Знайдено 64 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «вада» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

defect
I [ˈdiːfekt] n хи́ба, ва́да, ґа́ндж, ґа́нж, недолік, помилка, дога́на, прига́на, не́лад, непо́лад, пошкодження, недосконалість; психіч. забу́рення; рідше гань, щерб, щерби́на, зап. ска́за, діалект. швару́нок, з’яна́ (ззяна́), гальмо́; (в тканині) близно́ (блезно́, близна́, блезна́), сказ
    • birth defects — приро́джені ґа́нджі, роди́мі ва́ди
    • genetic defects — генетичні вади
    ‣ the property is free from defect — ця власність є бездоганною
II [diˈfekt] v 1. n тікати (в іншу країну, партію тощо), дезертувати; перейти, перекидатся, переметнутися (на сторону ворогів, в іншу партію тощо)
    ‣ he defected to the Soviet Union after the war — він втік у Радянський Союз після війни
[For many, immaturity is an ideal, not a defect. Mason Cooley. — Для багатьох молодість — це ідеал, а не вада. Мейсон Кулі.] Обговорення статті
downside [ˈdaʊnsaɪd] n
    1) недо́лік, мі́нус, негати́вна особли́вість (чогось загалом хорошого); ва́да, хи́ба, діал. ґа́ндж
    2) тенде́нція до зни́ження (особл. цін)
    • downside up —
    а) догори́ нога́ми, догори́ ко́ренем, шкере́берть
    б) безладно, в безладді, без ладу Обговорення статті
feather [ˈfeðə, амер. -(ə)r]
  1. n
    1) перо, пір’їна
    2) (feathers) пір’я
    3) порода, вид
    4) дрібничка, щось легеньке
    5) вада (щілина, тріщина), що нагадує перо (особл. в самоцвіті)
    6) тех. (feather key) напрямна плі́шка; шип, виступ, гребінь, ребро
    7) мор. бурун (від перископу підводного човна)
    • birds of a feather — одного пір’я птахи; одного поля ягоди
    • a feather in one’s cap — досягнення, предмет гордості
    • feather one’s (own) nest — нагріти руки, напхати кишеню
    • (as) light as a feather — легкий, як пір’їнка; невагомий
    • in fine/high feather — в гарному найстрої
    • ruffle someone’s feathers — роздратувати, розізлити когось
    ‣ two boys of the same feather — два хлопці однакового характеру
  2. v
    1) оперюватися, опернатіти; вкриватися пір’ям
    2) мор., спорт. розвертати (весло) плазом
    3) авіа. флюгувати гвинт (пропелер); вимикати двигуни під час льоту
    4) рухатися, пливти, як перо; легенько торкатися
    5) з’єднувати плішкою
    6) вкорочувати волосся Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

affliction [ɘˈflɪkʃ(ɘ)n] n
1. лихо, біда, страждання, горе;
  to bear up against ~ стійко переносити страждання;
2. прикрість, гіркота, жаль; скорбота;
  to be comforted in one’s ~ знайти розраду в горі;
3. хвороба, недуга; фізична вада; ◊
  the bread of ~ перен. важкий хліб.
besetting [bɪˈsetɪŋ] а що (постійно) тривожить (надокучає, переслідує);
  ~ temptation постійна спокуса;
  ~ sin головна вада.
blemish [ˈblemɪʃ] n
1. недолік, вада, хиба;
  a minor ~ незначний недолік;
  to find a ~ in smth знаходити недоліки в чомусь;
2. пляма, шрам;
3. тех. поверхневий порок;
4. ганьба, неслава;
  a name without ~ незаплямоване ім’я.
blur [blɜ:] n
1. пляма; ляпка;
2. помутніння, потемніння; розпливчастість;
3. невиразні обриси; щось невиразне;
4. порок, вада; пляма;
  a ~ on one’s honour пляма на чиїйсь честі;
  to cast a ~ upon smb’s reputation кинути пляму на чиюсь репутацію;
5. кін. нерізкість.
cardiac [ˈkɑ:dɪæk] a серцевий;
  ~ arrest зупинка серця;
  ~ defect вада серця;
  ~ dilatation розширення серця;
  ~ disease серцева хвороба;
  ~ infarction інфаркт міокарда;
  ~ valve серцевий клапан.
cockle3 [ˈkɒk(ɘ)l] n зморшка, складка; вада (на папері, матерії).
defect [dɪˈfekt, ˈdi:fekt] n
1. хиба, вада, дефект; недолік;
  a birth або congenital ~ природжена вада;
  a hearing ~ вада слуху;
  а speech ~ вада мови;
  a mental ~ розумова вада;
  а physical ~ фізична вада;
  a glaring ~ вада, що впадає в око;
  ~ of eyesight вада зору;
  ~ in pronunciation вада вимови;
2. недосконалість;
3. пошкодження;
  a ~ in the transmission пошкодження в передачі, в трансмісії;
  to correct a ~ усувати пошкодження.
deficiency [dɪˈfɪʃ(ɘ)nsɪ] n (pl deficiencies)
1. недостача; відсутність, брак, дефіцит (чогось);
  in ~ у недостатній кількості;
  vitamin ~ нестача, дефіцит вітамінів;
  ~ disease мед. авітаміноз;
2. недолік; вада; неповноцінність, недосконалість;
  hearing ~ вада слуху;
  mental ~ або ~ of intellect розумова відсталість;
  ~ of blood поганий склад крові.
