Знайдено 65 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «вищий» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

advanced [ədˈvɑːnst] adj
    1) нові́тній; передови́й; перспекти́вний; прогреси́вний
    2) (про організм) складни́й; розвинутий, розвинений
    3) відсунутий вперед; передови́й
    4) полі́пшений, покра́щений; вдоскона́лений, з покра́щеними власти́востями; розви́нений; комп. розши́рений (про функцію, можливість тощо)
    5) погли́блений, розши́рений (про предмет тощо), вищого рівня (напр. матеріал)
    6) немолодий
    7) пізній
    • advanced degree — вищий науковий ступінь (магістр і вище)
    • advanced fry — пі́дмолодь риби До обговорення
    • advanced user — досві́дчений, тяму́щий, знаю́чий, кваліфіко́ваний користува́ч
    • advanced insects — розвинені комахи
    • Institute for Advanced Study — Інститут передових досліджень Обговорення статті

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005р. (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

A 1
prima
першокласний, ≅ вищий клас, cупер, екстра
he is above that
er steht über der Sache, er ist darüber erhaben
він вищий від цього, він не опуститься до такого
high society
die grosse Welt
вищі кола, вищий світ

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

вищ||ий прикм. вищ. ступінь порівн. від прикм. високий higher, taller; highest, supreme; first-class; (про якість тощо) superior; (основний, керівнийпро орган тощо) supreme; (про утворення) higher; (більш розвинутий) higher
~ий рейтинг top rating; top-grade rating
~ий сорт superior quality
~ий ступінь грам. comparative degree
~а математика higher mathematics
~а/найвища міра покарання capital punishment
~а освіта university/college education
~а точка acme, highest point
~а/найвища ціна top price
~а школа higher school
~а якість extra/highest quality, top quality, prime quality, superfine; first class
~е благо sovereign good
~е суспільство/товариство high society, high life
~і заклади освіти higher educational institutions, universities
~і/найвищі органи управління the supreme organs of government
~і/найвищі урядовці the highest officials
~ий за номінал above par
у ~ій мірі highly, very, extremely.
заклад (установа) establishment, institution; (навчальний) educational institution
виправний ~ penal institution
вищий навчальний ~ school for higher education, establishment/institution of higher education (university, institute). державний навчальний ~ public educational institution
закритий навчальний ~ boarding school
закритий (привілейований) середній навчальний ~ англ. public school, амер. private secondary school
навчальний ~ educational institution
науково-дослідний ~ research organization/institution/establishment
середній спеціальний навчальний ~ specialized secondary-education institution.
клас ім. ч. class; (розряд, ступінь, якість) grade; (розряд, категорія, сорт) rate; (категорія) category; (категорія, розряд, суспільний прошарок) rank; (вид, рід, сорт, різновид, розряд суспільства) tier; (якість) quality; (у школі) class, form, амер. grade, (приміщення) classroom
вищий ~ (чогось) top grade; (про якість) top/superior quality
другий ~ (на міжнародних авіалініях) economy class; (на пасажирських суднах) tourist class; (на потягах) second class
панівний/керівний ~ ruling class
підприємницький ~ business class
промисловий робітничий ~ industrial class
робітничий ~ (the) working class, (the) class of workers
середній (суспільний) ~ middle (social) class
туристський ~ (на внутрішніх авіалініях як третій) economy class
антагоністичні (ворожі) ~и antagonistic (hostile) classes
експлуататорські (експлуатовані) ~и exploiting (exploited) classes
непродуктивні ~и nonproducing/nonproductive classes
основні (неосновні) ~и basic classes (minor classes)
~ буржуазії bourgeois class
~ вантажу відповідно до класифікації freight classification rating
~ великих (дрібних) власників class of large (of petty) proprietors
~ найманих робітників wage working
другого ~у а second-class
подорожувати першим ~ом to travel first-class
розподіляти на ~и to classify, to sort (out), to range (into classes); ● див. тж. вид, група, категорія, розряд.
курс ім. ч. (напрямок руху) course; перен. (політичний) policy; (напрямок) line; фін. (валюти) rate (of exchange), (на біржі) quotation, price, (валюти) course; (рік навчання) year
базисний валютний/чековий ~ cheque rate
біржовий ~ exchange /market/stock exchange quotation, market rate/price
біржовий ~ акцій share/stock price
валютний ~ currency (exchange) rate, exchange rate, rate/course of exchange
вексельний ~ exchange rate, rate of exchange
взаємний ~ валюти reciprocal rate of exchange
вигідний валютний ~ fair/favo(u)rable (rate of) exchange
вищий (найвищий, найменший) ~ (цінних паперів) top price (maximum/ceiling price; highest/maximum rate of exchange; minimum/lowest/bottom price, lowest rate of exchange)
вступний (обов’язковий, факультативний) ~ (навчальної дисципліни) introductory (compulsory, optional) course
гнучкий (нестійкий) валютний ~ flexible (fluctuating/free) exchange rate
грошовий (доларовий) ~ money (dollar) rate
емісійний ~ rate of issue, issue par
жорсткий/твердий (політичний) ~ tough line
завершальний ~ closing /final quotation, closing rate
зовнішньополітичний (внутрішньополітичний) ~ foreign policy, line in foreign policy, foreign-policy course (home policy, home-policy course)
іноземний (місцевий) ~ валюти foreign (local) rate of exchange
інфляційний ~ inflation course
кліринговий валютний ~ clearing rate of exchange
номінальний (офіційний, паритетний) ~ валюти (на відміну від ринкового) nominal (official, parity) rate of exchange
обмінний ~ exchange rate, rate of exchange
пільговий валютний ~ fair rate of exchange
подвійний ~ (курс покупців і курс продавців) бірж. “two-way” price
подвійний ~ валюти double/two-tie rate of exchange
політичний (економічний) ~ political (economic) course, policy
примусовий валютний ~ forced (rate of) exchange
ринковий ~ market rate
розрахунковий ~ settlement rate
стійкий ~ валюти (цінних паперів) stable/firm/set rate of exchange (price of securities)
твердий/фіксований обмінний ~ fixed rate of exchange, fixed exchange (rate)
штучно підтримуваний (валютний) ~ pegged exchange/rate
~ акцій (цінних паперів, цінних паперів нового випуску) shares/stock price, quotation (security price, issue price)
~ акцій, на які має право власник конвертованої облігації conversion price
~ акцій на неофіційному ринку цінних паперів curb price
~ біржі market/exchange price
~ вільного (чорного) ринку money market exchange rate (curb rate)
~ дня бірж. daily quotation/exchange, exchange/price of the day; current rate, rate of the day
~ долара (іноземної валюти, фунта стерлінгів) dollar (foreign exchange, sterling) rate
~ лекцій (з) (підготовки) course of lectures (on) (course of training)
~ обміну conversion rate, rate of exchange
~ операцій за депортом backwardation rate
~ першої угоди дня бірж. opening price
~ покупки довгострокових (короткострокових) векселів (в іноземній валюті) long (short) rate
~ покупки чеків cheque, амер. check rate
~ поштових переказів rate for mail transfers
~ термінової тратти sight rate
~ телеграфних переказів rate for telegraphic transfers, cable rate
~, зареєстрований на біржі quoted price
~, запропонований покупцем (продавцем) цінних паперів bid/purchase (asked/offered) price
~, прив’язаний до іншої валюти pegged exchange
~ для обчислення суми ретрати re-exchange
~ за стелажними угодами put-and-call price
~ за терміновою угодою forward price/rate
~ за угодами на термін forward price, price per account, forward rate
~ за угодами з негайним постачанням spot quotation
~ за спотовими угодами spot rate
~ за угодами з премією price of call/option
~ на момент закриття (відкриття) біржі closing (opening) quotation/rate
без оголошеного ~у бірж. unquoted
за ~ом в... at the rate of...
за різним ~ом бірж. on a scale
що підлягає оплаті за ~ом, зазначеним на звороті (векселя) payable as per endorsement
~, прийнятий на... (дату) the rate adopted as of...
бути/знаходитися у ~і (чогось) to keep posted up (about), to be in the know (of), to be in touch (with)
зафіксувати ~ to fix the rate
збивати ~ (на біржі) to raid (the market)
знижувати ~ to lower the rate, to make the rate go down, бірж. to raid (the market)
обмінювати за ~ом to exchange at the rate
визначати ~ монети (паперових грошей) вище (нижче) реальної вартості to rate a coin (paper money) above (below) its real value
встановлювати обмінний ~ to set a rate of exchange
вчитися на третьому ~і to be in the third year
застосувати ~ (обміну) to apply an exchange rate
купувати за найвищими ~ами to buy at the top of the market
навмисно здувати ~ акцій (на біржі) до невиправдано високого рівня to kite the stock
не бути в ~і (чогось) to be out of touch (with)
офіційно знижувати ~ (валюти) to devalorize
переводити за ~ом to convert at the rate
підвищувати ~и (після раптового падіння) to rally
підвищувати ~ паперових грошей to upvalue the currency
підвищувати ~ валюти to raise the rate, to appreciate the currency
продавати за найкращим ~ом to sell at best
реєструвати ~ акцій to mark a price
регулювати валютний ~ to adjust the exchange rate
роздувати ~и паперів нових випусків бірж. to stag the market
тримати когось у ~і to keep smb informed/posted up
штучно підвищити ~ бірж. to force up the exchange/rate
~ акцій відновився (після зниження) shares recovered
(акцій) підвищилися prices went ahead
~и акцій піднялися з... до... shares advanced from... to...
~и акцій пішли вгору shares have gone up
~и акцій знижуються shares are (going) down
~и акцій стабілізувалися shares firmed up, prices (of shares) were maintained
~и акцій стабільні shares are stationary
~ акцій упав на 10 пунктів share slumped 10 points
~ іноземної валюти падає exchange is falling
~ іноземної валюти піднімається exchange is going up/rising
~ акцій понизився на один пункт the price receded a point
обмінний ~ понизився (підвищився) the exchange/the rate of exchange has fallen (has gone up)
обмінний ~ продовжує залишатися високим (низьким) the exchange rate continues to rule high (low).
рів||ень ім. ч. level, plane; (ступінь величини, значущості, стандарт) standard, mark; (ступінь чогось) degree, rate; (масштаб) scale, rate; (цін) tier; (у системі керування тж.) echelon
беззбитковий ~ень продажу break-even sales level
верхній ~ень top (level), cap
високий ~ень економічної активності high (level of) economic activity, high level of business
високий ~ень попиту keen/great demand
високий ~ень розвитку high level of development; (економіки тощо – букв. зрілість) maturity
високий організаційно-технічний ~ень high efficiency (level)
високий технічний ~ень high technological/technical level
вихідний ~ень запасів initial inventory (level)
вищий ~ень highest degree, utmost degree; highest/top level, peak (level), high
відповідний ~ень appropriate level
внутрішній ~ень цін domestic price level
встановлений ~ень ризику assigned (insurance) risk
граничний ~ень margin, marginal level/rate; (кордон, межа) frontier
граничний ~ень використання земельних угідь margin of cultivation
граничний ~ень факторних цін factor-price frontier
довірчий ~ень стат. confidence level/coefficient/figure, level of assurance, belief line
довоєнний ~ень pre-war level
допустимий ~ень браку (виробів) reject allowance
допустимий ~ень дефіциту admissible shortage (level)
економічний ~ень economic level
економічно обґрунтований ~ень якості economic quality (level)
життєвий ~ень standard/level/scale, plane of living/life, living standard(s)
життєвий ~ень сільського населення rural standard of living
загальний ~ень виробництва overall production (level)
загальний ~ень запасів gross/total inventory (level)
загальний ~ень цін general/overall price level
загальний технічний і технологічний ~ень промисловості країни nation’s aggregate technological level, nation’s technology
заданий ~ень ризику predetermined risk (level)
запланований ~ень дефіциту planned shortage (level)
зареєстрований ~ень запасів record inventory
знижений ~ень смертності light mortality level
конкурентний ~ень цін competitive price level
контрольний ~ень test objective level
крайній ~ень (про ціни) bedrock
критичний ~ень critical level
критичний ~ень запасів critical supplies
культурний ~ень standard of culture
максимальний ~ень maximum (level); (стеля) ceiling
максимальний ~ень запасів stock replenishment level
максимальний ~ень товарообігу peak load of commodity circulation/of trade turnover
максимально припустимий ~ень забруднення повітряного середовища clean-air standard
мінімальний ~ень minimum (level); (напр., цін тощо) bottom, floor
мінімальний ~ень життя subsistence level
найвищий ~ень the highest level; (етап) top stage
найнижчий ~ень lowest level, low, bottom, floor; (стан чогось) depth, (цін) bedrock
небажаний ~ень ризику undesirable risk (level)
небувало високий (низький) ~ень all-time high (low) level
негативний ~ень запасів inventory/stock shortage, stockout
недостатній ~ень витрат spending shortfall
недостатній ~ень заощаджень under saving
незмінний ~ень (цін) stationary level (of prices), stationary (price) level
необхідний ~ень запасів desired inventory/stock (level)
необхідний ~ень ризику desired risk (level)
нижчий ~ень lowest level, bottom (level), floor, nadir
низький ~ень використання (устаткування тощо) underutilization
низький ~ень економічного розвитку low level of economic development, underdevelopment
низький ~ень економічної активності low (level of) economic activity
низький ~ень інфляції low inflation level
низький ~ень попиту slack/sluggish demand
низький ~ень постачань supply short(age)
низький технічний ~ень low technical level
новий вищий ~ень (курсів акцій) new high (level)
номінальний довірчий ~ень стат. nominal confidence level
оперативний ~ень (середня керівна ланка) operating level
оптимальний ~ень optimum (level), optimal level
оптимальний ~ень виробництва optimal rate of production
оптимальний ~ень запасів optimum inventory/stock (level), optimal inventory level
остаточний ~ень запасів final inventory/stock (level)
очікуваний ~ень запасів expected inventory/stock (level)
очікуваний ~ень зарплати expected wage level, expected level/standard of wages, labo(u)r rate standard
очікуваний ~ень прибутку expected earning level
перемінний ~ень резервного запасу variable safety stock (level)
післявоєнний ~ень post-war level
постійний ~ень виробництва (зумовлений повною зайнятістю) permanent level of output
поточний ~ень завантаження (замовленнями тощо) current business situation
початковий ~ень запасів initial inventory/stock (level)
природний ~ень безробіття natural rate of unemployment
пристойний ~ень життя reasonable standard of life
проміжний ~ень intermediate level, sublevel
вислідний (чистий) ~ень запасів net inventory/stock (level)
робочий ~ень (запасів) operating level
розрахунковий ~ень прибутковості point of make-out
середній ~ень average/mean (level), average rate
середній ~ень дефіциту average shortage/stockout (level)
середній ~ень життя decent/reasonable standard of life
середній ~ень ень запасів average inventory/stock level
середній ~ень матеріальних запасів average/mean/inventory/stock (level)
середній ~ень цін по країні national price average
стандартний ~ень standard level
стандартний ~ень запасів standard inventory stock
стійкий ~ень stable level
сумарний ~ень total/aggregate level
сумарний ~ень дефіциту total shortage/stockout (level)
технічний ~ень technological/technical level
фактичний ~ень actual/virtual level
фактичний ~ень дефіциту virtual shortage/stockout (level)
фактичний ~ень запасів actual inventory/stock (level)
якісно новий і вищий ~ень qualitatively new and higher level/stage
~ень безробіття rate of unemployment, unemployment rate
~ень вибуття (об’єктів основного капіталу) mortality
~ень вибуття майна (physical) property mortality
~ень виробництва level of production/output, production/work/output level, rate of production
~ень виробництва (товарної) продукції землеробства crop supplies (level)
~ень виробництва, досягнутий на кращих підприємствах best-practice output standard
~ень виробництва, при перевищенні якого робітник одержує заохочувальну плату break-even performance
~ень виробничої потужності production/productive capacity level
~ень витрат, що характеризує виробництво основної маси продукції (напр., у галузі) bulk-line cost(s)
~ень вихідної якості (продукції) outgoing quality (level)
~ень відбору (при вибірці) stage of selection
~ень відповідальності level of responsibility
~ень впливу фактора level of a factor
~ень вхідної якості (продукції) incoming quality (level)
~ень гарантії level of assurance
~ень годівлі с. г. feeding level
~ень гуртових цін wholesale (price) level
~ень дефіциту shortage/stockout level, shortage rate, shortage
~ень дефіциту у відсотках stock-out percentage
~ень дефіциту, установлюваний керівництвом підприємства administratively set shortage (level)
~ень ділової активності level of business
~ень добробуту standard of well-being
~ень економічної активності level of business/economic activity
~ень ефективності праці labo(u)r efficiency/performance level/standard
~ень ефективності праці старшого керівного персоналу managerial performance standard
~ень життя standard/level/scale/plane of living/life, living standard(s)
~ень завантаження (підприємства) замовленнями work order level
~ень зайнятості (населення) occupational level
~ень запасів stock/inventory level, stocking/storage rate, inventory balance
~ень запасів на кінець облікового періоду closing/ending/terminal inventory (level)
~ень запасів на початку облікового періоду opening/beginning/original inventory (level)
~ень запасів, при якому подається замовлення reorder/trigger level
~ень запасів, при якому, проводиться закупівля procurement trigger
~ень зарплати wage level, level/standard of wages
~ень збитковості loss ratio
~ень злочинності crime rate
~ень значущості стат. significance value/point; (регіону) size of a region
~ень інтенсивності праці labo(u)r efficiency/performance/quantity standard
~ень інфляції rate of inflation, inflation rate
~ень кваліфікації skill level
~ень комерційної діяльності level of business
~ень концентрації в масштабах економіки aggregate concentration (level)
~ень концентрації виробництва production concentration ratio
~ень корисності utility level
~ень монополізації monopolization level, company concentration level
~ень моря sea level
~ень навантаження, при якому відбувається відключення частини споживачів електроенергії load-shedding standard
~ень надходження замовлень level of orders
~ень науково-технічного розвитку technological level, level of technological development
~ень обслуговування degree of service
~ень освіти stage of education
~ень плати за проїзд passenger-fare level
~ень плідності fertility level/value
~ень повноважень level of authority
~ень повної зайнятості full employment level
~ень попиту (level of) demand; (на транспортне обслуговування тощо – обслуговування) value of service
~ень поповнення запасів stock replenishment level
~ень постачань (товарної) продукції землеробства crop supplies (level)
~ень прагнень (напр., досягнення вищої посади, розряду) level of aspiration
~ень прибутку profit level
~ень продуктивності performance level
~ень продуктивності праці labo(u)r productivity level
~ень професійної підготовки professional standard
~ень ризику risk level; (підсумок оцінки) estimated risk (level)
~ень рівноваги equilibrium level
~ень розвитку (етап) stage of development; (рівень) level of development
~ень розвитку (країни, економіки тощо) level of development; (науки, техніки тощо – який або області, сфери, букв. стан справ) state of the art(s) (in)
~ень смертності death rate, mortality/lethal level
~ень споживання consumption level/standard
~ень тарифів (плати за проїзд) passenger-fare level
~ень технічної озброєності праці level of mechanization (of work)
~ень технології technological level, level of technology, state-of-the-art (in)
~ень укомплектованості персоналом manning level
~ень урбанізації urban saturation (level)
~ень утворення educational level/status/attainment
~ень фактора (ступінь впливу) level of a factor
~ень цін price level
~ень цін усередині країни national price level
~ень цін, що знижується deflating price level
~ень цін, що не виправдовує витрати (для відшкодування витрат і реалізації нормального прибутку) unremunerative level of prices
~ень якості degree of quality, merit grade
~ень у відсотках percentage (level)
на ~ень (з чимось) level (with), (перен. – не відстаючи) abreast (of), in pace (with)
над ~нем моря above sea level
на ~ні відділення фірми (і m. n.) at the divisional level
на ~ні землі at ground level
на ~ні кращих світових стандартів on a level with the highest world standards, conforming to the highest world standards
на ~ні міністрів at minister level, (як прикм.) ministerial
на ~ні норми up to (the) standard
на ~ні послів at ambassador level, (як прикм.) ambassadorial
на ~ні приблизно... at the rate of about...
на ~ні стандарту up to (the) standard
на ~ні сучасних вимог (як прикм.) up-to-date
на ~ні якості стандартного сорту up to (the) standard
на виробничому ~ні at the factory level
на низькому ~ні on/at a low level
на одному ~ні з... on a par with...
на потрібному ~ні up to the mark/standard
на рекордному ~ні at record (level), (як прикм. тж.) record
на самому високому ~ні on/at the highest level
нарада на високому ~ні high-level conference
нарада на вищому ~ні conference at the highest level, top-level conference
нижче середнього ~ня below the average (level)
бути на ~ні (відповідати вимогам) to be up to (the) standard, to satisfy (the) requirements
бути на одному ~ні з…, to be on a level with...
визначати ~ень цін to determine prices
досягати ~ня беззбитковості to breakeven
досягати колишнього ~ня to regain the former level, to recover the old level
досягати самого високого ~ня to reach the highest level, to reach/to touch the top
досягати самого низького ~ня to reach the lowest level, to reach/to touch the bottom
знижувати/скорочувати/доводити до ~ня to cut/to reduce to a level
стояти на ~ні (про ціни, ставки) to rule
~ень цін понизився prices ruled lower
ціни продовжують стояти на високому (низькому) ~ні prices continue to rule high (low)
ціни тримаються на високому (низькому) ~ні prices are running high (low).
сорт ім. ч. (категорія товару) grade, quality, brand, class, rate; (різновид) kind; (різновид рослини) variety; (вид, рід) kind, sort
високоврожайний ~ high-yielding variety
вищий (нижчий) ~ best/top/prime/superior quality, top grade, extra (+ім.) (low quality)
врожайний ~ productive variety
гібридний ~ hybrid variety
добірний ~ choice grade
елітний ~ quality variety
звичайний комерційний ~ good ordinary brand
змішаний ~ combined grade
карликовий ~ dwarf variety
комерційний ~ merchantable brand
кращий ~ best quality
культурний ~ (рослин) cultivated/cultural variety
місцевий ~ local/native variety
морозостійкий ~ frost-resistant variety
низький ~ low grade
новий ~ сірників new brand of matches
озимий (яровий) ~ winter (spring) variety
посухостійкий ~ drought-resistant variety
ранній (пізній) ~ early (late) variety
селекційний ~ selection variety
середній ~ middling quality
стандартний ~ standard grade/quality, технічний ~ industrial/technical grade
товарний ~ commercial/market grade, commercial variety
поліпшені ~и сільськогосподарських культур improved crop varieties
традиційні ~и сільськогосподарських культур traditional crop varieties
вищого ~у of top-quality, first-rate, first class
другого ~у second-best, second-grade, second-rate, second-class
першого ~у high-grade, first-grade, first-quality
третього ~у third rate
~ матеріалів grade/kind of materials
~, призначений для внутрішнього ринку domestic grade
виводити/розводити новий ~ to breed/to develop a new variety
знижувати ~ to downgrade.
ступ||інь ім. ч. (порівняльна величина) degree; (міра, межа, відношення) degree, extent, rate; (розряд, категорія) class, grade; (рівень) level, degree, grade, rate; (учене звання) (academic) degree; (етап у розвитку, стадія розвитку) stage; phase, тех. step; (розряд, місце, що фірма займає в структурній ієрархії тощо) tier; грам. degree
послідовні ~ені наближення successive stages of approximation
послідовні ~ені розвитку consecutive stages of development
~інь апроксимації degree/stage of approximation
~інь бакалавра (доктора, магістра) Bachelor’s degree/degree of Bachelor (Doctor’s degree/degree of Doctor; Master’s degree/degree of Master)
~інь варіації varying degree
~інь випадковості degree of randomness
~інь відповідності економічної моделі реальній дійсності performance of an economic model
~інь вірогідності confidence (level)
~інь впливу фактора level of a factor
~інь готовності продукції degree of fabrication/manufacture
~інь довіри degree of confidence; стат. тж. degree of belief
~інь експлуатації (праці) intensity of exploitation
~інь ефективності level of efficiency
~інь ефективності функціонування (напр., фірми) performance
~інь забезпеченості (позички) margin of safety
~інь завантаження виробничих потужностей production capacity rate, operating rate
~інь залежності (від обсягу замовлень тощо) rate of dependency; стат. (ознак) degree of dependence
~інь зв’язку між ознаками стат. colligation
~інь знецінювання rate of depreciation
~інь зносу rate of wear and tear
~інь інтеграції degree of integration
~інь кореляційного зв’язку degree of correlation
~інь ліквідності degree of liquidity
~інь механізації degree of mechanization
~інь наближення degree of approximation
~інь надійності (ділової справи) business capacity
~інь невизначеності (ризику) degree of risk
~інь очищення стічних вод level of water waste removal
~інь передання повноважень (підлеглим) degree of delegation of authority (to)
~інь продуктивності degree of efficiency
~інь рентабельності rate of profitability
~інь ризику degree of risk
~інь свободи (при встановленні цін тощо) range of discretion
~інь складності роботи job/labo(u)r grade
~інь споріднення degree of relationship; (формула) osculatory formula
~інь спорідненості (ознак) стат. degree of association
~інь стійкості (ділового підприємства) business capacity
що має ~інь доктора doctor-degree holder
що має ~інь кандидата candidate-degree holder
з високим ~енем наближення to a high degree approximation
мати учений ~інь to hold an academic degree
одержати (учений) ~інь to take one’s (academic) degree
підняти щось на вищий ~інь to raise smth to a higher level
піднятися на вищий ~інь to rise to a higher level
присуджувати учений ~інь комусь to confer a degree on smb; ● див. тж. рівень, міра.
щабель ім. ч. rung, thread; (драбини) step (of a ladder); перен. (ступінь, рівень) stage, level
піднести/підняти на вищий ~ to raise smth to a higher level.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

