Знайдено 19 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «виклико*» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

caller [ [m1][b]caller[/b] [i] ’one that calls’[/i] ˈkɔːlə | ˈkɔːl(ə)r ˈkɑːl-] n
    1) той, хто викликає, кличе; абонент, що викликає; викликач, викликальник
    2) джерело́ ви́клику; виклико́ва (виклика́льна) програ́ма; виклико́вий опера́тор; викликач
    3) відві́дувач, відвідувачка, завіта́льник
    4) той, хто називає номери в бінго або кроки в гуртових танцях
    5) австрал. спортивний коментатор
    • caller identification, caller ID — визначення номера (викликача) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

call [kɔ:l] n
1. крик; вигук;
  a loud ~ гучний вигук;
  a ~ for help крик про допомогу;
2. оклик, гукання;
  out of ~ за межами чутності;
  within ~ поблизу, у межах чутності;
3. крик, голос (тварини, птаха);
  the ~ of the cuckoo крик зозулі;
  the ~ of the nightingale спів солов’я;
4. заклик, виклик; вимога;
  at, on ~ на вимогу;
  a ~ for action заклик до дій;
  a ~ for fire військ. вимога вогню;
  a ~ for peaceful coexistence заклик до мирного співіснування;
  a ~ to arms заклик до зброї;
  to answer the ~ відгукнутися на заклик;
5. поклик; сигнал; дзвінок; свисток; «дудка» (на кораблі);
  a distress ~ сигнал біди;
  a radio ~/a ~ sign, a ~ signal рад. позивний сигнал;
6. виклик (у суд, на сцену тощо); офіційне запрошення; пропозиція (місця, посади тощо);
  to issue a ~ to smb to attend прислати комусь повістку про явку;
  to issue a ~ for a meeting to be held розіслати повідомлення про те, що відбудуться збори;
  he accepted the ~ to the chair of chemistry він прийняв пропозицію очолити кафедру хімії;
  to take a ~ виходити на оплески;
  she had three ~s її (оплесками) викликали три рази;
7. телефонний виклик; телефонний дзвінок або розмова (тж a telephone ~ );
  a trunk ~ міжміський телефонний виклик;
  to make a ~ зателефонувати;
  to put a ~ through з’єднати;
  to take the ~ відповісти на телефонний дзвінок; взяти трубку;
  give me a ~ амер. подзвоніть мені (по телефону);
  he got, had, received a phone ~ йому зателефонували;
8. переклик;
  ~ of the House переклик (в алфавітному порядку) членів палати громад (у Великій Британії) або палати представників (у США);
9. покликання; поклик; потяг;
  the ~ of the wild (of the sea) поклик природи (моря);
  to feel a ~ for smth відчувати покликання до чогось;
  to make the ~ of nature евф. справляти природні потреби;
10. візит, відвідування;
  a courtesy ~ візит ввічливості;
  to pay a ~ зробити візит;
11. захід (пароплава) в порт; зупинка (поїзда) на станції;
12. вимога; попит (на товар); ком., фін. вимога сплати боргу;
  on ~ 1) на вимогу, за викликом; 2) на онкольному рахунку;
  to have the ~ мати попит;
13. потреба, необхідність; підстава;
  there is no ~ for you to worry у вас немає ніяких підстав турбуватися;
  you have no ~ to blush вам нічого червоніти;
14. вабик, ловецький пищик, дудка (птахолова, мисливця);
15. повноваження; право;
  to have, to get a ~ upon smth користуватися переважним правом на щось;
  to have a ~ to do smth мати право робити щось; ◊
  a close ~ амер. ризикована ситуація; на волоску від смерті;
  as the ~, so the echo присл. як гукнеш, так і відгукнеться; який «добрий день», таке й «добре здоров’я»;
  at ~ напоготові, до послуг;
  ~ of duty почуття обов’язку.
girl [gɜ:l] n
1. дівчинка;
  a ball ~ дівчинка, яка подає м’ячі у тенісі;
  a ~ of seventeen дівчина сімнадцяти років;
2. дівчина, дівиця;
  a beautiful ~ вродлива дівчина;
  a clever ~ розумна дівчина;
  a good ~ добра дівчина;
  a little ~ маленька дівчинка;
  a modest ~ скромна дівчина;
  a nice ~ славна дівчина;
  a pretty ~ гарненька дівчина;
  a sweet ~ мила дівчина;
  a young ~ молода дівчина;
  a call ~ дівчина за викликом, проститутка;
  a career ~ консультантка з професійної орієнтації;
  a chorus ~ хористка;
  a college ~ студентка коледжу;
  a dancing ~ танцюристка;
  a flower ~ дівчина, яка продає квіти;
  an office ~ працівниця офісу;
  a pinup ~ красуня на фотографії, вирізаної з журналу і повішеної на стіну;
  a working ~ робітниця;
  a ~ with black hair дівчина з чорним волоссям;
  a ~ with blue eyes дівчина з блакитними очима;
  a black-haired ~ чорноволоса дівчина;
  a blue-eyed ~ блакитноока дівчина;
  to marry a ~ женитися на дівчині/одружитися з дівчиною;
  to take a ~ home проводжати дівчину додому;
3. молодиця;
4. служниця; прислуга;
5. продавщиця;
6. наречена; кохана;
7. розм. хористка (в ревю); ◊
  a big ~’s blouse розм. жарт., груб. слабкий, боягузливий;
  a ~ about, of the town заст. повія, проститутка;
  a ~ boy хлопчик, схожий на дівчинку, пестунчик;
  old ~ стара. USAGE: Може бути образливим називати жінку a girl. Тому сполучення career woman та working woman використовуються частіше, ніж career girl та working girl. У деяких випадках working girl може використовуватися як евфемізм до prostitute. Крім того, застаріле вживання girl у значенні «чорношкіра жінка» вважається образливим.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

branch = [brɑ:ntʃ] 1. гі́лка; па́рость 2. га́лузь; на́прям 3. перехі́д // ~ on true перехі́д за зна́ченням "і́стина"; ~ on inequality перехі́д за нері́вністю 4. розгалу́жувати(ся)/розгалу́зити(ся), відгалу́жувати(ся)/відгалу́зити(ся)
• ~ of a curve
= гі́лка криво́ї
• ~ of knowledge
= га́лузь нау́ки
• analytic ~
= аналіти́чна гі́лка
• ascending ~
= висхідна́ гі́лка
• calling ~
= виклика́льна (виклико́ва) послідо́вність
• common ~
= спі́льна гі́лка
• computed ~
= обчи́слюваний перехі́д (у програмі)
• conditional ~
= умо́вний перехі́д
• conjugate ~es
= спря́жені гілки́
• descending ~
= спадна́ гі́лка
• feedback ~
= гі́лка зворо́тного зв’язку́
• mutual ~
= спі́льна гі́лка
• oriented ~
= зорієнто́вана гі́лка (графу)
• principal ~
= головна́ гі́лка
• weighted ~
= гі́лка (графу) з ваго́ю
• zero ~
