Знайдено 13 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «варіянт» на інших ресурсах:

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

abridgment 1. скоро́чування//‌скоро́чення (тексту; процедури) 2. скоро́чений текст; скоро́чений варія́нт 3. скоро́чене видання́
[ə'brɪdʒmənt]
alternative 1. варія́нт (to – чогось); альтернати́ва (to – до чогось) □ to have an ~ ма́ти ви́бір (між кількома варіянтами); to have no ~ не ма́ти ви́бору 2. альтернати́вний; іна́кший; відмі́нний (від) 3. запасни́й, резе́рвний
[ɔːl'tɜːnətɪv, ɒːl'tɜːrnət̬ɪv]
admissible ~ = прийня́тна альтернати́ва
feasible ~ = прийня́тна альтернати́ва
Fredholm ~ = Фредго́льмова альтернати́ва
copy 1. ко́пія || копіюва́ти//‌скопіюва́ти 2. примі́рник 3. ві́дби́ток 4. репродукува́ти//‌зрепродукува́ти, розмно́жувати//‌розмно́жити 5. передруко́вувати//‌передрукува́ти
['kɒpi, 'kɑːpi]
advance ~ = спро́бний [сигна́льний] примі́рник
authorized ~ = атестаці́йна ко́пія (еталона тощо)
backup ~ (комп.) резе́рвна ко́пія
black-and-white ~ = чо́рно-бі́лий ві́дби́ток
camera-ready ~ = фоторепродуко́вний ві́дби́ток
carbon ~ = перебивна́ ко́пія
certified ~ = засві́дчена ко́пія
clean ~ = чистови́к, чистови́й примі́рник
collated ~ 1. ко́пія, переві́рена за оригіна́льним те́кстом 2. багатосторі́нкова ко́пія у пра́вильному поря́дку сторіно́к
color ~ = кольоро́вий ві́дби́ток
color-separated ~ = кольороподі́лений ві́дби́ток
complimentary ~ = подарунко́вий [да́рчий] примі́рник
compulsory ~ = обов’язко́вий примі́рник
contact ~ = конта́ктовий ві́дби́ток
deep ~ (комп.) глибо́ка ко́пія (з усіма об’єктами, що на них є посилання)
disk ~ = ко́пія ди́ску
dummy ~ = маке́т видання́
editorial ~ = примі́рник до ві́дгуку
fair ~ = чистови́к, чистови́й примі́рник
draft ~ = черне́тка, черне́тковий варія́нт
enlarged ~ = збі́льшена ко́пія
extra ~ = додатко́вий [понадкомпле́ктний] примі́рник
hard ~ = ви́друкувана [документа́льна, тверда́] ко́пія
master ~ = оригіна́л, основни́й примі́рник
mirror ~ = дзерка́льний ві́дби́ток
monochrome ~ = одноко́лірний [монохро́мний] ві́дби́ток
multichrome ~ = багатоко́лірний ві́дби́ток
negative ~ = неґати́вний ві́дби́ток
photographic ~ = фотоко́пія
positive ~ = позити́вний ві́дби́ток
preprint ~ = сигна́льний примі́рник
proof ~ = коректу́рний примі́рник
prototype ~ = оригіна́л-маке́т
reduced ~ = зме́ншена ко́пія
rough ~ = черне́тка, черне́тковий варія́нт
sample ~ = спро́бний примі́рник
scanned ~ = заскано́вана ко́пія
sharp ~ = чітки́й ві́дби́ток
smeared ~ = розми́тий [розпли́вчастий] ві́дби́ток
soft ~ = неви́друкувана ко́пія
traced ~ = скалько́вана ко́пія
tracing-paper ~ = ві́дби́ток на плі́вці
xerographic ~ = ксероко́пія
generation 1. ґенерува́ння//‌зґенерува́ння 2. поро́джування//‌поро́дження || поро́джувальний 3. спричиня́ння//‌спричи́нення 4. тво́рення/‌утво́рювання//‌утво́рення || утво́рювальний 5. виробля́ння//‌ви́роблення; формува́ння//‌сформува́ння 6. поколі́ння, ґенера́ція || ґенераці́йний 7. варія́нт (вдосконалений)