demerit [di:ˈmerɪt] n вада; дефект; погана риса;
  merits and ~s чесноти (позитивні сторони) й недоліки.
disadvantage [ˌdɪsɘdˈvɑ:ntɪdʒ] n
1. невигода, невигідність, невигідне становище; несприятливі умови;
  a decided ~ безперечна, безсумнівна невигода;
  under ~s у несприятливих умовах;
  to be at a ~ бути у невигідному становищі;
  to place smb at a decided ~ ставити когось у невигідне становище;
  sometimes it’s a ~ to come first іноді невигідно прийти першим;
2. перешкода, завада;
3. незручність; несприятливість; шкідливість; збитковість;
  to buy smth to one’s ~ купити продати щось зі збитком для себе;
  to sell smth to one’s ~ продати щось зі збитком для себе;
4. недолік; вада;
  a great ~ великий недолік;
  a permanent ~ постійний недолік;
  a serious ~ серйозний недолік;
  this house has two ~s цей будинок має два недоліки; ◊
  poverty is no sin but a great ~ присл. не сором бути бідним, але ганьба соромитися бідності.
disfigurement [dɪsˈfɪgɘmɘnt] n
1. перекручення, спотворення;
2. фізична вада; потворність.
drawback [ˈdrɔ:bæk] n
1. перешкода;
2. хиба; вада;
3. поступка (в ціні).
failing [ˈfeɪlɪŋ] n
1. недостача;
2. слабість; хиба, вада, дефект.
fault [fɔ:lt] n
1. вада, дефект;
  to have ~ s мати вади;
2. промах, хиба, помилка;
  to correct a ~ виправляти, коригувати помилку;
  to overlook smb’s ~s не помічати, пропускати, недоглядіти чиєїсь помилки;
3. провина;
  a grievous ~ тяжка провина;
  to be at ~ помилятися;
  through smb’s ~ через чиюсь провину;
  through no ~ of smb’s не з чиєїсь провини;
  it is smb’s ~ that... хтось винний в тому, що...;
  whose ~ is it? чия це провина?;
4. тех. аварія, пошкодження; ◊
  a ~ confessed is half redressed визнання провини зменшує саму провину;
  a ~ once denied is twice committed присл. хто не визнає своєї провини, той винен двічі;
  ~s are thick where love is thin присл. там помічають багато недоліків, де мало люблять;
  to a ~ занадто;
  to find ~ (s) with smb, smth чіплятися до когось/чогось/бути незадоволеним кимсь/чимсь.
flaw1 [flɔ:] n
1. дефект; вада; брак;
  a fatal ~ згубна вада;
2. тріщина, пролом, щілина;
  a ~ in the argument вразливе місце в аргументації.
foible [ˈfɔɪb(ɘ)l] n уразливе місце; дефект, вада; слабість.
hole [hɘʋl] n
1. діра, дірка, отвір;
  a deep глибока діра;
  a ~ in a roof дірка в даху;
  ~s in one’s socks дірки в шкарпетках;
  ~s in one’s shoes дірки в черевиках;
  a ~ in the ice ополонка;
  to mend ~s in one’s, smb’s socks зашивати дірки в шкарпетках;
  to wear smth into ~s доносити щось до дірок;
2. лаз, проліз;
  a ~ in the fence лазівка в огорожі;
3. мор. пробоїна;
4. яма, ямка;
  а ~ in the road яма на дорозі;
  to bore a ~ свердлити яму;
  to dig a ~ копати яму;
  to fill in a ~ засипати яму;
5. нора;
  a mouse’s ~ мишача нора;
  a rat’s ~ щуряча нора;
6. вибоїна; западина;
7. проталина;
8. барліг, лігво;
9. хатинка, халупка;
10. розм. темна кімната (фотографа), фотолабораторія;
11. розм. скрутне (фінансове) становище;
12. недолік, вада; слабке місце; прогалина;
  to find ~s in to arguments помітити слабкі місця у твердженні;
13. амер. розм. невеличка затока, бухточка; ставок; глибоке місце в річці;
14. в’язниця; тюремна камера; карцер;
15. душник; канал (для повітря);
16. військ. сховище; щілина;
17. воронка (від снаряда);
18. вушко;
19. мет. раковина;
20. ав. повітряна яма;
21. рад. мертва зона;
22. шурф; свердловина;
2.3. фіз. електронна дірка;
24. зал. тунель;
25. друк. розм. місце в газеті, залишене для останніх вістей;
26. розм. шилінг; ◊
  a ~ in one’s coat заплямована репутація;
  like a rat in a ~ у безвихідному становищі;
  to find a ~ to creep out of знайти вихід (зі скрутної ситуації);
  to make a ~ in the water утопитися.
imperfection [ˌɪmpɘˈfekʃ(ɘ)n] n
1. недосконалість; неповнота;
2. недолік, дефект, вада;
  a slight ~ незначний недолік.
infirmity [ɪnˈfɜ:mɪtɪ] n (pl infirmities)
1. неміч; слабість, кволість;
  the ~ of old age стареча слабість;
2. невагомість, необґрунтованість (доказів тощо);
3. недолік, вада, порок;
4. слабовілля, слабохарактерність; моральна нестійкість.
let-down [ˈletdaʋn] n розм.
