Знайдено 5 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «бозон» на інших ресурсах:

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

boson = ['bəʊsɒn] бозо́н || бозо́нний

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

boson бозо́н || бозо́нний
['bəʊsɒn, 'boʊsɑːn]
charged ~ = заря́джений бозо́н
gauge ~ = калібрува́льний бозо́н
Goldstone ~ = Ґо́лдстоунів бозо́н
Higgs ~ = Гі́ґсів бозо́н
intermediate ~ = промі́жни́й бозо́н
leptoquark ~ = кварк-лепто́нний бозо́н
massless ~ = безма́совий бозо́н
neutral ~ = нейтра́льний бозо́н
pseudo-Goldstone ~ = псевдоґо́лдстоунів бозо́н
superheavy ~ = надважки́й бозо́н
vector ~ = ве́кторний бозо́н
weak ~ = промі́жни́й бозо́н
particle 1. части́нка || частинко́вий 2. матерія́льна то́чка
['pɑːtɪkl, 'pɑːrt̬ɪkl]
~ at rest = части́нка у ста́ні спо́ко́ю, нерухо́ма части́нка
~ bound within a nucleus = части́нка, зв’я́зана в ядрі́
~ incident on the target = части́нка, налеті́ла на міше́нь
~ of dust = пороши́нка
absorbed ~ = заабсорбо́вана [увібрана, погли́нена] части́нка
absorbing ~ = поглина́льна части́нка
accelerated ~ = пришви́дшена части́нка; пришви́дшувана части́нка
accelerator ~ = части́нка, утво́рена в пришви́дшувачі
accompanying ~ = супу́тня части́нка
airborne ~ = 1. части́нка аерозо́лю 2. пороши́нка (зависла в повітрі)
aggregate ~ = складна́ части́нка
albedo ~ = альбе́до-части́нка
alpha ~ = а́льфа-части́нка
ancestor ~ = перви́нна части́нка
antilambda ~ = антиля́мбда-части́нка
antiomega ~ = антиоме́га-части́нка
antisigma ~ = антиси́гма-части́нка
antixi ~ = антиксі́-части́нка
arbitrary-spin ~ = части́нка з дові́льним спі́ном
asymptotically free ~ = асимптоти́чно ві́льна части́нка
atmospheric ~ = атмосфе́рна части́нка
atomic ~ = а́томна части́нка, части́нка-складни́к а́тома
attracting ~ = притяга́льна части́нка
attracting ~s = взаємопритя́гувані части́нки
attractive ~ = притяга́льна части́нка
background ~ = фо́нова части́нка
backscattered ~ = части́нка, розсі́яна наза́д
bare ~ = го́ла части́нка
beam ~ = части́нка стру́меня
beautiful ~ = краси́ва части́нка
beta ~ = бе́та-части́нка, електро́н
beta-plus ~ = позитро́н
bleached ~ = знеба́рвлена части́нка
bombarded ~ = бомбо́вана части́нка, части́нка-міше́нь
bombarding ~ = налітна́ [бомбува́льна] части́нка
Bose ~ = бо́зе-части́нка, бозо́н
bound ~ = зв’я́зана части́нка
bradyonic ~ = брадіо́н
Brownian ~ = Бро́унова [бро́унівська] части́нка
canal-ray ~ = кана́лова части́нка
captured ~ = захо́плена части́нка
carrier ~ = части́нка-носі́й (заряду)
cascade ~ = ксі-части́нка, ксі-гіперо́н; каска́дова части́нка
channeled ~ = (с)канало́вана части́нка
charge-conjugate ~ = зарядоспря́жена части́нка
charge-Z ~ = части́нка з заря́дом Z
charged ~ = заря́джена части́нка
chargeless ~ = незаря́джена [нейтра́льна] части́нка
charm(ed) ~ = чарівна́ части́нка
chiral ~ = хіра́льна части́нка
classical ~ = класи́чна части́нка
coated fuel ~ = части́нка (ядерного) па́лива з по́кривом
cold ~ = холо́дна [пові́льна] части́нка
colliding ~s = зішто́вхувані части́нки
collimated ~s = сколімо́вані части́нки
colloid(al) ~ = коло́їдна части́нка
color(ed) ~ = кольоро́ва [ко́лірна] части́нка
colorless ~ = безко́лірна части́нка
cooled ~ = охоло́джена [охоло́ла] части́нка
complex ~ = ко́мплексна [складна́] части́нка
composite ~ = складна́ части́нка
compound ~ = скла́дена части́нка, компа́унд-части́нка