average = ['ævərɪdʒ] 1. сере́днє (зна́чення), усере́днене зна́чення || усере́днювати/усере́днити; обчи́слювати/обчи́слити сере́днє; бу́ти рі́вним у сере́дньому; колива́тися навко́ло сере́днього зна́чення || сере́дній; усере́днений // above/below ~ ви́ще/ни́жче (ви́щий/ни́жчий) за сере́днє; on the ~ у сере́дньому; to ~ out ви́лучити (значення, що відхиляються) шляхо́м усере́днення; to ~ over усере́днювати за; upon the ~ в сере́дньому; ~ over an ensemble сере́днє (зна́чення) за анса́мблем 2. пере́сі́чний
• ~ of measured values
= сере́днє зна́чення ви́міряних величи́н
• adjusted ~
= узгі́днене сере́днє
• arithmetic ~
= сере́днє аритмети́чне (арифмети́чне)
• column ~
= сере́днє за сто́впчиками
• conditional ~
= умо́вне сере́днє
• continuous ~
= непере́рвне сере́днє
• current ~
= пото́чне сере́днє
• ensemble ~, ~ over an ensemble
= сере́днє за анса́мблем
• estimated ~
= сере́днє за оці́нкою, оці́нко́ве сере́днє
• geometric ~
= сере́днє геометри́чне
• grand ~
= зага́льне сере́днє (за стовпчиками і рядками)
• harmonic ~
= сере́днє гармоні́чне
• logarithmic ~
= сере́днє логаритмі́чне (логарифмі́чне)
• moving ~
= ковзне́ (рухо́ме) сере́днє
• probabilistic ~
= імові́рнісне сере́днє
• quasi-arithmetic ~
= квазиаритмети́чне (квазиарифмети́чне) сере́днє
• representative ~
= репрезентати́вне сере́днє
• row ~
= сере́днє за рядко́м (рядка́ми)
• sampling ~
= сере́днє за ви́біркою
• simple ~
= сере́днє аритмети́чне (арифмети́чне)
• sliding ~
= ковзне́ (рухо́ме) сере́днє
• spatial ~
= просторо́ве сере́днє, сере́днє у про́сторі, сере́днє за просторо́вими координа́тами
• statistical ~
= статисти́чне сере́днє
• stochastic ~
= сере́днє за ймові́рностями
• time ~
= часове́ сере́днє, сере́днє у ча́сі (за ча́сом)
• weighted ~
= сере́днє зва́жене, сере́днє вагове́
• weighted moving ~
= зва́жене ковзне́ (рухо́ме) сере́днє
digit = ['dɪdʒɪt] ци́фра; однорозря́дне число́; розря́д; си́мвол; знак
• binary ~
= біт, двійко́вий (біна́рний) розря́д; двійко́ва ци́фра
• borrow ~
= розря́д по́зики
• carry ~
= розря́д перене́сення, ци́фра перене́сення
• check ~
= контро́льний розря́д
• decimal ~
= десятко́вий розря́д; десятко́ва ци́фра
• dot-matrix ~
= точко́ва ци́фра (зображувана за допомогою точкової матриці тощо
• forbidden ~
= заборо́нений знак
• gap ~s
= поро́жні розря́ди (машинного слова, не використовувані для представлення інформації)
• guard ~
= розря́д за́хисту
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́ва ци́фра
• high(er)-order ~
= ви́щий (ста́рший) розря́д
• highest-order ~
= найви́щий (найста́рший) розря́д
• illegal ~
= недозво́лена ци́фра; недозво́лений знак
• insignificant ~
= незначівни́й розря́д, незначівна́ ци́фра
• leading ~
= найви́щий (найста́рший) розря́д
• least significant ~
= найни́жчий (наймоло́дший) розря́д
• leftmost ~
= кра́йня лі́ва ци́фра, найліві́ша ци́фра, найліві́ший розря́д
• low(er)-order ~
= ни́жчий розря́д
• lowest-order ~
= найни́жчий розря́д
• message ~
= си́мвол повідо́млення
• most significant ~
= найста́рший розря́д; найбі́льша значівна́ (значу́ща) ци́фра
• non-zero ~
= ненульови́й розря́д
• overflow ~
= озна́ка перепо́внення
• parity ~
= розря́д па́рності
• quinary ~
= п’ятірко́ва ци́фра
• service ~
= службо́вий си́мвол
• sign ~
= зна́ковий розря́д
• significant ~
= значівни́й (значу́щий) розря́д, значівна́ (значу́ща) ци́фра
• tens ~
= розря́д деся́тків
• top ~
= 1. кіб. найста́рший розря́д 2. матем. найви́щий розря́д
• unit(s) ~
= розря́д оди́ниць
graduate = ['grædʒueɪt] 1. ґрадуюва́ти/поґрадуюва́ти, калібрува́ти/прокалібрува́ти 2. (from) закі́нчувати/закінчи́ти ви́щий навча́льний за́клад 3. здобува́ти/здобу́ти чи надава́ти/нада́ти науко́вий сту́пінь
high = [haɪ] 1. висо́кий 2. (про розряд) ста́рший || 3. ви́соко // as ~ as до (здебільшого перед числами); half as ~ у два рази́ (удві́чі) ни́жчий; ~ in з висо́ким вмі́стом; twice as ~ у два рази́ (удві́чі) ви́щий
higher = ['haɪə] ви́щий
level = ['lɛvl] рі́вень
• ~ of abstraction
= рі́вень абстра́кції
• ~ of accuracy
= сту́пінь то́чності
• ~ of approximation
= сту́пінь апроксима́ції
• ~ of complexity
= рі́вень (сту́пінь) скла́дності
• ~ of confidence
= рі́вень дові́ри, сту́пінь пе́вності (характеристика твердження, що його інтелектуальна система вивела шляхом нестрогих міркувань)
• ~ of rigor
= рі́вень стро́гості
• absolute ~
= абсолю́тний рі́вень
• abstract ~
= абстра́ктний рі́вень
• acceptable ~
= прийня́тний рі́вень
• confidence ~
= рі́вень дові́ри
• critical ~
= стат. крити́чний рі́вень
• current privilege ~
= пото́чний рі́вень привіле́їв (виконуваної програми)
• data ~
= рі́вень да́них
• datum ~
= відліко́вий (ре́перний) рі́вень
• descriptor privilege ~
= рі́вень привіле́їв дескри́птора
• effective privilege ~
= ефекти́вний рі́вень привіле́їв (перева́г)
• enterprise ~
= предме́тний рі́вень
• error ~
= рі́вень по́ми́лки
• graphic ~
= графі́чний рі́вень
• gray ~
= рі́вень яскра́вості (за сірою шкалою)
• hierarchy ~
= рі́вень ієра́рхії
• high ~
= висо́кий рі́вень
• higher ~
= ви́щий рі́вень
• highest ~
= найви́щий рі́вень
• indirection ~
= число́ промі́жних рі́внів
• intensity ~
= сту́пінь інтенси́вності
• logic ~
= рі́вень логі́чного сигна́лу
• logic-0 ~
= рі́вень (логі́чного) нуля́, рі́вень 0, нульови́й рі́вень
• logic-1 ~
= рі́вень (логі́чної) одини́ці, рі́вень 1, одини́цевий рі́вень, одини́чний рі́вень
• logical ~
= логі́чний рі́вень
• logical database ~
= логі́чний рі́вень ба́зи да́них
• low ~
= низьки́й рі́вень
• lower ~
= ни́жчий рі́вень; ни́жній рі́вень
• lowest ~
= найни́жчий рі́вень
• mean ~
= сере́дній рі́вень
• middle ~
= сере́динний рі́вень
• nesting ~
= рі́вень (глибина́) вкла́дення
• noise ~
= рі́вень зава́д; рі́вень (величина́) шу́му
• paper density adjustment ~
= ру́чка допасо́вування товщини́ папе́ру (у принтері)
• paper release ~
= ру́чка вивільня́ння папе́ру
• permissible ~
= прийня́тний рі́вень
• predicted ~
= розрахо́ваний (передба́чений) рі́вень
• priority ~
= рі́вень пріорите́ту
• privilege ~
= рі́вень привіле́їв
• qualitative ~
= я́кісний рі́вень (фактора)
• quantitative ~
= кі́лькісний рі́вень (фактора)
• risk ~
= рі́вень ри́зику
• set ~
= за́даний (встано́влений) рі́вень
• threshold ~
= поро́говий рі́вень
• upper ~
= ве́рхній рі́вень
• user ~
= рі́вень користувача́ (у базах даних)
• virtual ~
= віртуа́льний рі́вень
• zero ~
= нульови́й рі́вень; рі́вень логі́чного нуля́
priority = [praɪ'ɒrəti] пріорите́т; пе́ршість, перева́га, першочерго́вість
• absolute ~
= абсолю́тний пріорите́т
• boot source ~
= пріорите́ти заванта́жування
• dynamic ~
= динамі́чний пріорите́т
• endogeneous ~
= вну́трішній пріорите́т (залежний від стану системи)
• exogeneous ~
= зо́внішній пріорите́т (незалежний від стану системи)
• first ~
= першочерго́вість
• high ~
= висо́кий пріорите́т
• higher ~
= ви́щий пріорите́т
• highest ~
= найви́щий пріорите́т
• lower ~
= ни́жчий пріорите́т
• lowest ~
= найни́жчий пріорите́т
• rigid ~
= жорстки́й пріорите́т
• state ~
= пріорите́т ста́нів
• statement ~
= пріорите́т опера́тора; пріорите́т опера́торів
• static ~
= стати́чний пріорите́т
superstratum = ['su:pəˌstrɑ:təm] ви́щий шар (що лежить вище)
upper = ['ʌpə] ве́рхній, ви́щий, горі́шній

