Знайдено 8 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «банеподібний» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

quaquaversal [ˌkweɪkwɘˈvɜ:s(ɘ)l] a геол. банеподібний, куполоподібний; похилий з усіх боків.
vaulted [vɔ:ltɪd] a
1. склепистий, склепінчастий;
  ~ roof склепистий дах;
2. банеподібний; дугоподібний.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

domal = ['dəʊml] склепі́нчастий, банеподі́бний

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

domed склепі́нчастий, банеподі́бний, опу́клий
[dəʊmd, doʊmd]
domical склепі́нчастий, банеподі́бний
['dəʊmɪkl, 'doʊ-]
reflector 1. відбива́ч; рефле́ктор; дзе́ркало 2. відбива́ч нейтро́нів 3. (астр.) дзерка́льний телеско́п; дзерка́льний радіотелеско́п 4. (ел.) відхи́лювальний електро́д 5. (гф) відбива́льний горизо́нт
[rɪ'flεktə, -ər]
acoustical ~ = акусти́чний відбива́ч
all-graphite ~ = графі́товий відбива́ч (нейтронів)
angle(d) ~ = кутови́й відбива́ч (нейтронів)
antenna ~ = анте́новий відбива́ч [рефле́ктор]; дзе́ркало анте́ни
bottom ~ = ни́жній відбива́ч
cavity ~ = резона́торний відбива́ч
compound ~ = багатоелеме́нтний відбива́ч
concentrating ~ = концентрува́льний [фокусува́льний, конденсува́льний] відбива́ч [рефле́ктор]
corner ~ = кутнико́вий відбива́ч
cover-glass ~ = відбива́ч із накрива́льного скла́
cylindrical ~ = циліндри́чний відбива́ч, циліндри́чне дзе́ркало
diffuse ~ = дифу́зний відбива́ч
dihedral ~ = двості́нний [двогра́нний] відбива́ч
dome ~ = банеподі́бний відбива́ч, банеподі́бне дзе́ркало
electromagnetic ~ = відбива́ч електромагне́тного промі́ння
elliptical ~ = еліпти́чний відбива́ч [рефле́ктор], еліпти́чне дзе́ркало
ellipsoidal ~ = еліпсо́їдний відбива́ч [рефле́ктор], еліпсо́їдне дзе́ркало
external ~ = зо́внішній відбива́ч
flat ~ = пло́ский відбива́ч, пло́ске дзе́ркало
focusing ~ = фокусува́льний відбива́ч
frequency-dependent ~ = частотозале́жний відбива́ч (із частотозалежним коефіцієнтом відбивання)
frequency-shift(ing) ~ = частотозсува́льний відбива́ч (зі зсуванням частоти відбитого проміння щодо надхідного)
glass ~ = скляне́ дзе́ркало
graphite ~ = графі́товий відбива́ч (нейтронів)
grating ~ = ґратча́стий відбива́ч, ґратча́сте дзе́ркало
hyperbolic ~ = гіперболі́чний відбива́ч, гіперболі́чне дзе́ркало
hyperboloidal ~ = гіперболо́їдний відбива́ч, гіперболо́їдне дзе́ркало
interference ~ = інтерференці́йний відбива́ч
internal ~ = вну́трішній відбива́ч
isotropic ~ = ізотро́пний відбива́ч
large ~ = вели́кий дзерка́льний (радіо)телеско́п
meridian mounted ~ = меридія́нний дзерка́льний (радіо)телеско́п
mirror ~ = дзерка́льний відбива́ч
move-in ~ = всувни́й [рухо́мий] відбива́ч (нейтронів)
multilayer dielectric ~ = дзе́ркало з багатошаро́вим діеле́ктриковим по́кривом
multiregion ~ = багатозо́нний відбива́ч (нейтронів)
neutron ~ = відбива́ч нейтро́нів
nonabsorbing ~ = непоглина́льний відбива́ч (нейтронів)
optical ~ = опти́чний рефле́ктор [відбива́ч]
optically perfect ~ = опти́чно доскона́лий рефле́ктор [відбива́ч]
orbital ~ = орбіто́вий відбива́ч [рефле́ктор]
outermost ~ = зо́внішній відбива́ч (нейтронів)
parabolic ~ = 1. (ел.) пара́больна [параболі́чна] анте́на 2. (опт.) пара́больний [параболі́чний] рефле́ктор [відбива́ч]; пара́больне [параболі́чне] дзе́ркало
paraboloidal ~ = 1. (ел.) параболо́їдна анте́на 2. (опт.) параболо́їдний рефле́ктор [відбива́ч]
parasitic ~ = парази́тний відбива́ч
passive ~ = паси́вний рефле́ктор [відбива́ч]
perfectly diffuse ~ = ізотро́пний [доскона́лий] дифу́зний відбива́ч
planar ~ = пло́ский відбива́ч, пло́ске дзе́ркало
plane ~ = пло́ский відбива́ч, пло́ске дзе́ркало
precision ~ = прецизі́йний дзерка́льний (радіо)телеско́п
primary ~ = перви́нний відбива́ч
radar ~ = відбива́ч радіолокаці́йних сигна́лів
radio ~ = радіорефле́ктор, дзерка́льний радіотелеско́п
reactor ~ = відбива́ч реа́ктора
regular ~ = дзерка́льний відбива́ч
resonant ~ = резона́нсний відбива́ч
secondary ~ = втори́нний відбива́ч
seismic ~ = сейсмі́чний відбива́льний горизо́нт
semitransparent ~ = напівпрозо́рий відбива́ч
shaped ~ = профільо́ваний відбива́ч, профільо́ване дзе́ркало
side ~ = бічни́й відбива́ч (нейтронів)
snow-shovel ~ = совко́вий відбива́ч
solar ~ = сонце́вий відбива́ч [рефле́ктор]
sonar ~ = відбива́ч ультразвукови́х колива́нь (у гідролокації)
sound ~ = звуковідбива́ч
specular ~ = дзерка́льний відбива́ч
spherical ~ = сфери́чний відбива́ч, сфери́чне дзе́ркало
subsurface ~ = глиби́нний відбива́льний горизо́нт
top ~ = ве́рхній відбива́ч (нейтронів)
unshaped ~ = непрофільо́ваний відбива́ч, непрофільо́ване дзе́ркало

