of literature гарний запас/вибір літератури;
  a large ~/large supplies of shoes великі запаси взуття;
  ~ parts тех. запасні частини;
  goods are in short ~ запаси товарів вичерпуються;
4. pl затверджені парламентом асигнування;
5. pl утримання (грошове);
  to cut off smb’s supplies припинити давати комусь гроші на прожиття;
6. тимчасовий заступник (учителя тощо);
  ~ teacher нештатний замісник учителя;
7. тимчасове заміщення посади (священника тощо);
  to be, to go on ~ тимчасово заміщати;
8. тех. подача, живлення; приплив (повітря тощо);
  ~ canal гідр. підвідний канал;
  ~ unit ел. блок живлення;
9. ек. пропозиція, пропонування;
  ~ and demand попит і пропозиції;
  to be in short ~ бути дефіцитним;
  beer was in short ~ пива не вистачало; попит на пиво не задовольнявся;
  if demand exceeds ~ the price will rise якщо попит перебільшить пропозицію, ціни піднімуться;
  a large ~ of cheap labour широка пропозиція дешевої робочої сили.

USAGE: Іменник supply має відтінок значення запас, який часто вживають стосовно того, що може бути потрібним для вжитку негайно; у множині – припаси, харчі (для армії). Store вживають стосовно того, що може бути використаним лише при слушній нагоді.

sweet [swi:t] a
1. солодкий;
  ~ apples солодкі яблука;
  ~ wine солодке вино;
  to like one’s tea ~ любити солодкий чай;
  to taste ~ бути солодким (на смак);
  I like my tea ~ я люблю солодкий чай;
2. свіжий, незіпсований;
  ~ butter несолоне масло;
  ~ milk свіже молоко;
  ~ water 1) прісна вода; 2) хороша питна вода;
  to keep a room ~ добре провітрювати кімнату;
  is the ham still ~? шинка ще не зіпсувалася?;
3. запашний, духмяний, пахучий;
  to smell ~/to have a ~ smell бути запашним, гарно пахнути;
  the air was ~ with the odours of spring повітря духмяніло запахами/ароматами весни;
4. мелодійний, милозвучний;
  ~ voice мелодійний голос;
5. приємний;
  ~ manners приємні манери;
  ~ sleep приємний (солодкий) сон;
  it is ~ to know that one is loved приємно знати, що тебе люблять;
6. добрий, м’який;
  ~ temper м’який характер;
7. розм. гарний, чарівний;
  ~ girl гарна дівчина;
  a ~ little hat гарненький капелюшок;
  to say ~ nothings to smb казати комусь чарівні пустощі;
  isn’t she ~ ! яка вона чарівна!;
8. любий, коханий;
  my ~(est) one мій любий, мій коханий; моя люба, моя кохана (у звертанні);
9. приємний, ласкавий;
  ~ words ласкаві слова;
10. родючий (про ґрунт);
11. розм. безшумний (про мотор тощо); легко керований;
12. хім. без їдких речовин;
13. гірн. негазовий, вільний від рудникового газу; ◊
  as ~ as honey солодкий, як мед;
  a ~ one розм. сильний удар кулаком;
  at one’s own ~ will як заманеться, наздогад;
  to be ~ on, upon smb бути закоханим у когось;
  to have a ~ tooth бути ласуном.
telegenic [ˌtelɪˈdʒenɪk] а телегенічний; який має гарний вигляд на екрані телевізора.
temper [ˈtempɘ] v
1. стримувати; угамовувати; пом’якшувати;
  to ~ one’s enthusiasm угамовувати свій ентузіазм;
2. стримуватися, пом’якшуватися;
3. вдало поєднувати; змішувати у потрібних пропорціях; регулювати;
  to be ~ed to smth гармоніювати з чимсь;
  to ~ a strong drink with water розводити міцний напій водою;
4. доводити до потрібного стану; набувати потрібного стану;
  to ~ clay місити глину;
  to ~ the water регулювати температуру води;
5. змішувати (фарби); робити суміш;
6. мет. гартувати;
7. гартуватися;
  ~ed in battle загартований у бою;
  this generation has been ~ed by the sacrifices of the war жертви, які це покоління принесло під час війни, загартували його;
8. викликати гарний настрій; ◊
  to ~ the wind to the shorn lamb виявляти милосердя до знедолених і бідних.
unfailing [ʌnˈfeɪlɪŋ] а
1. незмінний, вірний;
  ~ friend вірний друг;
  ~ good spirit постійно гарний настрій;
2. невичерпний;
  an ~ supply of water невичерпний запас води;
  a subject of ~ interest предмет постійного обговорення/інтересу.
vein [veɪn] n
1. вена, кровоносна судина;
  to open a ~ розтинати вену;
2. жила, жилка;
3. перен. хід (думок); канал; джерело (інформації);
4. схильність, нахил, жилка;
  a ~ of humour, a humorous ~ гумористична жилка;
  a ~ of cruelty схильність до жорстокості;
  he is a man of an imaginative ~ він людина з уявою;
5. настрій (the ~; часто for);
  a gloomy ~ поганий настрій;
  a happy ~ гарний настрій;
  a humorous ~ жартівливий настрій;
  a melancholy ~ меланхолічний настрій;
  a merry ~ веселий настрій;
  to be in the ~ for doing smth бути в настрої зробити щось;
  I am not in the ~ for it у мене немає настрою для цього;
  he writes poetry when he is in the ~ він пише вірші, коли у нього з’являється настрій;
6. дух, рід; тон; стиль;
  to speak in a serious ~ говорити у серйозному тоні/серйозно;
  other remarks in the same ~ інші зауваження у такому ж стилі;
7. прожилок, жилка;
8. pl узор (деревини);
9. тонка щілина, ущелина;
10. геол. жила.
want [wɒnt] n
1. нестача, брак, відсутність (of);
  ~ of appetite відсутність апетиту;
  ~ of common sense відсутність здорового глузду; легковажність;
  ~ of judgement необдуманість, необміркованість; необдумане рішення;
  ~ of wind безвітря, тиха погода;
  for ~ of money через брак грошей;
  for ~ of anything better за браком чогось кращого;
  for ~ of food через брак їжі;
  for, from ~ of smth через відсутність чогось;
  the plant died from ~ of water рослина загинула через брак води;
2. необхідність (of);
  to be in ~ of smth потребувати чогось; відчувати необхідність чогось;
  to be in ~ of money відчувати необхідність грошей;
  I am in ~ of a good dictionary мені потрібен гарний словник;
3. (звич. pl) потреби, бажання;
  my ~s are few мої потреби невеликі;
  we can supply all your ~s ми можемо задовольнити всі ваші потреби;
4. нужда, бідність;
  to live in ~ жити в злиднях.
well2 [wel] а (comp better, sup best; вжив. предикативно)
1. хороший, добрий, гарний;
  all is ~ все добре/ гаразд;
  all is not ~ with him у нього не все благополучно;
  we are very ~ where we are нам тут дуже добре/дуже зручно;
2. здоровий;
  ~ baby ward палата здорових новонароджених (у пологовому будинку);
  to be, to feel ~ добре себе почувати, бути здоровим;
  to look ~ добре виглядати;
  I am not very ~ today мені сьогодні нездоровиться;
  I am practically a ~ man я практично здоровий;
  is she ~ or ill? вона здорова чи хвора?;
  the wound is nearly ~ рана майже загоїлася;
  very ~! добре! згоден, домовились!; ◊
  all is ~ that ends ~ усе добре, що на добре виходить;
  it is all very ~ ірон. легко сказати;
  it’s all very ~ (for you) to suggest doing that but where’s the money coming from? (вам) легко радити, але де взяти гроші?

