Знайдено 34 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «portfolio» на інших ресурсах: ODO D.com CM LM MW UD MM.com Wiktionary.org 

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

portfolio [ˌpɔːtˈfəʊli‿əʊ, амер. ˌpɔːrtˈfoʊlioʊ ˌpoʊrt-]
  1. n (pl portfolios)
    1) портфе́ль, те́ка (для документів чи паперів)
    2) портфе́ль, підбірка робіт (фотографа, художника…)
    3) портфе́ль, поса́да міністра
    4) портфе́ль цінних паперів
    • minister without portfolio — міністр без портфеля
    • portfolio investment — портфельні інвестиції; порівн. direct investment
  2. adj
    портфе́льний Обговорення статті
benchmark [ˈbentʃmɑːk, амер. -mɑːrk]
  1. n
    1) контро́льна то́чка (для порівнювання), то́чка ві́дліку; стандарт; еталон
    2) комп. еталонний тест; атеста́ція
    2) геод. ре́пер; контро́льна (ре́перна, відліко́ва) по́значка, по́значка рі́вня
    3) (crude oil benchmarks, oil marker) клас нафти
  2. v
    комп. перевіряти за еталонним тестом; порівнювати зі стандартом; оцінювати швидкодію системи
    • benchmark financing — фінансування за базовою ціною
    • benchmark investment — контрольне капіталовкладення; еталонна інвестиція; еталонне капіталовкладення
    • benchmark method — метод зіставлення
    • benchmark portfolio — контрольний портфель; стандартний портфель; еталонний портфель; частина портфеля, передана в управління зовнішнім розпорядником (для порівняння результатів роботи свого інвестиційного підрозділу)
    • benchmark price — відправна ціна; орієнтована ціна; вихідна ціна
    • benchmark study — порівняльне дослідження; вивчення передового досвіду Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

portfolio [pɔ:tˈfɘʋlɪɘʋ] n
1. портфель;
2. тека для документів.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

диверсифікація ек. diversification;
~ джерел постачання нафти diversification of the sources of oil supply;
~ діяльності diversification of activity;
~ економіки diversification of the economy;
~ експорту diversification of export;
~ зовнішньоекономічних зв’язків diversification of foreign economic ties;
~ портфеля (цінних паперів, активів) portfolio diversification;
~ ризиків risk diversification.
інвестиці||я ек. (звич. мн.) investment;
(pl.) investment(s), capital investment;
бюджетні ~ї budgetary investments;
державні ~ї state/public investments;
закордонні ~ї foreign/overseas investments;
інтелектуальні ~ї intellectual/intangible investments;
портфельні ~ї portfolio investments;
~ї в екологію ecological investment;
загальна сума ~й aggregate investments.
міністр (Cabinet) Minister; Secretary;
воєнний ~ War Minister; (в Англії) Secretary of State for War; (в США) Secretary of War;
морський ~ Minister of the Marine; (в Англії) First Lord of the Admiralty; (в США) Secretary of the Navy;
~ внутрішніх справ Minister for Home Affairs; (в Англії) Home Secretary; (в США) Secretary of the Interior;
~ закордонних справ Minister for Foreign Affairs; (в Англії) Foreign Secretary; (в США) Secretary of State;
~ фінансів (в Англії) Chancellor of the Exchequer; (в США) Secretary of the Treasury;
~ без портфеля minister without portfolio;
призначити ~ом to be appointed minister;
він був призначений ~ом освіти he received the portfolio of education.
портфель 1. (річ) briefcase, bag;
2. (посада) post;
міністерський ~ ministerial post;
3. фін. (цінних паперів, тощо) portfolio;
~ акцій portfolio of shares.
портфельн||ий фін. portfolio (attr.);
~і інвестиції portfolio investments.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

computer = [kəm'pju:tə] комп’ю́тер, компу́тор; заст. електро́нна обчи́слювальна маши́на

• portfolio ~
= те́ковий комп’ю́тер

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

портфе́ль (-ля) m portfolio; W.U. satchel, purse:
  міні́стер [міністр] без портфе́ля, minister without portfolio;
  портфе́льний (-на, -не) of a portfolio.
те́ка (-ки) f satchel; pocketbook; portfolio:
  міні́стер [міні́стр] без те́ки, minister without portfolio.
те́чка (-ки) f Dim.; те́ка, W.U. small portfolio (satchel),

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

аналіз ім. ч. analysis (мн. analyses); (огляд) review; грам. parsing

~ портфеля (замовлень) portfolio analysis
вибір ім. ч. choice; (відбір) selection; (асортимент) selection, assortment, choice; (право заміни) option; (альтернатива) alternative; (голосуванням) election; спец. (вибірка, вибірковий метод) sampling; (умови вибору у торгівлі) terms of trade; (між забрудненням навколишнього середовища або скороченням виробництва) trade-off