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

above-average ви́щий [бі́льший] за сере́днє (зна́чення)
[ə'bʌvˌævərɪdʒ]
above-zero (про температуру) плюсови́й, ви́щий за нуль [ви́ще нуля́]
[əˌbʌv'zɪərəʊ, -'zɪroʊ]
alcohol спирт, алкого́ль || спиртови́й, алкого́льний
['ælkəhɒl, -hɒːl]
absolute ~ = абсолю́тний спирт
amino ~ = аміноспи́рт
anhydrous ~ = безво́дний [абсолю́тний] спирт
denatured ~ = денатура́т
dihydric ~ = двоа́томний спирт
ethyl ~ = ети́ловий [ви́нний] спирт
grain ~ = зернови́й спирт
higher ~ = ви́щий спирт
methyl ~ = мети́ловий [дереви́нний] спирт
monohydric ~ = одноа́томний спирт
nitrated ~ = нітроспи́рт
nitro ~ = нітроспи́рт
polyhydric ~ = багатоа́томний спирт
primary ~ = перви́нний спирт
pure ~ = чи́стий спирт
rectified ~ = спирт-ректифіка́т
secondary ~ = втори́нний спирт
solid ~ = тверди́й спирт (паливо)
tertiary ~ = трети́нний спирт
wood ~ = дереви́нний [мети́ловий] спирт
average 1. сере́днє (зна́чення), усере́днене зна́чення || сере́дній || усере́днювати//‌усере́днити (over – за) □ above ~ бі́льше/бі́льший [ви́ще/ви́щий] за сере́днє (зна́чення); below ~ ни́жче/ни́жчий за сере́днє; on the ~ у сере́дньому 2. пере́сі́чний
['ævərɪdʒ]
~ of measured values = сере́днє зна́чення ви́міряних величи́н
~ over an ensemble = сере́днє (зна́чення) за анса́мблем
adjusted ~ = узгі́днене сере́днє
anomalous ~ = анома́льне сере́днє
arithmetic ~ = сере́днє аритмети́чне
column ~ = сере́днє за сто́впчиком [сто́впчиками]
contraharmonic ~ = сере́днє контрагармоні́чне
daily ~ = середньодобо́ве зна́чення
ensemble ~ = сере́днє за анса́мблем
estimated ~ = сере́днє за оці́нкою, оці́нко́ве сере́днє
geometric ~ = сере́днє геометри́чне
grand ~ = зага́льне сере́днє (за стовпчиками і рядками)
harmonic ~ = сере́днє гармоні́чне
logarithmic ~ = сере́днє логаритмі́чне
moving ~ = ковзне́ [рухо́ме] сере́днє
row ~ = сере́днє за рядко́м [рядка́ми]
sample ~ = сере́днє за ви́біркою
sampling ~ = сере́днє за ви́біркою
sliding ~ = ковзне́ [рухо́ме] сере́днє
spatial ~ = просторо́ве сере́днє, сере́днє за просторо́вими координа́тами [у про́сторі]
statistical ~ = статисти́чне сере́днє || середньостатисти́чний
time ~ = часове́ сере́днє, сере́днє у ча́сі [за ча́сом]
vacuum ~ = ва́куумне сере́днє
weighted ~ = сере́днє зва́жене
weighted moving ~ = зва́жене ковзне́ [рухо́ме] сере́днє
cusp 1. (фіз.) касп, дзьоб || ка́сповий, дзьо́бовий 2. гостроку́тна геоме́трія (магнетного поля) 3. (матем.) то́чка зворо́ту, то́чка заго́стрення (кривої), дзьоб 3. ріг мі́сяця 4. ві́стря; (заго́стрений) кі́нчик
[kʌsp]
asymmetric ~ = асиметри́чний касп [дзьоб], асиметри́чна гостроку́тна геоме́трія (магнетного поля)
double ~ = то́чка самодо́тику, подві́йний дзьоб
higher ~ = ви́ща то́чка зворо́ту, ви́щий дзьоб
keratoid ~ = то́чка зворо́ту [дзьоб] пе́ршого ро́ду
ordinary ~ = про́ста́ то́чка зворо́ту, про́сти́й дзьоб
parabolic ~ = пара́больний касп [дзьоб]; параболі́чне ві́стря
polar ~ = поля́рний касп [дзьоб]
ramphoid ~ = то́чка зворо́ту [дзьоб] дру́гого ро́ду
single ~ of the first/second kind = то́чка зворо́ту [дзьоб] пе́ршого/дру́гого ро́ду
symmetric ~ = симетри́чний касп [дзьоб], симетри́чна гостроку́тна геоме́трія (магнетного поля)
digit 1. ци́фра; однозна́кове число́ || цифрови́й 2. розря́д || розря́довий
['dɪdʒɪt]
binary ~ = двійко́ва цифра; двійко́вий розря́д
carry ~ = розря́д [ци́фра] перене́сення
check ~ = контро́льна ци́фра
decimal ~ = десятко́ва ци́фра; десятко́вий розря́д
gap ~ = поро́жній розря́д
higher-order ~ = ста́рший/ви́щий розря́д (than – за)
highest-order ~ = найста́рший/найви́щий розря́д
insignificant ~ = незначу́ща ци́фра, незначу́щий розря́д
least significant ~ = наймоло́дший/найни́жчий розря́д
less significant ~ = моло́дший/ни́жчий розря́д (than – за)
lower-order ~ = моло́дший/ни́жчий/ розря́д (than – за)
lowest-order ~ = наймоло́дший/найни́жчий/ розря́д
more significant ~ = ста́рший/ви́щий розря́д (than – за)
most significant ~ = найста́рший/найви́щий розря́д
next-higher-order ~ = насту́пний за ста́ршістю розря́д
next more significant ~ = насту́пний за ста́ршістю розря́д
nonzero ~ = ненульови́й розря́д
octal ~ = вісімко́ва ци́фра; вісімко́вий розря́д
ones ~ = розря́д одини́ць
quinary ~ = п’ятірко́ва ци́фра; п’ятірко́вий розря́д
random ~ = випадко́ва ци́фра
service ~ = службо́вий си́мвол
sign ~ = зна́ковий розря́д
significant ~ = значу́ща ци́фра, значу́щий розря́д
tens ~ = розря́д деся́тків
top ~ = найста́рший розря́д
graduate 1. (х.) циліндри́чна мензу́рка, мі́рчий [міри́льний] цилі́нд(е)р, мі́рча [міри́льна] посу́дина 2. випускни́к (навчального закладу) 3. ґрадуюва́ти//‌поґрадуюва́ти; калібрува́ти//‌прокалібрува́ти; нано́сити//‌нане́сти по́ділки 4. підви́щувати//‌підви́щити концентра́цію ро́зчину (випаровуванням) 5. (from) закі́нчувати//‌закінчи́ти ви́щий навча́льний за́клад
1,2. ['grædʒuət] 3-5. ['grædʒueɪt]
higher 1. ви́щий (than – за, від) 2. ви́ще (than – ніж)
['haɪə, 'haɪər]
high  1. висо́кий □ as ~ as завви́шки з; extremely ~ надвисо́кий; (про частоту) грани́чно висо́кий; half as ~ удві́чі ни́жчий (as – за); n meters ~ висото́ю n ме́трів; rather ~ до́сить висо́кий; too ~ зависо́кий; twice as ~ удві́чі ви́щий (as – за) 2. (про значення) висо́кий, вели́кий □ ~ in (iron, oxygen etc.) з висо́ким вмі́стом (заліза, кисню тощо) 3. антицикло́н || антицикло́нний 4. бари́чний ма́ксимум 5. ви́соко □ ~ up (де) ви́соко вгорі́; (куди) ви́соко вго́ру
[haɪ]
isallobaric ~ = ізалобари́чний ма́ксимум
hypersynchronous надсинхро́нний, гіперсинхро́нний, ви́щий за синхро́нний
[ˌhaɪpə'sɪŋkrənəs, -pər'-]
level 1. рі́вень || рі́вневий □ at a ~ на рі́вні; at the same ~ на то́му са́мому рі́вні; on a ~ with на одно́му рі́вні з; out of ~ не на (то́му са́мому) рі́вні 2. сту́пінь; щабе́ль 3. рі́вень (прилад); ґрунтва́га, ватерпа́с 4. нівелі́р, спадомі́р || нівелюва́ти//‌знівелюва́ти □ to set up a ~ встано́влювати//‌встанови́ти нівелі́р(а) 5. я́рус (хмар) 6. рі́вний; рівномі́рний; одна́ко́вий || зрі́внювати//‌зрівня́ти, зарі́внювати//‌зарівня́ти; вирі́внювати//‌ви́рівняти □ to ~ down опуска́ти//‌опусти́ти; ни́жчати//‌пони́жчати; зни́жувати//‌зни́зити (до певного рівня); to ~ off зво́дити//‌зве́сти до одно́го рі́вня, вирі́внювати//‌ви́рівняти, нарі́внювати//‌нарівня́ти; to ~ out розрі́внювати//‌розрівня́ти (на поверхні); to ~ up підійма́ти//‌під(ій)ня́ти, підви́щувати//‌підви́щити; ви́щати//‌пови́щати (до певного рівня) 7. (про забарвлення) рівномі́рний, односта́йний
['lεvl]
~ of abstraction = рі́вень [сту́пінь] абстра́кції
~ of a factor = (стат) сту́пінь впли́ву чи́нника [фа́ктора]
~ of quality = рі́вень я́кости
~ of saturation = (гф) рі́вень підзе́мних [ґрунтови́х] вод
above-threshold ~ = надпоро́говий рі́вень
acceptable ~ = прийня́тний рі́вень; допуско́вий рі́вень
acceptor ~ = акце́пторний рі́вень
activity ~ = рі́вень (радіо)акти́вности; (розм) рі́вень радія́ції
adaptation ~ = сві́тність [яскра́вість] фо́ну
adjacent ~ = сусі́дній рі́вень
allowed ~ = дозво́лений рі́вень
ambient noise ~ = рі́вень довкі́льного шу́му
amplitude ~ = рі́вень сигна́лу
atomic energy ~ = рі́вень ене́ргії а́тома
attachment ~ = (тт) прилипни́й рі́вень
average ~ = сере́дній рі́вень
background ~ = фо́новий рі́вень
below-threshold ~ = підпоро́говий рі́вень
bottom ~ = ни́жній [найни́жчий] рі́вень
bound ~ = зв’я́заний рі́вень
brightness ~ = сві́тність [яскра́вість] фо́ну
broadened ~ = розши́рений рі́вень
carrier ~ = рі́вень частоти́-носія́
close ~ = близьки́й рі́вень
cloud ~ = я́рус хмар
combination ~ = комбінаці́йний рі́вень
compound-nucleus ~ = рі́вень компа́унд-ядра́
confidence ~ = дові́рчий [наді́йний] рі́вень, межа́ вірогі́дности
contamination ~ = рі́вень [сту́пінь] (радіоактивного) забру́днення
critical ~ = крити́чний рі́вень
cutoff ~ = ві́дтино́вий рі́вень, рі́вень відтина́ння
datum ~ = відліко́вий [ре́перний] рі́вень; нуль висоти́; ба́за
deep ~ = глибо́кий рі́вень
degenerate ~ = ви́роджений рі́вень
discrete ~ = рі́вень дискре́тного спе́ктру
displaced ~ = змі́щений рі́вень
distant ~ = відда́лений рі́вень
donor ~ = до́норний рі́вень
doublet ~ = дубле́тний рі́вень
electron (energy) ~ = рі́вень ене́ргії електро́на
energy ~ = рі́вень ене́ргії, енергети́чний рі́вень
entry ~ = початко́вий рі́вень
equally spaced ~s = рівновідда́лені рі́вні
equilibrium ~ = рівнова́жний рі́вень
excitation ~ = рі́вень збу́дження
excited ~ = збу́джений рі́вень
exciton ~ = ексито́нний рі́вень
extrinsic ~ = невласти́вий [невла́сний] рі́вень
eye ~ рі́вень оче́й □ at eye ~ = на рі́вні оче́й
Fermi ~ = рі́вень Фе́рмі, фе́рмі-рі́вень
filled ~ = запо́внений рі́вень
final ~ = кінце́вий рі́вень
fluctuation ~ = рі́вень флюктуа́цій
forbidden ~ = заборо́нений [недозво́лений] рі́вень
free-particle (energy) ~ = рі́вень ене́ргії ві́льної части́нки
geodetic ~ = геодези́чний рі́вень (на карті)
ground ~ = 1. рі́вень землі́ 2. (км) основни́й (енергети́чний) рі́вень
ground-water ~ = рі́вень ґрунтови́х вод
high ~ = висо́кий рі́вень
higher ~ = ви́щий [бі́льш висо́кий] рі́вень (than – ніж)
highest ~ = найви́щий рі́вень
highly excited ~ = си́льнозбу́джений рі́вень
hum ~ = фо́новий рі́вень шу́му
impurity ~ = домішко́вий рі́вень
impurity-free ~ = бездо́мішковий рі́вень
imperfection ~ = дефе́ктовий рі́вень (пов’язаний з наявністю дефекту)
incline ~ = кліно́мет(е)р, кутомі́р
initial ~ = початко́вий рі́вень
input ~ = входо́вий рі́вень, рі́вень входо́вого сигна́лу
intensity ~ = рі́вень інтенси́вности
intermediate ~ = промі́жни́й рі́вень
interference ~ = рі́вень зава́д
intrinsic ~ = власти́вий [вла́сний] рі́вень
isomeric ~ = ізоме́рний рі́вень
inverse ~ = інве́рсний рі́вень
Landau ~ = рі́вень Ланда́у
local ~ = лока́льний рі́вень
loudness ~ = рі́вень гу́чности
low ~ = низьки́й рі́вень
lower ~ = 1. ни́жній рі́вень 2. ни́жчий рі́вень (than – ніж)
lowermost ~ = найни́жчий рі́вень
lowest ~ = найни́жчий рі́вень
magnetic surface ~ = магне́тний поверхне́вий рі́вень
many-particle ~ = багаточасти́нко́вий рі́вень
maximum ~ = максима́льний рі́вень
maximum permissible ~ = максима́льний [грани́чний] допуско́вий рі́вень
medium ~ = сере́дній рі́вень (між високим і низьким)
metastable ~ = метастабі́льний рі́вень
middle ~ = сере́динний рі́вень
minimum ~ = мініма́льний рі́вень
molecular (energy) ~ = моле́кульний (енергети́чний) рі́вень, рі́вень ене́ргії моле́кули
multiplet ~ = мультипле́тний рі́вень
nesting ~ = рі́вень [глибина́] вкла́дености
n-fold degenerate ~ = n-кра́тно ви́роджений рі́вень
noise ~ = рі́вень шу́му
nondegenerate ~ = неви́роджений рі́вень
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний рі́вень
nonstationary ~ = нестаціона́рний рі́вень
nuclear (energy) ~ = ядро́вий рі́вень (ене́ргії), рі́вень ене́ргії ядра́
nucleon (energy) ~ = нукло́нний рі́вень (ене́ргії), рі́вень ене́ргії нукло́на
occupied ~ = за́йнятий [запо́внений] рі́вень
one-particle ~ = одночасти́нко́вий рі́вень
output ~ = виходо́вий рі́вень, рі́вень виходо́вого сигна́лу
partially occupied ~ = частко́во запо́внений рі́вень
particle energy ~ = рі́вень ене́ргії части́нки
peak ~ = максима́льний рі́вень
pendulum ~ = ватерпа́с
perceived noise ~ = спри́йманий рі́вень шу́му
percolation ~ = (тт) рі́вень протіка́ння
permissible ~ = допуско́вий рі́вень
perturbed ~ = збу́рений рі́вень
phonon ~ = фоно́нний рі́вень
pollution ~ = рі́вень [сту́пінь] (нерадіоактивного) забру́днення
power ~ = рі́вень поту́жности
protection ~ = рі́вень [сту́пінь] за́хисту
pumping ~ = рі́вень нагніта́ння
quasi-degenerate ~ = квазиви́роджений рі́вень
quasi-discrete ~ = рі́вень квазидискре́тного спе́ктру
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рний рі́вень
recombination ~ = (тт) рекомбінаці́йний рі́вень
recording ~ = рі́вень за́пису
reference ~ = відліко́вий [контро́льний, ре́перний] рі́вень
reliability ~ = рі́вень наді́йности
resolved ~ = вирізнений рі́вень
resonance ~ = резона́нсний рі́вень
rotational ~ = оберто́вий рі́вень
sea ~ рі́вень мо́ря □ above sea ~ = над рі́внем мо́ря
sensation ~ = надпоро́говий рі́вень (щодо сприйняття звуку, світла тощо)
shallow ~ = мілки́й [неглибо́кий] рі́вень
Shockley ~ = рі́вень Шо́клі
significance ~ = (стат) рі́вень значу́щости
simple ~ = рі́вень, ватерпа́с
single ~ = поодино́кий рі́вень
sound ~ = (США) сере́дній рі́вень звуково́го ти́ску
sound-band pressure ~ = рі́вень звуково́го ти́ску в (за́даній) сму́зі часто́т
sound-power ~ = рі́вень поту́жности зву́ку
sound-pressure ~ = [SPL] рі́вень звуково́го ти́ску
spin ~ = спі́новий рі́вень
spirit ~ = спиртови́й рі́вень (прилад)
split ~ = розще́плений рі́вень
stationary ~ = стаціона́рний рі́вень
subzero ~ = мінусо́вий [ни́жчий від нуля́] рі́вень
surface ~ = 1. рі́вень пове́рхні 2. поверхне́вий рі́вень (енергетичний)
surveyor’s ~ = нівелі́р
Tamm ~ = Та́мів рі́вень
thermal ~ = теплови́й рі́вень
threshold ~ = поро́говий рі́вень
tolerance ~ = допуско́вий рі́вень
top ~ = ве́рхній [найви́щий] рі́вень
trapping ~ = пастко́вий рі́вень
triplet ~ = трипле́тний рі́вень
turbulence ~ = сту́пінь [рі́вень] турбуле́нтности
ultimate ~ = грани́чний (максимальний можливий) рі́вень
unbound ~ = незв’я́заний рі́вень
unexcited ~ = незбу́джений рі́вень
unfilled ~ = незапо́внений рі́вень
unoccupied ~ = неза́йнятий [незапо́внений, ві́льний] рі́вень
unperturbed ~ = незбу́рений рі́вень
unresolved ~ = невирізнений рі́вень
unsplit ~ = нерозще́плений рі́вень
upper ~ = ве́рхній рі́вень
uppermost ~ = найви́щий рі́вень
vibrational ~ = коливни́й рі́вень
virtual ~ = віртуа́льний рі́вень
voltage ~ = рі́вень напру́ги
water ~ = рі́вень води́
yrast ~ = іра́стовий рі́вень
zero ~ = нульови́й рі́вень
zero reference ~ = умо́вний нульови́й рі́вень
order 1. поря́док || поря́дко́вий || впорядко́вувати//‌впорядкува́ти □ in direct ~ у прямо́му поря́дку; in inverse ~, in reverse ~ у зворо́тному поря́дку 2. впорядко́ваний стан, впорядко́ваність 3. послідо́вність 4. поря́док величини́ □ of an equal ~, of the same ~ одна́ко́вого [тако́го са́мого] поря́дку (as – як); of a higher/lower ~ ви́щого/ни́жчого поря́дку (than – ніж); of the ~ of one поря́дку одини́ці 5. сте́пінь || степене́вий 6. сту́пінь || ступене́вий 7. кра́тність 8. розря́д (числа) 9. ранг || ра́нговий 10. сорт || сортови́й 11. норма́льний стан справ, поря́док □ out of ~ неспра́вний 12. замо́влення || замовля́ти//‌замо́вити □ in ~ that, in ~ to аби́, для то́го (щоб) 13. нака́з, кома́нда
['ɔːdə, 'ɔːrdər]
~ of aberration = поря́док абера́ції
~ of accuracy = поря́док то́чности
~ of approximation = поря́док набли́ження (in – відносно)
~ of an axis = поря́док о́сі
~ of connectedness = поря́док зв’я́зности
~ of connectivity = поря́док зв’я́зности
~ of a curve = поря́док криво́ї
~ of degeneracy = поря́док [сту́пінь] ви́родження
~ of a derivative = поря́док похідно́ї
~ of a determinant = поря́док визначника́
~ of a differential equation = поря́док диференці́йного рівня́ння
~ of differentiation = поря́док диференціюва́ння
~ of events = послідо́вність поді́й
~ of a Feynman diagram = поря́док Фа́йнменової діягра́ми
~ of a function = поря́док фу́нкції
~ of a group = поря́док гру́пи
~ of an infinitesimal = поря́док ма́лости
~ of integration = поря́док інтеґрува́ння
~ of interference = поря́док інтерфере́нції
~ of magnitude = поря́док величини́
~ of a matrix = ранг (квадратової) ма́триці
~ of a phase transition = рід фа́зового перехо́ду
~ of a pole = кра́тність [поря́док] по́люсу (at infinity – у нескінченно віддаленій точці; at point A – у точці A)
~ of a polynomial = сте́пінь [поря́док] поліно́ма
~ of a radical = показни́к ко́реня [радика́лу]
~ of reaction = поря́док (хемічної) реа́кції
~ of reflection = поря́док відбиття́
~ of a root = кра́тність [поря́док] ко́реня
~ of smallness = поря́док ма́лости
~ of symmetry = поря́док симе́трії
~ of a zero = кра́тність [поря́док] ко́реня [нуля́]
alphabetical ~ = абетко́вий [алфаві́тний] поря́док
alpha(nu)merical ~ = буквоцифрови́й [лі́терно-цифрови́й, алфаві́тно-цифрови́й] поря́док, висхідни́й абетко́вий [алфаві́тний] поря́док
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тний поря́док
approximation ~ = поря́док набли́ження (in – відносно)
arbitrary ~ = дові́льний поря́док
ascending ~ = висхідни́й поря́док, поря́док бі́льшання [зроста́ння] (номерів)
aromic ~ = а́томний поря́док
bond ~ = кра́тність [поря́док] (хемі́чного) зв’язку́
bond-angle ~ = див. bond orientational ~
bond orientational ~ = орієнтаці́йний поря́док хемі́чних зв’язкі́в
calling ~ = поря́док виклика́ння
canted spin ~ = поря́док скісни́х спі́нів
chronological ~ = хронологі́чний поря́док
complete ~ = ліні́йна впорядко́ваність
composition ~ = композиці́йний поря́док
consequtive ~ = послідо́вний поря́док
coordination ~ = координаці́йний поря́док
descending ~ = спадни́й поря́док, поря́док ме́ншання (номерів)
diffraction ~ = поря́док дифра́кції
fan (spin) ~ = ві́яловий поря́док спі́нів
ferromagnetic ~ = феромагне́тний поря́док
finite ~ = скінче́нний поря́док
first ~ = пе́рший поря́док
fractional ~ = дробо́вий поря́док
fringe ~ = поря́док інтерфере́нції, поря́док (інтерференційної) сму́ги
half(‑integer) ~ = півці́лий поря́док
helical spin ~ = ґвинтови́й поря́док спі́нів
high ~ = висо́кий поря́док
higher ~ = ви́щий [бі́льший] поря́док
highest ~ = найви́щий поря́док
icosahedral ~ = ікосаедри́чний поря́док
infinite ~ = нескінче́нний поря́док
integer ~ = ці́лий [цілочислови́й] поря́док
integral ~ = ці́лий [цілочислови́й] поря́док
integration ~ = поря́док інтеґрува́ння
interference ~ = поря́док інтерфере́нції
intermediate ~ = промі́жни́й поря́док
inverse ~ = обе́рнений [зворо́тний] поря́док
inverted ~ = обе́рнений [зворо́тний] поря́док
leading ~ = ста́рший [найбі́льший, найви́щий] поря́док, поря́док головно́го [ста́ршого] чле́на (послідовности тощо)
lexicographic ~ = (матем.) лексикографі́чний поря́док
linear ~ = ліні́йна впорядко́ваність
local ~ = лока́льний поря́док
long-range ~ = дале́кий поря́док
long-range orientational ~ = дале́кий орієнтаці́йний поря́док
low ~ = низьки́й поря́док
lower ~ = ни́жчий [ме́нший] поря́док
lowest ~ = найни́жчий поря́док
magnetic ~ = магне́тний поря́док
maximal ~ = максима́льний поря́док
minimal ~ = мініма́льний поря́док
multipole ~ = поря́док мультипо́льности
natural ~ = (матем.) натура́льний [приро́дний] поря́док
normal ~ = норма́льний [приро́дний] поря́док
one-dimensional ~ = однови́мірний поря́док
orientational ~ = орієнтаці́йний поря́док
partial ~ = частко́вий поря́док, частко́ва впорядко́ваність
periodic translational ~ = періоди́чний трансляці́йний поря́док
photoinduced orientational ~ = світлоспричи́нений орієнтаці́йний поря́док
positional ~ = позиці́йний поря́док
principal ~ = головни́й поря́док (of a ring – кільця)
product ~ = до́буток поря́дків
quasi-long-range ~ = квазидале́кий поря́док
random ~ = випадко́вий поря́док
reaction ~ = поря́док (хемічної) реа́кції
reverse ~ = зворо́тний поря́док
rotational ~ = ротаці́йний [оберто́вий] поря́док
second ~ = дру́гий поря́док
semicrystalline ~ = напівкристалі́чний поря́док
short-range ~ = близьки́й поря́док
short-range orientational ~ = близьки́й орієнтаці́йний поря́док
spectral ~ = поря́док спе́ктру
stacking ~ = поря́док уклада́ння
staggered ~ = ша́ховий поря́док
temporal ~ = часова́ послідо́вність, послідо́вність у ча́сі
topological ~ = топологі́чний поря́док
translational ~ = трансляці́йний поря́док
two-dimensional ~ = двови́мірний поря́док
zero(th) ~ = нульови́й поря́док
significant 1. ваго́мий, важли́вий, значни́й; істо́тний 2. (про розряд) значу́щий
[sɪg'nɪfɪkənt]
almost ~ = ма́йже значу́щий
least ~ = 1. найме́нш важли́вий 2. (про розряд) наймоло́дший, найни́жчий
less ~ = 1. ме́нш важли́вий 2. (про розряд) ни́жчий, моло́дший
more ~ = 1. важливі́ший 2. (про розряд) ви́щий, ста́рший
most ~ = 1. найважливі́ший 2. (про розряд) найви́щий, найста́рший
next more ~ = (про розряд) насту́пний за ви́щістю [ста́ршістю]
statistically ~ = статисти́чно значу́щий [ваго́мий]
standard 1. станда́рт; нормати́в || станда́ртний; нормати́вний □ above ~ ви́щий/ви́ще від станда́ртних вимо́г; below ~ некондиці́йний, ни́жчий/ни́жче від станда́ртних вимо́г; to come up [conform] to the ~, to meet (with) the ~ відповіда́ти станда́ртові 2. етало́н; взіре́ць || етало́нний; взірце́вий □ to compare ~s зіставля́ти етало́ни; to establish a ~ ство́рювати етало́н; to improve ~s вдоскона́лювати етало́ни; to keep [maintain] a ~ зберіга́ти [підтри́мувати] етало́н; to set a ~ запрова́джувати станда́рт [етало́н]; to supersede a ~ замі́нювати етало́н 3. етало́нний [взірце́вий] мі́рчий за́сіб 4. стереоти́п, шабло́н || стереоти́пний, шабло́нний 5. (про час) поясни́й 6. загальнопри́йнятий; уста́лений; типови́й; норма́льний, звича́йний
['stændəd, -ərd]
~ of education = (зага́льний) рі́вень осві́ти
~ of luminous flux = етало́н (еталонне джерело для відтворювання) одини́ці світлово́го пото́ку
~ of a unit = етало́н одини́ці фізи́чної величини́
absolute ~ = абсолю́тний етало́н [станда́рт]
accepted ~ = загальнопри́йняті вимо́ги (до досліду тощо)
atomic ~ = а́томний етало́н
atomic-beam frequency ~ = а́томний етало́н [взірце́вий а́томний ґенера́тор] частоти́
basic ~ = 1. основни́й еталон 2. етало́н одини́ці основно́ї фізи́чної величини́
blackbody ~ = етало́н абсолю́тно чо́рного ті́ла
branch ~ = галузе́вий станда́рт
calibrated ~ = атесто́ваний етало́н
calibration ~ = калібрува́льний етало́н
capacitance ~ = етало́нний конденса́тор
certified ~ = атесто́ваний етало́н; атесто́ваний взірце́вий мі́рчий за́сіб
check ~ = порі́внювальний етало́н
collective ~ = групови́й етало́н
color ~ = колориметри́чна речовина́
commercial ~ = сері́йний етало́н
current ~ = етало́н одини́ці си́ли стру́му
derived ~ = етало́н похідно́ї одини́ці фізи́чної величини́
fractional ~ = етало́н части́нної одини́ці фізи́чної величини́
frequency ~ = етало́нний [взірце́вий] ґенера́тор частоти́
fundamental ~ = основни́й еталон; етало́н одини́ці основно́ї фізи́чної величини́
gas-cell frequency ~ = взірце́вий [етало́нний] ґенера́тор частоти́ з га́зовою комі́ркою
incandescent color-temperature ~ = етало́нна жарова́ ла́мпа [ла́мпа розжа́рювання] на потре́би відтво́рювання ко́лірної температу́ри
internal ~ = (х.) вну́трішній станда́рт (сполука)
international ~ = міжнаро́дний станда́рт; міжнаро́дний етало́н
international prototype ~ = міжнаро́дний етало́н-прототи́п
ionospheric (observation) ~ = йоносфе́рна ста́нція
kilogram mass ~ = етало́н кілогра́ма
line ~ of length = штрихови́й етало́н одини́ці довжини́
local ~ of rest = (астр.) лока́льна систе́ма ві́дліку
luminous intensity ~ = етало́н одини́ці си́ли сві́тла
mandatory ~ = обов’язко́вий станда́рт
mass ~ = етало́н одини́ці ма́си
mechanical ~ = механі́чний етало́н одини́ці довжини́
mechanical length ~ = етало́н одини́ці механі́чної величини́
metric ~ = етало́н одини́ці метри́чної величини́
national primary ~ = націона́льний перви́нний етало́н
performance ~ = 1. станда́рт на техні́чні характери́стики (приладу) 2. но́рма ви́робітку
power ~ = етало́н одини́ці поту́жности
precision ~ = високото́чний взірце́вий мі́рчий за́сіб
primary ~ = перви́нний етало́н
procedural ~ = станда́рт на ме́тод мі́ряння [вимі́рювання]
quantum ~ = ква́нтовий етало́н
quantum Hall resistance ~ = ква́нтовий етало́н о́ма
radiation ~s = но́рми радіяці́йної безпе́ки
radioactive ~ = етало́нне радіоакти́вне джерело́
radium ~ = ра́дієвий етало́н
reference ~ = 1. взірце́вий мі́рчий за́сіб (найвищого розряду) 2. втори́нний етало́н
rubidium-vapor frequency ~ = рубі́дієвий етало́н частоти́, рубі́дієвий взірце́вий ґенера́тор частоти́
safety ~s = 1. пра́вила те́хніки безпе́ки 2. (яф) но́рми радіяці́йної безпе́ки
secondary ~ = втори́нний етало́н
special ~ = спеція́льний етало́н
temperature ~ = етало́н одини́ці температу́ри
tentative ~ = 1. проєкт станда́рту 2. тимчасо́вий станда́рт
time ~ = етало́н ча́су
transfer ~ = порі́внювальний етало́н
voluntary ~ = рекомендо́ваний станда́рт
Wagner-Burgess ~ = етало́н Ва́ґнера-Бе́рджеса
