Знайдено 136 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «вид» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

commute [kəˈmjuːt]
  1. v
    1) доїжджати на роботу (зазвичай з передмістя до центру або долаючи значну відстань)
    2) юр. поле́гшувати ви́рок, пом’я́кшувати ка́ру
    3) (commute something for/into) міняти вид виплати або облігації
    4) виплатити всю суму (замість регулярних виплат)
    5) обмі́нювати, переставля́ти
    6) матем. комутувати
    7) див. commutate
  2. n
    доїзджа́ння (на роботу) Обговорення статті
complexion [kəmˈplekʃ(ə)n] n
    1) колір шкіри людини (особливо лиця), також текстура та вигляд шкіри
    2) аспект, характер, вид
    3) амер. погляд; схильність; позиція Обговорення статті
description [diˈskrɪpʃ(ə)n də-] n
    1) зобража́ння, описування
    2) о́пис, зо́бра́ження, о́браз
    3) вид, відміна, рід, сорт, різно́вид, тип
    4) геом. опи́сування (кривої), обхі́д (уздовж кривої)
    • beyond description — невимо́вний, невисло́вний, несказа́нний; що й списа́ти (описа́ти, ви́мовити) не си́ла (не мо́жна) Обговорення статті
feather [ˈfeðə, амер. -(ə)r]
  1. n
    1) перо, пір’їна
    2) (feathers) пір’я
    3) порода, вид
    4) дрібничка, щось легеньке
    5) вада (щілина, тріщина), що нагадує перо (особл. в самоцвіті)
    6) тех. (feather key) напрямна плі́шка; шип, виступ, гребінь, ребро
    7) мор. бурун (від перископу підводного човна)
    • birds of a feather — одного пір’я птахи; одного поля ягоди
    • a feather in one’s cap — досягнення, предмет гордості
    • feather one’s (own) nest — нагріти руки, напхати кишеню
    • (as) light as a feather — легкий, як пір’їнка; невагомий
    • in fine/high feather — в гарному найстрої
    • ruffle someone’s feathers — роздратувати, розізлити когось
    ‣ two boys of the same feather — два хлопці однакового характеру
  2. v
    1) оперюватися, опернатіти; вкриватися пір’ям
    2) мор., спорт. розвертати (весло) плазом
    3) авіа. флюгувати гвинт (пропелер); вимикати двигуни під час льоту
    4) рухатися, пливти, як перо; легенько торкатися
    5) з’єднувати плішкою
    6) вкорочувати волосся Обговорення статті
hellscape [ˈhelˌskāp/ /ˈhɛlˌskeɪp] n
    пекельний крайови́д, пейзаж, вид; пекло, пекельне місце, жахіття, страхіття Обговорення статті
native [ˈneɪtɪv, амер. ˈneɪt̬ɪv]
  1. n
    1) народже́нець, урожде́нець
    2) краяни́н, , оса́дник, туте́шній з ді́да-пра́діда, тубі́лець
    3) заст., часто зневажл. абориге́н, тубі́лець
    4) місце́ва росли́на (твари́на)
    5) брит. у́стриця з локальних вод (особл. зі штучного ставку)
    6) астрол. людина, народжена під якоюсь зорею
  2. adj
    1) що народився в якомусь місці; ро́дом з…
    2) тубільний; місцевий
    3) місце́вий, лока́льний, краєвий
    4) прирожде́нний, вро́джений, приро́джений, приро́дній, роди́мий, (таки́й) зро́ду
    5) власти́вий, притама́нний (комусь, чомусь)
    6) (про мінерали) чи́стий, саморо́дний
    7) австрал. (про рослин, тварин) схожий на немісцевий вид
    8) комп. рі́дний, власти́вий, вла́сний Обговорення статті
policy [ˈpɒləsi -ɪs-, амер. ˈpɑːl-]
I n
    1) полі́тика; страте́гія; курс
    2) поведі́нка; лі́нія поведі́нки
    3) прони́кливість, прозі́р, далекогля́дність, прозорли́вість
    4) рідко керу́нок; уря́д
II n
    1) страхови́й по́ліс
    2) (numbers game) амер. вид азартної гри
    • privacy policy — політика конфіденційності, політика приватності Обговорення статті
view [vjuː]
  1. n
    1) по́ле ба́чення
    2) кругови́д
    3) прое́кція, ви́гляд, вид
    4) по́гляд, ду́мка, судження, розсуд
    5) крайови́д, ви́гляд, вид
    6) крайови́д, пейза́ж, карти́на, заст. крайо́браз
    7) перспекти́ва, передбачуване майбу́тнє
    8) о́гляд
    9) комп. ви́гляд
  2. v
    1) огляда́ти, обдивля́тися
    2) розгляда́ти, вивча́ти
    3) спостеріга́ти
    4) ба́чити
    5) диви́тися (кіно тощо)
    • in full view — як на долоні (як на тарілці)
    • in view —
    а) на о́ці, на видноті́
    б) з метою; (для того) щоб…
    • in view of — зважаючи на що, з огляду на що, через що, в зв’язку з чим, внаслідок чого, на підставі чого, на основі чого
    • on view — (виставлений) на огляд; пе́ред людські́ о́чі; на видноті́
    • with a view to — з на́міром Обговорення статті
vista [ˈvɪstə] n
    1) перспектива; вид, що відкривається (в кінці алеї тощо)
    2) але́я; просі́ка
    3) ни́зка (спогадів)
    4) ду́мки, на́міри, споді́ванки (на майбутнє) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

ale-wife [ˈeɪlwaɪf] n (pl ale-wives) заст.
1. господарка пивної;
2. зоол. вид американського оселедця.
alternative [ɔ:lˈtɜ:nɘtɪv] а
1. що взаємовиключає, альтернативний;
  plans are not necessarily ~ ці два плани зовсім не виключають один одного;
2. інший;
  to have several ~ plans мати декілька інших планів;
3. змінно чинний, змінний;
4. тех. альтернативний; нетрадиційний;
  ~ energy тех. альтернативний вид енергії (енергія вітру, сонця тощо);
  ~ conjunction грам. протиставний сполучник.
angel [ˈeɪndʒ(ɘ)l] n
1. рел. ангел;
  evil ~ злий дух;
  a guardian ~ ангел-охоронець;
  the fallen ~ сатана;
  host of ~s сили небесні;
  as pure (as gentle, as mild) as an ~ чистий (ніжний, м’який), як ангел;
  ~ voice ангельський голос;
  to have the patience of an ~ мати ангельське терпіння;
2. ангел (про людину); ангельська істота;
  a little ~ ангелятко (про дитину);
3. поет. провісник, посланець; ◊
  ~ food амер. 1) вид бісквіта; 2) (місіонерська) проповідь;
  ~s eyes бот. вероніка;
  to be on the side of the ~s підтримувати правильну точку зору;
  to join the ~s померти;
  to make the ~s weep тут і камінь заплаче.
aspect [ˈæspekt] n
1. вигляд, вид;
  his house has a northern ~ його дім виходить на північ;
2. погляд, вираз, вигляд;
  to assume an ~ напускати на себе певний вид;
  to have, to bear an ~ мати вигляд, виглядати;
  she has a gentle ~ у неї добродушний вигляд;
  she has a frightening ~ у неї лячний вигляд;
  she has a grim ~ у неї похмурий вигляд;
3. аспект, бік, погляд, точка зору;
  economic ~s економічні перспективи;
  political ~s політичні перспективи;
  from the ~ з точки зору;
  to consider a question in all its ~s розглядати питання з усіх боків;
4. грам. вид.
cinema [ˈsɪnɪmɘ] n
1. (the ~) кіно; кінематографія; кінематограф;
2. кінотеатр;
  to be at the ~ бути, знаходитися в кіно;
  to go to the ~ іти, піти у кіно;
  the ~ is a most popular form of art кіно – найпопулярніший вид мистецтва;
  І am fond of the ~ я люблю кіно.

USAGE: В англійській мові слова cinema, circus, theatre як назви видів мистецтва вживаються з означеним артиклем the cinema (the circus, the theatre): I like the cinema. Я люблю кіно. Пор. They are building a cinema here. Тут будують кіно (кінотеатр).

class [klɑ:s] n
1. клас (у суспільстві);
  the educated ~ освічений клас;
  the privileged ~ привілейований клас;
  the ruling ~ панівний клас;
  the social ~ соціальний клас;
  a lower middle ~ дрібна буржуазія; міщанство;
  the upper ~ аристократія; велика буржуазія;
  the working ~ робітничий клас;
2. розряд, група, категорія, клас; вид, рід;
  a ~ of words група слів;
  a ~ of problems коло питань;
3. сорт, ґатунок; клас;
  first ~ перший клас;
  second ~ другий клас;
  third ~ третій клас;
  to travel first-~ подорожувати першим класом;
  the best ~ of hotel готель вищого класу, першокласний готель;
4. група учнів, студентів; клас;
  the freshman ~ група першокурсників;
  the sophomore ~ група другокурсників;
  to form a ~ формувати клас;
  here are 20 boys in my ~ у моєму класі 20 хлопчиків;
5. урок; заняття;
  after ~es після занять;
  before ~es до занять;
  during ~es протягом занять;
  to attend/to go to ~ відвідувати заняття;
  to call off, to cancel a ~ скасовувати урок, заняття;
  to conduct/to hold (a) ~ проводити урок;
  to cut a ~ пропускати заняття;
  to miss ~es пропускати заняття, уроки;
  to read in ~ читати на уроці, на занятті (у класі);
  to check the homework in ~ перевіряти домашню роботу на уроці, на занятті (у класі);
  to speak in ~ розмовляти на уроці, на занятті (у класі);
  to write in ~ писати на уроці, на занятті (у класі);
  to schedule a ~ заносити урок до розкладу;
  to sit in on a ~ бути присутнім на уроці;
  to take ~es (in) навчатися чогось; проводити курс навчання;
  ~ dismissed! урок закінчено!;
  the homework was checked in ~ домашню роботу перевірили на уроці;
  I have no ~es today у мене сьогодні немає занять (уроків);
  we have a nine o’clock ~ today у нас сьогодні урок о 9 годині ранку;
  what time does the ~ begin? коли починається заняття?;
  why did you miss your German ~? чому ти пропустив урок німецької мови?

USAGE: Форми classes і class у значенні урок(и), заняття вживаються без артикля. Українське клас у значенні ступінь навчання передається в англійській мові словом form: My son is in the sixth form. Мій син навчається y шостому класі.

common [ˈkɒmɘn] а
1. загальний, спільний;
  ~ efforts (interests) спільні зусилля (інтереси);
  а ~ language (lot, room) спільна мова (доля, кімната);
  a ~ market спільний ринок;
  ~ parentage спільний родовід;
  ~ prayer церк. літургія (англіканської церкви);
  C. Prayer Book церк. спільний молитовник;
  at the ~ rate за ринковою ціною;
  by ~ consent за загальною (спільною) згодою (домовленістю);
  to make ~ cause (with) діяти спільно (з);
2. громадський; публічний;
  a ~ council муніципальна рада;
  a ~ kitchen комунальна кухня;
  ~ land громадський вигін;
  ~ property спільна власність;
  a ~ school амер. початкова школа;
  a ~ weal громадське благо;
3. поширений, загальновідомий; загальноприйнятий;
  a ~ flower поширена квітка;
  a ~ mistake, error (practice) поширена помилка (практика);
  ~ species біол. звичайний вид;
  it is ~ knowledge загальновідомо;
  this word is in the ~ use in English це слово широко вживане в англійській мові;
4. звичайний; простий, елементарний;
  а ~ face (man) непримітне обличчя (проста людина);
  ~ honesty елементарна чесність;
  ~ sense здоровий глузд;
  a ~ soldier рядовий (солдат);
  a ~ swallow сільська ластівка;
  a ~ year невисокосний рік;
  the ~ people прості люди;
  ~ work некваліфікована праця; чорна робота;
  a man of no ~ abilities людина неабияких здібностей;
5. мат. простий;
  ~ fraction (logarithm) простий дріб (десятковий логарифм);
6. грубий, вульгарний, банальний;
  a ~ expression (look) вульгарний вислів (вигляд);
  ~ manners грубі манери;
7. простий, грубо зроблений;
  ~ clothes (furniture) простий одяг (прості меблі);
  ~ wool груба вовна;
8. загальний;
  ~ factor (multiple) мат. загальний дільник (загальний множник);
  ~ gender (case, noun) грам. загальний рід (-ий відмінок, -е ім’я) ◊
(as) ~ as dirt звичайний, пересічний, буденний;
  ~ law неписаний закон;
  ~ pleas юр. суперечки між приватними особами;
  ~ salt поварена сіль;
  ~ women повія.

USAGE: Українському спільний в англійській мові відповідають common і general. Common стосується декількох людей (не менше 2-х): common cause спільна справа, common property спільна власність, спільне майно, common knowledge щось загальновідоме. General має значення загальний: general welfare загальний добробут, general elections загальні вибори, general strike загальний страйк.

complexion [kɘmˈplekʃ(ɘ)n] n
1. колір обличчя (деколи волосся, очей);
  a dark ~ смуглий колір обличчя;
  a fair ~ гарний колір обличчя;
  a florid ~ червоний колір обличчя;
  a pasty ~ одутлий колір обличчя;
  a rosy ~ рум’яний колір обличчя;
  a sallow ~ жовтуватий колір обличчя;
2. вид; аспект;
  to put a different ~ on the matter подати справу в іншому світлі;
3. заст. темперамент.
description [dɪsˈkrɪpʃ(ɘ)n] n
1. опис; зображення;
  an accurate ~ точний опис;
  a clear ~ чіткий опис;
  a correct ~ правильний опис;
  a detailed ~ детальний опис;
  a lively ~ правдивий опис;
  an objective ~ об’єктивний опис;
  a superficial ~ поверхневий опис;
  a thorough ~ ретельний опис;
  a vivid ~ яскравий опис;
  beyond ~ що неможливо описати; що не піддається опису;
  to answer to the ~ відповідати описові;
  to give a ~ of smth, smb дати опис чогось/ когось;
  to beggar, to baffle, to defy ~ не піддаватися описові;
2. вид, рід, сорт; ґатунок;
  books of every ~ всілякі книжки.
distribute [dɪsˈtrɪbju(:)t] v (past і p. p. distributed, pres. p. distributing)
1. розподіляти (серед – among), роздавати (комусь – to);
  to ~ examination papers among the pupils роздавати екзаменаційні роботи учням;
  to ~ letters among the addressees розносити листи адресатам;
  to ~ fairly розподіляти чесно;
  to ~ unfairly розподіляти нечесно;
  to ~ evenly розподіляти рівномірно;
2. поширювати;
  this species is ~d all over Europe цей вид поширений по всій Європі;
3. класифікувати, розподіляти (into);
  to ~ into groups розподіляти, класифікувати на групи;
  to ~ books into classes розподіляти книжки по відділах (за характером літератури);
4. розмазувати (фарбу); розкидати;
  to ~ fertilizer over a field розкидати добриво по полю.
division [dɪˈvɪʒ(ɘ)n] n
1. поділ, розподіл;
  an equal ~ рівний поділ;
  an unequal ~ нерівний поділ;
  ~ of labour розподіл праці;
  the ~ of smth into smth (between smb) розподіл, ділення чогось на щось (ділення чогось між кимсь);
  the ~ of smth from smth відокремлення чогось від чогось;
2. мат. ділення;
  exact, simple ~ ділення без остачі;
  the ~ sign знак ділення;
3. частина, розділ, відділ; сектор;
  the ~ of modern languages відділення сучасних мов (включає декілька факультетів);
4. адміністративний або виборчий округ;
  administrative (parliamentary) ~ адміністративний (виборчий) округ;
5. категорія, підрозділ; сектор; тех. відсік;
6. перегородка, бар’єр; межа;
7. військ., мор. дивізія; дивізіон;
  an infantry ~ дивізія піхотинців;
8. класифікація, розподілення;
9. поділка шкали;
10. зоол., біол. тип, вид (класифікаційна одиниця);
11. розбіжність, незгода;
  ~ of opinion розбіжність у думках;
  to cause, to stir up ~ сіяти чвари; ◊
  the first (the second, the third) ~ звичайний (посилений, суворий) режим ув’язнення.
doublet [ˈdʌblɪt] п
1. дублікат, парна річ; пара до чогось;
2. лінгв. дублет;
3. мисл. дуплет;
4. дуплет (у більярді);
5. рад. подвійна антена;
6. фуфайка;
7. іст. вид камзола (XIV XVII ст.);
  ~ and hose чоловічий костюм;
8. рад. подвійна антена.
end-view [ˈendˌvju:] n вид збоку; вид з кінця.
event [ɪˈvent] n
1. подія, важливе явище, значний факт;
  a coming ~ майбутня подія;
  a dramatic ~ драматична подія;
  a great ~ велика подія;
  a historic ~ історична подія;
  an important ~ важлива подія;
  a recent ~ недавня подія;
  a sensational ~ сенсаційна подія;
  a strange ~ подія;
  a tragic ~ трагічна подія;
  an usual ~ незвичайна подія;
  current ~ s поточні події;
  to celebrate an ~ святкувати подію;
  to take part in an ~ брати участь у події;
  ~s happen події трапляються;
  ~s take place події відбуваються;
2. випадок, пригода;
  among other ~s серед інших випадків (подій);
  in any ~ у будь-якому разі; так чи інакше;
  in either ~ і в тому, і в іншому разі;
  in that ~ в такому разі;
  in the ~ of в разі (чогось);
  in the ~ of fire на випадок пожежі;
3. наслідок, результат;
  in the ~ в результаті;
4. захід (вечір, прийом тощо);
  a literary ~ літературний захід;
5. епізод;
6. спорт. змагання;
  combined ~s комбіновані змагання;
  jumping ~s змагання у стрибках;
7. вид спорту;
8. спорт. номер (у програмі змагань);
9. ядерне перетворення;
10. такт (двигуна); ◊
  at all ~s у всякому випадку/разі;
  it is easy to be wise after the ~ розумний заднім числом.
face [feɪs] n
1. обличчя, лице, фізіономія;
  an angry ~ сердите обличчя;
  a clever ~ розумне обличчя;
  a familiar ~ знайоме обличчя;
  an open ~ відкрите обличчя;
  a pleasant ~ приємне обличчя;
  a pretty ~ гарненьке обличчя;
  a pretty-pretty ~ вродливе обличчя;
  an ugly ~ потворне обличчя;
  an oval ~ овальне обличчя;
  a round ~ кругле обличчя;
  a pudding ~ 1) товсте; 2) безтямне обличчя;
  the expression on (of) smb’s ~ вираз чийогось обличчя;
  with a happy expression on smb’s ~ зі щасливим виразом на обличчі;
  to bury one’s ~ in one’s hands, to cover one’s ~ with one’s hands закрити обличчя руками;
  to cast smth in smb’s ~ кидати щось комусь в обличчя;
  to look smb in the ~ дивитися комусь в обличчя;
  to laugh smb in the ~ сміятися комусь в обличчя;
  to say smth to smb’s ~ сказати щось комусь відкрито (прямо у вічі, в обличчя);
  my ~ is burning моє обличчя горить (палає);
  one’s ~ loses its colour він (вона) блідне;
2. вираз обличчя;
  ~ of the dying calf придуркувато-меланхолійний вираз обличчя;
  a long ~ сумний, кислий вираз обличчя;
3. гримаса;
4. нахабство;
5. вид спереду, фасад;
  the ~ of a building фасад будинку;
  the ~ of a clock (watch) циферблат годинника;
6. тех. поверхня;
7. циферблат;
8. лице, лицьовий бік;
  to put the book ~ downward (up) покласти книгу лицьовою стороною вниз (вверх);
9. геом. грань;
10. тех. зріз, фаска;
11. гірн. вибій, поверхня вибою;
12. торець; ◊
  a ~ as long as a fiddle (або as a mile) похмуре лице;
  a ~ that would stop a clock груб. така фізіономія, що коні шарахаються;
  a fair ~ may hide a foul heart за приємною зовнішністю може приховуватися нікчемна душа; зовнішність обманлива;
  before smb’s ~ під носом у когось;
  ~ to ~ особисто; на самоті; віч-на-віч, сам на сам;
  ~ value номінальна вартість;
  in ~ of, in the ~ of 1) перед лицем чогось; 2) всупереч чомусь;
  it is written all over his ~ на обличчі написано, по обличчю видно;
  one’s ~ fell обличчя витягнулося (від незадоволення, розчарування, досади тощо);
  the ~ is the index of the mind присл. лице – дзеркало душі, що на серці вариться, на душі не втаїться;
  to fall on one’s ~ зазнати невдачі; провалитися;
  to fly in the ~ of smb кидати виклик, не коритися; нападати на когось; суперечити чомусь;
  to have the ~ to do smth мати наглість зробити щось;
  to lose ~ втратити репутацію/престиж;
  to make, to pull a ~/~s робити гримаси;
  to read ~s «читати з обличчя »;
  to save one’s ~ врятувати свою репутацію (престиж);
  to show a false ~ лицемірити;
  to smb’s ~ відкрито, прямо у вічі.
fashion [ˈfæʃ(ɘ)n] n
1. фасон, мода, стиль;
  current ~ загальноприйнята;
  high ~ висока мода;
  new ~ нова мода;
  the latest ~(s) остання мода;
  ~ show показ мод;
  to be in ~ бути у моді;
  to be (to go) out of ~ вийти з моди;
  to come into ~ увійти в моду;
  to hold, to organize a ~ show влаштовувати показ мод;
2. спосіб; вид; форма; манера;
  in one’s own ~ по-своєму;
  in this ~ щось подібне; таким чином; ◊
  after a ~/in a ~ до певної міри.
flip-flap, flip-flop [ˈflɪpflæp, ˈflɪpflɒp] n
1. ляскання, виляски;
2. сальто-мортале;
3. вертушка (феєрверк);
4. гойдалка (на ярмарку);
5. амер. вид печива (до чаю).
flue3 [flu:] n вид рибальської сіті.
flummery [ˈflʌm(ɘ)rɪ] n (pl flummeries)
1. пусті компліменти; базікання, нісенітниця;
2. вид омлету;
3. заст. вівсяна кашка.
form [fɔ:m] n
1. форма, обриси, зовнішній вигляд;
  а bad ~ погана форма;
  an excellent, a superb ~ відмінна форма;
  the ~s of the verb форми дієслова;
  a colloquial ~ розмовна форма;
  a combining ~ комбінувальна форма;
  an obsolete ~ застаріла форма;
  a plural ~ форма множини;
  a singular ~ форма однини;
  in the ~ of a play у формі (вигляді) п’єси;
  а ~ of address форма звертання;
  to assume/ to take on a ~ приймати форму;
2. постать; фігура людини;
3. формальність; церемонія, етикет;
  the ~ of greeting формула привітання;
4. порядок;
  in due ~ за всіма правилами;
5. вид, різновид, тип;
  the book came out in an abridged ~ книжка вийшла в скороченому виді;
6. нора (зайця);
7. тех. форма, модель;
8. буд. опалубка;
9. друк. друкарська форма;
10. ел. акумулятор;
11. настрій; стан здоров’я, спорт. спортивна форма;
  to be in good ~ добре себе почувати; спорт. “бути в формі”;
12. клас (у школі);
  lower ~ s молодші класи;
  upper ~ s старші класи;
  a ~ master класний керівник;
  a ~ mistress класна керівниця;
  he is in the sixth ~ він (учиться) у шостому класі;
13. анкета, бланк;
  an application ~ анкета;
  a telegraph ~ телеграфний бланк;
  a ~ letter стандартний лист, циркуляр;
  to fill in a ~ заповнити бланк.
gender [ˈdʒendɘ] n
1. грам. рід;
  feminine ~ жіночий рід;
  masculine ~ чоловічий рід;
  neutral ~ середній рід;
2. жарт. стать;
3. сорт, вид; ◊
  ~-bender розм. людина, зовнішність і поведінка якої сексуально двозначні.
genus [ˈdʒi:nɘs] n (pl genera)
1. біол. рід;
  the ~ Homo рід людський, людство;
2. сорт, вид.
intermediate [ˌɪntɘˈmi:dɪɘt] n
1. проміжна ланка;
2. посередник (про людину);
3. біол. проміжний вид; проміжна форма;
4. хім. проміжна сполука;
5. напівпродукт;
6. ек. проміжний продукт.
job1 [dʒɒb] n
1. робота, праця;
  a backbreaking ~ виснажлива робота;
  a well-paid ~ добре оплачувана робота;
  a difficult, a hard ~ важка робота;
  a menial ~ робота слуги;
  a steady ~ постійна робота;
  odd ~s випадкова робота;
  ~ classification амер. основна ставка (зарплати робітника);
  ~ evaluation амер. розряд (для встановлення зарплати робітника);
  out of a ~ без роботи;
  to give up a ~ відмовлятися від роботи;
  to lose a ~ втрачати роботу;
  to get a ~ одержати роботу;
  to have a ~ мати роботу;
  to find a good ~ знайти хорошу роботу;
  to look for, to hunt for a good ~ шукати хорошу роботу;
  to need, to want a ~ потребувати роботи;
  to take on a ~ брати на роботу;
2. розм. важка справа;
3. місце служби, служба; заняття;
4. завдання, урок;
5. нечесна угода; використання службового становища в особистих інтересах;
6. тех. деталь, виріб;
7. sl крадіжка;
  an inside ~ амер. крадіжка, вчинена кимсь зі своїх;
8. кінь або екіпаж, взятий напрокат;
9. друк. акциденція;
10. тех. деталь, виріб, предмет, що обробляється; ◊
  a bad ~ безнадійна справа; невдача;
  a good ~ гарні справи (стан речей); ірон. гарненька справа;
  a good ~ you made of it! ну й наробили/накоїли ж ви справ!;
  a ~ of work нелегка справа;
  ~ lot 1) партія розрізнених товарів, що продаються гуртом; 2) речі, куплені дешево з метою перепродажу; 3) розрізнена колекція;
  ~ placement амер. шукання роботи, працевлаштування;
  ~ sheet технічна інструкція; рахунок; кошторис;
  on the ~ 1) в дії, в русі; 2) дуже зайнятий;
  to lie down on the ~ працювати абияк;
  to make a good ~ of it зробити щось гарне;
  to put up a ~ on smb амер. зіграти з кимсь жарт. USAGE: 1. Синонімами до іменника job у значенні робота є work, employment, occupation. Work – це будь-яка робота, яка приносить заробіток, незалежно від того, чи вона пов’язана з певною посадою чи виконується як тимчасове доручення, e.g.: regular (irregular) work постійна (тимчасова) робота; work by hour погодинна робота; to be out of work бути безробітним. Слово job (більш поширене в американському варіанті англійської мови) близьке за значенням до слова work, але в цілому означає менш престижну роботу, e.g.: I had to take awful jobs. Мені доводилося братися за будь-яку роботу. A small job! Нікчемна робота! Іменник employment означає найману роботу (передбачається посідання певної посади й винагорода у вигляді заробітної плати), e.g.: employment exchange біржа праці; to get employment знайти роботу. Occupation – це робота, яка вимагає специфічних знань чи професійних навичок, e.g.: I look for occupation suited to my skill and experience. Я шукаю роботу, яка відповідала б моїй кваліфікації і досвіду. 2. Синонімами до іменника job у значенні справа, завдання є a piece of work, task, duty. Ці синоніми мають різні відтінки значень. Іменник job означає якийсь конкретний вид діяльності, який необхідно виконати, e.g.:
  What is the biggest job for today? Яка у нас головна робота на сьогодні? Вираз a piece of work також означає конкретну справу, але, як правило, передбачає щось таке, що вимагає розумових зусиль, щось таке, що необхідно написати, накреслити, намалювати, e.g.:
  It’s a complicated piece of work. Це дуже складна робота. Іменник task означає важке завдання, завдання, виконання якого вимагає великих зусиль, e.g.: He was always given the most difficult tasks. Йому завжди доручали найважчу роботу. Іменник duty (у цьому значенні як правило вживається у множині) стосується діяльності, за яку людина несе відповідальність, до посадових чи професійних обов’язків, e.g.:
  What are your duties? Що входить у ваші обов’язки?
kind [kaɪnd] n
1. сорт; вид, різновидність; клас; розряд;
  a bad ~ поганий сорт (вид, розряд);
  the best ~ of smth найкращий сорт чогось;
  a different ~ інший сорт (вид);
  a good ~ хороший сорт (вид, розряд);
  a new ~ новий сорт (вид);
  a special ~ спеціальний сорт (вид);
  the same ~ of smth такий самий сорт чогось;
  a queer ~ of person дивний тип;
  the worst ~ of smth найгірший сорт чогось;
  the wrong ~ of coat не таке пальто, як потрібно;
  all ~s of films всякого роду (різні) фільми;
  all ~s of people всякі люди;
  all ~s of shoes всякого роду (різні) черевики;
  all ~s of tea всякого роду (різний) чай;
  all ~s of things всякого роду (різні) речі;
  several ~s of apples кілька сортів яблук, яблука різних сортів;
  various ~s of flowers різні види квітів;
  various ~s of trees різні види дерев;
  various ~s of birds різні види птахів;
  various ~s of animals різні види тварин;
  all of a ~ усі однакові;
  of the same ~ такого ж роду/сорту;
  nothing of the ~ нічого подібного;
  something of the ~ щось у цьому роді;
  coffee of a ~ щось схоже на каву, погана кава;
  I don’t like that ~ of discussion мені не подобаються такі дискусії;
  they are two of a ~ що той, що інший;
  there was a suggestion of the ~ була подібна/цього роду пропозиція;
  what ~ of plant is this? що це за рослина?;
2. рід, плем’я;
  the human ~ рід людський;
  the male ~ чоловіча стать, чоловіки;
3. природа, характер; характерна особливість;
4. юр. кровна (кревна) спорідненість; ◊
  to answer in ~ відповідати тим же;
  to pay in ~ платити натурою.