= нульова́ гі́лка (спектру)
• unconditional ~
= безумо́вний перехі́д
caller = ['kɔ:lə] 1. джерело́ ви́клику 2. виклико́ва (виклика́льна) програ́ма 3. виклико́вий опера́тор
device = [dɪ'vaɪs] 1. при́стрій; при́лад; механі́зм; апара́т 2. уста́ва 3. ме́тод; спо́сіб 4. схе́ма
• adding ~
= сума́тор
• add-on ~
= навісни́й елеме́нт; додатко́вий елеме́нт чи при́лад
• addressed ~
= адресо́ваний при́стрій (що ма́є адре́су)
• aiming ~
= при́лад для вка́зування то́чки (на екрані дисплея з автоматичним введенням координат)
• alarm ~
= при́стрій аварі́йної сигналіза́ції
• analog ~
= ана́логовий (моделюва́льний) при́стрій
• arithmetic ~
= аритмо́мет(е)р (арифмо́мет(е)р)
• assigned ~
= призна́чений при́стрій (блок)
• attached ~
= долу́чений при́стрій
• attention ~
= сигна́льний при́стрій (привертати увагу оператора)
• auxiliary ~
= додатко́вий при́стрій
• backup ~
= резе́рвний при́стрій
• calling ~
= виклико́вий (виклика́льний) при́стрій
• character ~
= при́стрій поси́мвольного вво́дження/виво́дження
• character-recognition ~
= при́стрій розпізнава́ння зна́ків
• code (coding) ~
= кодува́льний при́стрій
• comparison ~
= порі́внювальний при́стрій
• computing ~
= обчи́слювальний при́стрій
• control ~
= керува́льний при́стрій; контро́льний при́лад; за́сіб контро́лю
• correlation ~
= кореляці́йний при́стрій
• counting ~
= лічи́льник, лічи́льний (рахува́льний) при́стрій
• cutoff ~
= ви́мкнений при́стрій (у відмовостійких системах)
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них чи інформа́ції
• decision-making ~
= схе́ма вибира́ння (прийма́ння) рі́шення
• detachable ~
= відокре́мний (знімни́й) при́стрій
• digital ~
= цифрови́й при́стрій; цифрови́й при́лад; цифрови́й елеме́нт
• direct-access storage ~
= па́м’ять прямо́го до́ступу
• directory ~
= при́стрій з катало́гом
• discrete ~
= дискре́тний при́стрій; дискре́тний елеме́нт
• display ~
= 1. диспле́й 2. при́стрій відобража́ння 3. при́стрій індика́ції 4. індика́тор
• division ~
= діли́льник, при́стрій ді́лення
• encoding ~
= кодува́льний при́лад; ко́дер; шифра́тор
• error-sensing ~
= дете́ктор (шука́ч) помило́к, при́стрій для знахо́дження помило́к
• external ~
= зо́внішній при́стрій
• file ~
= фа́йловий при́стрій; при́стрій з фа́йловою структу́рою
• graphics ~
= графі́чний при́стрій
• hard-copy (output) ~
= виходо́вий при́стрій (що видає документальні копії)
• hardware/software input ~
= апара́тно-програмо́вий при́стрій вво́дження, вво́джувач
• higher-priority ~
= пріорите́тний при́стрій; при́стрій ви́щого пріорите́ту
• input ~
= входови́й при́стрій; при́стрій вво́дження, вво́джувач
• input/output ~
= при́стрій вво́дження-виво́дження, ввідни́й/вивідни́й при́стрій, вво́джувач/виво́джувач
• integrating ~
= 1. інтеґрува́льний при́стрій 2. інтеґрува́льний елеме́нт
• interactive pointing ~
= інтеракти́вний координа́тний пока́жчик
• interface ~
= при́стрій зв’язку́, інтерфе́йсний при́стрій
• list ~
= друкува́льний при́стрій
• locator ~
= координа́тний маніпуля́тор, при́стрій вво́дити координа́ти, вво́джувач координа́т
• logical ~
= логі́чний при́стрій; логі́чний блок; логі́чний елеме́нт
• massive storage ~
= па́м’ять вели́кого о́бсягу (вмі́сту)
• mouse pointing ~
= ми́шка (маніпулятор)
• null ~
= фікти́вний при́стрій
• output ~
= виходо́вий при́стрій; при́стрій виво́дження, виво́джувач
• paging ~
= при́стрій чи програ́ма горта́ння сторіно́к (пам’яті)
• paper-moving ~
= механі́зм протя́гування папе́ру
• parallel ~
= при́стрій з парале́льним інтерфе́йсом
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pick ~
= дава́ч; да́тчик; при́стрій вка́зування
• plotting ~
= графобудува́ч; графі́чний реєструва́льний при́лад; пло́тер
• pointing ~
= пока́зувальний при́стрій
• positioning ~
= при́стрій керува́ння курсо́ром
• printer-sharing ~
= блок керува́ння спі́льним при́нтером
• printing ~
= друкува́льний при́стрій; при́нтер
• protective ~
= 1. захисни́й при́стрій 2. запобі́жник; запобі́жний при́стрій
• random-access ~
= па́м’ять з дові́льним до́ступом
• raster-display ~
= ра́стровий при́стрій відобража́ння
• raster-scan ~
= при́стрій з розго́рткою ра́стру; ра́стровий при́стрій
• readout ~
= зчи́тувач, зчи́тувальний при́стрій
• ready/not ready ~
= сигналіза́тор гото́вності (апаратури до роботи)
• recording ~
= запи́сувальний при́стрій, запи́сувач
• remote ~
= відда́лений при́стрій (у мережі)
• reproducing ~
= при́стрій відтво́рювання (репродукува́ння); відтво́рювач
• rewriting ~
= при́стрій перезапи́сування, перезапи́сувач
• safety ~
= 1. запобі́жник, запобі́жний при́стрій 2. захисни́й при́стрій
• serial ~
= при́стрій послідо́вної ді́ї; послідо́вний мо́дуль
• stand-alone ~
= автоно́мний при́лад
• standard input ~
= станда́ртний входови́й при́стрій
• standard output ~
= станда́ртний виходо́вий при́стрій
• storage (storing) ~
= пам’яттє́вий при́стрій, па́м’ять
• stream-oriented ~
= пото́ковий при́стрій
• string ~
= при́стрій вво́дження (вво́джувач) рядкі́в
• stylus input ~
= при́стрій вво́дження (вво́джувач) зі світни́м перо́м, світне́ перо́
• swap ~
= свопува́льний при́стрій
• switching ~
= 1. перемика́ч, перемика́льний при́стрій 2. перемика́льний елеме́нт 3. комутаці́йний при́стрій;
• system input ~
= систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний при́стрій виво́дження
• tablet coordinates input ~
= планше́тний координа́тний при́стрій (вводити графічні дані)
• tape-moving ~
= стрічкопротя́гувальний механі́зм, протя́гувач
• temporary storage ~
= короткоча́сна па́м’ять, па́м’ять для тимчасо́вого зберіга́ння інформа́ції
• terminal ~
= терміна́л, кінце́вий при́стрій
• text file ~
= при́стрій для робо́ти з текстови́ми фа́йлами
• time sharing ~
= розподі́лювач (механі́зм розпо́ділу) ча́су
• touch-input ~
= се́нсорний при́стрій вво́дження
• unrecognized ~
= невпізна́ваний (невпі́знаний) (системою) при́стрій
• utility ~
= допомі́жни́й при́стрій (для тимчасового запам’ятовування проміжних даних)
• virtual ~