[ˌdʒεnə'reɪʃn]
~ of charge carriers = ґенерува́ння носії́в заря́ду
~ of nucleons = поколі́ння [ґенера́ція] нукло́нів
address ~ = формува́ння адре́си
computer ~ = поколі́ння [ґенера́ція] комп’ю́терів
continuous ~ = непере́рвне ґенерува́ння
data ~ = ґенерува́ння да́них
defect ~ = утво́рювання дефе́ктів (by moving dislocations – через рух дислокацій)
dust ~ = порохоутво́рювання [пилоутво́рювання], утво́рювання по́роху [пилу]
eddy ~ = вихороутво́рювання, утво́рювання ви́хорів
electromagnetic ~ = електромагне́тне ґенерува́ння
energy ~ = виробля́ння [ґенерува́ння] ене́ргії
field ~ = ґенерува́ння по́ля
first ~ = пе́рше поколі́ння, пе́рша ґенера́ція
frequency ~ = ґенерува́ння частоти́
function ~ = ґенерува́ння фу́нкції
harmonic ~ = ґенерува́ння гармо́нік
heat ~ = виробля́ння тепла́
image ~ = формува́ння о́бразу/зобра́ження
impurity ~ = утво́рювання до́мішок
microwave ~ = ґенерува́ння мікрохви́ль
neutron ~ = поколі́ння [ґенера́ція] нейтро́нів
noise ~ = ґенерува́ння шу́му; утво́рювання зава́д
nonlinear ~ = неліні́йне ґенерува́ння
nuclear electric power ~ = виробля́ння електроене́ргії на АЕС
parametric ~ = параметри́чне ґенерува́ння
phonon ~ = ґенерува́ння фоно́нів
power ~ = виробля́ння електроене́ргії
pulse ~ = ґенерува́ння і́мпульсів
random-number ~ = ґенерува́ння випадко́вих чи́сел
second ~ = дру́ге поколі́ння, дру́га ґенера́ція
secondary ~ = втори́нне ґенерува́ння
second-harmonic ~ = ґенерува́ння дру́гої гармо́ніки
spectrum ~ = ґенерува́ння спе́ктру
spurious ~ = парази́тне ґенерува́ння
steam ~ = виробля́ння (водяної) па́ри
system ~ = ґенерува́ння (операці́йної) систе́ми
vapor ~ = випароутво́рювання
wave ~ = ґенерува́ння хвиль
modification 1. модифіка́ція, модифікува́ння//‌змодифікува́ння || модифікаці́йний, модифікува́льний 2. варія́нт || варія́нтний 3. видозмі́нювання//‌видозмі́нення; (видо)змі́на
[ˌmɒdɪfɪ'keɪʃn, ˌmɑːd-]
~ of gravity at small accelerations = [MOND] модифіка́ція ґравіта́ції за мали́х пришви́дшень
allotropic ~ = алотро́п, алотро́пна модифіка́ція
amorphous ~ = амо́рфна модифіка́ція
crystal ~ = модифіка́ція криста́лу
enantiomorphic ~ = енантіомо́рф, енантіомо́рфна модифіка́ція
film ~ = модифіка́ція плі́вок
polymorphic ~ = полімо́рф, полімо́рфна модифіка́ція
Otto ~ = модифіка́ція О́то
option 1. ви́бір; варія́нт; альтернати́ва 2. змо́га вибира́ти 3. (комп.) о́пція, елеме́нт ви́бору || опці́йний
['ɒpʃn, 'ɑːpʃn]
proof 1. (завершена процедура) дове́дення 2. до́каз □ without ~ бездо́казний, бездоказо́вий 3. арґумента́ція || арґументаці́йний 4. гра́нка, ві́дби́ток (до коректури) 5. (мн.) коректу́ра □ to read the ~s виправля́ти коректу́ру 6. (фот.) спро́бний зні́мок 7. тривки́й (against – до); захи́щений (against – від) || надава́ти//‌нада́ти три́вкости [захисни́х власти́востей тощо] (against – до, щодо) □ ~ against overload захи́щений від наднаванта́ги 8. непрони́кний; непроби́вний || унепрони́кнювати//‌унепрони́книти, надава́ти//‌нада́ти непрони́кности