USAGE: Українському які фільми? в англійській мові відповідають what kind/sort of films? і what films? (зверніть увагу, що іменники kind і sort вживаються в однині). Проте ці вирази мають різне значення: питання what films? передбачає у відповіді власну назву, а питання what kind/sort of films? – якісну характеристику. Отже, What film is it? – It’s «War and Peace» by Bondarchuk. Що це за фільм? – Це “Війна і мир” Бондарчука. Але What kind of film is it? – It’s a very interesting film. Який цей фільм? – Це дуже цікавий фільм.

look [lʋk] n
1. погляд;
  an anxious, a worried ~ стривоже ний погляд;
  a baleful ~ похмурий погляд;
  a blank ~ безтямний погляд;
  a close, a hard ~ стриманий погляд;
  a come-hither ~ привабливий погляд;
  a curious, a strange ~ дивний погляд;
  a dirty, a nasty, a vicious ~ непристойний погляд;
  a disapproving, a stern ~ суворий погляд;
  an eloquent, a meaningful ~ виразний погляд;
  a furtive ~ прихований погляд;
  a grim ~ рішучий погляд;
  a haggard ~ виснажений погляд;
  a hungry ~ голодний погляд;
  an inquiring ~ запитливий погляд;
  an inviting ~ спокусливий погляд;
  a kind ~ добрий погляд;
  a knowing ~ знаючий погляд;
  a penetrating ~ глибокий погляд;
  a pensive, a thoughtful ~ задумливий, сумний погляд;
  a piercing ~ проникливий погляд;
  a pleading ~ благальний погляд;
  a provocative ~ провокаційний погляд;
  a puzzled ~ спантеличений погляд;
  an angry ~ сердитий;
  a sharp ~ проникливий/гострий погляд;
  a quick ~ швидкий погляд;
  a vacant ~ байдужий погляд;
  a rapt ~ захоплений погляд;
  a scathing ~ нищівний погляд;
  a scornful ~ презирливий погляд;
  a searching ~ допитливий, проникливий погляд;
  a sinister ~ похмурий погляд;
  a steady ~ спокійний погляд;
  a sullen ~ сердитий погляд;
  a suspicious ~ недовірливий погляд;
  a tender ~ ніжний погляд;
  a troubled ~ неспокійний, стривожений погляд;
  a withering ~ погляд, який спопеляє;
  a second ~ повторний погляд;
  to take a second ~ at smth глянути на щось удруге;
  to cast, to dart, to shoot a ~ кинути погляд, зиркнути;
  to flash a ~ at smb кинути оком, блимнути очима на когось;
  to give a ~ глянути, подивитися;
  to have, to get, to take a ~ at smb, smth глянути на когось/ щось; ознайомитися з чимсь;
  to steal a ~ зиркнути крадькома;
  to take a good, a close ~ at smb, smth уважно подивитися на когось/щось; добре розгледіти когось, щось;
  to throw a ~ at smb, smth кинути оком/зиркнути на когось/щось;
  let me have a ~ at your work дозвольте глянути на вашу роботу;
2. вигляд; стан;
3. вираз (очей, обличчя);
  a frightened ~ зляканий вигляд/вид;
  a strange ~ дивний вигляд/вид;
  a confident ~ впевнений вигляд/ вид;
  a worried ~ стурбований вигляд/вид;
  a happy ~ of her eyes щасливий вираз її очей;
  a happy ~ of her face щасливий вираз її обличчя;
  with a ~ of surprise on one’s face з виразом здивування на обличчі;
  a ~ of pleasure came to her face задоволений вираз з’явився у її очах;
4. pl зовнішній вигляд;
  good ~s краса, миловидність;
  to have good ~s бути гарним;
  don’t judge a man by his ~s не судіть про людину з/на підставі її зовнішнього вигляду; ◊
  affairs took on an ugly ~ справи повернули на погане; справи пішли кепсько;
  I don’t like the ~ of him мені не подобається його вигляд;
  to give smb the ~ загравати з кимсь;
  upon the ~ у пошуках.
make [meɪk] n
1. виробництво; виготовлення;
  of home ~ вітчизняного виробництва;
2. виріб, робота;
3. форма, конструкція; модель, фасон; стиль;
  I don’t like the ~ of this coat мені не подобається фасон цього пальта;
4. марка; тип; сорт; вид;
5. розвиток;
6. видобута (виготовлена) кількість продукції; виробіток;
7. склад (характеру);
8. ел. замикання;
9. військ. розм. підвищення в чині; нове призначення; ◊
  to be on the ~ 1) займатися чимсь виключно з корисливою метою; 2) робити кар’єру.
mode [mɘʋd] n
1. метод, спосіб;
  ~ of production спосіб виробництва;
  ~ of operation режим роботи;
2. спосіб дій; манера;
  ~ of life спосіб життя;
  ~ of dressing манера одягатися;
  ~ of speaking манера говорити;
3. форма, вид;
  ~ of publication форма видання;
  musical and literary ~s of expression музикальні й літературні форми вираження;
  ~ of combat військ. вид бойових дій;
  ~ of decay фіз. тип (форма, схема) розпаду;
4. мода, звичай;
  after the ~ of France як заведено у Франції;
5. грам. спосіб;
6. муз. лад, тональність;
7. лог. модальність судження.
monotype [ˈmɒnɘtaɪp] n
1. біол. монотип, єдиний вид роду;
2. друк. монотип.
old man’s beard [ˌɘʋldmænzˈbɪɘd] n бот.
1. ломиніс лозяний;
2. вид моху.
outlook [ˈaʋtlʋk] n
1. вид, краєвид, перспектива;
2. спостережний пункт;
3. спостереження;
4. точка зору;
  world ~ світогляд, кругозір.
perfective [pɘˈfektɪv] а
1. що веде до досконалості;
2. що вдосконалюється;
3. грам. доконаний;
  the ~ aspect доконаний вид.
perspective [pɘˈspektɪv] n
1. перспектива;
  the proper/ the right, the true ~ реальна перспектива;
  a wrong ~ нереальна перспектива;
2. вид (удалину);
  a fine ~ opened before our eyes перед нами відкрився прекрасний вид;
3. плани (перспективи) на майбутнє;
  in ~ у перспективі; у майбутньому.
presentment [prɪˈzentmɘnt] n
1. виклад, змалювання;
2. зображення;
3. показ, вистава;
4. форма (вид) зображення (подання);
5. юр. заява присяжних про відомі обставини справи;
6. офіційна скарга єпископу;
7. пред’явлення векселя для оплати;
8. представлення кандидата на духовну посаду.
prospect [ˈprɒspɘkt] n
1. вид, вигляд; панорама;
  a beautiful ~ to the south прекрасний вид на південь;
2. тж pl перспектива, види, плани на майбутнє; надія, сподівання;
  a bleak, a grim ~ жахлива перспектива;
  an inviting ~ принадна перспектива;
  a rosy ~ райдужна перспектива;
  a ~ of recovery надія на видужування;
  a ~ of success надія на успіх;
  a man of no ~s людина без перспектив (без планів) на майбутнє;
  in ~ у перспективі;
  to have ~s for future мати плани на майбутнє;
  is there any ~ of rain? чи очікується дощ?;
  what are your ~s? які ваші плани на майбутнє?;
3. передбачуваний покупець (кандидат, клієнт, передплатник);
4. гірн., геол. пошуки, розвідка;
  a ~ hole розвідувальна свердловина;
5. проспект (вулиця);
  Nevsky ~ Невський проспект.
rackets [ˈrækɪts] n вид тенісу.
-scape3 [skeɪp] у складних словах має значення пейзаж, вид;
  cityscape вид міста;
  landscape ландшафт.
scene [si:n] n
1. місце дії (у п’єсі, романі тощо);
  the ~ is laid in India дія відбувається в Індії;
2. місце (події тощо);
  the ~ of operations театр воєнних дій;
  the ~ of the disaster місце, де сталася катастрофа;
  to arrive on the ~ прибути на місце події;
  to come on the ~ прийти на місце події;
3. театр. сцена, дія (п’єси); картина; ява;
  act one, ~ two друга сцена першої дії;
  to play a ~ грати, програвати сцену;
  to rehearse a ~ відпрацьовувати сцену;
4. епізод (у романі тощо);
  humorous ~ смішний епізод;
5. кін. сцена кінофільму; монтажний кадр;
6. сцена, картина, епізод; пригода;
  a familiar ~ знайомий епізод;
  a funny ~ смішний епізод;
  a tragic ~ трагічний епізод;
  a typical ~ of family life типова картина сімейного життя;
  the characters of this ~ дійові особи/герої цієї сцени;
  the closing ~ завершальний епізод;
7. вид, краєвид, пейзаж; видовище;
  a beautiful ~ красива сцена;
  a disgraceful, a gruesome, a revolting, a shameful ~ огидна сцена;
  a distressing ~ прикра сцена;
  a familiar ~ знайомий пейзаж;
  a fine ~ чудовий краєвид;
  a funny ~ кумедна сцена;
  a mountain ~ гірський краєвид/пейзаж;
  a peaceful ~ мирний краєвид;
  a pleasant ~ приємний краєвид;
  a ridiculous ~ смішна сцена;
  a striking ~ зворушливий краєвид;
  a tragic ~ трагічна сцена;
  a woodland ~ лісний краєвид/ пейзаж;
  a happy ~ of playing children вид щасливих дітей;
  a ~ of extraordinary beauty пейзаж надзвичайної краси;
  the ~ from the window вид з вікна;
  to depict a ~ малювати пейзаж;
8. часто pl декорація;
  behind the ~s за кулісами;
  behind the ~s of politics у політичних кулуарах;
9. ситуація, обстанова, оточення, середовище;
10. кін, сцена;
  to appear on the ~ виходити на кін (на сцену);
11. поет. життя;
  to quit this ~ of troubles залишити цей суєтний світ; померти;
12. театр, театральне мистецтво;
13. театральна вистава;
  the ~ opens вистава починається;
14. завіса;
15. телеб. об’єкт передачі;
16. скандал, сцена;
  an angry ~ with smth сердита розмова з кимсь;
  an awkward, a painful ~ незграбна сцена;
  to make a disgraceful/a shameless ~ учинити безсоромний скандал;
  to make a nasty ~ учинити бридкий скандал;
  to make an ugly ~ учинити гидкий скандал;
  I hate ~s терпіти не можу сцен.

USAGE: 1. Українські іменники вид, видовище, краєвид перекладаються scene, sight та view, які відрізняються комунікативною спрямованістю відносно мовця. Scene – це те, на що дивиться мовець. Scene може включати як нерухомі, статичні предмети чи явища, так і рухомі: a holiday scene in the street святкова сценка на вулиці; a winter scene зимовий краєвид; village scenes сцени/картини/події сільського життя. View – це те, що мовець бачить звідкись, тому цей іменник часто вживається з обставиною місця, яка показує, звідки ведеться спостереження, e. g.: a view of the river from my window вид на річку з мого вікна; a room with a view of the sea кімната з видом на море; to get a better view of the scene in the street трохи краще бачити, що відбувається на вулиці; exhibits on view виставлені експонати. Sight, як і view, – це те, що мовець бачить звідкись; звідси словосполучення to be out of sight бути поза полем зору; to come in sight з’явитися у полі зору. З іншого боку, sight, як і scene, може підкреслювати незвичайність об’єкта; звідси словосполучення to see the sights of the city оглядати визначні пам’ятки міста. 2. Українські іменники вид, пейзаж відповідають англійським scene, landscape, scenery. Іменник landscape означає зображення місцевості, пейзаж незалежно від ступеня його привабливості. У залежності від того, який вид земної поверхні складає пейзаж, використовуються більш деталізовані його позначення: seascape – морський пейзаж, mountainscape – гірський пейзаж. Scene – сценка, вид, які складають окрему частину цілісного пейзажу; scenery – красоти природи. На відміну від scenery, scene може включати людей і рухомі предмети: a calm scene of grazing cattle пейзаж зі стадом, яке мирно пасеться.

sea-scape [ˈsi:skeɪp] n
1. морський пейзаж;
2. гарний (чудовий) вид на море.
service [ˈsɜ:vɪs] n
1. слугування;
  to be in (smb’s) ~ бути на службі (у когось);
  to go into, to, out to ~ іти слугувати;
2. праця, робота;
  easy ~ легка служба/праця;
  hard ~ важка служба/праця;
  long ~ довга служба/ праця;
  military ~ військова служба/праця;
  short ~ коротка служба/праця;
  to be on detached ~ бути у відрядженні;
  to be out of ~ бути без роботи;
  to leave, to go out of ~ піти з роботи;
  to reward smb for his good ~ нагородити когось за його добру службу;
  to reward smb for his long ~ нагородити когось за його довгу службу;
3. сфера діяльності; рід занять;
  the Civil S. державна (цивільна) служба;
  Foreign S. амер. дипломатична служба;
4. установа;
  administrative ~s адміністративний відділ (секретаріату ООН);
  Intelligence S. розвідка «Інтеллідженс сервіс» (Велика Британія);
  the Secret S. розвідка і контррозвідка;
  typewriting ~ друкарське бюро;
5. служба;
  an ambulance ~ служба невідкладної допомоги;
  answering ~ “гаряча лінія”;
  bus ~ автобусне сполучення;
  clipping (AE)/press-cutting ~ служба інформування через вирізки з газет та журналів;
  communication ~ служба зв’язку;
  customer ~ служба, пов’язана з обслуговуванням клієнтів;
  delivery ~ служба доставлення;
  employment ~ служба працевлаштування;
  express ~ експрес-служба;
  ferry ~ служба переправи;
  health-visitor (BE)/visiting-nurse (AE) ~ служба патронажних сестер;
  janitorial ~ сторожова служба;
  laundry ~ служба по здійсненню прання;
  news, wire ~ інформаційна служба;
  placement ~ служба, відповідальна за розміщення/ розташування;
  postal ~ поштовий зв’язок;
  railway ~ залізничне сполучення;
  repair ~ служба по ремонту;
  room ~ служба по обслуговуванню номерів;
  telephone ~ телефонна служба;
  towing ~ служба, відповідальна за буксирування;
  ~ catalogue службовий каталог;
  ~ document службовий документ;
  ~ entrance службовий вхід;
  ~ stair службові сходи;
  to restore normal train ~ відновити нормальний рух поїздів;
6. обслуговування, сервіс;
  excellent ~ чудове обслуговування;
  medical ~ медичне обслуговування;
  poor ~ погане обслуговування;
  ~ flat квартира з готельним обслуговуванням;
  ~ fee плата за право користування бібліотекою;
  ~ hours години роботи/обслуговування (бібліотеки);
  ~ station станція технічного обслуговування; ремонтна база;
  ~ workers робітники сфери обслуговування;
  to improve ~ покращити обслуговування;
  to improve ~ at a restaurant покращити обслуговування ресторані;
  to improve ~ in a shop покращити обслуговування в магазині;
  to introduce ~ встановлювати обслуговування;
  to offer/ to provide ~ пропонувати обслуговування;
  to restore ~ відновити обслуговування;
  to suspend a ~ тимчасово припиняти обслуговування;
  good ~ at a hotel гарне обслуговування у готелі;
7. забезпечення (чимсь);
8. військова служба (повинність);
  Selective S. амер. військова повинність для окремих громадян (за відбором);
  active ~/~ with the colours дійсна військова служба;
  sea ~ служба на кораблях у морі;
  ~ age, group військ. призовний вік;
  ~ ammunition військ. боєприпаси;
  ~ ashore мор. берегова служба;
  ~ call військ. статутний (службовий) сигнал;
  ~ cap військ. формений кашкет;
  ~ certificate військ. службове посвідчення;
  ~ chevron військ. нашивка за шестимісячну службу на фронті;
  ~ conditions військ. експлуатаційні умови;
  ~ families сім’ї військовослужбовців;
  ~ jacket військ. френч;
  ~ number військ. особистий номер;
  ~ record військ. послужний список;
  ~ ribbon орденська планка;
  ~ stripe амер. військ. нашивка за вислугу років;
  ~ tank робочий резервуар;
  ~ test 1) експлуатаційні випробування; 2) військові випробування;
  ~ troops війська обслуговування; тилові частини і підрозділи;
  ~ uniform, dress військ. повсякденна форма одягу;
  ~ unit військ. обслуговувальна частина;
  to be in the ~ служити в армії;
  to be disabled for active ~ бути визнаним непридатним для військової служби;
  to retire from ~ піти у відставку;
  fit for ~ придатний для військової служби;
9. військ. вид збройних сил; рід військ;
  ~ aviation воєнна авіація;
  ~ group військ. група обслуговування;
  what branch of the ~ do you expect to enter? до якого роду військ ви будете зараховані?;
10. допомога, сприяння, послуга;
  a custom ~ послуга на попереднє замовлення;
  a great ~ велика послуга;
  a meritorious ~ послуга, варта нагороди;
  professional ~s професійні послуги;
  public ~s комунальні послуги;
  yeoman’s ~ 1) допомога в нужді; 2) бездоганна служба;
  to offer ~ запропонувати послугу;
  to perform, to provide, to render ~ надавати послугу;
  glad to be of ~ to you радий бути вам корисним;
  I am at your ~ я до ваших послуг;
  will you do me a ~? зробіть мені послугу;
11. заслуга;
  immense ~s величезні заслуги;
12. сервіз;
  coffee ~ кавовий сервіз;
  tea ~ чайний сервіз;
13. набір;
  toilet ~ туалетний набір;
14. сервування (стола);
15. церк. відправа;
  baptismal ~ хрестини;
  burial ~ похоронна відправа;
  an evening ~ вечірня відправа;
  marriage ~ вінчання;
  memorial ~ поминальна відправа;
  a morning ~ ранішня відправа;
  a noontime ~ обідня відправа;
  a sunrise ~ відправа на зорі;
  to hold a ~ проводити відправу;
16. подача м’яча (теніс);
  ~ ball м’яч, що вводиться у гру з подачі (теніс);
  ~ side line бокова лінія подачі (теніс);
  to break smb’s ~ виграти чиюсь подачу;
  to hold one’s ~ виграти свою подачу;
  to lose one’s ~ програти свою подачу;
  your ~! ваша подача!;
17. юр. виконання рішення суду; вручення (повістки тощо);
18. с. г. злучання, спаровування;
19. горобина домашня;
20. експлуатація;
  ~ engineer інженер-експлуатаційник;
  ~ instructions тех. правила експлуатації;
  ~ life експлуатаційний строк служби;
  ~ load тех. корисне навантаження;
  ~ manual інструкція (з експлуатації); ◊
  lip ~ лицемірство, пусті обіцянки;
  to pay lip ~ лицемірно обіцяти;
  my ~ to you! за ваше здоров’я!;
  remember my ~ to her передайте (висловіть) їй мою пошану;
  to have seen ~ бути у тривалому вжитку, зноситися.
side [saɪd] a поздовжній; боковий; бічний;
  ~ chain хім. бічний ланцюг;
  ~ clearance тех. боковий зазор;
  ~ dumping тех. розвантаження убік;
  ~ elevation тех. поздовжній розріз; вид збоку;
  ~ face-off mark позначка місця вкидання шайби (хокей);
  ~ ladder мор. боковий трап;
  ~ lamp бокова фара, підфарник;
  ~ play люфт, бокове хитання;
  ~ reaction хім. побічна реакція.
sight [saɪt] n
1. зір;
  bad ~ поганий зір;
  good ~ добрий зір;
  long ~ 1) далекозорість; 2) перен. далекоглядність;
  sharp ~ гострий зір;
  short ~ 1) короткозорість; 2) перен. недалекоглядність;
  the loss of ~ втрата зору;
  tricks of ~ обман зору;
  to have one’s ~ tested перевірити зір;
  to strain one’s ~ напружувати зір;
  my ~ is failing у мене псується зір;
2. вид;
  to faint at the ~ of blood втратити свідомість, побачивши кров;
  to know smb by ~ знати когось в обличчя;
  to lose ~ of 1) упустити з виду; 2) забути;
  in my ~ у мене на очах;
3. погляд; думка; точка зору;
  do what is right in your own ~ робіть так, як ви вважаєте правильним;
4. швидкий погляд;
  at first ~ з першого погляду;
  to catch (a) ~ of глянути, зиркнути (на щось, на когось);
5. поле зору;
  to be in, within ~ бути поблизу, у полі зору;
  to be out of ~ бути поза полем зору;
  to come in, to ~ з’явитися у полі зору;
6. краєвид, гарне видовище;
  a beautiful ~ гарний краєвид;
  a memorable ~ незабутній краєвид;
  a sad ~ сумний краєвид;
  a striking ~ дивовижний краєвид;
  the ~ of the mountains краєвид гір;
  a ~ not to be forgotten незабутня картина;
  this lake is one of the ~s of the country це озеро – одне з найкращих місць країни;
7. pl визначні місця;
  to see the ~s оглядати визначні місця;
8. розм. сміховинне (непринадне) видовище;
  to be a perfect ~ мати жахливий вигляд;
  to make a ~ of oneself робити з себе посміховисько;
  I hate the ~ of him! я бачити його не можу!;
9. розм. безліч; купа;
  a ~ of money купа грошей;
10. розм. зіниця;
11. розм. окуляри;
12. військ. приціл;
  panoramic ~ панорамний приціл;
  peep ~ діоптричний приціл;
  rear ~ приціл (пістолета);
  telescopic ~ телескопічний (оптичний) приціл;
  to line up, to adjust one’s ~s навести приціл; прицілитися;
  to take a careful ~ старанно прицілюватися;
13. топ. візир;
14. гірн. маркшейдерський знак;
15. топ. візування; ◊
  a ~ for sore eyes 1) бажаний гість; 2) приємне видовище;
  a ~ for the gods видовище для богів, прекрасне видовище;
  at first ~ з першого погляду;
  at ~ 1) з аркуша; 2) зразу ж, тут же, без зволікань;
  it is a long ~ better це набагато краще;
  love at first ~ кохання з першого погляду;
  out of my ~! геть з моїх очей!;
  out of ~ out of mind як з очей, так і з думки;
  ~ adjustment, setting військ. установка прицілу;
  ~ bill, draft тратта, термінова для пред’явлення;
  ~ distance видимість;
  ~ glass оглядове скло;
  ~ reach військ. прицільна дальність;
  ~ writer амер. друкарка, яка друкує не за “сліпим методом”;
  to shoot at ~ стріляти без попередження;
  to play music at ~ грати з аркуша;
  to translate at ~ перекладати з аркуша.

USAGE: 1. See scene. 2. See vision.

sightly [ˈsaɪtlɪ] a (comp sightlier, sup sightliest)
1. гарний (на вигляд), приємний (на вигляд);
2. амер. відкритий, видний на відстані;
3. з якого добре видно;
  a ~ eminence узгір’я, з якого відкривається вид на всю околицю.
sort [sɔ:t] n
1. рід; вид; сорт; розряд; різновид, тип; клас;
  all ~s of things, things of all ~s різноманітні речі;
  nothing of the ~ нічого подібного;
  she is not my ~ вона не в моєму дусі;
  what ~ of a man is he? що він за людина?;
2. спосіб; манера;
  in some ~/after a ~ певною мірою;
3. pl друк. літери (гарнітури); ◊
  a good ~ розм. добрий хлопець;
  ~ of ніби; щось на зразок;
  that is your ~! оце здорово!;
  to be out of ~s бути не в настрої; погано почувати себе.