~ портфеля (цінних паперів, активів, замовлень) portfolio choice
~ портфеля активів asset portfolio selection
відновл||ення, ~ювання ім. с. renewal; recommencement; reestablishment; renovation, restoration, reinstatement; (після перерви) resumption; (контракту); restoration, recovery; (економіки, у правах) rehabilitation; (на роботі, у посаді) reinstatement; (про ремонт) renovation, repair; (відтворення) reproduction; (заміна) replacement; (поновлення, пожвавлення) resumption, revival; (реконструкція, переустаткування) reconstruction, rebuilding; (майнових прав) restitution; (устаткування, приміщення) refurbishment; (п’єси) revival; хім. reduction

~ портфеля portfolio revolving; portfolio rotation
зразков||ий прикм. model; exemplary, standard
~ий портфель активів benchmark portfolio
інвестиці||я ім. ж. (capital) investment(s), capital expenditure(s)

портфельні ~ї (вкладення засобів у цінні папери з метою одержання прибутку) portfolio investment
контрол||ь ім. ч. (періодичний) check(ing), control, (інспектування) inspection; (звичайно безперервний, спостереження, особл. тех.) monitoring; (випробовування) check(ing), check-out, testing; (спостереження, особл., на місцевості) survey; (нагляд, керівництво, керування, напрямок) supervision, superintendence; збірн. (особи, група, що здійснюють контроль) inspectors; (вивірка, перевірка, звірення, уточнення) verification

~ь і регулювання попиту (портфеля) demand (portfolio) management
підхід ім. ч. approach, bearing; (точка зору) point of view

~ з погляду структури портфеля активів (до грошової теорії) portfolio approach
портфель ім. ч. (сумка) brief-case, bag; (цінних паперів, замовлень, міністерський) portfolio, portfolios (pl.); (посада) post
вексельний ~ portfolio of bills

оптимальний ~ (замовлень) optimal portfolio
прийнятий ~ assumed portfolio
страховий ~ insurance portfolio
~ акцій portfolio of shares, амер. stock(s)
~ векселів portfolio of bills, bill holdings
~ виданих позик (банком) loan portfolio

~ кредитів lending portfolio
~ напрямків діяльності portfolio of activities

~ цінних паперів security holdings, investment portfolio

~ (цінних паперів) (компаній даної країни) в іноземних власників foreign portfolio (of securities)
збільшувати ~ to add to the portfolio.
портфельн||ий прикм. portfolio
~ий кредитор portfolio lender
~а участь portfolio investment, minority interest
~е співвідношення (проектів у державному та приватному секторах) portfolio ratio
~і зобов’язання portfolio outstandings
~і інвестиції minority interest, portfolio investment.
прибут||ок ім. ч. (дохід) profit, gain, income, return; (нерозподілений) surplus; перен. gain, benefit; (збільшення) increase, increment, rise

~ок від коштів, розміщених у цінних паперах portfolio income

~ок від портфельних інвестицій portfolio income

~ок на портфельні інвестиції portfolio return
реакція ім. ж. (у різн. знач.) reaction; (відгук) response (to); політ. reaction, period of reaction; збірн. (про сили) the reactionaries, reactionary forces
ланцюгова ~ у перебудові портфеля (фінансових активів) chain reaction in portfolio adjustments
теорі||я ім. ж. theory; (підхід) approach