[pruːf]
~ by contradiction = дове́дення від супроти́вного
~ by induction = дове́дення за інду́кцією [ме́тодом математи́чної інду́кції]
~ by reductio ad absurdum = дове́дення від супроти́вного
~ of existence = дове́дення існува́ння
~ of necessity = дове́дення необхі́дности [неодмі́нности]
~ of sufficiency = дове́дення доста́тности
~ of a theorem = дове́дення теоре́ми
~ of uniqueness = дове́дення єди́ности
alternative ~ = варія́нт дове́дення; і́нше дове́дення
analytic ~ = аналіти́чне дове́дення
completeness ~ = дове́дення повноти́
conclusive ~ = переко́нливий до́каз
consistency ~ = дове́дення несупере́чливости
consistent ~ = послідо́вне [вну́трішньо несупере́чливе] дове́дення
constructive ~ = конструкти́вне дове́дення (of existence – існування)
deductive ~ = дедукти́вне дове́дення
direct ~ = пряме́ дове́дення
formal ~ = форма́льне дове́дення
galley ~ = гра́нка
inconsistent ~ = непослідо́вне [вну́трішньо супере́чливе] дове́дення
independence ~ = дове́дення незале́жности
indirect ~ = непряме́ дове́дення
inductive ~ = дове́дення за інду́кцією [ме́тодом математи́чної інду́кції]
infallible ~ = неспросто́вний до́каз
irrefutable ~ = неспросто́вний до́каз
logical ~ = логі́чне дове́дення
nonconstructive ~ = неконструкти́вне дове́дення (of existence – існування)
nondeducibility ~ = дове́дення неви́відности
page ~s = коректу́ра
rigorous ~ = стро́ге дове́дення
synthetic ~ = синтети́чне дове́дення
visible ~ = нао́чний до́каз
theor|y тео́рія
['θɪəri, 'θiːəri]
~ of characteristics = тео́рія характери́стик
~ of combinations = комбінато́рика
~ of diamagnetism = тео́рія діямагнети́зму
~ of double refraction = тео́рія двозало́млювання
~ of equations = тео́рія рівня́нь
~ of errors = тео́рія по́хибок
~ of ferromagnetism = тео́рія феромагнети́зму
~ of functions = тео́рія фу́нкцій
~ of gravity = тео́рія ґравіта́ції
~ of invariants = тео́рія інварія́нтів
~ of light = тео́рія сві́тла
~ of machines = тео́рія маши́нних механі́змів [механі́змів маши́н, маши́н і механі́змів]
~ of matter = (structure) тео́рія мате́рії
~ of measurement = тео́рія мі́ряння [вимі́рювання]
~ of metals = тео́рія мета́лів
~ of nuclear forces = тео́рія ядро́вих/я́дерних сил
~ of observations = тео́рія спостеріга́ння
~ of phase transitions = тео́рія фа́зових перехо́дів
~ of semiconductors = тео́рія напівпровідникі́в
~ of queues = тео́рія черг
~ of types = тео́рія ти́пів
~ of valuations = тео́рія норм
abstract ~ = абстра́ктна тео́рія
accretion ~ = (астр.) акреці́йна тео́рія
action at a distance ~ = тео́рія далекоді́ї
additive ideal ~ = адити́вна тео́рія ідеа́лів
adiabatic perturbation ~ = адіяба́тна тео́рія збу́рень
advanced ~ = 1. розви́нена тео́рія 2. суча́сна [нові́тня] тео́рія
age ~ = тео́рія ві́ку нейтро́нів
algebraic field ~ = алґебри́чна тео́рія по́ля