1. ослаблення; сповільнення;
2. занепад; погіршення;
3. недолік; вада; негативний бік;
4. розчарування;
5. обман;
6. ав. приземлення.
shortcoming [ˈʃɔ:tˌkʌmɪŋ] n
1. недолік, недосконалість; вада, дефект; слабке місце;
2. провина, недбалість; несумлінність;
3. недостача, дефіцит, брак (чогось);
4. зниження видобутку; зниження урожаю;
  a ~ of a crop недорід.

USAGE: See drawback.

sin [sɪn] n
1. гріх;
  deadly, mortal ~ смертний гріх;
  inexpiable ~ неспокутний гріх;
  original ~ первородний гріх;
  unforgivable, unpardonable ~ непробачний гріх;
  venial ~ пробачений гріх (зазвичай протиставляється смертному);
  to commit a ~ згрішити;
  to expiate a ~ скупити гріх;
  to forgive smb’s ~ відпустити чийсь гріх;
  to recant a ~ покаятися;
  it’s a ~ that her talents are being wasted вона грішить, не реалізуючи свої таланти;
  it’s a ~ to tell a lie грішно говорити неправду;
2. порок, вада, дефект;
  a besetting ~ невикорінна вада;
  the ~ of gluttony зажерливість;
3. провина, проступок;
4. помилка, похибка;
  it is a ~ against morals це порушення етикету, норм моралі; ◊
  in ~ у незаконному шлюбі, у гріху;
  like ~ шалено, безтямно.
smutch [smʌtʃ] n
1. брудна пляма; мазок;
2. перен. темна пляма, вада, порок;
3. легка ознака, слабка подоба (чогось); штрих;
4. сажа, бруд.
stigma [ˈstɪgmɘ] n (pl тж stigmata)
1. тавро ганьби; стигма;
  to attach a ~ to заплямувати (щось);
  a ~ attaches to ганьба лягає на;
  there is no ~ to being poor бідність – не вада;
2. пляма, болячка (на тілі);
3. pl мед. стигми, стигмати;
4. зоол. стигма;
5. бот. приймочка.
taint [teɪnt] n
1. пляма; порок; ганьба;
  ~ of dishonour пляма безчестя;
  ~ of bribery пляма хабарництва;
  free from ~ незаплямований;
2. зараза; зіпсованість; вада;
  moral ~ аморальність;
3. хвороба у прихованій стадії;
  there is a ~ of insanity in their family у їхньому роду спадкова психічна патологія;
4. наліт, присмак (чогось поганого);
  ~ of commercialism гендлярський, торгашеський дух;
  ~ of corruption елементи корупції;
  a book with no ~ of bias книга (написана) без тіні упередженості.
take-off [ˈteɪkˈɒf] n
1. розм. наслідування;
2. карикатура;
  a ~ on school карикатура на школу;
3. недолік, вада, дефект;
4. ав. зліт, старт, виліт;
  ~ distance злітна дистанція (з повітряною ділянкою);
  ~ runaway ав. злітно-посадочна смуга;
  ~ speed ав. злітна швидкість;
  vertical ~ вертикальний зліт;
  length of ~ довжина розбігу перед злетом;
5. спорт. штовхання, відштовхування;
  ~ ground, spot спорт. місце штовхання;
  ~ line спорт. лінія відштовхування при метанні;
6. спорт. планка (тж ~ board).
vice1 [vaɪs] n
1. порок; зло;
  a legalized ~ легалізоване зло;
2. недолік, вада, дефект; слабість;
  ~ of a style недосконалість стилю;
  ~s of drawing помилки у малюнку; слабість малюнка;
3. норов (у коня);
4. порок, слабкість;
  inherited ~ успадкований порок;
5. блазень, клоун;
6. тех. лещата; кліщі; затискний патрон; захват;
7. розм. (скор. від vice-president) віцепрезидент;
8. розм. (скор. від vice-chancellor) віцеканцлер;
9. заступник; намісник; виконувач обов’язків; ◊
  a ~ squad загін (поліції) для боротьби з проституцією тощо;
  ~s are learnt without a master присл. поганого легко навчитися.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

вад||а defect, shortcoming, blemish, fault, demerit, failing, vice;
головна ~а one’s besetting sin;
немає людини без ~и Homer sometimes nods/sleeps.