confined ~ = за́мкнена [утри́мувана] части́нка
conjugate ~s = спря́жені части́нки
constituent ~ = части́нка-складни́к (ядра); парто́н
contaminating ~ = домішко́ва части́нка
correlated ~s = скорельо́вані части́нки
cosmic(‑ray) ~ = космі́чна части́нка, части́нка космі́чного похо́дження
coupled ~ = зв’я́зана части́нка
created ~ = наро́джена части́нка
crystalline ~ = кристали́н(к)а, криста́лик
daughter ~ = дочі́рня части́нка
decaying ~ = нестабі́льна [розпадна́] части́нка
decelerated ~ = спові́льнена части́нка
dechanneled ~ = деканало́вана части́нка
degenerate ~ = ви́роджена части́нка
delayed ~ = запізні́ла [затри́мана] части́нка
delta ~ = де́льта-части́нка
demon(ic) ~ = демоні́чна части́нка, де́мон
detected ~ = зареєстро́вана части́нка
deviant ~ = відхи́лена части́нка
deviated ~ = відхи́лена части́нка
disappearing ~ = знико́ма части́нка
disintegrating ~ = розпадна́ части́нка
disperse(d) ~ = дисперго́вана части́нка
distant ~ = дале́ка [відда́лена] части́нка
doped ~ = леґува́льна части́нка
doublet ~ = дубле́тна части́нка
doubly-charged ~ = двозаря́дова [двозаря́джена] части́нка
dressed ~ = одя́гнена части́нка
dual ~ = дуа́льна части́нка
dust ~ = пороши́нка, порохова́ части́нка
ejected ~ = вилітна́ части́нка
elementary ~ = елемента́рна части́нка
embedded ~ = вкра́плена части́нка, вкра́плина
emerging ~ = вилітна́ частинка
emitted ~ = ви́емітувана [ви́слана] части́нка
energetic ~ = високоенергети́чна [швидка́] части́нка
epithermal ~ = надтеплова́ части́нка, части́нка з надтеплово́ю шви́дкістю
equal-mass ~s = части́нки з одна́ко́вими [рі́вними] ма́сами
escaped ~ = вилітна́ части́нка
escaping ~ = вилітна́ части́нка
even ~ = па́рна части́нка
excess ~ = надлишко́ва части́нка
exchange ~ = обмі́нна части́нка
excited ~ = збу́джена части́нка
exit ~ = вилітна́ частинка
exotic ~ = екзоти́чна части́нка
extended ~ = неточко́ва части́нка, части́нка ненульови́х ро́змірів
extragalactic ~ = позагалакти́чна части́нка
extraterrestrial ~ = позазе́мна [неземна́] части́нка
fast ~ = швидка́ части́нка
Fermi ~ = фе́рмі-части́нка, ферміо́н
ferromagnetic ~ = феромагне́тна части́нка
field ~ = квант по́ля
final-state ~ = части́нка в кінце́вому ста́ні
finite-mass ~ = скінченнома́сова части́нка
finite-size ~ = скінченноро́змірна части́нка
fireball ~ = фаєрбо́л
fission ~ = части́нка-проду́кт по́ділу
fixed ~ = 1. нерухо́ма части́нка 2. зафіксо́вана части́нка
flavored ~ = арома́тна части́нка, части́нка з арома́том
fluid ~ = пли́нова части́нка
focused ~s = сфокусо́вані части́нки
foreign ~ = 1. домішко́ва части́нка 2. сторо́ння [чужорі́дна] части́нка
fractionally-charged ~ = части́нка з дробо́вим заря́дом
free ~ = ві́льна [незв’я́зана] части́нка
freely falling ~ = вільнопа́дна части́нка
fuel ~ = па́ливна части́нка
fundamental ~ = елемента́рна части́нка
galactic ~ = галакти́чна части́нка
gauge ~ = калібрува́льна части́нка
ghost ~ = ду́хова части́нка
grit ~ = пісчи́нка
ground-state ~ = части́нка в основно́му ста́ні
half-integer-spin ~ = части́нка з півці́лим спі́ном
half-integral-spin ~ = части́нка з півці́лим спі́ном
hard ~ = жорстка́ [високоенергети́чна] части́нка
hard-core ~ = жорсткоко́рова части́нка, части́нка з жорстки́м ко́ром
heavy ~ = важка́ части́нка
Higgs ~ = Гі́ґсова части́нка
high-energy ~ = високоенергети́чна части́нка, части́нка з висо́кою ене́ргією
high-spin ~ = високоспі́нова части́нка, части́нка з вели́ким спі́ном