wavelength ~ = етало́нна довжина́ хви́лі
wavelength meter ~ = етало́н (для відтворювання) ме́тра в довжи́нах хвиль
white ~ = етало́н бі́лої пове́рхні
working ~ = робо́чий етало́н
state 1. стан || ста́новий 2. режи́м || режи́мний 3. стано́вище 4. тве́рдити/стве́рджувати//‌стве́рдити; формулюва́ти//‌сформулю́вати; висло́влювати//‌ви́словити, виклада́ти//‌ви́класти (думку тощо)
[steɪt]
~ of aggregation = аґреґа́тний стан
~ of chaos = хаоти́чність
~ of matter = стан речовини́; аґреґа́тний стан
~ of motion = стан ру́ху
~ of rest = стан спо́кою, бе́зрух
~ of strain = здеформо́ваний стан
~ of stress = напру́жений стан, стан напру́ги [напру́ження]
~ of supercooling = надохоло́джений [переохоло́джений] стан
~ of supersaturation = наднаси́чений [перенаси́чений] стан
~ of the art = суча́сний [тепе́рішній] стан (даної галузі); (сучасний) науко́во-техні́чний рі́вень; оста́нні дося́гнення
~ of thermal equilibrium = стан теплово́ї рівнова́ги
~ of thermal stress = термонапру́жений стан
~ of thermodynamic equilibrium = термодинамі́чно рівнова́жний стан, стан термодинамі́чної рівнова́ги
~ of uniform strain = однорі́дно [рівномі́рно] здеформо́ваний стан
~ of uniform stress = однорі́дно [рівномі́рно] напру́жений стан
above-critical ~ = надкрити́чний стан
above-threshold ~ = надпоро́говий стан
absorbing ~ = (матем.) поглина́льний стан
active ~ = акти́вний стан
activated ~ = зактиво́ваний стан
admissible ~ = прийня́тний стан
agravic ~ = стан неваго́мости
allowed ~ = дозво́лений стан
amorphous ~ = амо́рфний стан
analog ~ = (яф) ана́логовий стан
antibound ~ = антизв’я́заний стан
anticipated ~ = очі́куваний стан
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тний стан
antisymmetric ~ = антисиметри́чний стан
asperomagnetic ~ = асперомагне́тний стан
asymptotic ~ = асимптоти́чний стан
atomic ~ = стан а́тома, а́томний стан
autolocalized ~ = автолокалізо́ваний стан
available ~ = дозво́лений (до переходу) стан
background ~ = фо́новий стан
balanced ~ = зрівнова́жений стан, стан рівнова́ги
band ~ = зо́нний стан
bound ~ = зв’я́заний стан
bulk ~ = о́б’є́мний стан
charge ~ = заря́довий стан
chemical ~ = хемі́чний стан
coherent ~ = когере́нтний стан
collective ~ = колекти́вний стан
colloidal ~ = коло́їдний стан
compound-nucleus ~ = стан компа́унд-ядра́
condensed ~ = (с)конденсо́ваний стан
conducting ~ = прові́дний стан
continuum ~ = стан у непере́рвному спе́ктрі
corresponding ~s = відпові́дні ста́ни (субстанцій)
coupled ~ = зв’я́заний стан
critical ~ = крити́чний стан
crystal ~ = стан криста́лу
crystalline ~ = кристалі́чний стан, скристалі́лість, скристал(із)о́ваність
decaying ~ = розпадни́й стан
deenergized ~ = ви́мкнений стан
deformed ~ = (з)деформо́ваний стан
degenerate ~ = ви́роджений стан
delayed ~ = затри́маний стан
delocalized ~ = делокалізо́ваний стан
determinate ~ = детерміно́ваний стан
disabled ~ = (ел.) неробо́чий [заблоко́ваний] стан
discrete ~ = дискре́тний стан, стан у дискре́тному спе́ктрі
disordered ~ = невпорядко́ваний [безла́дний] стан
disturbed ~ = збу́рений стан
doorway ~ = (яф) входо́вий стан
doublet ~ = дубле́тний стан
doubly excited ~ = двозбу́джений [дві́чі збу́джений] стан
dynamical ~ = динамі́чний стан
dynamical mixed ~ = динамі́чний змі́шаний стан
dynamic equilibrium ~ = стан динамі́чної рівнова́ги
early transition ~ = (х.) ра́нній перехі́дни́й стан
electron ~ = стан електро́на
electronic ~ = електро́нний стан
emergency ~ = аварі́йний режи́м
empty ~ = неза́йнятий стан
energetically equivalent ~ = енергети́чно еквівале́нтний стан
energetically preferable ~ = енергети́чно ви́гідний [ви́гідніший] стан
energized ~ = (ел.) уві́мкнений стан
energy ~ = енергети́чний стан
entangled ~s = заплу́тані ста́ни
equilibrium ~ = рівнова́жний стан, стан рівнова́ги
eutectic ~ = евтекти́чний стан
even-moment ~ = стан з па́рним моме́нтом
even-parity ~ = па́рний стан
exchange ~ = обмі́нний стан
excited ~ = збу́джений стан
exciton ~ = ексито́нний стан
exotic ~ = екзоти́чний стан
extended ~ = (км) нелокалізо́ваний стан
extremal ~ = екстрема́льний стан
extreme ~ = екстрема́льний стан
ferrimagnetic ~ = феримагне́тний стан
ferromagnetic ~ = феромагне́тний стан
filled ~ = запо́внений стан
final ~ = кінце́вий стан
fired ~ = (ел.) уві́мкнений стан
fluid ~ = пли́нний стан
fluidized ~ = спли́нений стан
forbidden ~ = заборо́нений стан
free ~ = ві́льний [незв’я́заний] стан
frozen-in ~ = вме́рзлість, вморо́женість
gaseous ~ = га́зовий стан, га́зовість
gaseous-crystal ~ = газокристалі́чний стан
gel ~ = ґе́левий стан
glassy ~ = скли́стий стан
ground ~ = (км) основни́й стан
halted ~ = (комп.) стан припи́нення, стан очі́кування
high-elastic ~ = високоеласти́чний стан (полімеру)
higher ~ = ви́щий стан
higher(‑energy) ~ = стан з ви́щою ене́ргією (than – за)
highest(‑energy) ~ = стан з найви́щою ене́ргією
highly-excited ~ = високозбу́джений [сильнозбу́джений] стан
high-spin ~ = високоспі́новий стан
hybrid ~ = гібри́дний стан
hypothetical ~ = гіпотети́чний стан
improper ~ = невласти́вий стан
in ~ = (тп) початко́вий стан
inactive ~ = неакти́вний стан
incoherent ~ = некогере́нтний стан
indifferent-equilibrium ~ = стан байду́жої рівнова́ги
induced ~ = наве́дений [(з)індуко́ваний] стан
infinite ~ = інфіні́тний [делокалізо́ваний] стан
initial ~ = початко́вий [вихідни́й] стан
instantaneous ~ = миттє́вий стан
interface ~ = стан межі́ по́ділу
intermediate ~ = промі́жни́й стан
intrinsic ~ = вну́трішній стан
invariant ~ = інварія́нтний [незмі́нний] стан
irreversible ~ = незворо́тний [необоро́тний] стан
isobaric analog ~ = ізоба́рний ана́логовий стан
isolated ~ = ізольо́ваний стан
isomeric ~ = ізоме́рний стан
latent ~ = прихо́ваний [лате́нтний] стан
late transition ~ = (х.) пі́зній перехі́дни́й стан
liquid ~ = ріди́нний стан
liquid-crystal ~ = ріди́ннокристалі́чний/пли́нокристалі́чний стан
localized ~ = (з)локалізо́ваний стан
locally equilibrium ~ = лока́льно рівнова́жний стан
long-lived (bound) ~ = довгові́чний (зв’я́заний) стан
loose ~ = ру́хлість, нещі́льність, пу́хкість (ґрунту тощо)
low ~ = низькорозташо́ваний стан
lower ~ = ни́жчий стан
lower-energy ~ = стан з ни́жчою ене́ргією (than – ніж)
lowest ~ = найни́жчий стан
lowest-energy ~ = стан з найни́жчою ене́ргією
macroscopic ~ = макроскопі́чний стан, макроста́н
magnetic ~ = магне́тний стан
magnetically ordered ~ = магнетовпорядко́ваний стан
magnetized ~ = намагнето́ваний стан
massless ~ = безма́совий стан
mesomorphic ~ = мезомо́рфний стан
metal ~ = стан мета́лу
metallic ~ = металі́чний стан
metastable ~ = метастабі́льний стан, метаста́н
microscopic ~ = мікроскопі́чний стан, мікроста́н
minimum-energy ~ = стан з мініма́льною ене́ргією; енергети́чно ви́гідний стан
mixed ~ = змі́шаний стан, су́міш ста́нів
molten ~ = розто́плений [розпла́влений] стан
nascent ~ = стан утво́рювання (в пере́бігу процесу)
nearby ~ = близьки́й стан, стан з близько́ю ене́ргією
near-critical ~ = білякрити́чний стан
near-equilibrium ~ = білярівнова́жний стан
negative-energy ~ = стан з від’є́мною ене́ргією
neutral ~ = нейтра́льний стан
no-load ~ = ненаванта́жений стан
nonconducting ~ = непрові́дний стан
nondegenerate ~ = неви́роджений стан
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний стан
nonexcited ~ = незбу́джений стан
nonmagnetized ~ = ненамагнето́ваний стан
nonmetallic ~ = неметалі́чний стан
non-minimum-energy ~ = стан з немініма́льною ене́ргією; енергети́чно неви́гідний стан
non-resonance ~ = нерезона́нсний стан
nonstationary ~ = нестаціона́рний стан
normal ~ = норма́льний стан
nought ~ = (комп.) стан (логі́чного) нуля́
n-particle ~ = n-части́нко́вий стан
nuclear ~ = стан ядра́
occupied ~ = за́йнятий стан
octupole ~ = октупо́льний стан
odd-moment ~ = стан з непа́рним моме́нтом
odd-parity ~ = непа́рний стан
off ~ = ви́мкнений стан (перемикача)
on ~ = уві́мкнений стан (перемикача)
one-particle ~ = одночасти́нко́вий стан
orbital ~ = орбіто́вий стан
ordered ~ = впорядко́ваний стан
orientation ~ = орієнтаці́йний стан
orthogonal ~ = ортогона́льний стан
orthonormal ~ = ортонорма́льний стан
oscillating ~ = осцилівни́й стан
out ~ = (тп) кінце́вий стан
paramagnetic ~ = парамагне́тний стан
particle ~ = стан части́нки
passive ~ = паси́вний стан
perturbed ~ = збу́рений стан
phase ~ = фа́зовий стан
photostationary ~ = стан фотохемі́чної рівнова́ги
physical ~ = фізи́чний стан
plane-strain ~ = плоско(з)деформо́ваний стан
plane-stress ~ = плосконапру́жений стан
plasma ~ = стан пла́зми
plasma-crystal ~ = плазмокристалі́чний стан
plastic ~ = в’язкопли́нний [пласти́чний] стан
positronium ~ = (тт) позитро́нієвий стан
powdery ~ = порошко́вий [розпоро́шений] стан
prebreakdown ~ = передпро́бі́йний стан
precursor ~ = (тт) передста́н, передадсорбці́йний стан
preequilibrium ~ = передрівнова́жний стан
prestellar ~ = дозоре́вий стан
probable ~ = імові́рний [можли́вий] стан
product-like transition ~ = (х.) пі́зній перехі́дни́й стан
proper ~ = власти́вий стан
pure ~ = чи́стий стан
quadrupole ~ = квадрупо́льний стан
quantum ~ = ква́нтовий стан
quartet ~ = кварте́тний стан
quasi-amorphous ~ = квазиамо́рфний стан
quasi-bound ~ = квазизв’я́заний стан
quasi-equilibrium ~ = квазирівнова́жний стан
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рний стан
quasi-stable ~ = квазистабі́льний стан
quasi-steady ~ = квазиуста́лений стан
quiescent ~ = (комп.) стан спо́кою
reactant-like transition ~ = (х.) ра́нній перехі́дни́й стан
reference ~ = відліко́вий [станда́ртний] стан
relaxed ~ = зрелаксо́ваний стан
resonance ~ = резона́нсний стан
reversible ~ = оборо́тний стан
rotational ~ = оберто́вий [ротаці́йний] стан (ядра)
Rydberg ~ = Ри́дберґів стан
saturation ~ = наси́чений стан
self-consistent ~ = самоузго́джений стан
semifluid ~ = напівпли́нний стан
semiliquid ~ = напівріди́нний стан
semisolid ~ = напівтверди́й стан
short-lived (bound) ~ = короткові́чний (зв’я́заний) стан
singlet ~ = синґле́тний стан
solid ~ = тверди́й стан, тверда́ фа́за
space ~ = просторо́вий стан
space-like ~ = простороподі́бний стан
sperimagnetic ~ = сперимагне́тик; сперимагне́тний стан
speromagnetic ~ = сперомагне́тик; сперомагне́тний стан
spin ~ = спі́новий стан
spin-s ~ = стан зі спі́ном s
squeezed ~ = (of the radiation field) сти́снений стан (радіяційного поля)
stable ~ = стійки́й стан
stable equilibrium ~ = стан стійко́ї рівнова́ги
stable ~ of motion = стан стійко́го ру́ху
standard ~ = 1. норма́льний режи́м (за стандартної температури та тиску) 2. станда́ртний [відліко́вий] стан
stationary ~ = стаціона́рний стан
steady ~ = уста́лений стан
strain(ed) ~ = (з)деформо́ваний стан
stress(ed) ~ = напру́жений стан
stress-strain ~ = напру́женоздеформо́ваний стан
subcritical ~ = підкрити́чний [докрити́чний] стан
subthreshold ~ = підпоро́говий стан
superconducting ~ = надпрові́дний стан
supercritical ~ = надкрити́чний стан
superdeformed nuclear ~ = надздеформо́ваний стан ядра́
superfluid ~ = надпли́нний стан
supersaturation ~ = перенаси́чений стан
supersymmetric ~ = суперсиметри́чний стан
suppressed ~ = пригні́чений стан
surface ~ = поверхне́вий стан
surface electron ~ = поверхне́вий електро́нний стан
surface magnetic ~ = магне́тний поверхне́вий стан
suspended ~ = зави́слий стан (комп’ютера)
suspension ~ = зави́слий стан (речовини)
symmetric ~ = симетри́чний стан
thermal ~ = теплови́й стан
thermodynamic ~ = термодинамі́чний стан
three-dimensional stress(ed) ~ = триві́сний напру́жений стан
threshold ~ = поро́говий стан
time-dependent ~ = часозале́жний стан
time-independent ~ = часонезале́жний стан
time-like ~ = часоподі́бний стан
topologically distinct ~s = топологі́чно відмі́нні ста́ни
topologically equivalent ~s = топологі́чно еквівале́нтні ста́ни
transient ~ = 1. перехі́дни́й стан; перехі́дни́й режи́м 2. (комп.) промі́жни́й стан
transition ~ = (х.) перехі́дни́й стан
trial ~ = про́бний [спро́бний, насі́нний] стан
trial vacuum ~ = насі́нний [затравко́вий] ва́куумний стан
triplet ~ = трипле́тний стан
two-dimensional stress(ed) ~ = двові́сний напру́жений стан
ultimate stress(ed) ~ = грани́чний напру́жений стан
unbalanced ~ = незрівнова́жений [нерівнова́жний] стан
unbound ~ = незв’я́заний стан
undisturbed ~ = незбу́рений стан
unfilled ~ = незапо́внений стан
unfinished ~ = незаве́ршеність, незакі́нченість
unmagnetized ~ = ненамагнето́ваний стан
unoccupied ~ = неза́йнятий стан
unperturbed ~ = незбу́рений стан
unpolarized ~ = неполяризо́ваний стан
unsaturation ~ = ненаси́чений стан
unstable ~ = нестійки́й стан
unstable equilibrium ~ = стан нестійко́ї рівнова́ги
unsteady ~ = неуста́лений стан
unstressed ~ = ненапру́жений стан
vacant ~ = неза́йнятий стан
vacuum ~ = ва́куумний стан, стан ва́кууму
valence ~ = вале́нтність, вале́нтний стан
vaporous ~ = випаро́вий [га́зовий] стан
vibrational ~ = коливни́й стан (ядра)
vibronic ~ = вібро́нний стан
virtual ~ = віртуа́льний стан
vitreous ~ = скли́стий стан
wait ~ = очі́кувальний стан, стан чека́ння
wave ~ = хвильови́й стан
weakly excited ~ = слабкозбу́джений стан
yield(ing) ~ = деформаці́йно пли́нний стан, стан деформаці́йної пли́нности
yrast ~ = (яф) іра́стовий стан, іра́ст-стан
zero ~ = 1. нульови́й стан 2. (комп.) стан (логі́чного) нуля́
zero-energy ~ = стан з нульово́ю ене́ргією
zero-gravity ~ = стан неваго́мости
zero-spin ~ = стан з нульови́м спі́ном
superior 1. ви́щий (за класифікацією), ста́рший (to – за) 2. найкра́щий, найлі́пший (за майстерністю, якістю тощо) 3. (кількісно) бі́льший (to – за) 4. ве́рхній; розташо́ваний ви́ще (to – за) 5. (матем.) (про границю) ве́рхній 6. (астр.) (про планету тощо) ве́рхній 7. надрядко́вий
[su'pɪəriə, su'pɪriər]
superjacent ви́щий, розташо́ваний ви́ще (to – за)
[ˌsuːpə'dʒeɪsənt, ˌsuːpər'-]
transition 1. перехі́д (from one state to another – із/від одного стану до іншого; between two states – між двома станами) 2. (пов’язаний із переходом) переходо́вий 3. (неусталений, проміжний) перехі́дни́й
[træn'zɪʃn]
~ between degenerate states = перехі́д між ви́родженими ста́нами
~ to chaos = перехі́д до хаоти́чного ста́ну
~ to turbulence = перехі́д до турбуле́нтности
absorption ~ = поглина́льний перехі́д
adiabatic ~ = адіяба́тний перехі́д
allowed ~ = дозво́лений перехі́д
amorphous-crystalline ~ = перехі́д від амо́рфного ста́ну до кристалі́чного
Anderson ~ = А́ндерсонів перехі́д
atomic ~ = а́томний перехі́д
Auger ~ = оже́-перехі́д
band-to-band ~ = міжзо́нний [зо́на-зо́нний] перехі́д
boundary ~ = межови́й перехі́д
bound-bound ~ = зв’я́зано-зв’я́заний перехі́д, перехі́д між зв’я́заними ста́нами, перехі́д у дискре́тному спе́ктрі
bound-free ~ = зв’я́зано-ві́льний перехі́д, перехі́д із зв’я́заного ста́ну до ві́льного, перехі́д із дискре́тного спе́ктру до непере́рвного
brittle-ductile ~ = перехі́д кри́хкість-пласти́чність, перехі́д від крихко́го ста́ну до пласти́чного
capture ~ = захо́пний перехі́д
collective ~ = колекти́вний перехі́д
collisional ~ = зіткненнє́вий перехі́д, перехі́д вна́слідок зі́ткнення
commensurate-incommensurate ~ = (фазовий) перехі́д від співви́мірної до неспівви́мірної структу́ри
concentration phase ~ = концентраці́йний фа́зовий перехі́д
configuration ~ = конфігураці́йний перехі́д
conformational ~ = конформаці́йний перехі́д
continuous ~ = непере́рвний (фазовий) перехі́д
Coster-Kronig ~ = перехі́д Ко́стера-Кро́ніґа
CP-preserving ~ = перехі́д зі збере́женням комбіно́ваної па́рности
CP-violating ~ = перехі́д із пору́шенням комбіно́ваної па́рности
crystal-melt ~ = перехі́д криста́л-ро́зтоп
deconfinement phase ~ = фа́зовий перехі́д деконфа́йнменту
delayed ~ = затри́маний перехі́д
diabatic ~ = діяба́тний [неадіяба́тний] перехі́д
diffused phase ~ = розми́тий фа́зовий перехі́д
dipole ~ = ди́польний перехі́д
dipole-forbidden ~ = ди́польно заборо́нений перехі́д
direct ~ = прями́й перехі́д
discontinuous ~ = ненепере́рвний (фазовий) перехі́д
double quantum ~ = двоква́нтовий перехі́д
downward ~ = перехі́д на ни́жчий енергети́чний рі́вень
ductile-brittle ~ = перехі́д пласти́чність-кри́хкість, в’я́зко-крихки́й перехі́д, перехі́д від пласти́чного [в’язко́го] ста́ну до крихко́го
electric dipole ~ = електроди́польний [електри́чний ди́польний] перехі́д
electric monopole [E0] ~ = електри́чний монопо́льний перехі́д
electric n-pole ~ = електри́чний n-по́льний перехі́д
electromagnetic ~ = електромагне́тний перехі́д
electron ~ = електро́нний перехі́д, перехі́д електро́на
electron topological ~ = електро́нно-топологі́чний перехі́д
energy-level ~ = перехі́д між енергети́чними рі́внями
entropic phase ~ = ентропі́йний фа́зовий перехі́д
exciton ~ = ексито́нний перехі́д
ferroelastic (phase) ~ = фероеласти́чний [феропружни́й, сеґнетоеласти́чний] (фа́зовий) перехі́д
ferroelectric (phase) ~ = фероелектри́чний [сеґнетоелектри́чний] (фа́зовий) перехі́д
ferromagnetic (phase) ~ = феромагне́тний (фа́зовий) перехі́д
field-induced ~ = полеспричи́нений [спричи́нений по́лем] перехі́д
first-order ~ = (фазовий) перехі́д пе́ршого ро́ду
fluctuation ~ = флюктуаці́йний перехі́д
fluctuation-induced ~ = перехі́д, спричи́нений флюктуа́ціями
forbidden ~ = заборо́нений перехі́д
forced ~ = примусо́вий [зіндуко́ваний] перехі́д
free-bound ~ = ві́льно-зв’я́заний перехі́д, перехі́д із ві́льного ста́ну до зв’я́заного, перехі́д із непере́рвного спе́ктру до дискре́тного
Freedericksz [Frederi(c)ks] ~ = Фре́дериксів перехі́д
free-free ~ = ві́льно-ві́льний перехі́д, перехі́д між ві́льними [незв’я́заними] ста́нами, перехі́д у непере́рвному спе́ктрі
gamma ~ = га́мма-перехі́д
Gamow-Teller ~ = перехі́д Ґа́мова-Те́лера
gas-(to)-liquid ~ = газоріди́нний перехі́д, перехі́д від га́зової фази до ріди́нної
glass(y) ~ = склува́ння, перехі́д до скли́стого стану
ground-state ~ = перехі́д до основно́го ста́ну
hexadecapole ~ = гексадекапо́льний перехі́д
hexatic-isotropic fluid ~ = перехі́д від гекса́тикової фа́зи до ізотро́пного пли́ну
hindered ~ = загальмо́ваний перехі́д
Hubbard ~ = Га́бардів перехі́д
improper ~ = невласти́вий перехі́д
improper ferroelectric ~ = невласти́вий фероелектри́чний [сеґнетоелектри́чний] перехі́д
improper phase ~ = невласти́вий фа́зовий перехі́д
incommensurate-commensurate ~ = перехі́д від неспівви́мірної до співви́мірної фа́зи
indirect ~ = непрями́й перехі́д
induced ~ = примусо́вий [зіндуко́ваний] перехі́д
interband ~ = міжзо́нний перехі́д
intercombination ~ = інтеркомбінаці́йний перехі́д
intermediate ~ = промі́жни́й перехі́д
intervalley ~ = міждоли́новий перехі́д
intraband ~ = внутрішньозо́нний перехі́д
intravalley ~ = внутрішньодоли́новий перехі́д
inverted ~ = інверто́ваний перехі́д
ion ~ = йо́нний перехі́д, перехі́д йо́на
irreversible ~ = необоро́тний перехі́д
isomeric ~ = ізоме́рний перехі́д
isostructural (phase) ~ = ізострукту́рний (фа́зовий) перехі́д
Kosterlitz-Thouless ~ = перехі́д Ко́стерліца-Та́улеса
laminar-turbulent ~ = перетво́рювання ламіна́рного пото́ку на турбуле́нтний, перехі́д від ламіна́рного пото́ку до турбуле́нтного
laser ~ = ла́зерний перехі́д
laser-induced ~ = лазероспричи́нений перехі́д
liquid-(to)-gas ~ = рідинога́зовий перехі́д, перехі́д від ріди́нної фа́зи до га́зової
liquid-(to)-glass ~ = перехі́д рідина́-скло
liquid-(to)-liquid ~ = рідиноріди́нний перехі́д, перехі́д між ріди́нними фа́зами
liquid-(to)-solid ~ = перехі́д від ріди́нної фа́зи до твердо́ї
liquid-(to)-vapor ~ = рідинога́зовий перехі́д, перехі́д від ріди́нної фа́зи до га́зової
local ~ = лока́льний перехі́д
low-temperature ~ = низькотемперату́рний перехі́д
magnetic ~ = магне́тний перехі́д
magnetic dipole ~ = магнетоди́польний [магне́тний ди́польний] перехі́д
magnetic n-pole ~ = магне́тний n-по́льний перехі́д
magnetic orientation ~ = магнетоорієнтаці́йний перехі́д
magnetic phase ~ = магне́тний фа́зовий перехі́д
maser ~ = ма́зерний перехі́д
metamagnetic (phase) ~ = метамагне́тний (фа́зовий) перехі́д
mirror ~ = дзерка́льний перехі́д
mixed ~ = змі́шаний перехі́д
Morin ~ = Мо́ринів перехі́д
morphological ~ = морфологі́чний перехі́д
Mott ~ = Мо́тів перехі́д
multiple quantum ~ = багатоква́нтовий перехі́д
multiphonon ~ = багатофоно́нний перехі́д
multiphoton ~ = багатофото́нний перехі́д
multipole ~ = мультипо́льний перехі́д
multiquantum ~ = багатоква́нтовий перехі́д
nebular ~s = електро́нні перехо́ди в (га́зових) тума́нностях
nematic-(to)-isotropic ~ = перехі́д від немати́чної до ізотро́пної фа́зи
nonradiative ~ = безвипромі́нний [невипромі́нний, нерадіяці́йний, безрадіяці́йний] перехі́д
normal-to-superconducting ~ = перехі́д від норма́льного до надпрові́дного стану
normal-to-superfluid ~ = перехі́д від норма́льного до надпли́нного стану
nuclear ~ = ядро́вий/я́дерний перехі́д
octupole ~ = октупо́льний перехі́д
once-forbidden ~ = одноразо́во заборо́нений перехі́д
one-particle ~ = одночасти́нко́вий перехі́д
opposite ~ = зворо́тний перехі́д
optical ~ = опти́чний перехі́д
order-disorder ~ = перехі́д поря́док-бе́злад, перехі́д від упорядко́ваного до безла́дного ста́ну
ordering ~ = впорядко́вувальний перехі́д, перехі́д бе́злад-поря́док
order-order ~ = перехі́д поря́док-поря́док
ortho-para ~ = о́рто-па́ра перехі́д
parity-favored ~ = перехі́д, дозво́лений за па́рністю
parity-forbidden ~ = перехі́д, заборо́нений за па́рністю
partial ~ = парці́йний [парція́льний] перехі́д
Peierls ~ = Па́єрлсів перехі́д
phase ~ = фа́зовий перехі́д, фа́зове перетво́рювання (first-order/second-order, of the first/second kind – першого/другого роду)
2 1/2 phase ~ = фа́зовий перехі́д 2 1/2 ро́ду
photoinduced ~ = світлоспричи́нений [фотоспричи́нений] перехі́д
preroughening (phase) ~ = перехі́д передшорсткі́шання
proper ferroelectric ~ = власти́вий фероелектри́чний [сеґнетоелектри́чний] перехі́д
proper (phase) ~ = власти́вий (фа́зовий) перехі́д
quadrupole ~ = квадрупо́льний перехі́д
quantum ~ = ква́нтовий перехі́д
radiation-induced ~ = радіоспричи́нений [радіяці́йно зіндуко́ваний] перехі́д
radiationless ~ = безвипромі́нний [невипромі́нний, нерадіяці́йний, безрадіяці́йний] перехі́д
radiative ~ = випромі́нний [радіяці́йний] перехі́д
random ~ = випадко́вий перехі́д
recombination ~ = рекомбінаці́йний перехі́д
reconstructive (phase) ~ = реконструкти́вний перехі́д
relaxation ~ = релаксаці́йний перехі́д
resonant ~ = резона́нсний перехі́д
reverse ~ = зворо́тний перехі́д
reversible ~ = оборо́тний перехі́д
rotational ~ = оберто́вий перехі́д
roughening ~ = перехі́д шорсткі́шання
second-order ~ = (фазовий) перехі́д дру́гого ро́ду
semiforbidden ~ = напівзаборо́нений перехі́д
single-particle ~ = одночасти́нко́вий перехі́д
single-phonon ~ = однофоно́нний перехі́д
single-quantum ~ = одноква́нтовий перехі́д
solid-(to)-gas ~ = перехі́д від твердо́ї фа́зи до га́зової
solid-(to)-liquid ~ = перехі́д від твердо́ї фази до ріди́нної
solid-(to)-solid ~ = перехі́д між тверди́ми фа́зами
spin-flip ~ = спін-перекида́льний [спін-флі́п] перехі́д
spin-flop ~ = спін-переорієнтаці́йний [спін-фло́п] перехі́д
spontaneous ~ = самочи́нний [спонта́нний] перехі́д
stimulated ~ = примусо́вий [зіндуко́ваний] перехі́д
structural phase ~ = структу́рний фа́зовий перехі́д
successive ~s = 1. послідо́вні перехо́ди 2. каска́довий перехі́д
superallowed ~ = наддозво́лений перехі́д
superfluid phase ~ = перехі́д до надпли́нного ста́ну
superradiant ~ = надвипромі́нний перехі́д
superstructural (phase) ~ = надструкту́рний (фа́зовий) перехі́д
surface phase ~ = поверхне́вий фа́зовий перехі́д
topological ~ = топологі́чний перехі́д
triggering phase ~ = фа́зовий перехі́д перемика́ння
twice-forbidden ~ = дві́чі заборо́нений перехі́д
two-photon ~ = двофото́нний перехі́д
unhindered ~ = незагальмо́ваний перехі́д
upward ~ = перехі́д на ви́щий енергети́чний рі́вень
vertical ~ = вертика́льний перехі́д
vibrational ~ = коливни́й перехі́д
vibrational-rotational ~ = коли́вно-оберто́вий перехі́д
vibron(ic) ~ = вібро́нний перехі́д
virtual ~ = віртуа́льний перехі́д
wetting (phase) ~ = (фа́зовий) перехі́д змо́чування
Zeeman ~ = Зе́єманів перехі́д