= віртуа́льний при́стрій
• visible-warning ~
= при́стрій візуа́льної сигналіза́ції
expression = [ɪk'sprɛʃn] 1. ви́раз, предста́влення (у певній формі) 2. ви́слів
• ~ of requirements
= техні́чне завда́ння
• absolute ~
= абсолю́тний ви́раз
• affine ~
= афі́нний ви́раз
• algebraic ~
= алґебри́чний ви́раз
• analytic ~
= аналіти́чний ви́раз
• approximate ~
= набли́жений ви́раз
• arithmetic ~
= аритмети́чний (арифмети́чний) ви́раз
• asymptotic ~
= асимптоти́чний ви́раз
• binomial ~
= двочле́н, біно́м
• bracketed ~
= ви́раз в дужка́х, задужко́ваний ви́раз
• call ~
= виклико́вий ви́раз (що реалізує звертання до підпрограми)
• canonical ~
= каноні́чний ви́раз
• character ~
= си́мвольний ви́раз
• constant ~
= ста́лий ви́раз
• covariant ~
= коваріа́нтний ви́раз
• designational ~
= озна́чувальний ви́раз
• determinantal ~
= ви́раз у фо́рмі визначника́
• deterministic ~
= детерміно́ваний ви́раз
• difference ~
= різнице́вий ви́раз
• differential ~
= диференці́йний ви́раз
• explicit ~
= я́вний ви́раз, ви́раз у я́вній фо́рмі
• indeterminate ~
= неви́значений ви́раз
• integral ~
= інтеґра́льний ви́раз
• invariant ~
= інваріа́нтний ви́раз
• irrational ~
= ірраціона́льний ви́раз
• linear ~
= ліні́йний ви́раз
• logical ~
= логі́чний ви́слів
• mathematical ~
= математи́чний ви́раз
• matrix ~
= ма́тричний ви́раз
• mixed ~
= змі́шаний ви́раз
• numerical ~
= числови́й ви́раз
• parenthesized ~
= ви́раз у дужка́х
• quadratic ~
= квадра́тний ви́раз, многочле́н дру́гого сте́пеня
• quadric ~
= многочле́н четве́ртого сте́пеня
• quintic ~
= многочле́н п’я́того сте́пеня
• regular ~
= реґуля́рний ви́раз
• relational ~
= ви́раз відно́шення
• scalar ~
= скаля́рний ви́раз
• subradical ~
= підкорене́вий (підрадика́льний) ви́раз
• subscript ~
= ви́раз з і́ндексами
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ви́раз
• typed ~
= типізо́ваний ви́раз
number = ['nʌmbə] 1. число́ || числови́й 2. но́мер || номерни́й || нумерува́ти/пронумерува́ти, познача́ти/позна́чити но́мером; лічи́ти/полічи́ти, перелі́чувати/перелічи́ти; перерахо́вувати/перерахува́ти (за порядком номерів) 3. (числовий) коефіціє́нт 4. кі́лькість // a fair/great/small ~ (of) доста́тня/вели́ка/мала́ кі́лькість (чогось); quite a ~ (of) чима́ло 5. число́, ви́пуск (журналу)
• ~ of connectivity
= число́ зв’я́зності
• ~ of dimensions
= ви́мірність, кі́лькість ви́мірів (простору тощо)
• ~ of iterations
= число́ ітера́цій
• ~ of solutions of an equation
= число́ ро́зв’язків рівня́ння
• ~ of zeros
= число́ нулі́в
• acceptance ~
= прийня́тне число́
• account ~
= обліко́вий но́мер
• algebraic ~
= алґебри́чне число́
• amicable ~s
= дру́жні чи́сла
• approximate ~
= набли́жене (прибли́зне) число́
• approximation ~
= апроксимаці́йне число́
• arbitrary ~
= дові́льне число́
• assembly ~
= шифр компле́кту
• average ~
= сере́днє число́
• base ~
= осно́ва числово́ї систе́ми
• beginning ~
= початко́ве (пе́рвісне) число́
• bicomplex ~
= біко́мплексне число́
• binary ~
= двійко́ве число́
• binary-coded ~
= двійко́во кодо́ване число́
• binary-coded decimal ~
= двійко́во кодо́ване десятко́ве число́
• binary-decimal ~
= двійко́во-десятко́ве число́
• call ~
= виклика́льний (виклико́вий) пара́мет(е)р (що містить інформацію для звернення до підпрограми)
• cardinal ~
= 1. кі́лькісний числі́вник 2. кардина́льне число́
• characteristic ~
= характеристи́чне число́
• check ~
= контро́льне число́; число́ в контро́льних розря́дах (слова)
• chromatic ~
= хромати́чне число́
• code ~
= ко́довий но́мер
• coded ~
= (за)кодо́ване число́
• colo(u)r ~
= но́мер (код) ко́льору
• combinatorial ~
= комбінато́рне число́
• complex ~
= ко́мплексне число́
• complex conjugate ~
= спря́жене ко́мплексне число́
• composite ~
= скла́дене число́
• compound ~
= скла́дене (по)імено́ване число́ (напр., 1 кг 200 г)
• computable ~
= підрахо́вне число́
• concrete ~
= (по)імено́ване число́
• connection ~
= но́мер з’є́днання
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• decimal ~
= десятко́ве число́
• denominate ~
= (по)імено́ване число́
• device ~
= но́мер при́строю
• directed ~
= відно́сне число́
• distribution ~
= коефіціє́нт розпо́ділу
• double-length ~
= число́ подві́йної довжини́
• double-precision ~
= число́ з подві́йною то́чністю
• dual ~
= дуа́льне число́
• entropy ~
= ентропі́йне число́
• even ~
= па́рне число́
• expression ~
= но́мер ви́разу
• figurate ~
= фігу́рне число́
• fixed-point ~
= число́ з нерухо́мою (фіксо́ваною) ко́мою
• floating-point ~
= число́ з рухо́мою ко́мою
• font ~
= но́мер шри́фту
• fractional ~
= дробо́ве число́
• generation ~
= но́мер ве́рсії
• gnomonic ~
= гномо́нне число́
• hex(adecimal) ~
= шістнадцятко́ве число́
• hypercomplex ~
= гіперко́мплексне число́
• hyperinteger ~
= гіперці́ле число́
• hyperperfect ~
= гіпердоскона́ле число́
• hyperreal ~
= гіперді́йсне число́
• ideal ~
= ідеа́льне число́
• identification ~
= ідентифікаці́йний но́мер
• imaginary ~
= уя́вне число́
• imperfect ~
= недоскона́ле число́
• improper ~
= невласти́ве число́; невла́сне число́
• inaccessible ~
= недося́жне число́
• incidence ~
= коефіціє́нт інциде́нтності
• incorrect ~ of parameters
= непра́вильне число́ пара́метрів
• index ~
= (числови́й) і́ндекс
• indexed ~
= проіндексо́ване число́
• inductive ~
= індукти́вне число́
• interrupt ~
= но́мер перерива́ння
• intertwining ~
= алґ. число́ заче́плень
• interval ~
= інтерва́льне число́
• inverse ~
= обе́рнене число́
• irrational ~
= ірраціона́льне число́
• item ~
= но́мер пози́ції; но́мер елеме́нту
• line ~
= но́мер рядка́
• linking ~
= коефіціє́нт зче́плення
• magic ~
= магі́чне число́; систе́мний код (перше слово файлу, що визначає його призначення); логі́чний но́мер
• mixed ~
= змі́шане число́ (з цілою і дробовою частинами)
• multidigited ~
= багаторозря́дне число́
• multiplace ~
= багаторозря́дне число́
• multiple ~
= кра́тне число́
• mutually prime ~s
= взає́мно про́сті́ чи́сла
• natural ~