high-velocity ~ = швидка́ части́нка
hot ~ = гаря́ча [швидка́, високоенергети́чна] части́нка
hypercolor ~ = гіперкольоро́ва части́нка
hypercolored ~ = гіперкольоро́ва части́нка
hyperstrange ~ = гіперди́вна части́нка
hypothetical ~ = гіпотети́чна части́нка
identical ~s = тото́жні части́нки
impenetrable ~ = непрони́кна части́нка
impinging ~ = налітна́ части́нка
implanted ~ = імпланто́вана части́нка
impurity ~ = домішко́ва части́нка
incident ~ = налітна́ части́нка
inclusive ~ = інклюзи́вна части́нка
incoming ~ = налітна́ части́нка
indistinguishible ~s = тото́жні [невідрізне́нні] части́нки
individual ~ = 1. окре́ма части́нка 2. поодино́ка части́нка
ingoing ~ = налітна́ части́нка
initial (state) ~ = части́нка w початко́вому ста́ні
integer-spin ~ = цілоспі́нова части́нка, части́нка з ці́лим спі́ном
integral-spin ~ = цілоспі́нова части́нка, части́нка з ці́лим спі́ном
interacting ~s = взаємоді́йні части́нки
intermediate ~ = промі́жна́ части́нка
intermediate-energy ~ = части́нка з промі́жно́ю ене́ргією
involved ~ = залу́чена (до досліджуваного процесу) части́нка
ionized ~ = йонізо́вана части́нка
ionizing ~ = йонізівна́ части́нка
isolated ~ = ізольо́вана части́нка
knock-on ~ = ви́бита (з ядра) части́нка
labeled ~ = позна́чена [заналичко́вана, мі́чена] части́нка
lambda ~ = ля́мбда-части́нка, ля́мбда-гіперо́н
large-charge ~ = великозаря́дова части́нка, части́нка з вели́ким заря́дом
lattice ~ = ґратко́ва части́нка
leading ~ = провідна́ части́нка
left-handed ~ = лівоґвинтова́ части́нка
light ~ = легка́ части́нка
like-charged ~s = однозна́ко́во заря́джені части́нки, части́нки з заря́дами одна́ко́вого зна́ку
liquid-borne ~ = части́нка суспе́нзії, зави́сла (в рідині́) части́нка
localized ~ = локалізо́вана части́нка
long-lived ~ = довгові́чна части́нка
low-energy ~ = низькоенергети́чна части́нка, части́нка з мало́ю [низько́ю] ене́ргією
machine ~ = части́нка, утво́рена на пришви́дшувачі
macroscopic ~ = макроскопі́чна части́нка
magnetospheric ~ = магнетосфе́рна части́нка
massive ~ = 1. маси́вна части́нка, части́нка вели́кої ма́си 2. части́нка ненульово́ї ма́си
massless ~ = безма́сова части́нка, части́нка нульово́ї ма́си
material ~ = 1. части́нка речовини́ 2. матерія́льна то́чка
mediating ~ = промі́жна́ части́нка
medium-energy ~ = части́нка з промі́жно́ю ене́ргією
metal ~ = метале́ва части́нка
metastable ~ = метастабі́льна части́нка
meteoric ~ = метео́рна части́нка
microscopic ~ = мікроскопі́чна части́нка
mirror ~ = дзерка́льна части́нка
missing ~ = забра́кла части́нка
moderate-energy ~ = части́нка з невисо́кою [невели́кою] ене́ргією
moderated ~ = спові́льнена части́нка
molecular ~ = молекуля́рна части́нка
monoenergetic ~s = моноенергети́чні части́нки
moving ~ = рухли́ва части́нка
multicharged ~ = багатозаря́дова части́нка
nascent ~ = утво́рювана части́нка (в перебігу народжування, в момент вилітання)
negative ~ = неґати́вно заря́джена части́нка
negatively charged ~ = неґати́вно заря́джена части́нка
neighbor ~ = сусі́дня части́нка
neutral ~ = нейтра́льна [незаря́джена] части́нка
noncharmed ~ = нечарівна́ части́нка
nonelementary ~ = неелемента́рна части́нка
nonidentical ~s = нетото́жні части́нки
noninteracting ~s = невзаємоді́йні части́нки
nonionizing ~ = нейонізівна́ части́нка
nonlocalized ~ = нелокалізо́вана [розма́зана] части́нка
nonpenetrating ~ = непрони́клива части́нка