USAGE: 1. Іменник sort переважно вживається, коли мова йде про якість, а не про саму річ, а kind – навпаки: про саму річ, а не про її якість. 2. Вираз sort of вживається з іменниками лише в однині: You are interested in this sort of thing, aren’t you? Ви ж цікавитесь такого роду питаннями? В розмовній мові замість виразу sort of часто вживається зворот like this (that): I hate that sort of film/I hate films like that. 3. Sorts of може вживатися з іменником як в однині, так і в множині: They sell all sorts of shoes/shoe. Вони продають взуття всіх видів. 4. See kind, such.

specie [ˈspi:ʃɪ] n (тільки sing)
1. металеві гроші (золоті, срібні); дзвінка монета;
  ~ payment плата дзвінкою монетою;
2. рід, вид; ◊
  in ~ певною мірою; по суті; готівкою; натурою.
species [ˈspi:ʃi:z] n (pl без змін)
1. рід, порода;
  endangered ~ вид, який знаходиться під загрозою вимирання;
  the ~/our ~ людський рід;
  progress of the ~ in science досягнення людства в галузі науки;
  ~ becomes extinct, dies out вид вимирає;
  ~ survives вид виживає;
2. вид, різновид;
  mineral ~ різні види мінералів;
3. біол. вид;
  the origin of ~ походження видів;
  sympatric ~ біол., зоол. види, що мешкають в одному районі.
style [staɪl] n
1. стиль; склад; спосіб вираження;
  an affected ~ манірний стиль;
  a classic(al) ~ класичний стиль;
  an elegant ~ вишуканий стиль;
  a flowery, an ornate ~ пишномовний стиль;
  a humorous ~ гумористичний стиль;
  a lofty ~ високий стиль;
  a lucid ~ ясний стиль;
  a pedestrian ~ прозаїчний/нудний стиль;
  a plain ~ ясний стиль;
  a turgid ~ пишномовний стиль;
  the ~ of court стиль судових паперів;
  a ~ of one’s own власний стиль;
  a writer without ~ письменник, який не має свого стилю;
  to develop ~ розвивати стиль;
  to polish, to refine one’s ~ удосконалювати стиль;
  to write good English ~ писати гарною англійською мовою;
  written in a delightful ~ написаний прекрасним стилем;
  written in a florid ~ написаний кучерявим стилем;
2. манера; стиль (спосіб) життя;
  different ~ s of rowing різні стилі веслування;
  free ~ вільний хід (лижний спорт);
  classic ~ класичний стиль (лижний спорт);
  free-~ swimming плавання вільним стилем;
  his ~ of living його спосіб життя;
  I don’t like his ~ of playing the piano мені не подобається його манера гри на роялі;
  I don’t like his ~ of talking мені не подобається його манера розмовляти;
3. школа, напрям (у мистецтві);
  the Byzantine ~ візантійський стиль;
  in the ~ of Rubens у стилі Рубенса;
  built in the ~ of the last century побудований у стилі минулого століття;
4. смак; елегантність; витонченість; оригінальність; розкіш, шик, блиск;
  a woman of ~ жінка зі смаком;
  to alter the ~ of one’s hair змінити зачіску;
  to dress in good ~ одягатися з великим смаком;
  to live in great, in the grand ~ жити на широку ногу;
  in (good) ~ з великим смаком;
  in the grand ~ з шиком;
  it is bad ~ to wear jewellery in daytime носити коштовності вдень – поганий смак;
  she has a ~ у неї є шик;
  there is no ~ about her вона простакувата;
5. фасон, мода; крій;
  ~ setter законодавець мод;
  to sell the latest ~ s in hats продавати капелюхи найновіших фасонів;
  in the latest ~ за останньою модою;
  all ~s and sizes усіх фасонів і розмірів;
  a tailored suit is always in ~ англійський костюм завжди в моді;
  the hat is now out of ~ цей капелюшок уже вийшов з моди;
6. рід, сорт, вид, тип;
  in the same ~ у тому ж роді;
  smth in that ~ щось у цьому роді;
  an aristocrat of the old ~ аристократ старого типу;
  what ~ of house… якого типу будинок…;
7. стиль (літочислення);
  the Gregorian ~ григоріанський календар;
  new ~ новий стиль;
  old ~ старий стиль;
8. титул, звання;
  to be entitled to the ~ of… мати право на титул/на звання…;
  give him his full ~ називайте його повним титулом;
9. поет. перо, олівець;
10. грамофонна голка;
11. мед. голка;
12. Голка для гравіювання; різець;
13. друк. малюнок (шрифту);
14. стиль (гостра паличка для писання у стародавніх греків і римлян);
15. бот. стовпчик (квітки); маточка;
16. назва фірми; ◊
  raw-head-and-bloody-bones ~ ірон. стиль, розрахований на залякування (читачів);
  to cramp smb’s ~ перешкодити комусь.
trinomial [traɪˈnɘʋmɪɘl] а
1. мат. тричленний;
2. біол. триномінальний; що вказує на рід, вид і різновид.
vanishing [ˈvænɪʃɪŋ] a що зникає;
  ~ cream крем під пудру;
  ~ line лінія сходу (в перспективі);
  ~ species зникомий вид;
  ~ target військ. зникома мішень.
variety [vɘˈraɪɘtɪ] n (pl varieties)
1. різноманітність, багатобічність; мінливість;
  a wide ~ широке розмаїття;
  a ~ of noises різноманітність шумів;
  a ~ of shapes різноманітність форм;
  a ~ of sounds різноманітність звуків;
  a ~ of talks різні теми для бесіди;
  ~ in clothes різноманітність в одязі;
  ~ in food різноманітність у їжі;
  ~ies of fortune мінливість долі;
  to lend ~ to smth вносити різноманітність у щось;
  life full of ~ життя, повне змін;
  he cannot live without ~ він не може жити без зміни вражень;
2. відмінність, розходження, розбіжність;
  ~ of opinions розбіжність у думках;
3. ряд, безліч, численність, низка (чогось – of);
  a ~ of causes ряд/низка причин;
  a ~ of desires ряд/низка бажань;
  a ~ of opinions ряд/низка думок;
  a ~ of points of view ряд/низка точок зору;
  a ~ of views ряд/низка поглядів;
  a wide, great ~ of interests широке коло інтересів;
  a wide, great ~ of problems широке коло проблем;
  a wide, great ~ of subjects, topics широке коло тем;
  for a ~ of reasons з цілого ряду причин;
  to deal in a ~ of goods мати у продажу широкий асортимент товарів;
4. біол. вид, різновид, різновидність;
5. амер. галантерейний магазин; універсальний магазин (тж ~ shop, store);
6. вар’єте; естрадний концерт, естрада (тж ~ show, entertainment);
  a ~ artist артист естради;
  a ~ theatre мюзик-хол, театр-вар’єте;
  ~ turns естрадні номери;
7. с. г. сорт;
  a ~ of pears сорт груш.

USAGE: Іменник variety у значенні різноманітність у конструкції variety of + іменник у множині узгоджується з формою множини дієслова: A great (wide) variety of opinions (approaches, reasons) were expressed. Були виражені різноманітні думки (підходи, причини).

verb [vɜ:b] n грам. дієслово;
  a(n) auxiliary, helping ~ допоміжне дієслово;
  the main ~ основне дієслово;
  a copular/ a copulative/ a linking ~ дієслово-зв’язка;
  a defective ~ недостатнє дієслово;
  a reflexive ~ рефлексивне дієслово;
  аn irregular ~ неправильне дієслово;
  а regular ~ правильне дієслово;
  a strong ~ сильне дієслово;
  a weak ~ слабке дієслово;
  an intransitive ~ неперехідне дієслово;
  а transitive ~ перехідне дієслово;
  a ~ has aspect дієслово має вид;
  a ~ has mood дієслово має спосіб;
  a ~ has tense дієслово має час;
  a ~ has voice дієслово має стан;
  ~s agree (with) дієслова узгоджуються з.
view [vju:] n
1. вигляд, вид, зображення, пейзаж, краєвид;
  a ~ from the window вид з вікна;
  a ~ of the sea вид на море;
  a ~ of the town вид на місто;
  out of ~ поза полем зору;
  to the ~ у всіх на виду, відкрито;
  to be in ~ бути видимим;
  to have, to keep in ~ не спускати з очей, тримати в полі зору; мати на увазі;
  to pass from smb’s ~ зникати з чиїхось очей;
2. кругозір, поле зору, круговид; видимість;
3. точка зору; погляд, думка;
  an optimistic ~ оптимістична точка зору;
  a pessimistic ~ песимістична точка зору;
  advanced ~s передові погляди;
  conservative ~s консервативні погляди;
  contrary ~s протилежні погляди;
  liberal ~s ліберальні погляди;
  progressive ~s прогресивні погляди;
  old-fashioned ~s старомодні погляди;
  outdated ~s застарілі погляди;
  philosophical ~s філософські погляди;
  political ~ s політичні погляди;
  radical ~ s радикальні погляди;
  reactionary ~ s ворожі погляди;
  in my ~ на мою думку;
  one’s, smb’s point of ~ (on smth) чиясь думка (судження) з приводу чогось (про щось);
  the scientific ~ of the world науковий світогляд;
  to air, to express, to put forward, to voice a ~ висловлювати точку зору;
  to block smb’s ~ блокувати чиюсь думку;
  to support smb’s ~ підтримувати чиюсь думку;
  to exchange ~s обмінюватися думками;
  to hold extreme ~s додержуватися крайніх поглядів;
4. намір, мета; задум, план;
  a beautiful, a breathtaking, a magnificent, a superb ~ чудовий/захопливий план;
  in ~ з метою, з наміром;
  with the ~ of, to з наміром, з метою;
  to have ~s on smth розраховувати на щось;
  to have other ~s for smth мати інші плани щодо чогось;
  will this meet your ~s? чи відповідає це вашим намірам?;
5. огляд, перегляд;
  private ~ закритий перегляд;
  on ~ виставлений для огляду;
  to have a ~ of оглядати, обдивлятися;
6. юр. огляд присяжними місця злочину;
7. аспект, сторона, вид;
  a prospective ~ перспектива;
  a top ~ вид з гори;
8. резюме, огляд, висновок;
9. зовнішність, зовнішній вигляд;
  a cheerful ~ безжурний вигляд; ◊
  a bird’s-eye ~ (of smth) 1) вид з пташиного польоту/ зверху (на щось); 2) поверховий, неглибокий погляд, уявлення та ін.;
  a worm’s-eye ~ детальне, реалістичне уявлення (про щось);
  in ~ беручи до уваги (щось); з урахуванням (чогось), враховуючи (що), у зв’язку (з чимсь).

USAGE: 1. Український вираз бути виставленим на широкий огляд відповідає англійським to be on view, to be on show, to be on display: The latest fashions are now on view. Зараз демонструються моделі останньої моди. There were many new exhibitions on view in the museum. У музеї демонструвалося багато нових експонатів. These paintings have been on display/on view for many weeks. Ці картини були виставлені протягом багатьох тижнів. 2. See scene.

vision [ˈvɪʒ(ɘ)n] n
1. зір; бачення;
  acute, keen ~ гострий зір;
  electric ~ телебачення;
  stereoscopic ~ просторовий зір;
  the field of ~ поле зору;
  the organ of ~ is the eye орган зору – око;
  ~ disorders мед. порушення зору;
  glasses for close ~ окуляри для роботи;
  glasses for far ~ окуляри для далі;
  beyond our ~ поза нашим полем зору;
  by ~ по телебаченню;
2. проникнення; проникливість; передбачливість;
  a man, a person of great ~ далекоглядна (прозорлива) людина; людина з широким кругозором;
  breadth of ~ широта кругозору;
3. образ, картина; мрія;
  ~ of fame мрії про славу;
  ~s of power мрії про могутність;
  ~s of wealth мрії про багатство;
  romantic ~s of youth романтичні мрії юності;
  a ~ of the future картина майбутнього;
  he has a clear ~ of the future he wants for his children він ясно уявляє, яке майбутнє він бажає своїм дітям;
4. уява;
  the ~ of a poet уява поета;
5. галюцинація; видіння; марево;
6. примара, привид, мана;
7. уявлення;
8. вид, видовище;
  a blurred ~ неясний (нечіткий, розпливчастий) вид;
  I had only a momentary ~ of the sea я побачив море лише на мить;
9. огляд;
  ~ slit військ. оглядова щілина; ◊
  tunnel ~ далека перспектива.
vista [ˈvɪstɘ] n
1. перспектива, вид (в кінці алеї тощо);
  a ~ of the church spire between the trees шпиль церкви у просвіті між деревами;
2. алея, просіка;
  boundary ~ топ. просіка, яка є межею земельних ділянок;
  a long ~ of beech trees довга букова алея;
3. перен. низка (спогадів);
  ~s of memory низка спогадів;
  the ~ of bygone times низка минулих днів;
4. pl перен. перспективи, можливості, види (на майбутнє);
  broad, wide ~s широкі перспективи;
  to open up new ~s відкривати нові перспективи (нові горизонти).
wall-game [ˈwɔ:lˌgeim] n спорт. вид футболу.
whisky [ˈwɪskɪ] n (AE whiskey) віскі;
  Irish ~ ірландські віскі;
  Scotch ~ шотландські віскі;
  to produce ~ випускати віскі; ◊
  ~ sour вид коктейлю.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

вид 2. (обличчя) face;
2. (краєвид) view; scene;
морський ~ жив. seascape, sea-piece, marine;
дім з ~ом на море а house with a view on the sea;
для ~у for form’s sake;
3.: мн. (припущення) views, prospects, outlook;
~и на врожай harvest prospects, estimate of harvest;
~и на майбутнє prospects/views for the future;
4. (поле зору) sight;
бути на ~у to be in sight/in view; перен. to be in the eye;
5.: не подати ~у to give/to make/to show no sign.

ПРИМІТКА: Українські іменники вид, видовище, краєвид перекладаються scene, sight та view, які відрізняються комунікативною спрямованістю відносно мовця. Sceneце те, на що дивиться мовець. Scene може включати як нерухомі, статичні предмети чи явища, так і рухомі: a holiday scene in the street святкова сценка на вулиці; a winter scene зимовий краєвид; village scenes сцени/картини/ події сільського життя. Viewце те, що мовець бачить звідкись, тому цей іменник часто вживається з обставиною місця, яка показує, звідки ведеться спостереження: a view of the river from my window вид на річку з мого вікна; a room with a view of the sea кімната з видом на море; to get a better view of the scene in the street трохи краще бачити, що відбувається на вулиці; exhibits on view виставлені експонати. Sight, як і view,це те, що мовець бачить звідкись; звідси словосполучення to be out of sight бути поза полем зору; to come in sight з’явитися у полі зору. З іншого боку, sight, як і scene, може підкреслювати незвичайність об’єкта; звідси словосполучення to see the sights of the city оглядати визначні пам’ятки міста.

вид1 1. (різновид) kind, sort; (mun) type, mode;
~ коливань oscillation mode;
~ симетрії symmetry type;
2. біол. species (pl.);
3. лінг.~ aspect;
доконаний (недоконаний) ~ perfective (imperfective) aspect.
недоконаний: ~ вид грам. imperfective aspect.
доконаний accomplished;
~ вид грам. perfective aspect;
минулий ~ (час) грам. perfect (tense).
заздрість, заздрощі envy, jealousy, grudge, heartburning; green eye;
викликати ~ to excite/to rouse jealousy, to excite/to rouse envy;
~ друга гірша за ненависть ворога a friend’s envy is worse than an enemy’s hatred;
~ не має вихідних envy has no holiday;
~ ‒ це вид похвали envy is a kind of praise;
краще викликати ~, ніж жалість better be envied than pitied.
краєвид landscape, scenery.

ПРИМІТКА: Українські іменники вид, пейзаж відповідають англійським scene, landscape, scenery. Іменник landscape означає зображення місцевості, пейзаж незалежно від ступеня його привабливості. У залежності від того, який вид земної поверхні складає пейзаж, використовуються більш деталізовані його позначення: seascape ‒ морський пейзаж, mountainscape ‒ гірський пейзаж. Scene ‒ сценка, вид, які складають окрему частину цілісного пейзажу; scenery ‒ красоти природи. На відміну від scenery, scene може включати людей і рухомі предмети: a calm scene of grazing cattle пейзаж зі стадом, яке мирно пасеться.

лестощ||і мн. flattery (sg.); adulation (sg.), blarney (sg.), cajolery (sg.), blandishment (sg.); розм. soft soap (sg.), (soft) sawder (sg.), lip salve (sg.); заздрість ‒ найщиріша форма ~ів envy is the sincerest form of flattery;
~ами набувають друзів, а правдою ворогів flattery begets friends, but the truth begets enmity;
~і ‒ це їжа для дурнів flattery is the food of fools;
~і це найбільш ходяча монета the coin that is most current is flattery;
~і, як парфуми, треба нюхати, але не ковтати flattery, like perfume, should be smelled, not swallowed;
наслідування ‒ найщиріший вид ~ів imitation is the sincerest form of flattery.
однократн||ий 1. single, unitary, single-valued;
~ої дії single-acting;
2. грам. instantaneous, semelfactive;
~ий вид грам. momentary aspect; semelfactive aspect.
пол||іт 1. (род. відм. польоту) flight, fly, flying;
безпосадковий ~іт non-stop flight;
вільний ~іт free flight;
зворотний ~іт home flight;
пробний ~іт test flight;
поземний ~іт ав. hedge-hopping; flight at zero level; grass cutting, low flight, flight at deck level;
космічний ~іт space flight;
~іт у тумані fog flying;
висотний ~іт altitude flight;
ширяючий ~іт [ширяльний політ] ав. soaring flight;
пікірувальний ~ dive;
дальність ~ьоту снаряда gunshot;
вид з пташиного ~ьоту a bird’s eye view;
2. перен. uprush, upsurge; impetus; range, sweep;
~іт фантазії stretch of imagination;
видно птаха по ~ьоту прик. a bird may be known by its song.
пташин||ий, розм. пташачий bird, bird’s; наук. avian;
молоко pigeon’s milk;
вид з ~ого польоту bird’s eye view.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

aspect = ['æspɛkt] 1. вид 2. аспе́кт 3. по́гляд, то́чка зо́ру, пози́ція
drawing = ['drɔ:ɪŋ] 1. витяга́ння (витя́гування)/ви́тягнення; волочі́ння (дроту) 2. кре́сленик; рису́нок; малю́нок 3. кре́слення; рисува́ння; малюва́ння // ~ on demand дові́льне рисува́ння 4. формува́ння зобра́ження
• assembly ~
= склада́льний кре́сленик
• axonometric ~
= аксонометри́чний кре́сленик
• cross-sectional ~
= кре́сленик попере́чного ро́зтину (ро́зрізу)
• dimetric ~
= кре́сленик в тетрагона́льній проє́кції
• elevation ~
= вид спе́реду (на кресленику)
• end view ~
= вид збо́ку (на кресленику)
• free-hand ~
= на́черк, кре́сленик від руки́
• inclusive/exclusive ~
= кре́слення (лінії) з початко́вою то́чкою і без кінце́вої
• ink ~
= кре́сленик ту́шшю
• isometric ~
= кре́сленик в ізометри́чній проє́кції
• kinematic ~
= кінемати́чна схе́ма
• line ~
= кре́слення лі́нії; прове́дення лі́нії
• master ~
= ориґіна́л кре́сленика
• oblique ~
= кре́сленик в косоку́тній проє́кції
• orthographic ~
= ортогона́льний кре́сленик
• outline ~
= ко́нтурний кре́сленик
• rough ~
= ескі́з; чорнови́й кре́сленик, черне́тка кре́сленика
• sectional ~
= кре́сленик у ро́зрізі
• scale ~
= (з)масштабо́ваний кре́сленик
elevation = [ˌɛlɪ'veɪʃn] 1. підійма́ння/підняття́, підви́щування/підви́щення, підне́сення 2. кут підви́щення (підне́сення) 3. геом. вертика́льна проє́кція 4. вид збо́ку, бічна́ проє́кція, вертика́льний ро́зріз
• back ~
= вид зза́ду
• front ~
= вид спе́реду
• rear ~
= вид зза́ду
• side ~
= вид збо́ку, бічна́ проє́кція
kind = [kaɪnd] вид; рід; сім’я́; розря́д // nothing of the ~ нічо́го поді́бного
mode = [məʊd] 1. мо́да 2. спо́сіб; ме́тод 3. режи́м (роботи) 4. стан 5. найімові́рніше зна́чення 6. вид; тип
• ~ of averaging
= спо́сіб усере́днювання
• ~ of behaviour
= спо́сіб поведі́нки
• ~ of interaction
= тип взаємоді́ї
• ~ of operation
= режи́м робо́ти
• access ~
= режи́м до́ступу; ме́тод до́ступу
• addressing ~
= спо́сіб адресува́ння; режи́м адресува́ння
• affine ~
= афі́нний спо́сіб (представляння чисел)
• alpha ~
= те́кстовий режи́м
• alternate ~
= режи́м перемежо́ваного (альтернати́вного) до́ступу
• animation ~
= мультиплікаці́йний режи́м
• anticipation ~
= режи́м з випереджа́нням
• append ~
= режи́м дозапи́сування (в послідовний файл)
• background ~
= фо́новий режи́м
• base ~
= ба́зовий режи́м
• batch ~
= паке́тний режи́м
• bit image ~
= графі́чний режи́м (друкування)
• block ~
= бло́ковий режи́м (передавання даних)
• broadcast ~
= режи́м з розсила́нням повідо́млень до всіх, хто його́ отри́мує
• burst ~
= паке́тно-монопо́льний режи́м (пересилання даних)
• capitals ~
= режи́м вели́ких (заголо́вних) букв (лі́тер) (у роботі з клавіатурою дисплею)
• character ~
= те́кстовий режи́м
• coedit ~
= режи́м спі́льного редагува́ння
• colo(u)r ~
= ко́лірний режи́м
• com(m) ~
= режи́м спілкува́ння, розмо́ва (системних програмувальників одного з одним за допомогою системи з використанням своїх терміналів)
• command ~
= кома́ндний режи́м
• communication ~
= режи́м зв’язку́
• concurrence ~
= парале́льний режи́м
• condensed ~
= режи́м щі́льного друкува́ння
• contention ~
= режи́м змага́ння
• data-in ~
= режи́м вво́дження да́них
• data-out ~
= режи́м виво́дження да́них
• dialog ~
= діало́говий режи́м
• display ~
= екра́нний (диспле́йний) режи́м
• drawing ~
= режи́м рисува́ння (кре́слення)
• dual-processor ~
= двопроце́сорний режи́м
• edge ~
= режи́м побудо́ви ко́нтуру (полігону)
• edit ~
= режи́м редагува́ння
• emphasized ~
= режи́м виокре́млювання
• enlarged ~
= режи́м розши́реного друкува́ння (розтягненого уздовж горизонталі)
• exclusive (usage) ~
= монопо́льний режи́м ви́користання
• executive ~
= привілейо́ваний режи́м
• extended text ~
= покра́щений текстови́й режи́м
• failure ~
= стан відмо́ви (системи); вид відмо́ви
• file ~
= режи́мний код фа́йлу (що описує його клас і права доступу користувача)
• fly-by ~
= режи́м безпосере́днього о́бміну (даними між зовнішніми пристроями і пам’яттю)
• foreground ~
= операти́вний режи́м
• free-running ~
= 1. режи́м ві́льного до́ступу 2. автоно́мний режи́м
• full-screen ~
= повноекра́нний режи́м (роботи дисплея на відміну від поліекранного)
• graphic(s) ~
= графі́чний режи́м
• help ~
= режи́м допомо́ги (надавання консультативної інформації користувачеві), консультаці́йний режи́м
• hold ~
= режи́м зберіга́ння інформа́ції
• idle ~
= неробо́чий режи́м
• immediate ~
= безпосере́дній режи́м
• insert ~
= режи́м вставля́ння
• interactive ~
= діало́говий (інтеракти́вний) режи́м
• interactive query ~
= режи́м "за́пит-ві́дповідь"
• interpretive ~
= режи́м інтерпретува́ння
• inverse video ~
= режи́м видава́ння негати́вного зобра́ження
• kernel ~
= привілейо́ваний режи́м
• keyboard ~
= режи́м вво́дження з клавіату́ри
• learn ~
= режи́м навча́ння
• line art ~
= штрихови́й режи́м
• local ~
= автоно́мний режи́м
• lock ~
= режи́м блокува́ння
• loopback ~
= циклови́й режи́м (робота модема на себе, без виходу в лінію зв’язку)
• lower-case ~
= режи́м ни́жнього регі́стру (мали́х лі́тер)
• low-resolution ~
= низьковирізня́льний режи́м (графічний режим з низькою вирізняльною (роздільною) здатністю)
• manual ~
= ручни́й режи́м
• mapping ~
= режи́м відобража́ння (віртуальних адрес у фізичні)
• master ~
= привілейо́ваний режи́м
• multitask ~
= багатозада́чний режи́м
• native ~
= режи́м робо́ти за вла́сною систе́мою кома́нд
• near letter quality (NLQ) ~
= режи́м високоя́кісного дру́ку
• nontransparent ~
= непрозо́рий режи́м (пересилання даних)
• nonwrap ~
= режи́м без автомати́чного переносі́ння слів на насту́пний рядо́к, режи́м без загорта́ння рядка́
• number-lock ~
= режи́м вво́дження чи́сел
• off-line ~
= автоно́мний режи́м
• on-line ~
= операти́вний режи́м
• operate ~
= режи́м обчи́слювання
• operating ~
= робо́чий режи́м
• output-unit-busy ~
= режи́м пересила́ння за гото́вністю при́строю
• overtype ~
= режи́м задруко́вування
• page ~
= сторі́нковий режи́м
• pass-through ~
= режи́м ретранслюва́ння
• pipeline ~
= режи́м конве́єрного опрацьо́вування, конве́єрний режи́м
• previent ~
= режи́м попере́днього пере́гляду
• privileged ~
= привілейо́ваний режи́м
• protected ~
= захи́щений режи́м
• protected virtual address ~
= режи́м за́хисту віртуа́льної адре́си
• query ~
= довідко́вий режи́м
• question-answer ~
= режи́м "за́пит-ві́дповідь"
• ready ~
= режи́м гото́вності
• real ~
= реа́льний режи́м (роботи процесора)
• real address ~
= режи́м реа́льної адре́си; режи́м абсолю́тного адресува́ння
• real-time ~
= режи́м реа́льного ча́су
• replace ~
= режи́м замі́щування
• reverse display ~
= режи́м інве́рсного зобра́ження
• run ~
= режи́м прокру́чування (програми)
• screen ~
= режи́м екра́ну
• scroll-lock ~
= режи́м прокру́чування (горта́ння) екра́ну
• single-strike ~
= одноходо́вий режи́м (друкування)
• slotted ~
= режи́м з виділя́нням ква́нтів ча́су
• special video ~s
= спеціа́льні відеорежи́ми
• split-screen ~
= поліекра́нний режи́м
• stand-alone ~
= автоно́мний режи́м
• step ~
= кро́ковий (та́ктовий) режи́м
• stream ~
= 1. паке́тний режи́м, режи́м паке́тного опрацьо́вування 2. монопо́льний режи́м (роботи каналу зв’язку)
• stretching ~
= режи́м розтя́гування (зображень)
• subscript ~
= режи́м друкува́ння ни́жніх і́ндексів
• superscript ~
= режи́м друкува́ння ве́рхніх і́ндексів
• supervisor ~
= режи́м суперві́зора
• teaching ~
= режи́м навча́ння
• test ~
= режи́м пере́ві́рки; те́стовий режи́м
• text ~
= те́кстовий режи́м
• total-failure ~
= стан по́вної відмо́ви
• tracking-cross ~
= режи́м відсте́жування (руху світного пера)
• training ~
= режи́м навча́ння
• transparent ~
= прозо́рий режи́м (пересилання даних)
• unoperable ~
= режи́м просто́ювання (в роботі пристрою)
• upper-case ~
= режи́м ве́рхнього регі́стру (вели́ких лі́тер)
• usage ~
= режи́м використа́ння
• user ~
= режи́м користувача́
• user-operation ~
= режи́м робо́ти з користуваче́м
• verification ~
= режи́м контро́лю (на відповідність вимогам), режи́м верифіка́ції
• view ~
= режи́м перегляда́ння
• virtual ~
= віртуа́льний режи́м
• write-back ~
= режи́м затри́маного перезапи́сування (з буфера в основну пам’ять, до спеціальної команди)
• wrong ~
= неправи́льно ви́браний режи́м
sort = [sɔ:t] 1. сорт, вид, клас, рід 2. програ́ма сортува́ння 3. сортува́ти/посортува́ти, впорядко́вувати/впорядкува́ти
state = [steɪt] 1. стан 2. стано́вище; поло́ження 3. формулюва́ти/сформулюва́ти; тве́рдити/стве́рдити; висло́влювати/ви́словити 4. роби́ти/зроби́ти зая́ву
• ~ of an automaton
= стан автома́ту
• ~ of equilibrium
= стан рівнова́ги
• absorbing ~
= поглина́льний стан
• acceptable ~
= прийня́тний стан
• accessible ~
= дося́жний стан
• active ~
= акти́вний стан
• anticipated ~
= очі́куваний стан
• aperiodic ~
= аперіоди́чний стан
• asymptotic ~
= асимптоти́чний стан
• blocking ~
= заблоко́ваний стан
• complete ~
= по́вний стан (автомата)
• consistent ~
= узго́джений стан
• critical ~
= крити́чний стан
• current ~
= пото́чний стан
• default ~
= уста́вний стан
• disabled ~
= неробо́чий стан; (за)блоко́ваний стан
• dissipative ~
= дисипати́вний стан
• dormant ~
= засну́лий (неакти́вний) стан
• dummy ~
= фікти́вний стан
• emergency ~
= аварі́йний режи́м
• excited ~
= збу́джений стан
• execution ~
= стан вико́нування; робо́чий стан
• fictitious ~
= фікти́вний стан
• final ~
= кінце́вий стан
• halt(ed) ~
= стан зу́пину (зупи́нки)
• initial ~
= початко́вий стан
• instantaneous ~
= миттє́вий стан
• interlock ~
= стан взає́много блокува́ння
• internal ~
= вну́трішній стан
• limiting ~
= грани́чний стан
• lumped ~
= зосере́джений стан
• neutral ~
= нейтра́льний стан
• off ~
= ви́мкнений стан, стан "ви́мкнено"
• on ~
= уві́мкнений стан, стан "уві́мкнено"
• passive ~
= паси́вний стан
• perfect ~
= спра́вний стан
• periodic ~
= періоди́чний стан
• previous ~
= попере́дній стан
• probable ~
= імові́рний стан
• problem ~
= зада́чний режи́м (роботи системи)
• processor ~
= стан проце́сора
• quiescent ~
= стан спо́кою
• recurrent ~
= повто́рний стан
• relaxed ~
= зрелаксо́ваний (відпру́жений) стан
• stable ~
= стабі́льний стан; стійки́й стан
• stationary ~
= стаціона́рний стан
• steady ~
= уста́лений режи́м; уста́лений стан
• suspended ~
= підві́шений (призупи́нений, очі́кувальний) стан
• terminal ~
= кінце́вий стан
• transient ~
= промі́жний стан
• unessential ~
= неісто́тний стан
• unmodified ~
= пе́рвісний вид (без будь-яки́х модифіка́цій)
• unstable ~
= нестабі́льний стан
• up ~
= працезда́тний стан
• user ~
= режи́м користувача́ (в проце́сорі)
• virtual ~
= віртуа́льний стан
• wait ~
= очі́кувальний стан, стан чека́ння
• zero-wait ~
= режи́м робо́ти без очі́кувань
type = [taɪp] 1. тип // ~ not compatible факти́чні ти́пи незгі́дні (несумі́сні) (машинне повідомлення) 2. рід, клас, вид || класифікува́ти/покласифікува́ти за ви́дами 3. друкува́ти/надрукува́ти; набира́ти/набра́ти з клавіату́ри
• ~ of analyticity
= тип аналіти́чності
• ~ of distribution
= тип розпо́ділу
• ~ of a function
= тип фу́нкції
• ~ of a quantifier
= тип ква́нтора
• ~ of a variable
= тип змі́нної
• abstract data ~
= абстра́ктний тип да́них
• access ~
= тип до́ступу (до даних)
• adele ~
= аде́льний тип
• aggregate ~
= скла́дений тип
• axiomatizable ~
= аксіоматізо́вний тип
• base ~
= ба́зовий тип
• built-in-data ~
= вбудо́ваний тип да́них
• character ~
= си́мвольний тип; тип си́мвола
• class ~
= тип кла́су
• combination ~
= тип об’є́днання
• compact ~
= компа́ктний тип
• converse ~
= обе́рнений тип
• continuous ~
= непере́рвний тип
• covariant ~
= коваріа́нтний тип
• data ~
= тип да́них
• derived ~
= похідни́й (ви́ведений) тип
• descendant ~
= успадко́ваний тип
• descendant object ~
= успадко́ваний об’є́ктний тип
• dimensional ~
= розмі́рнісний тип
• discrete ~
= дискре́тний тип
• domain ~
= тип о́бласті
• encapsulated ~
= прихо́ваний тип
• enumerated ~
= перерахо́вний тип (даних)
• etale ~
= ета́льний тип
• exponential ~
= експоненці́йний тип
• extended real ~
= розши́рений ді́йсний тип
• file ~
= ідентифіка́тор ти́пу фа́йлу
• finite ~
= скінче́нний (фіні́тний) тип
• fundamental (data) ~
= ба́зовий (основни́й) тип (да́них)
• generic ~
= родови́й тип
• homologic ~
= гомологі́чний тип
• homothetic ~
= гомотети́чний тип
• homotopy ~
= гомото́пний тип
• integer (integral) ~
= цілочислови́й тип (даних)
• intrinsic ~
= вмонто́ваний тип (даних)
• italic ~
= курси́в
• isomorphism ~
= тип ізоморфі́зму
• local ~
= лока́льний тип
• logical ~
= логі́чний тип
• monotonic ~
= моното́нний тип (функції)
• multiplicatory ~
= мультипліка́торний тип (області стійкості)
• object ~
= об’є́ктний тип
• ordinal ~
= ордина́льний (поря́дковий) тип
• owner ~
= тип вла́сника (класу)
• paper ~
= тип папе́ру
• pointer ~
= тип пока́жчика
• predefined ~
= встано́влений тип (даних)
• primary ~
= пе́рві́сний тип
• primitive ~
= приміти́вний тип
• private ~
= прива́тний тип
• procedural ~
= процеду́рний тип
• range ~
= тип діапазо́ну
• rational ~
= раціона́льний тип
• record data ~
= тип за́пису да́них
• reference ~
= тип посила́нь
• relational ~
= реляці́йний тип
• resemblance ~
= тип поді́бності
• restricted ~
= обме́жений тип
• scalar ~
= скаля́рний тип
• set ~
= тип множини́
• similarity ~
= тип поді́бності, сигнату́ра
• simple ~
= про́сти́й тип
• spectral ~
= спектра́льний тип
• string ~
= рядко́вий тип
• string data ~
= рядко́вий тип да́них
• structured ~
= структуро́ваний тип
• text ~
= те́кстовий шрифт
• topological ~
= топологі́чний тип
• unknown media ~
= невідо́мий тип носія́
• user-defined (data) ~
= тип (да́них), ви́значений користуваче́м
• variable ~
= тип змі́нної
view = [vju:] 1. вид; проє́кція 2. по́гляд, то́чка зо́ру // to have in ~ ма́ти на ува́зі; in ~ of з о́гляду на; with a ~ з мето́ю, з на́міром 3. огляда́ти/огля́нути
• ~ of data
= предста́влення (подання́) да́них; ро́зріз да́них
• auxiliary ~
= допомі́жна́ проє́кція
• axonometric ~
= аксонометри́чна проє́кція
• back ~
= вид зза́ду
• bottom ~
= вид зни́зу
• conceptual ~
= концептуа́льне предста́влення; концептуа́льний ро́зріз
• cutaway ~
= зобра́ження з ви́різом, зобра́ження з частко́вим ро́зрізом
• dorsal ~
= вид зза́ду
• elevation ~
= вертика́льна проє́кція
• edge ~
= вид з ребра́
• end ~
= вид з торця́
• expanded ~
= перспекти́вна проє́кція
• exploded ~
= зобра́ження части́нами
• front ~
= вид спе́реду
• general ~
= зага́льний вид
• holistic ~
= ці́лісний по́гляд, ці́лісний ро́згляд; ці́лісний підхі́д
• hyperscopic ~
= гіперско́пна проє́кція
• hyposcopic ~
= гіпоско́пна проє́кція
• isometric ~
= ізометри́чна проє́кція
• lateral ~
= вид збо́ку, про́філь
• logical ~
= логі́чне предста́влення (даних)
• longitudinal ~
= по(в)здо́вжній вид
• mirror ~
= дзерка́льне зобра́ження
• modal ~
= мода́льний ви́дний елеме́нт
• normal ~
= норма́льна проє́кція
• orthographic ~
= ортографі́чна проє́кція
• orthoscopic ~
= ортоско́пна проє́кція
• phantom ~
= на́скрі́зне зобра́ження
• physical ~
= фізи́чне пода́ння́
• pictorial ~
= нао́чне предста́влення
• plan ~
= вид зве́рху, вид в пла́ні; план
• principal ~
= головна́ проє́кція
• read-only ~
= пере́гляд без редагува́ння
• rear ~
= вид зза́ду
• reduced ~
= зме́ншений ви́гляд
• relational ~
= реляці́йне предста́влення
• sectional ~
= вид в ро́зрізі; ро́зріз
• side ~
= вид збо́ку, про́філь
• standard ~
= головна́ проє́кція
• top ~
= вид зве́рху, вид в пла́ні; план