природжен||ий (про здібність, талант) inborn, innate; inbred, native; congenital, connate, connatural; (про людину) а born;
~ий оратор a born orator;
~ий розум innate/ native intelligence; розм. mother wit;
вада inborn defect.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

bug = [bʌg] 1. перебі́й, дефе́кт 2. по́ми́лка; зава́да, перешко́да, проф. жук (у програмі чи пристрої) // a ~ in the program ва́да (по́ми́лка, проф. жук) у програ́мі
• data ~
= по́ми́лка під час робо́ти з да́ними
• overload ~
= по́ми́лка че́рез переванта́ження
defect = ['di:fɛkt] 1. хи́ба, ва́да, дефе́кт 2. пошко́дження, пошко́да; неспра́вність
• angular ~
= кутови́й дефе́кт (трикутника)
• birth ~
= дефе́кт ви́готовлення
• critical ~
= небезпе́чний дефе́кт; крити́чне пошко́дження, крити́чна пошко́да
• design ~
= конструкти́вна ва́да (по́ми́лка)
• fault ~
= дефе́кт, що призво́дить до пошко́ди (пошко́дження)
• isoperimetric ~
= ізопериметри́чний дефе́кт
• relative ~
= відно́сний дефе́кт
• repairable ~
= усувни́й дефе́кт
disadvantage = [ˌdɪsəd'vɑ:ntɪdʒ] 1. ва́да 2. неви́гідне стано́вище; несприя́тлива обста́вина; незру́чність
drawback = ['drɔ:bæk] ва́да, хи́ба, недо́лік
error = ['ɛrə] 1. по́хибка 2. по́ми́лка 3. хи́ба, ва́да // by trial and ~ ме́тодом спроб і по́ми́лок; ~ due to по́ми́лка, зумо́влена (чимось); ~ in an equation по́ми́лка в рівня́нні, по́ми́лка у фо́рмулі; ~ in an estimate по́хибка оці́нки; ~ per digit по́хибка на ци́фру; within the experimental ~ в ме́жах експеримента́льної по́хибки
• ~ of measurement
= по́хибка вимі́рювання
• ~ of the method
= по́хибка ме́тоду
• ~ of observation
= по́хибка спостере́ження
• ~ of the solution
= по́хибка ро́зв’язку
• absolute ~
= абсолю́тна по́хибка
• accidental ~
= випадко́ва по́ми́лка
• accumulated ~
= накопи́чена (сума́рна) по́хибка
• accumulating ~
= накопи́чувальна по́хибка
• additive ~
= адити́вна по́хибка
• admissible ~
= прийня́тна по́хибка
• addressing ~
= по́ми́лка адреса́ції
• aggregate ~
= сума́рна по́хибка
• alignment ~
= 1. по́хибка центрува́ння 2. по́хибка юстува́ння
• altering ~
= нереґуля́рна по́хибка; нереґуля́рна (неповто́рювана) по́ми́лка
• analytical ~
= аналіти́чна по́ми́лка
• angle ~
= кутова́ по́хибка
• apparent ~
= очеви́дна по́ми́лка
• appreciable ~
= помі́тна (значна́) по́хибка
• approximation ~
= по́хибка апроксима́ції (набли́ження)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) по́ми́лка
• asymptotic ~
= асимптоти́чна по́хибка
• average ~
= сере́дня по́хибка
• bad-call format ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильний ви́клик
• bad-command ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильну кома́нду
• bad-unit ~
= по́ми́лка че́рез невідпові́дний при́стрій
• balanced ~
= симетри́чна (зрівнова́жена, скомпенсо́вана) по́хибка
• bias ~
= по́ми́лка змі́щення
• bias(ed) ~
= системати́чна по́хибка
• burst ~
= паке́т по́ми́лок
• calculation ~
= по́ми́лка обчи́слювання
• call ~
= по́ми́лка ви́клику
• checksum ~
= по́ми́лка в контро́льній су́мі
• common ~
= звича́йна (зви́чна, поши́рена, тривіа́льна) по́ми́лка
• compare ~
= по́ми́лка, ви́явлена під час порі́внювання
• compiler ~
= по́ми́лка компілюва́ння (транслюва́ння)
• computational ~
= по́ми́лка в розраху́нках
• computed ~
= обчи́слена по́хибка
• configuration ~
= по́ми́лка компонува́ння, по́ми́лка конфігурува́ння
• consistency ~
= по́ми́лка че́рез несумі́сність (форматів тощо)
• constructional ~
= 1. конструкці́йна ва́да 2. по́ми́лка монтажу́
• contributory ~
= вне́сена (зане́сена) по́ми́лка
• counting ~
= по́ми́лка в підраху́нку
• critical ~
= крити́чна по́ми́лка
• data ~
= по́ми́лка в да́них
• deletion ~
= по́ми́лка че́рез хи́бне ви́лучення (потрібного елемента)
• design ~
= по́ми́лка проєктува́ння, конструкти́вна ва́да
• detectable ~
= виявна́ по́ми́лка
• discretization ~
= по́хибка дискретиза́ції
• documentation ~
= по́ми́лка в документа́ції
• downward ~
= по́хибка в ме́нший бік
• estimated ~
= оці́нена (оці́нко́ва) по́хибка
• estimation ~
= по́ми́лка оці́нювання
• experimental ~
= 1. по́ми́лка експериме́нту 2. експеримента́льна по́хибка
• fatal ~
= неви́правна (фата́льна) по́ми́лка
• fatal hard ~
= неви́правна апара́тна по́ми́лка
• file ~
= по́ми́лка робо́ти з фа́йлами