USAGE: Предикативний прикметник well сполучається з невеликою групою дієслів: to feel, to look, etc.: He doesn’t feel well. Він погано себе почуває.

well-favoured [ˌwelˈfeɪved] а красивий, гарний, привабливий.
well-seeming [ˌwelˈsi:mɪŋ] а гарний на вигляд.
wine [waɪn] n
1. вино;
  dessert ~ десертне вино;
  domestic ~ вино вітчизняного виробництва;
  dry ~ сухе вино;
  green, new ~ молоде вино;
  home-made ~ домашнє вино;
  imported ~ імпортне вино;
  red ~ червоне вино;
  strong, heady ~ міцне вино;
  sweet ~ солодке вино;
  table ~ столове вино;
  thin ~ погане вино, “кислятина”;
  vintage ~ маркове вино;
  white ~ біле вино;
  Adam’s ~ жарт. вода;
  a ~ glass бокал для вина;
  a ~ shop винна крамниця;
  a bottle of ~ пляшка вина;
  a glass of ~ чарка вина;
  the ~ of the country місцеве вино;
  in ~ п’яний, сп’янілий;
  to make, to produce ~ виробляти вино;
  to taste ~ куштувати вино;
  to take to ~ приохотитися до вина;
  to take ~ with smb обмінятися тостами; випити за чиєсь здоров’я; цокнутися з кимсь;
2. темно-коричневий колір, колір червоного вина; ◊
  good ~ needs no (ivy) bush гарний товар сам себе хвалить;
  to look on the ~ when it is red 1) бібл. дивитися на вино, коли воно червоніє; 2) пиячити;
  when ~ is in, wit, truth is out дали вина, так і став без розуму.
wondrous [ˈwʌndrɘs] adv (тільки з прикметником) дуже, надзвичайно, напрочуд;
  ~ beautiful надзвичайно гарний;
  ~ kind напрочуд добрий.
worker [ˈwɜ:kɘ] n робітник, працівник;
  a brain ~ робітник розумової праці;
  a casual ~ тимчасовий робітник;
  a disabled ~ інвалід праці;
  a farm ~ сільськогосподарський робітник;
  a full-time ~ робітник, який працює повний робочий день;
  a good/а hard ~ хороший/гарний працівник;
  an idle ~ лінивий працівник;
  a lay ~ непрофесіонал, непрофесіональний робітник;
  a manual ~ робітник фізичної праці;
  an office ~ службовець;
  a part-time ~ робітник, який працює неповний робочий день;
  a professional ~ особа вільної професії або інтелігентної праці;
  a skilled ~ кваліфікований робітник;
  an unskilled ~ некваліфікований робітник;
  to dismiss, to fire a ~ звільнити робітника;
  to hire а ~ найняти робітника;
  to train а ~ готувати робітника;
  ~s and peasants робітники і селяни.
write [raɪt] v (past wrote, заст. writ, p. p. written, заст. writ, pres. p. writing)
1. писати;
  to ~ a dictation писати диктант;
  to ~ a letter писати лист;
  to ~ a bad hand розм. писати, як курка лапою;
  to ~ a good, a legible hand мати гарний/чіткий почерк;
  to ~ (smb) about smth писати (комусь) про щось;
  to ~ from dictation писати під диктування;
  to ~ in ink писати чорнилом;
  to ~ in pencil писати олівцем;
  to ~ out fair переписати начисто;
  to ~ with a felt-tip писати фломастером;
  to ~ with a pen писати ручкою;
  to ~ with a piece of chalk писати крейдою;
  to ~ smth to smb писати щось комусь;
  to ~ an article on... писати статтю на тему/за темою;
  to ~ a book on... писати книгу на тему/за темою;
  to ~ plain писати розбірливо/ чітко;
  to ~ smth big писати великими літерами;
  to ~ smth small писати дрібно;
2. написати, виписати (чек);
3. писати (музику, вірші);
  to ~ articles писати статті;
  to ~ books писати книги;
  to ~ music писати музику, бути композитором;
  to ~ poems писати вірші;
  to ~ reviews писати рецензії;
  to ~ a little пописувати;
  to ~ in, for papers, for the press бути журналістом;
  to ~ for a living заробляти на життя літературною працею;
  to ~ for the screen писати сценарії, бути сценаристом;
  to ~ for the stage писати для театру, бути драматургом;
  to ~ for “The Times” співпрацювати в газеті “Таймс”;
  to ~ from experience писати на підставі власного досвіду, писати про те, що знаєш;
  he has written Mozart’s life він написав біографію Моцарта;
4. виражати, показувати (про обличчя);
  to be written on, all over one’s face бути написаним на обличчі;
  fear is written on his face страх написаний на його обличчі;
  ~ down записувати;
  ~ out виписувати, списувати повністю;
  ~ up 1) докладно описувати; 2) вихваляти у пресі; ◊
  nothing to ~ home about нічого цікавого;
  something to ~ home about дещо примітне;
  to ~ oneself man, woman досягти повноліття;
  to ~ oneself out списатися;
  author who wrote himself out in his first novel письменник, який вичерпав себе у першому ж романі;
  written in the dust, in the sand, in the wind 1) відомий (про ім’я); 2) недовговічний (про слово та ін.).
yield [ji:ld] n
1. збирання плодів, урожаю;
  there is a good ~ of wheat this year у цьому році гарний урожай пшениці;
2. розміри виробки; кількість вироблюваної продукції;
  milk ~ удій (молока);
  ~ of bread вихід хліба (з муки);
  ~ of flour вихід муки (з зерна);
3. тех. корисна робота.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