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

genus (мн. genera) 1. тип; вид; клас; різно́вид 2. (матем.) рід; жанр
['dʒiːnəs] (мн. ['dʒεnərə])
~ of a graph = рід гра́фу
~ of a map = рід ка́рти [ма́пи]
multiple ~ = плюрижа́нр, кра́тний рід
kind 1. тип 2. сорт 3. різно́вид 4. розря́д 5. вид 6. рід; сім’я́ ■ ~ of пе́вною мі́рою, на́чебто; a ~ of щось поді́бне до, щось на кшталт, щось ти́пу; all ~s of всіля́кі; something of the ~ щось таке́, щось тако́го ти́пу; nothing of the ~ нічо́го поді́бного; of a different [another] ~ і́ншого ти́пу; ~ of action спо́сіб ді́ї
[kaɪnd]
sort 1. сорт; вид; клас; рід; різно́вид ■ ~ of на́чебто, пе́вним чи́ном, пе́вною мі́рою; all ~s of всіля́кий; 2. сортува́ти//посортува́ти/‌відсортува́ти; класифікува́ти//покласифікува́ти; впорядко́вувати//впорядкува́ти ■ to ~ out перебира́ти//перебра́ти, розбира́ти//розібра́ти; відбира́ти//відібра́ти
[sɔːt, sɔːrt]
species (мн. species) 1. сорт, тип, різно́вид, рід, видof the same ~ одноти́пний 2. компоне́нта (плазми тощо)
['spiːʃiːz] (мн. ['spiːʃiːz])
~ of a structure = (матем.) рід структу́ри
chemical ~ = хемічна́ речовина́ (коли йдеться про складник суміші)
fluxional (chemical) ~ = структуропли́нна сполу́ка
mineral ~ = різно́вид мінера́лу
minority ~ = неосновни́й тип (частинок); неосновна́ компоне́нта (плазми)
neutral ~ = нейтра́льна компоне́нта (плазми)
nuclear ~ = нуклі́д
particle ~ = тип [сорт] части́нок; компоне́нта (плазми тощо)
transient chemical ~ = транзіє́нт, промі́жна́ хемі́чна фо́рма
uncharged ~ = нейтра́льна компоне́нта (плазми)
view 1. по́ле ба́чення 2. кругови́д 3. проє́кція, ви́гляд, вид 4. по́гляд, ду́мка ■ in my ~ на мій по́гляд, на мою́ ду́мку; I take a different ~ я дотри́муюсь і́ншої ду́мки; in ~ of the fact that з о́гляду на те, що; to give one’s ~ ви́словити (свою́) ду́мку (on – щодо, про) 5. на́мір, за́дум ■ with a ~ to (do smth) з на́міром, ма́ючи на меті́ (щось зробити) 6. о́гляд || оглядо́вий || огляда́ти//огля́нути; спостеріга́ти//спостерегти́ 7. (комп.) пере́гляд || переглядо́вий
[vjuː]
aerial ~ = ви́гляд із пташи́ного ле́ту
back ~ = ви́гляд ізза́ду
bottom ~ = ви́гляд зіспо́ду [ізни́зу]
cross-sectional ~ = ви́гляд у попере́чному ро́зрізі
exploded ~ = (комп.) покомпоне́нтне зобра́жування
end ~ = про́фільна проє́кція
front ~ = 1. вертика́льна проє́кція 2. ви́гляд спе́реду
lateral ~ = ви́гляд збо́ку
left-side ~ = ви́гляд злі́ва
perspective ~ = перспекти́ва, о́браз/зобра́ження в перспекти́ві; ви́гляд у перспекти́ві
rear ~ = ви́гляд ізза́ду
right-side ~ = ви́гляд спра́ва
sectional ~ = ви́гляд у ро́зрізі
side ~ = ви́гляд збо́ку, про́філь
top ~ = 1. горизонта́льна проє́кція 2. ви́гляд згори́ [у пла́ні]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

вид (-у) 1. genus 2. (різновид) kind, sort; species див. тж тип 3. (проєкція) view

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

вид (-ду) m sight, eye-sight; face, figure, aspect:
  зна́ю його́ лиш з ви́ду, I know him only by sight (superficially); || view:
  ме́шкання з ви́дом на ріку́, living quarters (apartment) looking over the river;
  що за га́рний вид! what a beautiful sight (spectacle)! || prospect, expectation:
  ма́ти на виду́ лише́ своє́ ді́ло, to have nothing but private interests in view (prospect); Colloq. ви́дом вида́ти, сли́хом слиха́ти, (lit., to see with eyes, to hear with ears): I cannot believe my eyes and ears that it is you; || Gram. aspect.
видо́к (-дка́) m Dim.: вид: на видо́к, for show.
му́чений (-на, -не) tortured, tormented; exhausted:
  му́чений вид, suffering aspect (face);
  му́ченик (-ка) m, му́чениця (-ці) f martyr, sufferer;
  му́ченицький (-ка, -ке) of a martyr:
  му́ченицька коро́на, crown of martyrdom;
  му́чеництво (-ва) n martyrdom.
розкі́шний (-на, -не)* delightful, blissful; luxurious, voluptuous, sensuous:
  розкі́шний вид, delightful view;
  розкі́шник (-ка) m sensualist, voluptuary, sybarite;
  розкі́шниця (-ці) f sensuous woman, wanton;
  розкі́шно adv. delightfully, with delight;
  жи́ти розкі́шно, to live luxuriously;
  танцюва́ти розкі́шно, to dance sumptuously (delightfully);
  розкі́шшя n voluptuousness, delightfulness, delectability, bliss, luxuriousness.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

вид2 ім. ч. (обличчя) face; (зовнішність) appearance; (краєвид) view; scene; (поле зору) sight
мн. (припущення) views, prospects, outlook
морський ~ жив. seascape, seapiece, marine
дім з ~ом на море а house with a view on the sea
для ~у for form’s sake
~и на врожай harvest prospects, estimate of harvest
~и на майбутнє prospects/views for the future
у письмовому ~і in writing
бути на ~у to be in sight/in view; перен. to be in the eye; ♦ не подати ~у to give/to make/to show no sign.

ПРИМІТКА: Українські іменники вид, видовище, краєвид перекладаються scene, sight та view, які відрізняються комунікативною спрямованістю щодо мовця. Sceneце те, на що дивиться мовець. Scene може включати як нерухомі статичні предмети чи явища, так і рухомі: святкова сценка на вулиці a holiday scene in the street; зимовий краєвид a winter scene; сцени/картини/події сільського життя village scenes. Viewце те, що мовець бачить звідкись, тому цей іменник часто вживається з обставиною місця, яка показує, звідки ведеться спостереження: вид на річку з мого вікна a view of the river from my window; кімната з видом на море a room with a view of the sea; трохи краще бачити, що відбувається на вулиці to get a better view of the scene in the street; виставлені експонати exhibits on view. Sight, як і view,це те, що мовець бачить звідкись; звідси словосполучення бути поза полем зору to be out of sight; з’явитися у полі зору to come in sight. З іншого боку, sight, як і scene, може підкреслювати незвичайність об’єкта; звідси словосполучення оглядати визначні пам’ятки міста to see the sights of the city.