• fixed ~
= систе́мна по́ми́лка
• framing ~
= по́ми́лка ка́дрової синхроніза́ції
• general ~
= по́ми́лка зага́льного хара́ктеру (що не залежить від мови програмування)
• graphics ~
= по́ми́лка графі́чної опера́ції
• gross ~
= гру́ба по́ми́лка
• handling ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильні ді́ї
• hard ~
= пості́йна по́ми́лка (через несправність чи несумісність апаратних засобів)
• hardware ~
= апара́тна по́ми́лка
• heap ~
= по́ми́лка сто́су; по́ми́лка до́ступу до сто́су
• human ~
= суб’єкти́вна по́ми́лка, по́ми́лка опера́тора
• human-factor ~
= по́ми́лка че́рез людськи́й фа́ктор
• identification ~
= по́ми́лка розпізнава́ння (впізнава́ння)
• inherited ~
= успадко́вана по́ми́лка
• input ~
= по́ми́лка вво́дження
• insertion ~
= хи́бна (помилко́ва) вста́вка
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення по́хибки
• intentional ~
= навми́сна по́ми́лка
• intermittent ~
= нереґуля́рна по́ми́лка
• interpolation ~
= по́хибка інтерполя́ції
• introduced ~
= вне́сена по́ми́лка
• irrecoverable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• isolated ~
= локалізо́вана по́ми́лка
• linearization ~
= по́хибка лінеаріза́ції
• logical ~
= логі́чна по́ми́лка
• machine ~
= маши́нна по́ми́лка; апара́тна по́ми́лка
• marginal ~
= марґіна́льна по́ми́лка; по́ми́лка че́рез ви́хід за ме́жі робо́чого режи́му
• mean ~
= сере́дня по́хибка
• mean-root-square ~
= середньоквадра́тний ві́дхил, середньоквадра́тна по́хибка
• measurement ~
= по́хибка вимі́рювання
• memory ~
= по́ми́лка па́м’яті
• meter ~
= по́хибка при́ладу
• metering ~
= по́хибка вимі́рювання
• minute ~
= невели́ка (незначна́) по́ми́лка (по́хибка)
• mismatch ~
= кіб. по́хибка незгі́дності
• missing-data ~
= по́ми́лка за бра́ком да́них
• misuse ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне пово́дження
• non-DOS disk ~
= по́ми́лка че́рез брак систе́много ди́ску
• no-paper ~
= по́ми́лка че́рез брак папе́ру
• not-ready ~
= по́ми́лка че́рез негото́вність до робо́ти
• overrun ~
= по́ми́лка че́рез переви́щення те́мпу (пересилання чи обчислювання)
• out-of-memory ~
= по́ми́лка че́рез неста́чу па́м’яті
• observational ~
= по́хибка спостере́ження
• permissible ~
= прийня́тна (допускна́) по́хибка
• pooled ~
= стат. сума́рна по́хибка
• program ~
= по́ми́лка в програ́мі
• propagated ~
= поши́рена (повто́рювана) по́ми́лка
• quiet ~
= випра́вна (незначна́) по́ми́лка
• random ~
= випадко́ва по́ми́лка
• read-fault ~
= по́ми́лка чита́ння
• reasonable ~
= прийня́тна по́хибка, по́хибка в розу́мних ме́жах
• recoverable ~
= випра́вна по́ми́лка
• recurrent ~
= системати́чна по́ми́лка
• regression ~
= по́хибка реґре́сії
• rejection ~
= по́ми́лка че́рез відкида́ння, ігнорува́ння, невизна́ння́ (правильного елемента)
• relative ~
= відно́сна по́хибка
• requirement ~
= по́ми́лка у ви́значенні техні́чних вимо́г
• resolution ~
= по́хибка вирізня́льної (розді́льної, розділо́вої) зда́тності
• response ~
= 1. стат. по́хибка спостере́ження 2. по́ми́лка ві́дгуку 3. по́ми́лка у ві́дповіді (під час обстежування)
• resultant ~
= вислідна́ (підсумко́ва) по́хибка
• round-off ~
= по́хибка заокру́глювання
• rounding ~
= по́хибка заокру́глювання
• runtime ~
= по́хибка пері́оду викона́ння
• sector-not-found ~
= по́ми́лка че́рез брак потрі́бного се́ктору
• seek ~
= по́ми́лка по́шуку
• severe ~
= серйо́зна по́ми́лка; вели́ка по́ми́лка
• simulation ~
= по́хибка моделюва́ння
• single ~
= поодино́ка по́хибка
• soft ~
= 1. випадко́вий збій 2. нешкідли́ва по́ми́лка
• software ~
= програмо́ва (со́фтова) по́ми́лка
• solid ~
= системати́чна (стійка́) по́ми́лка
• specification ~
= по́ми́лка в техні́чних умо́вах
• spelling ~
= ортографі́чна по́ми́лка
• squared ~
= квадра́т по́хибки
• standard ~
= середньоквадра́тна по́хибка
• substitution ~
= по́ми́лка замі́ни
• syntactic ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• syntax ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• system ~
= систе́мна по́ми́лка
• systematic ~
= системати́чна по́хибка
• technical ~
= техні́чна по́ми́лка (у розрахунку)
• timing ~
= по́ми́лка синхроніза́ції
• tolerated ~
= прийня́тна по́хибка
• typing ~
= друкува́льна по́ми́лка, по́ми́лка вво́дження клавіату́рою; по́ми́лка в ви́значенні ти́пу (даних)