= натура́льне число́
• negative ~
= від’є́мне число́
• neighbo(u)r ~
= сусі́днє число́
• nonnegative ~
= невід’є́мне число́
• odd ~
= непа́рне число́
• order ~
= поря́дковий но́мер
• ordinal ~
= поря́дкове (трансфіні́тне) число́; ордина́л
• packed decimal ~
= запако́ване десятко́ве число́
• 
p-adic ~ = p-ади́чне число́
• page ~
= но́мер сторі́нки
• palindromic ~
= паліндро́мне число́, паліндро́м
• perfect ~
= доскона́ле число́
• positional ~
= число́ в позиці́йній числові́й систе́мі
• positive ~
= дода́тне число́
• primary ~
= прима́рне число́
• prime ~
= про́сте́ число́
• primitive ~
= приміти́вне число́
• priority ~
= показни́к пріорите́ту, но́мер пріорите́ту
• pseudorandom ~
= псевдовипадко́ве число́
• pure imaginary ~
= чи́сто уя́вне число́
• quantum ~
= ква́нтове число́
• radix ~
= осно́ва числово́ї систе́ми (систе́ми чи́слення)
• random ~
= випадко́ве число́
• rational ~
= раціона́льне число́
• real ~
= ді́йсне число́
• reciprocal ~
= обе́рнене (щодо даного) число́
• record ~
= но́мер за́пису
• reduced ~
= зве́дене число́
• reducible ~
= звідне́ число́
• rejection ~
= крити́чне число́
• relative ~
= відно́сне число́
• round ~
= кру́гле число́
• round-off ~
= заокру́глене число́
• sample ~
= о́бсяг ви́бірки
• scale ~
= масшта́бний мно́жник
• sequence ~
= поря́дковий но́мер
• serial ~
= 1. поря́дковий но́мер 2. реєстраці́йний но́мер 3. заводськи́й (сері́йний) но́мер
• signed ~
= відно́сне (алґебри́чне) число́, число́ зі зна́ком
• spectral ~
= спектра́льне число́
• square ~
= квадра́т ці́лого числа́
• structural ~
= структу́рне число́
• tag ~
= позна́чник (програмового модуля тощо)
• tetrahedral ~
= тетра́едрове (тетраедра́льне) число́
• torsion ~
= коефіціє́нт за́круту
• total ~
= зага́льна кі́лькість
• track ~
= но́мер дорі́жки
• transcendental ~
= трансценде́нтне число́
• transfinite ~
= трансфіні́тне число́
• translation ~
= періо́д (функції)
• transmission ~
= передава́льне число́
• transversal ~
= трансверса́льне число́
• trapezoidal ~
= трапеці́йне число́
• triangular ~
= трику́тне число́
• truncated ~
= утя́те число́ (з відкинутими розрядами)
• unattainable ~
= недося́жне число́
• unit imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• unsigned ~
= число́ без зна́ку
• user ~
= шифр користувача́; ідентифіка́тор користувача́
• version ~
= но́мер ве́рсії
• whole ~
= ці́ле число́
• winding ~
= поря́док криво́ї відно́сно то́чки
• window ~
= но́мер вікна́
• wrapped ~
= псевдонормалізо́ване число́
sequence = ['si:kwəns] 1. послідо́вність || будува́ти/побудува́ти (встано́влювати/встанови́ти, упорядко́вувати/впорядкува́ти) послідо́вність // in ~ оди́н за о́дним, послідо́вно 2. ряд 3. ви́слід, слі́дування; поря́док слі́дування || впорядко́вувати/впорядкува́ти 4. т. граф. маршру́т 5. (натура́льний) ряд чи́сел 6. лог. корте́ж
• ~ of best approximations
= послідо́вність найкра́щих набли́жень
• ~ of coefficients
= послідо́вність коефіціє́нтів, корте́ж коефіціє́нтів
• ~ of events
= послідо́вність поді́й
• ~ of experiments
= послідо́вність експериме́нтів
• ~ of exponents
= послідо́вність показникі́в
• ~ of functions
= послідо́вність фу́нкцій
• ~ of germs
= послідо́вність па́гонів
• ~ of indices
= послідо́вність і́ндексів
• ~ of integers
= послідо́вність ці́лих чи́сел
• ~ of meshes
= послідо́вність мере́ж
• ~ of points
= послідо́вність то́чок
• ~ of quantifiers
= корте́ж ква́нторів
• ~ of states
= послідо́вність ста́нів
• absolutely convergent ~
= цілко́м збі́жна послідо́вність
• absolutely summable ~
= цілко́м сумо́вна послідо́вність
• alternating ~
= знакозмі́нна послідо́вність
• approximation ~
= апроксимува́льна (апроксимаці́йна) послідо́вність
• arbitrary ~
= дові́льна послідо́вність
• arc ~
= послідо́вність ребе́р (графу)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) послідо́вність
• ascending ~
= висхідна́ послідо́вність
• asymptotic ~
= асимптоти́чна послідо́вність
• augmentation ~
= послідо́вність допо́внення
• autocorrelation ~
= автокореляці́йна послідо́вність
• autoregressive ~
= автореґреси́вна послідо́вність
• barred ~
= за́мкнена послідо́вність
• basis ~
= послідо́вність ба́зисів
• binary ~
= двійко́ва послідо́вність
• black ~
= топ. чо́рна послідо́вність
• bounded ~
= обме́жена послідо́вність
• branching ~
= розгалу́жена послідо́вність
• calculable ~
= зліче́нна послідо́вність
• calling ~
= виклико́ва послідо́вність (що реалізує звертання до програми)
• chance ~
= випадко́ва послідо́вність
• characteristic ~
= характеристи́чна послідо́вність
• circular ~
= циклі́чна послідо́вність
• closed ~
= за́мкнена послідо́вність
• cofibration ~
= послідо́вність корозшарува́ння (коволокнува́ння)
• coherent ~
= когере́нтна послідо́вність
• collating ~
= послідо́вність (схе́ма) впорядко́вування; сортува́льна послідо́вність
• composable ~
= компоно́вна послідо́вність
• composition ~
= композиці́йний ряд
• computable ~
= зліче́нна послідо́вність
• confident ~
= дові́рча послідо́вність
• connected ~
= зв’я́зна послідо́вність
• construction ~
= конструкти́вна послідо́вність
• continuous ~
= непере́рвна послідо́вність
• control ~
= керівна́ послідо́вність
• convergent ~
= збі́жна послідо́вність
• convex ~
= опу́кла послідо́вність
• correlation ~
= кореляці́йна послідо́вність
• countable ~
= зліче́нна послідо́вність
• covariance ~
= коваріаці́йна послідо́вність
• covariant ~
= коваріа́нтна послідо́вність
• critical ~
= крити́чна послідо́вність
• crumbling ~
= подрі́бнювана послідо́вність
• cyclic ~
= 1. циклі́чна послідо́вність 2. циклі́чний маршру́т
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) послідо́вність
• decreasing (descending) ~
= спадна́ (низхідна́) послідо́вність
• delta ~
= де́льта-послідо́вність
• dense ~
= щі́льна послідо́вність
• denumerable ~
= зліче́нна послідо́вність
• difference ~
= послідо́вність різни́ць
• directed ~
= 1. (з)орієнто́вана (спрямо́вана) послідо́вність 2. (з)орієнто́ваний (спрямо́ваний) маршру́т
