Знайдено 17 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «атрибут» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

appanage [ˈæpɘnɪdʒ] n
1. залежна територія;
2. уділ, апанаж;
3. перен. атрибут, властивість.
attribute [ˈætrɪbju:t] n
1. властивість, ознака;
  politeness and patience are ~s of a good teacher хорошому вчителю притаманні чемність і терпіння;
2. символ, атрибут;
  the crown is an ~ of kingship корона – символ королівської влади;
3. грам. означення;
4. філос. атрибут.
institution [ˌɪnstɪˈtju:ʃ(ɘ)n] n
1. встановлення, заснування; запровадження; закладання;
2. товариство, організація, установа;
  a charitable ~ благодійна установа;
  an educational ~ освітня установа;
  a penal ~ карна установа;
  a social ~ соціальне товариство;
3. дитячий навчальний (лікувальний) заклад;
4. закон, установлення;
5. церк. встановлення чину таїнств;
6. церк. наділення (духовною владою);
7. жарт. звичай, порядок; неодмінний атрибут.
modality [mɘʋˈdælɪtɪ] n (pl modalities)
1. філос., лінгв. модальність;
2. модальна якість, атрибут;
3. спосіб, метод.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

атрибут attribute; (властивість) appanage;
~ влади attribute/ensign of power.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

default attribute = типовий (стандартний) атрибут {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

attribute = ['ætrɪbju:t] 1. власти́вість, характе́рна озна́ка (ри́са) 2. атрибу́т 3. істо́тна (характе́рна) озна́ка; || [ə'trɪbju:t] надава́ти/нада́ти (певної) власти́вості, припи́сувати/приписа́ти озна́ку; відно́сити/відне́сти (to - до); поя́снювати/поясни́ти (to - чимось) // ~ a value припи́сувати зна́чення (фізичної величини)
• ~ of relation
= атрибу́т відно́шення
• access file ~
= атрибу́т до́ступу до фа́йлу
• archive ~
= архі́вний атрибу́т (файлу)
• bundle(d) ~
= умо́вний атрибу́т
• character ~
= атрибу́т си́мвола (колір, тло)
• composite ~
= скла́дений атрибу́т
• data ~
= атрибу́т да́них
• default ~
= уста́вний атрибу́т
• dichotomous ~
= дихотомі́чна власти́вість
• display ~
= екра́нний атрибу́т (колір, яскравість і т. п.)
• drawing ~
= атрибу́т графі́чного виво́дження
• file ~
= атрибу́т фа́йлу
• fill-area ~
= атрибу́т запо́внення о́бласті
• identifying ~
= ідентифікува́льний (розпізнава́льний) атрибу́т
• integer ~
= цілочислови́й атрибу́т
• line ~
= атрибу́т лі́нії; мн. пара́метри лі́нії
• mandatory ~
= обов’язко́вий атрибу́т
• nonmandatory ~
= необов’язко́вий атрибу́т
• null ~
= неви́значений атрибу́т
• prime ~
= перви́нний атрибу́т
• primitive ~
= елемента́рний атрибу́т; приміти́вний атрибу́т
• quantitative ~
= кі́лькісна власти́вість
• rudimentary ~
= залишко́вий (рудимента́рний) атрибу́т
• sampling ~
= вибірко́вий атрибу́т
• search ~
= пошуко́вий атрибу́т
• secondary ~
= втори́нний атрибу́т
• security ~
= атрибу́т секре́тності; атрибу́т тає́мності
• text ~s
= атрибу́ти те́ксту (колір, режим відображення тощо)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

attribute 1. власти́вість, характе́рна озна́ка [ри́са] 2. атрибу́т || атрибу́товий 3. припи́сувати//приписа́ти (toдо); відно́сити//відне́сти (toдо, за рахунок чогось); поя́снювати//поясни́ти (to – чимось) ■ to ~ a value припи́сувати зна́чення (фізичної величини)
1, 2. ['ætrɪbjuːt] 3. [ə'trɪbjuːt, -jət]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

атрибу́т (-у) attribute

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

атрибу́т (-ту) m attribute.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

атрибут ім. ч. attribute; (властивість) appanage
~ влади attribute/ensign of power.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

attribute (і) властивість, ознака, означення, атрибут; (д) приписувати

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

атрибут,~а attribute; (властивість) concurrent, property; (шрифту) metric інф
а. даних data attribute
а. доступу до файлу file access attribute інф
а. за згодою default attribute інф
а. зображення display attribute
а. класу пам’яті storage class attribute інф
а. секретності security attribute інф
а. символу character attribute інф
а. устави mount attribute
а. файлу file attribute інф
елементарний а. primitive attribute
обов’язковий а. mandatory attribute інф
первинний а. prime attribute
цільовий а. target attribute

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

атрибу́т, -та І = attribute див. озна́чення
атрибу́т, -та ІІ = attribute
• а. конфігура́ції = attribute of configuration
конфігура́ція, -ції = configuration
• атрибу́т к-ції = attribute of the configuration
• нерегуля́рна к. = irregular configuration
• регуля́рна к. = regular configuration
• складни́к к-ції = component of the configuration
• ядро́ к-ції = nucleus of the configuration
озна́чення ІІ = attribute, complement див. атрибу́т
• неоднорі́дні о-ня = heterogeneous attributes
• непредикати́вне о. = non-predicative attribute
• неузго́джене о. = attribute of + noun
• неузго́джене о. мі́сця = attribute of + noun of place
• неузго́джене партити́вне о. = partitive attribute of + noun
• неузго́джене посеси́вне о. = possessive attribute of + noun
• обста́винне о. = adverbial
• однорі́дні о-ня = homogeneous complements
• описо́ве о. = descriptive attribute
• партити́вне о. = partitive attribute
• предикати́вне о. = predicative attribute
• прикметнико́ве о. = adjectival attribute
• присві́йне о. = possessive attribute
• стве́рджувальне о. = affirmative attribute
• суб’є́ктне о. = subject attribute
• узго́джене о. = agreed attribute
• я́кісне о. = qualitative attribute