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ви́щий 1. (розміром; значенням) higher (за – than) 2. (за класифікацією; якістю; верхній) superior (за – to) 3. (розташований вище) superjacent (за – to) 4. (про розряд) more significant □ ~ за нуль above-zero; ~ за сере́днє (зна́чення) above-average; удві́чі ~ twice as high
дзьоб (-а) 1. beak 2. (точка загострення, точка звороту, гострокутна геометрія магнетного поля) cusp
асиметри́чний ~ = asymmetric cusp
ви́щий ~ = higher cusp
~ дру́гого ро́ду = ramphoid cusp, single cusp of the second kind
пара́больний ~ = parabolic cusp
~ пе́ршого ро́ду = keratoid cusp, single cusp of the first kind
подві́йний ~ = (точка самодотику) double cusp
поля́рний ~ = polar cusp
про́сти́й ~ = ordinary cusp
симетри́чний ~ = symmetric cusp
за́клад (-у) institution; establishment
ви́щий навча́льний ~ institution of higher education [learning]прийня́ти до ви́щого навча́льного —у to admit [enroll, accept] (to); закінчи́ти ви́щий навча́льний ~ = to graduate (from)
навча́льний ~ = educational institution; school
спеціялізо́ваний навча́льний ~ = academy (у сполуках типу military academy, academy of music тощо)
пере|хі́д (-хо́ду) 1. (до іншого стану) transition (від/із одного стану до іншого – from one state to another) 2. (до іншого об’єкту чи дії) passage, passing 3. (до іншого режиму, некритичний) crossover 4. (зміна) change, changeover (від чогось до чогось – from smth to smth); (стрибком) jump 5. (до іншої системи координат) transformation, change 6. (до іншої системи одиниць чи позначень) conversion, translation 7. (до іншого реґістру, комп.) shift 8. (через щось) way across 9. (у напівпровіднику) junction □ з одни́м p-n —хо́дом unijunction
активо́ваний ~ = див. зактивований ~
А́ндерсонів ~ = Anderson transition
адіяба́тний ~ = adiabatic transition
а́томний ~ = atomic transition
багатоква́нтовий ~ = multiquantum [multiple quantum] transition
багатофоно́нний ~ = multiphonon transition
багатофото́нний ~ = multiphoton transition
безвипромі́нний ~ = radiationless [nonradiative] transition
~ бе́злад-поря́док = ordering transition
безрадіяці́йний ~ = radiationless [nonradiative] transition
безумо́вний ~ = (комп.) unconditional jump
вертика́льний ~ = vertical transition
ви́мушений ~ = див. примусовий ~
випадко́вий ~ = random transition
випромі́нний ~ = radiative transition
випро́стувальний ~ = rectifying junction
ви́роджений ~ = degenerate junction
ви́рощений ~ = grown [ground] junction
високонапру́говий ~ = high-voltage junction
вібро́нний ~ = vibron(ic) transition
~ від амо́рфного ста́ну до кристалі́чного = amorphous-crystalline transition
~ від бульбашко́вого кипі́ння до плівко́во́го = departure from nucleate boiling
~ від впорядко́ваного до безла́дного ста́ну = order-disorder transition
~ від в’язко́го ста́ну до крихко́го = ductile-(to-)brittle transition
~ від га́зової фа́зи до ріди́нної = gas-(to-)liquid [vapor-(to-)liquid] transition, liquefaction (process)
~ від гекса́тикової фа́зи до ізотро́пного пли́ну = hexatic-isotropic fluid transition
~ від двійко́вої до десятко́вої число́вої систе́ми = binary-to-decimal conversion
~ від двійко́вої до і́ншої число́вої систе́ми = binary conversion
~ від десятко́вої до двійко́вої число́вої систе́ми = decimal-to-binary conversion
~ від зв’я́заного ста́ну до ві́льного = bound-free transition
~ від крихко́го ста́ну до в’язко́го [пласти́чного] brittle-ductile transition
~ від ламіна́рного пото́ку до турбуле́нтного = laminar-turbulent transition
~ від немати́чної до ізотро́пної фа́зи = nematic-(to-)isotropic transition
~ від неспівви́мірної до співви́мірної фа́зи = incommensurate-commensurate transition
~ від норма́льного до надпли́нного стану = superfluid phase transition, normal-to-superfluid transition
~ від норма́льного до надпрові́дного стану = normal-to-superconducting transition
~ від одніє́ї систе́ми логари́тмів до і́ншої = change of base in logarithms
~ від пласти́чного ста́ну до крихко́го = ductile-brittle transition
~ від ріди́нної фа́зи до га́зової = liquid-(to-)gas [liquid-(to-)vapor] transition, evaporation (process)
~ від ріди́нної фа́зи до твердо́ї = solidification (process), liquid-(to-)solid transition
~ від (систе́ми) одини́ць СГС до (систе́ми) одини́ць СІ = conversion of cgs to SI units
~ від співви́мірної до неспівви́мірної структу́ри = commensurate-incommensurate transition
~ від твердо́ї фа́зи до га́зової = solid-(to-)gas transition, sublimation (process)
~ від твердо́ї фа́зи до ріди́нної = solid-(to-)liquid transition, melting (process), fusion (process)
ві́льно-ві́льний ~ = free-free transition
ві́льно-зв’я́заний ~ = free-bound transition
віртуа́льний ~ = virtual transition
власти́вий фа́зовий ~ = proper (phase) transition; (фероелектричний) proper ferroelectric transition
~ вна́слідок зі́ткнення = collisional transition
внутрішньодоли́новий ~ = intravalley transition
внутрішньозо́нний ~ = intraband transition
впорядко́вувальний ~ = ordering transition
в’я́зко-крихки́й ~ = ductile-brittle transition
Га́бардів ~ = Hubbard transition
газоріди́нний ~ = gas-(to-)liquid [vapor-(to-)liquid] transition, liquefaction (process)
гексадекапо́льний ~ = hexadecapole transition
гетерострукту́рний ~ = heterojunction
гомострукту́рний ~ = homojunction
грани́чний ~ = passing [passage] to the limit, limiting process [procedure]
~ Ґа́мова-Те́лера = Gamow-Teller transition
дві́чі заборо́нений ~ = twice-forbidden transition
дві́чі злеґо́ваний ~ = double-doped junction
двоква́нтовий ~ = double-quantum transition
двофото́нний ~ = two-photon transition
Джо́зефсонів ~ = 1. Josephson tunneling 2. Josephson junction
дзерка́льний ~ = mirror transition
ди́польний ~ = dipole transition
ди́польно заборо́нений ~ = dipole-forbidden transition
дифузі́йний ~ = diffused junction
ді́рко-дірко́вий ~ = hole-hole [p-p] junction
ді́рко-електро́нний ~ = hole-electron [p-n] junction
діяба́тний ~ = diabatic transition
~ до безрозмі́рнісних пара́метрів = transformation to dimensionless [nondimensional] parameters
~ до головни́х о́сей = transformation to principal axes
~ до грани́ці = passing [passage] to the limit, limiting process [procedure]; (узагальненої) limitation of sequences
~ до десятко́вої систе́ми = decimalization
~ до допо́внення = complementation
дозво́лений ~ = allowed transition; (за парністю) parity-favored transition
~ до і́ншої осно́ви (логаритму) change of the base
~ до і́ншої систе́ми координа́т = coordinate transformation, transformation of coordinates
~ до і́ншої систе́ми одини́ць = passage to another system of units
~ до криволіні́йної систе́ми координа́т = curvilinear transformation
~ до крихко́го ста́ну = ductile-brittle transition
~ до метри́чної систе́ми одини́ць = metrication
~ до неконтрольо́ваного ста́ну = (реактора тощо) runaway
~ до нови́х координа́т = transformation to new coordinates
~ до основно́го ста́ну = ground-state transition
~ до ново́го ба́зису = change of (the) base [basis]
~ до ново́ї систе́ми координа́т = transformation [change] of coordinates
~ до пли́нного ста́ну = fluidization
~ до псевдодопо́внення = pseudocomplementation
~ до ріди́нної фа́зи = liquefaction, liquescence, liquefying
~ до скли́стого ста́ну = glass(y) transition, transition to a glassy state
~ до турбуле́нтности = transition to turbulence
~ до узага́льненої грани́ці = limitation of sequences
~ до хаоти́чного ста́ну = transition to chaos
ексито́нний ~ = exciton transition
електри́чний ди́польний ~ = див. електродипольний ~
електри́чний монопо́льний ~ = electric monopole [E0] transition
електри́чний n-по́льний ~ = electric n-pole transition
електроди́польний ~ = electric dipole transition
електромагне́тний ~ = electromagnetic transition
електро́н-дірко́вий ~ = electron-hole [n-p] junction
електро́н-електро́нний ~ = electron-electron [n-n] junction
~ електро́на = electron transition
електро́нний ~ = 1. electron transition 2. (в газових туманностях) nebular transition
електро́нно-топологі́чний ~ = electron topological transition
емі́терний ~ = emitter junction
ентропі́йний фа́зовий ~ = entropic phase transition
епітаксі́йний ~ = epitaxial junction
заборо́нений ~ = forbidden transition; (за парністю) parity-forbidden transition
загальмо́ваний ~ = hindered transition
затри́маний ~ = delayed transition
захо́пний ~ = capture transition
зв’я́зано-зв’я́заний ~ = bound-bound transition
зв’я́зано-ві́льний ~ = bound-free transition
зворо́тний ~ = 1. (у протилежному напрямі) opposite [reverse] transition 2. (до вихідного стану) reconversion
Зе́єманів ~ = Zeeman transition
~ зі збере́женням комбіно́ваної па́рности = CP-preserving transition
зіндуко́ваний ~ = stimulated [induced, forced] transition; (полем) field-induced transition; (лазером) laser-induced transition
зіткненнє́вий ~ = collisional transition
злеґо́ваний ~ = doped junction; (двічі) double-doped junction
змі́шаний ~ = mixed transition
~ змо́чування = wetting transition
зо́на-зо́нний ~ = band-to-band transition
~ (і)з перекида́нням спі́ну = spin-flip transition
~ (і)з переорієнта́цією спі́ну = spin-flop transition
~ (і)з пору́шенням комбіно́ваної па́рности = CP-violating transition
~ із ві́льного ста́ну до зв’я́заного = free-bound transition
~ із дискре́тного спе́ктру до непере́рвного = bound-free transition
~ із зв’я́заного ста́ну до ві́льного = bound-free transition
~ із непере́рвного спе́ктру до дискре́тного = free-bound transition
ізоме́рний ~ = isomeric transition
ізострукту́рний (фа́зовий) ~ = isostructural (phase) transition
інверто́ваний ~ = inverted transition
індуко́ваний ~ = див. зіндукований ~
інтеркомбінаці́йний ~ = intercombination transition
~ йо́на = ion transition
йо́нний ~ = ion transition
йонноімпланто́ваний ~ = ion-implanted junction
каска́довий ~ = successive transitions; cascade; (у ядрі) (intra)nuclear cascade
квадрупо́льний ~ = quadrupole transition
ква́нтовий ~ = quantum transition
колекти́вний ~ = collective transition
коле́кторний ~ = collector junction
коливни́й ~ = vibrational transition
коли́вно-оберто́вий = ~ vibrational-rotational transition
конфігураці́йний ~ = configuration transition
конформаці́йний ~ = conformational transition
концентраці́йний фа́зовий ~ = concentration phase transition
~ Ко́стера-Кро́ніґа = Coster-Kronig transition
~ Ко́стерліца-Та́улеса = Kosterlitz-Thouless transition
~ криста́л-ро́зтоп = crystal-melt transition
~ кри́хкість-пласти́чність = brittle-ductile transition
ла́зерний ~ = laser transition
лазероспричи́нений ~ = laser-induced transition
лока́льний ~ = phase transition; (фазовий) local phase transition
магне́тний ~ = magnetic transition; (дипольний) magnetic dipole transition; (n-польний) magnetic n-pole transition; (фазовий) magnetic phase transition
магнетоди́польний ~ = magnetic dipole transition
магнетоорієнтаці́йний ~ = magnetic orientation transition
ма́зерний ~ = maser transition
мартенси́тний (фа́зовий) ~ = martensitic transformation
мезаструкту́рний ~ = mesa junction
~ мета́л-діеле́ктрик = metal-insulator junction
~ мета́л-діеле́ктрик-мета́л = metal-insulator-metal [MIM] junction
~ мета́л-напівпровідни́к = metal-semiconductor junction
метамагне́тний (фа́зовий) ~ = metamagnetic (phase) transition
межови́й ~ = boundary transition
~ між ви́родженими ста́нами = transition between degenerate states
~ між ві́льними ста́нами = free-free transition
~ між двома́ ста́нами = transition between two states
міждоли́новий ~ = intervalley transition
~ між енергети́чними рі́внями = energy-level transition
~ між зв’я́заними ста́нами = bound-bound transition
міжзо́нний ~ = interband [band-to-band] transition
~ між лі́ніями рі́зної кривини́ = easement of curves; (перехідна крива) easement [transition] curve
~ між незв’я́заними ста́нами = free-free transition
~ між ріди́нними фа́зами = liquid-(to-)liquid transition
~ між тверди́ми фа́зами = solid-(to-)solid transition
Мо́ринів ~ = Morin transition
морфологі́чний ~ = morphological transition
Мо́тів ~ = Mott transition
мультипо́льний ~ = multipole transition
~ на ви́щий енергети́чний рі́вень = upward transition
надвипромі́нний ~ = superradiant transition
наддозво́лений ~ = superallowed transition
надпрові́дний ~ = 1. superconducting junction 2. (до надпровідного стану) normal-to-superconducting transition
~ надпровідни́к-діеле́ктрик-надпровідни́к = superconductor-insulator-superconductor [SIS] junction
надстру́ктурний (фа́зовий) ~ = superstructural (phase) transition
~ на ни́жчий енергети́чний рі́вень = downward transition
напівзаборо́нений ~ = semiforbidden transition
напівпровіднико́вий ~ = semiconductor junction
неадіяба́тний ~ = diabatic transition
невипромі́нний ~ = radiationless [nonradiative] transition
невипро́стувальний ~ = nonrectifying junction
неви́роджений ~ = nondegenerate junction
невласти́вий ~ = improper transition; (фазовий) improper phase transition; (фероелектричний) improper ferroelectric transition
незагальмо́ваний ~ = unhindered transition
ненепере́рвний ~ = (фазовий) discontinuous transition
необоро́тний ~ = irreversible transition
непере́рвний ~ = (фазовий) continuous transition
непрями́й ~ = indirect transition
нерадіяці́йний ~ = radiationless [nonradiative] transition
низьконапру́говий ~ = low-voltage transition
низькотемперату́рний ~ = low-temperature transition
оберто́вий ~ = rotational transition
оборо́тний ~ = reversible transition
одноква́нтовий ~ = single-quantum transition
одноразо́во заборо́нений ~ = once-forbidden transition
однофоно́нний ~ = single-phonon transition
одночасти́нко́вий ~ = single-particle [one-particle] transition
октупо́льний ~ = octupole transition
омі́чний ~ = ohmic junction
опти́чний ~ = optical transition
орієнтаці́йний ~ = orientational transition; (фазовий) orientational phase transition
о́рто-па́ра ~ = ortho-para transition
Па́єрлсів ~ = Peierls transition
парці́йний ~ = partial transition
парція́льний ~ = див. парційний ~
~ передшорсткі́шання = preroughening (phase) transition
підбар’є́рний ~ = tunneling
плана́рний ~ = planar junction
~ пласти́чність-кри́хкість = ductile-brittle transition
поверхне́вий ~ = surface junction; (фазовий) surface phase transition
поглина́льний ~ = absorption transition
полеспричи́нений ~ = field-induced transition
~ поря́док-бе́злад = order-disorder transition
~ поря́док-поря́док = order-order transition
послідо́вний ~ = successive transition
поступо́вий ~ = graduation; (зміна) gradual change; (кольорів, тонів) gradation
примусо́вий ~ = forced [induced, stimulated] transition
променюва́льний ~ = radiative transition
промі́жни́й ~ = intermediate transition
прями́й ~ = direct transition
радіяці́йний ~ = radiative transition
радіоспричи́нений ~ = radiation-induced transition
радіяці́йно зіндуко́ваний ~ = див. радіоспричинений ~
резона́нсний ~ = resonant transition
рекомбінаці́йний ~ = recombination transition
реконструкти́вний (фа́зовий) ~ = reconstructive (phase) transition
релаксаці́йний ~ = relaxation transition
рідина́-газ ~ = liquid-(to-)gas [liquid-(to-)vapor] transition
~ рідина́-рідина́ = liquid-(to-)liquid transition
~ рідина́-скло = liquid-(to-)glass transition
рідинога́зовий ~ = liquid-(to-)gas [liquid-(to-)vapor] transition, evaporation (process)
рідиноріди́нний ~ = liquid-(to-)liquid transition
різки́й ~ = 1. (тт) abrupt junction 2. (стрибком) leap
розми́тий ~ = smeared transition; (фазовий) diffused [smeared] phase transition
самочи́нний ~ = spontaneous transition
світлоспричи́нений ~ = photoinduced transition
сеґнетоеласти́чний ~ = див. фероеластичний ~
сеґнетоелектри́чний ~ = див. фероелектричний ~
спін-перекида́льний ~ = spin-flip transition
спін-переорієнтаці́йний ~ = spin-flop transition
спін-флі́п ~ = spin-flip transition
спін-фло́п ~ = spin-flop transition
спла́влений ~ = див. стоплений ~
спонта́нний ~ = spontaneous transition
~, спричи́нений по́лем = field-induced transition
~, спричи́нений флюктуа́ціями = fluctuation-induced transition
сто́плений ~ = alloy [fused] junction
сто́повий ~ = alloy [fused] junction
структу́рний фа́зовий ~ = structural phase transition
східча́стий ~ = step(ped) junction
топологі́чний ~ = topological transition
точко́вий ~ = point(-contact) junction
туне́льний ~ = 1. (процес) tunneling (крізь (потенціяльний) бар’єр – through a (potential) barrier) 2. (місце) tunnel junction
~ у а́томі = atomic transition
~ у дискре́тному спе́ктрі = bound-bound transition
умо́вний ~ = (комп.) conditional jump
~ у непере́рвному спе́ктрі = free-free transition
фа́зовий ~ = phase transition, phase transformation, phase change; (першого/другого роду) first-order/second-order (phase) transition, phase transition of the first/second kind; (2 1/2 роду) 2 1/2 phase transition
фа́зовий ~ деконфа́йнменту = deconfinement phase transition
фа́зовий ~ перемика́ння = triggering phase transition
фа́зовий ~ ти́пу змо́чування = wetting phase transition
фероеласти́чний ~ = ferroelastic (phase) transition
фероелектри́чний (фа́зовий) ~ = ferroelectric (phase) transition
феромагне́тний (фа́зовий) ~ = ferromagnetic (phase) transition
феропружни́й ~ = ferroelastic (phase) transition
флюктуаці́йний ~ = fluctuation transition
флюктуаці́йно спричи́неий ~ = fluctuation-induced transition
фотоспричи́нений ~ = photoinduced transition
Фре́дериксів ~ = Freederiksz [Frederi(c)ks] transition
хвилеві́дний ~ = waveguide junction
~ шорсткі́шання = roughening transition
ядро́вий/я́дерний ~ = nuclear transition
поря́д|ок (-дку) 1. (матем.) (величини) order (of magnitude) □ —ку n (of the) nth order; (змінити тощо) на ~ (to change etc.) by an order of magnitude; з то́чністю до —ку apart from the order; —ку одини́ці of the order of one; одна́ко́вого [тако́го са́мого] —ку of an equal order (of magnitude), of the same order (як – as); поме́ншати/побі́льшати на n —ків to decrease/increase by n orders of magnitude 2. (рівняння; кривої) degree 3. (числа) exponent □ вирі́внювати —ки to match exponents 4. (передування і наступности) order, sequence, succession □ у зазна́ченому —ку (про введені позначення тощо) respectively; ста́вити у пе́вному —ку to range; міняти ~ to change the order; (на зворотний) to invert; (інтеґрування) to change [reverse] the order of integration 5. (виконування операцій) procedure 6. (упорядкованість) organization 7. (розташовання) arrangement
~ абера́ції = order of aberration
абетко́вий ~ = alphabetical order [arrangement]
алфаві́тний ~ = див. абетковий ~
алфаві́тно-цифрови́й ~ = див. буквоцифровий ~
антиферомагне́тний ~ = antiferromagnetic order