• divergent ~
= розбі́жна послідо́вність
• dominated ~
= (з)мажоро́вана послідо́вність
• dominating ~
= мажорува́льна послідо́вність
• edge ~
= послідо́вність ре́бер, маршру́т
• embeddable ~
= вкладна́ послідо́вність
• enumerable ~
= зліче́нна послідо́вність
• ergodic ~
= ергоди́чна послідо́вність
• escape ~
= керівна́ послідо́вність
• exit ~
= послідо́вність опера́цій ви́ходу (з програми)
• exponential ~
= експоненці́йна послідо́вність
• factor ~
= послідо́вність мно́жникі́в
• fiber ~
= волокни́нна послідо́вність
• fiber mapping ~
= топ. резольве́нта
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) послідо́вність
• flag ~
= відокре́млювач ка́дрів
• fundamental ~
= фундамента́льна послідо́вність
• generalized ~
= узага́льнена послідо́вність
• generated ~
= поро́джена (зґенеро́вана) послідо́вність
• generating ~
= поро́джувальна послідо́вність
• geometric ~
= геометри́чна прогре́сія
• handshake ~
= послідо́вність квитува́льних сигна́лів
• harmonic ~
= гармоні́чний ряд
• hardwired ~
= жорстка́ послідо́вність
• hex(adecimal) escape ~
= шістнадцятко́ва керівна́ послідо́вність
• hierarchic ~
= ієрархі́чна послідо́вність
• homology ~
= гомологі́чна послідо́вність
• homotopic ~
= гомото́пна послідо́вність
• illegal ~
= заборо́нена послідо́вність
• implicit ~
= нея́вна послідо́вність
• inclusion mapping ~
= топ. корезольве́нта
• increasing ~
= висхідна́ послідо́вність
• index ~
= послідо́вність і́ндексів
• induced ~
= (з)індуко́вана послідо́вність
• infinite ~
= нескінче́нна послідо́вність
• infinitesimal ~
= послідо́вність знико́мо мали́х (інфінітезима́льних) величи́н
• initialization ~
= послідо́вність ініціалізува́ння
• inner ~
= вну́трішній маршру́т
• instruction ~
= послідо́вність кома́нд
• integer ~
= цілочислова́ послідо́вність
• intermittent ~
= перемежо́вана послідо́вність
• interpolating ~
= інтерполяці́йна послідо́вність
• inverse (inverted) ~
= обе́рнена (інве́рсна) послідо́вність
• inverting ~
= оборо́тна (інверто́вна) послідо́вність
• isotonic ~
= ізото́нна послідо́вність
• iterative ~
= ітерати́вна послідо́вність
• learnable (learning) ~
= самонавча́льна послідо́вність
• limitable ~
= обме́жна послідо́вність
• limiting ~
= обме́жувальна послідо́вність
• linear ~
= ліні́йна послідо́вність
• martingale ~
= мартинґа́л-послідо́вність
• maximal ~
= максима́льна послідо́вність
• maximizing ~
= максим(із)ува́льна послідо́вність
• measure ~
= послідо́вність мір
• minimal ~
= мініма́льна послідо́вність
• minimizing ~
= мінім(із)ува́льна послідо́вність
• monotonic ~
= моното́нна послідо́вність
• monotonically increasing ~
= моното́нно висхідна́ послідо́вність
• multiple ~
= кра́тна послідо́вність
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна послідо́вність
• natural ~
= натура́льний ряд (чисел)
• nested ~
= вкла́дена послідо́вність
• nonascending ~
= невисхідна́ послідо́вність
• nondecreasing ~
= неспадна́ послідо́вність
• nonincreasing ~
= невисхідна́ послідо́вність
• nonrepetitive ~
= неперіоди́чна послідо́вність
• normal ~
= норма́льна послідо́вність
• norming ~
= нормува́льна послідо́вність
• number (numerical) ~
= числова́ послідо́вність
• ordered ~
= впорядко́вана послідо́вність
• ordinal ~
= послідо́вність поря́дкових чи́сел (ордина́лів)
• ordinary ~
= звича́йна послідо́вність
• original ~
= входова́ послідо́вність
• orthogonal ~
= ортогона́льна послідо́вність
• orthonormal ~
= ортонормо́вана (ортонорма́льна) послідо́вність
• periodic ~
= періоди́чна послідо́вність
• point ~
= точко́ва послідо́вність
• positive ~
= дода́тна послідо́вність
• power on/off ~
= послідо́вність дій під час вмика́ння/вимика́ння жи́влення
• predictable ~
= прогнозо́вна послідо́вність
• predicting ~
= прогнозува́льна послідо́вність
• preset ~
= за́дана послідо́вність
• prime ~
= про́ста́ послідо́вність
• primitive ~
= приміти́вна послідо́вність
• random ~
= випадко́ва послідо́вність
• random-number ~
= послідо́вність випадко́вих чи́сел
• real ~
= ді́йсна послідо́вність
• realizable ~
= реалізо́вна послідо́вність
• reciprocal ~
= обе́рнена послідо́вність
• recurrent ~
= повто́рювана (рекуре́нтна) послідо́вність
• recursive ~
= рекурси́вна послідо́вність
• recursively enumerable ~
= рекурси́вно зліче́нна послідо́вність
• reduced ~
= 1. зве́дена послідо́вність 2. редуко́вана (зредуко́вана) секве́нція
• reducible ~
= 1. звідна́ послідо́вність 2. редуко́вна секве́нція
• regular ~
= реґуля́рна послідо́вність
• remainder ~
= послідо́вність за́лишків
• representative ~
= репрезентати́вна послідо́вність
• reversed ~
= обе́рнена послідо́вність
• reversible ~
= оборо́тна послідо́вність
• sample ~
= вибірко́ва послідо́вність
• saturated ~
= наси́чена послідо́вність
• shutdown ~
= послідо́вність дій під час заве́ршення робо́ти
• simplicial ~
= симпліці́йна послідо́вність
• smooth ~
= гладка́ послідо́вність
• smoothed ~
= згла́джена послідо́вність
• solution ~
= послідо́вність ро́зв’язків
• sparse ~
= розрі́джена послідо́вність
• spectral ~
= спектра́льна послідо́вність
• splittable ~
= розще́пна послідо́вність
• splitting ~
= розще́плювальна послідо́вність
• stable ~
= стійка́ послідо́вність
• stably convergent ~
= стабі́льно збі́жна послідо́вність
• standard ~
= станда́ртна послідо́вність
• stationary ~
= стаціона́рна послідо́вність
• step ~
= східча́ста послідо́вність
• stochastic ~
= стохасти́чна послідо́вність
• summable ~
= сумо́вна послідо́вність
• symmetric ~
= симетри́чна послідо́вність
• test ~
= те́стова послідо́вність
• tight ~
= щі́льна послідо́вність
• time ~
= часова́ послідо́вність
• topological ~
= топологі́чна послідо́вність
• transfinite ~
= трансфіні́тна послідо́вність
• transitive ~
= транзити́вна послідо́вність
• trigonometric ~
= тригонометри́чний ряд, тригонометри́чна послідо́вність
• uniform ~
= рівномі́рна послідо́вність
• unilateral ~
= однобі́чна послідо́вність
• unimodal ~
= унімода́льна послідо́вність
• unit ~