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

банеподі́бний domed, domical, dome-shaped
відбива́ч (-а́) 1. reflector 2. (дзеркало) mirror, speculum 3. (відхилювальний електрод) repeller 4. (розсіювач) backscatterer
акусти́чний ~ = acoustical reflector
анте́новий ~ = antenna reflector
багатоелеме́нтний ~ = compound reflector
багатозо́нний ~ = (нейтронів) multiregion reflector
банеподі́бний ~ = dome reflector
бічни́й ~ = (нейтронів) side reflector
ве́рхній ~ = (нейтронів) top reflector
вну́трішній ~ = internal reflector
всувни́й ~ = (нейтронів) move-in reflector
втори́нний ~ = secondary reflector
гіперболі́чний ~ = hyperbolic reflector
гіперболо́їдний ~ = hyperboloidal reflector
графі́товий ~ = (нейтронів) (all-)graphite reflector
ґратча́стий ~ = grating reflector
двогра́нний ~ = dihedral reflector
двості́нний ~ = див. двогранний ~
дзерка́льний ~ = specular [regular, mirror] reflector
дифу́зний ~ = diffuse reflector
доскона́лий дифу́зний ~ = perfectly diffuse reflector
~ електромагне́тного промі́ння = electromagnetic reflector
~ електро́нів = electron mirror
еліпсо́їдний ~ = ellipsoidal reflector
еліпти́чний ~ = elliptical reflector
~ з багатошаро́вим діеле́ктриковим по́кривом = multilayer dielectric reflector
~ зву́ку = sound reflector
зо́внішній ~ = external reflector; (нейтронів) outermost reflector
~ (і)з накрива́льного скла́ = cover-glass reflector
ізотро́пний ~ = isotropic reflector
ізотро́пний дифу́зний ~ = perfectly diffuse reflector
інтерференці́йний ~ = interference reflector
клістро́нний ~ = klystron repeller
конденсува́льний ~ = concentrating reflector
концентрува́льний ~ = concentrating reflector
кутнико́вий ~ = corner reflector
кутови́й ~ = (нейтронів) angle(d) reflector
напівпрозо́рий ~ = semitransparent reflector
~ нейтро́нів (neutron) reflector; tamper (material) ▪ із —е́м (нейтронів) tamped; без —а́ = untamped
непоглина́льний ~ = (нейтронів) nonabsorbing reflector
непрофільо́ваний ~ = unshaped reflector
ни́жній ~ = bottom reflector
обертни́й ~ = rotoflector
опти́чно доскона́лий ~ = optically perfect reflector
орбіто́вий ~ = orbital reflector
параболі́чний ~ = parabolic reflector
параболо́їдний ~ = paraboloidal reflector
парази́тний ~ = parasitic reflector
паси́вний ~ = (астр.) passive reflector; parasite
перви́нний ~ = primary reflector
пло́ский ~ = planar [plane, flat] reflector
профільо́ваний ~ = shaped reflector
~ радіолокаці́йних сигна́лів = radar reflector
~ реа́ктора = reactor reflector
резона́нсний ~ = resonant reflector
резона́торний ~ = cavity reflector
рухо́мий ~ = (нейтронів) move-in reflector
совко́вий ~ = snow-shovel reflector
сонце́вий ~ = solar reflector
сфери́чний ~ = spherical reflector
~ ультразвукови́х колива́нь = (у гідролокації) sonar reflector
фокусува́льний ~ = focusing [concentrating] reflector
циліндри́чний ~ = cylindrical reflector
~ части́нок = 1. particle reflector 2. (ел.) particle repeller
частотозале́жний ~ = (із частотозалежним коефіцієнтом відбивання) frequency-dependent reflector
частотозсува́льний ~ = (зі зсуванням частоти відбитого проміння щодо надхідного) frequency-shift(ing) reflector