вид1 ім. ч. (різновид, сорт) kind, sort, type, variety; (тип) type, mode; (клас) class; (варіант) variant; біол. species; (стан) state, condition; (формазаборгованості тощо) form; (різновиднапр., транспорту) mode; (образ, стиль) style; лінг. aspect
допоміжний/другорядний ~ діяльності ancillary/secondary activity
доконаний (недоконаний) ~ лінг. perfective (imperfective) aspect
канонічний ~ мат. canonical form
основний ~ діяльності chief business, basic/primary activity
технічно складний ~ виробу highly technical product
~ вантажу type of cargo
~ виробничого фактору (праці) factor class
~ виробничої діяльності (операції) kind of operation(s) performed
~ (вихідних) даних type of data
~ діяльності type/kind of activity; activity category/status
~ заборгованості form of indebtedness
~ запасів kind of stock, stock category
~ економічної діяльності industry; sector; economic activity
~ коливань oscillation mode
~ підряду type of contract
~ праці kind of labo(u)r
~ продукції type of production
~ розподілу type of distribution
~ транспорту type of transport
~ транспортування mode of transportation
~ симетрії symmetry type
~ фінансування financing product
взаємодоповнювальні ~и діяльності complementary activities
високопродуктивні ~и худоби high income-earning/highly productive stock
нові ~и кредитування new credit facilities
окремі ~и матеріалів selected materials
основні ~и сировини basic raw materials; primary commodities
пріоритетні ~и діяльності priority activities
спеціальні ~и (роздрібної) торгівлі special forms of trading
тимчасові ~и платіжних засобів (сертифікати клірингових палат) scrip
~и витрат бухг. heads of expenditure
~и економічної діяльності, що не враховуються офіційною статистикою irregular economy
~и на врожай crop/harvest prospects
~и сукупностей types of universes
~ на проживання residence permit
без розподілу за ~ами not specified by kind
усяких ~ів all kinds of ..., ... of all kinds.
вантажоперевезення ім. с. cargo/freight/traffic/carriage transportation; (узаг. як вид діяльності з перевезення вантажів) cargo/freight/traffic activity
авіаційні ~ carriage of freight by air, air freight traffic
автомобільні ~ carriage of freight by road/truck, trucking
залізничні ~ rail freight traffic; (узаг. як вид діяльності і його рівень) railway, амер. railroad freight activity.
діяльн||ість ім. ж. activity, activities (pl.), work; (практика) practice; (поводженнясистеми) behaviour, functioning
благодійна ~ість charities
винахідницька ~ість inventive activity
виробнича ~ість industrial/production activity
виробнича ~ість за профілем галузі (основна) primary (production) activity
господарська ~ість economic/business activity
господарська ~ість на рівні самооплатності break-even performance
економічна ~ість regular economy
законодавча ~ість legislation
закупівельна ~ість purchasing, procurement activities
зовнішньоекономічна ~ість foreign economic activity
зовнішньоторговельна ~ість foreign trade activity
інвестиційно-засновницька ~ість банків investment banking
комерційна ~ість commercial activity
консультаційна ~ість advisory activity
ліцензійна ~ість licensing (activity)
наукова ~ість scientific activity, activity/work in the field of science
науково-дослідна ~ість research (activity)
недостатня ~ість underactivity
педагогічна ~ість educational work, teaching
побічна ~ість side work
повсякденна ~ість day-to-day activity/work
позаринкова ~ість nonmarket activity
поточна (виробнича) ~ість day-to-day operation
практична ~ість practice
прогностична ~ість prognostic activity
продуктивна ~ість production/productive activity
промислова ~ість = виробнича ~ість
професійна ~ість professional activity
профспілкова ~ість trade-union activity
раціоналізаторська ~ість rationalization (activity)
творча ~ість creative work
торговельна ~ість commercial activity, trading (activity)
торгово-промислова ~ість business/economic activity
трудова ~ість labo(u)r activity, work
функціональна ~ість functional activity
~ість банку (графа в звіті) status of the bank’s activities
~ість іноземних економічних кіл activities of foreign economic interests
~ість маркетингової служби marketing services
~ість, пов’язана з ризиком risky activity
~ість, що приносить прибуток profit-bearing activity
~ість за кордоном (операції) overseas business
~ість з організації попиту і збуту promotional activities
~ість з організації ярмарків fair activity
~ість із забезпечення збуту (продукції) marketing services
~ість із збуту sales activity
~ість на основі норми, що існувала раніше grandfathered activities, stabilisation clause activities
~ість у вільний від роботи час leisure(-time) activity
відновлювати ~ість to reactivate (smth)
готувати до ~ості to qualify (for, to + inf.)
направляти і координувати чиюсь ~ість to direct and coordinate smb’s work
обмежувати чиюсь ~ість restrict smb’s activities
обмежувати ~ість монополії to curb/to restrict a monopoly
припинити ~ість (якоїсь організації) to dissolve
припиняти ~ість у сфері бізнесу to go out of business; ● див. тж. вид, робота, функціонування.
ігр||и мн. games
азартні ~и gambling games
військові ~и war games
ділові ~и business games; (як вид діяльності) business play
зимові (літні) ~и winter (summer) games
Олімпійські ~и Olympic Games
~и на кубок Cup Games
~и на першість країни (Європи, світу) National Championship Games (European Championship Games, World Championship Games)
~и на свіжому повітрі (у приміщенні) outdoor (indoor) games
приймати ~и to host the games
брати участь в ~ах to participate/to take part in games
проводити ~и to hold games; ● див. гра.
категорі||я ім. ж. category; division, class; (за якістю) grade; (група, напр., населення) bracket, group; (вид, тип) type, rank
історична ~я historical category
залишкова ~я residual category
цінова ~я (споживчих товарів) price bracket
~я вимоги (у системі масового обслуговування) class of customer
~я виробу item category, category of an item
~я клієнта class of customer
~я операції (за методом оцінювання й перегляду планів) activity category
~я роботи job/labo(u)r grade, job/position class
~я страхового ризику class of insurance risk
~ї за переписом census divisions
не віднесений до визначеної ~ї unclassified
визначити ~ю to establish a category
визначити ~ю вартості to determine value
відносити до ~ї to assign to/to put into a category, to classify, to qualify
встановлювати ~ю to establish/to set up a category, to categorize, to range
переводити в вищу (в нижчу) ~ю to upgrade (to downgrade)
підпадати під ~ю to fit/to fall into a category
розподіляти за ~ями to sort (out), to range, to categorize; ● див. тж. клас, вид, різновид.
клас ім. ч. class; (розряд, ступінь, якість) grade; (розряд, категорія, сорт) rate; (категорія) category; (категорія, розряд, суспільний прошарок) rank; (вид, рід, сорт, різновид, розряд суспільства) tier; (якість) quality; (у школі) class, form, амер. grade, (приміщення) classroom
вищий ~ (чогось) top grade; (про якість) top/superior quality
другий ~ (на міжнародних авіалініях) economy class; (на пасажирських суднах) tourist class; (на потягах) second class
панівний/керівний ~ ruling class
підприємницький ~ business class
промисловий робітничий ~ industrial class
робітничий ~ (the) working class, (the) class of workers
середній (суспільний) ~ middle (social) class
туристський ~ (на внутрішніх авіалініях як третій) economy class
антагоністичні (ворожі) ~и antagonistic (hostile) classes
експлуататорські (експлуатовані) ~и exploiting (exploited) classes
непродуктивні ~и nonproducing/nonproductive classes
основні (неосновні) ~и basic classes (minor classes)
~ буржуазії bourgeois class
~ вантажу відповідно до класифікації freight classification rating
~ великих (дрібних) власників class of large (of petty) proprietors
~ найманих робітників wage working
другого ~у а second-class
подорожувати першим ~ом to travel first-class
розподіляти на ~и to classify, to sort (out), to range (into classes); ● див. тж. вид, група, категорія, розряд.
лестощ||і ім. мн. flattery (sg.); ¨ заздрість – найщиріша форма ~ів envy is the sincerest form of flattery
~ами набувають друзів, а правдою – ворогів flattery begets friends, but the truth begets enmity
~і – це їжа для дурнів flattery is the food of fools
наслідування – найщиріший вид ~ів imitation is the sincerest form of flattery.
напрям, ~ок ім. ч. direction; (спрямованість, тенденція) trend, tendency, drift, bent; (науковийшкола) school, trend; (документ) order, warrant; (вид діяльності) line; (засобів з якоюсь метою) allocation, assignment, channeling; (маршрут) route, way, run; (плин, хід, розвитокжиття) tenor; (течії, вітру) run, set; (подій) course; (у мистецтві) style; (головний) ~ розвитку (чогось) (main) line/trend of development; (структура, модель) pattern of development
інституційний ~ institutionalism
ліберальний ~ liberal tendency
основний ~ (розвитку економіки) basic/main direction, guideline
~ виробничої/економічної діяльності line of business/activity
~ капіталовкладень (вкладу) investment of capital, channeling of capital
~ конкуренції dimensions of competition
~ політики direction/line of policy
~ руху цін trend of prices
у ~і, у ~ку (до) toward(s), in the direction (of)
у ~і (у ~ку) до моря seaward(s)
дати ~ справі to take action on a matter
діяти у визначеному ~ку to trend
змінитися в якомусь ~і to trend
змінювати ~ (кон’юнктури) to swing
різко/круто змінювати ~ to reverse
події набирають нового ~ку the tide is turning; ● див. тж. вид (діяльності), діяльність.
однократн||ий прикм. single, unitary, single-valued; грам. instantaneous, semelfactive
~ий вид грам. momentary aspect; semelfactive aspect
~ої дії single-acting.
операці||я ім. ж. (у різн. знач.) operation; ком., фін. transaction, operation, deal, bargain
багатоцільова ~я multitask operation
біржова ~я exchange operation
біржова ~я з премією option
бухгалтерська ~я accounting transaction
військова (морська, партизанська) ~я military (navy, guerrilla) operation
грошова ~я monetary operation/transaction
десантна ~я landing operation
ділова ~я business transaction
довірча ~я trust operation
довірча ~я ощадного банку savings bank trust
допоміжна (виробнича) ~я auxiliary (industrial) operation
завершена ~я completed activity
залежна ~я dependent activity
зовнішня (ділова) ~я external transaction
інкасова ~я collection
капітальна ~я capital transaction
критична ~я critical activity
лінійна ~я linear operation
міжрайонна ~я interregional transaction
невідкладна ~я emergency operation
незавершена ~я activity in progress
незалежна ~я independent activity
некритична ~я noncritical activity
обмінна ~я з акціями stock swap
окрема (виробнича) ~я component operation/job
основна виробнича ~я productive operation
реальна ~я real activity
сумнівна ~я (з цінними паперами) jobbery
технологічна ~я production operation
товарна арбітражна ~я spread
умовна ~я conditional activity
фіктивна ~я dummy/null activity
фондова ~я stock exchange transaction
шахрайська ~я fraudulent operation
широкомасштабна ~я large-scale operation
~я визначення вартості value determination operation
~я максимізації maximization/maximum operation
~я мінімізації minimization operation
~я очей (коліна, серця) eye (knee, heart) operation
~я очікування lead-time activity
~я управління control operation
~я на чорному ринку black-market operation
під час ~ї during a/the operation
здійснювати ~ю (угоду) to strike/to do/to make a deal, to make/to strike a bargain
здійснювати інкасову ~ю to effect collection
зробити ~ю to perform an operation, to operate
зробити комусь ~ю на серці (на коліні, на оці) to operate on smb’s heart (knee, eye)
перенести ~ю (зазнати) to undergo an operation
агентські ~ї agent’s operations
арбітражні ~ї arbitrage (operations)
арбітражні ~ї з акціями (з золотом, з цінними паперами) arbitrage in stocks (in bullion, in securities)
банківські ~ї banking (operations)
банківські ~ї поштою banking (operations) by mail
банківські ~ї через систему кооперативних банків (кореспондентських банків) cooperative banking (correspondent banking) (operations)
брокерські ~ї brokerage
бухгалтерські ~ї в банку (як вид діяльності) bank bookkeeping
валютні ~ї (foreign) exchange transactions, currency transactions, transactions in foreign exchange
венчурні ~ї venture operations
військові ~ї military operations
впроваджувані ~ї commissioning operations
депозитні валютні ~ї deposit currency operations
депозитні ~ї (банків) deposit (banking) operations, (як система таких операцій) deposit banking
ділові ~ї за кордоном overseas business
довірчі ~ї (як діяльність) trust business
дрібні ~ї small-scale operations
експортно-імпортні ~ї export-import operations
емісійні ~ї issuing transactions
завантажувальні ~ї loading operations
завантажувально-розвантажувальні ~ї cargo handling operations
зовнішньоекономічні ~ї foreign economic operations
зовнішньоторговельні ~ї foreign trade operations
імпортні ~ї import transactions
касові ~ї cash payments
клірингові ~ї clearing transactions
комерційні ~ї commercial operations
комісійні ~ї commission operations
конверсійні валютні ~ї switching currency operations
кредитні ~ї credit/lending operations
кредитно-розрахункові ~ї crediting and settlement operations
лізингові ~ї leasing operations
міжурядові ~ї intergovernmental dealings
невиробничі ~ї nonproductive operations
неторговельні ~ї non-commercial operations
паралельні ~ї parallel/concurrent/duplicate activities
пасивні ~ї банків passive banking operations
підготовчі ~ї setting-up, adjustment
позичкові ~ї (банків) lending operations, (як вид діяльності) loan business, lending activities
посередницькі ~ї agency operations, (як вид діяльності) mediation of business
поточні ~ї current transactions
розвантажувальні ~ї unloading operations
розрахункові ~ї settlement operations, clearing transactions
спекулятивні ~ї speculative operations, (як діяльність) speculative trading, profiteering
стандартні ~ї routine work
товарні ~ї commodity operations, (в платіжному балансі) merchandise accounts
товарообмінні ~ї exchange of commodities
торгові ~ї trade operations
транспортні ~ї transportation/transport operations/arrangements
транспортно-експедиторські ~ї forwarding operations
трансфертні ~ї transfer operations, transfers
трастові ~ї trust operations, (як вид діяльності) trust business
фінансові ~ї financial operations, (як послуги) financial services
фондові ~ї (як вид діяльності) stock broking
форвардні ~ї forward operations
ф’ючерсні ~ї futures
хірургічні ~ї surgical operations
~ї банків з широкою клієнтурою retail banking (operations)
~ї великих банків між собою wholesale banking (operations)
~ї за поточними рахунками operations on current accounts
~ї з векселями bill business
~ї з депорту backwardation business
~ї з дисконту discounting (operations)
~ї з дисконтування discount transactions
~ї з золотом bullion operations
~ї з контролю за витратами cost control functions
~ї з кредитування (банківські) lending activities/operations
~ї з матеріально-виробничими запасами stores operations/functions
~ї з невеликими партіями цінних паперів (на біржі) odd lot trading
~ї з постачання нестандартної партії товару (на біржі) job lot trading
~ї з товарно-матеріальними запасами inventory operations
~ї з товарно-матеріальними цінностями inventory transactions/functions
~ї з фондовими цінностями stock-broking
~ї з хеджування hedging
~ї з цінними паперами (як вид діяльності) investment business
~ї із заміни одного виду активів іншим asset-switching operation
~ї між державними відомствами intergovernmental transactions
~ї у валюті exchange transactions
~ї фондової біржі stock exchange operations/dealings
~ї, що проводяться за бухгалтерськими книгами (без реальних платежів) bookkeeping transactions
підтримувати ~ї на ринку to keep market
припинити ~ї to curtail operations, (діяльність) to curtail business
припинити трансфертні ~ї бух. to close the transfer books
проводити спекулятивні ~ї на ринку to play the market.
правил||о ім. с. rule; звич. мн. (положення, що служить керуванням) regulations, тж. code, law; (напрям думок, норма поведінки) principle, maxim; precept, canon
граматичне ~о grammatical rule
емпіричне ~о rule-of-thumb
непорушне ~о hard-and-fast rule
стале ~о set rule
тверде ~о rigid/hard-and-fast rule
аукціонні ~а auction rules
біржові ~а exchange customs/practice, rules of the exchange
валютні ~а currency regulations
заводські ~а техніки безпеки factory safety laws
зональні ~а (охорони навколишнього середовища) zoning regulations
карантинні ~а quarantine laws/regulations
конторські ~а office routine
метрологічні ~а metrological regulations
основні ~а ground rules
санітарні митні ~а sanitary custom-house regulations
установлені законом ~а регулювання зарплати stationary wage regulations
~о визначеного розміру партії batch quantity rule
~о відносин з конкурентами competing policy
~о гри rule of the game
~о залучення покупця the law of retail gravitation
~о збалансованого бюджету balanced budget rule
~о конкурентних торгів competitive bidding rule
~о найменших квадратів мат. law of least squares
~о оцінювання estimation rule
~о подання замовлень ordering rule
~о поповнення запасів партіями перемінного обсягу variable stock replenishment rule
~о поповнення запасів партіями постійного обсягу fixed stock replenishment rule
~о посередника umpire’s rule
~о постачання на третій день (на біржі) three day delivery rule
~о постійного рівня (запасів тощо) constant-level rule;~о прийняття колективних рішень team decision rule
~о пропорційного ділення rule of proportional division
~о процедури interim regulation
~о „розумного підходу” (при здійсненні антитрестовського законодавства) rules of reason
~о складних відсотків compound interest law
~о створення запасів stocking rule
~о створення резервного запасу safety-stock rule
~а арбітражної процедури rules of arbitration procedure
~а безпеки safety rules, regulations for safety
~а біржі rule of the exchange
~а бухгалтерського обліку accounting convention/rules/standards
~а бухгалтерської звітності accounting requirements
~а визначення ваги тари taring regulations
~а використання прибережної території coastal regulations
~а виробництва справ rules of procedure
~а внутрішнього розпорядку regulations, standing order; internal regulations; inner-office/inner-factory regulations; (прийняті правлінням фірми тощо) bylaw
~а водіння авт. driving regulations
~а встановлення цін price regulations
~а вуличного руху traffic/road regulations, highway code, rules of the road
~а діловодства office routine
~а догляду (за устаткуванням тощо) service regulations
~а експлуатації service regulations, operating rules/instruction
~а експлуатації і ремонту operation and maintenance rules
~а збереження storage regulations
~а їзди the rule of the road
~а конкуренції rules of competition
~а міжнародних перевезень rules of international transportation/carriage
~а обліку за фактичними витратами за минулий період historical cost convention
~а обслуговування service regulations
~а оподаткування tax accounting/regulations, taxation rules
~а охорони праці job safety rules
~а перевірки check-out procedures
~а поповнення запасів stock replenishment rules, replacement strategy
~а приймання готової продукції final acceptance procedures
~а прийняття до членів профспілки admission rules to the union
~а процедури арбітражних проваджень Rules of Procedure for Arbitration Proceedings
~а роботи фірми house rules, internal regulations
~а руху traffic rules
~а сортування (виробів тощо) grading rules
~а створення робочих місць (умова в колективному договорі) make-work rules
~а страхування insurance rules
~а стягування податків tax treatment
~а судочинства rules of court/procedure/practice, general orders
~а техніки безпеки safety regulations/standards/code
~а техніки безпеки й охорони праці occupational safety and health regulations
~а технічної експлуатації rules for technical operation
~а угод з цінними паперами securities regulations
~а фінансової звітності accounting convention
~а фондової біржі stock exchange regulations, usance of the stock exchange
~а і накази, що мають силу закону statutory rules and orders
як ~о as a rule
за всіма ~ами according to the rules
проти правил against the rules
брати за ~о to make it a rule
взяти собі за ~о to make a point (of)
ігнорувати ~о to disregard a rule
не брати ~а до уваги to disregard a rule
порушувати ~о to depart from a rule
дотримувати ~а to comply with a rule, to observe a rule; to keep the rules/regulations
підкорятися ~у to be subject to a rule
дотримувати правил техніки безпеки to observe safety regulations
порушувати ~а техніки безпеки to break/to infringe safety regulations
установлювати ~а to lay down rules
підкорятися ~ам, діяти за ~ами to conform to the rules
працювати строго за ~ами (вид страйку) to work to rule
~о, що визначає припустимий рівень дефіциту (у системі керування запасами) stockout rule
~о, що зобов’язує позичальника цілком погашати короткострокову заборгованість банку наприкінці року "clean-up" rule
~а, що обмежують рівень шуму noise regulations
~а, що регулюють розподіл (ресурсів тощо) allocation regulations
людина без правил a man without any principles, an unprincipled man
це ~о стосується всіх this rule applies to all
як загальне ~о as a general rule.
прав||о ім. с. right; (сукупність норм тощо, наука) law; (повноваження, влада) authority, power; (вибору політики, обміну або викупу цінних паперів) option; (що пред’являється на щось) claim; (привілей) charter
мн. (посвідчення) licence (sg.)
абсолютне ~о chose in possession, right in rem
авторське ~о copyright
авторське ~о Великобританії Crown copyright
авторське ~о, засноване на загальному правилі common law copyright
авторське ~о, встановлене законом statutory copyright
агентське ~о agency right
адміністративне ~о administrative law
безумовне ~о власності absolute tide
вексельне ~о law of exchange
виборче ~о voting right, vote, suffrage
визнане переважне ~о vested prior right
винахідницьке ~о invention right
виняткове ~о exclusive right/remedy, exclusive/sole right/privilege, prerogative
виняткове ~о голосу (по акціях) sole voting right
виняткове ~о законодавства exclusive jurisdiction
виняткове ~о інвестувати кошти sole investment responsibility for funds
виняткове ~о продажу (якогось товару) exclusive sale (of an article)
виняткове ~о участі в голосуванні sole voting power
вторинне ~о накладення арешту за борги junior lien
державне ~о constitutional law
державне контрактне ~о federal contract law
дискреційне ~о discretionary power
чинне ~о law in force, good law
договірне ~о conventional law, contract law, law of contracts
загальне виборче ~о suffrage
загальне ~о common law
законне ~о legal right
законне переважне ~о vested prior right
закріплене переважне ~о vested prior right
заставне ~о mortgage right, charging lien
застосовне ~о applicable law
звичайне ~о common/customary law
земельне ~о land law
зобов’язальне ~о law of obligations
інтертемпоральне ~о intertemporal law
карне ~о criminal law
колізійне ~о conflict of laws
конкурсне ~о (no банкрутству) bankrupt law
конституційне ~о constitutional law
консульське ~о consular law
континентально-європейське ~о continental law
контрактне ~о contract law
космічне ~о cosmic law
кримінальне ~о criminal law, penology; (в Англії) crown-law
кримінально-процесуальне ~о law of criminal procedure
ліцензійне ~о licence/амер. license right; (зведення законів, наука) licence/амер. license law
майнове ~о property right, proprietary interest
матеріальне ~о material right; (зведення, норми, наука) substantive law
митне ~о law of customs
міжнародне ~о international law, law of nations
міжнародне авторське ~о international copyright
міжнародне валютне ~о international monetary law
міжнародне договірне ~о international treaty law, law of treaties
міжнародне загальне ~о universal international law
міжнародне приватне ~о private international law
міжнародне публічне ~о public international law
монопольне ~о exclusive/sole right, monopoly privilege
монопольне ~о корпорацій monopoly charter
морське ~о law of the sea, maritime/sea law
морське призове ~о naval prize law
національне ~о national law
невіддільне ~о inherent/inalienable right
орендне ~о leasehold interest
особливе ~о franchise
патентне ~о patent right; (зведення законів, наука) patent law
переважне ~о preferential/priority right, right of priority/preference
переважне ~о купити товар option on the goods
переважне ~о на активи (при ліквідації фірми) preference (as) to assets
переважне ~о на дивіденди preference (as) to dividends
переважне ~о на покупку preemption
переважне ~о передплати (на акції) subscription privilege
переважне ~о передплати на акції, що випускаються знову option to subscribe to new shares/амер. on new stock
переважне ~о прийняти або відхилити оферту бірж. refusal
переважне ~о утримання senior/underlying lien
першочергове ~о вимоги кредиторів (при продажі майна з торгів) preference of creditors
повітряне ~о law of the air, air law
повне ~о full authority
повне ~о голосу (по акціях) full voting authority (over stock)
повне ~о здійснювати інвестиційну політику за своїм розсудом full discretionary investment power
повне ~о користування full right of use
податкове ~о revenue law
преференційне ~о preferential right
прецедентне ~о case/judiciary law, judicial legislation
приватне ~о private law
процесуальне ~о formal/remedial law
публічне ~о public law
речове ~о = майнове ~о
речове переважне ~о chose in possession, right in rem
рівне ~о equal right
сімейне ~о family law
спадкове ~о hereditary right
спадкоємне ~о (law of) succession, law of descents
статутне ~о statutory/statute law
страхове ~о law of insurance
суверенне ~о установлювати систему податкового обкладання tax sovereignty
тимчасове авторське ~о ad interim copyright
торговельне ~о commercial/business/mercantile law, law merchant(s)
установлене законом авторське ~о statutory copyright
фінансове ~о financial law
формальне ~о formal law
фортечне ~о serfdom
церковне ~о ecclesiastical law
цивільне ~о civil law
цивільно-процесуальне ~о law of civil procedure
часткове ~о голосу (no акціям) partial voting authority (over stock)
договірні ~а contract rights
елементарні ~а elementary rights
демократичні ~а democratic rights
дійсні ~а unimpaired rights
закріплені законом майнові ~а vested interests
контрольні ~а auditing rights
майнові ~а, закріплені законом vested interests
монопольні ~а і привілеї franchises
незачеплені ~а unimpaired rights
основні ~а basic/fundamental rights
основні ~а людини basic/fundamental human rights
політичні ~а political rights
соціальні ~а запозичення (нові розрахункові одиниці в рамках Міжнародного валютного фонду) special drawing rights, скор. SDR
соціально-економічні ~а socio-economic rights
суверенні ~а sovereign rights
цивільні ~а civil/citizenship rights
належний по ~у rightful
відновлений у ~ах (про банкрута) discharged
не відновлений у ~ах (про банкрута) undischarged
~о авторства right of authorship
~о акції на кілька голосів plural voting
~о арешту всього майна боржника у випадку несплати боргу general lien
~о арешту майна за борги lien
~о банкнотної емісії right of issuing notes
~о безакцептного утримання non-consensual lien
~о ведення operating control
~о вето (right of) veto
~о вибору місця проживання right to residence
~о видання copyright
~о видання дозволів (на щось) licensing authority
~о видання ліцензій licensing authority
~о викупу right of redemption; (цінних паперів) option of redemption
~о викупу закладеного майна right/equity of redemption
~о вимоги з грошового зобов’язання book debt
~о вимоги першої черги preferential/priority/preferred claim
~о вимоги, що виникає з делікту tort claim
~о виписки векселів (у межах установленої суми) drawing authorization
~о випуску банкнот note-issuing power, амер. bill-issuing power
~о, виражене в законах statute law
~о виробництва (транспортних) операцій operating authority
~о висновку угод power to contract
~о виходу (з організації тощо) right of retirement (from), right to retire (from)
~о виходу на зовнішні ринки right of access to foreign markets
~о відкликання right to recall
~о відмови від укладеної угоди walkaway right
~о відчуження за борги right of foreclosure
~о власника прибережної ділянки riparian right
~о власності (right of) ownership/property, property/proprietary right, proprietary/proprietorship title
~о власності на товар property in the good
~о водія driving/driver’s licence
~о володіння right of possession
~о голосу voting right, vote, suffrage
~о голосу виборчого right of vote/franchise
~о голосу дорадчого the right to take part in debates
~о голосу за акціями voting authority over stock
~о господарського ведення economic jurisdiction, operating control right of economic management
~о громадянства right of citizenship
~о давати рекомендації recommendation authority
~о давнини prescriptive right
~о держави на примусове відчуження (приватної) власності right of eminent domain
~о довічного користування чужим майном і прибутками від нього usufruct
~о доступу на державну службу right of access to public service
~о експлуатації маршруту (отримане від якогось органу) route award
~о зажадання боргу callability, right to call in a debt
~о зажадання боргу до настання терміну погашення right to call
~о заміни (фахівця тощо) right to replace
~о застави lien, pledge, encumbrance security interest
~о зборів right of assembly
~о звертання в суд right of access to courts
~о зворотної вимоги (до індосаменту) right of recourse
~о здійснення дворазової додаткової угоди з премією бірж. call of twice more
~о здійснення однократної додаткової угоди з премією бірж. call of more
~о карбування монет (надане державою) right of coinage
~о керування (компанією) controlling interest
~о контролю right to inspect(ion)/examine
~о користування right to use, easement
~о кредитора утримувати власність боржника possessory lien
~о накладення арешту на визначене майно, зазначене в борговому документі specific lien
~о націй на самовизначення right of nations to self-determination
~о обернення стягнення на заставлену нерухомість right of foreclosure
~о обертання у свою власність appropriative right
~о об’єднання right of association
~о обміну (на вибір) option of exchange
~о обороту фін., юр. (right of) recourse
~о огляду (напр., товару) right of inspection
~о огляду й обшуку юр. right of visit and search
~о одностороннього розірвання угоди walkaway right
~о оподаткування taxing power
~о оренди tenant right
~о оскарження right of appeal
~о переадресування right of readdressing
~о переважної покупки right of preemption
~о перевідправлення вантажу з проміжної станції з оплатою за наскрізним тарифом reshipping privilege
~о передоручення power of substitution
~о переслідування right of pursuit
~о першого вибору бірж. refusal
~о першої відмови right of first refusal
~о першої руки first option
~о підписки на акції share/stock subscription right
~о підпису signing authority, authority/power to sign
~о плавання під морським прапором right to fly a maritime flag
~о платити в кредит right to credit terms
~о повернення right of return
~о покупця на вибір маршруту (при придбанні продукту за ціною франко-завод) buyer’s right of routing
~о політичного притулку right of political asylum
~о полювання right of shooting, shooting rights
~о помилування right of pardon
~о представництва (напр., при покупці акцій) power of substitution
~о пред’явлення позову right of action
~о придбання за підпискою right of subscription
~о призначення power of appointment
~о присвоєння appropriative right
~о притулку (right of) asylum, right of sanctuary
~о пріоритету right of priority
~о пріоритету кредиторів (при конкурсному розділі майна за борги) right of priority of creditors
~о продавця утримувати товар (до сплати покупної ціни) vendor’s lien
~о продажу power of sale
~о проїзду/проходу (по чужій землі) wayleave
~о проїзду/проходу (через чужу землю) right of way
~о протесту right of protest
~о прямого звертання страхувальника до перестрахувальника cut-through endorsement
~о пут right to put
~о регресу (right of) recourse/regress, right of contribution
~о розірвання (договору) right of cancellation
~о розпорядження акціями share power, амер. stock power
~о розпорядження вантажем right of disposal of goods
~о рятувальника на утримання врятованого майна (у забезпечення одержання винагороди за порятунок) salvage lien
~о самовизначення right of self-determination
~о спадкування right to inherit(ance), legacy
~о справедливості law of equity, equity law
~о старшинства (по стажу роботи) seniority;~о страхувальника right of the insured/insurant
~о суброгації subrogation right
~о судового заліку right of set-off
~о торгівлі цінними паперами, офіційно не допущеними на біржу unlisted trading privilege
~о транзиту right of transit
~о у рівних частках joint interest
~о утримання right of retention
~о утримання вантажу general lien
~о утримання вантажу в забезпечення одержання платежу за фрахт lien on cargo for freight
~о утримання майна lien
~о утримання майна за борги lien
~о утримання майна у забезпечення сплати податку tax lien
~о утримання прибутку у випадку несплати боргу lien on revenue
~о утримання продавця vendor’s lien
~о утримання, дійсне щодо третіх сторін perfected lien
~о утримання, що виникло в силу винесення рішення суду judgement lien
~о утримання, що має законну силу perfected lien
~о участі в голосуванні voting power/right
~о юридичної особи legal right, right of a legal entity, corporate franchise
~а вимоги (за грошовими зобов’язаннями) accounts receivable
~а запозичення drawing rights
~а запозичення на спеціальних умовах conditional drawing rights
~а людини human rights
~а монополій (на об’єднання) monopoly charter (for corporation)
~а страховика insurer’s rights
~а участі interests
Декларація прав Declaration of rights
~о в рівних частках joint interest
~о на безкоштовне медичне обслуговування right to free medical services
~о на безкоштовну освіту right to free education
~о на вибір місця (країни) реєстрації компанії choice of company domicile
~о на виборче використання повноважень discretionary power
~о на виробництво капітальних витрат expenditure/capital authorization
~о на відпочинок right to rest and leisure
~о на вільний вибір роботи right to free choice of employment
~о на володіння title (to)
~о на громадянство civil right, right to a nationality
~о на житло right to housing
~о на життя, на волю і на особисту недоторканність right to life, liberty and security of person
~о на захист right to defence, амер. defense
~о на здійснення інвестицій right of establishment
~о на користування досягненнями культури right to enjoy cultural benefits
~о на кредит (від Міжнародного валютного фонду) credit-tranche position
~о на майно property right, proprietary interest, title (to property)
~о на матеріальне забезпечення в старості, у випадку хвороби і втрати працездатності right to material security in old age, sickness and disability
~о на одержання дивіденду dividend right
~о на одержання судового захисту right of relief
~о на одержання штрафу right of penalty
~о на освіту right to education
~о на охорону здоров’я right to health protection
~о на охорону сфери особистого життя right of privacy
~о на підписку (на акції) application right
~о на позов right of action
~о на претензію right of claim
~о на привілей franchising right
~о на проживання right/permit of residence
~о на промислову власність right to industrial property
~о на самоврядування (right of) autonomy
~о на свободу думки, совісті і релігії right of freedom of thought, conscience and religion
~о на свободу переконань і на вільне вираження їх right to freedom of opinion and expression
~о на соціальне забезпечення right to social insurance
~о на спадщину right of inheritance
~о на справедливу і задовільну винагороду (за свою працю) right to just and favo(u)rable remuneration (for one’s work)
~о на суверенітет right of sovereignty
~о на торгівлю commercial privilege
~о на труд right to work
~о на участь у голосуванні voting qualifications
~о на участь у прибутках (компанії) profit participation right
~о на щось right to smth
~а з патенту patent rights
(кредитора) з майнового забезпечення proprietary security rights
~а на інспекцію rights to inspection
~а на майно, що служить забезпеченням interest in the secured property
~а на перевірку rights to inspection
~а на придбання додаткових акцій rights issue
~а при ліквідації або розпуску компанії rights in liquidation or dissolution; “без ~а зворотної вимоги” (вид обмежувального індосаменту) without recourse to me
без ~а передання (про цінні папери) untransferable
без ~а регресу without the right of recourse
з ~ом виписки чека (про депозит) subject to cheque
з ~ом дорадчого голосу with deliberative functions
з ~ом покупця на придбання акцій нових випусків тієї ж компанії бірж. cum new
з ~ом регресу with the right of recourse
з повним ~ом rightfully
за ~ом справедливості in equity
по ~у by right
по ~у чогось by right of smth
за білоруським ~ом for the purposes of Belarusian law
у своєму ~і in one’s own right
без прав (при продажі акції права і привілеї за нею зберігаються за продавцем) ex-right
на ~ах (чогось) as
~о бути обраним eligibility
~о вимагати виплати страхового відшкодування right of claim for damage
~о вимагати в судовому порядку right to enforce
~о затверджувати рішення approval authority, authority to approve
~о звільняти right to dismiss
~о здійснювати довірчі функції trust authority
~о здійснювати операції довірчого характеру trust power
~о здійснювати трастові функції trust authority
~о здобувати за підпискою нові акції right to subscribe for/to new shares/stock
~о купити акції за пільговою ціною stock option
~о обирати і бути обраним right to elect and to be elected
~о приймати остаточне рішення command authority
~о стати на місце іншої особи у відношенні до якоїсь третьої особи right of subrogation against any third party
вивчати ~о to study law; to read for the law
використовувати ~о to exercise one’s right (to, to + inf.)
використовувати ~о утримання майна to exercise a lien
давати ~о першої оферти to give the first refusal
залишати за собою ~о to reserve the right
заперечувати чиєсь ~о (на) to challenge smb’s right (to)
заявляти/пред’являти ~о на щось to claim for smth, to lay claim to smth
зберегти ~о to reserve the right
зберегти ~о на гарантію to keep warranty in force
зберегти авторське ~о to reserve the copyright
здійснювати ~о to exercise a right
здійснювати ~о регресу to release (the) recourse
здобувати ~о власності за давниною володіння юр. to usucapt
здобувати переважне ~о на покупку to preempt
мати ~о (на) to have the right (to), to be entitled (to)
мати ~о викупу (цінних паперів) to have an option of redemption
мати ~о заявити про відвід арбітра to be entitled to challenge the arbitrator
мати ~о зробити овердрафт to have an overdraft
мати ~о на пенсію to be entitled to a pension
мати ~о на частку прибутку to be entitled to a share in profits
мати ~о першого вибору (оферти) to have the first refusal
мати ~о першої оферти to have the first refusal
мати ~о регресу у відношенні векселедавця to have recourse to the drawer
мати ~о робити щось to have the right to do smth, (волю) to have liberty to do smth, to be at liberty in smth
мати виняткове ~о інвестувати грошові засоби to have sole investment responsibility for the funds
мати виняткове ~о продажу (якогось) товару to have the exclusive sale of an article
мати законне ~о на щось to be legally entitled to smth
мати переважне ~о купити товар to have an option on the goods
мати повне ~о to have full power
надавати ~о to give/to grant a right
одержувати ~о утримання майна to get a lien
передавати ~о to transfer/to cede a right (to smb)
передавати ~о вимоги (комусь – у відношенні когось) to assign a claim (to – against)
передавати ~о порушення позову (комусь – проти когось) to assign a claim (to – against)
передавати авторське ~о to assign the copyright (to)
порушувати ~о to infringe a right
порушувати авторське ~о to pirate
уступити ~о to cede/to resign a right (to)
утратити ~о на утримання майна to lose the lien
утрачати ~о to forfeit a right
визначати ~а to ascertain the rights
відновлювати свої ~а to redeem one’s rights
давати ~а to grant rights (to), to entitle (smb to smth), to empower (smb to + inf.), to enable (smb to + inf.)
заперечувати чиїсь ~а to contest smb’s rights
захищати/відстоювати свої ~а to assert/to maintain one’s rights, to stand upon one’s rights, to protect/to safeguard one’s rights
зберегти свої ~а to retain one’s rights
здійснювати чиїсь ~а за допомогою позову to enforce smb’s rights
зневажати чиїсь ~а to trample the rights of smb
надавати ~а громадянства to denize(n)
обмежувати ~а to limit the rights, to curtail (smb’s) rights
передавати повноваження і ~а to delegate authority (to)
відступати ~а to transfer the rights (to)
пред’являти ~а to lay claim (to), to assert one’s claims
позбавити ~а to deprive of a right, to deny (smb) the right
позбавитися ~а на вимогу to forfeit a claim
позбавляти ~а голосу to deprive of voting rights
позбавляти ~а займатися експортною торгівлею to deny export privileges
володіти авторським ~ом (на) to own the copyright (for)
користуватися ~ом (на) to enjoy the right (to)
пропонувати товар зі збереженням ~а продажу до одержання відповіді іншої сторони to offer goods to prior sale
скористатися ~ом to avail oneself of a right
скористатися своїм ~ом (на) to exercise one’s right (to)
тимчасово позбавляти ~а займатися чимсь to suspend
користуватися ~ами to exercise one’s rights, to enjoy rights
наділяти ~ами to authorise, to empower
позбавити когось політичних прав to denude smb of political rights
відмовлятися від ~а на вимогу або рекламацію to waive a claim
відмовлятися від ~а оглянути товар to waive the examination of the goods
відмовлятися від ~а регресу to renounce the right of recourse
відмовлятися від ~а утримання власності to waive the lien
підпадати під ~о на пенсію to qualify for a pension
відновлювати в ~ах to rehabilitate, (банкрута) to discharge, to whitewash
вступити в свої ~а to come into one’s own
зазіхати на чиїсь ~а to encroach on smb’s rights
поновлюватися в ~ах to be rehabilitated
увійти в ~а спадкування to come into a legacy
урізувати когось у ~ах to curtail smb’s rights
~о, засноване на законодавчих актах statutory law
~о, засноване на контракті contractual liberty
~о, засноване на судовій практиці judge-made law
~о, приналежне комусь right vested in smb
~о, що не може бути підставою для позову thing in action
~о, що регулює діяльність компаній company law
~а, спроможні бути основою для позовної вимоги (акції, патенти, борги тощо) юр. choses/things in action
особа, що уступає ~о cedent
що має ~о стати членом eligible for membership
що не дає ~а участі в голосуванні (про акції) voteless
що користується меншими ~ами underprivileged
ніяких переважних прав на участь у голосуванні no voting privileges
вам надається ~о вибору it is optional on your part
ми не маємо ~а (не уповноважені) we have no power
ми зберігаємо за собою ~о we reserve the right
авторське ~о заявлено/охороняється copyright/all rights reserved
у нього немає ніякого ~а he has no manner of right.
припинення ім. с. stoppage, stop, stopping, cessation, discontinuance, ending; (тимчасове) interruption; (відносин) break-off; (скасування, анулювання, відмовлення від виконанняпро договір тощо) termination, cancellation, withdrawal; stop(page), halt; (відкладання) suspension; (затримка, стримуваннянапр., інфляції, росту) arrest; (затримка) delay (in); (виробництва) discontinuation; (виробництва, підприємства тощо) lay-off; (робіт тощо, звич. закриття підприємства, тех. – роботи устаткування) shut-down; (платежів тощо) withholding; юр. stay
тимчасове ~ роботи interruption of work
~ видання готівки stop of cash payment
~ виконання замовлення job layoff
~ використання termination
~ виробництва (чогось поступове) phase-out, suspension of production
~ виробництва в справі termination of proceedings
~ вогню військ. ceasefire
~ дії (контракту тощо) termination
~ дії договору (застави, угоди) termination of a contract (a charge, an agreement)
~ дії щодо виконання discharge by performance, termination on performance
~ діяльності суб’єкта господарювання market exit, going out of business
~ зобов’язання suspension of a commitment
~ зростання виробництва stagnation of production
~ існування (юридичної особи) disestablishment
~ надходження вимог (у системі масового обслуговування) blocked entry
~ обов’язку suspension of a commitment
~ оплати зобов’язань металевими грішми suspension of specie payments
~ перемир’я cessation of arms
~ платежу за чеком countermand of payment
~ права утримання lien discharge, termination of a charge, termination of encumbrance
~ роботи work stoppage; (як вид страйку) tie-up, walkout
~ розміну банкнот на золоті монети suspension of specie payments
~ справи відповідно до угоди сторін dismissal of a case as agreed upon
~ судочинства stay of proceedings
~ тезаврування dishoarding
~ торгівлі suspension of business
~ трудової діяльності за інвалідністю physical disability retirement
~ чинності окремих статей конституції suspension of some articles of the constitution
~ шлюбу marriage dissolution
~ виплат (банківського чеку) амер. stop payment (on bank check)
~ воєнних дій cessation of hostilities
~ зобов’язань за договором discharge of a contract
~ платежів stop(page)/suspension/cessation/withholding of payments
~ постачань cessation of delivery
~ робіт laying-off
~ робіт на замовлення job lay-off
~, застій у торгівлі suspension of business.
про- дієслівний префікс; вживається у різних значеннях: 1. визначаючи витрачений час, перекладається дієсловом to spend + present part. (або gerund) відповідного дієслова, напр.: вони пробалакали дві години they spent two hours (in) talking; 2. з дієсловами, що визначають звучання, коли про- утворює доконаний вид, напр.: пробасити – перекладається як форма без префікса: to speak in a deep sounding voice; або ж належний відтінок передається відповідним післяйменником чи груповим дієсловом: прокричати to cry out, to utter a cry.
продаж ім. ч. sale, selling, vendition; (реалізація) realization; (векселя) negotiation
аукціонний ~ auction (sale)
біржовий ~ exchange sale
вторинний ~ resale
гарантований/забезпечений (дисконтний) ~ assured (discount) sale
дозволений (незаконний) ~ legalized (illicit) sale
закордонний ~ foreign sale
змушений ~ distress selling; (цінних паперів) forced liquidation
зустрічний ~ (старого предмету або виробу при покупці нового) trade-in, turn-in
комісійний ~ commission sale, sale by commission
комплектний (налагоджений) ~ complete (delayed) sale
кооперативний ~ cooperative selling
масовий ~ bulk sale
гуртовий ~ wholesale, gross sale
первісний (повторний) ~ first (repetitive) sale
персональний ~ personal sale
повільний (швидкий) ~ slow (quick/ready) sale
попередній ~ квитків advance sale of tickets, advance booking
посередницький ~ intermediate sale
примусовий ~ forced sale
примусовий ~ з торгів compulsory sale
роздрібний ~ retail (sale)
роздрібний ~ великими партіями (автомобілів тощо) fleet sale
роздрібний ~ товарів за каталогом catalog(ue) sale
таємний (умовний) ~ illicit (conditional) sale
фіктивний ~ (цінних паперів з наступним перепродажем) wash sale
придатний для ~у salable
масові ~і акцій з метою збити їхній курс бірж. bear raid
~ акцій без покриття short sales
~ акцій особами й установами, що мають конфіденційну інформацію insider stock trading
~ боргового зобов’язання іншому кредиторові sale of the loan
~ вантажу цілком bulk sale
~ закордонних активів external disinvestment
~ застави sale of the pledge
~ знань у вигляді „ноу-хау” sale of knowledge as “know-how”
~ інвестицій disposal of investment, disinvestment, sale of investments
~ квитків booking
~ квитків на борту літака/у польоті in-flight ticketing
~ надлишкових матеріалів surplus sales
~ невикуплених закладених речей sale of unredeemed pledges
~ нерухомого майна property sale
~ „ноу-хау” sale of “know-how”
~ партії lot/batch sale, sale by lot; (цінних паперів) block sale
~ споживчих товарів consumption sale
~ сумнівних цінних паперів через підставних осіб swindling
~ урядових товарних надлишків або надлишкових матеріалів surplus sales
~ товарів за допомогою торговельних автоматів automatic machine trading
~ товарів роздрібними магазинами retail sales
~ товарів удома direct selling
~ товарів у якусь країну через іншу країну (з валютних міркувань) switch of goods
~ товару на умові „як є” (без гарантії якості) “as is” sale
~ товару постачальником із гарантією його повернення за повну вартість (у випадку, якщо торговельне підприємство не змогло продати товар) guaranteed sale
~ товару, що знаходиться в дорозі arrival sale(s), sale on arrival, sale to arrive
~ транспортних послуг transportation sales
~ усього товарного запасу bulk sale
~ цінних паперів security sale, liquidation of securities
~ цінних паперів без покриття uncovered sale of securities
~ цінних паперів брокером за рівномірно зростальною ціною selling on a scale, scaling
~ чогось з накидкою tie-in sale
~ або повернення (продаж при якій покупець має право повернути товар протягом певного часу) sale or return
агент з ~у selling agent;доручення на ~ selling order
наплив пропозицій на ~ selling pressure
~ без покриття (цінних паперів) uncovered sale
~ без покриття на термін (при відсутності цінних паперів у продавця в момент продажу) short sale
~ без попереднього огляду товару (покупцем) blind sale/selling
~ без упаковки [(у)паковання] bulk selling
~ за взірцем = ~ за зразком
~ за готівку/за готові гроші cash sale
~ за готівку без доставлення покупки додому cash-and-carry sale
~ за готівку з доставленням покупок додому cash-and-delivery sale
~ за зниженими цінами sale/selling at reduced prices, underselling
~ за зразком sale by sample
~ за каталогом catalogue sale
~ за описом sale by description
~ за приватною згодою private sale
~ за цінами нижче прейскурантних off list selling
~ з аукціону auction sale; sale by auction; public sale; (як вид, практика) auctioneering
~ з молотка compulsory sale
~ з навантаженням tie-in sale
~ з негайним постачанням sale for prompt delivery; (як вид, практика) spot trading
~ з негайним постачанням за готівку spot sale
~ з обмеженням посередників (промисловим підприємством при збуті продукції в межах певного району) selective selling
~ з-під поли illicit sale
~ з-під прилавка under-the-counter sale
~ з примусовим асортиментом tying-in sale
~ з розстрочкою платежу time-payment selling (scheme)
~ з торгів auction/public sale
~ зі збереженням права покупця відмовитися від товару sale on approval
~ зі знижкою discount sale
~ зі складу sale from stock
~ зі стенда sale ex stand
~ із записом на рахунок покупця без доставлення додому charge-and-carry sale
~ із записом на рахунок покупця з доставленням покупки додому charge-and-delivery sale
~ із зобов’язанням докласти максимальних зусиль для реалізації (але без зобов’язання покупки нереалізованих цінних паперів за свій рахунок) best-efforts selling
~ із прибутком sale at a profit
~ із складу sale from stock
~ на вагу sale by weight
~ на виплат hire-purchase/instal(l)ment sale/selling; sale on credit, credit sale, sale on easy terms
~ на експорт export/shipment sale
~ на корені selling of the (standing) crop
~ на основі взаємності reciprocal selling
~ на рознос (через агентів, удома) door-to-door/house-to-house selling
~ на термін forward sale, sale for future delivery, бірж. time sale
~ на умові „як є” (без гарантії якості) “as is” sale
~ на ярди (тканини тощо) sale by the yard
~ у великих кількостях volume sales
~ у збиток sacrifice sale
~ у комплекті complete sale
~ у кредит credit sale, sale on credit
~ у розстрочку installment sale
~і при спекуляції на зниження бірж. bear sales
~і при спекуляції на підвищення бірж. bull sales
~ вроздріб retail (sale(s))
~ готівкою cash sale, sale for cash; (пакету акцій, облігацій) liquidation
~ гуртом bulk selling
~ тільки за готівку (без кредиту) cash-only sale
~, віднесений на чийсь рахунок imputed sale
у ~у on sale, (про наявність товарів) on offer
брати на себе ~ to undertake the sale
випускати в ~ to release (for sale), to put goods on the market
виставляти на ~ to offer/to put up for sale
збільшувати ~ to push up sales
здійснити ~ to make a sale
надійти в ~ to be on sale, to be on the market
передавати на ~ з аукціону to put up for/on/to/at auction
піти в ~ to be offered for sale, to be on the market, to be (put) up for sale
пускати в ~ to put up on sale/on the market, to bring to market
укладати ~ to conclude a sale
бути в ~у to be on/for sale
знімати з ~у (через низьку якість тощо) to recall, to discontinue
мати в ~у to have on sale/offer
мати в ~у різноманітні товари to stock varied goods
є у ~у is for/on sale, is on offer
немає в ~у is not on sale, is out of sale; is not obtainable, (про книгу) is out of print.
проживання ім. с. residence; residence
роздільне ~ (чоловіка і жінки) separation
роздільне ~ (чоловіка і жінки) за рішенням суду legal separation
фактичне роздільне ~ de facto separation
постійне місце ~ domicile
вид на ~ residence permit.
рейс ім. ч. авт. trip, run; мор. voyage, passage; ав. flight; (з вантажем) haul
вантажний ~ cargo trip
додатковий ~ extra run; ав. extra section flight
заздалегідь оплачений ~ advance-booked trip/flight
залізничний ~ rail run
зворотний ~ return trip; мор. return/homeward voyage
перегінний ~ ав. ferry flight
перший ~ (нового судна) maiden trip
позалімітний ~ (щоб доставити вантаж за межі звичайного радіуса) peddle trip
порожній ~ empty run, deadhead(ing); ав. ferry flight
спеціальний ~ special run/trip; ав. special flight
чартерний ~ charter trip; ав. charter flight
швидкісний ~ hot-shot run
вихідні ~и мор. outward trades
несезонні ~и off-peak/off-season trips
регулярні ~и вантажних суден (як надання виду послуг) regular cargo boat service
регулярні ~и пасажирських суден (як надання виду послуг) regular passenger service
трансатлантичні ~и (як вид послуг) transatlantic service
~и суден, вантажених вугіллям coal trades
~и торговельного флоту (послуги) merchant service
номер ~у flight number
~ в один кінець single trip
~ для збору вантажів peddle run; ~ за кордон мор. outward voyage
~ за розкладом ав. scheduled flight
~ за попереднім замовленням advance-booked trip; ав. advance-booked flight
~ туди і назад return trip, амер. round trip
здійснювати ~ to run
пароплави здійснюють регулярні ~и steamers are running regularly.
робот||а ім. ж. (праця взагалі) work, labo(u)r; (механізму, підприємства тощо) work(ing), operation, functioning; (заняття, праця на підприємстві) work, job; (діяльність з обробляння чогось) work, (мн.) operations; (те, що підлягає обробленню) work, job; (продукт праці) work; (якість, спосіб виконання) craftsmanship, quality; (діяльність) activity; (функціонування) functioning, performance
адміністративна (громадська, дослідна, канцелярська/конторська, польова, управлінська) ~а administrative/staff (social/public, research, clerical/office, agricultural/field/farm, managerial) work
безкоштовна (високооплачувана, добре оплачувана, низькооплачувана, погано оплачувана) ~а unpaid (high-paid, well-paid, low-paid, poorly-paid) work/job
безперебійна ~а smooth/trouble-free/uninterrupted operation
безперервна багатозмінна ~а continuous shift work(ing)
безперспективна ~а dead-end job
безупинна ~а nonstop run
бригадна ~а teamwork
важка (виснажлива, стомлива, груба, небезпечна, ризикована) ~а hard (back-breaking, tiring, rough, dangerous, risky) work
виконана ~а executed work
виконувана ~а work in progress
випадкова ~а casual work, odd job
відрядна ~а piecework, task work, work by task, bonus job, outwork
добровільна понаднормова ~а voluntary overtime
договірна ~а contract(ual) work
допоміжна ~а bywork, indirect/nonproductive labo(u)r
експедиторська ~а forwarding
експериментальна ~а experimental work
звичайна ~а routine work
змінна (багатозмінна, двозмінна) ~а continuous shift work(ing) (noncontinuous work, double-shift work; про устаткування, підприємство - double-shift operation)
зразкова ~а specimen work
колективна ~а teamwork
конструкторська ~а design work
контрольна ~а inspection test
короткострокова/короткочасна ~а short-run job; (устаткування тощо) short run
ліцензійна ~а licence (амер. license) work
належна ~а proper work
наукова ~а research (work); (продукт праці, праця) scientific paper
небезпечна ~а risky job
нерегламентована ~а unrestricted job
нерегулярна ~а intermittent work, odd job
несезонна ~а off-season job
несправна ~а malfunction
низькооплачувана ~а low-paid job
новаторська ~а (в області досліджень) pioneering work
нормальна ~а устаткування normal operation of equipment
обов’язкова понаднормова ~а compulsory overtime
оплачувана ~а gainful occupation
основна (додаткова, понаднормова) ~а main (additional/extra, overtime) work/job, основна виробнича ~а productive work
перспективна ~а entry-level job
підготовча ~а preparatory/preliminary work; (по будівництву об’єкта, вишукуванням тощо) development work
підсобна ~а subsidiary work
повсякденна ~а routine work; (комісії тощо) daily proceedings
погодинна ~а time work
поденна ~а day-labo(u)r, work by the day, day-work
постійна (непостійна, тимчасова) ~а permanent/regular (casual, temporary) work
поточна ~а з обліку й звітності accounting routine
примусова понаднормова ~а forced overtime work
регламентована ~а restricted job
розумова (ручна, фізична) ~а mental/intellectual (manual, physical) work
ручна ~а (виріб) handmade, handwork
спішна ~а rush work
суспільна ~а public/social work
творча ~а creative work
термінова ~а rush work/job
типова ~а (при розробці шкали зарплати) key job
тривала ~а (устаткування тощо) long run
трудомістка ~а tedious job
цілодобова ~а (підприємства тощо) round-the-clock operation
чорнова ~а rough work
штатна ~а full-time job
будівельні ~и building/construction work
будівельно-монтажні ~и building/erection and assembly work/job
весняні ~и spring works
геологічні ~и geologic(al) work(s)
гранувальні ~и lapidary work
дефектні ~и defective work
деревообробні ~и за спеціальними замовленнями custom woodworking
дослідні ~и survey and research work(s)
збиральні ~и harvesting operations
іригаційні ~и irrigation work
майбутні ~и forthcoming/future work(s)
монтажні ~и erection/mounting/installation work
навантажувальні ~и loading operations
навантажувально-розвантажувальні ~и freight handling
налагоджувальні ~и setting-up
настановні ~и installation work
науково-дослідні ~и research-and-development work/activities
незавершені ~и uncompleted/outstanding work
підрядні ~и contract(ual) work
польові ~и fieldwork, field operations
проектні ~и design work(s)
проектно-дослідні ~и design and survey/exploration work(s)
проектно-конструкторські ~и design and construction work, engineering
пускові ~и start-up operation(s); start-up work, starting-up and adjustment work/operation(s)
ремонтні ~и repair work(s), repairs
розвідницькі ~и prospecting
рятувальні ~и salvage operations
сезонні ~и seasonal work/operations
сільськогосподарські ~и farm/agricultural work, farm operations
столярні ~и за індивідуальними замовленнями custom woodworking
топографічні ~и topographic(al) work(s)
трудомісткі ~и labo(u)r-intensive operations
~а гіршої якості underwork
~а неповний робочий день part-time work/job
~а неповну зміну part-shift/part-time work; (про устаткування, підприємство) part-time operation
~а повний робочий день full-time work/job; ~а повну зміну full-time work; (про підприємство, устаткування) full-time operation
~а системи working of a system
~а строго за правилами (вид страйку) work-to-rule
~а уповільненими темпами (вид страйку) slow-down, slowdown
~а устаткування operation/performance of equipment
~а в апараті (у заводоуправлінні, а не в цеху) staff work
~а в одну зміну work in one shift, non-shift work; (про устаткування, підприємство) one-shift operation
~а в умовах недовикористання виробничих потужностей slack operation
~а за графіком schedule work
~а за державним підрядом government contractual work
~а за контрактом contractual work(s); (про зайнятість) contractual employment
~а за наймом [наймана робота] wage work, employ(ment), working for hire
~а за професією professional job
~а зі скороченим робочим днем short time work
~а з кадрами (навчання, виховання тощо) personnel development/administration
~а із заохочувальною оплатою incentive operation
~а на комісійній основі commission work
~а на повну (виробничу) потужність full rate of operation, capacity operations
~а при недовантаженні виробничих потужностей slack operation
~а при повному навантаженні full capacity operation
~а протягом усього життя life work
~а у безперервному режимі continuous operation;~а у дві зміни work in two shifts, double; shift work; (про устаткування, підприємство) one-shift operation
~а у денну зміну day work, day-shift work
~а у нічну зміну night (-shift) work
~а у приміщенні inside work
~а у складі групи teamwork
~а у три (чотири) зміни three-shift (four-shift) work; (про устаткування, підприємство) three-shift (four-shift) operation
~и з виготовлення (виробу) fabrication functions
~и з виправлення недоробок remedial work(s)
~и з навантаження й вивантаження вантажів stevedorage, stevedoring
без ~и out of job/work, unemployed
~а удома domestic labo(u)r, out-work
~а, виконувана за замовленням contract(ual) work
, виконувана однією людиною one man job
~а, що не відповідає (високій) кваліфікації (працівника) underemployment
~а, передана для виконання за субпідрядом given-out work
, передана на сторону (іншій фірмі) given-out work
, що не відповідають контрактові the work(s) which is (are) not in accordance with the contract
особа без постійної ~и casual labo(u)rer
особа, яка втратила ~у (звільнений) redundant
особа, яка займається випадковою ~ою jobber, casual labo(u)rer
особа, яка залишила ~у у зв’язку з віком retiree
особа, яка „має тимчасову ~у” (запис в анкеті) having a job but not at work
особа, яка недавно прийнята на ~у recruit
особа, яка непридатна для ~и unworkable
особа, яка „шукає ~у” (запис в анкеті) looking for a work/job
братися за ~у to get down/to set to work
бути перевантаженим ~ою to be pressed with work
вийти на ~у to come to work
виконувати ~у to do/to execute/to carry out work
виконувати понаднормову ~у to be on overtime, to work overtime
виправляти дефектні ~и to rectify defective work
відстороняти від ~и to take off the job
включати в ~у to put into operation/use
гарантувати належну ~у to guarantee proper work
давати ~у to give a job
доручати ~у to commit to work
забезпечувати ритмічну ~у to balance work, to ensure balanced work
завершувати ~у to finish/to complete, to be through with work
звільняти з ~и to sign off, to dismiss, to sack
знімати когось з ~и to dismiss smb, to discharge smb, to sack smb
іти з ~и to go out of service, to leave service
надавати ~у to employ, to engage, to take on, to hire, to provide work
наймати на ~у to hire, to employ, to engage, to take on
недостатньо завантажувати ~ою to underwork
оцінювати ~у to appraise/to evaluate work
переводити на більш оплачувану ~у to upgrade
переробляти дефектні ~и to re-do/to re-execute defective work(s)
переходити на ~у іншої кваліфікації to change over one’s occupational
платити за відрядну ~у to pay by the piece
платити за додаткову ~у to pay for overtime
поліпшувати ~у to improve work
поступово припиняти (якісь) to phase out
приймати на ~у to employ, to take on, to recruit, to engage
припиняти ~у to stop work, to suspend work, (про підприємство – закриватися) to shut down
проводити ~у to carry out work
проводити проектно-дослідні ~и to carry out design and survey
розгортати ~у to organize work
розподіляти ~у між кількома людьми to split (up) the work among a number of people
утратити ~у to lose one’s work/job
ухилятися від ~и to shirk work
шукати ~у to seek work/a job/employment, to look for a work/job.