nonphysical ~ = нефізи́чна части́нка
nonradiating ~ = невипромі́нна части́нка
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна части́нка
nonresonance ~ = нерезона́нсна части́нка
nonstrange ~ = неди́вна части́нка
nonzero-mass ~ = части́нка ненульово́ї ма́си
nuclear ~ = ядро́ва части́нка
nucleus constituent ~ = части́нка-складни́к ядра́, нукло́н
observable ~ = спостере́жна [спостере́жувана] части́нка
observed ~ = 1. спостере́жена части́нка 2. зареєстро́вана части́нка
odd ~ = непа́рна части́нка
omega ~ = оме́га-части́нка; оме́га-мезо́н; оме́га-гіперо́н
orbital ~ = орбіто́ва части́нка
original ~ = вихідна́ части́нка
outgoing ~ = вилітна́ части́нка
paired ~s = здвійко́вані [спаро́вані] части́нки
paramagnetic ~ = парамагне́тна части́нка
parent ~ = перви́нна [вихідна́] части́нка
penetrable ~ = прони́кна части́нка
penetrated ~ = прони́кла части́нка
penetrating ~ = прони́клива части́нка
peripheral ~ = перифері́йна части́нка
phantom ~ = фанто́мна части́нка
phenomenological ~ = феноменологі́чна части́нка
photoproduced ~ = фотоутво́рена [фотонаро́джена] части́нка
physical ~ = фізи́чна части́нка
pi ~ = піо́н, пі-мезо́н
pile ~ = реа́кторна части́нка
plasma ~ = пла́змо́ва части́нка
point ~ = 1. точко́ва части́нка 2. матерія́льна то́чка
point ~ = точко́ва части́нка
point-like ~ = точко́ва части́нка
polarizable ~ = поляризо́вна части́нка
polarized ~ = поляризо́вана части́нка
Pomeranchuk ~ = померо́н
positive ~ = позити́вно заря́джена части́нка
positively charged ~ = позити́вно заря́джена части́нка
postulated ~ = гіпотети́чна [постульо́вана] части́нка
precipitate ~ = осадо́ва части́нка, части́нка оса́ду
precipitated ~ = 1. оса́джена части́нка 2. осі́ла части́нка
predicted ~ = передба́чена части́нка
prepolarized ~ = попере́дньо поляризо́вана части́нка
primary ~ = перви́нна части́нка
primeval ~ = пе́рвісна части́нка
primordial ~ = фундамента́льна [елемента́рна] части́нка
probe ~ = про́бна части́нка
produced ~ = наро́джена части́нка
product ~ = части́нка-проду́кт (ядерної/ядрової) реа́кції
projectile ~ = налітна́ [бомбува́льна] части́нка
prompt ~ = миттє́ва части́нка (в процесі ділення)
psi ~ = псі-части́нка, псіо́н
quantal ~ = ква́нтова части́нка, квант
quantized ~ = ква́нтована части́нка
quantum ~ = ква́нтова части́нка, квант
quarkless ~ = безква́ркова части́нка
quasi-free ~ = квазиві́льна части́нка
quasi-nuclear ~ = квазиядро́ва части́нка
quasi-stable (elementary) ~ = (заст.) квазистабі́льна [напівстабі́льна] (елемента́рна) части́нка
quixotic ~ = кві́кс, кві́ксова части́нка
radiated ~ = ви́промінена части́нка
radiating ~ = випромі́нна части́нка
random ~ = випадко́ва части́нка
rare ~ = рі́дкісна части́нка
reaction ~ = части́нка-проду́кт реа́кції
recipient ~ = части́нка-прийма́ч
recognized ~ = зідентифіко́вана части́нка
recoil ~ = відру́шена [відрухо́ва] части́нка
recorded ~ = зареєстро́вана части́нка
reference ~ = контро́льна части́нка
reflected ~ = відби́та части́нка
regenerated ~ = відтво́рена [реґенеро́вана] части́нка
Regge ~ = реджео́н
reggeized ~ = реджизо́вана части́нка
registered ~ = 1. зареєстро́вана части́нка 2. реєстро́вана части́нка
relativistic ~ = релятивісти́чна части́нка
released ~ = ви́вільнена части́нка
renormalization ~ = перенормува́льна [ренормалізаці́йна] части́нка
repelled ~ = 1. відшто́вхувана части́нка 2. відшто́вхнена части́нка