algebraic number ~ = алґебри́чна тео́рія чи́сел
alternative ~ = варія́нт тео́рії, альтернати́вна тео́рія
analytic(al) ~ = аналіти́чна тео́рія
analytic function ~ = тео́рія аналіти́чних фу́нкцій
analytic number ~ = аналіти́чна тео́рія чи́сел
approximate ~ = набли́жена тео́рія
asymptotic ~ = асимптоти́чна тео́рія
atomic ~ = а́томна [атомісти́чна] тео́рія
atomic structure ~ = тео́рія будо́ви а́тома
automata ~ = тео́рія автома́тів
axiomatic ~ = аксіо́мна [аксіомати́чна] тео́рія
axiomatic field ~ = аксіо́мна [аксіомати́чна] тео́рія по́ля
band ~ of solids = зо́нна тео́рія твердо́го ті́ла
BCS [Bardeen-Cooper-Schrieffer] ~ = БКШ тео́рія, тео́рія Ба́рдина-Ку́пера-Шри́фера
bifurcation ~ = тео́рія біфурка́цій
big bang ~ = тео́рія вели́кого ви́буху
Bloch ~ = Бло́хова тео́рія
boundary-layer ~ = тео́рія межови́х шарі́в
Breit-Wigner ~ = тео́рія Бра́йта-Ві́ґнера
canonical quantum field ~ = каноні́чна ква́нтова тео́рія по́ля
cascade ~ = каска́дова тео́рія
catastrophe ~ = тео́рія катастро́ф
Chapman-Enskog ~ = тео́рія Че́пмена-Е́нскоґа
circuit ~ = тео́рія електри́чних схем
classical ~ = класи́чна тео́рія
classical conductivity ~ = класи́чна тео́рія прові́дности
classical field ~ = класи́чна тео́рія по́ля
closed ~ = за́мкнена тео́рія
collision ~ = тео́рія зі́ткнень
combinatorial ~ = комбінато́рика
communication ~ = тео́рія зв’язку́
compatible —ies = згі́дні тео́рії
complete ~ = заве́ршена [по́вна] тео́рія
compound-nucleus ~ = тео́рія промі́жно́го ядра́ [компа́унд-ядра́]
conductivity ~ = тео́рія прові́дности
conformal field ~ = конфо́рмна тео́рія по́ля
consistent ~ = послідо́вна [несупере́члива] тео́рія
constructive field ~ = конструкти́вна тео́рія по́ля
continuous random walk ~ = тео́рія непере́рвних випадко́вих блука́нь
contradictory ~ = супере́члива тео́рія
control ~ = тео́рія керува́ння
conventional ~ = традиці́йна [загальновідо́ма] тео́рія
corpuscular ~ of light = корпускуля́рна [Нью́тонова] тео́рія сві́тла
coupled-channel ~ = тео́рія зв’я́заних кана́лів
covariant ~ = коварія́нтна тео́рія
creep ~ = тео́рія по́взкости
crystal-field ~ = тео́рія кристалі́чного по́ля
conservation of vector currents [CVC] ~ = тео́рія збере́ження ве́кторних стру́мів
deductive ~ = дедукти́вна тео́рія
density-wave ~ (астр.) тео́рія хвиль густини́ [сти́ску]
descriptive set ~ = дескрипти́вна тео́рія множи́н
detailed ~ = дета́льна [деталізо́вана] тео́рія
diagrammatic perturbation ~ = діягра́мна тео́рія збу́рень
diffraction ~ = тео́рія дифра́кції
diffusion ~ = 1. тео́рія дифу́зії 2. дифузі́йна тео́рія (напівпровідників)
dilaton gravity ~ = дилато́нна тео́рія ґравіта́ції
dimension ~ = тео́рія розмі́рностей
diode ~ = діо́дна тео́рія (напівпровідників)
dislocation ~ = тео́рія дислока́цій
disorder-field ~ = тео́рія по́ля ро́зладу
dispersion ~ = дисперсі́йна тео́рія, тео́рія дисперсі́йних рівня́нь [співвідно́шень]
dissociaton ~ = тео́рія дисоція́ції