• uncorrectable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• undetectable ~
= невия́вна по́ми́лка
• unrecoverable ~
= невипра́вна (неусувна́) по́ми́лка
• usage ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне чи невмі́ле (зле) користува́ння
• write ~
= збій за́пису
• write-protect ~
= по́ми́лка че́рез за́хист від запи́сування
flaw = [flɔ:] ва́да, дефе́кт, ґандж, слабке́ мі́сце
imperfection = [ˌɪmpə'fɛkʃn] 1. ва́да; дефе́кт 2. недоскона́лість
shortcoming = ['ʃɔ:tˌkʌmɪŋ] ва́да; дефе́кт; хи́ба; недо́лік
• current system ~s
= недо́ліки ная́вної систе́ми

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

bug дрібни́й техні́чний дефе́кт, дрібна́ ва́да, негара́зд; по́милка; (розм) жук, жучо́к, бу́льба, бульба́ся ■ a ~ in the program по́милка [жук] у програ́мі
[bʌg]
defect 1. (тт) дефе́кт || (що стосується дефекту) дефе́ктовий; (що має дефекти, пошкоджений) дефе́ктний 2. хи́ба, ва́да, ґандж
['diːfεkt]
~ of an analytic function = дефе́кт аналіти́чної фу́нкції
angular ~ = кутови́й дефе́кт (багатокутника)
anti-Schottki ~ = антишо́ткі дефе́кт
antisite ~ = антиву́зловий дефе́кт
antistructural ~ = антиструкту́рний дефе́кт
aperture ~ = аперту́рний дефе́кт
boojum ~ = буджу́м
bulk ~ = о́б’ємний дефе́кт
crystal ~ = дефе́кт (кристалі́чної) ґра́тки
curvature ~ = криви́нний дефе́кт, ви́кривлення (у плинному/рідинному кристалі)
dispersed ~s = розсі́яні дефе́кти
domain ~ = доме́нний дефе́кт
extended ~ = простя́гнений [ви́довжений] дефе́кт
external ~ = зо́внішній дефе́кт
extrinsic ~ = невласти́вий [невла́сний] дефе́кт (у напівпровіднику)
Frenkel ~ = Фре́нкелів дефе́кт
grain-boundary ~ = зернинномежови́й дефе́кт
heating-induced ~ = термодефе́кт
hedgehog ~ = їжа́к, їжакува́тий дефе́кт
intergrain ~ = міжзерни́нний дефе́кт
intermittent ~ = (техн.) мерехтли́ва ва́да [неспра́вність]
internal ~ = вну́трішній дефе́кт
intrinsic ~ = власти́вий [вла́сний] дефе́кт (у напівпровіднику)
intrinsic stoichiometric ~ = власти́вий [вла́сний] стехіометричний дефе́кт
intrinsic nonstoichiometric ~ = власти́вий [вла́сний] нестехіометричний дефе́кт
latent ~ = прихо́вана ва́да, прихо́ваний дефе́кт (виробу)
lattice ~ = дефе́кт (кристалі́чної) ґра́тки
line(‑like) ~ = ліні́йний дефе́кт
mass ~ = (яф) дефе́кт ма́си
migrating ~ = рухли́вий [міґрівни́й] дефе́кт
mobile ~ = рухли́вий [міґрівни́й] дефе́кт
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний дефе́кт
nonstoichiometric ~ = нестехіометри́чний дефе́кт
plane ~ = площи́нний [плана́рний] дефе́кт; зернинномежови́й дефе́кт
point ~ = точко́вий дефе́кт
primary ~ = перви́нний дефе́кт
quantum ~ = ква́нтовий дефе́кт
quenching ~ = гартови́й дефе́кт
radiation-induced ~ = радіяці́йний дефе́кт
Schottki ~ = дефе́кт Шо́ткі
secondary ~ = втори́нний дефе́кт
stoichiometric ~ = стехіометри́чний дефе́кт
substitutional ~ = дефе́кт заступа́ння [замі́щення]
subsurface ~ = підповерхне́вий дефе́кт
surface ~ = поверхне́вий дефе́кт
three-dimensional ~ = триви́мірний [о́б’є́мний] дефе́кт
topological ~ = топологі́чний дефе́кт
two-dimensional ~ = двови́мірний [площи́нний, плана́рний] дефе́кт
structural ~ = структу́рний дефе́кт
vacancy ~ = вакансі́йний дефе́кт
Volterra ~ = дефе́кт Вольте́ра
deficiency 1. неста́ча, недоста́тність; дефіци́т; брак, відсу́тність ■ in ~ у недоста́тній кі́лькості 2. (матем.) дефе́кт 3. ва́да, хи́ба
[dɪ'fɪʃnsi]
air ~ = неста́ча пові́тря
electron ~ = електронодефіци́тність
neutron ~ = нейтронодефіци́тність
oxygen ~ = дефіци́т [неста́ча] ки́сню
disadvantage 1. ва́да, хи́ба, негара́зд 2. неви́гідне стано́вище; незру́чність 3. несприя́тливі умо́ви
[ˌdɪsəd'vɑːntɪdʒ, -'væn-]
disfigurement 1. ва́да, дефе́кт, ґандж, спотво́рення 2. спотво́реність
[dɪs'fɪgəmənt, -'fɪgjər-]
error 1. по́ми́лка; по́хибка ■ by trial and ~ ме́тодом спроб та помило́к, емпіри́чно, емпіри́чним шляхо́м; to commit an ~ припусти́тися по́милки 2. хи́ба 3. (стат. тж) ві́дхил
['εrə, 'εrər]
~ in calculation = по́ми́лка обчи́слювання
~ of the first kind = (стат.) по́хибка пе́ршого ро́ду
~ of a method = по́хибка ме́тоду
~ of the second kind = (стат.) по́хибка дру́гого ро́ду
~ of timing = по́хибка визнача́ння моме́нтів ча́су
absolute ~ = абсолю́тна по́хибка