repelling ~ = відшто́вхувальна части́нка
repelling ~s = взаємновідшто́вхувані части́нки
repulsive ~ = відшто́вхувальна части́нка
resonance ~ = резона́нсна части́нка, резона́нс
resonant ~ = резонівна́ части́нка (що перебуває в резонансі)
rest ~ = нерухо́ма части́нка; части́нка у ста́ні спо́ко́ю
rho ~ = ро-мезо́н
right-handed ~ = правоґвинтова́ части́нка
runaway ~ = уте́кла части́нка, части́нка-втіка́ч
sand ~ = пісчи́нка
scalar ~ = скаля́рна части́нка
scattered ~ = 1. розсі́яна части́нка 2. розсі́ювана части́нка
scatterer ~ = части́нка-розсі́ювач
scattering ~ = части́нка-розсі́ювач
screened ~ = заекрано́вана части́нка
secondary ~ = втори́нна части́нка
self-conjugate ~ = самоспря́жена части́нка
semistable elementary ~ = (заст.) напівстійка́ [напівстабі́льна, квазистійка́] елемента́рна части́нка
short-lived ~ = короткові́чна части́нка
shower ~ = зли́вова части́нка
sigma ~ = си́гма-части́нка
single ~ = поодино́ка части́нка
single-domain ~ = однодоме́нна части́нка
singlet ~ = синґле́тна части́нка
singly-charged ~ = однозаря́дова [однозаря́джена] части́нка
slow ~ = пові́льна части́нка
small-charge ~ = части́нка з мали́м заря́дом
soft ~ = м’яка́ [низькоенергети́чна] части́нка
solar ~ = сонце́ва части́нка, части́нка сонце́вого похо́дження
solar-wind ~ = части́нка сонце́вого ві́тру
solid ~ = тверда́ части́нка, части́нка твердо́ї речовини́
spectator ~ = части́нка-спекта́тор [спостеріга́ч]
spin-down ~ = части́нка зі спі́ном (спрямованим) дони́зу
spin-half ~ = части́нка зі спі́ном 1/2
spinless ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
spinning ~ = крутна́ части́нка
spin-one ~ = части́нка зі спі́ном оди́н
spin-one-half ~ = части́нка зі спі́ном 1/2
spinor ~ = спіно́рна части́нка
spin-possessing ~ = части́нка зі спі́ном
spin-up ~ = части́нка зі спі́ном (спрямованим) догори́
spin-zero ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
sputtered ~s = розпо́рскані части́нки
stable ~ = стабі́льна части́нка
stationary ~ = нерухо́ма части́нка
stopped ~ = зупи́нена части́нка
strange ~ = ди́вна части́нка
stripped ~ = обде́рта части́нка
strongly-interacting ~s = сильновзаємоді́йні части́нки
structured ~ = структу́рна части́нка, части́нка із вну́трішньою структу́рою
structureless ~ = безструкту́рна части́нка
subatomic ~ = суба́томна [внутрішньоа́томна] части́нка
subbarrier ~ = підбар’є́рна части́нка (з енергією, нижчою за потенціяльний бар’єр)
subluminal ~ = досвітлова́ части́нка, части́нка (що рухається) з досвітлово́ю шви́дкістю
subnuclear ~ = суб’ядро́ва [внутрішньоядро́ва] части́нка
suggested ~ = гіпотети́чна части́нка
superbound ~ = надзв’я́зана части́нка
superheavy ~ = надважка́ части́нка
superhigh-energy ~ = надвисокоенергети́чна части́нка
superluminal ~ = надсвітлова́ части́нка, части́нка (що рухається) з надсвітлово́ю шви́дкістю
supermassive ~ = надмаси́вна части́нка
superrelativistic ~ = суперрелятивісти́чна [надрелятивісти́чна] части́нка
supersymmetric ~ = суперсиметри́чна части́нка
suprathermal ~ = надтеплова́ части́нка, части́нка (що рухається) з надтеплово́ю шви́дкістю
surface ~ = поверхне́ва части́нка
suspended ~ = зави́сла части́нка
susy ~ = суперсиметри́чна части́нка
tachyonic ~ = тахіо́н
tag(ged) ~ = позна́чена [заналичко́вана, мі́чена] части́нка
target ~ = 1. бомбо́вана части́нка, части́нка-міше́нь 2. части́нка міше́ні
taste ~ = части́нка зі сма́ком, смакова́ части́нка