distorted-wave ~ = тео́рія (з)деформо́ваних [спотво́рених] хвиль
domain ~ = (тт) доме́нна тео́рія
double gauge ~ = двокалібрува́льна тео́рія
dynamical ~ = динамі́чна тео́рія
effective-range ~ = тео́рія ефекти́вного ра́діуса
Einstein ~ = Айншта́йнова тео́рія
elastic ~ = тео́рія пру́жности
electric circuit ~ = тео́рія електри́чних схем
electromagnetic ~ of light = електромагне́тна [Ма́ксвелова] тео́рія сві́тла
electron ~ of metals = електро́нна тео́рія мета́лів
electronic ~ of valence = електро́нна тео́рія вале́нтности
electroweak ~ = тео́рія електрослабко́ї взаємоді́ї
elementary ~ = елемента́рна тео́рія
elementary number ~ = 1. елемента́рна тео́рія чи́сел 2. елемента́рна аритме́тика
empirical ~ = емпіри́чна теорія
ergodic ~ = ергоди́чна тео́рія
erroneous ~ = помилко́ва тео́рія
error ~ = тео́рія по́хибок
exact ~ = то́чна тео́рія
extended ~ = узага́льнена тео́рія
Fermi ~ = тео́рія Фе́рмі
few-body ~ = тео́рія си́стем кілько́х части́нок (не більше чотирьох)
field ~ = тео́рія по́ля
film ~ = тео́рія межови́х шарі́в
first-order ~ = тео́рія в пе́ршому поря́дку [набли́женні]
fission ~ = тео́рія по́ділу/ді́лення ядра́
fluctuation ~ = тео́рія флюктуа́цій
fluid ~ = тео́рія пли́нів; гідродинамі́чна тео́рія (зокрема плазми)
formal ~ = форма́льна тео́рія
formalized ~ = формалізо́вана тео́рія
free-electron ~ of metals = електро́нна тео́рія мета́лів
function ~ = тео́рія фу́нкцій
fundamental ~фундамента́льна тео́рія
game ~ = тео́рія і́гор
gamma transport ~ = тео́рія перено́шення га́мма-промі́ння
gas-dynamics ~ = теорети́чна газодина́міка
gas-kinetic ~ = кінети́чна тео́рія га́зів
gauge ~ = калібрува́льна тео́рія
gauge-invariant field ~ = каліброінварія́нтна тео́рія по́ля
general quantum field ~ = зага́льна ква́нтова тео́рія по́ля
general relativity ~ = зага́льна тео́рія відно́сности
generalized ~ = узага́льнена тео́рія
generally-accepted ~ = загальнови́знана тео́рія
geometric field ~ = геометри́чна тео́рія по́ля
geometric number ~ = геометри́чна тео́рія чи́сел
global ~ = глоба́льна тео́рія
grand unified [grand unification] (field) ~ = [GUT] тео́рія вели́кого об’є́днання
graph ~ = тео́рія гра́фів
gravitational-field ~ = тео́рія ґравіта́ці́йного по́ля
gravity ~ = тео́рія ґравіта́ції
group ~ = тео́рія груп
Hamilton(ian) ~ = Га́міл(ь)тонова тео́рія
heat transport ~ = тео́рія теплоперено́шення [теплоперене́сення]
heuristic ~ = евристи́чна тео́рія
homology ~ = тео́рія гомоло́гій
homotopy ~ = тео́рія гомото́пій
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна тео́рія
ideal ~ = тео́рія ідеа́лів
ideal fluid ~ = тео́рія ідеа́льного пли́ну
ideal gas ~ = тео́рія ідеа́льного га́зу
ideal plasma ~ = тео́рія ідеа́льної пла́зми
imperfection ~ = тео́рія дефе́ктів (у кристалах)
improved ~ = покра́щена [доопрацьо́вана, уто́чнена] тео́рія
incompatible —ies = незгі́дні тео́рії
inconsistent ~ = непослідо́вна тео́рія