гарн||ий (тж ірон.) good; nice, fair, fine (тж ірон.); beautiful; lovely; handsome;
~ий настрій good humour, high spirits;
~а людина a good man;
яка вона ~а! how pretty she is!;
~а порада безцінна good advice is beyond price;
~а хата не кутами, а пирогами a fine cage doesn’t fill a bird’s belly.

ПРИМІТКА: Українському прикметнику гарний в англійській мові відповідають: beautiful, fair, fine, attractive, good-looking, handsome, lovely, nice, pretty. Ці синоніми відрізняються відтінками значень і сполучуваністю. Beautiful, lovely, pretty вживаються, коли мова йде про жінок і дітей. Про чоловіків кажуть handsome. Якщо handsome вживається стосовно жінок, то підкреслюється їх зрілість, статність, імпозантність. Attractive і good-looking можуть вживатися як до жінок, так і до чоловіків. Beautiful має відтінок значення що створює приємне враження, приносить естетичну насолоду для зору або слуху. Fair вказує на красу, вроду, що пов’язується з внутрішньою чистотою, свіжістю, молодістю. Fine підкреслює красу, вроду, поєднану з витонченістю, ніжністю. Good-looking та handsome вказують на вродливу, приємну зовнішність людини, правильність пропорцій та рис. З назвами неживих предметів і з абстрактними іменниками вживаються усі прикметники цієї групи, крім attractive, good-looking, handsome. Nice пов’язується з делікатністю, приємністю, зовнішньою і внутрішньою привабливістю; pretty підкреслює ніжність, витонченість, елегантність.

вигляд look, appearance, aspect, air; face, countenance; (форма, манера, постава) figure, shape, form, manner;
добродушний ~ good-natured air;
благородний ~ noble aspect;
зовнішній ~ (outward) appearance;
здоровий ~ healthy look;
канонічний ~ мат. canonical form;
чудний/дивний ~ strange appearance;
у ~і in the form/shape of;
у всякому (будь-якому) ~і in any shape/form;
у п’яному ~і in a state of intoxication, in a drunken state;
у тверезому ~і sober;
у гарному/доброму ~і in good condition;
під ~ом under the mask (of);
під ~ом дружби under a show/pretence of friendship;
мати добрий/гарний ~ to look well;
вона має поганий ~ she does not look well;
мати ~ молодший за свої роки to look younger than one’s age; to wear one’s years well;
набирати ~у to assume an air;
набирати серйозного ~у to assume a grave/serious aspect;
надавати ~у (кулі тощо) to fashion (into a ball etc.);
судячи з ~у judging by the appearance;
не можна судити по зовнішньому ~і don’t judge a book by its cover.
жарт joke, jest, fun, banter, sally, skit, sport, lark, pleasantry, prank, trick, game, drollery, jape;
~ з когось practical joke (витівка);
грубий ~ horseplay;
злий ~ unkind joke;
невинний ~ innocent joke;
старий (відомий всім) ~ Joe Miller;
без ~ів quite seriously, no joking;
у ~ (жартома) in jest, for fun(’s sake);
відбутися ~ами to laugh away smth.;
утнути ~ to crack a joke;
вчинити поганий ~ з кимсь to play one a dirty trick;
це не ~ it’s no joke;
це вже не ~ this is carrying a joke too far; this is beyond a joke;
облиш свої ~и stop joking;
мені не до ~ів I’m in no laughing mood;
він не розуміє ~ів he can’t see/take a joke;
тепер не до ~ів this is no time for joking;
~и набік (в сторону) joking/jesting; apart, in (good) earnest.