acceptable ~ = прийня́тна по́хибка
accidental ~ = випадко́ва по́милка
accumulated ~ = накопи́чена по́хибка
accumulative ~ = накопи́чувана по́хибка
actual ~ = факти́чна по́хибка
additive ~ = адити́вна по́хибка
adjustment ~ = по́хибка юстува́ння
admissible ~ = прийня́тна по́хибка
aggregate ~ = сума́рна (нагрома́джена) по́хибка
altering ~ = нереґуля́рна по́хибка
amplitude ~ = ампліту́дна по́хибка
angular ~ = кутова́ по́хибка
apparent ~ = позі́рна по́хибка
approximate ~ = прибли́зна по́хибка
approximation ~ = по́хибка набли́ження
arithmetic ~ = аритмети́чна по́ми́лка
associated ~ = супу́тня по́милка
azimuthal ~ = а́зимутна по́хибка
barometric ~ = барометри́чна по́правка
bias ~ = системати́чна по́хибка
burst ~ = паке́т помило́к
calculated ~ = обчи́слена по́хибка
calculation ~ = по́ми́лка обчи́слювання; по́хибка обчи́слювання
calibration ~ = по́хибка ґрадуюва́ння [калібрува́ння]
capital ~ = основна́ по́милка
centering ~ = по́хибка центрува́ння
collimation ~ = колімаці́йна по́хибка
combined ~ = сума́рна [вислідна́] по́хибка
common ~ = звича́йна [поши́рена] по́ми́лка
comparable ~s = порівня́нні по́хибки
comparison ~ = по́хибка порі́внювання
compensating ~s = 1. взаємокомпенсо́вні по́хибки 2. взаємоскомпенсо́вані по́хибки
compensated ~ = скомпенсо́вана по́хибка
component ~ = компоне́нта по́хибки, складова́ по́хибка
computation(al) ~ = 1. по́ми́лка обчи́слювання 2. по́хибка обчи́слювання
computed ~ = обчи́слена по́хибка
considerable ~ = значна́ [вели́ка] по́хибка
constructional ~ = конструкці́йна ва́да, по́ми́лка монтажу́
critical ~ = (комп.) крити́чна по́ми́лка
cumulative ~ = накопи́чувана по́хибка
data ~ = по́ми́лка да́них
design ~ = конструкти́вна ва́да, по́ми́лка проєктува́ння
detectable ~ = вия́вна по́ми́лка
detected ~ = ви́явлена по́ми́лка
dynamic ~ = динамі́чна по́хибка
elementary ~ = елемента́рна по́ми́лка
elevation(‑angle) ~ = по́хибка (визнача́ння) кута́ підне́сення
equipment-misuse ~ = по́ми́лка че́рез непра́вильне використа́ння апарату́ри
estimated ~ = оці́нена [оці́нко́ва] по́хибка
estimation ~ = 1. по́хибка оці́нювання [оці́нки] 2. по́ми́лка оці́нювання
excessive ~ = неприйня́тна [понаддопуско́ва] по́хибка
experiment(al) ~ = по́хибка до́сліду [експериме́нту], до́слідна [експеримента́льна] по́хибка
exposure ~ = експозиці́йна по́хи́бка
fatal ~ = невипра́вна по́ми́лка
fixed ~ = (комп.) систе́мна по́ми́лка
flagrant ~ = кричу́ща по́ми́лка
forecast ~ = по́ми́лка прогно́зу
gross ~ = 1. гру́ба по́ми́лка 2. вели́ка по́хибка
hard ~ = (комп.) пості́йна по́ми́лка
hardware ~ = (комп.) апара́тна по́ми́лка
hysteresis ~ = гістере́зна по́хибка
indication ~ = по́хибка по́казів (приладу)
individual ~ = окре́ма по́хибка
inherent ~ = притама́нна [неусувна́] по́хибка (даного приладу)
inherited ~ = (комп.) успадко́вана по́ми́лка (наслідок помилки у початкових даних)
initial ~ = вихідна́ по́хибка
insignificant ~ = незначна́ по́ми́лка [по́хибка]
instrument ~ = апара́тна [інструмента́льна] по́хибка, по́хибка (мі́рчого) при́ладу
intermittent ~ = нереґуля́рна по́хибка
interpolation ~ = інтерполяці́йна по́хибка
intolerable ~ = неприйня́тна по́хибка
introduced ~ = вне́сена по́хибка
ionospheric ~ = йоносфе́рна по́хибка
irrecoverable ~ = невипра́вна [фата́льна] по́ми́лка
limiting ~ = грани́чна по́хибка
literal ~ = друка́рська по́милка
logic ~ = логі́чна по́милка
long-term ~ = накопи́чена по́хибка
machine ~ = (комп.) комп’ю́терна [апара́тна] по́ми́лка
maximum ~ = максима́льна по́хибка
mean ~ = сере́дня по́хибка
mean-square ~ = середньоквадра́тна по́хибка
failing 1. ва́да, хи́ба; негара́зд 2. відмо́ва 3. забра́клий 4. за бра́ком (smth – чогось)
['feɪlɪŋ]
fault 1. ва́да, дефе́кт; негара́зд; пошко́да [пошко́дження]; неспра́вність 2. хи́ба; по́милка 3. відмо́ва; ава́рія 4. (геол.) ро́злам, ро́зри́в, зсув, скид (породи)
[fɔːlt, fɒːlt]
contact ~ = пору́шення конта́кту
detectable ~ = вия́вна ва́да
earthquake ~ = ро́злам [зсув] вна́слідок землетру́су
fold ~ = ро́злам скла́дки
geologic(al) ~ = геологі́чний зсув
image ~ = дефе́кт о́бразу/зобра́ження
irreparable ~ = неусувни́й дефе́кт, неусувна́ ва́да [пошко́да, неспра́вність]
latent ~ = прихо́вана пошко́да [неспра́вність]
minor ~ = дрібни́й дефе́кт
page ~ = неста́ча [брак] сторі́нки