infantile ~ = недоопрацьо́вана [недоскона́ла] тео́рія
information ~ = тео́рія інформа́ції
intermediate-coupling ~ = тео́рія промі́жно́го зв’язку́
invariant ~ = тео́рія інварія́нтів
inverse scattering ~ = обе́рнена зада́ча розсі́ювання [розсі́яння]
kinetic ~ = кінети́чна тео́рія
Lagrangian ~ = Лаґра́нжова тео́рія
Langevin ~ = Ланжеве́нова тео́рія
language ~ = (матем.) тео́рія мов
lattice ~ = (матем.) тео́рія ґра́ток [ла́тиць, структу́р]
lattice field ~ = ґратко́ва тео́рія по́ля, тео́рія по́ля на ґра́тці
lattice-gauge ~ = ґратко́ва калібрува́льна тео́рія, калібрува́льна тео́рія на ґра́тці
least-work ~ = тео́рія мініма́льної ді́ї
Lorentz-invariant ~ = ло́ренц-інварія́нтна тео́рія
ligand field ~ = тео́рія по́ля ліґа́ндів
limit equilibrium ~ = тео́рія грани́чної рівнова́ги
linear ~ = ліні́йна тео́рія
linearized ~ = лінеаризо́вана тео́рія
local ~ = лока́льна тео́рія
macroscopic ~ = макроскопі́чна тео́рія
magnetic ~ = тео́рія магнети́зму
many-body ~ = тео́рія си́стем багатьо́х части́нок, тео́рія багаточасти́нко́вих [багатоті́лових] систе́м; тео́рія багатьо́х тіл
mathematical ~ = математи́чна тео́рія
matrix ~ = тео́рія ма́триць
mean-field ~ = тео́рія сере́днього по́ля
measure ~ = тео́рія мір
mesoscopic ~ = мезоскопі́чна тео́рія
microscopic ~ = мікроскопі́чна тео́рія
model ~ = моде́льна тео́рія
model-complete ~ = моде́льно по́вна тео́рія
model-independent ~ = безмоде́льна [моделенезале́жна] тео́рія
modified ~ = змодифіко́вана [змі́нена] тео́рія
molecular ~ = молекуля́рна тео́рія
molecular-field ~ = тео́рія молекуля́рних полі́в
multigroup ~ = (яф) багатогрупова́ тео́рія (поведінки нейтронів)
neoclassical ~ = неокласи́чна тео́рія
network ~ = тео́рія мере́ж
neutron slowing-down ~ = тео́рія спові́льнювання нейтро́нів
neutron transport ~ = тео́рія перено́шення нейтро́нів
nongeometric field ~ = негеометри́чна тео́рія по́ля
nonlinear ~ = неліні́йна тео́рія
nonlinear field ~ = неліні́йна тео́рія по́ля
nonlocal ~ = нелока́льна тео́рія
nonlocal field ~ = нелока́льна тео́рія по́ля
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна тео́рія
nonrenormalized ~ = неперенормо́вана тео́рія
nonrenormalizable ~ = неперенормо́вна тео́рія
novel ~ = нові́тня тео́рія
nuclear ~ = тео́рія (а́томного) ядра́
nuclear matter ~ = тео́рія я́дерної/ядро́вої мате́рії [речовини́]
nuclear reaction ~ = тео́рія я́дерних/ядро́вих реа́кцій
nucleation ~ = (кф) тео́рія зародкува́ння
number ~ = 1. тео́рія чи́сел 2. аритме́тика [арифме́тика]
one-group ~ = (яф) одногрупова́ тео́рія (поведінки нейтронів)
one-particle ~ = одночасти́нко́ва тео́рія
operator ~ = тео́рія опера́торів
optimal control ~ = тео́рія оптима́льного керува́ння
optimization ~ = тео́рія оптиміза́ції
percolation ~ = тео́рія протіка́ння
perturbation ~ = тео́рія збу́рень
phenomenological ~ = феноменологі́чна тео́рія
physical ~ = фізи́чна тео́рія
planar gravity ~ = двови́мірна тео́рія ґравіта́ції