а́томний ~ = atomic order
~ бі́льшання = (номерів) ascending order
бі́льший ~ = higher order
близьки́й ~ = short-range order; (орієнтаційний) short-range orientational order
буквоцифрови́й ~ = alphanumeric [alphameric] order [arrangement]
~ величини́ = order of magnitude
~ визначника́ = order of a determinant
~ виклика́ння = calling order
~ вико́нування = procedure; (досліду) experimental procedure
випадко́вий ~ = random order
~ ви́родження = degree of degeneracy
висо́кий ~ high order □ висо́кого —ку = high-order
висхідни́й ~ = ascending order; (абетковий) alphanumeric order
ви́щий ~ higher order □ ви́щого —ку = higher-order, of higher order (ніж – than)
~ відбиття́ = order of reflection
ві́яловий ~ спі́нів = fan (spin) order
~ гармо́ніки = harmonic index
головни́й ~ = (кільця) principal order (of a ring)
~ головно́го чле́на = (послідовности тощо) leading order
~ гру́пи = order of a group
ґвинтови́й ~ спі́нів = helical spin order
дале́кий ~ = long-range order; (орієнтаційний) long-range orientational order
двови́мірний ~ = two-dimensional order
дев’я́тий ~ ninth order □ дев’я́того —ку = ninth-order, novenic
~ де́нний (конференції тощо) agenda □ вве́сти щось до —ку де́нного = to put smth on the agenda
~ диференці́йного рівня́ння = degree [order] of a differential equation
~ диференціюва́ння = order of differentiation
~ дифра́кції = diffraction order
дові́льний ~ = arbitrary order; (випадковий) random order
дробо́ви́й ~ = fractional order
дру́гий ~ second order □ дру́гого —ку = second-order
~ запуска́ння = start-up precedure
~ зва́жування = weighing procedure
зворо́тний ~ reverse [inverse, inverted] order, backward sequence □ у зворо́тному —ку = in inverse [reverse] order, backward(s)
~ зв’язку́ = (хемічного) bond order
~ зв’я́зности = order of connectivity, connectivity number
~ зроста́ння = (номерів) ascending order
~ зупиня́ння = shutdown procedure
ікосаедри́чний ~ = icosahedral order
~ інтеґрува́ння integration order, order of integration □ зміни́ти ~ інтеґрува́ння = to reverse the order of integration
~ інтерфере́нції = fringe [interference] order, order of interference
~ інтерференці́йної сму́ги = fringe order
квазидале́кий ~ = quasi-long-range order
композиці́йний ~ = composition order
координаці́йний ~ = coordination order
~ ко́реня = multiplicity [order] of a root [zero]
~ криво́ї = order [degree] of a curve; (відносно точки) winding number
лексикографі́чний ~ = lexicographic order
лі́терно-цифрови́й ~ = див. буквоцифровий ~
лока́льний ~ = local order
магне́тний ~ = magnetic order
максима́льний ~ = maximal order
~ ма́лости = order of smallness; (нескінченно малої величини) order of an infinitesimal
~ ма́триці order of a matrix □ зни́жувати ~ = ма́триці to deflate a matrix
~ ме́ншання = (номерів) descending order
ме́нший ~ = lower order
мініма́льний ~ = minimal order
~ мі́рчих опера́цій = measurement [measuring] procedure
~ мі́ряння = див. ~ мірчих операцій
~ мульипо́льности = multipole order
~ набли́ження = approximation order, order of approximation (відносноin)
найбі́льший ~ = (члена послідовности тощо) leading order
найви́щий ~ (the) highest [leading] order □ найви́щого —ку = highest-order, of the highest order
найни́жчий ~ (the) lowest order □ найни́жчого —ку = lowest-order, of the lowest order
напівкристалі́чний ~ = semicrystalline order
нескінче́нний ~ = infinite order
ни́жчий ~ lower order □ ни́жчого —ку = lower-order, of lower order (ніж – than)
низьки́й ~ low order □ низько́го —ку = low-order
норма́льний ~ = normal order
~ нуля́ = multiplicity [order] of a root [zero]
нульови́й ~ zero(th) order □ нульово́го —ку = zero(th)-order
обе́рнений ~ = inverse [inverted, reverse] order; backward sequence
оберто́вий ~ = rotational order
однови́мірний ~ = one-dimensional order
~ опера́цій = procedure
~ опрацьо́вування = processing sequence
орієнтаці́йний ~ = orientational order; (хемічних зв’язків) bond-angle [bond orientational] order
~ о́сі = order of an axis
~ передува́ння та насту́пности = succession, sequence; consecution
періоди́чний трансляці́йний ~ = periodic translational order
пе́рший ~ first order □ пе́ршого —ку = first-order
півці́лий ~ = (функції) half(-integer) order
позиці́йний ~ = positional order
~ поліно́ма = degree of a polynomial
~ по́люсу = order of a pole (у нескінченно віддаленій точці – at infinity; у точці A – at point A)
послідо́вний ~ = consequtive order, sequence, succession
~ похідно́ї = order of a derivative
приро́дний ~ = natural [normal] order
~ пріорите́тів = priority sequence
~ прова́дження до́сліду = experimental procedure
промі́жни́й ~ = intermediate order
прями́й ~ direct order □ у прямо́му —ку = in direct order
~ реа́кції = (хемічної) reaction order, order of a reaction
ротаці́йний ~ = rotational order
світлоспричи́нений орієнтаці́йний ~ = photoinduced orientational order
~ симе́трії = order [degree] of symmetry
скінче́нний ~ = finite order
~ скісни́х спі́нів = canted spin order
~ сму́ги = (інтерференційної тощо) fringe order
~ спе́ктру = spectral order
спадни́й ~ = descending order
~ ста́ршого чле́на = (послідовности тощо) leading order
топологі́чний ~ = topological order
~ то́чки відно́сно криво́ї/ци́клу = index of a point relative [with respect] to a curve/cycle
~ то́чности = order of accuracy
трансляці́йний ~ = translational order
тре́тій ~ third order □ тре́тього —ку = third-order
узвича́єний ~ = routine
~ уклада́ння = stacking order
уста́лений ~ = routine
~ Фа́йнменової [Фе́йнманової] діягра́ми = order of a Feynman diagram
феромагне́тний ~ = ferromagnetic order
~ фу́нкції = order of a function
хронологі́чний ~ = chronological order
ці́лий ~ = див. цілочисловий ~
цілочислови́й ~ = integer [integral] order
частко́вий ~ = partial order
~ числа́ = order of magnitude
ша́ховий ~ = staggered order
рі́в|ень (-вня) 1. level □ на —ні at a level; на одно́му —ні on one level; (з) on a level (with), on the same level (as); (врівень) flush (with); на —ні оче́й at eye level; на то́му са́мому —ні at the same level; не на (то́му са́мому) —ні out of level; зво́дити до одно́го —ня to level off; зайня́ти ~ to occupy a level; запо́внити ~ to fill a level 2. (ярус) tier 3. (ступінь) degree 4. (темп) rate 5. (прилад) (simple) level
~ абстра́кції = level of abstraction
~ акти́вности = (яф) activity level
акце́пторний ~ = acceptor level
а́томний ~ = atomic (energy) level
багаточасти́нко́вий ~ = many-particle level
бездо́мішковий ~ = impurity-free level
близьки́й ~ = close level
ве́рхній ~ = (із двох) upper level; (найвищий) (the) uppermost [top] level
ви́різнений ~ = resolved level
ви́роджений ~ = degenerate level; (n-разово) n-fold degenerate level
висо́кий ~ 1. high level □ висо́кого —ня = high-level 2. (розвитку тощо) advanced level
високорозташо́ваний ~ = див. високий ~
~ виходо́вого сигна́лу = output level
ви́щий ~ = higher level (ніж – than)
відда́лений ~ = distant level
відліко́вий ~ = 1. datum (level), reference level 2. (нуль висоти над рівнем моря) sea-level datum
відтино́вий ~ = cutoff level
~ відтина́ння = див. відтиновий ~
ві́льний ~ = (енергії) free energy level; (незайнятий) unoccupied level
віртуа́льний ~ = virtual level
~ вкла́дености = nesting level
вла́сний ~ = intrinsic level
власти́вий ~ = intrinsic level
~ води́ = water level
~ входо́вого сигна́лу = input level
геодези́чний ~ = 1. (на карті) geodetic level 2. (прилад) (simple) level
глибо́кий ~ = deep level
грани́чний ~ = (максимальний можливий) ultimate level
грани́чний допуско́вий ~ = maximum permissible level
~ гу́чности = loudness level
~ ґрунто́вих вод = ground-water level, water table, level of saturation
дефе́ктовий ~ = (пов’язаний з наявністю дефекту) imperfection level
дискретний ~ = discrete level
~ дискре́тного спе́ктру = discrete level
дові́рчий ~ = confidence level
~ довкі́льного шу́му = ambient noise level
дозво́лений ~ = (км) allowed level
домішко́вий ~ = impurity level
до́норний ~ = donor level
допуско́вий ~ = tolerance [permissible] level; (граничний) maximum permissible level; (прийнятний) acceptable level
дубле́тний ~ = doublet level
ексито́нний ~ = exciton level
~ електри́чного сигна́лу = electric signal strength
електро́нний ~ = (енергії) electron (energy) level
енергети́чний ~ = див. ~ енергії
~ ене́ргії = energy level; (атома) atomic energy level; (вільної частинки) free-particle (energy) level; (електрона) electron (energy) level; (молекули) molecule [molecular] energy level; (основний) ground level; (частинки) particle energy level; (ядра) nucleus [nuclear] energy level
заборо́нений ~ = (км) forbidden level
~ забру́днення = (нерадіоактивного) pollution level; (радіоактивного) contamination level
~ зава́д = interference level див. тж ~ шуму
за́йнятий ~ = occupied level
~ за́пису = recording level
запо́внений ~ = filled [occupied] level
~ за́хисту = protection level
збу́джений ~ = excited level; (сильно) highly-excited level
~ збу́дження = excitation level
збу́рений ~ = perturbed level
~ звуково́го ти́ску = sound-pressure level [SPL]; (середній, США) sound level; (у заданій смузі частот) sound-band pressure level
зв’я́заний ~ = bound level
~ землі́ ground level □ на —ні землі́ = at ground level
змі́щений ~ = displaced level
~ значу́щости = (стат.) significance level
зсу́нений ~ = displaced level
ізоме́рний ~ = isomeric level
інве́рсний ~ = inverse level
~ інтенси́вности = intensity level
іра́стовий ~ = yrast level
квазиви́роджений ~ = quasi-degenerate level
~ квазидискре́тного спе́ктру = quasi-discrete level
квазистаціона́рний ~ = quasi-stationary level
кінце́вий ~ = final level
коливни́й ~ = vibrational level
комбінаці́йний ~ = combination level
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus level
контро́льний ~ = reference level; (шуму) reference noise (level)
n-кра́тно ви́роджений ~ = n-fold degenerate level
крити́чний ~ = critical level
~ Ланда́у = Landau level
лока́льний ~ = local level
магне́тний поверхне́вий ~ = magnetic surface level
максима́льний ~ = maximum level; (сигналу тощо) peak level
максима́льний допуско́вий ~ = maximum permissible level
максима́льний можли́вий ~ = ultimate level, ceiling
метастабі́льний ~ = metastable level
мілки́й ~ = shallow level
мініма́льний ~ = minimum level; floor
мінусо́вий ~ = subzero level
моле́кульний (енергети́чний) ~ = molecular energy level
~ мо́ря sea level □ на —ні мо́ря at sea level; над —нем мо́ря = above sea level
мультипле́тний ~ = multiplet level
~ нагніта́ння = pumping level
наді́йний ~ = (стат.) confidence level
~ наді́йности = (техн.) reliability level
надпоро́говий ~ = above-threshold level; (щодо сприйняття звуку, світла тощо) sensation level
найви́щий ~ = (the) highest level; (the) uppermost [top] level; (верхня межа) ceiling
найви́щий ~ припли́ву = high tide
найни́жчий ~ = (the) lowest level; (the) lowermost [bottom] level; (нижня межа) floor
найни́жчий ~ відпли́ву = low tide
~ напру́ги = voltage level
науко́во-техні́чний ~ = (сучасний) state of the art
неви́різнений ~ = unresolved level
неви́роджений ~ = nondegenerate level
невла́сний ~ = extrinsic level
невласти́вий ~ = extrinsic level
неглибо́кий ~ = shallow level
неза́йнятий ~ = unoccupied level
незапо́внений ~ = unfilled [unoccupied] level
незбу́джений ~ = unexcited level
незбу́рений ~ = unperturbed level
незв’я́заний ~ = unbound level
недозво́лений ~ = forbidden level
~ нерадіоакти́вного забру́днення = pollution level
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium level
нерозще́плений ~ = unsplit level
нестаціона́рний ~ = nonstationary level
ни́жній ~ = (із двох) lower level (ніж – than); (найнижчий) (the) lowermost [bottom] level
ни́жчий ~ = lower level (ніж – than); (від нуля) subzero level
низьки́й ~ low level □ низько́го —ня = low-level
низькорозташо́ваний ~ = див. низький ~
нукло́нний ~ = nucleon (energy) level
нульови́й ~ = zero level; (енергії) zero energy level
оберто́вий ~ = rotational level
одночасти́нко́вий ~ = one-particle level
~ осві́ти = (загальний) standard of education
основни́й (енергети́чний) ~ = ground (energy) level
пастко́вий ~ = trapping level
підви́щений ~ радіоакти́вности = high-level radiation
~ підзе́мних вод = (гф) water table, level of saturation
підпоро́говий ~ = below-threshold level
поверхне́вий ~ = surface level
~ пове́рхні = surface level
поодино́кий ~ = single level
поро́говий ~ = threshold level
~ поту́жности = power level; (звуку) sound power level
початко́вий ~ = (переходу) initial level; (входовий) entry level
прийня́тний ~ = acceptable level
прилипни́й ~ = (тт) attachment level
промі́жни́й ~ = intermediate level
~ протіка́ння = (тт) percolation level
~ радіоакти́вного забру́днення = contamination level
~ радіоакти́вности = (radio)activity level; (підвищений) high-level radiation
~ радія́ції = див. ~ радіоактивности
n-разо́во ви́роджений ~ = n-fold degenerate level
резона́нсний ~ = resonance level
рекомбінаці́йний ~ = (тт) recombination level
ре́перний ~ = reference [datum] level
рівнова́жний ~ = equilibrium level
рівновідда́лені —ні = equally spaced levels
розши́рений ~ = broadened level
розще́плений ~ = split level
сере́динний ~ = middle level
сере́дній ~ = 1. (усереднений) mean [averaged] level 2. (проміжний між високим і низьким) medium level
сере́дній ~ припли́ву = mean [half] tide
~ сигна́лу = signal(-amplitude) level; (виходового) output level; (входового) input level; (електричного) electric-signal strength; (максимальний) peak level
си́льно збу́джений ~ = highly-excited level
~ скла́дности = complexity
спиртови́й ~ = (прилад) spirit level
спі́новий ~ = spin level
спри́йманий ~ шу́му = perceived noise level
стаціона́рний ~ = stationary level
сусі́дній ~ = adjacent level
Та́мів ~ = Tamm level
теплови́й ~ = thermal level
трипле́тний ~ = triplet level
~ турбуле́нтности = turbulence level
умо́вний нульови́й ~ = zero reference level
~ Фе́рмі = Fermi level
~ флюктуа́цій = fluctuation level
фо́новий ~ = background level; (шуму) hum level
фоно́нний ~ = phonon level
частко́во запо́внений ~ = partially occupied level
~ частоти́-носія́ = carrier level
~ Шо́клі = Shockley level
~ шу́му = noise level, noisiness; (довкільного) ambient noise level; (контрольний) reference noise (level); (сприйманий) perceived noise level; (фоновий) hum level
ядро́вий ~ = (energy) level of a nucleus, nucleus [nuclear] (energy) level
~ я́кости = level of quality
розря́д (-у) II (у записі числа) digit; place, position
ви́щий ~ = higher-order [more significant] digit (за – than)
вісімко́вий ~ = octal digit
двійко́вий ~ = bit, binary digit/place/position
~ деся́тків = tens digit
десятко́вий ~ = decimal digit/place/position; decimal location
зна́ковий ~ = sign digit
значу́щий ~ = significant digit/figure; (десятковий) significant decimal
контро́льний ~ = check bit
моло́дший ~ = див. нижчий ~
найви́щий ~ = (the) highest-order [most significant, top] digit
наймоло́дший ~ = див. найнижчий ~
найни́жчий ~ = (the) lowest-order [least significant] digit
найста́рший ~ = див. найвищий ~
насту́пний за ста́ршістю ~ = (the) next-higher-order [next-more-significant] digit
незначу́щий ~ = insignificant digit/figure
ненульови́й ~ = nonzero digit
ни́жчий ~ = (у записі числа) lower-order [less significant] digit (за – than)
~ одини́ць = ones digit
одна́ко́ві —и = (комп.) isobits
~ перене́сення = carry digit
~ перепо́внення = redundancy bit
поро́жній ~ = gap digit
п’ятірко́вий ~ = quinary digit
ста́рший ~ = див. вищий ~
трійко́вий ~ = trit
~ ци́фри = digit place/position
сере́д|нє (-нього) (значення) average, mean (за – over) □ ви́ще за ~ above average; ви́щий за ~ higher than average; ни́жче за ~ below average; ни́жчий за ~ lower than average; у —ньому in the mean, on the average
анома́льне ~ = anomalous average
~ аритмети́чне = arithmetic average [mean]
аритмети́чно-геометри́чне ~ = arithmetic-geometric mean
ва́куумне ~ = vacuum average
вибірко́ве ~ = див. ~ за вибіркою
~ всере́дині гру́пи = group mean
~ в ча́сі = див. часове ~
~ гармоні́чне = harmonic average [mean]
~ геометри́чне = geometric mean [average]
грани́чне ~ = limiting mean
групове́ ~ = group mean
екстрема́льне ~ = extreme mean
зага́льне ~ = (за стовпчиками і рядками) grand average
~ за анса́мблем = ensemble average, average over an ensemble
~ за ви́біркою = sample mean [average], mean [average] of а sample
~ за кількома́ по́казами = mean [average] of several readings
~ за оці́нкою = estimated average
~ за пері́одом = mean over a period
~ за просторо́вими координа́тами = spatial average
~ за рядка́ми = row average [mean], average [mean] over the rows
~ за рядко́м = row average [mean], average [mean] over a raw
~ за сто́впчиками = column average [mean], average [mean] over a the columns
~ за сто́впчиком = column average [mean], average [mean] over a column
~ за суку́пністю = population mean
~ за ча́сом = time average
~ зва́жене = weighted average [mean]
ізотро́пне ~ = isotropic mean
і́стинне ~ = true mean; (за сукупністю) population mean
каноні́чне ~ = canonical mean
~ квадрати́чне = див. ~ квадратне
~ квадра́тне = (середній квадрат) mean square (value); (квадратний корінь із середнього квадрата) root-mean square (value)
ковзне́ ~ = moving [sliding] average, running [consecutive] mean; (зважене) weighted moving average
~ контрагармоні́чне = contraharmonic average [mean]
~ логаритмі́чне = logarithmic average [mean]
незва́жене ~ = unweighted average [mean]
оці́нко́ве ~ = estimated average
правди́ве ~ = true mean
~ пропорці́йне = mean proportional
просторо́ве ~ = spatial average
рухо́ме ~ = moving [sliding] average, running [consecutive] mean; (зважене) weighted moving average
рядко́ве ~ = row mean [average], mean [average] over a raw [the rows]
спі́льне ~ = general mean
статисти́чне ~ = statistical average
~ степене́ве = power mean [average]
сто́впчикове ~ = column mean [average], mean [average] over a column [the columns]
~ у ви́бірці = див. ~ за вибіркою
~ у гру́пі = group mean
узага́льнене ~ = generalized mean (випадкової змінної – of a random variable)
узгі́днене ~ = adjusted average
умо́вне ~ = conditional mean
~ у про́сторі = див. просторове ~
часове́ ~ = time average
синхро́нний 1. synchronous, synchro; synchronistic 2. (одночасний) simultaneous 3. (засинхрон(із)ований) synchronized □ ви́щий за ~ hypersynchronous; ни́жчий за ~ hyposynchronous
спирт (-у) 1. alcohol □ перетво́рювати на ~ to alcoholize; перетво́рюватися на ~ to be alcoholized; не перетво́рений на ~ unalcoholized; наси́чувати —ом to alcoholize 2. (етиловий, розчин) spirit