= одини́чна послідо́вність
• void ~
= поро́жня послідо́вність
• word ~
= послідо́вність слів
stack = [stæk] 1. ски́рта; стіг 2. па́чка (паперу чи карток); стос, стіс; стек || склада́ти/скла́сти у стос (стоси́), стосува́ти/постосува́ти; пакетува́ти/спакетува́ти 3. набі́р; компле́кт 4. передв’я́зка, стек || ство́рювати/створи́ти передв’я́зку (стек) 5. коло́да (карт)
• ~ of germs
= передв’я́зка па́гонів
• ~ of groupoids
= передв’я́зка групо́їдів
• analytic ~
= аналіти́чна передв’я́зка
• calling ~
= стек виклико́вої програ́ми
• coherent ~
= когере́нтна передв’я́зка
• command ~
= стек кома́нд
• hardware ~
= апара́тний стек
• ideal ~
= передв’я́зка ідеа́лів
• push-down ~
= магази́нний стек; магази́н
• quotient ~
= фа́ктор-передв’я́зка
• split ~
= розще́плена передв’я́зка

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

activation 1. актива́ція, активува́ння//зактивува́ння || активаці́йний 2. за́пуск || запуско́вий 3. (комп.) ви́клик (програми) || виклико́вий
[ˌæktɪ'veɪʃn]
chemical ~ = хемі́чна актива́ція
neutron ~ = нейтро́нна актива́ція
photon ~ = фотоактива́ція, фото́нна актива́ція
thermal ~ = термоактива́ція
invocation (комп.) ви́клик || виклико́вий
[ˌɪnvəʊ'keɪʃn, ˌɪnvə'-]
sign 1. знак; си́мвол; по́значка || значи́ти/познача́ти//позна́чити, ста́вити//поста́вити знак [по́значку]of the same ~ з одна́ко́вими зна́ками; under the (…) ~ під (певним) зна́ком; to change (the) ~ (по)міня́ти знак 2. озна́ка (of – чогось) 3. прикме́та 4. підпи́сувати//підписа́ти, ста́вити//поста́вити пі́дпис
[saɪn]
~ of aggregation = ду́жка
~ of definition = си́мвол озна́чення, 
~ of implication = си́мвол імпліка́ції, 
~ of inclusion = си́мвол вклю́чення, 
~ of intersection = си́мвол пере́тину, 
~ of a number = знак числа́
~ of rotation = знак на́пряму оберта́ння
~ of union = си́мвол об’єдна́ння (множин), 
~ of the zodiac = зна́к зодія́ку
addition ~ = си́мвол додава́ння, (знак) плюс, +
almost-equal-to ~ = си́мвол набли́женої рі́вности, 
alternating ~ змі́нний знак ■ of alternating ~ = знакозмі́нний
approximate equality ~ = си́мвол набли́женої рі́вности, 
call ~ = ви́клик, виклико́вий сигна́л (набір символів)
circuital-integral ~ = си́мвол ко́нтурного інтеґра́лу
code ~ = ко́довий знак
conventional ~ = умо́вний знак, умо́вна по́значка; (мн.) умо́вні позна́чення
derivative ~ = знак похідно́ї
different ~s рі́зні [відмі́нні] зна́ки ■ of different ~s = з рі́зними [відмі́нними] зна́ками
differential ~ = знак диференція́лу
direction ~ = знак на́пряму
division ~ = си́мвол ді́лення, :, ÷, /
equal ~s одна́ко́ві зна́ки ■ of equal ~s = то́го са́мого зна́ку, з одна́ко́вими зна́ками
equality ~ = си́мвол [знак] рі́вности, =
equals ~ = си́мвол [знак] рі́вности, =
fixed ~ зафіксований [незмі́нний] знак ■ of fixed ~ = знакоста́лий, знакови́значений
greater-than ~ = си́мвол "бі́льше", >
greater-than-or-equal-to ~ = си́мвол "бі́льше чи дорі́внює", 
high-voltage ~ = попере́джувальний знак про висо́ку напру́гу
identification ~ = впізнава́льний знак
identity ~ = си́мвол тото́жности, 
inequality ~ = си́мвол нері́вности, 
infinity ~ = си́мвол нескінче́нности, 
integration ~ = си́мвол інтеґрування, 
less-than ~ = си́мвол "ме́нше", <
less-than-or-equal-to ~ = си́мвол "ме́нше чи дорі́внює", 
like ~s = одна́ко́ві зна́ки
limit ~ = си́мвол грани́ці, lim
mathematical ~ = математи́чний знак
minus ~ си́мвол відніма́ння, (знак) мі́нус, – ■ with the ~ minus = зі зна́ком мі́нус
minus-plus ~ = си́мвол [знак] мі́нус-плюс, m
modulus ~ = си́мвол мо́дуля, си́мвол абсолю́тного зна́чення, |…|, modabs
much-greater-than ~ = си́мвол "набага́то бі́льше", >>
much-less-than ~ = си́мвол "набага́то ме́нше", <<
multiplication ~ = си́мвол мно́ження,  , ×
negation ~ = си́мвол запере́чення, 
negative ~ = (знак) мі́нус, –
number ~ = си́мвол но́мера, ¹
operative ~ = си́мвол (математичної) опера́ції [ді́ї]
opposite ~ = супроти́вний [і́нший, протиле́жний, обе́рнений] знак
parallel ~ = си́мвол парале́льности, ||
percent ~ = си́мвол відсо́тка [проце́нта], %
perpendicular ~ = си́мвол перпендикуля́рности, 
plus ~ си́мвол додава́ння, (знак) плюс, + ■ with the ~ plus = зі зна́ком плюс
plus-minus ~ = символ [знак] плюс-мі́нус, ±
polarity ~ = знак поля́рности
positive ~ = си́мвол додава́ння, (знак) плюс, +
proportion ~ = си́мвол пропо́рції, ::
proportionality ~ = си́мвол пропорці́йности, 
radiation warning ~ = си́мвол радіяці́йної небезпе́ки, 
radical ~ = си́мвол радика́лу [коренюва́ння, ко́реня], 
reversed ~ = обе́рнений знак
road ~ = доро́жній знак
root ~ = си́мвол радика́лу [коренюва́ння, ко́реня], 
section ~ = си́мвол пара́графа, §
similarity ~ = си́мвол поді́бности, ~
subtraction ~ = си́мвол відніма́ння, мі́нус, –
summation ~ = си́мвол сумува́ння [су́ми], 
time ~ = на́прям ча́су
unlike ~ = і́нший знак (плюс чи мінус); (мн.) неодна́ко́ві [рі́зні] зна́ки
visual call ~ = впізнава́льний знак
voltage ~ = знак поля́рности напру́ги
warning ~ = застере́жний [попере́джувальний] знак [си́мвол]
weather ~ = прикме́та пого́ди

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ви́клико́вий activation тощо див. виклик
сигна́л (-у) 1. signal □ подава́ти ~ (ел., рт) to send [supply] a signal (на – to) 2. (імпульс) pulse 3. (виклик) call
аварі́йний ~ = emergency signal; (світловий) emergency [alarm] light
акусти́чний ~ = (звуковий) audio [aural] signal; (поширюваний у досліджуваному середовищі) acoustic signal
амплітудозмодульо́ваний ~ = amplitude-modulated signal
ана́логовий ~ = analog signal
блокува́льний ~ = blocking [inhibiting] signal; (гасильний) blanking signal
ви́дний ~ = visual signal
виклико́вий ~ = call; (набір символів) call sign
високопо́льний ~ = (ЯМР) upfield signal
виходо́вий ~ = output signal
вия́вний ~ = detectable signal; (найслабший) minimum detectable signal
відби́тий ~ = (signal) reflection, reflected signal; (від мішені) target reflection, return; (радіолокаційний) received reflection, (radar) return