ПРИМІТКА: Іменник work означає регулярну трудову діяльність, здійснювану з різною метою. Це будь-яка робота, яка приносить заробіток, незалежно від того, чи вона пов’язана з певною посадою, чи виконується як тимчасове доручення. Іменник job означає конкретну діяльність, яка здійснюється за наймом (українські еквіваленти робота, служба, посада). – це робота, яка вимагає специфічних знань чи професійних навичок: Я шукаю роботу, яка відповідала б моїй кваліфікації і досвіду. I’m looking for an occupation suited to my skill and experience.

спорт ім. ч. sport; (види спорту) sports (pl.)
автомобільний (велосипедний, водний, кінний) ~ motorsports (cycling, aquatics/aquatic sports, equestrianism)
аматорський (професійний) ~ amateur (professional) sports
вітрильний (весловий, дельтапланерний, ковзанярський, лижний, планерний, яхтовий) ~ sailing (rowing, hand-gliding, skating, skiing, gliding, yachting)
небезпечний (ризикований) ~ dangerous (risky) sports
вид kind of sports
глядацький (популярний) вид spectator (popular) sport
прихильник/вболівальник ~у (sport) fan
світ ~у (спортивні кола) the world of sport
займатися ~ом to do sport; to play sports; to go in for sports
він багато займається ~ом he does a lot of sport.
технік||а ім. ж. (сукупність засобів, устаткування) equipment, facilities, machinery; (область діяльності) engineering, technology; (методика) technique, methods, procedure
абстрактна ~а (система характеристик виробничого процесу, описуваного виробничою функцією) abstract technology
космічна ~а space technology
передова ~а advanced technology
стара ~а second-hand machinery
~а банківських операцій banking technique
~а безпеки (вид діяльності) safety engineering, accident prevention; (запобіжні заходи) safety measures/precautions, safe practice; (пристрою тощо) safety devices/facilities/techniques; (правила) safety code
~а безпеки на виробництві (заходи) industrial safety
~а безпеки на робочому місці workplace safety
~а забезпечення експлуатаційної надійності (рід діяльності) maintainability engineering; (створення надійності) provision of maintainability
~а керування (напрямок діяльності) management engineering; (специфіка, сама діяльність, механізм) management technology
~а обміну (товарів тощо) exchange technology
~а охорони праці (правила) industrial safety rules
~а перевірки (рахунків тощо) verification technique
~а і технологія technology
дотримувати ~и безпеки to observe the safety code.
траст ім. ч. фін., юр. trust
благодійний ~ public/charitable trust
голосувальний ~ (передання за дорученням права голосувати на акціонерних зборах) voting trust
діловий ~ (форма неакціонерного підприємства з обмеженою відповідальністю) business trust
дискреційний ~ (що дає довіреній особі право розпоряджатися майном на користь іншої особи за своїм розсудом) discretionary trust
заповідальний ~ trust under will, testamentary trust
інвестиційний ~ investment trust
корпоративний ~ (заснований акціонерною компанією) corporate trust
корпоративний ~, заснований для фінансування покупок устаткування equipment trust
ненавмисний ~ (що виникає за законом з дій сторін незалежно від їхніх намірів створити траст) resulting trust
пенсійний ~ (заснований для керування фондами компанії, з яких виплачуються пенсії службовцям) pension/retirement trust
публічний ~ (утворений з пожертвувань приватних осіб на благодійні цілі) public/community trust
секретний ~ secret trust
суспільний ~ (утворений з пожертвувань приватних осіб на благодійні цілі) community trust; „укривний” ~ (вид довірчої операції) sheltering trust
~ за згодою (між засновником і довіреною особою) trust under agreement
~ за контрактами про страхування, укладеними на користь промислового підприємства business insurance trust
~, за яким довірена особа виконує активні функції active trust
~, за яким довірена особа не має активних обов’язків (виступаючи лише як хоронитель титулу на майно) bare/dry/passive trust
~, заснований акціонерною компанією (прийняття зобов’язання зберігати забезпечення за облігаційною позикою тощо) corporate trust
~, заснований відповідно до намірів сторін і зафіксований усно або письмово (на відміну від трасту за рішенням суду) express trust
~, заснований за заповітом trust under will, testamentary trust
~, заснований добровільно і не пов’язаний зі смертю особи voluntary trust
~, заснований корпорацією з метою забезпечити участь службовців у прибутках компанії profit sharing trust
~, заснований на користь певної особи або осіб private trust
~, заснований підприємцем на користь службовців employees trust
~, заснований приватними особами individual trust
~, створений за рішенням суду і контрольований судовими органами trust under decree, court trust
~, створений згідно з договором про опіку private trust
~, умови якого можуть бути змінені за договором, але лише зі згоди певної зазначеної особи revocable trust with consent/approval
~, умови якого можуть бути змінені засновником або іншою особою revocable trust
~, умови якого не можуть бути згодом змінені засновником irrevocable trust
~, що виник у результаті судового рішення при ситуації, коли одна особа зобов’язана передати майно іншій особі constructive trust
~, що враховується при особистому рахунку trust account
~, що набирає чинності за життя його засновника inter vivos/living trust
~, що забезпечує надання службовцям акцій у відшкодування послуг stock bonus trust
~, що забезпечує право купити акції акціонера компанії у випадку його хвороби або смерті stock purchase trust
~, що є попередником іншого трасту overriding trust
~, що складається з полісів за груповим страхуванню пенсій (кожний вибирає зручні для нього умови, а загальний договір укладає довірена особа) individual policy pension trust
~ у відношенні майна, що використовується і поступово зменшується wasting trust
особа, що заснувала ~ trustor
створювати/засновувати ~ to constitute/to create/to establish/to declare a trust
~ частково або повністю складається з полісів страхування життя insurance trust.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

