Знайдено 25 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «винятково» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

peculiarly [pɪˈkjuːli‿əli pə-, амер. -ˈkjuːlj(ə)rli] adv
    1) особли́во, на́дто, більш ніж звичайно
    2) ди́вно, чудерна́цько, ексцентрично
    3) ви́ключно, винятко́во Обговорення статті
rarely [ˈreəli, амер. ˈrerli ˈrær-] adv
    1) рі́дко; зрі́дка, і́нколи, неча́сто
    2) архаїч. надзвича́йно; винятко́во, на диво (навдивовижу); напрочуд Обговорення статті
riot [ˈraɪ‿ət]
  1. n
    1) за́коло́т, повста́ння, бунт, бунтува́ння
    2) ворохо́бня, колотне́ча, чва́ра (чва́ри), ро́зрухи, ро́зрух, невпо́кі́й
    3) неприбо́рканість, нестри́маність, сваві́льність
    4) пи́шність, бу́чність, бундю́чність, розкі́шність
    5) розм. винятково цікава людина; надцікава річ, подія; хіт
  2. v
    1) брати участь в за́колоті, повстанні
    2) бешкетувати, бешкети справляти, галабурдити, сваволити, скандалити
    3) гайнува́ти час; марнувати (марнотратити) життя
    • race riot — расові ро́зрухи (чва́ри) До обговорення
    • run riot —
    а) бешкетува́ти, галабурдити
    б) бушува́ти, бурха́ти, буя́ти
    в) буяти; буйно (пишно) рости
    • riot gun — поліце́йська гвинті́вка До обговорення Обговорення статті
solely [ˈsəʊlli, амер. ˈsoʊlli] adv
    1) лише́, ті́льки; єди́но; винятко́во, ви́ключно
    2) самостійно, окре́мо Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

notably [ˈnɘʋtɘblɪ] adv
1. помітно, значно;
  ~ higher значно вище;
  to vary ~ помітно відрізнятися;
2. винятково, особливо; дуже;
  ~ uncomfortable дуже незручний;
3. демонстративно.
particular [pɘˈtɪkjʋlɘ] а
1. особливий; специфічний;
  at this ~ time саме в цей час;
  a ~ friend of smb чийсь близький друг;
2. винятковий; що заслуговує особливої уваги (на особливу увагу); спеціальний;
  of ~ importance винятково важливий;
  of ~ interest винятково цікавий;
  for no ~ reason без особливої підстави;
3. окремий, індивідуальний, приватний;
  this ~ place саме це місце;
  this ~ town саме це місто;
  in this ~ case саме у цьому окремому випадку;
  in the ~ time саме в цей час;
  in that ~ way саме так (саме у такий спосіб);
  to talk about everything in general and nothing in ~ говорити про все взагалі й ні про що зокрема;
4. докладний, детальний, ґрунтовний;
  a full and ~ account повний і детальний звіт;
5. старанний, акуратний;
  to be ~ in one’s speech старанно добирати слова, стежити за своєю мовою;
6. розбірливий, перебірливий, вибагливий;
  to be very ~ about one’s clothes бути дуже розбірливим в одязі;
  to be very ~ about one’s company бути дуже розбірливим у друзях;
  to be very ~ about one’s food бути дуже розбірливим у їжі;
  I am not ~ about it мені однаково;
7. юр. обмежений;
  ~ estate обмежене право власності (на нерухоме майно).

USAGE: Синонімами до прикметника particular є peculiar, special, specific. Ці синоніми розрізняються відтінками значень. Particular означає особливий, що відрізняється від інших речей такого ж ґатунку; peculiar – особливий, своєрідний, окремий, не схожий на інших; special – спеціальний, особливий, незвичайний, надзвичайний; specific – специфічний, що має точне призначення.

purely [ˈpjʋɘlɪ] adv
1. чисто;
  to speak English ~ розмовляти англійською чисто (правильно);
2. доброчесно, цнотливо;
3. цілком, абсолютно, винятково;
  ~ accidental цілком випадковий;
  for ~ personal reasons з чисто особистих міркувань;
4. тільки, лише, просто;
5. дуже, надзвичайно.
rare [reɘ] adv
1. винятково, напрочуд;
  a ~ fine view напрочуд гарний краєвид;
2. рано.
rarely [ˈreɘlɪ] adv
1. рідко, нечасто, зрідка;
  to see smb very ~ дуже рідко когось бачити;
2. винятково, виключно; надзвичайно;
  ~ honest надзвичайно чесний;
  we dined ~ ми дуже добре пообідали.