ПРИМІТКА: Українському жарт в англійській мові відповідають англійські jest та joke. Jest вживається з метою розсмішити, розважити інших, joke ‒ щоб зробити задоволення самому собі. Jest викликає зневажливе ставлення до чогось, робить щось посміховищем; joke викликає гарний настрій та веселощі.

оце here (is), there (is);
~ гарний приклад here is a good example;
~ він біжить there he is running;
~ і все and that is all.
почерк hand (writing); script;
мати гарний (поганий) ~ to write a good (bad) hand.
слух 1. hearing; ear (тж орган слуху);
абсолютний ~ absolute pitch;
гарний (добрий) ~ a good ear;
музикальний ~ an ear for music;
поганий ~ dull hearing;
тонкий ~ a nice/sharp ear;
перетворитися на ~ to be all ears;
позбавлений (музикального) ~у tone-deaf;
співати на ~ (по ~у) to sing by ear;
2. (поголос, звістка) rumour, hearsay;
ні ~у ні духу про нього neither hide nor hair of him, not a sign of him, nothing is heard of him.
травостій с. г. thickness of grass;
гарний ~ thick-growing grass.
хорош||ий (тж добрий, гарний) good; nice, fine (тж ірон.) ♦ ~і люди помирають молодими the good die young.
я особ. займ. І;
це я it is І; розм. it’s me.

ПРИМІТКА: 1. Особовий займенник I (а також we) у складі групи підмета не вживається першим і ставиться після сполучника and (за винятком тих випадків, коли відповідне висловлювання є признанням вини). А тому українські словосполучення типу я з сестрою, ми з друзями перекладаються my sister and me, our friends and we. Пор. I and my friend broke this window. Вікно розбили я і мій друг. 2. Непрямий відмінок ‒ me: мене, мені, мною тощо: tell me, please скажіть мені, будь ласка; listen to me, please будь ласка, послухайте мене; you can get it from me ви можете отримати це у мене. У розмовній мові me іноді вживається як називний відмінок: Who is there? ‒ It’s me. Хто там? ‒ Це я. Форма непрямого відмінка me, як і форми непрямого відмінка інших особових займенників, не вживається у функції непрямого додатка, якщо цей додаток і підмет позначають одну й ту ж саму особу; замість них вживається відповідний зворотний займенник: I bought myself a good dictionary. Я купив собі гарний словник.

- Фразлекс (англо-український фразеологічний словник) 2014- (Василь Старко) Вгору

Beauty is only skin-deep прислів’я
Тлум. Краса поверхова й не відбиває істинної суті людини.
Укр. Не дивися на вроду, але на природу. З краси не пити роси. Краси у вінку не носити. Не дивися, чи гарна <гарний>, дивися, чи зугарна <зугарний>.
Син. Appearances are deceptive. Appearances cannot be trusted. (The) Appearances lie. Never judge by appearances.
Ком. Прислів’я вживають як стосовно людської краси, так і зовнішнього вигляду неживих предметів (див. приклади).
    ‣ In romance, the experts will tell you that beauty is only skin deep; what counts is what’s inside.
    ‣ As much as I hate to admit it, I was pleasantly surprised and even blown away by the movie’s looks, let alone its plot and wonderful acting. But, as it’s said, beauty’s only skin deep.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

beautiful beyond description
unbeschreiblich (unsagbar) schön
несказанно (невимовно) гарний (прекрасний)

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

flavo(u)rful = ['fleɪvəfʊl] проф. акура́тний, га́рний
good = [gʊd] до́брий, га́рний, наді́йний // as ~ as таки́й до́брий, як (або кра́щий); known to be ~ я́вно дола́дний, напе́вно спра́вний

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

га́рний (-на, -не)* beautiful, lovely, handsome, fine, nice:
  га́рна з се́бе (на виду́, на вро́ду, на ви́гляд), she is beautiful in appearance.
фа́йний (-на, -не)* W.U. = га́рний, fine pretty, beautiful, handsome, nice, smart; fair (of weather).
вид (-ду) m sight, eye-sight; face, figure, aspect:
  зна́ю його́ лиш з ви́ду, I know him only by sight (superficially); || view:
  ме́шкання з ви́дом на ріку́, living quarters (apartment) looking over the river;
  що за га́рний вид! what a beautiful sight (spectacle)! || prospect, expectation:
  ма́ти на виду́ лише́ своє́ ді́ло, to have nothing but private interests in view (prospect); Colloq. ви́дом вида́ти, сли́хом слиха́ти, (lit., to see with eyes, to hear with ears): I cannot believe my eyes and ears that it is you; || Gram. aspect.
гарне́нький, гарне́сенький (-ка, -ке)* Dim.: га́рний, quite pretty.
гарні́ти (-і́ю, -і́єш) I vi to become lovely (beautiful, handsome);
  гарні́шати (-аю, -аєш) I vi to become lovelier;
  гарні́ший (-ша, -ше) Comp.: га́рний, more beautiful, lovelier;
  гарні́ше, adv. Comp.: га́рно, more beautifully.
краєви́д (-ду) m landscape, scenery, scene:
  га́рний краєви́д, fine view, belvedere [belvidere];
  краєви́й (-ва́, -ве́) = крайови́й, local, regional, of region; native, national, home-grown;
  краєзна́вець (-вця) m regional ethnographer;
  краєзна́вство (-ва) n local ethnography.
назви́ще adv. above, over and above, besides, beyond:
  назви́ще того́ всього́ він ще й діста́в …, in addition to all that he got …, he was beaten for his pains;
  молоди́й, га́рний, а назви́ще того́ й бага́тий, he is young, handsome, and rich besides.
намальо́ваний (-на, -не) painted, depicted, portrayed:
  га́рний, як намальо́ваний, very handsome, as beautiful as a picture;
  хо́дить, як намальо́вана, she dresses exquisitely (like a doll).
пол (-ла, or -лу) m = стать, sex:
  га́рний пол, the fair sex, women.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

гарн||ий прикм. (ірон.) good; solid; nice, fair, fine; beautiful; lovely; handsome
~ий настрій good humour, high spirits
~ий послужний список established track record
~а людина a good man
~а репутація good repute; solid reputation; solid track record
яка вона ~а! how pretty she is!; ♦ ~а порада безцінна прик. good advice is beyond price
~а хата не кутами, а пирогами прик. a fine cage doesn’t fill a bird’s belly.