абсолю́тний ~ = absolute [anhydrous] alcohol
багатоа́томний ~ = polyhydric alcohol, polyalcohol
безво́дний ~ = anhydrous alcohol
ви́нний ~ = ethyl alcohol
ви́щий ~ = higher alcohol
втори́нний ~ = secondary alcohol
двоа́томний ~ = dihydric alcohol
денатуро́ваний ~ = denatured alcohol; (етанол із додатком 9.5% метанолу) methylated spirits
дереви́нний ~ = wood [methyl] alcohol
ети́ловий ~ = ethyl alcohol, ethanol
зернови́й ~ = grain alcohol
мети́ловий ~ = methyl alcohol, methanol
мото́рний ~ = alcohol fuel
нашати́рний ~ = aqua ammonia, ammonium hydroxide, ammonia water
низькоґра́дусний ~ = underproof spirit
одноа́томний ~ = monohydric alcohol
перви́нний ~ = primary alcohol
розве́дений ~ = (низькоґрадусний) underproof spirit
станда́ртний ~ = proof spirit
тверди́й ~ = (паливо) solid alcohol
трети́нний ~ = tertiary alcohol
чи́стий ~ = 1. (без домішок) pure alcohol 2. (безводний) anhydrous alcohol
стан (-у) 1. state 2. (обставини, кондиція) condition(s) 3. (справність) repair □ в до́брому —і (справний) in good repair; в пога́ному —і (несправний) in bad repair; підтри́мувати щось у нале́жному —і to keep smth in order 4. (етап) stage 5. (статус) status 6. (соціяльний) status, position
аварі́йний ~ = emergency [critical] condition
автолокалізо́ваний ~ = autolocalized state
аґреґа́тний ~ = 1. (речовини) state of matter 2. (скупчення) state of aggregation
акти́вний ~ = active state
активо́ваний ~ = activated state
амо́рфний ~ = amorphous state; amorphism
ана́логовий ~ = (яф) analog state
антизв’я́заний ~ = antibound state
антисиметри́чний ~ = antisymmetric state
антиферомагне́тний ~ = antiferromagnetic state
асимптоти́чний ~ = asymptotic state
асперомагне́тний ~ = asperomagnetic state
~ атмосфе́ри = atmospheric conditions
~ а́тома = atomic state
а́томний ~ = atomic state
~ байду́жої рівнова́ги = indifferent-equilibrium state
~ бездія́льности = див. пасивний ~
безла́дний ~ = disordered state
безма́совий ~ = massless state
безспі́новий ~ = spin-0 [spinless] state
білякрити́чний ~ = near-critical state
білярівнова́жний ~ = near-equilibrium state
близьки́й ~ = nearby state
ва́куумний ~ = vacuum state; (насінний) trial vacuum state
вале́нтний ~ = valence state
вві́мкнений ~ = (схеми) energized state; (перемикача) on state, fired state
ви́мкнений ~ = (схеми) deenergized state; (перемикача) off state
випаро́вий ~ = vaporous state; (газовий) gaseous state
ви́роджений ~ = 1. degenerate state; (електронний) degenerate electron state 2. degenerate condition
високоеласти́чний ~ = (полімеру) high-elastic state
високозбу́джений ~ = highly-excited state
високоспі́новий ~ = high-spin state
вихідни́й ~ = initial state
ви́щий ~ = higher state; (з більшою енергією) higher-energy state
вібро́нний ~ = vibronic state
відліко́вий ~ = reference [standard] state
відпові́дні —и = (субстанцій, х.) corresponding states
ві́льний ~ = free state
віртуа́льний ~ = virtual state
вла́сний ~ = див. властивий ~
власти́вий ~ = proper state; (км) eigenstate; (енергетичний) energy eigenstate; (поверхневий електронний) surface electron eigenstate
вну́трішній ~ = intrinsic state
впорядко́ваний ~ = order, ordered state
вхідни́й ~ = див. входовий ~
входо́вий ~ = (яф) doorway state
в’язкопли́нний ~ = plastic state
га́зовий ~ = gas, gaseous state; (випаровий) vaporous state
газокристалі́чний ~ = gaseous-crystal state
газоподі́бний ~ = див. газовий ~
гібри́дний ~ = hybrid state
гіпо́тезний ~ = hypotetical state
~ гото́вности = ready condition
грани́чний напру́жений ~ = ultimate stress(ed) state
ґе́левий ~ = gel state
дві́чі збу́джений ~ = див. двозбуджений ~
двозбу́джений ~ = doubly excited state
двові́сний напру́жений ~ = two-dimensional stress(ed) state
делокалізо́ваний ~ = delocalized state
детерміно́ваний ~ = determinate state
деформаці́йно пли́нний ~ = див. ~ деформаційної плинности
~ деформаці́йної пли́нности = yield(ing) state
деформо́ваний ~ = (state of) strain, strain(ed) [deformed] state
динамі́чний ~ = dynamical state; (змішаний) dynamical mixed state
~ динамі́чної рівнова́ги = dynamic equilibrium state
дискре́тний ~ = discrete state
диспе́рсний ~ = dispersion (state)
довгові́чний (зв’я́заний) ~ = long-lived (bound) state
~ довкі́лля = environmental conditions
дозво́лений ~ = allowed state; (до переходу) available state
дозоре́вий ~ = prestellar state
докрити́чний ~ = subcritical state
дубле́тний ~ = doublet state
ду́ховий ~ (тп) ghost (state) □ без ду́хових —ів = ghost-free
евтекти́чний ~ = eutectic state
екзоти́чний ~ = exotic state
екситонний ~ = exciton state
екстрема́льний ~ = extreme [extremal] state
~ електро́на = electron state
електро́нний ~ = electron(ic) state
енергети́чний ~ = energy state
енергети́чно ви́гідний ~ = minimum-energy state, energetically preferable state
енергети́чно ви́гідніший ~ = minimum-energy state, energetically preferable state
енергети́чно еквівале́нтний ~ = energetically equivalent state
енергети́чно неви́гідний ~ = non-minimum-energy state
заблоко́ваний ~ = (ел.) disabled state
заборо́нений ~ = forbidden state
зави́слий ~ = 1. (речовини) suspension (state) див. тж завис 2. (комп’ютера) suspended state
загарто́ваний ~ = quenched condition
за́йнятий ~ = occupied state
~ за́йнятости = busy state, busyness, busy status/condition
зактиво́ваний ~ = activated state
зану́рений ~ = submergence
заплу́тані —и = (км) entangled states
запо́внений ~ = filled state
заря́довий ~ = charge state
засну́лий ~ вулка́ну = volcano dormancy
засто́яний ~ = stagnation
затравко́вий ~ = див. насінний ~
затри́маний ~ = delayed state
~ (і)з близько́ю ене́ргією = nearby (energy) state
збу́джений ~ = excited state
збу́рений ~ = disturbed state; unrest; (км) perturbed state
~ (і)з вели́ким [висо́ким] спі́ном = див. високоспіновий ~
звича́йний ~ = normalcy
~ (і)з ви́щою ене́ргією = higher(-energy) state (за – than)
~ (і)з від’є́мною ене́ргією = negative-energy state
зв’я́заний ~ = 1. bound state; (частинки) particle bound state, bound state of a particle; (поверхневий) bound surface state 2. coupled state
здеформо́ваний ~ = (state of) strain, strain(ed) [deformed] state див. тж деформація
зіндуко́ваний ~ = induced state
~ (і)з мініма́льною ене́ргією = minimum-energy state
змі́шаний ~ = mixed state
~ (і)з найви́щою ене́ргією = (the) highest(-energy) state
~ (і)з найни́жчою ене́ргією = (the) lowest(-energy) state
~ (і)з немініма́льною ене́ргією = non-minimum-energy state
~ (і)з непа́рним моме́нтом = odd-moment state
~ (і)з ни́жчою ене́ргією = lower(-energy) state (ніж – than)
~ (і)з нульово́ю ене́ргією = zero-energy state
зо́нний ~ = band state
~ (і)з па́рним моме́нтом = even-moment state
зрелаксо́ваний ~ = relaxed state
зрівнова́жений ~ = balanced state
~ з(і) спі́ном n = spin-n state
~ з(і) спі́ном 0 = spin-0 [zero-spin, spinless] state
ізоба́рний ана́логовий ~ = isobaric analog (state)
ізольо́ваний ~ = isolated state
ізоме́рний ~ = isomeric state
імові́рний ~ = probable state
інварія́нтний ~ = invariant state
індуко́ваний ~ = induced state
інфіні́тний ~ = infinite state
іра́стовий ~ = yrast state
~ йоносфе́ри = ionospheric conditions
йонізо́ваний ~ ionized state □ підтри́мувати (газ) у йонізо́ваному —і = to keep (a gas) alive
квадрупо́льний ~ = quadrupole state
квазиамо́рфний ~ = quasi-amorphous state
квазизв’я́заний ~ = quasi-bound state
квазирівнова́жний ~ = quasi-equilibrium state
квазистабі́льний ~ = quasi-stable state
квазистаціона́рний ~ = quasi-stationary state
квазиуста́лений ~ = quasi-steady state
ква́нтовий ~ = quantum state
квантовомехані́чний ~ = quantum state
кварте́тний ~ = quartet state
кінце́вий ~ = 1. final state 2. (тп) out state
когере́нтний ~ = coherent state
колекти́вний ~ = collective state
коливни́й ~ = (ядра) vibrational state
коло́їдний ~ = colloidal state
~ компа́унд-ядра́ = compound-nucleus state
конденсо́ваний ~ = condensed state
короткові́чний (зв’я́заний) ~ = short-lived (bound) state
кристалі́чний ~ = crystalline state, crystallinity
крити́чний ~ = critical state
лате́нтний ~ = latent state, latency
~ (логі́чного) нуля́ = (комп.) zero state, zero condition, nought state
локалізо́ваний ~ = localized state
лока́льно рівнова́жний ~ = locally equilibrium state
магне́тний ~ = magnetic state; (поверхневий) surface magnetic state
магнетовпорядко́ваний ~ = magnetically ordered state
макроскопі́чний ~ = macroscopic state, macrostate
~ межі́ по́ділу = interface state
мезомо́рфний ~ = mesomorphic state
металі́чний ~ = metallic state
~ мета́лу = metal state, state of a metal
метастабі́льний ~ = metastable state
миттє́вий ~ = instantaneous state
мікрокристалі́чний ~ = microcrystallinity
мікроскопі́чний ~ = microscopic state, microstate
можли́вий ~ = probable state
наве́дений ~ = induced state
надзвича́йний ~ = emergency
надздеформо́ваний ~ ядра́ = superdeformed nuclear state
надкрити́чний ~ = above-critical state; supercritical state
наднапру́жений ~ overstress; (наднатяг) overtension, supertension □ у наднапруженому —і = under overstress; (у стані наднатягу) under overtension/supertension
наднаси́чений ~ = (state of) supersaturation
надохоло́джений ~ = (state of) supercooling
надпли́нний ~ = superfluid state
надпоро́говий ~ = above-threshold state
надпрові́дний ~ = superconducting state
найви́щий ~ = (the) highest state
найни́жчий ~ = (the) lowest state
намагнето́ваний ~ = magnetized state
напівзруйно́ваний ~ half-destroyed state; (занепад) dilapidation □ у напівзруйнованому —і, у —і занепаду = dilapidated
напівпли́нний ~ = semifluid state, semifluidity
напівріди́нний ~ = semiliquid state, semiliquidity
напівтверди́й ~ = semisolid state
~ напру́ги = див. напружений ~
напру́жений ~ (state of) stress, stress(ed) state □ у напру́женому —і = under stress
~ напру́ження = див. напружений ~
напру́женоздеформо́ваний ~ = stress-strain state
наси́чений ~ = saturation (state)
насі́нний ~ = (яф) trial state; (вакууму) trial vacuum state
ная́вний ~ рече́й = status quo; (у даній галузі) state-of-the-art
неакти́вний ~ = inactive [passive] state див. тж пасивний ~
небезпе́чний ~ = unsafe condition
~ неваго́мости = zero-gravity [agravic] state, weightlessness (conditions)
неви́значений ~ = indetermination
неви́роджений ~ = nondegenerate state; nondegenerate condition
невласти́вий ~ = improper state
невпорядко́ваний ~ = disordered state
нега́зовий ~ = nongaseousness
неза́йнятий ~ = empty [vacant, unoccupied] state
~ неза́йнятости = nonbusyness
незапо́внений ~ = unfilled state
незбу́джений ~ = nonexcited state
незбу́рений ~ = undisturbed state; (км) unperturbed state
незв’я́заний ~ = free [unbound] state
нездеформо́ваний ~ = unstrained state
незмі́нний ~ = invariant state
незрівнова́жений ~ = unbalanced state
нейтра́льний ~ = neutral state
некогере́нтний ~ = incoherent state
нелокалізо́ваний ~ = (км) extended state
неметалі́чний ~ = nonmetallic state
ненаванта́жений ~ = no-load state
ненамагнето́ваний ~ = unmagnetized [nonmagnetized] state
ненапру́жений ~ unstressed [stress-free] state □ у ненапру́женому —і = under no stress, stressless
ненаси́чений ~ = unsaturation (state)
незворо́тний ~ = irreversible state
необоро́тний ~ = див. незворотний ~
непа́рний ~ = odd-parity state
непли́нний ~ = nonfluidity
неполяризо́ваний ~ = unpolarized state
непрові́дний ~ = nonconducting state
нерезона́нсний ~ = non-resonance state
нерівнова́жний ~ = nonequilibrium state
неробо́чий ~ = 1. (приладу, механізму) disabled state [condition] 2. (перерва в роботі) outage 3. (ядерного реактора) shutdown conditions
неспокі́йний ~ = disturbed state
неспра́вний ~ = faulty condition; (приладу тощо) disrepair
нестабі́льний ~ = unstable state; (режим) unstable condition
нестаціона́рний ~ = nonstationary state
нестійки́й ~ = unstable state
~ нестійко́ї рівнова́ги = unstable equilibrium state
нетверди́й ~ = 1. (речовини, на відміну від твердого) nonsolid 2. (незатвердлий) unsolid
нетверді́ —и речовини́ = (м’яка матерія) soft matter
неуста́лений ~ = unsteady state; (перехідний) transient (state)
ни́жчий ~ = lower state
низькозбу́джений ~ = low(er) excited state
низькорозташо́ваний ~ = low(er) state
низькоспі́новий ~ = low-spin [small-spin] state
норма́льний ~ = normal state, normalcy
нульови́й ~ = zero state
оберто́вий ~ = (ядра) rotational state
о́б’є́мний ~ = bulk state
обмі́нний ~ = exchange state
оборо́тний ~ = reversible state
однорі́дно здеформо́ваний ~ = (state of) uniform strain
однорі́дно напру́жений ~ = (state of) uniform stress
одночасти́нко́вий ~ = one-particle state
октупо́льний ~ = octupole state
орбіто́вий ~ = orbital state
орієнтаці́йний ~ = orientation state
ортогона́льний ~ = orthogonal state
ортонорма́льний ~ = orthonormal state
основни́й ~ = 1. (енергетичний) ground state 2. (незбуджений) unexcited state
осцилівни́й ~ = oscillating state
очі́кувальний ~ = 1. wait condition; hibernation 2. (комп.) halted [wait] state, hibernation (mode)
очі́куваний ~ = anticipated state
парамагне́тний ~ = paramagnetic state
па́рний ~ = even-parity state
парови́й ~ = див. випаровий ~
паси́вний ~ passive [inactive] state, inaction, hibernation; dormancy □ бу́ти в паси́вному —і = to be inactive [passive]; to lie dormant
перегрі́тий ~ = superheated condition
передадсорбці́йний ~ = precursor state
передпро́бі́йний ~ = prebreakdown state
передрівнова́жний ~ = preequilibrium (state)
перенаси́чений ~ = (state of) supersaturation
переохоло́джений ~ = (state of) supercooling
перехі́дни́й ~ = 1. transient (state) 2. (х.) transition state
підві́шений ~ = pendency
підкрити́чний ~ = subcritical state
підпоро́говий ~ = subthreshold state
пі́зній перехі́дни́й ~ = (х.) late [product-like] transition state
~ пла́зми = plasma state
плазмокристалі́чний ~ = plasma-crystal state
пласти́чний ~ = plastic state
пли́нний ~ = 1. fluid state; (плинність) fluidity 2. (деформаційна плинність) yield(ing) state
плинокристалі́чний ~ = liquid-crystal state
пло́ско(з)деформо́ваний ~ = plane strain (state)
пло́сконапру́жений ~ = plane stress (state), two-dimensional stress(ed) state
поверхне́вий ~ = surface state; (електронний) surface electron state; (зонний) surface band state; (магнетний) surface magnetic state
~ пове́рхні = surface condition
поглина́льний ~ = (матем.) absorbing state
позитро́нієвий ~ = (тт) positronium state
поро́говий ~ = threshold state
порошко́вий ~ = powdery state
~ пості́йної гото́вности = constant-ready status
пото́чний ~ = current status, status quo; (галузі) state-of-the-art
початко́вий ~ 1. initial state 2. (тп) in(-)state □ встанови́ти в початко́вий ~ = (техн.) to (re)set; to initialize
пригні́чений ~ = suppressed state
прийня́тний ~ = admissible condition
прихо́ваний ~ = latent state, latency
про́бний ~ = (яф) trial state
прові́дний ~ = conducting state
прока́тний ~ = (техн.) rolling mill
промі́жни́й ~ = 1. intermediate state 2. (перехідний) transient state
просторо́вий ~ = space state
простороподі́бний ~ = space-like state
псевдозрі́джений ~ = див. сплинений ~
ра́нній перехі́дни́й ~ = (х.) early [reactant-like] transition state
~ реа́ктора = (ядерного) reactor condition
резе́рвний ~ = standby condition
резона́нсний ~ = resonance state
релаксо́ваний ~ = relaxed state
~ речовини́ = state of matter
Ри́дберґів ~ = Rydberg state
~ рівнова́ги = 1. equilibrium state 2. (мех.) balanced state
рівнова́жний ~ = equilibrium (state)
рівномі́рно здеформо́ваний ~ = (state of) uniform strain
рівномі́рно напру́жений ~ = (state of) uniform stress
ріди́нний ~ = (речовини) liquid (state), liquidity
рідиннокристалі́чний ~ = liquid-crystal state
робо́чий ~ = operating condition [status]
розжа́рений ~ = (коли тіло світиться) incandescence
розпадни́й ~ = decaying state
розпла́влений ~ = див. розтоплений ~
розпоро́шений ~ = powdery state
розто́плений ~ = molten state
розупорядко́ваний ~ = див. невпорядкований ~
ротаці́йний ~ = (ядра) rotational state
~ ру́ху = state of motion
самоузго́джений ~ = self-consistent state
саніта́рний ~ = sanitariness
сильнозбу́джений ~ = highly-excited state
симетри́чний ~ = symmetric state
синґле́тний ~ = singlet state
~ систе́ми = state of a system
~ (систе́ми) жи́влення = (увімкнено/вимкнено) power status
скли́стий ~ = (тт) glassy [vitreous] state
склоподі́бний ~ = див. склистий ~
сконденсо́ваний ~ = condensed state; (речовини) condensed matter
слабкозбу́джений ~ = weakly excited state
сперимагне́тний ~ = sperimagnetic state
сперомагне́тний ~ = speromagnetic state
спі́новий ~ = spin state
спли́нений ~ = fluidized state
спокі́йний ~ = (середовища) quiescent state
~ спо́кою (state of) rest □ (що перебуває) у —і спо́кою = at rest, resting
спро́бний ~ (яф) trial state
стабі́льний ~ = stable state; (режим) stable condition
станда́ртний ~ = standard [reference] state
стаціона́рний ~ = stationary state; (усталений) steady state
сти́снений ~ = (поля) squeezed state
стійки́й ~ stable state □ з одни́м стійки́м —ом monostable; з двома́ стійки́ми —ами = bistable
~ стійко́го ру́ху = stable (state of) motion
~ стійко́ї рівнова́ги = stable equilibrium (state)
суперсиметри́чний ~ = supersymmetric state
суча́сний ~ = (даної галузі) state-of-the-art
тверди́й ~ = (речовини) solid state
тепе́рішній ~ = (даної галузі) state-of-the-art
теплови́й ~ = thermal state
~ теплово́ї рівнова́ги = (state of) thermal equilibrium
термодинамі́чний ~ = thermodynamic state
~ термодинамі́чної рівнова́ги = (state of) thermodynamic equilibrium
термодинамі́чно рівнова́жний ~ = (state of) thermodynamic equilibrium
термонапру́жений ~ = state of thermal stress
топологі́чно відмі́нний ~ = topologically distinct state
топологі́чно еквівале́нтний ~ = topologically equivalent state
триві́сний напру́жений ~ = three-dimensional stress(ed) state
трипле́тний ~ = triplet state
уві́мкнений ~ = див. ввімкнений ~
~ у дискре́тному спе́ктрі = discrete state
~ у конти́нуумі = continuum state
~ у непере́рвному спе́ктрі = continuum state
уста́лений ~ = steady state
фа́зовий ~ = phase state
феримагне́тний ~ = ferrimagnetic state
феромагне́тний ~ = ferromagnetic state
фізи́чний ~ = physical state
фо́новий ~ = background state
~ фотохемі́чної рівнова́ги = photostationary state
хвильови́й ~ = wave state
хемі́чний ~ = chemical state
часозале́жний ~ = time-dependent state
часонезале́жний ~ = time-inindependent [stationary] state
часоподі́бний ~ = time-like state
~ части́нки = particle state
n-части́нко́вий ~ = n-particle state
~ чека́ння = див. очікувальний ~
чи́стий ~ = pure state
~ ядра́ = nuclear state