USAGE: Синоніми rarely і seldom розрізняються стилістично: seldom є стилістично нейтральним словом, а rarely належить до літературної лексики.

superfine [ˈs(j)u:pɘfaɪn] a
1. першокласний, найкращий, найвищого ґатунку;
2. надзвичайно витончений; винятково благородний; елегантний, вишуканий;
  ~ distinctions найтонші відмінності;
  ~ wit витончений розум; тонка кмітливість;
3. найтонший; що складається з надзвичайно дрібних часток (з тонких ниточок);
  ~ file тех. оксамитовий напилок.
surpassingly [sɘˈpɑ:sɪŋlɪ, sɜ:-] adv дуже, винятково, надзвичайно;
  he was ~ ugly він був надзвичайно потворний.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

винятково exceptionally, exclusively; only, solely.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

only = ['əʊnli] 1. єди́ний 2. лише́, ті́льки // one and ~ one оди́н і лише́ оди́н 3. винятко́во 4. проте́, але́ // ~ that за ви́нятком (того́, що)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

alone 1. сам, оди́н 2. окре́мий; самості́йний 3. лише́; винятко́во, ви́ключно; ті́льки ■ let ~ не ка́жучи (вже) про, і поготі́в
[ə'ləʊn, ə'loʊn]
exclusively винятко́во, лише́, ті́льки
[ɪk'skluːsɪvli]
particular 1. подро́биця, дета́ль ■ to the smallest ~ до найме́нших подро́биць; to give all the ~s ви́класти всі дета́лі (у статті тощо); to go into ~s розгляда́ти з (усіма́) подро́бицями [дета́лями], з’ясо́вувати подро́биці [дета́лі] 2. окре́мий; особли́вий; специфі́чний ■ at this ~ time са́ме в цей час; in ~ зокре́ма́, особли́во, на́дто; in this ~ case у цьо́му окре́мому ви́падку; of ~ importance особли́во [винятко́во] важли́вий 3. докла́дний, дета́льний
[pə'tɪkjʊlə, pər'tɪkjələr]
purely 1. цілко́м, цілкови́то 2. чи́сто; винятко́во
['pjʊəli, 'pjʊrli]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

винятко́во 1. purely 2. (виключно) exclusively; alone, solely 3. (лише) only
важли́вий 1. important, of importance; significant 2. (із важливими наслідками) of consequence; far-reaching
більш ~ = див. важли́ві́ший
винятко́во ~ = of prime importance, critical, crucial
вкрай ~ = of (the) utmost importance
ду́же ~ = of great importance
особли́во ~ = of particular importance
менш ~ = less important
надзвича́йно ~ = vital, of vital importance
найбі́льш ~ = див. найважли́ві́ший
найме́нш ~ = (the) least important

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

винятково присл. exceptionally, exclusively; only, solely.
спекулянт ім. ч. ~ка ж. speculator, profiteer; (на чорному ринку) black marketeer; (комерційний) (ad)venturer
біржовий ~ stock exchange operator, speculative dealer, gambler
вексельний ~ bill operator; (який укладає угоди власним коштом) bill jobber
дрібний ~ бірж. розм. piker, scalper
професійний ~ professional speculator
~ цінними паперами нових випусків stag
~ на фондовій біржі (stock) jobber
~, який грає на зниження бірж. operator for a fall, bear (seller), short of market, short seller
~, який грає на зниження, але який має в наявності акції protected bear
~, який грає на підвищення бірж. operator for a rise, bull (seller), long of market, long seller
~, який іде на великий ризик в очікуванні високих прибутків plunger
~, який намагається скупити акції за винятково низьким курсом бірж. bargain hunter
~, який робить угоди з премією option operator
біржові ~и, які ведуть єдину політику збірн. (exchange) clique
біржові ~и, які збивають курс акцій (при грі на зниження) збірн. bear clique
біржові ~и, які роздувають курс акцій (при грі на підвищення) збірн. bull clique.
супермаркет ім. ч. supermarket; (продовольчий тж.) self-service food store
гігантський ~ (гіпермаркет) hypermarket
~, в якому покупець відбирає товар за допомогою перфорованих карток punched-card supermarket
~ з великою площею торговельного залу (звич. більшою за 9 тис. м²) super-supermarket
~ з відділами departmentized supermarket
~, що торгує винятково за зниженими цінами discount supermarket
~, що торгує за телефонними замовленнями telephone supermarket.
траст-фонд ім. ч. trust fund
загальний ~ (з дрібних капіталів, отриманих у довірче керування, для колективних інвестицій) common trust fund, collective investment fund
загальний ~ з активами, доходи від яких не обкладаються податками tax-exempt common trust fund
загальний ~ з активами, що складаються винятково з корпоративних акцій equity common trust fund
загальний ~ з диверсифікаційними активами diversified (balanced) common trust fund
загальний інвестиційний ~ (для інвестування на довірчій основі об’єднаного капіталу дрібних власників) unit trust
загальний інвестиційний ~ з фіксованим капіталом fixed unit trust
загальний інвестиційний ~, що встановлює для учасників мінімальну межу внесеного капіталу high minimum (unit) trust
керований банком ~ bank-administered trust fund
~, керований небанківською установою nonbank-administered trust fund
~, призначений для виплат службовцям компанії employee benefit trust fund
~, утворений коштом майна окремої особи personal trust fund.
універмаг (універсальний магазин) ім. ч. department store
~, асортимент якого складається винятково з предметів одягу fashion oriented department store
~ в торговельній частині міста downtown department store
~, організований спільно з багатьма спеціалізованими торговельними підприємствами joint department store
~, розташований у передмісті suburban department store
~ самообслуговування, що торгує товарами за зниженими цінами discount self-service department store
невеликий ~ з обмеженим асортиментом (філія великого універмагу) junior department store.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

винятково exceptionally, purely; (лише) only, exclusively, solely; (нечасто) rarely