відліко́вий ~ = reference [fiducial] signal
відлу́нний ~ = echo(ed) signal
візуа́льний ~ = visual signal; (знак) visual sign; (застережний) visual warning (signal)
входо́вий ~ = input signal
гаси́льний ~ = blanking signal
~ годи́нника = clock signal
~ да́них = data signal
димови́й ~ = signal smoke
етало́нний ~ = reference [calibration] signal; (входовий) reference input (signal)
~ етало́нної частоти́ = standard-frequency signal
зава́дний ~ = interfering [jamming] signal
зава́дні відби́ті —и = clutter
~ за́йнятости = busy signal
закодо́ваний ~ = coded signal
~ за́пису = write signal
запуска́льний ~ = actuating [activating] signal
зареєстро́ваний ~ = observed signal
застере́жний ~ = caution signal, warning (signal)
затри́маний ~ = delayed signal
~ зворо́тного зв’язку́ = feedback signal
звукови́й ~ audio [aural, acoustic] signal; (попереджувальний) audio alert, audible warning; (тривоговий) audio alarm; (високий і короткий) pip □ подава́ти звукови́й ~ = to sound
здетекто́ваний ~ = rectified signal
змодульо́ваний ~ = modulated signal
~ зобра́ження = див. ~ образу
зондува́льний ~ = ranging [sounding] signal
зорови́й ~ = visual signal
зу́мерний ~ = beep
~ зу́пи́ну = stop (signal)
і́мпульсний ~ = pulse(d) signal
калібрува́льний ~ = calibration signal
кванто́ваний у ча́сі ~ = sampled signal
керівни́й ~ = control signal
когере́нтний ~ = coherent signal
контро́льний ~ = monitor [pilot] signal
коригува́льний ~ = correction signal
ла́зерний ~ = laser signal
миготли́вий ~ = flashing signal
мали́й ~ = small signal
мікрохвильови́й ~ = microwave signal
мініма́льний вия́вний ~ = minimum detectable signal
модулюва́льний ~ = modulating signal
модульо́ваний ~ = modulated signal
~ наднаванта́ги = overload alarm
надсвітлови́й ~ = supraluminal signal
найсла́бший вия́вний ~ = minimum detectable signal
~ небе́зпеки = danger signal
незакодо́ваний ~ = uncoded signal
незгасни́й ~ = (комп.) continuous carrier
некогере́нтний ~ = incoherent signal
~ неспра́вности = trouble signal
~ неузгі́днення = error signal
низькопо́льний ~ = (ЯМР) downfield signal
~ о́бразу = picture signal
ома́нний ~ = ghost [spurious] signal; alias
опти́чний ~ = optical [visual] signal
парази́тний ~ = spurious [ghost] signal; alias; parasite; artifact; (мн.) strays
~ перепо́внення = overflow alarm
~ пере́гріву = temperature [heat] alarm
пилча́стий ~ = sawtooth(ed) signal
пиля́стий ~ = див. пилчастий ~
пи́щиковий ~ = beep
підпоро́говий ~ = subthreshold signal
~ підтве́рдження = acknowledgment signal
~ поже́жної триво́ги = fire alarm
~ по́милки = error signal [pulse]
попере́джувальний ~ = warning signal; (звуковий) audible warning; (застережний) caution signal, alert
поправко́вий ~ = correction signal
поро́говий ~ = threshold signal; (найслабший виявний) minimum detectable signal
~ про неспра́вність = failure alarm
~ про неузгі́днення = error signal
~ про перегоря́ння запобі́жника = fuse alarm
~ про пошко́ду = failure alarm
профільтро́ваний ~ = filtered signal
рада́рний ~ = radar signal
радіолокаці́йний ~ = див. радарний ~
~ радіяці́йної небезпе́ки = radiation alarm
ре́перний ~ = reference [fiducial] signal
різнице́вий ~ = difference signal
світлови́й ~ = light signal; (попереджувальний) warning light, light alert; (тривоговий) light alarm
синфа́зний ~ = (ел.) common mode
синхрон(із)ува́льний ~ = sync(h), timing [clock, sync(hronization)] signal
скла́дений ~ = composite signal
складни́й ~ = composite signal
спотво́рений ~ = distorted signal
сти́снений ~ = compressed signal
стробува́льний ~ = strobe [gate, gating] signal
та́ктовий ~ = timing signal
телевізі́йний ~ = television signal
те́стовий ~ = test signal
~ то́чного ча́су = time signal, tick
триво́говий ~ alarm (signal); (світловий) light alarm; (звуковий) audio alarm □ пода́ти триво́говий ~ = to sound an alarm
уста́лений ~ = steady signal
фазозмодульо́ваний ~ = phase-modulated signal
фазува́льний ~ = phasing signal
фальши́вий ~ = див. хибний ~, паразитний ~
флюктівни́й ~ = fluctuating signal
фо́новий ~ = background signal
хи́бний ~ = spurious [false] signal
цифрови́й ~ = digital signal
частотозмодульо́ваний ~ = frequency-modulated signal
~ штормово́го попере́дження = storm-warning signal
шумни́й ~ = noisy signal
шумови́й ~ = noise signal

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

обслуговування ім. с. attendance, service; mex. maintenance, servicing; (вид діяльності) service activities; (експлуатація) operation
банківське ~ banking (services)
банківське ~ клієнтів прямо в автомобілі drive-in banking (service)
безкоштовне медичне ~ free medical service
брокерське ~ broking
гарантійне ~ guarantee maintenance, warranty service
додаткове ~ при перевезеннях (зберігання вантажу, сортування) accessorial services
інформаційне ~ information service
касове ~ cash services
комунальне ~ public/municipal services, (служби) public utilities
кредитно-розрахункове ~ credit and settlement services
лізингове ~ leasing
матеріально-технічне ~ material and technical supplies service
медичне ~ health/medical service, medical care/attendance
медичне ~ для відновлення працездатності після травм, отриманих на робочому місці rehabilitation service
недбале ~ (устаткування) negligent maintenance
неправильне ~ improper maintenance
нерегулярне ~ (транспортне) irregular service
побутове ~ consumer service
поточне технічне ~ routine/running maintenance
профілактичне ~ routine maintenance/attention
сервісне ~ service(s)
соціально-культурне і побутове ~ social amenities
технічне ~ (technical) maintenance servicing
технічне ~ за викликом on-call maintenance
технічне ~ і поточний ремонт maintenance
транспортне ~ transport service
транспортне ~ за розкладом scheduled transport service
транспортне ~ не за розкладом nonscheduled transport service
транспортно-експедиторське ~ transportation services, forwarding
туристське ~ tourist service(s)
чартерне ~ charter service