ПРИМІТКА: Українському прикметнику гарний в англійській мові відповідають: beautiful, fair, fine, attractive, good-looking, handsome, lovely, nice, pretty. Ці синоніми відрізняються відтінками значень і сполучуваністю. Beautiful, lovely, pretty вживаються, коли мова йде про жінок і дітей. Про чоловіків кажуть handsome. Якщо handsome вживається стосовно жінок, то підкреслюється їх зрілість, статність, імпозантність. Attractive і good-looking можуть вживатися як стосовно жінок, так і чоловіків. Beautiful має відтінок значення що створює приємне враження, приносить естетичну насолоду для зору або слуху. Fair вказує на красу, вроду, що пов’язується з внутрішньою чистотою, свіжістю, молодістю. Fine підкреслює красу, вроду, поєднану з витонченістю, ніжністю. Good-looking та handsome вказують на вродливу, приємну зовнішність людини, правильність пропорцій та рис. Із назвами неживих предметів і з абстрактними іменниками вживаються усі прикметники цієї групи, крім attractive, good-looking, handsome. Nice пов’язується з делікатністю, приємністю, зовнішньою і внутрішньою привабливістю; pretty підкреслює ніжність, витонченість, елегантність.

вибір ім. ч. choice; (відбір) selection; (асортимент) selection, assortment, choice; (право заміни) option; (альтернатива) alternative; (голосуванням) election; спец. (вибірка, вибірковий метод) sampling; (умови вибору у торгівлі) terms of trade; (між забрудненням навколишнього середовища або скороченням виробництва) trade-off
багатий (бідний/малий) ~ rich/wide (poor) selection/choice
багатий ~ товарів rich assortment of goods
багатомірний (багатоступінчастий, багатофазний) ~ multivariate (multistage, multiphase biased) sampling
безперервний (безпосередній) ~ continuous (direct) sampling
безсторонній (упереджений) ~ unbiased (biased) sampling
випадковий/довільний (невипадковий) ~ random (nonrandom) sampling
вільний ~ free choice
вільний ~ покупцем товарів з відкритої виставки self-selection; sampling
груповий (змішаний) ~ cluster (mixed) sampling
кінцевий (непрямий) ~ finite (indirect) sampling
обмежений ~ limited/narrow range of choice
однократний (послідовний) ~ unitary (successive) sampling
оптимальний ~ optimal choice, стат. optimal sampling
повторний ~ repeated/duplicate sampling, (з однієї і тієї ж сукупності) rotation sampling
помилковий ~ spurious choice
представницький/репрезентативний ~ representative choice; пропорційний (простий, типовий) ~ proportional (simple, stratified) sampling
простий випадковий (псевдо випадковий) ~ simple random (quasi random) sampling
систематичний (статистичний, територіальний) ~ systematic (statistical, area) sampling
споживчий ~ consumer choice
різноманітний ~ multiple-choice alternative
цільовий ~ purposive selection
широкий ~ (товарів) wide variety, wide range of choice
~ активів asset choice
~ асортименту selection out of arrange of goods
~ варіанта конструкції design selection
~ місця (площадки) для будівлі підприємства plant-sitting, factory-sitting
~ найбільш прибуткових видів діяльності cherry-picking
~ оптимальних умов optimization
~ оптимальної програми program(me) optimization
~ портфеля (цінних паперів, активів, замовлень) portfolio choice
~ портфеля активів asset portfolio selection
~ професії choice of occupation, occupational choice
~ роботи job choice, choice of a job
~ типу технічного прогресу trade-off between types of technical progress
~ часу timing
~ без повернення стат. sampling without replacement
~ без повторення стат. sampling without repetition
без вибору indiscriminately
за ~ом (замовника) at option
за ~ом продавця (покупця) at the seller’s (buyer’s) option
~ з кінцевої сукупності стат. finite sampling, sampling from a finite set
~ з купи стат. bulk sampling
~ з нескінченної сукупності стат. sampling from an infinite set
~ з поверненням (повторенням) sampling with replacement (repetition)
~ за жеребом satiation; (щось) на ~ optional
запропонувати на ~ to offer the choice
зробити гарний ~ to make a good choice
зупинити свій ~ (на) to choose, to fix (upon)
поставляти за ~ом заказника available at option
робити ~ (між) to opt
немає ~у there is no choice/alternative
у мене немає ~у I have no choice; I have no (other) alternative; ● див. тж. вибірка.
вигляд ім. ч. look; (зовнішність) appearance, aspect, air; face, countenance; (форма, манера, постава) figure, shape, form, manner
дивний (впевнений) ~ a strange (confident) look
зляканий (стурбований) ~ frightened (worried) look
добродушний ~ good-natured air
благородний ~ noble aspect
зовнішній ~ appearance
здоровий ~ healthy look
гарний (охайний) ~ lovely/handsome (neat) look
відразливий (жалюгідний) ~ repulsive (shabby) appearance
канонічний ~ мат. canonical form
чудний/дивний ~ strange appearance
у ~і in the form/shape of
у всякому/будь-якому ~і in any shape/form
у п’яному ~і in a state of intoxication, in a drunken state
у тверезому ~і sober
у гарному/доброму ~і in good condition
під ~ом under the mask (of)
під ~ом дружби under a show/pretence of friendship
мати гарний ~ to look nice
мати ~ молодший за свої роки to look younger than one’s age; to wear one’s years well
набирати ~у to assume an air
набирати серйозного ~у to assume a grave/serious aspect
надавати ~у (кулі тощо) to fashion (into a ball, etc.)
судячи з ~у judging by the appearance
вона має поганий ~ she does not look well; ♦ не можна судити за зовнішнім ~ом don’t judge a book by its cover.
