Знайдено 7 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «давач» на інших ресурсах:

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

clock = [klɒk] годи́нник, годиннико́вий механі́зм; схе́ма синхроніза́ції; та́ймер || синхронізува́ти/посинхронізува́ти та́ктові і́мпульси; вмика́ти/ввімкну́ти в робо́ту (в заданий момент часу)

• timer ~
= та́ймер; да́тчик (дава́ч) ча́су
device = [dɪ'vaɪs] 1. при́стрій; при́лад; механі́зм; апара́т 2. уста́ва 3. ме́тод; спо́сіб 4. схе́ма

• pick ~
= дава́ч; да́тчик; при́стрій вка́зування
generator = ['dʒɛnəreɪtə] 1. ґенера́тор 2. твірни́ця, твірна́ (лі́нія) 3. поро́джувальна фу́нкція

• information ~
= джерело́ інформа́ції; дава́ч інформа́ції
sensor = ['sɛnsə] дава́ч, чутли́вий елеме́нт; сенсо́рний при́стрій
stop = [stɒp] 1. зупи́нка, зу́пин; за́тримка, припи́нення || зупиня́ти(ся)/зупини́ти(ся), припиня́ти/припини́ти 2. па́уза (па́вза), пере́рва 3. знак пере́рви; сигна́л зупи́нки; кома́нда зупи́нення 4. сто́пор; обме́жувач; упо́р
• form ~
= 1. дава́ч (да́тчик) бра́ку папе́ру (в принтері) 2. зу́пин дру́ку за бра́ком папе́ру (в принтері)
transducer = [trænz'dju:sə] (перви́нний) вимі́рювальний перетво́рювач, дава́ч, да́тчик
unit = ['ju:nɪt] 1. одини́ця 2. одини́ця (фізи́чної) величини́ 3. при́стрій; ву́зол; блок; при́лад 4. ла́нка; елеме́нт 5. підро́зділ 6. компоне́нт програ́ми 7. мо́дуль

• digital time ~
= цифрови́й дава́ч (да́тчик) ча́су, цифрови́й годи́нник

• sensing ~
= 1. зчи́тувальний елеме́нт (при́стрій), зчи́тувач 2. дава́ч (да́тчик)