primary ~ = перви́нна неспра́вність
reparable ~ = усувни́й дефе́кт, усувна́ ва́да [неспра́вність]
secondary ~ = втори́нна неспра́вність
stacking ~ = дефе́кт у́кладу [пако́вання], стру́ктурний дефе́кт (кристалу)
tectonic ~ = тектоні́чний ро́зри́в
flaw 1. дефе́кт || дефе́ктовий 2. ва́да, ґандж; негара́зд; слабке́ мі́сце 3. псува́ти//зіпсува́ти
[flɔː, flɒː]
artificial ~ = шту́чний дефе́кт
hidden ~ = прихо́ваний дефе́кт
internal ~ = вну́трішній дефе́кт
latent ~ = прихо́ваний дефе́кт
subsurface ~ = підповерхне́вий дефе́кт
surface ~ = поверхне́вий дефе́кт
imperfection 1. недоскона́лість 2. (тт) дефе́кт 3. ва́да, хи́ба, ґандж; негара́зд
[ˌɪmpə'fεkʃn, -pər'-]
~s in solids = дефе́кти у твердо́му ті́лі
lattice ~ = дефе́кт (кристалі́чної) ґра́тки
shortcoming ва́да; хи́ба; дефе́кт
['ʃɔːtˌkʌmɪŋ, 'ʃɔːrtˌ-]
vice II ва́да, ґандж
[vaɪs]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ва́д|а 1. imperfection; shortcoming; disadvantage; deficiency 2. (матеріялу, структурна) defect 3. (матеріялу, технологічна) flaw 4. (спотворення) disfigurement 5. (негаразд, несправність) fault ▪ з —ами (структурними) defective; (технологічними) flawed; (недосконалий) imperfect; (несправний) faulty 6. (дрібна помилка в програмі, комп.) bug ▪ вилуча́ти —и (зневаджувати) to debug
вия́вна ~ = detectable fault
конструкти́вна ~ = (помилка проєктування) design error
конструкці́йна ~ = (помилка монтажу) constructional error
мерехтли́ва ~ = intermittent defect
неусувна́ ~ = irreparable fault
прихо́вана ~ = (виробу) latent defect
усувна́ ~ = reparable fault

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ва́да (-ди) f fault, defect; vice, imperfection; damage, harm.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

вад||а ім. ж. defect, shortcoming, blemish, fault, demerit, failing, vice
головна ~а one’s besetting sin
~а титулу title defect; ¨ faults and flaws
немає людини без ~и no man is perfect.
дефект ім. ч. (вада) defect, flaw; (недосконалість) imperfection; (недолік, помилка, слабість, порочність, особл. політ. і ек.) vice; shortcoming
виявлений ~ detected/discovered defect
внутрішній ~ internal defect/flaw
значний ~ major/serious defect
зовнішній ~ external defect
локалізований ~ spot defect
поверхневий ~ surface defect
спадкоємний ~ hereditary defect
суттєвий (несуттєвий) ~ fundamental/important/serious (slight/small) defect
схований ~ hidden/latent flaw
уроджений ~ birth defect
~ заводу виготовлювача defect of the manufacturer, manufacturing defect
~ зору eye/sight defect
~ конструкції construction defect
~ мовлення speech defect
~и ринкового механізму gaps in the market mechanism
~ структури structural defect
~ у конструкції defect in design
виправляти/усувати ~ to eliminate/to rectify/to correct/to remedy a defect
виявляти ~ to bring out/to detect/to find a defect
відповідати за ~и to be responsible for defects
установлювати місце знаходження ~у to locate a defect
без ~ів flawless, defectless, free of/from defects
що має ~(и) faulty, with a fault, with faults/defects; ● див. тж. вада, недолік, несправність.
природжен||ий прикм. (про здібність, талант) inborn, innate; inbred, native; congenital, connate, connatural; (про людину) а born
~ий оратор a born orator
~ий розум innate/native intelligence; розм. mother wit
вада inborn defect.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

birth народження, роди, пологи; походження; джерело
b. defect хиба [вада, дефект‚ каліцтво] новонародженого
b. rate відсоток приросту населення; приріст населення
defect хиба, вада, дефект
d. action level [DAL] дозволена гранична межа [рівень] дефектів (напр., кількість комах чи волосинок на 100 г м’яса)
demerit хиба, вада, порок; вина, провина
fail не спромогтися, не досягти, не зробити, не вдаватися, не справджуватися; збанкрутувати; провалювати(ся) (на іспитах)failing (і) недолік, брак; вада, дефект; (пй) за відсутністю
fault (і) нехтування, провина, помилка; недолік, вада, дефект; тріщина (у земній корі)
f. tree діаграма подій [невдач]
flaw (і) вада, дефект; тріщина; (д) пошкоджувати(ся); псувати(ся)

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

вада (дрібна) bug інф; (дефект) defect, flaw; (похибка, помилка) error