tasty ~ = части́нка зі сма́ком, смакова́ части́нка
tasteless ~ = безсма́кова части́нка
tau ~ = та́у-части́нка
technicolor ~ = техніко́лірна части́нка
tensor ~ = те́нзорна части́нка
test ~ = про́бна части́нка
thermal ~ = теплова́ части́нка, части́нка (що рухається) з теплово́ю шви́дкістю
thermalized ~ = термалізо́вана части́нка
theta ~ = те́та-части́нка
through-going ~ = прони́клива части́нка
time-like ~ = часоподі́бна части́нка
totally polarized ~ = цілко́м поляризо́вана части́нка
tough ~ = жорстка́ части́нка
transmitted ~ = прони́кла [пропу́щена] части́нка
trapped ~ = захо́плена части́нка
traveling ~ = рухли́ва части́нка
triplet ~ = трипле́тна части́нка
tunneling ~ = тунельо́вана части́нка
ultimate ~ = елемента́рна части́нка
ultrafast ~ = надшвидка́ [ультрашвидка́] части́нка
ultraheavy ~ = надважка́ части́нка
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чна части́нка
unbound ~ = незв’я́зана части́нка
uncharged ~ = незаря́джена [нейтра́льна] части́нка
uncharmed ~ = нечарівна́ части́нка
uncolored ~ = некольоро́ва части́нка
unconfined ~ = неза́мкнена части́нка
uncorrelated ~s = нескорельо́вані части́нки
uncoupled ~ = незв’я́зана части́нка
undecayed ~ = нерозпа́ла части́нка
undetected ~ = незареєстро́вана части́нка
undiscovered ~ = неви́явлена части́нка
unequal-mass ~s = різнома́сові части́нки, части́нки з рі́зними [неодна́ко́вими, нері́вними] ма́сами
unexcited ~ = незбу́джена части́нка
unknown ~ = невідо́ма части́нка
unlike ~s = нетото́жні части́нки
unlike-charged ~s = неодна́ко́во заря́джені части́нки, части́нки з заря́дами неодна́ко́вого зна́ку
unobserved ~ = 1. неспостере́жена части́нка 2. незареєстро́вана части́нка
unpaired ~ = нездвійко́вана [неспаро́вана] части́нка
unphysical ~ = нефізи́чна части́нка
unpolarized ~ = неполяризо́вана части́нка
unstable ~ = нестабі́льна части́нка
unstructured ~ = безструкту́рна части́нка
upsilon ~ = і́псилон-части́нка
vacuum ~ = ва́куумна части́нка
vanishing-mass ~ = безма́сова части́нка
variable-charge(ed) ~ = зміннозаря́джена [зміннозаря́дова] части́нка, части́нка зі змі́нним заря́дом
variable-mass ~ = зміннома́сова части́нка, части́нка зі змі́нною ма́сою
vector ~ = ве́кторна части́нка
very-high-energy ~ = надвисокоенергети́чна части́нка
virtual ~ = віртуа́льна части́нка
weakly-interacting ~s = слабковзаємоді́йні части́нки
xi ~ = ксі-части́нка, ксі-гіперо́н
Z-charge(d) ~ = части́нка із заря́дом Z
zero-charge ~ = части́нка з нульови́м заря́дом
zero-mass ~ = безма́сова части́нка
zero-momentum ~ = части́нка з нульови́м і́мпульсом
zero-spin ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

бозо́н (-а) boson, Bose particle
безма́совий ~ = massless boson
ве́кторний ~ = vector boson
Гі́ґсів ~ = Higgs boson
Ґо́лдстоунів ~ = Goldstone boson
заря́джений ~ = charged boson
калібрува́льний ~ = gauge boson
кварк-лепто́нний ~ = leptoquark boson
надважки́й ~ = superheavy boson
нейтра́льний ~ = neutral boson
промі́жни́й ~ = intermediate [weak] boson
псевдоґо́лдстоунів ~ = pseudo-Goldstone boson

- Глосарій термінів з хімії 2007 (Й.Опейда, О.Швайка) Вгору

бозон = boson
бозон
Елементарна частинка з цілочисловим спіном (0, 1, 2,...). Бозони взаємодіють між собою так, що в однаковому квантовому стані може перебувати дві або більше цих частинок. До бозонів належать: фотони, гравітони, мезони. Підкоряються статистиці Бозе — Ейнштейна.