Знайдено 6 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «визначник» на інших ресурсах:

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

alternant = [ɔ:l'tɜ:nənt] 1. альтерна́нт 2. Вандермо́ндів визначни́к, визначни́к Вандермо́нда 3. перемежо́вуваний, змі́нний
determinant = [dɪ'tɜ:mɪnənt] визначни́к, детерміна́нт
• absolute ~
= абсолю́тний визначни́к
• auxiliary ~
= допомі́жни́й визначни́к
• bordered ~
= облямо́ваний визначни́к
• cyclic ~
= циклі́чний визначни́к
• functional ~
= функці́йний визначни́к
• graph ~
= визначни́к гра́фу
• infinite ~
= нескінче́нний визначни́к
• matrix ~
= визначни́к ма́триці
• minor ~
= міно́р
• 
n-column ~ = n-сто́впчиковий визначни́к
• 
n-rowed ~ = n-рядко́вий визначни́к
• 
n-th order ~ = визначни́к n-го поря́дку
• numerical ~
= числови́й визначни́к
• operator ~
= опера́торний визначни́к
• positive ~
= дода́тний визначни́к
• principal ~
= головни́й визначни́к
• skew-symmetric ~
= скісносиметри́чний визначни́к
• symmetric ~
= симетри́чний визначни́к
• transposed ~
= транспоно́ваний визначни́к
• triangular ~
= трику́тний визначни́к
• vanishing ~
= знико́мий визначни́к (що перетворюється на нуль)
Hessian = ['hɛsiən] 1. гес(с)іа́н; визначни́к Ге́с(с)а 2. Ге́с(с)ів
Pfaffian = ['fæfiən] 1. пфаф(ф)іа́н, Пфа́ф(ф)ів визначни́к 2. Пфа́ф(ф)ів
• dimer ~
= диме́рний пфафіа́н
• generic ~
= зага́льний пфафіа́н
• reduced ~
= зве́дений пфафіа́н
qualifier = ['kwɒlɪfaɪə] специфіка́тор; уто́чнювач; визна́чник; класифіка́тор; опи́сувач
• parameter ~
= ключ пара́метра
Wronskian = ['vrɒnskiən] вронськіа́н, визначни́к Вро́нського