budget (bdgt) n фін., бухг. бюджет; кошторис; план координації ресурсів; a бюджетний; кошторисний
план майбутнього фінансування діяльності підприємства, організації, установи і т. ін., в якому передбачаються їхні доходи (income1) і видатки (expenditure2) на певний період часу; ◆ бувають різні види бюджетів: касовий (cash budget :: cash-flow budget :: cash-flow forecast), в якому відтворюються надходження та витрати готівкою; фінансовий (financial budget), в якому відтворюються капітальні витрати (capital expenditure) та готівкові надходження і витрати, що спільно з бюджетом поточних витрат (operational budget) становлять загальний фінансовий бюджет (master budget :: comprehensive budget), і т. ін.
 • ad ~ = бюджет реклами • кошторис витрат на рекламу
 • administrative ~ = адміністративний фінансовий кошторис
 • advertising ~ = рекламний бюджет • кошторис асигнування на рекламу • кошторис витрат на рекламу
 • advertising and promotion ~ = кошторис витрат на рекламу і просування
 • annual ~ = річний бюджет
 • approved ~ = схвалений бюджет
 • average ~ = середній бюджет
 • balanced ~ = збалансований бюджет
 • capital budget = бюджет капіталовкладень
 • capital assets ~ = бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів
 • capital expenditure budget = бюджет капітальних витрат; бюджет капіталовкладень
 • cash budget = касовий бюджет
 • cash flow budget = бюджет грошового потоку
 • complete ~ = загальний фінансовий кошторис • загальний сукупний фінансовий бюджет
 • comprehensive budget = загальний фінансовий бюджет
 • consolidated ~ = консолідований бюджет • зведений бюджет
 • consumer ~ = споживацький бюджет
 • continuous budget = безперервний бюджет
 • current ~ = поточні статті доходів і видатків бюджету
 • defense ~ = асигнування на оборону • державні витрати на військові потреби
 • deficit-free ~ = бездефіцитний бюджет
 • department ~ = бюджет департаменту • бюджет відділу • фінансовий кошторис міністерства • фінансовий кошторис установи • цеховий кошторис • цеховий фінансовий план
 • direct labour ~ = кошторис прямих витрат на оплату робочої сили • кошторис прямих витрат на оплату праці
 • direct materials ~ = кошторис прямих витрат на основні матеріали
 • double ~ = подвійний бюджет
 • draft ~ = проект бюджету
 • expense ~ = кошторис витрат
 • extraordinary ~ = незвичайний бюджет
 • factory overhead ~ = кошторис загальнофабричних накладних витрат
 • family ~ = родинний бюджет • сімейний бюджет
 • federal ~ = федеральний бюджет
 • financial budget = фінансовий бюджет
 • fixed ~ = твердий кошторис
 • fixed assets ~ = бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів
 • flexible ~ = гнучка виробнича програма-кошторис • гнучкий кошторис • гнучкий план
 • forecast ~ = кошторисні пропозиції • перспективний кошторис
 • government ~ = державний бюджет
 • household ~ = бюджет домогосподарства
 • labour ~ = кошторис по праці
 • local ~ = місцевий бюджет
 • long-range ~ = довгостроковий план
 • manpower ~ = перспективний план підготовки і використання робочої сили
 • manufacturing overhead ~ = кошторис фабрично-заводських накладних витрат • кошторис цехових накладних витрат
 • marketing ~ = бюджет маркетингу • кошторис витрат на маркетинг
 • master budget = загальний фінансовий бюджет
 • materials ~ = кошторис витрат на придбання матеріалів
 • mini ~ = міні-бюджет
 • multiple ~ = багатоступеневий план • перспективний ковзний бюджет
 • municipal ~ = муніципальний бюджет
 • national ~ = державний бюджет
 • national advertising ~ = кошторис на загальнонаціональну рекламу • загальнонаціональні витрати на рекламу
 • national income accounts ~ = бюджет, обрахований за статистикою національного доходу
 • nation’s economic ~ = економічний бюджет країни
 • operating budget = бюджет поточних витрат
 • ordinary ~ = звичайний бюджет
 • overhead ~ = кошторис накладних витрат • кошторис накладних видатків • фінансовий план накладних витрат
 • partial ~ = частковий фінансовий кошторис
 • performance ~ = функціональний кошторис • функціональний фінансовий кошторис
 • perpetual budget = безперервний бюджет
 • physical ~ = кошторис, упорядкований за стандартом • кошторис в натуральних одиницях • кошторис в натуральному обрахуванні
 • production ~ = виробничий план
 • program ~ = кошторис витрат цільового призначення • кошторис фінансування програми • кошторис цільової програми
 • project ~ = кошторис витрат на проект
 • promotion ~ = кошторис витрат на стимулювання попиту • сума асигнувань на стимулювання попиту
 • proposed ~ = пропонований бюджет
 • publicity ~ = кошторис представницьких витрат • кошторис витрат на популяризацію
 • purchase ~ = кошторис витрат на закупівлю • кошторис витрат на придбання
 • regulatory ~ = бюджет діяльності федерального уряду на регулювання економіки
 • research ~ = кошторис асигнувань на дослідження
 • rolling forward budget = безперервний бюджет
 • sales ~ = програма збуту • план збуту • бюджет на збут
 • sales promotion ~ = кошторис витрат на стимулювання збуту
 • single-service ~ = бюджет, який передбачає один вид асигнувань
 • sliding-scale ~ = гнучка програма-кошторис • гнучка виробнича програма-кошторис • гнучкий кошторис • гнучкий план
 • state ~ = державний бюджет • бюджет штату • бюджет регіону
 • static ~ = твердий план • фіксований кошторис
 • step ~ = багатоступеневий державний бюджет
 • supplementary ~ = додатковий бюджет
 • supporting ~ = допоміжний кошторис
 • surplus ~ = бюджет, в якому доходи перевищують видатки
 • tight ~ = напружений бюджет
 • total ~ = загальний бюджет • генеральний бюджет
 • training ~ = кошторис на навчання
 • transitional ~ = перехідний бюджет
 • travel ~ = кошторис на відрядження
 • unbalanced ~ = незбалансований бюджет
 • unified ~ = уніфікований бюджет
 • variable ~ = гнучкий кошторис • гнучкий план
 • voted ~ = затверджений бюджет
 • zero base ~ = бюджет на нульовій основі
 • ~ account = бюджетний рахунок • рахунок споживацького кредиту • родинний рахунок
 • ~ assumption = бюджетна передумова
 • ~ ceiling = максимальний розмір бюджету
 • ~ constraint = бюджетне обмеження • обмеження на величину капіталовкладень
 • ~ contribution = відрахування в бюджет
 • ~ control = кошторисна методика контролю
 • ~ controller = бюджетний контролер
 • ~ costs = бюджетні витрати
 • ~ cutback = зменшення бюджету
 • ~ deficit = дефіцит бюджету • перевищення урядових видатків над доходами • бюджетний дефіцит
 • ~ department = бюджетний відділ
 • ~ division = бюджетний відділ
 • ~ estimate = оцінка бюджету • підрахунок бюджету
 • ~ estimates = бюджетні припущення
 • ~ evaluation = обрахування бюджету
 • ~ line = рядок бюджету • курс бюджету
 • ~ management = контроль і регулювання бюджету
 • ~ manager = керівник бюджетного відділу
 • ~ of expenditure = кошторис витрат
 • ~ of profit and loss = кошторис прибутків і збитків
 • ~ of volume and expenditure = виробнича програма і кошторис витрат • план виробництва і витрат
 • ~ on accruals basis = бюджет на основі нагромаджень
 • ~ proposal = бюджетна пропозиція
 • ~ restraint = межа споживчого бюджету
 • ~ set = множина можливостей споживача
 • ~ simulation = моделювання бюджету
 • ~ statement = проект бюджету
 • ~ surplus = бюджетний надлишок • перевищення доходів над витратами • актив бюджету
 • to approve the ~ = затверджувати/затвердити бюджет • ухвалювати/ухвалити бюджет
 • to balance the ~ = збалансувати бюджет • ліквідувати дефіцит бюджету
 • to bring in the ~ = подавати/подати бюджет • подавати/подати на розгляд проект бюджету
 • to cut the ~ = зменшувати/зменшити бюджет
 • to decrease the ~ = зменшувати/зменшити бюджет
 • to do a ~ = готувати/підготувати бюджет
 • to draw up the ~ = укладати/укласти бюджет • готувати/підготувати бюджет
 • to increase the ~ = збільшувати/збільшити бюджет
 • to pass the ~ = затверджувати/затвердити бюджет
 • to plan a ~ = укладати/укласти план бюджету
 • to prepare the ~ = готувати/підготувати бюджет
 • to present the ~ = подавати/подати проект бюджету на розгляд
 • to reduce a ~ = зменшувати/зменшити бюджет
 • to set a ~ = визначати/визначити розмір бюджету
 • to submit the ~ = представляти/представити бюджет • подавати/подати на розгляд проект бюджету
 • cost ком., бухг. 1. pl витрати; затрати; видатки; кошти; 2. ціна; вартість; собівартість; актив
  1. сума грошей на купівлю, виробництво, утримання і т. д. товарів і надання послуг; ◆ витрати класифікуються: за функціями – витрати на виробництво, адміністрацію, фінансування тощо; за характером функціонального зв’язку з обсягом випуску продукції (output) чи діяльності – змінні (variable costs) і постійні витрати (fixed costs); за місцезнаходженням – витрати відділів, підвідділів, філіалів (subsidiary), підприємств та ін. структур чи підрозділів організації; 2. грошова вартість товару чи послуги
 • absorbed ~ = поглинуті витрати
 • accounting ~ = бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати
 • accrued ~s = нараховані витрати
 • acquisition ~ = первісна вартість • вартість придбання • купівельна ціна
 • actual ~ = фактичні витрати • фактична вартість • фактична собівартість
 • added ~ = додаткова вартість • додаткові витрати
 • adjusted historical ~ = уточнена вартість • перерахована вартість • вартість в поточних цінах
 • adjustment ~(s) = витрати регулювання
 • administration ~ = адміністративні витрати
 • advertising ~ = витрати на рекламу
 • aftershipment ~(s) = витрати після відправки вантажу
 • aggregate ~s = сукупні витрати
 • agreed ~ = договірна ціна
 • airfreight ~ = вартість авіафрахту
 • allocated ~s = розподільні витрати
 • allowable ~s = дозволені витрати
 • alternative ~ = альтернативні витрати
 • amortization ~s = амортизаційні витрати
 • amortized ~ = амортизована вартість
 • ancillary ~s = додаткові витрати
 • annual ~(s) = річні витрати
 • anticipated ~(s) = передбачені витрати
 • applied ~ = віднесені витрати • зараховані витрати
 • appraisal ~ = витрати на оцінку
 • arbitration ~s = арбітражні витрати
 • assembly ~s = вартість монтажу
 • assessed ~ = оцінена вартість
 • attributed ~s = витрати, перенесені на собівартість
 • average ~ (AC) = середня вартість • середня собівартість • середні витрати
 • average fixed ~ = середні постійні витрати • середні фіксовані витрати
 • average input ~ = середні витрати на ресурс
 • average resource ~ = середні витрати на ресурс
 • average total ~ = середні загальні витрати
 • average variable ~ = середні змінні витрати
 • avoidable ~s = витрати, яких можна уникнути
 • back order ~ = витрати за невиконане замовлення
 • basic ~ = первісна вартість • основні витрати
 • beforeshipment ~(s) = витрати до відправки вантажу
 • billed ~ = фактурна вартість
 • bond issue ~s = витрати на випуск облігації
 • book ~ = балансова вартість • первісна вартість
 • borrowing ~ = вартість позики • вартість кредиту
 • break-even ~s = витрати за критичним обсягом виробництва • витрати у точці беззбитковості
 • budgeted ~s = кошторисні витрати
 • burden ~s = накладні витрати
 • calculated ~s = обчислені витрати
 • capacity ~s = постійні витрати на розширення виробництва • витрати виробництва при повному використанні виробничих можливостей
 • capital ~(s) = капітальні витрати • витрати основного капіталу
 • capitalized ~ = вартість реального основного капіталу
 • carrying ~s = витрати зберігання запасів
 • changeover ~ = вартість переходу на іншу модель
 • clerical ~(s) = канцелярські витрати
 • collection ~s = витрати на інкасо
 • combined ~(s) = сукупні витрати
 • commercial ~(s) = торговельні витрати • комерційна вартість
 • committed ~ = вкладені витрати • призначені витрати • доручені витрати
 • common ~ = спільні витрати • побічні витрати • витрати спільного виробництва
 • comparative ~(s) = порівняльні витрати • відносні витрати
 • competitive ~s = конкурентні витрати
 • conditional ~ = умовна вартість
 • constant ~ = постійна вартість • постійні витрати • незмінні витрати
 • contract ~s = витрати на контракт
 • contractual ~s = витрати контракту
 • controllable ~s = регульовані витрати
 • conversion ~ = конверсійні витрати • собівартість конверсії
 • credit ~s = витрати на кредит
 • cumulative ~s = сукупні витрати
 • current ~s = поточні витрати
 • current outlay ~s = поточні витрати • витрати грошових засобів
 • current standard ~ = поточна норма витрат
 • cycle inventory ~(s) = витрати на періодичне поповнення запасів
 • decreasing ~s = витрати, що зменшуються • спадні витрати • витрати, що скорочуються
 • deductible ~(s) = витрати, які підлягають відрахуванню
 • deferred ~ = витрати майбутнього періоду • відстрочені витрати
 • delivery ~ = вартість доставки • витрати на доставку
 • departmental ~(s) = витрати відділу • цехові витрати
 • depleted ~ = залишкова вартість
 • depreciated ~ = амортизована вартість
 • depreciation ~(s) = амортизаційні витрати
 • designing ~(s) = витрати на проектування
 • development ~ = витрати на розробку
 • differential ~ = додаткові витрати
 • direct costs = прямі витрати
 • direct labour costs = ▷▷ direct labour
 • direct material cost = ▷▷ direct material
 • direct operating ~(s) = прямі операційні витрати
 • direct payroll ~(s) = виробнича заробітна плата • виробнича зарплата
 • discounted ~ = дисконтована вартість
 • discretionary ~ = довільні витрати
 • displacement ~ = витрати на зміну структури виробництва
 • distribution ~s = витрати збуту продукції • витрати на розподіл
 • economic ~s = економічні витрати • оптимальні витрати
 • employment cost = витрати на робочу силу
 • environmental ~(s) = витрати на охорону навколишнього середовища
 • equipment capital ~s = капітальні витрати на устаткування
 • estimated ~(s) = кошторисні витрати • кошторисна вартість • орієнтовна вартість • передбачені витрати
 • excess ~ = надмірна вартість • надмірні витрати
 • executory ~ = витрати на здійснення
 • exhibition ~s = виставкові витрати
 • expected ~s = передбачені витрати
 • expired ~s = витрати поточного періоду
 • explicit ~s = зовнішні витрати • явні витрати • фактичні витрати • грошові витрати
 • external ~s = зовнішні витрати
 • extra ~s = додаткові витрати
 • extraordinary ~s = надзвичайні витрати
 • fabrication ~ = вартість виготовлення
 • factor ~(s) = прямі витрати • витрати на фактори виробництва
 • factory ~s = виробничі витрати • виробнича собівартість • виробничі накладні витрати
 • final ~ = кінцева вартість
 • first ~ = фабрична ціна • собівартість
 • fixed costs = постійні витрати
 • flat ~ = собівартість
 • freight ~s = витрати на перевезення
 • full ~(s) = повні витрати
 • fuel ~s = витрати на пальне
 • function ~ = функціональна класифікація витрат
 • general ~s = загальні витрати
 • gross ~ = валова собівартість • гуртова собівартість
 • guaranteed ~(s) = гарантовані витрати • гарантована вартість
 • handling ~(s) = витрати на оброблення • вартість навантажувально-розвантажувальних робіт
 • hauling ~(s) = транспортні витрати
 • hidden ~s = приховані витрати
 • hiring ~s = витрати на наймання
 • historical cost = початкова вартість основних фондів; первісна вартість
 • hospitality ~s = представницькі витрати
 • hotel ~s = витрати на готель
 • hourly ~ = погодинні витрати
 • idle capacity ~s = непродуктивні витрати
 • idle time ~s = витрати з причин простою • витрати у зв’язку з неробочим періодом • витрати періоду бездіяльності
 • immediate ~s = безпосередні витрати
 • implicit ~s = внутрішні витрати • неявні витрати
 • imputed ~s = умовно нараховані витрати • ставлені витрати
 • incidental ~s = побічні витрати
 • increasing ~s = зростальні витрати • зростання видатків • дедалі більші витрати
 • incremental ~s = додаткові витрати • прирощені витрати
 • incremental energy ~s = додаткові витрати на енергію • прирощені витрати на енергію
 • incremental production ~s = додаткові виробничі витрати • прирощені витрати на виробництво
 • incurred ~s = зазнані витрати
 • indirect costs = непрямі витрати
 • indirect labour costs = ▷▷ indirect labour
 • indirect manufacturing costs = ▷▷ manufacturing overheads
 • indirect payroll ~s = нарахування на заробітну плату
 • indirect production ~s = накладні витрати виробництва
 • industrial ~(s) = промислові витрати
 • initial ~ = первісна вартість • початкові витрати
 • initial production ~ = первісна собівартість
 • input ~ = витрати на фактори виробництва
 • installation ~s = вартість монтажу • витрати на становлення • витрати на розташування
 • insurance ~ = витрати на страхування
 • intangible ~(s) = нематеріальні витрати
 • integrated ~ = сумарна вартість
 • inventoriable ~s = витрати виробництва • інвентаризована вартість • виробнича собівартість
 • inventory ~ = вартість товарно-матеріальних запасів
 • inventory acquisition ~s = витрати на придбання матеріалів
 • inventory holding ~ = витрати на зберігання запасів
 • investment ~s = витрати на капіталовкладення
 • invoice ~ = фактурна вартість
 • joint ~ = спільна вартість • спільні витрати
 • labour ~s = витрати на робочу силу • витрати на заробітну плату • витрати на зарплату
 • launching ~s = витрати на випуск виробу
 • layoff ~s = витрати, пов’язані зі звільненням персоналу
 • legal ~s = судові витрати
 • legitimate ~s = дозволені витрати
 • life cycle ~(s) = витрати за термін служби
 • liquidation ~ = ліквідаційна вартість
 • living ~s = прожиткові витрати • витрати на життя
 • loading ~s = вантажні витрати
 • loan ~ = вартість позики
 • long run ~ = довгострокові витрати
 • long run average ~ = довгострокові середні витрати
 • long run marginal ~ = довгострокові граничні витрати
 • long run total ~ = довгострокові загальні витрати
 • lot quantity ~(s) = витрати на виготовлення партії
 • lump sum ~(s) = одноразові витрати
 • maintenance ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати
 • managed ~ = регульовані витрати
 • managed fixed ~s = регульовані фіксовані витрати
 • management ~(s) = адміністративні витрати
 • management fixed ~s = адміністративні фіксовані витрати
 • manpower ~(s) = витрати на робочу силу
 • manufacturing ~s = виробничі витрати • виробнича собівартість
 • marginal ~s = гранична вартість • гранична собівартість • граничні витрати
 • marginal capital ~s = граничні витрати на використання капіталу
 • marginal factor ~(s) = граничні витрати, пов’язані із придбанням додаткового виробничого ресурсу
 • marginal industry ~s = галузеві граничні витрати
 • marginal input ~ = граничні витрати на ресурс
 • marginal labour ~ = граничні витрати на використання робочої сили • гранична вартість робочої сили
 • marginal private ~ = граничні приватні витрати • граничні індивідуальні витрати
 • marginal resource ~ = граничні витрати на ресурс • граничні ресурсні витрати
 • marginal social ~ = граничні суспільні витрати • граничні суспільні втрати
 • marginal unit ~s = граничні витрати на одиницю продукції
 • maritime ~s = витрати на морське транспортування
 • marketing ~(s) = витрати на збут
 • material ~s = матеріальні витрати • вартість матеріалу
 • merchandising ~s = витрати збуту • витрати на продаж і розповсюдження
 • minimum ~ = мінімальні витрати • мінімальна вартість
 • miscellaneous ~(s) = інші витрати
 • mixed ~ = змішані витрати • змішана вартість
 • negotiated ~ = договірна вартість
 • net ~ = чиста собівартість
 • nominal ~ = номінальна вартість
 • noncontrollable ~s = нерегульовані змінні витрати
 • nonmanufacturing ~(s) = невиробничі витрати
 • nonrecurring ~(s) = неперіодичні витрати
 • normal ~s = середня виробнича собівартість
 • normal pension ~ = середні витрати пенсійного плану
 • one-off ~s = одноразові витрати
 • operating ~s = операційні витрати
 • opportunity ~ = альтернативна вартість • альтернативні витрати
 • ordering ~s = витрати на виконання замовлення • вартість виконання замовлення
 • ordinary ~s = звичайні витрати
 • organizational ~s = організаційні витрати
 • original ~ = первісна вартість
 • outlay ~ = затратні кошти
 • out-of-pocket ~s = прямі витрати • дійсні витрати
 • output ~(s) = виробнича собівартість
 • overall ~ = повна вартість
 • overhead ~s = накладні витрати
 • overtime ~(s) = витрати на понаднормову роботу
 • packaging ~ = витрати на пакування • вартість пакування
 • past ~s = минулі витрати
 • past sunk ~s = безповоротні витрати
 • payroll ~(s) = вартість робочої сили • витрати на робочу силу
 • payroll fringe ~s = додаткові витрати на робочу силу
 • period ~s = витрати звітного періоду
 • planned ~(s) = плановані витрати
 • policy ~ = витрати на політику
 • pollution abatement ~(s) = витрати на охорону довкілля
 • postmanufacturing ~s = післявиробничі витрати
 • postponable ~(s) = витрати, які можуть бути відкладені
 • predetermined ~s = нормативні витрати • кошторисні витрати
 • premanufacturing ~s = довиробничі витрати
 • preparation ~(s) = витрати цехової підготовки виробництва
 • preproduction ~(s) = витрати підготовки виробництва
 • prime cost = основні витрати; собівартість
 • process ~(s) = виробничі витрати
 • processing ~s = витрати на перероблення • собівартість конверсії
 • procurement ~s = витрати на матеріально-технічне постачання
 • product cost = прямі витрати виробництва продукту; собівартість продукції
 • production cost = виробничі витрати; витрати на виробництво
 • programme ~ = вартість програми
 • progressive ~s = прогресивні витрати
 • project ~(s) = витрати проектування • витрати на розробляння нового продукту • витрати на здійснення проекту
 • projected ~s = заплановані витрати
 • publicity ~s = витрати на рекламу • представницькі витрати
 • purchase ~(s) = витрати на придбання
 • purchasing ~s = витрати на придбання
 • quality ~s = витрати на забезпечення якості
 • quality inspection ~s = витрати на перевіряння якості
 • quality related ~s = витрати, пов’язані з якістю • витрати на забезпечення рівня якості
 • real ~ = витрати виробництва в незмінних цінах • витрати виробництва в натуральному обчисленні • чиста вартість
 • realized ~(s) = фактичні витрати
 • recoverable ~ = амортизаційні витрати • залишкова вартість
 • recurring ~s = періодичні витрати
 • redistributed ~ = перерозподілені витрати
 • reduction ~s = витрати на зниження будь-чого
 • related ~s = непрямі витрати • змінні витрати • зв’язані витрати
 • relative ~ = відносна вартість
 • relevant ~s = витрати майбутнього періоду • актуальні витрати • відповідні витрати
 • removal ~s = витрати переміщення • витрати вивезення • витрати ліквідації
 • renewal ~ = витрати відновлення
 • reoperating ~(s) = витрати на перероблення
 • reorder ~ = вартість повторного замовлення
 • repair ~s = ремонтні витрати
 • replacement ~ = відновна вартість • вартість заміщення вибуття основного капіталу
 • replacement depreciation ~ = зношення, яке нараховане за відновною вартістю • амортизація в поточних цінах
 • replenishment ~ = вартість поповнення запасів
 • reproduction ~ = повна поновлена вартість
 • reservation ~s = витрати на попереднє замовлення
 • residual ~ = залишкова вартість
 • round-trip ~(s) = витрати на транспортування за круговим маршрутом
 • rising ~s = зростаючі видатки • зростання видатків • зростальні видатки • дедалі більші видатки
 • running ~s = виробничі витрати • поточні витрати • експлуатаційні витрати
 • salvage ~ = ліквідаційні витрати
 • scheduled ~s = плановані витрати
 • selling ~s = витрати реалізації • торговельні витрати
 • semi-variable ~s = частково змінні витрати • напівзмінні витрати
 • separable ~s = подільні витрати
 • service ~s = витрати на обслуговування
 • set-up ~s = витрати на налагодження
 • shadow ~s = приховані витрати
 • shelter ~s = складові витрати
 • shipping ~(s) = витрати на транспортування
 • shop ~ = цехова собівартість
 • social ~s = суспільні витрати
 • social marginal ~ = суспільні граничні витрати
 • sorting ~s = витрати на розсортування
 • specific ~ = спеціальна ціна • вартість конкретних виробів
 • spillover ~ = витрати переливу • побічні витрати
 • spiralling ~s = швидке зростання цін • різке зростання цін
 • spoilage ~s = витрати внаслідок псування продукції • витрати внаслідок браку
 • staff ~s = витрати на персонал
 • standard ~s = нормативні витрати • нормативна собівартість
 • standing ~s = постійні витрати
 • starting-and-stopping ~(s) = витрати, пов’язані із запуском виробництва і зупинкою
 • starting-load ~(s) = витрати підготовляння виробництва
 • start-up ~s = витрати підготовки виробництва • витрати, пов’язані із запуском
 • stock-holding ~ = вартість зберігання запасів
 • stocking ~ = вартість запасів
 • storage ~ = вартість зберігання запасів
 • sunk ~s = безповоротні витрати
 • supervision ~s = витрати на контроль • витрати на нагляд
 • supplementary ~s = додаткові витрати • побічні витрати • непрямі витрати
 • support ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати
 • tangible ~s = матеріальні витрати
 • target ~ = планована вартість • плановані витрати
 • tentative ~ = орієнтовна вартість • пробна вартість
 • total ~ = сукупні витрати • загальна собівартість • повна собівартість
 • total delay ~ = сукупні витрати на чекання
 • total external ~ = сукупні зовнішні витрати
 • total labour ~s = сукупні витрати на робочу силу
 • total private ~ = сукупні особисті витрати • сукупні індивідуальні витрати
 • total-revenue ~ = принцип зіставлення сукупного виторгу й сукупних витрат
 • total social ~ = сукупні суспільні витрати
 • total system ~ = сукупні витрати системи
 • total unit ~ = сукупні витрати на одиницю продукції
 • traceable ~ = витрати, які можна простежити
 • training ~ = витрати на навчання • вартість навчання
 • transaction ~s = трансакційні витрати
 • transfer ~s = витрати на транспортування
 • transhipment ~s = витрати на перевантаження
 • transport ~s = транспортні витрати
 • transportation ~s = транспортні витрати
 • travel ~s = дорожні витрати
 • treating ~s = витрати на перероблення
 • true ~ = справжня вартість
 • ultimate ~ = кінцева вартість
 • unabsorbed ~s = непоглинуті витрати • непокриті витрати
 • unamortized ~ = неамортизована частина вартості • чистий капітал
 • unavoidable ~s = необхідні витрати • постійні витрати
 • uncontrollable ~s = нерегульовані витрати
 • underwriting ~ = вартість підписки
 • unexpired ~s = витрати майбутніх періодів
 • unit ~s = витрати на одиницю продукції • питомі витрати • витрати виробництва на одиницю продукції • собівартість одиниці продукції
 • unit labour ~s = вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту • трудомісткість
 • unit operating ~s = операційні витрати на одиницю продукції
 • unit wage ~s = вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту
 • unloading ~s = витрати на розвантаження
 • unrecovered ~ = залишкова вартість
 • unscheduled ~s = понадплановані витрати
 • upkeep ~s = витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати • витрати на утримання
 • user ~s = витрати використання
 • variable ~s = змінні витрати
 • wage ~s = витрати на заробітну плату • витрати на зарплату
 • warehousing ~s = складські витрати
 • warranty ~s = витрати на гарантійне зобов’язання
 • weighted average ~ = середньозважена вартість
 • welfare ~s = соціально-культурні витрати
 • working ~s = експлуатаційні витрати • вартість оброблення
 • above ~ = вище від собівартості • вище від вартості
 • at ~ = за собівартість • за вартість
 • at any ~ = за будь-яку ціну
 • below ~ = нижче від собівартості • нижче від вартості
 • cost accountant = бухгалтер з обліку витрат виробництва
 • ~ accounting = виробничий облік
 • ~ allocation = розподіл витрат
 • ~ allocation base = база розподілу витрат
 • ~ analysis = аналіз витрат
 • ~ and freight (C and F) (CFR) (C & F) = вартість і фрахт
 • ~ and insurance (C and I) = вартість і страхування
 • ~ and price difference = різниця між собівартістю і ціною
 • ~ apportionment = постатейний розподіл витрат
 • ~ awareness = обізнаність з витратами
 • ~-benefit analysis = аналіз витрат і вигод • аналіз затрат і результатів
 • ~ burden = тягар витрат
 • ~ calculation = калькуляція витрат
 • cost centre = центр витрат
 • ~-centre accounting = виробничий облік • виробнича бухгалтерія
 • ~-centre variance = відхилення від нормативних витрат
 • ~ charged to = витрати, віднесені на
 • ~ classification = класифікація витрат
 • ~ clerk = обліковець витрат
 • ~ containment = стримування витрат
 • ~ control = контроль за рівнем витрат
 • ~ control account = контрольний рахунок витрат
 • ~ curve = крива витрат
 • ~ depletion allowance = податкова знижка на вичерпування природних ресурсів
 • ~ development = зростання собівартості
 • ~ distribution = розподіл витрат
 • ~ effectiveness = ефективність витрат • результативність витрат
 • ~ efficiency = економічна ефективність • ефективність витрат
 • ~ escalation = зростання витрат
 • ~ estimating = оцінка витрат • оцінка вартості
 • ~ factor = фактор витрат
 • ~ formula = формула обрахування витрат
 • ~free = безплатно
 • ~ function = функція витрат
 • ~ increase = зростання вартості
 • ~s incurred to date = витрати на поточну дату
 • ~, insurance, freight (CIF) = вартість, страхування, фрахт
 • ~, insurance, freight and commission (CIFC, CIF&C) = вартість, страхування, фрахт і комісія посередника
 • ~, insurance, freight and exchange (CIF&E) = вартість, страхування, фрахт включно з курсовою різницею
 • ~ method = методика калькуляції
 • ~ minimization = мінімізація витрат • мінімізація витрат виробництва • мінімізація собівартості
 • ~ of acquisition = вартість купівлі • вартість придбання
 • ~ of administration = адміністративні витрати
 • ~ of appraisal = витрати на оцінку
 • ~ of arbitration = вартість арбітражу • витрати на арбітраж
 • ~ of borrowing = кошти, пов’язані з позикою • вартість кредиту • позичковий процент
 • cost of capital = вартість капіталу
 • ~ of carriage = витрати перевезення
 • ~ of carrying inventory = витрати зберігання товарно-матеріальних запасів
 • ~ of delivery = витрати на доставку
 • ~ of demolition = вартість розформування
 • ~ of dismantling = вартість демонтажу
 • ~ of doing business = витрати експлуатації підприємства
 • ~ of equipment = вартість устаткування
 • ~ of equity = вартість акціонерного капіталу
 • ~ of financing = вартість фінансування • витрати фінансування
 • ~ of fixed capital = вартість основного капіталу
 • ~ of goods = вартість товару
 • ~ of goods manufactured = собівартість виробленої продукції
 • ~ of goods sold = собівартість реалізованих товарів
 • ~ of haulage = вартість транспортування
 • ~ of heating = вартість опалення
 • ~ of installation = вартість монтажу
 • ~ of insurance = вартість страхування
 • ~ of inventory = витрати на проведення інвентаризації
 • ~ of legal proceedings = вартість судового розгляду
 • ~ of living = прожитковий мінімум
 • ~-of-living adjustment (COLA) ~ = надбавка на подорожчання • поправка до заробітної плати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living allowance ~ = поправка (до заробітної плати) у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living bonus = поправка (до заробітної плати) у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
 • ~-of-living clause = захист індексації заробітної плати
 • ~-of-living index = індекс прожиткового мінімуму • індекс вартості життя
 • ~ of manufacture = вартість виробництва
 • ~ of materials consumed = вартість використаних матеріалів
 • ~ of an order = вартість замовлення
 • ~ of packaging = вартість пакування
 • ~ of product sold = вартість проданого товару
 • ~ of a project = вартість проекту
 • ~ of publication = вартість публікації
 • ~ of renting = вартість оренди
 • ~ of sales = собівартість реалізованих товарів
 • ~ of service = вартість обслуговування • вартість послуг
 • ~ of servicing = вартість обслуговування
 • ~ of tare = вартість тари
 • ~ of upkeep = вартість утримання
 • ~-plus = витрати плюс • витрати плюс фіксований прибуток
 • ~ price = ціна виробництва
 • ~ price estimate = оцінка ціни виробництва
 • ~-push inflation = інфляція, викликана зростанням витрат виробництва
 • ~ recovery = відшкодовування витрат виробництва
 • ~ structure = структура собівартості • структура витрат
 • ~ to the consumer = витрати споживача
 • ~ type = вид витрат
 • ~ unit = одиниця вартості
 • ~ value = величина витрат • собівартість • вартість витрат • первісна вартість
 • ~ variance = відхилення від нормативних витрат
 • free of ~ = безплатно
 • full-~ pricing = ціноутворення на основі повних витрат
 • incremental ~s of service = додаткові витрати на обслуговування
 • less ~s = за відрахуванням витрат
 • marginal ~(s) of acquisition = граничні витрати, пов’язані з придбанням додаткового виробничого ресурсу
 • marginal ~ of capital (MCC) = гранична вартість капіталу
 • marginal ~ of pollution abatement = граничні витрати на зменшення забруднення
 • net ~ of purchases = чисті витрати на закупівлю
 • next to ~ = майже за собівартістю
 • on~s = накладні витрати • побічні видатки • непрямі витрати
 • opportunity ~ of capital = альтернативна вартість капіталу
 • research and development (R&D) ~s = витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи
 • to absorb ~s = покривати/покрити витрати
 • to assess ~s = оцінювати/оцінити витрати
 • to award ~s against somebody = присуджувати/присудити комусь судові видатки
 • to bear ~s = переносити/перенести видатки
 • to calculate ~s = підраховувати/підрахувати витрати • калькулювати видатки
 • to cover ~s = покривати/покрити видатки
 • to cover the ~ = покривати/покрити вартість
 • to curtail ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to cut down on ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to cut production ~s = знижувати/знизити собівартість продукції
 • to decrease ~s = зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати
 • to defray the ~s = оплачувати/оплатити витрати • оплачувати/оплатити видатки
 • to determine the ~ = оцінювати/оцінити вартість
 • to estimate ~s = оцінювати/оцінити видатки • оцінювати/оцінити витрати
 • to exceed the ~ = перевищувати/перевищити вартість
 • to increase ~s = підвищувати/підвищити вартість
 • to incur ~s = понести видатки
 • to itemize ~s = розподіляти/розподілити витрати
 • to keep down ~s = стримувати/стримати витрати
 • to meet ~s = покривати/покрити витрати • покривати/покрити вартість
 • to offset the ~s = відшкодовувати/відшкодувати витрати
 • to recoup ~s = відшкодовувати/відшкодувати витрати
 • to recover ~s = стягувати/стягнути витрати • покривати/покрити видатки
 • to reduce ~s = зменшувати/зменшити витрати • зменшувати/зменшити видатки
 • to refund the ~ = повертати/повернути витрати • повертати/повернути вартість
 • to revise the ~ = переглядати/переглянути вартість
 • to save ~s = занижувати/знизити витрати • економити на витратах
 • to share the ~ = розділяти/розділити витрати
 • to work out the ~ = обраховувати/обрахувати витрати
 • to write off capital ~s = списувати/списати капітальні витрати
 • under ~ = нижче від собівартості • нижче від вартості
 • tariff (trf) 1. n под. тариф; мито; a тарифний; митний; 2. прейскурант; 3. тарифний збірник
  1. вид непрямого податку (indirect tax), який накладається на імпортовані або часом на експортовані товари чи послуги; ◆ тарифи стягуються з метою захисту національної економіки від закордонної конкуренції, таким способом забезпечуючи, напр., зайнятість (employment2) (захисний тариф (protective tariff)) або збільшення доходів (revenue1) як джерела фінансування державних видатків тощо; 2. довідник ставок, у якому визначаються ціни на різні види товарів і послуг; 3. опубліковані норми із зазначенням тарифних ставок і класифікації вантажів
 • ad valorem ~ = тариф від заявленої ціни
 • agency ~ = агентський тариф
 • agricultural ~ = митний тариф на сільськогосподарські продукти
 • all-in ~ = універсальний тариф • єдиний тариф
 • alternative ~ = альтернативний тариф
 • autonomous ~ = автономний тариф
 • basic ~ = основний тариф
 • basing ~ = твердий тариф • прейскурант твердих тарифних ставок
 • blanket ~ = єдиний тариф
 • bulk ~ = гуртовий тариф
 • cargo ~ = вантажний тариф
 • class ~ = прейскурант класних тарифів
 • commercial ~ = комерційний тариф
 • compound ~ = змішаний тариф
 • consolidated ~ = загальний тариф
 • conventional ~ = конвенційний тариф • договірне мито
 • customs ~ = митний тариф
 • differential ~ = диференційний тариф • диференційне мито
 • discriminatory ~ = дискримінаційний тариф
 • discriminatory customs ~ = дискримінаційний митний тариф
 • double ~ = подвійний тариф
 • double-column ~ = двоколонний тариф
 • double-rate ~ = подвійна тарифна ставка
 • export ~ = експортний тариф
 • flat-rate ~ = простий тариф
 • flexible ~ = гнучкий тариф
 • foreign ~ = митний тариф іноземної держави
 • freight ~ = прейскурант товарних тарифних ставок • вантажний тариф
 • general ~ = простий тариф
 • goods ~ = товарний тариф
 • government ~ = державний тариф
 • graduated ~ = прогресивний тариф • диференційний тариф • ступінчастий тариф
 • import ~ = імпортний тариф
 • international ~ = міжнародний тариф
 • invisible ~ = невидимий тариф
 • joint ~ = збірник (прейскурант) єдиних тарифів
 • maximum ~ = максимальний тариф
 • mileage ~ = прейскурант покілометрових тарифів
 • minimum ~ = мінімальний тариф
 • mixed ~ = змішаний тариф
 • multilinear ~ = багатоколонний тариф • складний тариф
 • multiple ~ = система множинних тарифів
 • nonprohibitive ~ = незаборонний тариф
 • off-peak ~ = мінімальні тарифні ставки
 • passenger ~ = прейскурант пасажирських тарифних ставок
 • penalty ~ = каральний тариф • каральні мита
 • peril-point ~ = тариф «небезпечної точки» (коли обсяг імпорту загрожує конкурентоспроможності вітчизняних товарів)
 • postal ~ = поштовий тариф
 • preferential ~ (P. T.) = пільговий тариф
 • prohibitive ~ = заборонний тариф (при якому ціна імпортованого товару так підвищується, що робить його збут практично неможливим)
 • protective ~ = захисний тариф
 • reduced ~ = пільговий тариф
 • retaliatory ~ = каральний тариф
 • revenue ~ = фіскальний тариф
 • seasonal ~ = сезонний тариф
 • single ~ = простий тариф
 • single-column ~ = одноколонний тариф
 • single-schedule ~ = одноколонний тариф
 • sliding-scale ~ = ковзна шкала тарифних ставок
 • special ~ = особливий тариф
 • specific ~ = специфічний тариф • специфічне мито
 • state ~ = державний тариф
 • statutory ~ = встановлений законом тариф
 • step ~ = ступінчастий тариф
 • three-tier ~ = триярусний тариф
 • transit ~ = транзитний тариф
 • transport ~ = транспортний тариф
 • two-part ~ = двокомпонентний тариф
 • unilinear ~ = простий тариф • одноколонний тариф
 • zone ~ = зональний тариф
 • according to the ~ = відповідно до прейскуранта
 • as per ~ = за тарифом
 • ~ agreement = тарифна угода
 • ~ barrier = тарифний бар’єр
 • ~ ceiling = максимальне мито • гранична висота тарифу
 • ~ concession = митна пільга
 • ~ for carriage = тариф на перевезення
 • ~ for single consignments = тариф дрібних відправлень
 • ~ for tare carriage = тарний тариф • тариф для перевезення порожньої тари
 • ~ for the transit of goods = тариф на транзитні товари
 • ~ group = тарифна група
 • ~ heading = вид тарифу
 • ~ number = позиція в митному тарифі
 • ~ preference = пільговий тариф
 • ~ protection = тарифний захист
 • ~ quota = тарифна квота
 • ~ rate = тарифна ставка
 • ~ reduction = зниження тарифу
 • ~ regulations = тарифні правила
 • ~ union = митний союз
 • ~ wall = тарифна перешкода • тарифний бар’єр
 • ~ war = митна війна
 • ~ zone = тарифна зона • тарифний пояс
 • to abolish a ~ = скасовувати/скасувати тариф
 • to adapt a ~ = змінювати/змінити тариф
 • to apply a ~ = застосовувати/застосувати тариф
 • to change a ~ = змінювати/змінити тариф
 • to decrease a ~ = знижувати/знизити тариф
 • to impose a ~ = накладати/накласти тариф
 • to increase a ~ = збільшувати/збільшити тариф
 • to lift a ~ = піднімати/підняти тариф
 • to pay a ~ = оплачувати/оплатити тариф
 • to raise a ~ = збільшувати/збільшити тариф
 • to reduce a ~ = знижувати/знизити тариф
 • to terminate all ~ preferences = скасовувати/скасувати всі тарифні пільги
  ▲ tariff tax (444)
 • - Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