щоденне ~ і ремонт day-to-day maintenance
~ боргу debt service/servicing
~ будинків janitorial service
~ експортованої техніки maintenance of exported machinery and equipment
~ пасажирів на борту (літака) on-board passenger service
~ перевезень services of carriage
~ покупця customer service
~ рейсів handling of flights
станція технічного ~ service station
відновити ~ to restore service
встановлювати ~ to introduce service
здійснювати ~ (надавати послуги) to provide service, тех. to service, to maintain, (експлуатувати, використовувати) to operate
покращити ~ to improve service
пропонувати ~ to offer/to provide service.
поважн||ий прикм. (що може бути взятий до уваги) valid, good; (проникнутий повагою) respectful; (про причини) valid, good; acceptable as justification; (серйозний) reliable; (про вигляд) portly, imposing, impressive, dignified; (солідний) staid, sedate; ірон. pompous, grand; (гідний поваги) respectable; reputable; reliable
~а людина (солідна) grave/sedate person, a man of dignified presence; a man of good standing; розм. sober-sides
~а персона a man of consequence
~а причина valid cause, lawful/good/reasonable/satisfactory excuse, good/sound reason, good grounds
~а причина неявки до суду (за викликом) excuse for nonappearance in a court of law, essoin
~е відношення respect (for)
без ~их причин without valid excuse
бути відсутнім без ~их причин to be absent for valid/good reasons.

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

обслуговування (напр., апаратури) maintenance, attendance; (підтримка) support; (надання послуг) service, servicing
аварійне о. (технічне) emergency maintenance, emergency service
базове технічне о. base maintenance, depot maintenance
гарантійне о. warranty service
гарантійне технічне о. intermediate maintenance
дистанційне о. remote service, telemaintenance
діагностичне о. diagnostic assistance
інтегроване о. (ресурсів мережі) integrated services || IntServ звз
масове о. bulk servicing
надійне о. reliable service
негайне о. (технічне) immediate maintenance
незадовільне о. (технічне) improper servicing
о. без затримки nondelay service звз
о. без переривання зв’язку interruption-free service звз
о. виклику call service звз
о. електромереж electric network operation
о. з очікуванням maintenance with delay
о. за викликом on-call maintenance
о. за розкладом intermittent service
о. комп’ютерів computing service ком
о. маршруту route maintenance звз
о. масових викликів mass call service звз
о. на вимогу demand service
о. периферійних пристроїв peripheral operation ком
о. під час експлуатації production service
о. телефонних викликів telephone calls service звз
о. терміналів terminals servicing
о. устатко́вання за графіком fixed-schedule maintenance
оперативне о. prompt service
періодичне технічне о. periodic maintenance, recurring maintenance, repetitive maintenance
планове технічне о. planned technical servicing
позапланове технічне о. corrective maintenance
поточне технічне о. routine maintenance, running maintenance
простота о. easy servicing
профілактичне о. (технічне) preventive (protective) maintenance, routine maintenance, preventive (maintenance) service, protective service, preventive servicing
радіолокаційне о. radar service
технічне о. maintenance (works), service, servicing
трудомістке технічне о. overmaintenance
централізоване о. centralization of service
цілодобове о. around clock service
переривання interrupting, interrupt(ion), breaking (off); (завершення) termination; (напр., зв’язку) disconnection
асинхронне п. asynchronous interruption
відкладене п. pending interrupt
внутрішнє п. internal interrupt; (за)блоковане п. disarmed interrupt, disabled interrupt, blocked interrupt(ion)
зовнішнє п. external interruption
кероване п. controlled interrupt, controllable interrupt
масковане п. masked interrupt, maskable interrupt
немасковане п. unmasked interrupt; (дозволене) armed interrupt
п. вводу-виводу input-output interruption
п. виклику call interruption
п. виконання завдання job breakdown, operation breakdown
п. від зовнішнього пристрою interruption from external device
п. від користувача interruption from user
п. від периферійного пристрою peripheral interrupt
п. внаслідок помилки error-resulting interruption
п. (під час) регенерації (вмісту пам’яті) refresh trap
п. живлення power interruption, supply interruption
п. з пріоритетом prioritized interrupt, priority interrupt
п. за викликом attention interrupt, attention interruption
п. за викликом супервізора SVC interrupt(ion), supervisor interrupt(ion)
п. за запитом query interrupt
п. за сигналом про помилку error breakpoint, error interrupt
п. за синхросигналом clock interrupt, clock interruption
п. за таймером timer interrupt
п. за часом clock interrupt(ion), interrupt(ion) on time
п. захисту пам’яті memory protection interrupt
п. зі змінним пріоритетом variable prioritized interruption
п. зовнішнім сигналом external-signal interrupt
п. зумера zoomer interruption
п. команди command interruption
п. (під час) передавання мови voice transmission interruption
п. програм program interruption
п. променя beam chopping
п. процесора processor interruption
п. синхроімпульсами interruption by synchronized pulses
п. супервізором supervisor interruption
п. телефонної розмови intrusion звз
п. через виявлення особливої ситуації emergency interruption
п. через відсутність сторінки missing page interrupt
п. через збій електроживлення power-fail(ure) interrupt
п. через машинний збій machine check interrupt(ion)
п. через несправність у системі живлення interruption due to supply system malfunction
п. через помилку trap
п. через помилку у програмі program-error interrupt
програмне п. software interrupt || SWI, program interrupt(ion)
програмно-кероване п. program-controlled interrupt
синхронне п. synchronous break, synchronous interruption, synchronous system trap