Знайдено 9 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «відміна» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

description [diˈskrɪpʃ(ə)n də-] n
    1) зобража́ння, описування
    2) о́пис, зо́бра́ження, о́браз
    3) вид, відміна, рід, сорт, різно́вид, тип
    4) геом. опи́сування (кривої), обхі́д (уздовж кривої)
    • beyond description — невимо́вний, невисло́вний, несказа́нний; що й списа́ти (описа́ти, ви́мовити) не си́ла (не мо́жна) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

declension [dɪˈklenʃ(ɘ)n] n
1. уклін, схил (тж перен.);
  in the ~ of years на схилі літ;
2. відхилення (від зразка); погіршення;
3. занепад (науки тощо);
4. рідк. відхилення; чемна відмова;
5. грам. відміна;
  first ~ nouns іменники першої відміни;
  second ~ nouns іменники другої відміни;
  strong ~ сильна відміна;
  weak ~ слабка відміна.
declination [ˌdeklɪˈneɪʃ(ɘ)n] n
1. відхилення;
2. магнітне схилення; деклінація;
3. нахил;
4. грам. відміна.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

відмін||а 1. (несхожість) difference, distinction;
на ~у від in contrast to, unlike;
2. грам. declension, declination;
3. (скасування) abolition; (наказу) cancellation, countermand; юр. disaffirmation (див. тж анулювання, скасування);
~ ембарго lifting of the embargo;
~ рішення reversal of a decision;
~ угоди cancellation of an agreement.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

variety 1. різномані́тність, розмаї́ття, розмаї́тість; різнобі́чність, багатобі́чність 2. різно́вид; видозмі́на, відмі́на 3. ряд, ни́зка (різноманітних об’єктів) 4. (матем.) многови́д; (алґебри́чна) множина́ (over k – над k)
[və'raɪəti, -t̬i]
~ free from singularities = неособли́вий многови́д
~ of elements = ко́мплекс елеме́нтів
~ of groups = многови́д груп
~ of moduli = мо́дульний многови́д
~ relatively normal with respect to k лока́льно k-норма́льний многови́д
~ relatively simple with reference to k про́сти́й многови́д над k, k-про́сти́й многови́д
Abelian ~ = А́белів многови́д
absolute ~ = абсолю́тний многови́д
algebraic ~ = алґебри́чний многови́д; алґебри́чна множина́ (over k – над k)
base ~ = ба́зисний многови́д
fundamental ~ = фундамента́льний многови́д
gauge ~ = калібрува́льний многови́д
integral ~ = інтеґра́льний многови́д
irreducible ~ = незвідни́й многови́д
k-simple ~ = k-про́сти́й многови́д, про́сти́й многови́д над k
linear ~ = ліні́йний многови́д
locally k-normal ~ = лока́льно k-норма́льний многови́д
minimal ~ = мініма́льний многови́д
modular ~ = мо́дульний многови́д
normal ~ = норма́льний многови́д
polarized ~ = поляризо́ваний многови́д
product ~ = до́буток многови́дів, многови́д-до́буток
projective ~ = проєкти́вний многови́д
pure ~ = чи́стий многови́д
rational ~ = раціона́льний многови́д
reducible ~ = звідни́й многови́д
regular ~ = реґуля́рний многови́д
Riemannian ~ = Ри́манів многови́д
semipure ~ = напівчи́стий многови́д
simple ~ = про́сти́й многови́д
trivial ~ = тривія́льний многови́д
underlying ~ = многови́д-носі́й
unirational ~ = уніраціона́льний многови́д
universal ~ = універса́льний многови́д
virtual ~ = віртуа́льний многови́д
zero ~ = нуль-многови́д

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

відмі́н|а 1. (різновид) variety 2. (несхожість) distinction ▪ на —у від unlike, in contrast to, by contrast with; as opposed to; in contradistinction to; as distinct from, as distinguished from 3. (відмова від попереднього рішення, нрк.) див. касува́ння, скасо́вування

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

відмі́н (-ну) m exchange, truck; recovery;
  відмі́на (-ни) f change, exchange, alteration, modification; variant, variation; Gram. conjugation, declension.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

відмін||а ім. ж. (несхожість) difference, distinction; грам. declension, declination; (скасування) abolition; (наказу) cancellation, countermand; юр. disaffirmation
~а ембарго lifting of the embargo
~а рішення reversal of a decision
~а угоди cancellation of an agreement
на ~у від in contrast to, unlike; ● див. тж. анулювання, скасування.

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

відмі́на, -ни = declension