  aquatic водний, водяний
  a. ecoregion водний екорегіон
  a. ecosystem водна екосистема
  a. environment водне середовище (його якісний стан)
  a. habitat водносередовищне місцепроживання
  a. life водне життя
  a. nuisance species водні шкідливі біологічні види рослин [тварин]
  a. organisms водні організми, гідробіонти
  a. protection use водноохоронне водокористування (що забезпечує охорону водного об’єкта)
  a. specie водний біологічний вид рослин [тварин]
  a. toxicology водна токсикологія (вивчає вплив токсичних речовин на водні організми)
  a. vegetation control обмеження розвитку водної рослинності
  cutaway view частинний вид (рисунок)
  overview (і) загальний огляд; виднокіл, широкий вид; (д) оглядати, споглядати
  plan (і) план, діаграма; проєкт; намір; задум; (д) планувати; проєктувати; замишляти
  p.-view вид зверху
  shape (і) вигляд, форма; стан; тип; будова; вид; втілення; шаблон; (д) утворювати, робити; формувати; надавати форми
  sort (і) сорт; ґатунок; рід; вид; тип; (д) сортувати; добирати; перебирати
  species біол. вид; порода; різновид
  s. class клас [різновид] породи
  s. composition склад [композиція] породи [різновиду] (перелік [склад] і чисельність (кількість організмів) видів у місцевості)
  s. density густота породи [різновиду]
  s. differences in sensitivity міжвидові розбіжності; чутливість видова (кількісні і якісні особливості реагування на вплив отрути, що характерні для певного виду)
  s. diversity різноманітність порід [різновидів]
  s. evenness рівномірність породи [різновиду]
  s. frequency частота породи [різновиду] (відсоток пробної площі, де виявлено представника породи)
  s. profile профіль породи [різновиду]
  s. richness багатство [кількість] порід [різновидів]
  s. richness index показник багатства [корисного компоненту] породи [різновиду] (відношення корисного компоненту породи до суми корисних компонент усіх порід [різновидів])
  variety різноманітність; різновид(ність); сорт; вид; ґатунок

  - Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

  вид,~у view, style; (зовнішній) appearance, look; (форма) form, mode, shape; (різновидність, клас) species, genus; projection звз; overview, perspective, type ком
  аналоговий в. analogue form
  в. відмови failure mode
  в. збоку side elevation, side view, lateral view, end elevation; (на кресленику) end view drawing, profile drawing, side elevation drawing
  в. зверху top view, plan view
  в. коливань (oscillation) mode, vibration mode
  в. спереду front elevation, front view, face view; (на кресленику) (front) elevation drawing
  зовнішній в. (outward) appearance, aspect, surface
  незалежний в. коливань independent type of oscillations
  основний в. коливань dominant mode of oscillation, fundamental mode of oscillation
  цифровий в. digital form
  перехід,~ходу transition, junction, barrier елн; shift, transfer інф; (стрибком) jump; (до іншого режиму) crossover; (в іншу систему одиниць) conversion, translation
  безвипромінний п. nonradiative transition, radiationless transition
  безумовний п. unconditional jump, unconditional transfer
  вимушений енергетичний п. stimulated jump
  вимушений п. induced transition
  випромінювальний п. emitting transition, emission transition, radiative transition, radiative jump
  гомоструктурний п. homogeneous junction || homojunction
  горизонтальний п. lateral junction
  граничний п. boundary transition мат
  граничний фазовий п. boundary phase transition
  джозефсонівський п. Josephson barrier
  дипольний п. dipole transition
  екситон-магнонний п. exciton-magnon transition
  електронний п. electron(ic) transition
  електронно-дірковий п. p-n-junction
  емітерний п. emitter junction
  заборонений п. forbidden transition
  здвоєний п. tandem junction
  здійснений п. realized transfer
  зовнішній п. (в інший сегмент пам’яті) far jump інф
  ізолювальний п. insulation junction
  індукований енергетичний п. stimulated jump
  індукований фазовий п. induced phase transition, stimulated phase transition, forced phase transition
  інжектувальний п. injector junction
  йонно-імплантований п. ion-implanted junction, ion-bombardment junction
  каскадний п. cascade transition, successive transition
  квантовий п. quantum transition, quantum jump
  коаксіально-хвилевідний п. coaxial-waveguide junction, waveguide-to-coaxial adapter
  колективний п. collective transition фіз
  колекторний п. collector junction
  коливальний п. || коливний п. vibrational transition
  кольоровий п. colour transition тлб; colour blend інф
  конверсійний п. conversion junction
  лавинний п. avalanching junction
  лазерний п. laser transition, lasing transition
  логічний п. logical transition
  метамагнетний п. metmagnetic transition
  міжмережний п. internetwork crossing
  міжсегментний п. intersegment jump
  мінусовий п. negative jump
  можливий п. (віртуальний) virtual transition; (дискреційний) discretional transition, discretional step, discretional jump
  надвипромінювальний п. superradiant transition
  надтонкий п. hyperfine transition
  напівпровідниковий п. semiconductor junction
  необґрунтований п. groundless transition
  непродуктивний п. unproductive transition
  нескладний п. simple transition
  несприйнятливий п. insusceptible transition
  п. атома з верхнього рівня на метастабільний рівень excited-metastable level jump, excited-metastable state jump
  п. атома з нижчого на верхній енергетичний рівень ground-excited state transition, ground-excited state jump
  п. атома з одного енергетичного рівня на інший atom transition, atom jump
  п. без відбиттів reflectionless junction, non-reflecting junction
  п. верхнього заслону (польового транзистора) top gate junction
  п. від шару до шару layer-to-layer transition
  п. Джозефсона Josephson junction
  п. до підпрограми subroutine jump
  п. електрона electron transition
  п. емітер-база emitter-base junction
  п. з більшим підсиленням high-gain transition
  п. з випроміненням на інфрачервоній ділянці спектру infrared transition
  п. з випроміненням на ультрафіолетовій ділянці спектру ultraviolet transition
  п. з випроміненням у видимій ділянці спектру visible transition
  п. з донорного рівня на акцепторний donor-to-acceptor transition
  п. з поверненням linkage
  п. з прямим зміщенням forward-biased junction
  п. заслін-канал gate-(to-)channel junction
  п. заслону gate junction
  п. зі зворотним зміщенням reversed-biased junction
  п. колектор-база collector-base junction
  п. лазера laser junction
  п. метал-бар’єр-надпровідник metal-barrier-superconductor transition
  п. метал-напівпровідник metal-semiconductor junction, metal-semiconductor barrier
  п. метал-оксид metal-oxide barrier
  п. методом легування doped junction
  п. між лазерними станами transition between laser states
  п. між рівнем донора та валентною зоною donor-valency band
  п. між рівнями, створеними внутрішньокристаловим полем crystal-field induced transition
  п. на вищий рівень up-coming transition, transition to higher level
  п. на режим самонаведення homing activation
  п. нижнього заслону bottom gate junction
  п. Оже Auger transition
  п. помпування || п. нагнітання pump(ing) transition
  п. під час зіткнення частинок collision(al) transfer
  п. типу n-n n-n junction
  п. типу n-p n-p junction
  п. типу p-i-n p-i-n junction
  п. типу p-n p-n junction
  п. типу p-p p-p junction
  п. у разі переповнення overflow jump
  п. фази високої частоти radio-frequency phase transition || RF phase transition
  п. через критичну енергію transition through critical energy, crossing transition
  п., (що) виготовлений методом зміни швидкості зростання graded junction, rate-grown junction
  плавний p-n-p п. graded junction, gradient junction
  плавний кольоровий п. smooth colour transition, gradient colour
  плавний хвилевідний п. (waveguide) taper
  плоскопаралельний п. plane parallel junction
  площинний п. surface junction
  побічний п. branching transition
  повітрянокабельний п. overhead cable crossing
  поглинальний п. absorbing transition
  поступовий п. gradual transition
  прямий п. direct transition
  прямозміщений п. forward-biased junction
  спонтанний п. spontaneous transition
  стимульований п. stimulated transition
  стоковий п. drain junction
  стопний п. alloy(ed) junction
  стрибкоподібний п. на паразитний вид коливань moding
  сумнівний п. doubtful transition
  тактовий п. clock transition
  тандемний п. tandem junction
  тепловий п. thermal transition
  технологічний п. machining step, manufacturing step, operating step
  точковий п. point-contact junction
  узгоджений п. matched transition
  умовний п. conditional jump
  унікальний п. unique transition
  фазоімпульсний п. phase-pulse transition
  феродисторсійний фазовий п. ferrodistortive phase transition
  фотодисоціативний п. photodissociative transition
  циклічний п. cyclical transition

  - Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

  вид, -ду = aspect
  • в. дієсло́ва = aspect of the verb
  • багатокра́тний (ітерати́вний) в. = (re)iterative aspect
  • доко́наний в. = perfective aspect
  • інхоати́вний в. = inchoative aspect
  • катего́рія в-ду = category of the aspect
  • недоко́наний в. = imperfective aspect
  • однокра́тний в. = momentary aspect
  • систе́ма в-дів = system of aspects
  • термінати́вний (остато́чний, грани́чний) в. = terminative aspect
  • трива́лий в. = durative/continuous aspect
  • ультрамиттє́вий в. = punctual/momentaneous/ = instantaneous aspect
  дистрибути́вний = distributive
  • д-на двоїна́ = distributive dual number
  • д-на множина́ = distributive plurality
  • д-на однина́ = distributive singular/singularity
  • д-на фо́рмула = distributive formula
  • д-не вжива́ння грамати́чного числа́ = distributive use of the grammatical number
  • д-не зна́чення = distributive meaning
  • д. ана́ліз = distributive analysis
  • д. вид = distributive aspect
  • д. ме́тод = distributive method
  • д. сполу́чник = distributive conjunction
  • д. числі́вник = distributive numeral
  дієслі́вний = verbal
  • актуа́льність д-ної ді́ї = topicality of the verbal action
  • багатокра́тність (повто́рюваність) д-ної ді́ї = repetitiveness of the verbal action
  • безособо́ві д-ні фо́рми = impersonal forms of the verb
  • детерміно́ваність д-ної ді́ї = determinancy of the verbal action
  • д-на вале́нтність = valency of the verb
  • д-на ді́я = verbal action
  • д-на констру́кція = verbal construction
  • д-на напівзв’я́зка = verbal semi-copula
  • д-на осно́ва = verbal stem
  • д-на полівале́нтність = verbal polyvalency
  • д-на фо́рма = verbal form
  • д-не керува́ння = verbal government
  • д-не озна́чення = verbal attribute
  • д. вид = verbal aspect
  • д. дода́ток = verbal complement
  • д. іме́нник = verbal noun
  • д. при́судок = verbal predicate
  • д. спо́сіб = mood of the verb
  • д. стан = voice of the verb
  • д-ні дода́тки = complements of the verb
  • особо́ві д-ні фо́рми = personal forms of the verb
  • пере́біг д-ної ді́ї = course of verbal action
  • про́ста́ д-на фо́рма = simple form of the verb
  • систе́ма д-них форм = system of verbal forms
  • складна́ д-на фо́рма = composed form of the verb
  • спо́сіб (рід) д-ної ді́ї = mood (type) of verbal action
  • фа́зовість д-ної ді́ї = phase character of verbal action
  дієсло́во, -ва = verb
  • абстра́ктне д. = abstract verb
  • акти́вний стан д-ва = active voice of the verb
  • апозити́вне д. = appositive verb
  • атемати́чне (нетемати́чне) д. = athematic verb
  • афекти́вне д. = affective verb
  • багатокра́тне д. = iterative verb
  • безоб’є́ктне д. = intransitive verb
  • безособо́ва фо́рма д-ва = impersonal form of the verb
  • безособо́ве д. = impersonal verb
  • вале́нтність д-ва = valency of the verb
  • вид д-ва = aspect of the verb
  • відіменне́ д. = denominal verb
  • взає́мно-зворо́тне д. = reciprocal verb
  • власне зворо́тне д. = reflexive verb
  • двовале́нтні д-ва = two-valence verbs
  • двовидове́ д. = biaspectual verb
  • декомпоно́ване д. = decomposed verb
  • деномінати́вне д. = denominative verb
  • детерміно́ване (озна́чене) д. = determinate (modified) verb
  • дистрибути́вне д. = distributive verb
  • дієвідмі́на д-ва = conjugation of the verb
  • д.-зв’я́зка = linking/copular verb
  • д.-напівзв’я́зка = semi-copular verb
  • д. ді́ї = verb of action
  • д. доко́наного ви́ду (перфекти́вне д.) = perfective verb
  • д. момента́льної ді́ї = verb of instantaneous action (instantaneous verb)
  • д. недоко́наного ви́ду (імперфекти́вне д.) = imperfective verb
  • д. ру́ху = verb of movement
  • д. ста́ну = verb of state
  • д. трива́лої ді́ї (дурати́вне д.) = durative verb
  • допомі́жне́ д. = auxiliary/helper verb
  • зворо́тне (рефлекси́вне) д. = reflexive verb
  • зворо́тне д. ста́ну = reflexive verb of state
  • зворо́тно-неперехідне́ д. = reflexive intransitive verb
  • з’є́днувальне д. = copulative verb
  • зна́чення д-ва = meaning of the verb
  • іменна́ фо́рма д-ва = substantival form of the verb
  • імперфе́ктне д. = imperfective verb
  • інгреси́вне (почина́льне) д. = ingressive verb
  • інхоати́вне д. = inchoative (inceptive) verb
  • ітерати́вне д. = iterative (frequentative) verb
  • каузати́вне д. = causative verb
  • кваліфікати́вне зна́чення д-ва = qualificative meaning of the verb
  • кла́си д-лів = verb classes
  • медіа́льне д. = medial verb
  • медіа́льний стан д-ва = medial position of the verb
  • мода́льне д. = modal verb
  • невідмі́нювана фо́рма д-ва = unconjugated form of the verb
  • недетерміно́ване (неозна́чене) д. = indeterminate (unmodified) verb
  • незворо́тне д. = irreflexive verb
  • неконгруе́нтна фо́рма д-ва = incongruent form of the verb
  • неозна́чена фо́рма д-ва = indefinite form of the verb
  • неособо́ва паси́вна фо́рма д-ва = impersonal passive form of the verb
  • неперехідне́ (інтранзити́вне) д. = intransitive verb
  • непо́вні д-ва = defective verbs
  • неповнозна́чне д. = auxiliary/helper verb
  • нерегуля́рне (непра́вильне) д. = irregular verb
  • об’є́ктне д. = complementary verb
  • одновале́нтні д-ва = univalent verbs
  • одновидове́ д. = single-aspectual verb
  • одновидове́ д. доко́наного виду = single-aspectual perfective verb
  • одновидове́ д. недоко́наного виду = single-aspectual imperfective verb
  • однокра́тне д. = momentaneous verb
  • описо́ва паси́вна фо́рма д-ва = descriptive passive form of the verb
  • осно́ва д-ва = stem of the verb
  • особо́ва фо́рма д-ва = personal form of the verb
  • особо́ве д. = personal verb
  • перехідне́ (транзити́вне) д. = transitive verb
  • по́вні д-ва = complete verb
  • повнозна́чне д. = finite verb
  • пості́йне зворо́тне д. = permanent reflexive verb
  • регуля́рне (пра́вильне) д. = regular verb
  • редуко́ване д. = reduced verb
  • редунда́нтне д. = redundant verb
  • рід д-ва = gender of the verb
  • семікопуляти́вне д. = semi-copulative verb
  • складне́ д. = compound verb
  • спо́сіб д-ва = mood of the verb
  • стан д-ва = voice of the verb
  • стати́вне д. = stative verb
  • суб’є́ктне д. = subjective verb
  • темати́чне д. = thematic verb
  • термінати́вне д. = terminative verb
  • тривале́нтні д-ва = three-valence verbs
  • фактити́вне д. = factitive verb
  • фініти́вне (заверша́льне) д. = finitive verb
  • фо́рми д-ва = forms of the verb
  • фреквентати́вне д. = frequentative verb
  • час д-ва = tense of the verb
  доко́наний = perfect, perfective див. перфекти́вний
  • д-на ді́я = perfect action
  • д-не дієсло́во = perfective verb
  • д. вид = perfective aspect
  недоко́наний = imperfective див. імперфекти́вний
  • н. вид = imperfective aspect
  функціона́льний = functional
  • ф-на грама́тика = functional grammar
  • ф-на диференціа́ція = functional differenciation
  • ф-на лінгві́стика = functional linguistics
  • ф-на моне́ма = functional moneme
  • ф-на сема́нтика = functional semantics
  • ф-на стилі́стика = functional stylistics
  • ф-на структу́ра = functional structure
  • ф-на транспози́ція = functional transposition
  • ф-не заба́рвлення = functional colouration/colouring
  • ф-не наванта́ження фоне́м = functional load of phonemes
  • ф-не протиста́влення = functional opposition
  • ф-не розшарува́ння мо́ви = functional stratification of language
  • ф-не сло́во = functional word
  • ф. вид = functional aspect
  • ф. жанр = functional genre
  • ф. си́нтаксис = functional syntax
  • ф. стиль = functional style