plasma ~ = тео́рія пла́зми
plasticity ~ = тео́рія пласти́чности
potential ~ = (матем.) тео́рія потенція́лів
probability ~ = тео́рія ймові́рностей
proof ~ = тео́рія дове́день
qualitative ~ = я́кісна тео́рія
quantitative ~ = кі́лькісна тео́рія
quantized field ~ = тео́рія кванто́ваних полі́в
quantum ~ = ква́нтова тео́рія
quantum field ~ = ква́нтова тео́рія по́ля
quantum ~ of light = ква́нтова електродина́міка
quantum ~ of measurement = ква́нтова тео́рія мі́ряння [вимі́рювання]
quantum ~ of nonlocal field = нелока́льна ква́нтова тео́рія по́ля
quantum ~ of spectra = ква́нтова тео́рія спе́ктрів
quantum ~ of valence = ква́нтова тео́рія вале́нтности
quasi-classical ~ = квазикласи́чна тео́рія
quasi-free-electron ~ = тео́рія квазиві́льних електро́нів (у металах)
quasi-linear ~ = квазиліні́йна тео́рія
queueing ~ = тео́рія черг
radiation ~ = тео́рія променюва́ння [випромі́нювання]
reactor ~ = тео́рія (ядерних) реа́кторів
reactor control ~ = тео́рія керува́ння (ядерним) реа́ктором
realistic ~ = реалісти́чна тео́рія
relativistic ~ = релятивісти́чна тео́рія
relativistic quantum ~ = релятивісти́чна ква́нтова тео́рія
relativity ~ = тео́рія відно́сности
renormalizable ~ = перенормо́вна тео́рія
renormalization ~ = тео́рія перенормува́нь
renormalized ~ = перенормо́вана тео́рія
renormalized-group ~ = тео́рія рено́рмгру́пи
representation ~ = тео́рія предста́влень
revised ~ = змодифіко́вана [змі́нена] тео́рія
rigorous ~ = стро́га тео́рія
ring ~ = тео́рія кі́лець
semiempirical ~ = напівемпіри́чна тео́рія
sampling ~ = тео́рія ви́бірок
scale-invariant ~ = масшта́бно інварія́нтна тео́рія
scattering ~ = тео́рія розсі́ювання [розсі́яння]
scattering-matrix ~ = тео́рія ма́триці розсі́ювання [розсі́яння]
second quantization ~ = тео́рія дру́гого [втори́нного] квантува́ння
second-quantized ~ = тео́рія дру́гого [втори́нного] квантува́ння
self-consistent ~ = самоузго́джена тео́рія
semiclassical ~ = квазикласи́чна [напівкласи́чна] тео́рія
semigroup ~ = (матем.) тео́рія напівгру́п
set ~ = тео́рія множи́н
shell ~ = тео́рія оболо́нок
short-range interaction ~ = тео́рія близькоді́ї
shower ~ = (каска́дова) тео́рія злив
similarity ~ = тео́рія поді́бности
simplified ~ = спро́щена тео́рія
S-matrix ~ = тео́рія ма́триці розсі́ювання
solid-state ~ = тео́рія твердо́го тіла
special relativity ~ = спеція́льна тео́рія відно́сности
spin-wave ~ = тео́рія спі́нових хвиль
stability ~ = тео́рія сті́йкости
statistical ~ = статисти́чна тео́рія
steady-state ~ = тео́рія стаціона́рного ста́ну все́світу
streamer ~ = тео́рія стри́мерів
strength ~ = тео́рія мі́цности
string ~ = тео́рія струн
strong-coupling ~ = тео́рія си́льного зв’язку́
superconductivity ~ = тео́рія надпрові́дности
superfluidity ~ = тео́рія надпли́нности
superunified ~ = тео́рія супероб’є́днання
superstring ~ = тео́рія суперстру́н
supersymmetry ~ = тео́рія суперсиме́трій [надсиме́трій]
superweak ~ = тео́рія надслабко́ї взаємоді́ї