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

ви́щий (-ща, -ще) Comp.: висо́кий, higher, taller, superior.
ВІНО, Abbr.: Ви́щий Інститу́т Наро́дної Осві́ти, Higher Institute of Public Instruction.
ніж conj. than:
  він ви́щий, ніж ти, he is taller than you;
  кра́ще, ніж коли́, better than ever.
о prep., with Acc., of, at, for, about, on, upon, against, over: (indicating measure, age):
  він ста́рший о два ро́ки, Archaic he is older by two years;
  він ви́щий о го́лову, Archaic he is taller by a head;
  іде́ о твою́ честь, W.U. it is a question of your honor; || with Loc. (of time):
  о деся́тій годи́ні, at ten o’clock;
  о Різдві́, about the time of Christmas: (of measure, quantity, power): W.U. о свої́й си́лі, with one’s own strength; || о Archaic = про, about, concerning, regarding:
  я ду́мав о тобі́ = я ду́мав про те́бе, I thought of you;
  о хлі́бі й воді́, on bread and water.
по́лет (-ту) m = полі́т, flight, soaring, swing; towering:
  ви́щий по́лет, towering flight.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

вищестоящ|ий [вищий] прикм. = superior;
• ~а судова інстанція = next higher court;
вищ|ий прикм. = superior; (верховний) supreme;
• ~а освіта = higher education;
• ~а судова інстанція = court of the last resort;
• ~ий навчальний заклад = higher educational establishment;
• ~ий орган державної влади = supreme body of state power;
• ~ий суд = superior court;
• ~і посадові особи = high ranking officials;
суд ім. = court; court of justice; law-court; tribunal;
• ~ без участі присяжних = bench trial;
• ~ вищої інстанції = court of appeal;
• ~ загального права = common law court; common pleas court;
• ~ загальної юрисдикції = general jurisdiction court;
• ~ загальноцивільних позовів = common bench;
• ~ нижчої інстанції = court of inferior jurisdiction;
• ~ першої інстанції = court of the first appearance;
• ~ права справедливості = court of equity;
• ~ спеціальної юрисдикції = court of special jurisdiction;
• ~ у цивільних справах = court of common pleas;
• адміністративний ~ = administrative court;
• адміністративний апеляційний ~ = administrative appellate court;
• апеляційний ~ = court of appellate jurisdiction; appelate court;
• арбітражний ~ = arbitration court;
• верховний ~ = high court;
• виправний ~ = correctional court;
• Вищий адміністративний ~ України = Supreme Administrative Court of Ukraine;
• Вищий арбітражний ~ України = Supreme Arbitration Court of Ukraine;
• галузеві ~и = specialized courts;
• дисциплінарний ~ = summary court;
• Європейський ~ з прав людини = European Court of Human Rights;
• загальний ~ = common pleas court;
• звичайний ~ першої інстанції = regular trial court;
• касаційний ~ = cassational court;
• конституційний ~ = constitutional court;
• міжрайонний (окружний) ~ = district court; (в Україні ще) okruh court;
• місцевий ~ = local court;
• міський ~ = city / town / municipal court;
• муніципальний ~ = municipal court;
• надзвичайний ~ = extraordinary court;
• незалежний ~ = independent court;
• нижестоящий [нижчий] ~ = court of inferior jurisdiction;
• нижчий ~ = court of inferior jurisdiction;
• обласний ~ = oblast court;
• обласний арбітражніий ~ = oblast arbitration court;
• окружний ~ = circuit court;
• особливий ~ = special court;
• районний ~ = district court; regional court;
• спеціалізований ~ = specialized court;
• федеральний ~ = federal court;
• цивільний ~ = civil court;

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (Анна Шимків) Вгору

quality (qlty) n ком., марк. якість; сорт; ґатунок; риса; властивість; a якісний
істотні ознаки товару чи послуги, які задовольняють вимоги встановленого стандарту
 • A-1 ~ = найвища якість • якість першого ґатунку • першокласна якість
 • A-3 ~ = вища якість
 • absolute ~ = абсолютна якість
 • acceptable ~ = прийнятна якість
 • adequate ~ = якість, яка відповідає вимогам • доброякісність
 • agreed ~ = узгоджена якість
 • appealing ~ = приваблива риса • приваблива властивість
 • art ~ = художня якість
 • asset ~ = якість активів
 • attributed ~ = якісні властивості
 • audience ~ = якісна характеристика аудиторії
 • average ~ = середня якість
 • bad ~ = погана якість
 • benefit-giving ~ies = споживчі властивості
 • best ~ = найкраща якість
 • bottom ~ = найгірша якість • дуже низька якість
 • brand ~ = якість марочного товару
 • broadcast ~ = трансляційна якість • відповідна якість для трансляції
 • business ~ = ділова якість
 • cheap ~ = неякісне • низька якість
 • choice ~ = добірна якість
 • colour reproduction ~ = якість відтворення кольорів
 • commercial ~ = торговельна якість
 • common ~ = загальна властивість
 • competitive ~ = конкурентоспроможна якість
 • consistent ~ = однорідна якість
 • contract ~ = якість за контрактом • якість, застережена контрактом
 • customer ~ = якісна характеристика клієнтів
 • defective ~ = незадовільна якість
 • delivery ~ = якість поставленої продукції
 • desired ~ = бажана якість
 • distinctive ~ = характерна якість • відмінна якість • помітна якість
 • economic ~ = економічно обґрунтована якість
 • edible ~ = харчова поживність • їстівність
 • editorial ~ = редакційна якість • якість редакційного змісту
 • environmental ~ = якість довкілля
 • equal ~ = рівноцінна якість
 • established ~ = підтверджена якість • стандартна якість
 • excellent ~ = відмінна якість
 • expected ~ = сподівана якість • очікувана якість
 • experienced ~ = засвідчена якість
 • export ~ = експортна якість
 • factual ~ = фактична якість
 • fair average ~ = справедлива середня якість • непогана середня якість
 • fancy ~ = вища якість
 • fancy-grade ~ = вища якість
 • fine ~ = відмінна якість • чудова якість
 • finest ~ = відмінна якість • чудова якість
 • first-class ~ = першокласна якість • вища якість
 • first-rate ~ = першосортна якість • вища якість
 • functional ~ = функціональна властивість
 • good ~ = добра якість
 • guaranteed ~ = гарантована якість
 • healing ~ = цілюща властивість
 • health-giving ~ = цілюща властивість
 • hidden ~ = прихована властивість
 • high ~ = висока якість
 • image ~ = якість зображення
 • incoming ~ = вхідна якість • рівень вхідної якості
 • inferior ~ = низька якість
 • inherent ~ = якість, властива даному виробу
 • initial ~ = первісна якість
 • intermediate ~ = проміжна якість
 • intended ~ = планова якість
 • latent ~ = прихована властивість
 • limiting ~ = граничний рівень якості
 • low ~ = низька якість
 • low-grade ~ = низька якість
 • luxury ~ = якість на рівні предметів розкоші
 • managerial ~ies = організаторські здібності • якості керівника
 • manufacturing ~ = виробнича якість • якість виробництва • якість виготовлення
 • marketable ~ = торговельна якість • ринковий ґатунок • комерційна якість
 • material ~ = якість матеріалу
 • mean ~ = середня якість
 • medium ~ = середня якість
 • mental ~ies = розумові здібності
 • middling ~ = середня якість • середній ґатунок
 • nonstandard ~ = нестандартна якість
 • nutritional ~ies = поживна цінність
 • objective ~ = об’єктивна якісна характеристика
 • off-grade ~ = низька якість
 • optimal ~ = оптимальна якість
 • optimum ~ = оптимальна якість
 • ordinary ~ = звичайна якість • середня якість
 • outgoing ~ = вихідна якість • рівень вихідної якості
 • overall ~ = загальна якість
 • perfect ~ = бездоганна якість
 • performance ~ = якість роботи
 • photographic ~ = якість фотографії • фотографічна якість
 • poor ~ = погана якість
 • premium ~ = вища якість
 • prime ~ = вища якість
 • printing ~ = якість друку
 • process ~ = якість виготовлення
 • product ~ = якість продукції
 • production ~ = якість продукції
 • proper ~ = належна якість
 • proved ~ = підтверджена якість • доведена якість
 • questionable ~ = сумнівна якість
 • readership ~ = якісна характеристика читацької аудиторії
 • recognized ~ = визнана якість
 • reliable ~ = надійна якість
 • reproduction ~ = якість відтворення
 • required ~ = необхідна якість
 • running ~ = робоча характеристика
 • satisfactory ~ = задовільна якість
 • second-class ~ = другорядна якість
 • service ~ = якість обслуговування
 • shipping ~ = транспортабельність
 • soil ~ = якість землі
 • specified ~ = встановлена якість • визначена якість
 • standard ~ = стандартна якість
 • stipulated ~ = узгоджена якість
 • substandard ~ = нестандартна якість
 • suitable ~ = прийнятна якість
 • superior ~ = вища якість • краща якість • вищий ґатунок
 • technical ~ = технічна риса
 • tolerance ~ = дозволена якість
 • top ~ = найвища якість
 • uneven ~ = неоднорідна якість
 • uniform ~ = однорідна якість
 • unsatisfactory ~ = незадовільна якість
 • zero-defect ~ = бездефектність
 • equal in ~ = однакової якості
 • inferior in ~ = низької якості • найгіршої якості
 • of equal ~ = однакової якості
 • of good ~ = доброї якості
 • of high ~ = високоякісний
 • of inferior ~ = недоброякісний
 • of low ~ = низької якості
 • of poor ~ = недоброякісний
 • of sound ~ = доброякісний
 • of superior ~ = найвищої якості
 • ~ arbitration = арбітраж з питань якості
 • ~ as per sample = якість згідно зі зразком
 • ~ assessment = оцінка якості
 • ~ assurance (QA) = гарантія якості
 • ~ audit = контроль якості • перевірка якості
 • ~ awareness = знання методів забезпечення якості • обізнаність із якістю
 • ~ bonus = надбавка за підвищену якість
 • ~ certificate = сертифікат якості
 • ~ check = перевірка якості
 • ~ circle = гурток з підвищення якості
 • ~ claim = претензія до якості
 • ~ class = категорія якості
 • quality control = контроль якості
 • ~ defect = дефект якості
 • ~ degradation = погіршення якості
 • ~ deterioration = погіршення якості
 • ~ engineering = технічне забезпечення якості • опрацювання методів забезпечення якості
 • ~ evaluation (QE) = оцінка якості
 • ~ gap = розрив у рівні якості
 • ~ goods = товар високої якості • високоякісні товари
 • ~ grade = рівень якості
 • ~ guarantee = гарантія якості
 • ~ image = уявлення про якість
 • ~ improvement = підвищення якості
 • ~ index = показник якості
 • ~ inspection = перевірка якості • контроль якості
 • ~ label = знак якості
 • ~ label scheme = система знаків якості
 • ~ level = рівень якості
 • ~ management = управління якістю
 • ~ manual = інструкція із забезпечення якості
 • ~ mark = знак якості
 • ~ objective = цільовий рівень якості
 • ~ of cargo = якість вантажу
 • ~ of design = якість проекту • якість конструкції
 • ~ of earnings = якість прибутку
 • ~ of exports = якість експорту
 • ~ of an item = якість виробу
 • ~ of labour = якість праці
 • ~ of life = якість життя
 • ~ of a lot = якість партії (виробів)
 • ~ of manufacture = якість виготовлення
 • ~ of material = якість матеріалу
 • ~ of operation = якість роботи
 • ~ of production = якість продукції
 • ~ of service = якість обслуговування
 • ~ of work = якість роботи
 • ~ plan = план забезпечення якості
 • ~ planning = планування рівня якості
 • ~ principle = принцип забезпечення якості
 • ~ program = програма забезпечення якості
 • ~ requirements = вимоги до рівня якості
 • ~ sample = зразок якості
 • ~ specification = деталізація характеристик • специфікація характеристик
 • ~ standard = норматив якості • стандарт якості • рівень якості
 • ~ surveillance = обстеження якості • перевірка якості
 • ~ system = система перевірки якості
 • ~ test = контроль якості
 • ~ test program = програма контролю якості
 • to approve ~ = схвалювати/схвалити якість
 • to ascertain ~ = визначати/визначити якість
 • to assess ~ = оцінювати/оцінити якість
 • to be of superior ~ = бути вищої якості
 • to be superior in ~ = бути вищої якості
 • to be up to ~ = відповідати вимогам
 • to certify ~ = засвідчувати/засвідчити якість
 • to check ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to confirm ~ = підтверджувати/підтвердити якість
 • to conform to the ~ = відповідати якості
 • to control ~ = контролювати якість
 • to define ~ = визначати/визначити якість
 • to demonstrate ~ = показувати/показати якість
 • to determine ~ = визначати/визначити якість
 • to differ in ~ = вирізнятися/вирізнитися якістю
 • to evaluate ~ = оцінювати/оцінити якість
 • to examine ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to guarantee ~ = гарантувати якість
 • to improve ~ = поліпшувати/поліпшити якість
 • to inspect the ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to lower the ~ = знижувати/знизити якість
 • to maintain ~ = піддержувати/піддержати якість • підтримувати/підтримати якість
 • to modify the ~ = змінювати/змінити якість
 • to monitor ~ = контролювати якість • здійснювати моніторинг якості
 • to specify ~ = зумовлювати/зумовити якість
 • to test ~ = перевіряти/перевірити якість
 • to upgrade the ~ = підвищувати/підвищити якість
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  extra (і) доплата, премія; вищий ґатунок; (пк) особливий, додатковий, наднормовий; (пс) особливо, окремо, додатково, (по)над
  top (і) верх, вершок, шпиль; покришка; (д) вкривати верх; перевершувати; зрізувати верховіття (дерева); переходити, перебиратися (через гору); (пк) верхній; вищий; чільний
  t. layer верхня верства [шар]

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  вищий higher, highest, superior, upper; (верховний, головний) supreme; (розташований вище) superjacent
  перехід,~ходу transition, junction, barrier елн; shift, transfer інф; (стрибком) jump; (до іншого режиму) crossover; (в іншу систему одиниць) conversion, translation
  безвипромінний п. nonradiative transition, radiationless transition
  безумовний п. unconditional jump, unconditional transfer
  вимушений енергетичний п. stimulated jump
  вимушений п. induced transition
  випромінювальний п. emitting transition, emission transition, radiative transition, radiative jump
  гомоструктурний п. homogeneous junction || homojunction
  горизонтальний п. lateral junction
  граничний п. boundary transition мат
  граничний фазовий п. boundary phase transition
  джозефсонівський п. Josephson barrier
  дипольний п. dipole transition
  екситон-магнонний п. exciton-magnon transition
  електронний п. electron(ic) transition
  електронно-дірковий п. p-n-junction
  емітерний п. emitter junction
  заборонений п. forbidden transition
  здвоєний п. tandem junction
  здійснений п. realized transfer
  зовнішній п. (в інший сегмент пам’яті) far jump інф
  ізолювальний п. insulation junction
  індукований енергетичний п. stimulated jump
  індукований фазовий п. induced phase transition, stimulated phase transition, forced phase transition
  інжектувальний п. injector junction
  йонно-імплантований п. ion-implanted junction, ion-bombardment junction
  каскадний п. cascade transition, successive transition
  квантовий п. quantum transition, quantum jump
  коаксіально-хвилевідний п. coaxial-waveguide junction, waveguide-to-coaxial adapter
  колективний п. collective transition фіз
  колекторний п. collector junction
  коливальний п. || коливний п. vibrational transition
  кольоровий п. colour transition тлб; colour blend інф
  конверсійний п. conversion junction
  лавинний п. avalanching junction
  лазерний п. laser transition, lasing transition
  логічний п. logical transition
  метамагнетний п. metmagnetic transition
  міжмережний п. internetwork crossing
  міжсегментний п. intersegment jump
  мінусовий п. negative jump
  можливий п. (віртуальний) virtual transition; (дискреційний) discretional transition, discretional step, discretional jump
  надвипромінювальний п. superradiant transition
  надтонкий п. hyperfine transition
  напівпровідниковий п. semiconductor junction
  необґрунтований п. groundless transition
  непродуктивний п. unproductive transition
  нескладний п. simple transition
  несприйнятливий п. insusceptible transition
  п. атома з верхнього рівня на метастабільний рівень excited-metastable level jump, excited-metastable state jump
  п. атома з нижчого на верхній енергетичний рівень ground-excited state transition, ground-excited state jump
  п. атома з одного енергетичного рівня на інший atom transition, atom jump
  п. без відбиттів reflectionless junction, non-reflecting junction
  п. верхнього заслону (польового транзистора) top gate junction
  п. від шару до шару layer-to-layer transition
  п. Джозефсона Josephson junction
  п. до підпрограми subroutine jump
  п. електрона electron transition
  п. емітер-база emitter-base junction
  п. з більшим підсиленням high-gain transition
  п. з випроміненням на інфрачервоній ділянці спектру infrared transition
  п. з випроміненням на ультрафіолетовій ділянці спектру ultraviolet transition
  п. з випроміненням у видимій ділянці спектру visible transition
  п. з донорного рівня на акцепторний donor-to-acceptor transition
  п. з поверненням linkage
  п. з прямим зміщенням forward-biased junction
  п. заслін-канал gate-(to-)channel junction
  п. заслону gate junction
  п. зі зворотним зміщенням reversed-biased junction
  п. колектор-база collector-base junction
  п. лазера laser junction
  п. метал-бар’єр-надпровідник metal-barrier-superconductor transition
  п. метал-напівпровідник metal-semiconductor junction, metal-semiconductor barrier
  п. метал-оксид metal-oxide barrier
  п. методом легування doped junction
  п. між лазерними станами transition between laser states
  п. між рівнем донора та валентною зоною donor-valency band
  п. між рівнями, створеними внутрішньокристаловим полем crystal-field induced transition
  п. на вищий рівень up-coming transition, transition to higher level
  п. на режим самонаведення homing activation
  п. нижнього заслону bottom gate junction
  п. Оже Auger transition
  п. помпування || п. нагнітання pump(ing) transition
  п. під час зіткнення частинок collision(al) transfer
  п. типу n-n n-n junction
  п. типу n-p n-p junction
  п. типу p-i-n p-i-n junction
  п. типу p-n p-n junction
  п. типу p-p p-p junction
  п. у разі переповнення overflow jump
  п. фази високої частоти radio-frequency phase transition || RF phase transition
  п. через критичну енергію transition through critical energy, crossing transition
  п., (що) виготовлений методом зміни швидкості зростання graded junction, rate-grown junction
  плавний p-n-п. graded junction, gradient junction
  плавний кольоровий п. smooth colour transition, gradient colour
  плавний хвилевідний п. (waveguide) taper
  плоскопаралельний п. plane parallel junction
  площинний п. surface junction
  побічний п. branching transition
  повітрянокабельний п. overhead cable crossing
  поглинальний п. absorbing transition
  поступовий п. gradual transition
  прямий п. direct transition
  прямозміщений п. forward-biased junction
  спонтанний п. spontaneous transition
  стимульований п. stimulated transition
  стоковий п. drain junction
  стопний п. alloy(ed) junction
  стрибкоподібний п. на паразитний вид коливань moding
  сумнівний п. doubtful transition
  тактовий п. clock transition
  тандемний п. tandem junction
  тепловий п. thermal transition
  технологічний п. machining step, manufacturing step, operating step
  точковий п. point-contact junction
  узгоджений п. matched transition
  умовний п. conditional jump
  унікальний п. unique transition
  фазоімпульсний п. phase-pulse transition
  феродисторсійний фазовий п. ferrodistortive phase transition
  фотодисоціативний п. photodissociative transition
  циклічний п. cyclical transition
  ступінь,~пеня (порівняльна величина) degree; (напр., точності) grade; (напр., етап) step, stage; (міра) extent; (рівень) level; (інтеграції) scale
  абсолютний с. absolute degree
  високий с. точності fine precision
  вищий с. height, summit, top, utmost
  відносний с. relative degree
  відносний с. ізохронного спотворення сигналу relative degree of signal isochronous distortion
  відносний с. стартстопного спотворення сигналу relative degree of teletype signal distortion
  надвисокий с. інтеграції very large-scale integration || VLSI
  оптимальний с. інтеграції right-scale integration
  середній с. інтеграції || середній рівень інтеграції (мікросхеми) medium-scale integration || MSI
  стандартний с. інтеграції standard-scale integration
  с. автоматизації degree of automation
  с. безпеки degree of security
  с. білизни brightness, whiteness
  с. виконання rate of delivery
  с. викривлення amount of inclination, degree of deflection
  с. відповідності degree of conformity
  с. вірогідності confidence
  с. готовності продукції degree of fabrication
  с. деталізації level of detail (granularity); grain size інф
  с. деформації extent of deformation, rate of deformation
  с. дислокації dislocation degree, dislocation stage, dislocation step
  с. захисту protection rate, protection level, vulnerability (category)
  с. збудження degree of excitation
  с. збіжності degree of convergence
  с. ізохронного спотворення (напр. цифрового сигналу) degree of isochronous distortion
  с. інтеграції integration level, degree of integration, scale of integration
  с. інтеграції ІС circuit complexity
  с. інтенсифікації intensification ratio, enhancement ratio, augmentation ratio
  с. йонізації ionization degree, stage of ionization
  с. йонності зв’язку bond ionicity
  с. когерентності coherence ratio
  с. компенсації compensation ratio, coverage
  с. контрастності contrast ratio
  с. контролю керування degree of management control
  с. кореляції correlation degree, correlation score
  с. крайової здатності виправлення (напр., приймача цифрового сигналу) degree of marginal capability
  с. можливості admissibility
  с. наближення degree of approximation, measure of approximation
  с. надлишковості amount of redundancy
  с. магнетовання magnetization degree
  с. напруги voltage step
  с. насичення saturation coefficient
  с. невизначеності degree of uncertainty
  с. неготовності forced outgauge rate
  с. нерозв’язності degree of unsolvability
  с. несправності failure scale
  с. освітлення level of coverage
  с. перемикання switching stage, switching step
  с. поляризації polarization degree
  с. ракети stage of rocket
  с. регулювання stage of regulation, control step
  с. свободи degree of freedom
  с. справності health
  с. сумарного стартстопного спотворення цифрового сигналу degree of accumulated start-stop distortion of digital signal
  с. точності degree of accuracy
  с. чистоти degree of purity
  с. чистоти кольору colour saturation
  с. чорноти emissitivity factor
  спектральний с. чорноти (випромінювальна здатність) spectral emissivity
  сприйнятний с. точності reasonable degree of accuracy

  - Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко) Вгору

  сту́пінь, -пеня = degree, grade
  • ви́щий (пе́рший) с. = comparative degree
  • звича́йний (нульо́вий) с. = positive (zero) degree
  • найви́щий (другий) с. = superior degree
  • с. констру́ктів = level of the constructs
  • с. спостере́ження = observation level
  • с-пені порівня́ння = degrees of comparison
  • утво́рення с-пенів порівня́ння прикме́тників = formation of the comparison degrees of adjectives
  • утво́рення с-пенів порівня́ння прислі́вників = formation of the comparison degrees of adverbs