дох||ід, дох||оди ім. ч. (узагальн.) income; (особл. державний за рік) revenue; (як прибуток на вкладені кошти підприємства) profit, (часто мн.) return(s); (заробітки в цілому, надходження,) earnings (pl.), (грошові надходження, виторг, прихід від торгівлі та ін. діяльності) receipts; (фінансовий результат підприємства від діяльності) proceeds; (особл. процентний, прибутковість) yield
~оди. gains (pl.), gainings, earnings, receipts, (як потік) receipt flow
~оди і витрати receipts and expenditures
валовий ~ід gross income/earnings; gross receipts/return/proceeds; gross revenue
валовий ~ід від власності gross yield of the property
валовий ~ід на акр площі gross receipts per acre
валовий національний ~ід gross national income
валютний ~ід foreign exchange earnings
виплачений національний ~ід paid-out national income
виробничий ~ід earned income
виробничий національний ~ід material national income
високий/великий ~ід large income
відносний ~ід relative income
гарантований ~ід при виході у відставку або на пенсію guaranteed retirement income
госпрозрахунковий ~ід income from self-supporting performance, remunerative income
граничний ~ід marginal revenue/return/gain
грошовий ~ід money/cash income
державний ~ід public/state revenue(s), government receipts
дискреційний ~ід (частина чистого доходу споживача для витрат за своїм розсудом після обов’язкових витрат на податки і на задоволення життєвих потреб) discretionary income
довічний ~ід income for life
додатковий ~ід supplementary income; (від продажу додаткової одиниці продукції) marginal revenue/return
додатковий ~ід нерегулярного характеру perquisite
достатній ~ід adequate return
забезпечений ~ід assured income
загальний ~ід total gain
засновницький ~ід (від емісії паперів за цінами вище номінальних) capital surplus
здатний приносити ~ід (про капітал) productive, (про підприємство) profitable
здатний приносити ~ід у вигляді ренти rentable
змішаний ~ід mixed income
компенсований ~ід compensated income
маргінальний ~ід (різниця між виторгом і перемінними витратами) marginal income
місячний ~ід monthly income
накопичений ~ід accrued/accumulated income
національний ~ід national income
національний ~ід за ринковими цінами national income at market prices
національний ~ід за факторною вартістю national income at factor cost
невеликий ~ід humble income
невиробничий ~ід unearned income; „незароблений” ~ід (отриманий авансом) unearned income
нематеріальний ~ід (у формі задоволення від творчої діяльності тощо) non-material/psychic income
непередбачений ~ід unexpected income
нерозподілений ~ід retained income
нетрудовий ~ід unearned income
низький ~ід low income
номінальний ~ід nominal income
нормативний ~ід normative income
оподатковуваний ~ taxable income/earnings
оптимальний ~ optimal return
особистий ~ід від власності household property income
отриманий ~ід від реалізації товарів і послуг earned revenue
очікуваний ~ expected income/return
первинний ~ід primary income
передбачуваний ~ід estimated return
плановий ~ід planned return
податковий ~ід tax yield/return
постійний ~ід permanent income
поточний ~ід current income
похідний ~ід derivative income
пристойний ~ід decent/handsome income
процентний ~ід interest income/return/yield
реальний ~ід real income/earnings/return
рентний ~ід rental (income)
річний ~ід annual/yearly income/earnings; annual returns/receipts
середній ~ід mean income, average return
середньоплановий ~ід planned average return
середньорічний ~ід (родини) average annual (family) income
сімейний ~ family/familial income
скоректований валовий ~ід (при розрахунку податків) adjusted gross income
скромний ~ід humble income
спожитий національний ~ід consumed national income
сукупний ~ід aggregate income; (суспільства) total revenue
сукупний валовий ~ід aggregate gross income
сукупний національний ~ід aggregate national income
суспільний ~ід social income/return
схований ~ід hidden income
трудовий ~ід earned/labo(u)r income, earnings of labo(u)r
трудовий ~ід на одиницю використовуваної робочої сили labo(u)r income per unit of input of labo(u)r
умовно нарахований ~ід imputed earnings
упущений ~ід (напр., у випадку хвороби або навчання працівника) foregone income
фермерський ~ід farm income
фіксований ~ід fixed income/interest
чистий ~ід net income; net return/proceeds/yield; net profit, margin of profit, net profit margin
чистий ~ід від власності net property income
чистий ~ід на одиницю продукції net return per yield unit
чистий ~ід підприємства net income of an enterprise
чистий ~ід після обліку спеціальних надходжень або витрат net income after special items
бюджетні державні ~оди над рискою (податки, митні й акцизні мита, гербовий і ліцензійний збір) revenue above the line, above-line revenue
бюджетні ~оди budget receipts/revenue
випадкові ~оди родини casual/windfall family receipts
додаткові ~оди subsidiary earnings
інші ~оди nonoperating revenues
кінцеві ~оди (населення) ultimate income
монопольні ~оди monopoly earnings/gains
незаконні ~оди fraudulent gains
нелегальні ~оди = незаконні ~оди
оголошені ~оди declared earnings
особисті ~оди personal/individual incomes
особисті ~оди родини household income
податкові ~оди tax receipts/proceeds, revenue (derived) from taxes
приватні ~оди private income
реальні ~оди робітників та службовців factory and office workers’/workers’ and employees’ real incomes
регулювальні ~оди control revenues
реінвестовані ~оди reinvested earnings
~ід дрібного власника proprietor’s income