symmetry ~ = тео́рія симе́трій
systems ~ = тео́рія систе́м
three-body ~ = див. three-particle ~
three-particle ~ = тео́рія трьох тіл [части́нок], тричасти́нко́ва тео́рія
transformation ~ = (матем.) тео́рія перетво́рень
translation-invariant ~ = трансляці́йно інварія́нтна тео́рія
transport ~ = тео́рія перено́шення
trichromatic ~ = (of vision) трико́лірна тео́рія (зору)
turbulence ~ = тео́рія турбуле́нтности
turbulent plasma ~ = тео́рія турбуле́нтної пла́зми
two-component neutrino ~ = тео́рія двокомпоне́нтного нейтри́на
two-dimensional gravity ~ = двови́мірна тео́рія ґравіта́ції
two-fluid ~ = 1. двопли́нова тео́рія (плазми) 2. двокомпоне́нтна тео́рія (рідинного гелію)
two-body ~ = див. two-particle ~
two-particle ~ = тео́рія двох тіл [части́нок], двочасти́нко́ва тео́рія
undecidable ~ = нерозв’я́зна тео́рія
unified ~ = узага́льнена [єди́на] тео́рія
unified field ~ = єди́на тео́рія по́ля
ubsubstantiated ~ = необґрунто́вана тео́рія
valence-bond ~ = тео́рія вале́нтного зв’язку́
variational ~ = варіяці́йна тео́рія
variational field ~ = варіяці́йна тео́рія по́ля
vibronic ~ = вібро́нна тео́рія
viscoelastic ~ = тео́рія в’язкопру́жности
wave ~ of light = хвильова́ тео́рія сві́тла
weakly nonlinear ~ = слабконеліні́йна тео́рія
weakly-turbulent plasma ~ = тео́рія слабкотурбуле́нтної пла́зми
well-known ~ = загальновідо́ма тео́рія
variant 1. варія́нт; різно́вид || варія́нтний; різно́видний 2. відмі́нний; іна́кший 3. змі́нний, мінли́вий
['vεəriənt, 'vεr-]
version 1. варія́нт 2. ве́рсія
['vɜːʃn, 'vɜːrʒn]
~ of a theory = варія́нт тео́рії
abridged ~ = скоро́чений варія́нт
alternate ~ = і́нший [відмі́нний] варія́нт
draft ~ = черне́тковий варія́нт
improved ~ = покра́щений [вдоскона́лений] варія́нт
revised ~ = переро́блений варія́нт (статті тощо)
simplified ~ = спро́щений варія́нт

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

варія́нт (-у) 1. (відмінний від інших, один з багатьох) version; option 2. (можливий) possibility; (інший можливий) alternative 3. (замінник, еквівалент) equivalent 4. (модифікація) modification 5. (різновид) variation, variant
вдоскона́лений ~ = improved version
відмі́нний ~ = alternate version
~ дове́дення = alternative proof
доопрацьо́ваний ~ = (статті тощо) revised version
дублюва́льний ~ = backup version
і́нший ~ = alternate version
перегля́нутий ~ = див. перероблений ~
переро́блений ~ = (статті тощо) revised version
попере́дній ~ = previous version
скоро́чений ~ = abridg(e)ment, abridged version
спро́щений ~ = simplified version
~ тео́рії = version of a theory; alternative theory
черне́тковий ~ = rough copy; (амер.) draft version, (брит.) draught version

- Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет) Вгору

варія́нт [варіа́нт] (-та) m variation, variant, different reading.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

version версія; варіянт; переклад