~я вибору портфеля активів theory of portfolio selection

~я збалансованого портфеля (цінних паперів) portfolio-balance theory

~я регулювання портфеля активів theory of portfolio management

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

portfolio фін., бірж. портфель; інвестиційний портфель; портфель інвестицій
сума інвестицій (investment2) у різних видах цінних паперів (securities), з яких вкладник планує одержати оптимальний прибуток (return); ◆ мета портфеля полягає в тому, щоб підібрати найдохідніші та найменш ризиковані об’єкти інвестування
 • advances ~ = кредитний портфель банку
 • aggressive ~ = портфель цінних паперів з підвищеним ризиком і очікуваною високою дохідністю
 • balanced ~ = збалансований портфель
 • defensive ~ = портфель цінних паперів з низьким рівнем ризику
 • foreign ~ = портфель цінних паперів закордонних власників
 • insurance ~ = страховий портфель
 • investment ~ = портфель цінних паперів
 • loan ~ = портфель виданих (банком) позик • загальна сума дебіторської заборгованості
 • mixed ~ = змішаний портфель
 • optimal ~ = оптимальний портфель
 • wide-ranging ~ = портфель широкого добору
 • ~ of bills = портфель векселів
 • ~ of investment = портфель інвестицій
 • ~ of shares = портфель акцій
 • return on a ~ = прибуток з портфеля
 • risk of a ~ = ризик портфеля • ризикованість портфеля
 • to add to a ~ = збільшувати/збільшити портфель
 • to analyze a ~ = аналізувати портфель
 • to manage a ~ = управляти портфелем
 • insurance (ince) стр., фін. 1. n страхування; a страховий; 2. страховий поліс
  1. система заходів оберігання власності (property2) окремою особою, компанією (company) тощо від збитків, втрат чи пошкоджень, які виникають через непередбачені обставини, напр. банкрутства (bankruptcy1), аварії, втрату працездатності, стихійні лиха, втрату майна, смерть тощо, що відшкодовується відповідно до умов за рахунок страхових внесків (premium2); 2. угода (contract) про відшкодування втрат чи збитків, що встановлюється між двома сторонами, а саме страхувачем (insurer), який несе відповідальність за відшкодування, користуючись створеним грошовим фондом, і страхувальником (insured), який вносить страхові внески (premium) у фонд
 • ~ portfolio = портфель страхових документів • страхова книжка
 • investment фін., бірж. 1. капітальні вкладення; капіталовкладення; вкладання капіталу; вкладення капіталу; інвестування; 2. капіталовкладення; інвестиція; вкладення; 3. n інвестиція; вкладання; вкладення; вклад; a інвестиційний; вкладений; інвестований
  1. вкладання капіталу в купівлю основних засобів (fixed capital assets) виробництва та товарно-матеріальних ресурсів для виготовлення будь-якого товару; 2. вкладення грошових ресурсів (resources) у купівлю власності (property1), акцій (share2), облігацій (bond) і т. ін. для одержання прибутку (profit) або грошей у формі дивідендів (dividend) чи відсотків (interest); 3. вкладені гроші або капітал (capital1)
 • portfolio ~ = портфельні інвестиції
 • ▷▷ portfolio
 • loan n фін. позика; позичка; кредит; a позиковий; позичковий
  операція передачі власником в особі позикодавця грошей або ін. активів позичальнику, який на підставі угоди між сторонами зобов’язується повернути власність у визначений період часу і з виплатою винагороди (fee) у формі відсотка (interest); ◆ виділяють позики забезпечені або незабезпечені, короткострокові або довгострокові, відсоткові або безвідсоткові тощо, які видаються банками, страховими організаціями, урядами, компаніями, окремими особами
 • ~ portfolio = портфель виданих банком позик • загальна сума дебіторської заборгованості
 • management (mgt; mngmt; man) мен. 1. n менеджмент; управління; керівництво; адміністрація; дирекція; a адміністративний; управлінський; виконавчий; 2. менеджмент; адміністрація; дирекція
  1. система методів, заходів, дій, необхідних для формулювання, виконання і досягнення визначеної мети діяльності підприємства, організації тощо; ◆ менеджмент включає такі види діяльності: планування (planning), контроль процесу роботи, заохочення працівників, членів і т. ін., координацію завдань тощо; 2. склад осіб, який займається управлінням підприємством, організацією тощо
 • portfolio ~ = управління цінними паперами • контроль і регулювання портфеля цінних паперів • менеджмент портфеля цінних паперів
 • mortgage (mort; mortg) фін., юр. n заставна; застава; іпотека; a заставлений; заставний; іпотечний
  угода щодо забезпечення виконання боргових зобов’язань, відповідно до якої рухоме або нерухоме майно позичальника умовно передається кредитору (creditor) до часу сплачення боргу (debt); ◆ у випадку невиконання узгоджених умов кредитор може повернути собі борг за рахунок вартості заставленого майна
 • ~ deed portfolio = портфель заставних сертифікатів
 • plan мен. план; проект; програма
  заздалегідь розроблена, підготовлена менеджментом (management2) програма дій, процедур тощо, за якою передбачають виконання організаційних цілей, завдань, обсягу роботи і т. ін.
 • business-portfolio ~ = план розвитку сфери діяльності
 • premium 1. n марк. премія; винагорода; нагорода; бонус; 2. n ажіо; a преміальний; 3. n стр. премія; страхова премія; страховий внесок; внесок; a преміальний
  1. товар чи послуга, що пропонується покупцям (customer), персоналові, який займається збутом тощо у формі подарунка, виграшу, додаткової винагороди, щоб зорієнтувати, заохотити їх на купівлю певних продуктів (product) чи винагородити виконавців за продуктивність; ◆ премія становить ефективний засіб стимулювання виробництва і збуту (sales promotion); 2. перевищення курсу валют, ринкової ціни акцій та ін. цінних паперів проти номінальної вартості. 3. ставка, яку страхувальник (insured) сплачує страхувачеві (insurer), зобов’язаному покрити ризик (risk) чи втрати, визначені угодою (contract); ◆ премії сплачуються частинами або разово
 • ~ portfolio = портфель страхових внесків
 • product ком., марк. продукт; продукція; виріб; товар; фабрикат
  все, що задовольняє потреби людини у процесах виробництва, обміну, розподілу і споживання – це товари (goods), послуги (service1), ідеї, діяльність і т. ін.; ◆ продукт визначається ознаками користі і якості, він розрізняється за назвою торговельної марки (trademark), упаковкою (packaging) і т. ін.
 • ~ portfolio = асортимент продукції
 • security, securities бірж. цінний папір; портфель цінних паперів; pl цінні папери
  фінансовий документ, який підтверджує право власності підприємства, організації тощо і є об’єктом купівлі-продажу та джерелом доходу; ◆ до цінних паперів можна віднести акції (share2), облігації (bond), казначейські векселі (treasury bill) тощо
 • ~ies portfolio = портфель цінних паперів