~ід нижче прожиткового мінімуму substandard income
~ід рантье rentier income
~ід самостійно зайнятих (малих підприємців, що не мають найманої робочої сили) proprietors’ income
~ід родини family/familial income
~оди майбутнього періоду future (stream of) earnings
~оди майбутніх років deferred income
~оди населення incomes of the population
~оди некомерційного характеру nontrading income
~оди осіб вільних професій professional income
~оди споживачів user income
~оди страхової організації від збору внесків premium income
~оди факторів виробництва (праці, капіталу тощо) factor returns
~оди фірми company earnings
без ~оду incomeless
із забезпеченим ~одом self-supporting
~ід без обліку приросту або падіння вартості цінних паперів (але з відрахуванням податків) income before securities gains or losses
~ід від виробництва продукції військового призначення defence products revenue
~ід від виробничої діяльності earned income
~ід від експлуатації судна при повному завантаженні waterline operating revenue
~ід від зростання в ціні капітальних активів capital gain income
~ід від інвестицій investment income
~ід від капіталу capital income, earnings/yield of capital, return(s) on/to capital
~ід від землі return on land
~ід від лихварства usurious income
~ід від неосновної діяльності підприємства nonoperating income
~ід від операцій operating income/profit
~ід від основної діяльності operating income, overall operating revenue
~ід від податків tax revenue
~ід від праці income from work
~ід від приросту капіталу capital gains
~ід від продажу електроенергії power revenues
~ід від робіт, виконуваних за контрактом income from contract work
~ід від цінних паперів security yield
~ід від чиєїсь діяльності proceeds of someone’s activity
~ід від нерухомості rent
~ід на душу населення income per head/capita, per capita income
~ід на капітал yield on/of capital, return(s) on/to capital
~ід протягом життєвого циклу life-cycle income
~ід у вигляді відсотків interest income
~ід у грошовому вираженні money/cash income
~ід у натуральній формі income in kind
~ід у негрошовій формі (напр., у вигляді безкоштовного житла) imputed income
~ід у незмінних цінах real income
~ід у розрахунку на акцію earnings per share/stock
~ід у формі відсотка interest return
~ід у формі дисконту discount earned
~ід у формі заробітної плати wage income
щорічний ~ід у вигляді ренти annuity
~оди від акцій з коливним дивідендом equity earnings
~оди від виробництва продукції в розрахунку на одного робітника product earnings per operative
~оди від виробництва продукції і послуг оборонного призначення defence income
~оди від виробництва продукції промислового призначення industrial products revenue
~оди від виробничої діяльності підприємства обробної промисловості manufacturing income
~оди від власності property/ownership income
~оди від експорту export earnings/receipts
~оди від емісії capital surplus
~оди від закордонних інвестицій income on investment abroad
~оди від закордонних інвестицій (у платіжному балансі) investment income receipts
~оди від звичайних акцій equity earnings
~оди від зовнішньої торгівлі foreign trade earnings
~оди від комерційної діяльності trading income
~оди від комісійних операцій commission earnings
~оди від короткострокових вкладень short interest
~оди від майна property/ownership income, proprietary receipts
~оди від невидимих статей експорту й імпорту invisible income
~оди від підприємництва income from business, earnings of enterprise
~оди до/без відрахування відсотків і податків earnings before interest and taxes
~оди до відрахування податків pretax earnings
~оди до сплати податків before-tax income
~оди за винятком податків net-of-tax earnings
~оди після відрахування/сплати податків after-tax income/return, disposable income, after-tax earnings
~оди за балансовими статтями державного бюджету (прибутковий податок, акцизні збори) revenue above the line
~ід, схований від оподатковування sheltered income
~ід, що скорочується diminishing return
що має недостатній ~ід (про державу) revenue-short
що не приносить ~оду (про капітал) unproductive, (про підприємство) unprofitable, non-paying
що не приносить ~оду у вигляді відсотка yielding no interest
що приносить ~ід revenue-producing, paying
~оди, одержувані до терміну погашення (облігацій) yield to maturity income
~оди, одержувані протягом життя income for life
~оди, одержувані у підсумку перерозподілу національного доходу post-transfer income
~оди, отримані завдяки наданню послуг service income
~оди, що виникають у результаті операцій між урядовими відомствами interbudgetary receipts
~оди, що залишаються після сплати податків disposable income
~оди, що не враховуються офіційною статистикою irregular income
~оди, що перелічуються transfer incomes
~оди, що підлягають обкладанню податком assessable income
визначити чийсь ~ід у 40 тис. доларів у рік to put one’s income at $ 40,000 a year
витягати (одержувати) ~ід to draw income (from), to derive a profit (from)
гарантувати (забезпечувати) ~ід to ensure income
давати ~ід to yield/to produce a profit
одержувати ~ід to earn an income, (про підприємство тощо) to have a return (of), to return (+ сума), to get gains (of)
приносити ~ід to bring an income (of), (для підприємства) to bring (in) a return (of), to yield a profit (of)
приносити гарний ~ід to yield a good/fair return, to return good interest, to pay well
приносити малий/поганий ~ід to yield a poor return
приносити процентний ~ід to yield interest
приносити річний ~ід у 1000 фунтів (про щось) to be worth ₤ 1,000 a year
максимізувати ~оди to maximize returns
одержати монопольні ~оди to exact monopoly gains
перерозподіляти ~оди to redistribute the income
поділяти ~оди to split gains; ● див. тж. виторг, надходження, прибуток.
слух ім. ч. hearing; ear (орган слуху)
абсолютний ~ absolute pitch
гарний (поганий, тонкий) ~ good ear (dull hearing, a sharp ear)
музикальний (позбавлений музикального ~у) ~ an ear for music (tone-deaf)
співати на ~ to sing by ear; ¨ ні ~у ні духу про нього neither hide nor hair of him, not a sign of him, nothing has been heard of him
стан1 ім. ч. state, condition; (положення, ситуація) position, situation; фіз. state; (положення, статус) status, condition; (механізму тж.) repair
аварійний ~ emergency condition
активний ~ ринку active market
блискучий (найкращий) ~ peak condition
гарний ~ (устаткування, товару тощо) good working order; good condition/state
депресивний ~ (state/situation of) depression; doldrums (pl.)
заданий ~ target state
застійний ~ standstill, stagnation, stagnant situation
застійний ~ попиту stagnant demand
кризовий ~ crisis (situation)
критичний ~ critical state/situation, criticality
млявий ~ ринку flat/weak market
найкращий ~ top/best condition
напівзруйнований ~ (state of) dilapidation
неконтрольований ~ uncontrolled situation, uncontrolled state, uncontrol
несправний ~ faulty condition
нестабільний ~ ринку unsteady/unsettled market
первісний ~ natural state
початковий ~ initial state
працездатний ~ serviceable/usable/operable condition
робочий ~ operating/operation/operative condition, active state
справний ~ operating/operation/operative/working/running/serviceable/usable condition
стійкий ~ (економіки тощо) stable/steady/stationary state
~ вантажу condition of cargo
~ війни state of war
~ готовності (про роботу тощо) available status/state, trim
~ економіки economic situation/climate
~ занепаду state of decay
~ запасів товарно-матеріальних цінностей inventory/stock status; inventory position
~ збалансованого росту економіки state of tranquility in economy
~ квазірівноваги quasi-stationary state
~ ліквідності фірми status of the firm’s flow of funds
~ науки і техніки state-of-the-art in science and technology
~ незмінної збитковості permanent loss situation
~ нерівноваги disequilibrium/nonequilibrium state
~ платіжного балансу external payment position
~ попиту state of demand
~ придатності до роботи good working order
~ резерву standby condition
~ ринку state of the market, market condition, situation at the market, market behavio(u)r
~ ринку цінних паперів technical position of the securities market
~ ринку позичкових капіталів credit condition
~ рівноваги equilibrium balance
~ рівноваги попиту і пропозиції (на ринку) market-clearing condition
~ розвитку (науки, техніки тощо) state-of-the-art(s) (in)
~ системи керування запасами inventory behavio(u)r
~ сільського господарства agricultural situation
~ справ state of affairs; (бізнесу) state of a business, business situation; (розвитку науки, техніки тощо, у певній галузі дослідження тощо) state-of-the-art(s) (in)
~ статистичної рівноваги statistical equilibrium
~ торгівлі state of trade
~ упаковки [(у)паковання] condition of packing
у гарному ~і in good condition, (про товар тощо) in good preservation, in a good state
у несправному ~і out of repair
у поганому ~і in bad condition, out of condition, in a bad state
у робочому ~і in working order
у справному ~і in working condition, in commission, in good repair
у чудовому ~і in a prime condition
у ~і безперервної зміни (ринкових умов) in a state of flux
у ~і готовності well-placed, in trim
у ~і ліквідації (про компанію тощо) in liquidation
бути в депресивному ~і to be in depression/in a depressed state, to be in the doldrums
бути в ~і... (дозволити собі купити тощо) to afford
бути в ~і війни (з) to be at war (with)
бути в ~і зробити щось to be capable of doing smth, to be in a position to do smth
бути не в ~і погасити борг to default on a debt
виходити зі ~у збитковості to be out/to pull out of the red
привести до застійного ~у to bring to a standstill
приводити в ~ готовності (про механізм тощо) to set working, (перен. тж.) to set going
приводити в справний ~ to recondition
прийти в непридатний ~ (про механізм тощо) to be past/out of repair, to be in bad repair
приходити в ~ занепаду to sink into decay
приходити в нормальний ~ (про справу, процес тощо) to be back to right
розглядати ~ підприємства to see into the state of a business
розглядати ~ справ to see into the state of a business
увергати в якийсь ~ to cast in/into a state/a condition
з огляду на ~ ринку having regard to the state of the market
ми в ~і купити цю річ we can afford (to buy) this thing; ● див. тж. положення, настрій.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

fair 1. ярмарок; 2. справедливий, чесний; задовільний; гарний; ясний (волос)
f. complexion ясний колір обличчя
f.-skinned population білотіле, світлошкіре, білошкіре населення
fine 1. (і) штраф, кара; (д) накладати штраф; 2. (пк) дрібний (пісок); тонкий (листок); густий (ліс); гарний (хлопець); (д) робити(ся) прозорим, очищати(ся)
good (і) добро; користь; (пк) добрий; гарний; хороший; корисний; вмілий
g. engineering practice stack height [GEP stack height] технологічна висота димаря [комина] (розрахована на підставі передової інженерної технології)
g. faith effort добросердечна спроба [зусилля]